de eemlanded i j. LÖYCX Zoon FORMAMINT Firma R. VAN DEN BURG5 Pianohandel vasi 1887. Jongens- en Meisjeskousen, Dinsdag 3 April 1928 2be Jaargang uo. *3t> TEGEN DE GRIEP, A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23. alle maten en kleuren. Afd. Rijveten. *f Firma M. A. Ramselaar Motorseizoen 1928 K2IC. BOVEE ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per week (me» gratie verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland tranco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIRECTEUR-UITGEVER! J.VALKHOFF DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 met inbegrip vnn een bewijsnummer. elke regel meer f0.25. Licfdadlghelds-advertentlöo voor di helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" b(j vooruitbetaling 3 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* BUITENLAND. DE POOLSCH-LITAUSCHE GESCHILLEN DE CONFERENTIE GEËINDIGD BENOEMING VAN COMMISSIES Koningsbergen, 2 April. (H. N. Voor de journelisien te Koningsbergen is het een gulden tijd Het schijnt haast, alsof de onder handelingen tusschen Litauen cn Polen meer door bemiddeling van de pers dan tusschen beide partijen direct gevoerd worden. In hel geheel zijn te Koningsbergen ongeveer GO jour nalisten aanwezig om de conferentie te ver slaan. Zij worden door beide partijen zoo vriendelijk behandeld als slechts zelden bij in ternationale conferenties het geval is geweest Jammer genoeg zal de buitenlundschc pers ech ter in de conferentie niet zooveel belang stel len, dat al het materiaal, dat den journalisten ter beschikking wordt gesteld, verwerkt kan worden. Gisteren waren de journalisten eerst de gast van de vereeniging van Oost-Pruisi sche journalisten, die o.a. een lunch in een dei historische restaurants van de stad aanbood In do daarbij gewisselde toespraken werden de belangen van Koningsbergen en Oost-Pruisen niet vergeten. In den namiddag bood de Pool- sche delegatie den journalisten in het Berliner Hof een thee aan, waarbij de Poolsche minister van buitenlandsche zaken Zalcski het Poolsche standpunt uiteenzette Na afloop daarvan wer den do journa.isten in den loop van don avond dcor V oldemaras ontvangen, die van zijn kunt de aanspraken van Litauen uitvoerig uiteenzet te. Wcldemaras toonde zich vooral bezorgd voor de veiligheid von Litauen en verklaarde, dat de Litausche regcoring in het bezit van ge gevens is, d^t nieuwe aanslagen op de veilig heid met ondersteuning vnn Polen beraamd zijn geworden. Vanmorgen om TI uur is een open bare ritting dor conferentie gehouden, die door Woldem aros werd geopend. Zalcski bracht in deze vergadering rapport uit over den stand der onderhandelingen en stelde voor over de economische vraagstukken te beraadslagen, waarbij Polen ook bereid is over het vervoer van hout lanes den Memel te onderhandelen Daarna nam Wcldemaras het woord, die in een uitvoerige rede zijn spijt over de langzame vorderingen va/, de onderhandelingen betuigde Hij verklaarde er in toe te stammen, dat de tol nu toe gewisselde nota's werden gepubliceerd Voorts bracht hij het denkbeeld van de oprich tir.g eener gedemilitariseerde zóne tusschen beide landen ter sprake. Koningsbergen. 3 April. (V. D.) Te» beantwoording van de Litausche voorstellen be treffende de veiligheid van den staat werd door den Poo'schen minister van buitenlandsche za ken, Zalcski, een Poolsch-Litausch non-agres- sieverdrag woörgcste'd. Dit voorstel zal tegelij kertijd met de overige Poolsche ontwerp-con- venties later schriftelijk aan de commissies wor den voorgelegd. Van Litauschc zijde werd verklaard, dat men tegenover deze voorstellen nog geen stelling kan nemer, omdat de voorwaarden nog niet be kend zijn. In de Poolsche ncta, behelzende het aanbod van een pact van r.cn-agressie, wordt o.a. ge zegd De aanklachten, die gij tegen de Poolsche re geering inbrengt betreffende de aanwezigheid van militaire organisaties ven Litausche emi granten in Polen cn nopens het bestaan van betrekkingen tusschen Litausche terroristen en de Poolsche autoriteiten, zijn beide even slecht gemotiveerd. Opdat de Litausche regeering in het vervolg voor dergelijke inlichtingen beschermd zij, kan ik u slechts uitnooèigen een vertegenwoordigd van Litauen te Warschau te benoemen, opdat deze de Litausche regeering nauwkeurige ei. betrouwbare berichten omtrent deze aangele genheid kan doen toekomen. Nader wordt uit Koningsbergen bericht, dat de Poolsch-Lilausche conferentie gisteren ge sloten is. In de middagzitting bepaalde men zich tot het bcnopmen van drie commissies een vooi economische en verkeersaangelegenheden, eci» voor veiligheidskwesties en een voor het grens verkeer. De voorzitters dezer commissies zullen op 20 April te Berlijn bijeenkomen. Dc eerste commissie zal te Kofno, de tweede tc Warschau, dc derde te Berlijn zetelen. Koningsbergen, 2 April. (V. D.) Mi nister-president Woldemaras heeft den verte genwoordiger van de Tclegrophen Union een interview toegestaan, waarin hij verklaarde de sluiting van de conferentie te Koningsbergen te beschouwen als een sch-ede in de goede richting. De conferentie wordt niet afgebroken, doch de commissie zal verder beraadslagen en de voorzitters zullen binnenkort voorloopige besprekingen houden. De situatie is weliswaar gecompliceerd —al dus Woldemaras en er zullen wel eenigc maanden voorbijgaan, eer er eenigc vooruit gang zal zijn te constateeren. Daarbij komt ook nog, dat Litauen tegen 10 April met Duitsch- land zal moeten onderhandelen. Woldemaras verklaarde bevredigd te zijn door de tegemoetkomendheid van Poolsche zij- de. Hedenavond vertrekt Woldemaras uit Ko. ningsbergen. Van 13 April af is hij te gast bij Mussolini. Ondanks Radio en Gramofoon blijft de Piano onder de muziekinstrumenten in het huiselijk verkeer een eerste plaats innemen. Van groot belang is het welk fabrikaat ge zult kiezen. In onze magazijnen vindt ge behalve goede gebruikte PIANO'S vanaf f 350,--, ook de merken die reeds tientallen van jaren een wereldvermaard heid genieten, o.a. C. Becfostem, Jul. BiOthner. Grofrsan-Stesnweg - ifeacfa enz. Bezoekt eer.s vrijblijvend onze magazijnen of vraagt catalogus met betalingsvoorwaarden aan. ZES RIJKSDAGLEDEN ZOEK VERMOEDELIJK NAAR RUSLAND UITGEWEKEN Uit Berlijn wordt d.d. 2 April aan het Hbl. bericht Sedert Vrijdag zoekt de Bcrlijnsche recher che naar de communisten en rijlsdagledcn Stöcker, Konen, Rcmmcle. Pfeiffer, Hörnle en Heckcrt die reeds sedert jaren onder beschul diging staar, var* hoogverraad. Daar dc rijks dag had geweigerd hun immuniteit op te hef fen, kon tegen hen geen rechtsingang worden verleend, maar met de rijksdagontbinding be hoorde ook hun parlementaire onschendbaar heid tot het veiieden. De behandeling van hun zaak zal 9 Mei be ginnen en de procureur-generaal, die wel ver moedde. dat ze niet uit eigen beweging aan dc dagvaarding gehoor zouden geven, had een bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd. Tor dusvei is men cr echter nog niet in geslaagd de heeren te vinden. Hier was reeds algemeen opgevallen, dat zij Zaterdag j.l. niet aan de laatste vergadering van den rijksdag hadden deelgenomen. Ook in hun woningen en in het bureau van de com munistische paitij hadden zij zich de laatste dagen niet laten zien. Men neemt aon, dat zij naar sovjet-Rusland zijn uitgeweken, totdat de rijksdagverkiezingen achter den rug zijn. Het staat vus*, dat ze alle zes tot lid van den nieuwen rijksdag zullen worden gekozen. Zoodra dit is geschied, kunnen ze opnieuw onder bescherming van de parlementaire im muniteit en zonder gevaar von ingrijpen van justitie en politie naar Duitschland terugkomen. ERNSTIGE TRE INBRAND EEN GEZIN TERNAUWERNOOD GERED Op het station Flims (kanton Graubundcn), moest gisterochtend te TI uur dc Orient-ex press, die van Zurich in de richting Chur reed, aangehouden worden, omdat eer wagon met reizigers Te en 2e klasse in brand geraakt was. Een Engelsch gezin van 3 personen kor. nog ternauwernood ontsnappen de bagage werd een prooi der vlammen De reizigers van de 2e klas konden zich met hun handbagage in veiligheid brengen. Vóór het brandende rijtuig losgekoppeld kon worden, hadden de vlammen ook de volgende wagens, een res tauratiewagen en een bagagewagen, aangetast, maar deze konden door de p'aetselïjkc brand weer gered worden. Het eerste- en tweede klasrijtuig brandden geheel uit. Daar de elec- trische geleiding dcor het vuur vernietigd was, moest de trein in het station blijven tot de aankomst von een stoomlocomotief. HET BEZOEK VAN HET AFGHAANSCHE VORSTENPAAR. Londen, 2 April (V.D.) De koning van Afghanistan, die heden Windsor Castle be zoekt, heeft gisteren te Rally dc padvinders van generaal Robert Baden Powell geïnspec teerd. De koning was zeer enthousiast over de Boy Scouts en overweegt dc instelling van een padvindersorganisatie in Afghanistan. ONTPLOFFING IN EEN STRAAT TE PARIJS. Te Parijs ;n in den loop van werkzaamhe den aan de bestrating op de Boulevard de lTiöpitol de leiding van geperste lucht door een ongelukkig aangekomen houwcelslag ge sprongen verscheidene achtereenvolgende ont ploffingen slingerden de zware straatstecncn in alle richtingen. Er ontstend een verschrikke lijke paniek. Er zijn 3 gewonden en er werd groote schade aangericht. SOCIALE ONRUST IN BOHBMEN. Een belooging van arbeiders in Bohemcn. De arbeiders van alle fabrieken te Brünn marcheerden gisteren naar het Vrijheidsplein. Daar werd een resolutie voorgelezen waarin de arbeiders verzet nanteekencn tegen het on gunstiger worden der arbeidsverzekering en an dere arbeidsvoorwaarden Een kleine groep van jonge betoogers werd door de politie ver strooid. 's Middags werd het werk in de fa- ihriial'-öa hervat- Langestraat 49. Tel. 190. Wollen, Katoenen, Fil d'ecosse Wie. Bovée, Lavendelstraat 12. Tel. 1093 Wij vertegenwoc tigen de bekende Fama-Rijwielen. Prijzen vanaf f 70.-- Betaling in overleg met den kooper HET INCIDENT OP DE ROYAL OAK DE KRIJGSRAAD TE GIBRALTAR Londen, 2 April. (II. N.) DroaJ'oos.) Commandant Daniel heeft vandaag, toen dc krijgsraad te Gibraltar weer bijeenkwam, zijn zaak uiteengezet en een overzicht gegeven van de pogingen, die hij in het werk heeft ge sleld, om de g'cvolgen van de opmerkingen, door schout bij nacht Collnrd op de Royal Ouk naar aanleiding vnn de dansmuziek ge maakt te verzachten. Hij verklaarde dat Col- la rd hem latei voor zijn optreden heeft be dankt Beklaagde deelde verder nog mede. da' hij bij 't incident met betrekking tot de ndmi- raa'.ssloep stipt dc orders heeft gevolgd, du» door admiraal Collard zelf gegeven varen. Voorts verklearde hij. dat toen hij admiraal later aan boord van de Royal Ook terugkwam, bij geen acht sloeg op de officieren. d'e zich opgesteld hadden om hem te ontvangen en dat hij de begroeting van den kapitein nie* beantwoordde. Daar dit door iedereen weid gezien en als een opzettelijke beleedigjnng werd beschouwd, heeft de in staat van be schuldiging gestelde commandant daar ovei rapport uitgebracht aangezien hij van mcening was, dat het moreel van de bemanning aarge. tost zou worden, indien dergelijke incidenten niet totaal onderdrukt werden. Na voor het hof van onderzoek te Malta te zijn versrhe- nen, is beklaagde te Londen gekomen en heeft aan de admiraliteit gevraagd, om voor eer krijgsraad terecht te staan. HET BEZOEK DER AFGHAANSCHE VORSTEN BIJ 'T ENGELSCH KONINGSPAAR Londen, 2 April. (H. N. DraadloosDe koning en de koningin van Afghanistan zijn vanmoigen per outo van Londen naar Wind sor Castle gegaan, waar zij door koning George en koningin Mary werden ontwil, gun. met wie zij ook lunchten, nn een rondgang door het kasteel te hebben gemaakt De Af- ghaanschc majesteiten namen daarop voor goed afscheid van koningin George en ko ningin Mary. Voordat koning Amanoellah Windsor verliet, legde hij een krans op het graf van koning Edward. Amanocllah cn ko ningin Soeriya gaan Donderdag naar Parijs op hun terugweg naar Afghanistan üp hun terugweg zullen zij ook een officieel bezoek aan Rusland en Perzië brengen. EEN KLOK NAAR BENEDEN GEVALLEN DRIE MEISJES GEDOOD B c r 1 ij n, 2 April. (H.N.) Tijdens het voor bijtrekken van een processie langs de kcrlc van den H. Isidonis te Salamanca viel een klok, die- geluid werd, uit den toren en kwam onder een groep meisjes terecht, van wie er 3 gedood en verscheidene gewend werden. DE SLACHTOFFERS DER AMERI KA ANSCHE LUCHTVAART. 165 vliegers verongelukt. N e w-7 ork 2 April. (V.D.) Volgens een officieel? mcdcdceling zijn in dc Vcrcenigdc Staten geduiende het jaar 1927 164 vlicgeis verongelukt. MASSA-ONTSLAG IN HET SAARGEBIED. Saarbrücken, 2 April (V. DOp d^ mijnij in Malberg zijn zeshonderd arbeiders legen 15 April ontslagen. OUD-PARLEMENTSLID OVERLEDEN. Londen, 2 April (V. D.) Zondag is over leden de bekende liberaal en oud-lid van het parlement William R. Pringle. Hij werd 54 Jaar oud. INTERNATIONALE CONFERENTIE VAN OUD-STRIJDERS P a r ij s, 1 April (V. D.) De gedelegeerden van zeven en zeventig vc-reenigingen, waarbij vijft'en landen zijn aangesloten, zijn tc Parijs aangekomen ter voorbereiding van de interna tionale conferentie van oud-strijders. EEN ZWEMRECORD. 32 uur aan één stuk in 't water. New-York 2 April (V.D.) Uit Miami wordt gemeld, dat de 47-jarige Mottie Moorc uit New-Yoik onafgebroken gedurende 32 uui gezwommen heeft. Hiermede heeft zij een nieuw record op haar naam gevestigd. HET ALCOHOLVERBRUIK IN ENGELAND Londen, 2 April (H. N.). Volgens een zooeven gepubliceerde statistiek is in Enge land in 1927 voor een bedrag van 238 mil- lioen aan alcoholische drunken uitgegeven, zirnde 37 millioen meer dan in 1926 SMOKKELEN VAN ALCOHOL EN TABAK. Oslo, I April (V. D.). De politie heeft vier politie-beambten en drie kooplieden gearres teerd wegens het smokkelen van alcohol en ta bak. Deze goederen werden uit Frankrijk naar Oslo en van daar naar Denemarken gezonden. Daar werden zij opnieuw verpakt en ten slotte als Deenschc vrachtgoederen nnnr Oslo terug gezonden DE BRITSCHE BEROOTINGSCIJFERS Londen, 2 April (H. N.). De Engelsche bladen beoordeelen dc definitieve cijfers over den dienst der Engelsche staatshuishouding over het laatste begrootingsjaar niet al te gunstig en wijzen er op, dat in het afgeloopen dienstjaar verschillende bedrogen ontvangen zijn, waarop in de toekomst niet meer gere kend kan worden. De kanselier van de schat kist raamt de ontvangsten voor het nieuwe be grootingsjaar op" 800 millioen, terwijl de uit gaven over het afgeloopen jaar 850 millioen hebben bedragen en voor het nieuwe begroo tingsjaar ten minste 825 millioen zullen be- loopcn. Derhalve zal het, om de begrooting in evenwicht te houden, noodig zijn een bedrog van ten minste 20 millioen door nieuwe be- lastingea te vinden. n.V NX WEERBERICHT 3 APRIL Barometerstand 767.1 Hoogste (•j Lnroruna. Laagste Barometerstand 722.5 vv Vestmanier. Verwachting tot den avond van V& i April. Meest matige Zuidelijke tot Wes telijke wind. zwaar bewolkt met 'p lelijke wind. zwaar dcwoim mei tijdelijke opklaring, waarschijnlijk vX 5K enige regen, zachter .a, KRO IV: MEST RA AT 4—6—8. TEL. 341 LANGESTRAAT 52. THEEDOEKEN 70 X 70 zware katoenen kwal it, 29 ct. 35 39 45 THEEDOEKEN 70 X 70 half linnen kwalit, 40 ct. 45 50 55 THEEDOEKEN 70 X 70 zuiver linnen G5 ct. - 70 SO. ^WoXoSXciSXc fjJfèiSÏCè'öXtiaXc ö>~Ar (sJCBSjXe Wij brengen U voor het komend mot«»rsei- zosn een »chi'terende serie motorrijwielen, allen de nieuwste modellen, welke thans bij ons geëtaleerd zijn HARLEY DAVIDSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOEéCANE HENDERSON Aanbevelend. LAVENDL'LSTRAAT 12 Telefoon 1093 WILD WEER IN ITALIË STORM EN OVDRSTROOMINGEN P a r ij s, 2 April. (H.N.) In Opper-Italië heerscht weder stormweer, gepaard gaande met overstroomingen, waaronder vooral het kustgebied van Venetië heeft te lijden. Een groote veerboot met een bemannihg van G koppen is üjdens een storm vergaan. De- Po cn de Etsch zijn sterk gestegen en op som mige punten buiten haar oevers getreden. DE STRIJD IN CHINA TSJANG TSO LIN NEEMT AFWEERMAATREGELEN Peking, 2 April. (V. D.) Maiirscbolk Tsjong-Tso-Lin heeft met het oog }p het of fensief van Tsjang-Kai-Sjck tegen hem iost gegeven, dot alle beschikbare troepen tegen dezen in het veld gebracht moeten worden De troepen van het Zuidelijke leger hebben de Gele Rivier overschreden cn staan op het punt den PekingHankau-spcorweg te bezet ten BALDWIN MET VACANTIE. Hij zal dc slagvelden bezoeken, Londen, 2 April. H. N. Draadloos). Baldwin heeft zijn voornemen te kennen ge geven om tijdens zijn Pinkstervacantie een bezoek aan dc slagvelden van het Westelijk front te brengpn. Hij denkt 29 Mei met me vrouw Baldwin Londen te verlaten en nosr Frankrijk te gaan. DE PRESSA. De Russische deelneming. B e r 1 ij n, 2 April. (IT. N.) Volgens een bericht uit Moskou heeft de raad van volks commissarissen een uit 7 leden bestnondo voorbereidende commissie benoemd voor do deelneming van do sevjetpers aan dc interna tionale perstentoon9telling tc Kc-ulen. DOODELUK AUTO-ONGEVAL. Berlijn, 2 April. (V. D) Naar de och tendbladen uit Parijs melden, is de echtgenoo- te van den Braziliannschon gezant tc Berlijn tijdens een autotocht van Cannes naar Parijs verongelukt De auto reed n.l tegen een lan taarnpaal cn werd geheel vernield de echt- genoctc van den gezant werd op slag g.dood. AFSCHAFFING VAN PASVISA. B e r 1 ij n, 2 April (H.N Tusschen Duitschland en Equador is een overeenkomst getroffen, waarbij het pasvisum tusschen beide Duitschland en Ecuador is een overeenkomst wordt geacht met I April in werking te zijn getreden. ONRUST IN ALBANIA Niet tc cóntrolccren geruchten, W e e n e n, 2 April. (H.N.) Naar de te Belgrado verschijnennde Prawda uit Rome ver neemt, heeft de Albaneesche regeering om po litieke redenen de sluiting van de grenstus schen Albanië en Zuid-Slavië gelast Volgens hetzelfde blad moeten in Albanië omvangrijke voorbereidingen getroffen zijn om terstond na de Paaschdagen door komitadji's een actie te laten ondernemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1