DE EEMLANDEQ Zaterdag 17 Maart 1928 26e Jaargang Mo. 222 BUITENLAND. 2 Firma M. A. Ramselaar f* OOST-INDIE ïÖORTSQi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maaodeD voor Amersfoort f2.10 per maand f 0.75. per 1 week (met grêtit verzekering tegen ongelukken) f 0.I71/* Binoeoiaoó franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers 1 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITGEVER. J.VALKHOFF PRIJS OER ADVERTENTIEN —•-« I 05 eet inbegrip vu een bewijsnummer. elke regel mee» f0.25. Liefdadigheids advrrfeotito v©or de helft van den prijs Kleine Advertentie „KEITIES" b(j vooruitbetaling 3 '«gel» 50 cent elke regel meet 10 cent, driemaal plaatsen I.Bewijsnummer extra 005 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» VOLKENBOND EN ONTWAPENING LITvVINOF KRITISEERT G e n v e, 16 M >i a r t. (H. N.) Dc voorbe reidende ontwapeningscommissie hcc-ft van middag over hel resultaat der werkzaomheJen vnn het veiligheidscomité beraadsalagd. Politis (Griekenlnd) voerde daarbij a-Is rappoileur van bet veiligheidscomité het woord. De Canodee- sche ©delegeerde Riddell oefende kritiek op het feit, dat het hoofdstuk in het rapport, waarin het model-verdrag voor regionale pac ten is opgenomen, den titel „veiligheidsvci- dragen" heeft, hoewel het vcil gheidscomite 2e'f besloten hoeft deze verdragen non agres sie-pacten en Verdragen tot wedcrzijdscheti steun te noemen Op voorstel van d n voorzit* tet, die daarbij door graaf Bcrnstorlf werd ge steund, werd bcsioten in verband hiermede bij het rapport het protocol van dc zitting cp to nerr .en Vervolgens nenm Litwinof het woord, die verklaarde, dat volgens de opvatting van de Russische delegatie het werk van het veilig- he'drccmité tot geen resultaat kon leiden. Dc rcgtpnale verdragen kunnen al te licht het ka rr kter van de bondgenootschappen van voor d i: oorlcg verkregen, welke bondgenootschap pen een der voornaamste oorzuken van der veie'dooilog zijn geweest. Indien de over'gc delegaties mei de resultaten van hei werk van het veiligheids- cornité tevreden zijn, dan is de Russische de legatie daarover eveneens tevreden, omdat een kunstmo'ige hinderpaal als uit den weg ge ruimd ken worden beschouwd en lot de be handeling van het eigenlijke vraagstuk over gegaan kan worden PoÜtis protesteerde tegen hc-i gebruik van de uitdru'-Ung .kunstmat gi hinderpaal" en wees erop. dat de voorgestelde mcd-l-verdragcn nog door den Volkenbond goedgekeurd en door de regcerir.gen aange nomen moeten worden De regionale pacten vullen geenszins d** oude bondgenoolsrhaj>pcn van vooi den oor log weer doen opleven, doch zijn geheel in overeenstemming mr-t het pact van den Vol kenbond De Frnnsche gedelegeerde graaf C.'auzel betreurde het. dat het resultaat van het werk van het veiligHeidccomité niet ter stond ann den raad van den Volkenbond, doch eerst aan de vcrschillerde regieringen is voorgelegd Tens'otte voerde graaf Bemstorff het woord, die met voldoening censtateerd i. dr.t in hei rapport var. P.olitis vastgesteld wcr^t', dat de .veyigheid met de ontwapening ge'ijke.n trek moet houden Nu voor 'e vei ligheid de eerste stap is gedaan, mopf ook de cerstg. -tap voor de ontwapening worden ge daan. Opf voorstel van den voorzitter werd d'snrcp het debet ges'oter, en de volgende ver gadering op Maandag a.s. vastgesteld. Fransch pessimisme. P a r ij s, 16 Maart. (V. D.) De voorberei dende ontwapeniogs-conferentie wordt in de Parijsche pers -eeds mislukt genoemd, voor dat de commissie nog met haar werk is begon nen. In het algemeen is men de opvatting toe»- gc'aon, dat de huidige zitting zonder eenig re sultaat zal blijven en van gcenerlei belang is, afgeïien van de interventie van graaf Bern storfl en van den Russischen gedelegeerde Zoo schrijft de Matin o.a in zijn verslag van Geneve„Reeds bij het begin van dc confe rentie kon men zich duidelijk voor oogen stel len, dat er niet mee: te bereiken was dan op de lange baan schuiven, een commissie benoe men en dan uiteen gaan. Tot Maandag zal men over onbelangrijke dingen spreken en Maandag door tijdsgebrek gedwongen sluiting dor debat ten voorstellen, terwijl men het in April uitge werkte ontwerp voor oen conventie en de Rus sische voorstellen var» November aan een com missie ter besiude'ering znl overlaten. Men koestert slechts vrees voor twee incidenten, namelijk een voórstoi van graaf Bernstorff om den datum voor het bijeenkomen van de alge* meene ontwapeningsconferentie nauwkeurig vast te stellen en een voorstel van de sovjet- delegatie, om onmiddellijk te beraadslagen over hun ontwerp voor een conventiede ont wapeningsgedachte is ccn idee, die evenals een nachtlicht van tijd tot tijd acor een prantj' brandend moet worden gehouden en anders geheel uitgaat. DE ENGELSCH-CHINEESCHE BETREKKINGEN. Is cr een verdrag gesloten P a r ij s16 M a a r t." (H. N De corrcspon dent van de Petit Parisien te Sjanghai meldt, det Engeland, nu Nanking de betrekkingen met- Moskou heeft verbroken, met de Zuidelijke re geering van China een overeenkomst tracht te sluiten, om de overige mogendheden voor te zijn Miles Lampson, de Engelsche gezant, beeft sedert de vorige week onderhandelingen gevoerd met den minister van buien landsche zakr-n der Nankingregeering te Sjanghai. Vol gens sommige berichten moet zelfs reeds een overeenkomst gesloten zijn. NAAR EEN HANDELSVERDRAG TUSSCHEN ESTLAND EN 'RUSLAND? K o f n o 16 Maart. (V. D.) Naar uit Mos kou wordt gemold, heeft de gezant van Estland te Moskou gisteren een bespreking gehad in het commissariaat van buitenlandsche zaken over de hprvatting van de onderhandelingen over een handelsverdrag tusschen Rusland en Esl'and, welke dp 10 April te Moskou zullen beginnen In Russische kringen wordt deze koerswijziging in de buitenlandsche politiek van Estland met vreugde begroet HET AFGHAANSCHE BEZOEK AAN EUROPA GEEN AFBREKEN VAN ZIJN REIS Londen, 16 Maart. (H-N.) Dc koningin van Afghanistan heeft vanmiddag onverwacht een bezoek gebracht aan dc tentoonstelling van het ideale huis in Olympia. Oorspronkelijk was vastgesteld, dat de koningin koning Ama- noellah naar Birmingham zou vergezellen, c-och zij besloot te Londen te blijven en het Engelsche huiselijke leven in zijn meest mo derne vormen op de tentoonstelling te gaan zien. Hoewel het bezoek niet officieel bekend was, bevond zich een groote menigte bij de tentoonstelling, toen de koningin aankwam. Dc ^erste stand, dien de koningin bezocht, was het huis van de toekomst, „de utopische wo ning", waarin de talrijke wonderbaarlijke uit vindingen, die, naar men verwacht, in het jaar 2000 tot het dagclijksche comfort der be woners zuiien bijdragen, voorgesteld worden. Londen, T 6 Maart. (VLD.) De koning en koningin dineerden gisteravond met den koning en de koningin van Afghanistan in de Afghaarsche legatie. Heden begonnen de hooge bezoekers hun niet-officieclen toch* door Engeland, waarbij zij verscheidene provinciale steden zullen bezoe ken Londen. 16 Maart. V.DVolgens dc bladen zal de koning van Afghanistan na zijn bezoek aan Engelard tengevolge van den binnenlandschen politieken toestand van Af ghanistan onmiddellijk* naar zijn land terugkee- ren. Van zijn leis naar Moskou zal dus niets komen. (De Afghaansche legatie te Londen spreekt inmiddels tegen, dat de koning zijn reis zal onderbreken wegens een beweerde ont dekking van een samenzwering tegen zijn le ven). De koning van Afghanistan inspecteerde gisteren een wapenfabriek te Birmingham en verrichtte cenige schietoefeningen tijdens zijn bezoek, waarbij hij verscheidene malen in 't /wart ven dc roos' schoot. Onderscheidingen voor Minden burg en Marx. Volgens ccn persbericht heeft de Afghaan sche gezant te Berlijn, no net vertrek van Amanocllah, ann rijkspresident von Hinden- buig cn rijkskanselier dr. Marx een Afghaan sche orde en eon mantel van roode zijde oveihandigd. De mantel beteekent, dat zijn dragers Archaansche hertogen zijn. De soc.- demccratischc president van den rijksdag, Loebe, moet deze onderscheiding hebben ge weigerd. DE POOLSCH-LITAUSCHE BESPREKINGEN OP 30 MAART ONDERHANDELINGEN Warschau, 16 Maart (V.D.) De Pool- scke antwoord-nota is gisteren naar Kofno ver zonden. In deze nota v.ordt het voorstel van Woldemarns aangenomen, om de onderhande lingen op 30 Maart te Koningsbergen te be ginnen. Naar verluidt, zullen de Poolschc minister van buitenlandsche zaken, Zaleski, en Woldemaros de onderhandelingen persoonlijk leiden. DE FRANSCHE VERKIEZINGEN. Geen vrijlating der communis tische député's. P a r ij s16 Maart. (H. N.) Dc Fransche ministerraad heeft gisteren onder voorzitter schap van president Doumcrgue beraadslaagd over de vrijlating der Fransche communistische afgevaardigden, die op het oogenblik gevan genisstraf ondergaan, bij het begin van dc ver kiezingscampagne. Met meerderheid van stem men is bcsioten, dot de regeering zich tegen ieder voorstel tot vrijlat'r.g zal verzetten en in het parlement zoo noodig de kwestie van ver trouwen zal stellen. Herriöt, die voor zijn kie zers had verklaard, dat hij voor de vrijlating der communistische afgevaardigden zou opko men, is dus overstemd. Verder beraadslaagde de ministerraad over den bu'tenlondschen poli tieken toestand, waarover Briand rapport uit bracht. De beraadslagingen liepen hoofdzake lijk over het tijdens de laatste vergadering van den road van den Volkenbond behandelde. Briand moet verklaard hebben, dat de regeling van het St. Gotthard-incident moeilijk is, aan gezien tot nu toe hot bewijs niet geleverd is, dot de wapenen voor Hongarije bestemd waren Met betrekking tot het Rocmecnsch-Hongaar- scho optantengeschil heeft Briand, naar ver luidt, te kennen gegeven, dat hij de voor Roe menië ongunstige bcsliss:ng betreurt, doch dat dc schuld daarvoor in hoofdzaak bij Titulcscu berust. P a r ij s, 16 Maart. (H. N.) Het voorstel der communisten, om de afgevaardigden, die op het oogenbÜk gevangenisstraf ondergaan, in verband met de verkiezingscampagne, op vrije voeten tc stellen, is vanmiddag, nadat de minister van justitie Baithou het bestreden had, met 340 tegen 150 stemmen verworpen Ook een poging der sociaae-democrotcn, om een debat over het vereenigingsrecht der amb tenaren uit te lokken, werd verijdeld, nadat mi nister-president Poincaré dc kwestie van ver trouwen had gesteld. DE TOTALISATOR. Londen, T 6 Maart. (H. N. Draadloos). Het wetsvoorstel, om de invoering van den to- talisator bij paardenrennen wettig te erkennen, :s vandeeg in tweede lezing door het Lager huis met 149 tegen 134 stemmen aangenomen, waarbij geen sprake van een partijstemming was. KRUITFABRIEK IN DE LUCHT GEVLOGEN. Uit New York wordt gemeld, dat drie werk plaatsen von de Hercules Powcrmaatschoppij door een ontploffing zijn vernield Er werden 4 personen gedood. HET BELGISCH-FRANSCHE HANDELSVERDRAG. Naar uit Parijs wordt bericht, heeft de Komei het handelsverdrag met België goedgekeurd en de daardoor noodig geworden tariefwijzigingen. DE DUITSCH-RUSSISCHE MOEILIJK HEDEN. De gearresteerde ingenieurs. Zai Moskou toegeven? f'. Duitsche kabinet heeft glstei avond Z"'t.ng gehouden in den rijksdog De Russi sche kwestie werd niet verder besprokcn, om dat er or.dertusschen geen nieuwe inlichtingen uir Moskou rijn ontvangen. Het „nide-mémoirc" hetwelk Strcsemann aan den Russ'schen gezant overhandigde, be vat geen verzoek om JXritsche verdedigers aar» de beklaagden te mogen toevoegen Ju:st is orhter, dat deze eisch door den Duiis^n "v- wmt do mondelinge besprekingen f.e Moskou 's gesteld Een besluit, om haast te maken met de be handeling vnn de zaak dor van sabotage be* Gehuldigde perconen, werd, naar vor sovjet* rijde wordt mcep-c'eeM, reeds vóór de ont vangst van het Duitsche memorandum geno men In sov.j o f-Rus? 'scho kringen men dt mnpning toegedaan. dat d vridnFng der Duit sche ingenieurs vermoedelijk niet door een afzonderlik© procedure 'kan worden tot stand gebracht cn dat zelfs het stellen van een waarborgsom r ontvdyrhti-cr«gevnnt niet uit- wordën ongetwijfeld i>ogingen ondernemen, zender verlies van prestige geschiedt. Kofno, IC Maar t. (V D.) Naar uit Mos kou wordt gemeld, heeft de comroissnris voo. t>uiton'aridc'c,»o znVen heden het r nu port van den Russ'schen gezont te Berlijn, K'estinsky. betreffendè diens ond-rhoud mei Strosöm«nt> wene zitting van den rand »an Volks commissarissen en vor. hu: politiek bureau plaats, want K'.rr.chan verslag zol uitbrengen Londen, 16 ivFaart. (V D) De Evening Standard levert heden commentaar op het «f breken der Duitsch-Russisrhr ondoihandelin gen en spreekt daarbij de mcening uit. dat het verwekken \an pol'tielce complicaties -net eigenlijk in vele opzichten op Duitschlend ia aangewezen, één van die merkwaardige dingen is, welke alleen in Rusland mogelijk rijn D\ arrestaties van de Du'tschc ingenieurs °n fl© bewering dat er sprake is van een complot van buitenlanders, is waarschijnlijk een po ging, om het Russische publiek voor te berei den op het échec der onderhandelingen mei Duitschlend. DE STRIJD TEGEN, DÉ AUTONOMISTEN IN DEN ELZAS P o r ij s 16 Maart (V D.) Dc autono- mistenléider Ricklin is, naar uit Mühlhausen in den Elzas wordt gemeld, hedenmiddag gear resteerd DE CONFERENTIE TANGER INZAKE WASHINGTON WAARSCHUWT Dc Vcreenigde Staten hebben aan Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië meegedeeld, dat zij volledig voorbehoud maken omtrent hun po sitie ten aanzien van de beslissingen, die op dc conferentie voor de Marokkannsche aange legenheden te Purijs genomen zullen worden en die aan dc Amcrikaansche belangen in Marok ko en Tanger zouden kunnen raken. In gelijkluidende nota's betoogt het departe ment van buitenlandsche zaken, dat de positie dor Ver Staten dezelfde blijft als voor de ge lijkwaardige conferentie van 1923, n 1. dat, of schoon zij geen politiek belang in Marokko hebben, zij een fundamenteel belang hebben bij het behoud van het beginsel der open deut DO INTERGEALLIEERDE SCHULDEN. Een nieuwe regeling overwogen. Berlijn, 16 Maart. (H. N Volgens be richten uit Londen zijn nieuwe plannen opge»- doken tot regeling van het vraagstuk der inter- gcalüecrde schulden in verband met dc Duit sche schadeve. goeding. Een desbetreffend me morandum is uitgewerkt, waarin op den voor grond wordt gesteld, dat van Duitschlond een schadevergoeding moet worden gcëischt tot het bedrag, dat de Ver. St. van de vroegere geallieerden tot regeling van de oorlogsschub den verlangen en dat de schulden van de geal lieerden tegenover dc Ver. St. omgezet zullen worden in eên schuld van Duitschland aan Amerika. Dc Duitsche schuld zou met behulp van Engelsche cn Amcrikaansche banken wor den gemobiliseerd tegen een redelijken rente voet. België en Frankrijk zouden dan tegelij kertijd met Duitschlond een overeenkkomst be* treffende de ontruiming van het Rijnland en dc oplossing van het vraagstuk van het Soar- gebied moeten treffen. Naar verluidt, zou de Engelsche diplomatie een internationale con ferentie voor het vraagstuk der intergcallieerr de schulden tegen November a.s. willen voor bereiden, dus tegen den tijd, waarop de uit*- slag van de Amcrikaansche presidentsverkie zingen vast zal staan. SPANJE EN DE VOLKENBOND. Dc terugkeer naor Gcnèvt waarschijnlijk. In den Spaanschcn kabinetsraad besprak Primo de Rivera gisteren met zijn collega's dc uitnoodiging van den Volkenb'ondsraad aan Spanje cm naar Gcnèvc terug te koeren Primo deelde mee, dat hij aan' den volgendon kabinetsraad een ontwerp van een antwoord ann den Volkenbond zol voorleggen. De bladen meenen algemeen, dat de Spaanschc regeering. in antwoord op dit bewijs van woardecring van den Volkenbond voor Spanje, gevolg zoi geven aan den wensch, dien het organisme te Genèvc te kennen gaf en binnenkort in den boezem van den Volkenbond zol terugkceren. FRANSCHE SUFFRAGETTES. Een betooging in den Senaat. Bij de behandeling in den Franschen senaat van het wetsontwerp over de legerindeeling heeft een groep vrouwen op dc openbare tri bune een betooging gehouden voor het vrou wenkiesrecht. De darrtcs werden van de tribune verwijderd, waarop de senaat zijn werk voort zette. WEERBERICHT 17 MAART. Hoogste Baromctertsand 7S0.S Danzig. 'jN Langste Barometerstand 727.0 Rrvkjani. Verwachting tot den avond van v* 13 Maart. Matige Zuid-Oostelijke tot Zuide- V!& lijke wind. heldor tot licht bewolkt N& droog weer, lichte vorst 's nachts, v/ y2s overdag weinig verandering in Vx ïfó temperatuur. avt pjfc jyc» »v« ofc w jvci »vclivi jci KROWiMFSTRAAT 4—6—8. LANGESTRAAT 52. VOILE |J «jf met bewerkte randen, ij* ISO c.M. breed 1.10, S 1.25 por et .£«,£4 79 ct (5%t cttj DE VERKIEZINGEN IN NICARAGUA AMERIKA ZENDT TROEPEN Noor uit Washington wordt bericht, zullen zoo spoedig mogelijk nog twee bataljons ma riniers naor Nicaragua gezonden worden, om mee te helpen bij het handhaven van de orde bij dc os. verkiezingen. DE RAMP TE SANTOS TWEE EN NEGENTIG DOODEN Uit Santos wordt officieel gemeld, dat het Mantal dooden bij de aardverschuiving 92 be droeg. DE VLEESCHVOORZ1ENING VAN DUITSCHLAND. B e r 1 ij n, 16 Maart. (H N.) De centrums^ fractie van den rijksdag heeft besloten een verlaging van de hoeveelheid bevroren vleesch, welke vrij van belasting in Duitsch land kan worden ingevoerd, rot 150000 ton per jaar goed te keuren, op voorwaarde, dat bij de verdeeling van het vleesch bijzondei re kening zal worden gehouden met het gebied van Mannheim Voorts verlangt de fiactie, dat indien zich bij de vleeschvoorziening van het Duitsche volk moeilijkheden voordoen, gebruik zal worden gemaakt van de machtiging om de hoeveelheid, die vrij van invoerrecht kan wor den ingevoerd, tc verhoogen. DE OORZAKEN VAN DEN WERELD OORLOG. Publicatie van Fransche documenten. P a r ij s, 15 M o a r t. (V. D.) De commissie, welke is samengesteld, om de documenten, betrekking hebbende cp de oorzaken van den wereldoorlog te publiceeren, heeft onder voor zitterschap van den rector van dc Parijsch© academie de eerste bijeenkomst gehouden. Briand verklaarde, dat de commissie van alle documenten, welke zij voor haar arbeid noodig heeft, kennis kan nemen. Hij gaf uiting aan de hoop, dot de commissie haar taak als von zuiver historischen aard zal beschouwen. Vervolgens nam de commissie het besluit de documenten van 1871 tot T9I4 te publiceei ren. De documenten van 1900 tot 1914 ver schijnen in twee dealen; het eerste deel gaat van 1900 tot November 19TT cn het tweede deel van November 1911 tot Augustus T9T4. De documenten van 1871 tot 1900 volgen Er werd onmiddellijk een aanvang gemoakt met de werkzaamheden. DE ZOMERTIJD IN FRANKRIJK. Moeilijkheden in verband met de verkiezingen. Internationaal is overeengekomen, dot de zomertijd dit jaar op 21 April begint Dit is de vooravond van de verkiezingen in Frenkrijk. Vandoor dot de minister van openbare werken, bevreesd, dnt de overgang zal leiden tot ver warring cn vergissingen ten aanzien van dc sluiting der stembussen, de Belgische c,n Ne- derlandsche regeeringen verzocht heeft er in toe te stemmen, dot de zomertijd 14 April in gaat. AARDBEVINGEN OPGETEEKEND. Het observatorium te Kew heeft gisteroch tend om 5 uur 20 een sterke aardbeving ge registreerd op 8400 mijl afstands. Te SpokondWashington) zijn eergisteravond om 9 uur 20 aardschokken geregistreerd op 4850 mijl afstands. HET VERGAAN DER ZEEMEEUW. Soerabajo, 16 Moart. (Aneta). De Vh- ting van het verongelukte gouvernementsvaar tuig „Zeemeeuw" blijkt zeer moeilijk cn zeer kostbaor te zijn. Het in de lucht laten vliegen van het wrok is ongewenscht en daarom is het vaarwater verlegd. - -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1