„FRESJLEKEN", L. J. LUYCX Zoon BUITENLAND. Een Corset DÊ ËEMLANDEa Woensdai 21 Maart IS28 2be JaaiR&np ho. /2a EEN PHETTIGEN AVOND VOOR EEN GOED ROEL. Entrée f 1,75, NEEMT UW KAARTEN T IJ D I G. Firma M. A. Ramselaar La Dame aux Camélias AME1SFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort r 2.10 per maand f 0.75 pc» weck (mei gratt» vcrzekcrtng tegen ongelukken! f 0.171/#. Bioneoiaoo rranco oef post per 3 maanden 3.- Afzonderlijke nummers f 0.05. POSI RKKHNING 47910 TEl.hFOON IN I ERG 515 DIBECTLUR -UITGEVLQ: J.VALKHOFF PRIJS CER AOVERTENTIEN van 1—4 regels t I 04 mei inbegrip van een Oewiisoummer. elke regel mee» f0 25 Liefdadigheids advertcntifco voor d« helft van den prijs Kleine AdvertennCn „KEITIES" by vooruitbetaling 4 regelt 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseo Hewijsnummei e*tr» 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» DE NOOD VAN DEN DUITSCHEN LANDBOUW BETOOGINGEN VAN BEIERSCHE BOEREN München, 2 0 Maart. (H. N.) In ver schillende steden van Beieren zijn vandaag massa-betoogingen van boeren gehouden, wel ke door de plaatselijke afdeelingen der bot> renbonden waren georganiseerd. In alle ver gaderingen werden moties aangenomen, waar in op den vertwijfelden toestand van den land bouw wordt gewezen. Bij de niet-inwilliging van hun eischen zullen de landbouwers erto- overgaan alle aankoopen ten behoeve van hun bedrijf te staken De vergadering te Mihv- chen, die door ruim 7000 boeren was bezocht ■werd ook bijgewoond door dr. Held, den Beier schen minister-president en den Beierschen minister van landbouw. De minister-president hield een toespraak, waarin hij verklaarde, dat hij het noodprog'omma van de rijksregeering als onvoldoende beschouwt. Het ligt daarom in het voornemen van de Beiersche regiering om, na.'at het noodprogramma door den rijks dag behandeld zol zijn, nog bijzondere man in regelen ten behoeve van den Beierschen land bouw te nemen. DE SCHULD VAN OOSTENRIJK AAN AMERIKA. Een boodschap van Coolidge aan 't congres. Coolidge heeft in een boodschap aan het Amerikaanschc congres een wetgevenden maatregel voorgesteld, om de Oostenrijksche schuld aan de Vereenigde Staten te conso.; deeren op ten minste even goede vooivaa.- den o!s de Europeesche geldschieters van Oos tenrijk verkregen hebben. Daardoor zal Oos tenrijk gelegenheid krijgen een intcrn itioi ale leening uit te geven. DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. Het aantal werkloozen op 12 Maart bedroeg 1.O7I.C0O, hetgeen 22.732 minder is don de vorige week en 47.056 minder dan verleden jaar. DE BRITSCHE LEGERBEGROOTING. Het streven noor mechanisecring. Londen, 20 Maart. (H. N Drl.) Sir La ming Wothington Evans, de minister van oot- log, heeft de legerbegrooting ingediend. Bij de toelichting over het tonkcorps zeide hij, da het op het oogenblik in de bedoeling ligt, d*n het derde tankbataljon uit 52 tanks zai be staan. Volgens de opvattingen van hei mi nisterie van oorlog omtrent de ontwikkpiing van de tanks en de gemechaniseerde strijd krachten is het niet de bedoeling, dat dc nnr. valstaktiek van de cavallerie daardoor ver vangen zal worden. Dc manschappen van het machinegeween-eskadron worden als cavalie- risten geoefend en zullen daarna uitgekozen worden Mochten zij zich in ct.-n land bevin den, waar de kanonnen niet met tractois kun nen worden vervoerd, doch waai dieren dit zouden moeten doen. dan zullen de zoo opge leide manschappen in staat zijn om ook ondet deze omstandigheden dienst te doep. Wat de organisatie van dc twee cavallerie*-regimenten, die met gepantserde wagens worden vjorzien. nJ. het 11e regiment huzaren en Het 12e te* giment lanciers betreft, wees de minister erop, dat deze regimenten zullen bestaan uit elk 3 eskadrons van 34 gepaniserde auto's In de te genwoordige begrooting is er rekening medo gehouden, dat dit jaai het 11e regiment huza ren, dat in Engeland dienst doet, uitgerust wordt met 34 gepantserde auto's en het 12e regiment lanciers, dat in Egypte dienst doet, slechts met II gepantseide auto's, zoodot vooiloopig één eskadron op deze wijze uitge rust zal worden en de twee ande.e eskadrons h\ de volgende jaren. EEN ENGELCCH-DUITSCHE OVEREENKOMST. Londen, 2 0 Maart. (H. N. Drl.) Van daag is te Londen door sir Austen Chamber lain en den Duitschen gezant Sthamer een Engelsch^Duitsche conventie voor vereenvou diging van gerechtelijke procedures ondertee kend. De conventie moet nog geratificeerd worden. GODSDIENSTCONFLICT TE ROEMENIE. ffioedige botsingen in Zevenbur gen. Berlijn, 20 Maart (V. D.). Naar de Lokal- anzeiger uit Weenen meldt, is het gisteren, tri verband met groote protestbetoogirgen der G>ieksch-Katholieke bevolking van Zevenbui- gen tegen de jongste onderwijsmautrcgclen der regeering, tot bloedige botsingen gekomen. Te Móros-Vasarhely trok een stoet ven 5000 per sonen met den Grjrksch-Kntholiekcn clerus aan het hoofd door de straten. Toen zij ver volgens door een afdeel ng militairen werden tegengehouden, kwam het spoedig iet een handgemeen. De troepen liepen met gevelde bajonet op de menigte in, waarbij 15 geeste lijken door bajonetsteken gewond werden. Een hunner is reeds aan de bekomen verwondin gen bezweken Te Boekarest hebben de berichten over d. ze schermutselingen dp noodige opschudding ver oorzaakt. De Giieksch-Kntholieke clerus heeft thans besloten »en teeken van protest voorloo- pig geen godsdienstoefeningen te doen houden De toestand in Zevenburgen schijnt zeer ver ward te zijn VOLKENBOND EN ONTWAPENING DE RUSSISCHE VOORSTELLEN EEN MOEILIJKE TOESTAND SCHERPE KRITIEK VAN LORD CUSHENDUN G e n v e2 0 Maart. (V. D.) Hedenmor gen hebben tusschen dc verschillende delega tes van de voorbereidende ontwapeningscon ferentie voortdurend besprekingen plaats gehad om tot overeenstemming tc komen over de be slissing ten opzichte der Russische ontwape ningsvoorstellen. De onderhandelingen stuitten op groote moeilijkheden, daar ccnerzijds een sterke neiging bestaat de voorstellen al te wij zer, terwijl aan den onderen kant geen basis gevondcr kan worden voor de tactische behan deling der voorstellen, waardoor alle partijen bevredigd zullen zijn. Tusschen de Duitsrhe en de Russische delegatie had hedenmorgen een langdurige bespreking plaats. Tege'ijkertijd werden besprekingen gevoerd tusscher Amerikaanschc, Engelsche en Necierlandschc de'egaties Htdenmiddag vóór het bijeenkomen der com missie verluidde, dot de Russische voorslellen Iegelijk met de tweede lezing der ontwerp- conventie voor de ontwapeningconferentie zul len worden behandeld. Deze behandeling in tweede lezing zal in een volgende zitting in den zomer of in den herfst plaats hebben. Het Duitsche voorstel reeds thans tot do Dehandcling in tweede lezing van de ontwerp- conventie over te gaan, zal waarschijnlijk mo; gen of Dor. Lr dag bij de behandeling van punt drie der agenda worden besoroken. Men v^r wacht, dot dc leider der Duitsche delegalio, graaf Bernstorfl, een groote rede zal houden tn voorsteller, za! doen inzake de bijeenroeping van de werkelijke ontwapeningsconferentie. De •/oorbcreidendp ontwapeningscommissie komt erst hedencri 1 dag *c vier uur bijeen en zal dan de debatten over de Russische voorstellen, die gisteren werden afgebroken, voortzetten. Londen, 20 Maait (H. N drl.). Bij de ope ning van de vergadering der ontwnp nings- commis^ie te Genève zeide lord Cushendun, dc Engelsche gedelegeerde, dat het eerste begin sel van het Russiche voorstel, ni de volledige ontwapening, dooi iedereen nis h^t id' unl zal worden aanvaard en dat hij overtu-'gd was, dat geen der nanwez'gen erop voorbereid zou zijn om dat volled'ge ontwapening het doel van allen is Dich tegelijkertijd wws hij van oordeel dat volled'ge ontwapening onmogelijk is en hij zou daarom gaarne hebben gezien, dot Litwinof aangetoond had, hoe de volled'ge ontwapening mogelijk zou zijn Voor zoover het Engeland betreft, is Engeland voor de ont wapening, doch eeist moeten er vetscheidcne vraagstukken beslist worden en d't is de red n waarom hij voorstelde, det over het Russ schc plan bcraudslnagd zal worden, zoodr.t al het goede daaruit overgenomen kon worden en daarvan door d.- commissie kan worden ge bruik gemaakt. Een and r bezwaar van lord Cushendun was, dat de Sovjetrrgeeiing in rl haar 63 artikelen geen enkele maal den vol kenbond in haar plan heeft genoemd. De Rus sen stellen voor om alle geschillen te doen regelen nietd oor dpn raad van den Volken bond, doch door een permanente internationale commissie van controle. Dit is een geheel nieuw lichaam. Z'ch tot Litwinof keerende, zei- de Cushendun, dat er twee soorten van vrede zijn, evenals cr twee soorten van oorlogen zijn Er bestaat een internetionale oorlcg en een burgeroorlog en de burgeroorlog is wel hef meest verschrikkelijk. Zal de Sovjet regeering werkelijk haar politi k wijzigen? Heeft zij evenzeer een besluit tegen den burgeroorlog als tegen den internationalen oorlcg gen "men? Zal zij zich n et langer in de aangek g -'len van andere landen mengen? Tenzij de Sovjet regeering bereid is om tot eon zoodanige vei- ondering over te gaan, don zal zij vo g-1r.s zijn overtuiging moeten erkennen, dut haat hou ding ccn der voornaamste belemmeringen voor de verstrekkende ontwapeningsvoorstellen is, welke zijzelf heeft gedaan. Opmerkingen van Fmnsche en Italiaaiische zijde. Genève, 20 Maart (H N.) In de verga dering van de voorbereidende ontwr penings- commissie heeft de Fransche gedelegeerde, grnnf Clauzel, de vraag gesteld, of de Russi sche voorstellen wel voldoende met verschillen de omstandigheden rekening houden. De voor bereidende ontwapeningscommissie is bijeen geroepen om het ontwapeningsvraagstek b n- nen het kader van artikel 8 vun het Volkcn- bondspact te bestudeeren, welk artikel een be perking der bewapening voorschrijft Aan de Russische voorstellen, dde ongetwijfeld aan dacht'g bestudeerd moeten worden, ligt het beginsel van algcmeene ontwapening ten grondslag, in tegenstelling met de Engelsche en Fransche voorstellen. Het is niet goed mo gelijk de Russ'srhe voorsteken te behandelen, zonder den loop der beinnclslngirgen van de commissie te wijzigen. Daarom gaat het met aan de Russische vragen eenvoudig met ja of neen te beantwoorden Dat zou beteekenen, dat men de werkzaamheden, welke de rom- rcgclen niet door den raad van den Volken- zou moeten beschouwen. Daarom moet worden eng< gaan, of de Russ'sche voorsteken niet te gelijk met dc overige voorsteken behandeld kunnen woiden. „AMICITIA" DONDERDAG 29 MAART 8 UUR Kon. Ned. Rederijkerskamer „JAN VAN BEERS" Komedie in 3 bedrijven v. HERMAN J. C. ROELVINK (alle rechten inbegrepen). Kaartverkoop bij Boekh ITTMANN, Utrechtschestraat. Langestraat 49. Tel. 190. zonder meer koopt U overal. Een Corset geschikt voor Uw figuur koopt U slechts daar waar vakkennis aanwezig is. GEWELDIGE BRAND TE RIO DE JANEIRO VOOR 6 MILLIOEN GULDEN SCHADE Uit Rio de Janeiro wordt gemeld, dat daar een brand heeft gewoed, die de kantoren en pakhuizen van de Corrpanhia Navcgocao Posteiro heeft vernie.d. De schade wordt ge- roadm op 6.000.000 DE MOORD OP DEN FASCIST DE VERMOEDELIJKE DADER AANGEKOUDEN P a r ij s, 2 0 Maart. (H N.) De Parijschc politic heeft als haar meening te kennen ge geven, dat voor den moord op Savore'li geen z.g. antifascistische revolutionaire rechtbank verantwoordelijk kan worden gesteld, aangezien er bijna geen anti-fascistische bonden in Frank rijk bestaan Ook een der bekendste Parijsche idvocaten heeft als zijn opvnPh.g te kernen jegeven, dot de moord een individueele daad is en niet de uitvoering van een vonnis, dooi een z.g. revolutionaire rechtbank uitgesproken Men gelooft, dat de daders van den moord rich niet meer in Frankrijk bevinden. Nader wordt gemeld, dat Pavan, de vermoe delijke dader van den moord op Savorel'i. in de omstreken van Bazel is aangehouden. Hij ontkent volstrekt den aanslag te hebben be dreven. ERNSTIG ONGEVAL TE BAKOE Kowno, 20 Maart. (V.D.) Naar uit Ba koe wordt gemeld, heef» daar in een gieterij een hevige explosie plaats gehad, tengevolge wearvan 7 arbeiders ernstitr werden gewond HET SPIONNAGEPROCES IN BOLIVIË. Het Berliner Tageblatt meldt uit Buenos1- Aires, dat volgens een bericht uit Bolivië het vonnis tegen de leden der militaire missie van Danzig uitgesproken is. Dit stelt vast, dat ei geen landverraad in het spel is en besluit tot verbreking van het contract wegens conti «et- breuk en tot uitzetting der schuldigen uit het land. DE POOLSCH-DUITSCHE ECONOMISCHE RELATIES. Een moeilijke toestond. B e r 1 ij n, 2 0 M a a r t. (H N Volgens do B. Z. gelooft men in verband met de nieuw* Poolsche grensverordening in politieke krin gen te Berlijn niet meet aan de mogelijkheid om de onderhandelingen met Polen over een handelsverdrag binnen afzienbnren tijd te her- vatten De verdraglooze toestand tusschen Duitschland en Polen zal derhalve blijven voortbestaan. In economische kringen in Duitschland en in Polen zal men het misluk ken der economische onderhandelingen, die een paar weken geleden zoo gunstig begonnen zijn, zeer betreuren. Waarschijnlijk zullen thans moeilijke diplomatieke onderhandelingen noodig zijn. om een giondslag te vinden, waar op over de economische vraagstukken kan worden beroadsla8gd Men gelooft, dat het we' Juni zal worden, dus nadat de verkiezingen af- geloopen zijn, dat cr sprake kan zijn van t-or. nieuwe contact zoeken tusschen Duitschland en Polen. DE ONRUST IN ROEMENIË. Inmenging van den Engelschen gezant? Boekarest, 20 Maart. (V. D) De Biit- sche gezant te Boekarest heeft heden een on derhoud gehad met den president van de natio nale boerenpartij, welk onderhoud drie uiet. duurde. Naar verluidt heeft do gezant in opd-acht van de regeering opheldering gevraagd Ovei de actie van de nationale boerenpartij. In re geringskringen is men zeer ontstemd ove deze bespreking DE ARRESTATIES IN HET DONETZBEKKEN DE RUSSEN GAAN DOOR MET OPHITSEN Berlijn, 20 Maart. (H. N.) Volgens ot 1 U.-bcricht heeft dc Duitsche ingeni- ui Goldstein zijn pas voor het vertrek uit Ruskind ontvangen. De overige gearresteerde Dutt- schers hebben voor den rechtei van instructie hun onschuld staande gehouden en ontken-I, dat zij iets uitstaande hebben met een staats misdaad. Desniettegenstaande wordt de vij- leting der gearresteerden geweigerd, zoolang hun proces niet heelt plaats gehad Jntusschen gban de vakvercenigingen vooit met op te hitsen. De leiders Tomski en Losofski hebben zich in hun redevoeringen, uitgesproken in d<- zitting der internationale dei vakvercenigingen, sr herp uitgelaten niet alleen tegen de Duitsche •rgeering, doch ook tegen het Duitsche vulk in het algemeen Beide redenaars verlangden dt strengste bestraffing van dc saboteurs, on verschillig van welke nationaliitcit zij ook zijn De arbeiders te Leningrad houden telkens ver gaderingen, waarin moties worden njngenomen cm tc protcstcercn tegen een inmenging van Duitschland in de bmncnlandsche aangelegen heden van Rusland De arbeiders der Poelilof- It-btieken verlongen in een motie van <!e sovjetregeering, dot deze dc Duitsche bour geoisie, die geen gienzcn kent, krachtig /ul afweren. In enkele fabrieken werd zonder meei de doodstraf voor alle gearresteerden verlangd Uit dit optreden der arbeiders blijkt wel, d-u de beweging von hooger hand in elkuor is ge zet en gesteund wordt. De Russische gedeie- gcciden, die te Berlijn de economische on<ler- handelingcn met Duitschland hebben gevoerd, zijn gisteren door Tsjitsjcrin ontvangen en zul len vandaag aan Rykof rapport over den stand der onderhandelingen uitbrengen. Naar gcme'd wordt, heeft de terugkomst der delegatie te Moskou een deprimeerenden invloed gehad. Kofno, 20 Maart. (V. D.) Naar uit Moskou gemeld wordt heeft dc voorzitter vat' den Oekroinischcn raad, volkscommissaris I joebar, in de zitting van de centrale uitvoe icnde commissie der Oekrainc een rede ge houden over het Donetz-incident Hij wees ei op, dat in den bodem der sovjet-unie nog woitels van het oude kapitalistische stelsel Je bespeuren zijn. Hierdoor zijn nieuwe driifteri aungewakkerd, met het gevolg, dat er nog be- tickkingen tusschen dc sovjet-unie en de kapi talistische wereld blijven bestuun. De specialis ten, die zich als schadelijk voor den socialis.i- schen opbouw hebbpn doen kennen, stonden in directe verbinding met dc vroegere bezittende klasse, die zich thans in het buitenland ophoudt Eenige vertegenwoordigers van buitonlondscae firma's, welke in de sovjet-unie toegelaten zijn om reeds gekochte machinerieën te montceren, hebben daarnevens opdrachten aanvaard, ein digende in het verstrekken van geldelijke be dreigen aan vijanden der sovjet-economie en die ten doel hadden machines buiten bedrijf in stellen, mijnen onder water te zetten en ondere v. andaden tc plegen De arbeiders zullen ervoo* moeten waken, dat deze schadelijke personen hun contra-revolutionaire plannen niet ten uit voer zullen leggen Er dienen maatregelen 'c worden genomen, opdat de betrekkingen met het buitenland de sovjet-unie geen schade, doch nut zullen opleveren Ook moet de strijd vaardigheid van het roode leger worden op ge voerd; de werkzaamheid van de GePeOc moet intensiever worden en de controle -Ier Oekinin- op dc volkseconomie dient eveneens vergioot te worden. Het eenige, wat Tsjoeba' in zijn uitvoerige uiteenzetting vergeten heeft, is de door hem tegen het buitenland aangevoerde beschuldigingen met bewijzen te staven. Berlijn, 20 Maart. (V. D.) In tegen stelling met een dooi een der Berlijnsche bla den verspreide bericht, dat in verband met de airestaties in het Donetz-bekken opnieuw door den Duitschen veitegcnwoordiger te Möskou stappen zouden zijn ondernomen hij dc Rus sische regeering, woidt van welingelichte zijde rnomen, dat zulks niet met dc waarheid overeenstemt. Wel wordt gemeld, dat ondertusschen van rijlating der andere gearresteerden geen sprake kon zijn. Zelfs heeft de Duitsche con sul generaal te Charkof nog geen gelegenheid gekregen in gezelschap van een Russisch amb tenaar bezoek te brengen aan zijn landgenoo- ten. die zich in hechtenis bevinden. WEERBERICHT 21 MAART. Hoogste Barometerstand 778.7 Mcmou. N& Laagste Barometerstand 737.4 VS Jan Mayen. Krachtige Zuid-Oostelijke tot O N& .y wind, in het Noorden heldor tot VK 'icht bewolkt, droog weer. lichte VS? SK vorst-, in het Zuiden half tot /waar yy bewolkt met eenicc kans oj^ regen, W weinig verandering in tempera- ïuur overdag. KROW.MESTRAAT «—6—8 jL TEL. 341 LANGESTRAAT 52. COCOSLOOPER Rcparnnrteerd do le kwaL ZEEP. GROOTE SORTEERING I OM f* 130 1.75 Sm 50 c 51. loopc. c M. loopor on tapijt "00 c.M. mpijt 1.78 cocos- JT Tapijt leverbaar ook in 120. HO ISO 200 c.M. breed. P. a% M ,4c P o4 fX ft* *8 ft? ft? 0; ft? ft? ft? Bioscoop „Amicitia". VERWACHT (La Traviata). Het opschorten dor economische onder handelingen. K o f n o, 2 0 Maart. (V. D.) Naar uit Mos kou gemeld wedt, wordt het afbreken Ier Uuilsch-Russische onderhandelingen over een handelsverdrag slechts als een onderbreking bi schouwd van tij del ij ken duur, althans door de Russische reg-prtng. De rcgcering is n 1. win meening, dot de onderhandelingen re Berlijn hebben aangetoond, dot de economische be- ttckkingcn tusschen beide landen zeer zeker kunnen voortbrsmnn en zelfs nog verder k'in nen worden uitgebouwd. De sovjet-'egeerhg zol daarom een hernieuwde uitnoodiging --oor het houden von besprekingen afwachten, dmr de eerste uitnoodiging, nlsook het ini!ia*ief rot het afbreken van de onderhandelingen, van de Duitschcrs zijn uitgegaan. Waarom de Duitschcrs werden aangehouden. Dc Krcuz/citung publiceert een mcdedecling van een uit het Don^tzgebied naar Berlijn te- tugkeerende persoonlijkheid over dc oorzaken »'an dc arrestatie der Duitsche ingenieurs. In dc mijnen, waarover dc Duitsche ingenieurs het toezicht hadden, waren dooi Russische ar beiders 15 ped .dynmiet crest.olcn. In hoevet de Duitse'ers verantwoordelijk worden geste'd voor d^n diefstal, kon de zegsman van het blad niet mededeclcn. Strescmonn zol het woord voeren De commissie voor buitenlandsche zaken van der. rijksdag houdt vandaag een zi ting, waai in Stiesemnnn uitvoerige mededeelingen zal doen over de Duitsch-Russ'sche betrekk'rgen in ver bond met de arrestatie der Duitsche inge* nieurs DE BEZETTING VAN HET RIJNLAND. Een motie von Kenworthy verwor* pen docr het Lugerhuis. Bij de bespreking der Britsche legerbegroo* ing stelde de arbeidersafgevaardigde Kenwor» thy voor, ten einde de aandacht 'e /esf'gcn de Engelsche legcrbezetting in het Rijend, 'ie, naar hij beweerde, nutteloos is ten a.in/Jen der militaire doeleinden en uit strategisch -.landpunt zeer gevaarlijk. Evans, de minister van oorlog, zeTJe, dat hei Britsche bezettingsleger deel uftu ank" van een internationale bezettingsmoch., die zich ir het 'iijnland bevindt krachtens het vredesverdrag De politiek, om het er te handhaven, kan thans net besproker worden. Evans Drnc.il hulde ian het gedrag der troepen Hi' zudo, dat het merkwaardig is. hoe zij geachi worden dnor hen, met wie zij in aanraking komen in het Rijnland Zonder twijfel worden zij in dc po- >itie, welke zij nu innemen, niet slecht beje- jend. De motie van Kenworthy werd verworpen met 222 tegen 129 stemmen. DE TANGER-CONFERFNTIE. Gisteren te Parijs geopend. Parijs, 2 0 Maart, (V D.) Heden te diie jut is de Tanger-conferentie op de Quai d'Or- -;ay aangevangen De conferentie werd geopend !oor den mi ister van buittni.andsche ^akeji, Briand, die de hoop uitsprak, dot goede resul- 'aten mogen worden bereikt In de eerste zitting werd besloten de "ransch-Spaa .sche overeenkomst non een on derzoek te onderwerpen en in verband hier mede te overwegen of door deze overeenkomst 'e internationale status een wijziging o. Hergoot. Verder werd kennis gencmen van de Iiaiiann- >»chc wcnschen. Voorzitter van de conferentie wps Berthelof

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1