de eemlandeiï L. J. LUYCX Zoon BUITENLAND. Bustehouders BINNENLAND. Maandag 19 Maart 1928 Jf Firma M. A. Ramselaar Damss- en Xindeiconfecte ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per weck (me» gratia verzekering tcgeD ongelukken 1 f 0.\7l/t, Binnenland franco pet post per 3 maandeo f 3.-. Afzonderlijke oummera f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECT E.UR-U1TG EVER.' J.VALKHOPT DAGBIA1 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regelt I i 05 eet inbegrip van een ocwi|anommer, elke regel meer f0.25 Liefdadigheids advertenriën voo» da helft vao den prijs Kleine AdvertentiCn „KEITJES' bij vooruitbetaling *-5 «vgeb 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bcaiisnutnme» eter» *005 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» kbe Jaargang i\o. l'ló MANIU'S „LEGER" IN BOEKAREST HET AFTREDEN DER REGEERING GEEISCHT Uit Boekarest wordt d.d. 13 Maart aan de Cour. gemeld Meer dan 60.000 personen woonden heden te Boekarest een groote protestbetooging bij, die door. Maniu tegen de regeering-Bratianu was georganiseerd. Reeds gisteren begon de opmarsch der boerendeputaties uit het gcheele land. Ongeveer 45.000 van de deelnemers zijn boeren In vijf groote zalen werd vergaderd. Niette min waren de straten voor de vergaderzalen •dicht gevuld met beioogers en de redenaars moesten door de vensters de menigte toespre ken Alle vergaderingen namen dezelfde motir aan, waarin het onmiddellijke aftreden van de regecring gcc.'scht wordt De betoogers zullen Boekarest niet verlaten, alvorens dc regeering Tiaar ontslag heeft genomen. Na de vergaderingen trokken de boeren in een grooten optocht door de stad het voor bijtrekken van den stoet duurde ongeveer an derhalf uur Alles verliep ordelijk. Dc regec ring had de politie en de gendarmerie bcvc. gegeven zich niet op straat te vcTtooncn, ten oin-'e incidenten te voorkomen. Morgen zal Maniu door den regentschaps- raad ontvangen worden. Des middags zal een nieuwe bijeenkomst der boeien plaats hebben, waarin zal worden medegedeeld, of hun e.ischen zijn ingewilligd. Maniu is gisteren door de koningin-weduwe Maria in audiëntie ontvangen. HET FRANSCHE PARLE MENT UITEENGEGAAN DE VERKIEZINGEN IN ZICHT De Fransche Kamer heeft Zaterdag de wcik- zaamheden van deze parlementaire periode geëindigd. Bou'sson, de voorzitter, verheugde zich or over, dot men voortdurend dc* buiten- landsche politiek gesteund had, die zoo geluk kig near den weg van den vrede geleid had Voorts bracht hij in herinnering de belangrijke sociale .hervormingen, die tot stand werden ge bracht en sprak den wensch uit, dat de komen de wetgevende periode dezelfde taak zou ver volgen. De afgevaardigden zijn naar hun dis tricten vertrokken om de verkiezingscampagne te beginnen Dc Senaat is, na hot handelsverdrag" met België te hebben goedgekeurd, alsmede het ontwerp, dat in verband daarmee in een aantal tariefwijz'gingcn voorzag, Zaterdag verdaagd tot 5 Juni; de Kamer is uiteengegaan lot I Juni. DE BELGISCHE COMMUNISTEN. Verdeeldheid in de gelederen. De correspondent der N. R. C. te Brussel meldt De communistische partijleiding deelt me de, dat aan het Kamerlid voor Luik, van Over- straetcn, ingevolge een besluit van den partij raad van 13 Maart j.l. drie dagen tijd gegeven is om ontslag te nemen als parlementslid Waar dit niet is gebeurd, heeft de partijleiding Van Ovcrstraeten thans uit de partij gestoo- ten. Naar Van Ovcrstraeten blijkt te hebben ver klaard, zou bij van plan zijn, steunend vooral op de communistische organisaties Straak en Charleroi, een nieuwe communistische partij en ook een nieuw communistisch dagblad op te richten. (Van Ovcrstraeten heeft zich, in t geschil tusschen Trotzki en Stalin, voor eerstgenoem de verklaard.) ERNSTIGE BRAND. Vijf kinderen omgekomen. Bij een brand, die Zondagavond plaats had in een kostschool te Sal fords (Surreyzijn vijf kinderen om het leven gekomen. HET BEZOEK DER AFGHAANSCHE SOUVEREINEN AAN ENGELAND. Een tocht met den onderzeeër. Londe n, 18 Ma a r t. (V. D.) Morgen zal koning Arnanoellah een precedent scheppen, doordat hij de eerste monarch is, die met een onderzeeër een tocht onder water heeft ge maakt; met de L 22 zal hij een dienstoefening meemaken, welke zich uitstrekken zal over 20 mijlen. De or.dcrzeecr zal door verschillend? andere schepen worden geëscorteerd en op één daarvan gaat koningin Souriya mede, wel ke de manoeuvres der oi*lerzecërs zal gade slaan; teneinde dit mogelijk te maken, zal de L 22 slechts op een diepte van 25 voet varen, zoodot de periscoop nog boven water uitsteekt De onderzeeër, waarmede de koning gaat, telt een bemanning van 40 koppen; onder do opvarenden is ook schout-bij-nacht Giacc, ie den koning een uiteenzetting zal geven van de verschillende manoeuvres Verder zul de Ko ning nog in dé gelegenheid worden gesteld een torpedo af te vuren naar het slagschip Koss, alles zooals dat ook in den oorlog geschiedt EEN TORNADO IN FLORIDA. Uit Orland (Florida) wordt gemeld, dat -er. vrouw werd gedood cn 17 andere personen werden gewond, toen een tornado zich -atc- dag een weg baande door de stad Sorrento, die in dc buurt van Orland Jigt* DE ARRESTATIES IN HET DONETZBEKKEN RUSLAND ZWICHT DUITSCHERS VRIJGELATEN Kof no, 18 Maart. (V. D.) Naar uit Rostof gemeld wordt, gingen gisterochtend vroeg vertegenwoordigers van het openbaae ministerie in de gevangenis en deden den inge nieur Goldstein medcdecling, dat hij uit do hechtenis was ontslagen cn dat hij uit de sovjet-unje zou worden gewezen Goldstein vertrok daarop onmiddellijk naar Moskou. De monteur Wagner, die eveneens in vrijheid werd gesteld, is eveneens naar Moskou ver trokken cn zal te zamen met Goldstein heden avond nog of anders morgenochted, het Russisch grondgebied verlaten. Goldstein is door de hechtenis in zijn gezondheidstoestand geschokt. De vertegenwoordigers van het politiek bureau Boebnof cn Schlorz zijn te Rostof gear riveerd en hebben zich in verbinding gesteld met den officier van justitie, teneinde zich op de hoogte te stellen van de ten lasti* gelegde feiten. Morgen zal Boebnof naar Moskou te- tugkeeren en Stalin het rapport voorleggen. Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat net proces op 14 Mei, onder, voorzitterschap van Ulrich, den president van het opperste gerechtshof der sovjet-unie, een aunvang zal nemen. In haar politiek weekoverzicht schrijft heden de Iswestia, dat er hoop bestaat, dat de besprekingen tusschen Tsjitsjerin en Brockdorff Rantzau de spanning zullen beëindigen. Door het afbreken der Duitsch-Russische besprekin gen over een handelsverdrag wordt zoowel aan de zijde van Rusland nis van Duilschland schade geleden. Het blad meent verder, dot de kwestie niet van groqte politieke beteekenis is; de Russische regeering zal alles doen, om de Duitsch-Russische betrekkingen wederom te herstellen. In Duitschland is men \an meening, dat d't artikel moet worden beschouwd als het resul taat der diplomatieke stappen; verwacht wordt, dot de sovjet-rcgcering nog in meer dere opzichten aan dc Duitsche wcnschen ge noegdoening zal verschaffen. Kofno, 18 Maart. (V. D.) Volgens be richten uit Charkof heeft de procureur-gene raal van de Oekraïne zich uitgesproken tegen verdere invrijheidstellingen van gearresteerde Duitsche ingenieurs Volgens de laatste over eenkomst tusschen de regeering van de Oekraine en den Duitschen consul-generaal te Charkof mag een ambtenaar van het consu laat morgen in persoonlijk contact komen met dc gearresteerde Du:tschers. Naar uit Moskou wordt gemeld, zal Maan dagavond een nieuwe bespreking plaats heb ben tusschen Tsjitsjerin en graaf Brockdorff- Ranlzau. Kofno, 17 Maart. (V. D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat bij de openingsfeestelijkhc- den van de derde zitting van het centrale exe cutieve comité van de Oekraine de vertegen woordiger van het rrvnisterie van buitcnland- sche zaken van de Oekraine, Schlichter, een rede heeft gehouden, waarin hij zich in scherpe bewoordingen tegen de gevangen ge nomen Duitsche ingenieurs keerde. Hij maakte hen uit voor schelmen, die ten strengste go- straft moeten worden. De sovjet-rechtbanken zullen streng optreden tegen de contra-revo- lutionnairen en voor geen maatregelen terug deinzen om hen te verwijderen. B e r 1 ij n, 17 Maart. (V. D.) Van goed in gelichte zijde wordt gemeld, dat de Russische gezant te Berlijn, Krestinski, zich niet, zooals de Roel meldde, naar Moskou zal begeven om aldaar rapport uit te brengen. DE MOORD OP KOWATSJEWITSJ. De doder ter dood veroordeeld. Kraljer, dc moordenaar van generaal Ko- wotsjewitsj, is met drie medeplichtigen ter dood veroordeeld en vijf anderen tot straffen, wisselende van 5 tot 20 jaar dwangeibeid Zes beklaagden werden vrijgesproken. UIT DEN RIJKSDAG. Het noodprogrnm. Dc rijksdag heeft Zaterdag dat gedeelte van het noodpregram .angenomen, waarin den rentctrekkendcn een nieuwe verhooging van hun rente wordt toegekend en waarbij de crisis- ondersteuning tot 30 Juni wordt verhoogd. De begrooting van den rijkspresident werd zond dj discussie goedgekeurd en een communistisch voorstel tot annulecring verworpen. Ter be vordering van het houden van tentoonstellin gen en jaarbeurzen werd een bedrug van 1.2 millioen toegestaan, waarvan 800.000 voor de Lcipziger Messe. ZOEBKOF TE BRUSSEL. Op weg naar den Congo. Derniëi e Hetrre zegt, dot het niet prinses Victoria is, die Zocbkof vergezelt, maar een Belgische, Niessems genaamd, die met hem uit Duitschland gekomen is. Zoebkof zou van plan zijn naar Belgisch Congo te vertrekken. Volgens andere berichten is het wel inder daad prinses Victorie, die zich in gezelschap van Zoebkof bevindt. Het echtpaar moet reeds naar Antwerpen zijn vertrokken, Zoebkof heeft de behartiging van zijn bc-ian-, gen toevertrouwd aan den bekenden Berlijr»- scben advocaat dr. Alsberg. Hij heeft overi gens reeds protest tegen zijn uitzetting laten aanteekenen. Hij verzekert, dat zijn plotseliny vertrek naar het buitenland niets met de uit wijking te maken heeftdc wet kent aan vreemdelingen, die uit Duitschland worden uit gewezen, twee weken tijd toe voor het regelen i van hun zaken. Langestraat 49. Tel. 190. vanaf 90 cent. Speciale mo dellen voor zware figuren. AMERIKA'S VLOOT- PROGRAM AANVAARD DOOR HET HUIS VAN AFGEVAARDIGDEN Het Amerikuansche Huis van Afgevaardigden hoeft Zaterdag het vlootprogram aangenomen met 287 tegen 57 stemmen. Het program ver tegenwoordigt een bedrog van 274 millioen dollar en voorziet in den bouw van 15 kruisers van IO.COO ton elk, één vliegtuig-moederschip van 13.800 ton, doch machtigt den president den bouw stop te zetten in het geval ecner in ternationale overeenkomst tot beperking der bewapening. Het ontwerp gaat nu naar den senaat. Honden, 18 Maar t. (V. D.) Volgens bis- uihten uit Washington heeft het Amerikoon- scru representnntenhuis na aunneming van bet muriricbouwprcgromma eenstemmig een voor- >n! aangenomen, waarin vastgelegd is, dot e1' bij piesidcnt Coolige op moet worden aange drongen, om het initiatief te nemen tot het bij eenroepen van een internationale conferentie voer de ontwapening ter zeo, POLITIEKE MOORD TE JENA. In verbund met het Hromada-proccs. Jcno, 17 Maart (V. D.) Gisteravond is een van dc hoofdgetuigen van het O. M. in het proces t-iren dc Wit-Russische Hromada, een zekere Huryi. in oen nachtlokaol in tegen woordigheid >nn alle gasten door revolver schoten gedood. Dc dader trachtte te vluchten, maar ton na korten tijd gegrepen worden. Over de be weegredenen tot de ciaad is nog niets bekend De vermoorde, die een communist was, heefi in het proces leger? ac Hromada tegen zijn eigen landgenooten gétuigd Men neemt daar om aan. dat dt daad uit wmak is gepleegd VOORLOOPIG GEEN AMNESTIE IN DUITSCHLAND. In de juridische commissie van den rijksdag is Zaterdag de beslissende par. I van het am nestie-ontwerp verworpen. Daarmee is voor- loopig het amnestie-ontwerp van dc buan. VISSCHERS IN NOOD. Zeventien van de sprotvischvangst terug- keerende visschersvnartuigen met zcvenMg man aan boord konden, aldus een bericht uit Danzig, wegens ijsvorming aan het strand niet binenloopen. Op hun noodseinen kon een motorkotter pas veel later de van kou haast verstijfde cn geheel uitgeputte visschers den een na den ander aan land brengen. DE S 4 GELICHT. De Amerikaansche duikboot S 4, die 17 Dec i-1. met de bemanning gezonken is, werd aan de oppervlakte gebracht door de bergingir- vloot. GROOTE VERDUISTERINGEN. B e r 1 ij n, 18 Maart. (V D.) De commis sie, welke voor drie jaren door de Fransche Kamer werd ingesteld, om een onderzoek ?n te stellen naar du onregelmatigheden met de liquidatie van het Duitsche mijnbezit in Lotha ringen, is tot de ontdekking gekomen, dat groote verduisteringen zijn gepleegd tenge volge van de slapheid der controle, wuardoor de Duitsche bezitters voor groote bedragen zijn benadeeld De commissie stelt derhalve voor een strenge controle in te voeren en de verkoopen, die plaats gehad hebben, nietig te verklaren. EEN VERKIEZINGSREDE VAN PAINLEVÉ. Hij prijst Poincarè. P a r ij s, '18 Maart. (V. D.) De minister van oorlog Painlevé heeft heden in zijn dis trict Tnoiry een verkiezingsrede gehouden, waarin hij de politiek van Poincarè besprak en o.m. betoogde, dat het dc onvergankelijk^ verdienste van Poincaré is geweest, dat hij op een oogenblik, toen haast onvermijdelijk scheen vust te staan, dat de franc zich niet langer kon handhaven, het geheele land om zich heeft geschaard. Het belangrijkste pro bleem van dit oogenblik is evenwel de veilig heid cn de internationale vrede. Zooals de toe stand in Europa nu is, zou ec-n ontwapend Frankrijk niet zoozeer een voorbeeld, dan wel een verzoeking bctcekencn. DE POOLSCII-LITAUSCHE BESPREKINGEN. Do nota ven Warschau over handigd. Vrijdag overhandigde het Pooische gezant schap te Rig-a de Pooische antwoordnota op de laatste nota van Litauen, waarin gez wordt, dat, indien Woldemaras d<? Litausche delegatie zal leiden, ook de Pooische minister van buitenlandsche zaken, Zalcski, aan het hoofd der Pooische delegatie zal staa Het betrekken van een vertegenwoordiger van den Volkenbond bij de onderhandelingen weigert de Pooische delegatie echter pp dit oogenblik. DE ZUID-TIROLSCHE KWESTIE EEN INTERNATIONALE CONFERENTIE Volgens de Rcichspost heeft men in Ka'ho- licke kringen te Innsbruck de verzekering om vangen, dat eerlang in een onzijdigen staat van centrool-Europo een internationale conferenrie zal worden gehouden, om van gedachten te wisselen over de kwestie van het ve-bod van het gebruik der Duitsche taal bij het gods dienstonderwijs in Zuid-Tirol. Vcroordeelingen. Londen, 18 Maart. (V. D.) Naar de Weensche correspondent van de Sundoy Ex press, die zoo juist een reis door Zuid-Tirol heeft ondernomen, in aansluiting op zijn ar'.i- kelen-scrie meldt, zijn reeds straffen uitgedeeld, omdat onderricht werd gegeven in de^ Duitsche tanl Zoo werden twee leeroressen vcroordct-'d tot 50 lire boete en vijf dagen gevangenisstraf; le Welsbcrg kreeg een lueraar op dezelfde gronden 100 lire botte. KOERSWIJZIGING TE NANKING WELWILLENDHEID JEGENS VREEMDELINGEN Blijkens berichten uit Nanking heeft de nationalistische regecring twee belangrijke dc- cietcn uitgevaardigd, étn om dc arrestatie te bevelen van dc voornuamste schuldigen der incidenten van Nanking cn een tweede ter be scherming van dc buitenlanders in China. Het eerste laadt dc verantwoordelijkheid voor de uitspattingen op „een gedeelte van het nationalistische lcgcr samen met het uit schot der plaatselijke bevolking op aanhitsing van de communisten" cn geeft dc verzekering, dat 19 soldaten en 52 desperado's in verband roet dc incidenten terechtgesteld zijn. GROOTE BRAND TE BERLIJN. Veel schade aangericht. B c* r 1 ij Ti, 18 Maart (V. D.) Op het Bcr- tinor Lehrtei Bahnhoi is gisteren een groote Hambu-^cr silo verbrand, waarin groote voor raden levensmiddelen waren opgeslagen de schade wordt op ruim een half millioen mark geschat H. M. DE KONINGIN. De Koningin is voornemens Dinsdagochtend a.s.. per Staatsspoortrein naar het Loo te gaan, van waai zij Woensdag per auto tc s Gravcnhogc terug wordt verwacht. PRINS HENDRIK. De Prins zol Dinsdag a.s. op Htfize Voor linden te Wassenaar tegenwoordig zijn bij de cross country vanwege de Koninklijke Mili taire Sportvereeniging tc geven. BRUTALE DIEFSTAL OP EEN NEDERLANDSCH SCHIP. Bedwelmende gassen gebruikt. Verleden week heeft aan boord van het Ne- dcrlandsch stoomschip Beyerland (uit Rottei- dam) in de haven van Dieppe (Frankrijk) een brutale diefstal plaats gehad. Hierbij werd door dc(n) roover(s) gebruik gemaakt van gassen, waardoor de gezagvoerder en eenige opvarenden bedwelmd geraakten. Over dezen diefstal vernam de berichtgever te IJmuiden der Msb. van één der opvarenden van bovengenoemd stoomschip, dot gisteren met cene lading kolen van Newcostle-on-Tync in de zeehaven van het Hoogovenbedrijf aldaar arriveerde, nog de volgende bijzonderheden In het begin der vorige week lag het stoom schip Beyerland, dot met cene lading steen kolen van de Tyne tc Dieppe was aangekomen, in de haven aldaar in lossing. Op den morgen na dc binnenkomst bemerkte de gezagvoerdei, die uit een zworen sluop ontwaakte, tot zijn grooten schrik, dat ongenoode gasten een be zoek in zijn hut hadden gebracht. Na een 'n- gesteld onderzoek bleek, dat verschillende eigendommen van den kapitein, o. m. een gouden horloge met dito ketting, benevens eer- portefeuille met geld ontvreemd waren. Blijk baar hebben de indringer(s) gebruik gemaakt van bedwclrrdende gassen, waardoor den ge zagvoerder tijdens den roofoverval zoo ?ast geslapen heeft, dat hij niets van het binnen dringen heelt bespeurd. Ook de overige op varenden, waarvan enkele eveneens persoon lijke eigendommen misten, hebben niets van het bezoek der ongewensclite gasten bemerkt. Van den diefstal is onmiddellijk bij de politie te Dieppe kennis gegeven met de vermelding, dat eenige vingerafdrukken op de wanden vnn dc hut waren ontdekt. v WIELRIJDER OVERLEDEN, De wielrenner Coquit, die, zooals wij meld den nabij Woensdrecht met zijn motorrijwiel in botsing kwam met een rldaar passeerende puto en zwaar gekwetst naar het algemeen Burgergosthuis te Bergen op Zoom was over- gebrecht, is Zaterdagmorgen aan de bekomen verwondingen overleden. De heer C. wan ge huwd. WEERBERICHT 10 MAART. Hoogste Barometerstand 773-3 jjc MeJani. vU Laagste Barometerstand 710.8 w Valencia. Verwachting tot don avond van «x 20 MaarL Matige Oostelijke tot Zuidelijke Nfc wind. zwaar bewolkt tot betrokken. 7N Met tijdelijke opklaring in het Wes- VjC *cn. Waarschijnlijk regen, zachter. ft. ift. :ft> i»ft> ft. »ft ïft ft ft fto ft :ft 1 KROM MEST RA AT 4—6—8 E TEL. 341. LANGESTRAAT 52. Onze étalages vormen het open 2 hoek. dat U leert hoe U zich met 2 bescheiden kosten degelijk en ele- sant kunt klecöen. j? ^4* '£e 3g EEN DUBBELGANGER. Een merkwaardige gelijkenis. Men schrijft aan de N. R. Ct. uit Tiel Vier jaar geleden werd A. C. van Z. uit Zoclen, toentertijd zwervende, in verband met een moord met roof op twee oude lieden to Etten door de rechtbank te Breda veroordeeld tot zes jaar gevangen'sstraf. Hem was ten laste gelegd, dat hij. terwijl twee onderen den moord pleegden, op den uitkijk had gestaan. Van verschillende zijden, ook door de re- classeering, ivoren den laatstcn rijd adressen tot de Koningin en den minister van justitlo gericht om voorwaardelijke invrijheidsstelling van dezen veroordeelde. Volgens brieven van hein aan zijn te Zoden wonende ouders was het waarschijnlijk, dat hij deze spoedig zou kriigen. Eenige dogen na zijn lootsten brief eindo Februari zaten eenige Zoelensche jongens in een café te Tiel, toen daar iemand binnen kwam, die zich door hen hoorde verwelkomen met den uitroep„Wel van Z. hebben ze jo vrijgelaten! Wat zullen jo vader en moeder daar blij om zijnEr werd gedronken en ge klonken op d*t onverwacht weerzien en ver heugd bracht men hem naar zijn ouders. De vreugde in dc Ouderlijke woning waS aanvankelijk buitengewoon. Deze werd echter eerigszins getemperd door de buitengewone zwijgzaamheid van den jongen. Men kwam tot de slotsom, dat een andere omgeving hem geen kwaad zou doen cn een broer in Hilvep» sum was bereid, hem een dag of scht in huis le nemen. De broer deed alles aan hem, maai' het baatte niet. Na een week kregen d° ouders een briefkaart, waarin de held van deze ge schiedenis hun schreef, dat hij weer naar Zoelen kwam. Op den dag, waarop hij in Zoelen terug keerde, ontvingen do ouders een brief uit do gevangenis te Leeuwarden, waarin de veroor deelde v. Z. meldde, dat zijn zaak wel goedo vorderingen maakte, maar dot 'hij hun «tot zijn spijt nog niet kon berichten, wanneerhij hen zou terugzien. Dc ouders lieten dezen brief lezen aan den pas in Zoclen gearriveerde cn deze is toen dadelijk vertrokken. Er is thans aangifte van een en ander bij do justitie gedaan. DE MISTLAMPEN VAN PHILIPS. De rechtbank te Middelburg heeft uitspraak gedaan ip de zaak tegen een chauffeur, die in hoogcr beroep terecht stond wegens het rijden met een auto, die niet van helder wit licht ge vende lantaarns, doch van zgn. mistlampen van Ph lips voorzien was. De kantonrechter had den chouffeur veroordeeld tot f O 50 boe-» te, sobs. 1 dag hechtenis en de officier van justitie had bevestiging van deze straf ge vraagd. De rechtbank vernietigde hot vonnis van den kantonrechter cn sprak den chauffeur vrij. Zij overwoog daarbij o. m. dat de deskundig© (ir. J. Bochvi, hoofddirecteur der gemeentebe drijven te M'ddelburg) als zijn oordcel heeff te kennen gegeven, dat het feitelijk niet moge-* lijk is te bepalen, of een licht zuivei wit is en dat in dc proctük in vele gevallen, waarin wit licht door wettelijke bepalingen wordt ge- e scht, lampen worden gebruikt, die een licht uitstralen, minstens zoo geelachtig nis het on derhavige lompje, zoo bijv. bij tram- en spoor wegen, waar veelal petroleumlampen met ko peren reflector dienst doen. Naar hot oordeel der rechtbank gaat het niet om de vraag, of de lampen een in natuurkun digen zin wit licht geven, maar of rij wit lirht geven in den zin der wet, waarbij moet worden crelet op de strekking der toepasselijke bepa- 'ingen. Deze strekking is voor te schrijven lichten, wnordoor de weg voor den bestuurder wordt verlicht cn tevens de nadering van het motorrijtuig reeds op een afstand kenbaar wordt gemaakt. Hiervoor zijn aangewezen witto lichten, omdat zij niet mogen zijn van een bepaalde kleur, als rood, groen of blauw, welke tot het geven van andere bepaalde sei nen bij wet of reglement worden aangewezen. Tariefswijziging drukwerken. Voortaan zal voor de toevoeging van een gedrukt stuk aan bij abonnement gefrankeerde nieuwsbladen mits deze bijvoeging ge schiedt bij alle exemplaren van de uitgave geen hoogor bedrag verschuldigd zijn dan bij afzonderlijke ongeadresseerde verzending van het betreffende drukwerk zou moeten worden voldaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1