„FREULEKEN" Glas en Verfwaren. L. J. LUYGX Zoon DE EEMLANDED BUITENLAND. D0NDERDAG„AMICITIA"8UUR Kousen. Nic. Bovée, Fama-Rijwielen. BINNENLAND, v ABONNEMENTSPRIJS raaandeo voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. p«f PRIJS OER ADVERTENTIEN na "8*" 1 04 "begrip eeo Dewiuiiummen Dinsdaa 27 Maart 1928 2be Jaarpang no. zóu Goedkoopste adres voor A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23 Motorseozoen 1928 NIC. BOVEE LUCHTVAART Firma M. A. Ramselaar t Afd. Rijwielen. Wij vertegenwoordigen de bekende week (met gratt» verzekering tegen ongelukken) f 0.17 Btaaeoiaod franco per post per 3 aaandeo 3»-. Afzónderlijke nummers f 0.05# POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 51? DIDECT EUR UITG EVEQ.' J.VALKHOff elke regel metr f025 Liefdadigheids advertentlèc «oor d» helft van den prijs. Klef-* Advertentie!» „KEITIES" t>U vooruitbetaling 5 *«gerti 50 cent elke regel meet 10 cent, driemaal plaatseo H«art|snr-/tT»ei extr» *005 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* DE NOOD IN DEN BRITSCHEN MIJNBOUW ERNSTIGE TOESTAND IN ZUID-WALES Londen, 26 Monart. (H N. Draadloos.) In het Lagerhuis heeft Ramsay Macdonald dt kwestie van de ellende in de mijndistric.'cr» van Zuid-Wales ter sprake gebracht. Neville Chamberlain, de minister van de zoiksge* zondhéid, verklaarde, dat hij in Zuid-Walts, zoowel onder de mijnwerkers, als onder do mijneigenaars en directeuren de oveituiging heeft gevonden, dat de toestand met der tijd beter zal worden en dot dc kolenn ij verheid van Zuid-Wales in ieder geval in belangrijke mate zijn vroegere welvaart zal herwinnen Hoewel dit wellicht voor den mijnbouw ;n het algemeen waarheid zal blijken, kan in sommi ge bijzondere districten deze hoop niet ge koesterd worden Men moet inzien, dat er wellicht naar schatting 200.000 man zu'lcn zijn die geen duurzaam werk in de mijn nijver heid meer zullen vinden. Dit is een toestand, welke, voor zoover bekend, in dezen tijd nooit is voorgekomen, zoodat daarvoor buitenge wone maatregelen genomen zullen moct*r. worden. Het zal noodig zijn de rocnschcn over te brengen van de plaats, waar g^en werk is. naar een andere plaats, waar dat wel het geval «s, hoewel zich daarbij de mociPjkheid voordoet, dat dc betrokkenen mijnwerkers zijn. EEN AARDBEVING VERMOEDELIJK IN DE ALPEN De seismograaf van het geodetische insti tuut der technische hoogeschool te Karlsruhe, heef. gistermiddag om 2 uur 41 min. 5 sec. een aardbeving geregistreerd, welker haard op ongeveer 500 K.M. ofsatnd lag. De schok was zoo herig, dat de seismograaf beschadigd werd. De aardbeving is vermoedelijk in de Alpen voorgekomen. DE ARRESTATIES IN RUSLAND OPNIEUW DU1TSCHE TECHNICI HET SLACHTOFFER Een uit Rusland teruggekeerd en te Riga aangekomen Duitsch ingenieur heeft verklaard, dat ingevolge talrijke aangiften bij de Ge Te Oe niet alleen m het Donetz-bekken, maai ook in andere nijverheidsgebieden opnieuw een aantal Duitsche technici gevangen is genomen B e r ij n, 26 Maar t. (V.D.) Naar de Vos* sische Zeitung uit Warschau meldt, is op aan drang der sovjet-autoriteiten in de Russische Oekraine een 50-tal nationaal Oekrainicrs ge arresteerd op grond van staatsgevaarlijke han delingen. Mevr. dr. Surowzowa en dr. Petrcnik, twee bekende sociaal-democraten, zouden gefusil leerd zijn. Kofno. 25 Maart. (VD.) Naar uit Mos kou wordt gemeld, heeft de Amerikaanschc regeering onlangs een onderzoek doen instel len naai den Amerikaenschen onderdaan Del- wus, die ongeveer zes maanden geleden in de stad Chobarowsk is aangekomen, door de Gpoe zou zijn gearresteerd en wegens spion- nage ten gunste van Amerika zou zijn terecht gesteld De Russische regcering heeft thans een verklaring gepubliceerd, volgens welke de Amerikoansch". onderdaan Delwus op de jacht zou zijn verongelukt. Van Amerikaansche zijde wordt het onder zoek intusschen voortgezet. Tc Asjabad heeft de Gpoe vier Perzen ge arresteerd, die beschuldigd worden van samen werking met de contra-revolutionairen tegen de sovjet-regeering. De Perzische gezant heeft van de Sovjet- regcering opheldering gevraagd. OPSCHORTING VACCTNATIBDWANG IN DUITSCHLAND. De geneeskundige medewerker der N. R. Ct. schrijft „De Pruisische minister van volkswelvaart heeft in een bekendmaking gewezen op het in Nederland en Engeland den laatsten tijd veel- vuldiger waargenomen verschijnsel van her- senaandocningon na inenting voor dc eerste maal (Erstimpfung). Hij houdt het voor niet uitgesloten, dat de ziekelijke verschijnselen bij de geënte personen in verband staan met de verbreiding van epidemische hersenontsteking, waarbij het denkbaar zou zijn, dat de als ge volg van de vaccinatie optredende tempera- tuarsverhooging (Impffieber) den latenten ver wekker van deze ziekte tot opvlammen brengt. De Nederlandsche regeering heeft een verzach ting van den vaccinatiedwang ingesteld. Hoe wel in Duitschland tot dusverre dergelijke zie kelijke verschijnselen slechts zeer sporadisch waargenomen zijn, heeft de Pruisische minis ter voor volkswelvaart niettemin voorgeschre ven, dat openbare vaccinaties in gebieden, waarin gevallen van hersenontsteking bij de bevolking zijn opgetreden als bijzonder ver- gaanden voorzorgsmaatregel volgens de be sluiten van de Bondsraad tot uitvoering van de vaccinntiewet van 22 Maart 1917 eenigc maanden moeten worden uitgesteld. Uit deze aan dc Klinische Wochenschrift van 25 Maan ontleende niet geretoucheerde medcdeelrng blijkt wel welk een indruk de uitslag van het onderzoek dat op hoog bevel de hooglecraren Paschen, Gins, Gildcmcister en Pette in ons land naar het voorkomen van encephalitis vaccinatoria en de bij studie daaivan bereikte resultaten hebben ingesteld, in Duitschland gemaakt heeft In de bakermot van den vaccinatiedwang wordt de dwang der gehcele vaccinatie, zij het voorloopig, tijdelijk opgeschort. En dat slechts als voorzorgsmaat regel, nu ei in het land zelf enkele gevallen zijn voorgekomen, terwijl men dit in ons land -drie jaar lang, na het in toenemende mate niet alleen naar verhouding, maar ook vol strekt meer voorkomen van ondubbelzinnig in verbond met de vaccinatie staande encephalitis- gevallen nagelaten heeft. DE MALAISE IN ZUID-TIROI. Een beroep op Mussolini. De Innsbr. Nachrichten meldt, dat d* beid* Duitsche Zuid-Tiroolsche afgevaardigden, ba ron Sternbach en dr Tinzl, in verband met een bespreking met den nieuwen ond« r-stnals- secretnr s bij het presidium van den minis'*.?* naad. die onlangs te Rome is gehouden, eer» «uvoerig memorandum omtrent den tegen woord'gen moeüijken economischen toestand in Zuid-Tirol overhandigd hebben. De afgevaardigden verklaren daarin ronduit, dat de oorzaken der economische crisis in Zuid-Tiro1 een gevolg is van het ophouden der economische eenheid met Noord-1 iro' Do verliezen, de het bedrijfsleven in Zuid-Tirol in de eerste tien jaren der Italiaansche heer schappij heeft gelcd %n, beloopen ongeveer milliard kronen of ongeveer drie milliard (pa pier) lire. Hoewel de provincie Bozen in ver houding tot de 91 andere provincies "en Ita tengevolge van haar bodemgesteldheid de gerirgste economische opbrengst heeft, is in Zu'd-Tirol de belastingdruk ongeveer een srierde hooger dan in hst. pveqgfijtnhe» - ENGELAND EN DE WAHABIETEN BRITSCHE VLIEGERS NAAR IRAK GEZONDEN Uit Basrah wordt gemeld, dat dc lucht vaartdienst thans uit Engeland ervaren vlie gt rs z-ndt, speciaal gekozen uit mannen, die eivaring opgedaan hebben van woestiin-cem- pegnes In goed ingelichte kringen ge1 ooft men echter niet. dat er een ernstig gevaar driegt van do zijde der Wahabieten vóór-hel volgende regenseizoen, want de woest ün out ten waarep de benden Zwervers zijn aaogjwezen, beginnen thans op te drogen. Men beschouwt het als een kenmerkend feit, cot Ibn Saoed onlangs een afgezant heeft gezonden om een strijdkracht van 20.000 man van der. Ataibah- stem terug te roepen, die op weg w ns r r dc grens vnn Irak of het gebied van Kowei'. Dc waakzaamheid is echter niet verslapt. DE KNOEIERIJEN BIJ DE DUITSCHE SPOORWEGEN OOK DE A.E.G. ERBIJ BETROKKEN Uit Berlijn wordt bericht, dat in verband met de knoeierijen bij de Duitsche spoorwegen, waarvan het onderzoek nog aan den gong aan de bladen mede wordt gedeeld, dat er vc moedelijk geen strafmaatregelen teg*n de ambtenaren van de rijksspoorwegen gouoffen zul'.en worden. In het schandaal bij de rijksspoorwegen is vastgesteld, dat ook de A.E.G. commissiegel- den aan Schulze betaalde. Schulzc is intus schen geschorst. B e r 1 ij n, 2 6 Maart. (V. D.) In verband met het schandaal bij de rijksspoorwegen heel de directie van de A.E.G. meegedeeld, dat zii alle gewenschte inlichtingen heeft verstrekt aan het openbaar ministerie, terwijl inzake wer gegeven van de desbetreffende acten het r* sultaat van het onderzoek wordt met alle ge rustheid tegemoet gezien. ten bate der Amersf. Ver. t. bestr. der Tuberculose Kaarten bij Boekh. Ittmann, Utr. straat f 1.75 alles inbegr. Plaatsbespreking op den dag der uitvoering 's morgens vanaf 10 uur in „Amicitia" Wij breuqco u voot hel komend motuisei toen een rhiMerenUe serie oiotorrlfwielen tllcn de nieuwste modellen, welke thans blf "»ns pcëtaleerd ziin 3ARLEY HAVIUSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOB6CANE HENDERSON Aanbevelend. 'jAVENDELSTRAAT 12 Telefoon 1093 Langestraat 49. Tel. 190. DE FRANSCHE SCHULDEN AAN ENGELAND EN AMERIKA. Opnieuw onderhandelingen. Parijs, 2 6 Maart. (V. D.) Volgens dc Echo de Paris worden op het oogenblik tus- schcn de Fransche en de Engclschc- regeering onderhandelingen gevoerd over de betalingen welke Frankrijk van 1 April 1928 tot I April 1929 aan Engeland op rekening van de oor- lcgsschulden heeft te doen. Frankrijk zou bereid zijn voor het ja» 1928''29 acht millioen pond sterling te beta len. Volgens de Echo de Paris wil de Fransch* regeering jaarlijks het te betalen bedrag vast stellen en acht zij zich niet gebonden a*.-> he: op 12 Juli 1926 vastgestelde betalingsplan Het blad meldt verder, dat bij dc bct-tiioger Frankrijk rekening zol houden met de on« vangsten uit de nakoming van het Dawcsplar De zelfde onderhandelingen worden ook tus- schen Washington en Parijs gevoerd. Waarschijnlijk zal Frankrijk evenals het vo *ige jaar ongeveer dertig millioen dollar beta len. In September 1929 moet verder betaal worden een bedrag van vierhonderd millioer dollar der Fransche schuld voor het in hc' 'aar 19t9 overgenomen Ameri'-aansche oor Iogsmateriaa'. Dit staat evenwel in vei ban- met de ratificatie van de tusschen Mellon er Bérenger gesloten overeenkomst. De Echo r Paris gelooft evenwel niet, dat deze overeen komst, met het oog op den toestand var. .Frajische schatkist, _za] worden geratificeerd.... Specialiteit in Ons streven is alleen goede Kousen onder het publiek te brengen. HET ANTI-OORLOGSPACT WORDT HET MULTILATERAAL VERDRAG EEN FEIT? P n r ij s, 26 Maart. (V. D.) De overhand! g<ng van de Fransche antwoord-nota inzake het anti-oorlcgrpact aan Kellogg zal weldra plaats hebben. In Parijsche politieke km wordt gezegd, dat Briand aan de vertegenwoor digers van de andere groote mogendheden ir Gerieve mededeeling heeft gedaan van F*an1 rijks bereidheid dit pact te aanvaarden Echte zou Frankrijk alleen tot dezen stap over kun- ten gaan, indien hierdoor aan de Vólkern- bondsverplichtingen in .geen enkel opzicht af breuk wordt gedaan. Naar vernomen wordt, hebben de vertegen woordigers van de vier andere groote mogend heden te Genève verklaard onder deze voor waarden eveneens tot het antr-oorlogspact te zullen toetreden. CALIFORNIE OPNIEUW BEDREIGD WEDEROM OVERSTROOMINGS- GEVAAR New 7ork, 26 Maart. (H. N.) Volgens Berichten uit Sun Francisco dreigen in her centrale gedeelte van California en in dei. staat Nevada weer nieuwe overstroominget», daar verscheidene rivieren ten gevolge var dei» ingetreden dooi bulten haar oevers zijn go ïreden. De Bocadijk, die 22 mijl van de stad Reno verwijderd is. dreigt te zullen bezwijken De steden Reno en Nevada staan gedeeltelij reeds onder water, evenzoo de hoofdstraten van Sacramento. Het verkeer over de lyn'-r. van de Southern Pocific is op sommige punten on derbroken. Londen, 2G Maart. (V. D.) Uit Ca'.ifor- nië wordt gemeld, dat het water von de Sa cramentorivier 30 voet gestegzn is. Het in rivier gelegen Liberty-eiland dreigt door hc' water verslonden te worden. Reeds zijn 20 menschenlevens te betreuren. De aangerichte schade is enorm. DE DOOD VAN KINKEAD EIZONDERE BENZINEGASSEN NIET DE OORZAAK Londen, 26 Maart. (H. N Dmn C>;s.) De veronderstelling, dot luit. Kinkead. die den dood heeft gevonden, toen hij zich te Coisnot trainde voor het snelheidsrecord, bedwelmd is geworden door de gassen van een bijzonere benzine, die hij gebruikte, is vandaag bij de ijkschouwing onjuist verklaard. Een veis'Og, onderteckend door vlcugclcommandant Whit- ringham die aan het hoofd staat -/an het pa- hologische laboratorium te Hal'on. werd voor gelezen omtrent dc analyse, welke asn het bloed cn de inwendige organen vtm den over leden vlieger is gemaakt, ten einde 'ia te gaan, of er sporen van vergifFge gass-*n wa ren. Het verslag stelt vast, dat dc «Mnw.ztg- hcid von monoxyde koolstof of *enigo lood- verbinding niet is gebleken. De uitspraak werd tot 20 April verdaagd en de lijkschouwej sprak de hoop uit, dat tegen dien ijd nage gaan zal kunnen zijn, of het verongelukte vliogtu'g eenigo opheldering omtrent do doods oorzaak kan geven. DE POOLSCH-LITAUSCHE BESPREKINGEN. Bij de Poolsch-Litausche onderhandelingen Koningsbergen zal de Litausche regeering uon- spraak op schadevergoeding maken wegens d< schade dcor den inval van generaal SellgofsVj in het gebied van Wilna veroorzaakt. De in- specteui van den gezondheidsdienst van het Litausche leger becijfert de- schade, door zijn dienst geleden, alleen al op 350.000 lit. VEROORDEELING VAN EEN BEROEPSINBREKER. Chemnitz, 26 Maart. (H. N.) De In breker Franke, die zich in de jaren 1924 en 1925 aan niet minder dan 348 inbraken schul- d'g heeft gemaakt en zich herhaaldelijk aan an-estatie heeft weten te onttrekken, door te genover zijn vervo'gexs een revolver te ge bruiken, is vanmiddag tot 7 jaar en 2 maan- jjen jachthuis, en 8 iaer_^ryerlifSveroordeeld EEN DUITSCHE OCEAAN- VLUCHT DE BREMEN TE BALDONNEL AANGEKOMEN B e r 1 ij n, 2 6 Maart. (H. N.) De Duitsche vlieger Köhl is vertrokken voor een transatlan tische vlucht en volgens hier ontvangen be richten in Zmdderland gelond. Uit New Ifork wordt gemeld, dat sedert 2 dogen aan de Oostkust der Ver St. prochtig voorjoa-sweer heerscht cn alle toebereidselen voor de ont vangst van den Duitschen vlieger getroffen worden. Londen, 26 Maart. (V. D.) Het vlieg tuig Bremen met Köhl, von Hühnefcld en de monteur Spindier aan boord is om 5.30 op het vliegvc-ld Baldonnel in Zuid-Ierland voor spoedig geland. B e r 1 ij n, 2 6 Maart. (V. D.) Betreffend» den start von Köhl voor een oceaanvluch' over Ierland is neg nader bekend geworden, do Köhl en von Hühnefeld een week geleden tij dens hun aanwezigheid in Engeland aar* de Engclschc autoriteiten het verzoek hebben ge richt, om op het militaire vliegveld Baldonnel te mogen landen. Beide heeren gaven zich bij deze gelegenheid uit voor vertegenwoo djgerc van de Norddeutsche Lloyd. Pe Engeischn autoriteiten hebben toen den Duitschen vlie gers de grootst mogelijke tegemoetkomend heid bewezen. In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben Köhl en von Hühnefeld zich met eenige vrienden in zooverre aan de hand van weerkaarten op de hccgte gesteld van dc weersgesteldheid, dat besloten werd den vol genden ochtend te storten. Zondag heeft von Hühnefcld nog een gods dienstoefening bijgewoondKöhl bleef even wel bij zijn toestel Hij verklaarde „Ik geloof slechts aan mijn vliegtuig. Indien ik sterver» moet, don vind ik nog het liefst den dood in de machine". Er is slechts weinig proviand meegenomen ook wilden de piloten geen gummiboot mee- nemen, daar zij meenden, dat het geer» nu' had om bij een noodlanding hun verloren le ven nog langer te rekken. Naar een correspondentiebureau meldt, heeft Köhl, vóór het begin van den tocht, voo-goeJ ontslag genomen bij de Deutsche Lufthansa, welker directie zich sterk tegen den iccht kantte. De Lufthansa is overtuigd, dot eer. transatlantische tocht slechts u.tvoerbaor is met vliegbooten. die door ten minste drie mo toren worden gedreven. Köhl heeft den tccht zoo geheim mogelijk gehouden en zelfs de Lufthansa en de luchtpo litie er niet van verwittigd. Tegen zijn vrouw heeft Köhl alleen gezegd, dat hij een proef tocht ging doen en zoo mogelijk naar Baldon nel zou doorgaan. Daar wilde hij de weerbe richten raadplegen en op grond daarvan zij' verdere besluiten nemen. Als de weerbcrich ten gunstig waren, was hij vast voornemens den tocht te ondernemen. Mocht echter d- wind als bij het begin van den tocht draaien dan zou hij naar Baldonnel terugkeeren en la ter zoo mogelijk de poging om^ den O^eaat. 2yjL_le_stsk£iL_hêr.hekrL WEEREERICHT 27 MAART. Hoogsto Barometerstand 763.3 VK Lacorima. Laagste Barometerstand 746.6 Slornoway. nv Verwachting tot den avond van w 28 Maart. Meest matige zuidelijke tot wes- GJ lelijke wind zwaar bewolkt oi be- xX! trokken met kans op regen, later JK .»nklaren, aanvankelijk zachter. H tr 4t -tr t! G 1r tr h Q t£ ®>V'C osai'vooyck >vo ovo >vc jVc jye>JYC*®V' KROH.MESTRAAT 1—6—8 J! TEL. 311 LANGESTRAAT 52. J THEEDOEKEN Kg 70 X 70 WO katoenen kwalit Sfr tó 21» ct - X- - 39 - ió 2^ S THEEDOEKEN 70 X 70 half linnen kwalit. tg) 10 et. if 50 55 l' THEEBOELEN 70 X 70 zuiver linnen eg 05 ct- - 70 - 80- g* 'g1 Lavendelstraat 12. Tel. 1093. Prijzen vanaf f 70.-- Fetaling in overleg met den kooper ROTTERDAr.ISCHE GEMEENTEZAKEN VERBINDING VAN PARK EN COOLHAVEN EEN WERK VAN 5 Vi MILLIOEN GULDEN De voorbereiding tot de werken, welke noo dig zijn om de Coolhaven met de Parkhaven te Rotterdum in verbinding te brengen, is thans, in zoodanig stadium gekomen, dat met de uitvoering van het plan een aanvang kan worden gemaakt, aldus deelen B. cm W. in een voorstel aan den Rood mede. Werken, welke voor deze doortrekking noo dig zijn, bestaan o. m. uit: Het maken von een dubbele sluis met loebehooren; het graven van het tweede gedeelte Coolhaven en het maken der daarlangs ontworpen kaa muren; het leg gen van een brug over de Coolhaven; hét maken van twee rioolzinkers; straataanleg op de terreinen rondom het tweede gedeelte Cool haven; riooloanleg op genoemde terreinen en in verband daarmede uit te voeren werkzaam heden. Na voltooiing van deze werken zal het reeds aangelegde deel van de Coolhaven ten volle aan zijn bestemming kunnen beontwoorden De belangen der scheepvaart ten aanzien van sneller schutting zullen voor <yn lange reeks van jaren verzekerd zijn. De groote betim meringen, d'c de scheepvaart ondervond van Het drukke zandtransport in de joren 19211 1922 en die thans weer dreigen tc ontstaan door de zandaanvoeren ten behoeve van den aanleg van den rijksweg Rijswijk—Delft—Rot terdam, zullen zijn opgeheven, terwijl ten slot te groote oppervlakten bouwterrein beschik baar zullen komen. Met het bouwen van do sluizen zullen ruim drie en een half jaar ge moeid zijn Eind 1931 zal het gehcele werk kunnen worden opgeleverd. De kosten van dc werken bedragen f 5.435 000. waarvan f 3 536 000 voor de Parksluizen. In hot loooende jaar zal hiervan een bedrag von 150.000 worden verwerkt WETTELIJKE REGELING VAN DE PACHT. Wanneer men. ze zal tot stand ko- Op dc schriftelijke vraag van den heer van der Sluis betreffende- het tijdstip van indiening von een ontwerp tot wettelijke regeling van de pacht, lu'dt het antwoord van den heer Kan, Minster van Buitenlondsche Zaken en Land bouw, als volgt Vermits wijziging van het pachtstelsel in» grijpende veranderingen in onze ourgerliik* wetgeving onn de orde stelt, ligt het voor do hand, dat het aan den Minister van Justitie m November j.l. toegezonden voorontwerp van dezen gezette studie vergt. Hii heeft echte" den ondergcteckende een zoo spoedige ofdoe*ung in uitzicht gesteld, als met fcet gewichv der zaak voreenigbac? is. Nadat tusschen beide Ministers overeen* cternming zal zijn verkregen, ligi het in de be doeling de groote landbouworganisaties over het wetsontwerp te hooren. Daar bovendien ook de Raad van State advies moet uitbren gen. kan omtrent het tiidstip van !nd>ning 'hens nog niets met zpkerheid worden mee- gedee'd Voor zooveel het van hem afhangt, Tal de ondergeteekende niets verzuimen wat .lU-r"dr-r - .kan heypoediyen...

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1