L. J. LÜYCX Zoon DE EEMLANDÊQ BUITENLAND. Jongens- en Meisjeskousen, Woensdag 4 April 1928 2be Jaargang no. 237 Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE alle maten en kleuren. 5 Firma M. A. Ramselaar f* ft %c ABONNEMENTSPRIJS pcr maanden voor Amersfoort f 2.10. per raaaod f 0.75. per week (met gratis verzekering tegeo ongelukken) f 0.171/*. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TEI.EFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITG EVER' J.VALKHOFF DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIES »«"-» regel» f 1.05 met inbegrip vbd eeo bewijsnummer. elke regel mee» f 0.25. Licfdadlghelds-advertentlüo voor d» helft v«o deD prljt Kleine AdvertcntlëD „KEITIES" bo vooruitbetaling i—3 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* HOE VORMT DE LANDARBEIDER ZICH EEN EIGEN BEDRIJF I. In het Amersfoortsuh Dagblad van 24 blaart 1.1. mocht ik over bovengenoemd onderwerp het een en ander meedeelen. ITet is mij gebleken, dat er voor de door mij behandelde materie groote belangstel ling bestaat. Dit is inderdaad een verheu gend verschijnsel. Er zijn mij vragen ge steld hce de landarbeider de zaak moet aanpakken om aan een „plaatsje" of aan „los land in pacht" te komen. Ik acht het daarom van belang het on derwerp nog iels nader toe te lichten. Om van de voordeden van de Land- arbeiderswet te kunnen gebruik maken moet de landarbeider: a. ingezetene des Rijks zijn en tevens Nederlander; b. gedurende ten minste twee jaren ge woond 'hebben in de gemeente of een daar- eangrenzende gemeente, waar hij onroe rend goed wensoht te verkrijgen; c. bekwaam voor zijn vak zijn; d. van goed zedelijk gedrag zijn; e. den leeftijd vön 25 jaren bereikt en zoo hij een plaatsje wensoht te verkrijgen, dien van 50 niet overschreden hebben; en f. zoo hij een plaatsje wensoht te beko men voldoende gegoed zijn om ten minste een tiende van de kosten te betalen. Waar de kosten van het plaatsje met in begrip van de eerste noodige verbeteringen aan beslaande gebouwen en land niet mcei dsn 4000 mogen bedragen, is het dus voldoende als de arbeider 1/io, dit is 400, zelf kan betalen. Wanneer nu de landarbeider een plaatsje kan aanwijzen kan 'hij, ter bekoming van het door hem benoodigde bedrag eer» schriftelijke aanvrage richten tot het Col lege, te weten: het bestuur der vereenigin-g of stichting binnen wier kring hij onroe rend goed wensoht te bekomen of waar zoo danig lichaam ontbreekt tot Burgemeester en Wethouders. Voor deze aanvrage zijn formulieren kos teloos verkrijgbaar op de gemeenle-secre- tarie- Bij de aanvrage legt de landarbeider over: a. een verklaring waaruit blijkt, dat hij het plaatsje in eigendom kan verkrijgen; ■b. een verklaring van den burgemeester zijner woonplaats, dat hij minstens twee jaren gewoond heeft binnen den kring der vereeniging of in de gemeente of aangren zende gemeente waar hij onroerend goed wenscht te verkrijgen; c. zijne geboorte-akte; d. een door hem onderteekende gespeci ficeerde opgave waaruit zajne gegoedheid blijkt; e- ingeval de woning nog gebouwd moet worden, het bouwplan met de raming der kosten. Het College moet den aanvrager hooren, wanneer hij daartoe het verlangen te ken nen geeft De landarbeider kan dus zijn ver zoek, indien schrijven moeilijk valt, mon deling nader toelichten. Indien de landarbeider niet direct een plaatsje kan aanwijzen, kan hij evenzeer een schriftelijke aanvrage indienen. Het College wijst, wanneer het betrokken lichaam daarvoor geschikt onroerend goed heeft, binnen twee maanden nè ontvangst der aanvrage en, zoo het dit niet heeft, binnen twee maanden na de verkrijging het plaatsje aan en doet hiervan schrifte lijk mededeeling aan den aanvrager. Meer kans van slagen heeft de land arbeider, indien hij los land in pacht wenscht te verkrijgen. Ook daarvoor zijn kosteloos formulieren voor aanvrage ten gemeentehuize verkrijgbaar. Bij deze aanvrage is het voldoende dat worden overgelegd: a. een verklaring van den burgemeester zijner woonplaats, dat hij gedurende ten minste 2 jaren heeft gewoond binnen den «ring der vereeniging of waar zoodanig lichaam ontbreekt in de gemeente of een daaraan grenzende gemeente waar hij onroerend goed wenscht te verkrijgen b. zijn geboorte akte. Het college wijst, wanneer onroerend goed beschikbaar is, binnen twee maanden en zoo dit niet het geval is, binnen 2 maan den na de verkrijging het 'losse land aan en doet hiervan schriftelijk mededeeling aan den aanvrager. De hierbedoelde aanwijzing binnen twee maanden, is als een voorloopige te beschou wen. Na deze aanwijzing neemt de vereeni ging of de gemeente omtrent de aanvrage binnen 8 maanden na ontvangst daarvan of, ingeval van onteigening, binnen 8 maanden na de verkrijging van het onroerend goed, een met reden omkleed besluit. In dit be sluit worden de voorwaarden opgenomen, die voor de geldleening of de verkrijging van het onroerend goed gesteld worden. Gedurende een maand na dit besluit kan de aanvrager daartegen bezwaren inbrengen bij Gedeputeerde Staten der provincie, waar hij onroerend goed wenscht te verkrijgen. Den landarbeiders is hier dus uitdrukke lijk een recht van beroep toegekend. Hij late zich elzoo noch door een besluur van een privaat-rechtelijk lichaam (vereeni ging of stichting) noch door een gemeente bestuur met een kluitje in 't riet sturen. Vergeten moet niet worden, dat iedere land arbeider in zekeren zin aan de wet een recht op steun bij het verkrijgen van on roerend goed kan ontleenen, indien althans aan de eischen der wet wordt voldaan. De landarbeider make derhalve van zijn goed recht gebruik. Als de overheid tot de over tuiging komt, dat het den landarbeiders (ik zou haast willen zeggen de rechthebbenden) ernst is, dan zal tij, zoo wil het mij voor komen, bereid zijn, pogingen welke kunnen strekken tot verbetering van misstanden en opheffing der bevolking, krachtdadig te steunen. De Landarbeiderswet is een wet welke, bij slagen in uitvoering, strekken zal tot ver betering en opheffing en haar gunstige uit werking op verschillend gebied, zoowel so ciaal als economisch niet zal missen. Al is er voor de gemeentebesturen misschien geen direct gemeentebelang aan te wijzen, naar mijn oordeel is het aan geen twijfel onderhevig of ook de gemeenten hebben indirect groote belangen bij de benadering van het ontstaan van een krachtige stabiele landarbeidersbevolking. A. OVER. DE WERKLOOSHEID IN AMERIKA ONTSTELLENDE CIJFERS Parijs, 3 April. (H. N.) Volgens een oe- richt uit Washington aan de Chicago Tribune neemt de werkloosheid in de Verccnigde «An ten dreigende vormen aan. Het Amerikoan- sche vakvereenigingsverbond schat hel aantal werkloozen in totaal op 7.2 mfiliocn. Andere raming'en luiden tusschcn de 4 en 6 millioen. Daarentegen geeft het departement van arbeid het aantal werkloozen slechts met 2 millioen op- DE AARDBEVING IN KLEIN-AZIE 1700 HUIZEN VERNIELD P a r ij s, 5 April. (H. N.) In de buurt van Smyrna zijn gisteren nieuwe aardschokken ge voeld, die echter geen schade hebben aange richt. Bij de aardbeving van Zaterdag zijn in het geheel 1700 huizen ingestort. In totaal zijn 18 gemeenten door de aardbeving geteisterd. EIGENAARDIG ONGELUK DOOR EEN VLIEGER VEROORZAAKT Boedapest. 3 April. (H. N.) Een eigen aardig ongeluk heeft zich te Miskoles in Hon garije voorgedaan. Twee kinderen lieten een vlieger cp, die in de draden van dc electrische geleiding verward raakte. Een man, die dc kin deren wilde helpen, rukte met zooveel kracht aan het vliegertouw, dat de draden van de elec trische geleidingen tegen elkaar kwamen en contact maakten, zoodat kortsluiting ontstond en de electrische verlichting van een deel der gemeente niet meer functioneerde. Daar alles onder stroom kwam tc staan, hadden er tal van ongelukken plaats. Verscheidene personen liepen brandwonden op en een persoon, die het electrische licht wilde aansteken, werd zelfs door den stioom gedood. MIJNONTPLOFFING IN VIRGINIE ACHT DOODEN Uit Keystone wordt gemeld, dat gisteravond een mijnontploffing plaats had, waarbij acht menschen gedood werden. Zes der slachtoffers werden in een hoek gevonden, waar niet meeT gewerkt werd en waarheen zij gevlucht waren in dc hoop aan het doodeüjke gas te ontkomen CAIRO CONTRA LONDEN EEN VERKLARING VAN NAHAS PASJA In een verklaring tegenover de pers zegt de Egypticche eerste-minister Nahas Pasja, dal de jongste nota niet in agressieve bewoordin gen gesteld is. Zij zet het Egyptische stand punt uiteen en tracht de oorzaken van het conflict met Engeland uit den weg te nrimen. De Egyptische regeering is van gevoelen, dat het laatste Britsche memorandum de jure en de facto ongerechtvaardigd is en een inmen ging vormt in de binnenlandsche aangelegen heden, waardoor de taak van de Egyptische regeering in het parlement onmogelijk ge maakt wordt. Wil brengen U vooi het komend raotorsci- zaen een schitterende serie motorrijwielen, •dien de nieuwste modellen, welke thans bij ons geëtaleerd zijn HARLEY DAVIDSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend. L.AVENOELSTRAAT 12 Telefoon 1093 Langestraat 49. Tel. 190. Wollen, Katoenen, Fil d'ecosse RELLETJES TE LEUVEN STAAT VAN BELEG AFGEKONDIGD? Br ussel, 4 April. (V. D.) Naar gemeld wordt, zou als gevolg van demonstraties der studenten op Maandag de staat van beleg te Leuven zijn afgekondigd. Het samenscholen van meer dan vijf personen is verboden stu- dententöptochten mogen niet plaats hebben. Tot nog toe ontvingen wij van dit bericht geen enkele bevestiging hoegenaamd, aldus het Vad. Het zou enkel verklaard kunnen wor den, doordat cr zich bij bctoogingen voor de gevangenis toch nog ernstige incidenten voor gedaan hebben, hetgeen daar ontkend wordt Daar schijnt op te wijzen, hetgeen een oog getuige omtrent den avond van 2 April meldt: Na den A. Meulcmans-avond te Leuven gaan honderden congressisten naar de gevan genis om dr. Borms hun hulde te brengen ze zingen strijdliederen en den Vlaamschen Leeuw. Dc gendarmerie wordt opgebeld en plots verschijnt een sterke afdeeling, die een deel der studenten omsingelt. De overige betoogers worden aangemaand uiteer, te gaan, wat deze dan ook doen. De gen de'men jagen ben dan in den rug en stompen l-i v <-i hun geweerkol ven op los. Vooral een lange Amsterdammer, kenbaar aan zijn muts met rood cn zwart, had het zwaar te verantwoorden. Onder de bctoo- gers waren ook meisjes. De omsingelde studen ten kregen proces-verbaal. Op verscheidene plaatsen is dezen nacht zwaar gevochten tus schcn Vlamingen en Walen. DAAD VAN EEN KRANKZINNIGE. W a r s c h a u, 3 April. (V. D.) In dc buurt van Lemberg heeft een man, die plotseling door waanzin werd bevangen, zijn ouders en een tienjarig zusje aangevallen en neergesla gen. Zijn ouders waren op slag doodhet zusje werd in hopeloozen toestand naar het ziekenhuis overgebracht. DE GRENSELOKKADE IN ALBANIË. Wegens typhus in Servië? Tirana, 3 April. (V. D.) Naar het oflï- ciecle Albanecsche persbureau meedeelt, heeft de minister van binnenlandsche zaken zich bij zijn besluit tot een grensblokkade in het ge bied van Oc-hrida laten leiden door een rap port van gezondheidscommissie, dnt melding maakt van een typhus-epidemic in Midden*- Servië. Zoodra de epidemie is afgeloopen, is deze maatregel niet meer van kracht. HET ANTI-OORLOGSPACT. Een Amerikaansch voorstel aan Zwitserland. Washington, 3 Apri' (V. D.) Het staatsdepartement te Washington deed heden aan den gezant van Zwitserland overhandigen een ontwerp voor een arbit.ageverdrag, op gesteld naar het voorbeeld van hot arbitrage- verdrag, dat reeds met Frankrijk is gesloten. HET FRANSCH-BELGISCH HANDELSVERDRAG. Door Luxemburg aanvaard. De Kamer van Luxemburg heeft met 34 stemmen en 10 onthoudingen het ontwerp aan genomen tot goedkeuring van de handelsover eenkomst tusschen Frankrijk en BelgicLu xemburg. POOLSCHE BANDIETEN TER DOOD VEROORDEELD. Gisterochtend zijn voor de Sonté-gevangenis te Parijs op den boulevard Arago twee Pool- sche bandieten ter dood gebracht. Het waren de gewezen leiders van een groote Poolscho bende, die een heelen tijd de omstreken van Parijs onveilig gemaakt had. Ze hadden een aantal moorden en beroovingen op hun ge weten. Voor het eerst heeft een vtouw de veroor deelden naar de guillotine vergezeld. De boe ven waren verdedigd bij het proces voor de rechtbank door de vrouwelijke advocaat, me vrouw Bhrlich en deze wilde niet afwijken van de gewoonte, dat de advocaat zijn cliënten tot het laatste toe bijstaat. Men had gedacht, dat de uitvoering van het vonnis nog uitgesteld zou worden, omdai het een oude christelijke gewoonte is geen executies te houden in de Paaschweek. TROTZKI VERMOORD? EEN ONBEVESTIGD GERUCHT Te Moskou loopt het gerucht, dat Trotzki door eer Armeniër zou zijn vermoord, die tot dc communistische jeugd behoort. Geen enkele inlichting heeft dit bericht tot nog toe komen bevestigen. DE POOLSCH-LITAUSCHE GESCHILLEN HET VEILIGHEIDSVRAAGSTUK Het Poolsche voorstel inzake een Poolsch- Litausch pact van non-ogressic is, naar gemeld wordt, het antwoord geweest op een Litausch memorandum, waarvan dc conclusie als volgt luidde: Dc Litausche ofvaardiging stelt vooi een gemengde commissie te benoemen «'ooi een onderzoek uangaande dc organisatie van militaire Litausche benden op Poolsch gebied cn op dc agenda de kwestie te plaatsen van do instelling eener gedemilitariseerde zone tus schen Polen en Litaucn. In dc kringen der Litausche delegatie neemt men het standpunt in, dat een onderzoek van dit Litausche voorstel stellig vruchtdragender zou zijn dan de discussie over een ..platonisch' pact van non-agressie. BELASTINGVERLAGINGEN IN AMERIKA. Londen, 4 April. (V. D.) Naar uit New York gemeld wordt, heeft de staatssecretaris Mellon gisteren aan de finaacieele commissie van den senaat voorgesteld de totaalsom der belastingen met 201 millioen dollar te ver minderen. Tevens verklaarde Meiion, dat aanneming van het wetsontwerp betreffende de voeding* middelencontrole ongeveer 181 mi'ilioen on kosten met zich zal meebrengen ITALIAANSCHE V1SSCHERSVAAR TUIGEN VERGAAN. Verscheidene slachtoffer*. Twee visschcrsvaortuigen, die drie dngen geleden uit Belstrato uitgevaren waren, zijn tengevolge van het ruwe weer niet terugge keerd. Vanmiddag zijn in de buurt van Terra- sini drie leden van de bemanning van het eene vaartuig levend, de andere dood geborgen het tweede vaartuig ;s vermoedelijk met de heele bemanning van zeven koppen vergaan. DE KNOEIERIJEN BIJ DE DUITSCHE SPOORWEGEN. Uit Berlijn wordt bericht, dat bij het gisteren gevoerde onderzoek tegen Wilhelm Neumann, directeur van de rijksspoorwegmaatschappij, die beticht wordt steekpenningen te hebben aanvaard, duidelijk is gebleken, dot Neumann, die reeds uit zijn functie is ontslagen, zich aan passieve omkooperij heeft schuldig gemaakt Hij zal worden vervolgd Het on.derzock wordt voortgezet en zal wel uiterst moeilijk zijn, daar de eerste door ambtenoren van de spoorweg maatschappij gepleegde onregelmatigheden uit 1023 schijnen te dagteekenen. CONFLICT IN DE SAKSISCHE METAALNIJVERHEID. 20.000 man stuken Dresden, 3 'April. (H. N.) Een deel dei arbeiders in dc Saksische metaalindustrie heeft vandaag met goedvinden van dc organisaties het werk neergelegd. De stoking omvat 20.000 man. Dc werkgevers-organisaties zullen Don derdag vergaderen om over dc kwestie van een uitsluiting te beraadslagen. Het conflict 'oopt over het nieuwe munteltarief, dot door de werkgevers aangenomen, doch door de arbei ders verworpen is. Over de bindendverklaring van dit tarief zal morgen in het rijksministcrie van arbeid worden onderhandeld. CHOLERA AAN BOORD VAN EEN JAPANSCH SCHIP. Hét Japonsche s.s. Hawaii Maru, dat Maan dag van Singapore naar Zuid-Afrika vertrokken was met 780 Japansche emigranten aan boord, keerde gisteren terug wegens het uitbreken van cholera aan boord 7 personen zijn reeds bezweken. Er zijn elf verdere gevallen gcccn- sateerd. Het schip ligt in quarantaine. EEN ROOFOVERVAL. Aanslag op een belastingkantoor Te Niederwald bij Frankfort a. d. Main diong een gemaskerd man, Albert Zimmcr- ntann genaamd, gisteren het belastingkantoor binnen, waar hij den beambten een geladen revolver voorhield. Het lukte hem het aan wezige geld te bemachtigen cn op een fiets te ontkomen. Een toevallig posseerende politie agent achtervolgde den dief op een motorfiets. Van beide kanten werden er schoten gelost, die echter niemand, troffen. Op het Börnplcin to Frankfort werd Zimmermann door een arbeider an zijn fiets getrokken, waarbij hij door een revolverschot levensgevaarlijk gewond werd Hoeveel geld hij gestolen heeft, staat nog nie» vast. Volgens andere berichten joeg Zimmermann zich, toen hij geen kans meer zag te ontvluch ten, zelf een kogel door het hoofd. Hij moet reeds zijn overleden. DE TURKSCHE MINISTER VAN BUITEN- LANDSCHE ZAKEN BIJ MUSSOLINI. De Turksche minister ^an buirenlandsche za ken heeft een lang en hartelijk onderhoud ge. had met Mussolini over de politieke kwesties, die beide landen aangaan. NVJ mende Zuid-Westelijke tot Weste- lijko wind. betrokken of zwaar be wolkt met tijdelijke opklaringen en regenbuien, iets kouder. WEERBERICHT 4 APRIL. Hoogste Barometerstand 761.8 Lacoruna. Laagste Barometerstand 728.6 Scy disfjord: Verwachting tot den avond van 5 April. Matige, tijdelijk wellicht toene- SS SS SS SS <?jc-oyc:3YC:»vc) aye ^ye pyooyc^ycfgl* 8» a> jA KROKMESTRAAT 4—6^8. Z' TEL. 341 COCOSLOOPER O; gegarandeerd de le kwal. LANGESTRAAT 52. s* w- ZEER GROOTE SORTEERING (jL 50 c.M. looper f 0.90 O 1.30 3* ,1.75 Sh 70 c.M. looper en tapijt j-? 100 c.M. tapijt °C0S- <5* vg, Tapijt leverbaar ook in s1* 4$ 120, 140. 180, 200 c.M. breed. HERZIENING VAN 'T PLAN-DAWES? DE INDRUK IN AMERIKA In goed-ingelichte kringen tc Parijs verklaart men, dat, in strijd met dc mcdedeelingen van een correspondent van een Amerikaansch blad te Parijs, dc regeeringen van Frankrijk cn En geland tot dusver nog geen enkel verzoek ont vingen tot herziening van het plon-Dawes. On- dertusschen is het waarschijnlijk, dat zij niet zullen weigeren eventuecle voorstellen te on derzoeken, mits hun eigen verplichtingen te genover hun oorlogsschulden eveneens aan een herziening worden onderworpen. In officieele Amerikaanschc kringen is men niet verrast door het denkbeeld van Poincorc nopens de liquidatie der Duitsche herstelver- plichtigen, maar men maakt er geen enkele opmerking over. Het is evenwel bekend, dat talrijke vooraanstaande Amerikaonsche autori teiten van gevoelen zijn, dot Frankrijk vastbe sloten is de geheelc kwestie dor intergealliecrde schulden en der schadevergoeding weer op het tapijt te brengen. Talrijke invloedrijke republikemsche en de mocratische bladen hebben onlangs de opvat ting uitgesproken, dat het plon-Dawes slechts een voorloopig hulpmiddel is. De New York Times meent, dat men slechts een wijzigingsontwerp kan opstellen, dat do Amerikaonsche openbare meening aangenaam is, door aan te toonen, dat het de betrekkingen van Amerika met de andere lonen en den bui- tcnlandschen handel der Ver. Stoten verbetert. Volgens dc New York Tribune moeten do Duitschers dc schadevergoeding betalen en zich er niet tegen verzetten, indien zij de plaatsing in de Ver. Staten van de industrieelc cn spoor- wegobligoties voor de olgemecne regeling der schadevergoeding willen vergemakkelijken. DE STAKING IN DE BERLIJNSCHE EXPEDITIEBEDRIJVEN. Een occoord bereikt. B e r 1 ij n, 3 April. (V. D.) Heden is een bemiddelingsvoorstel gedaan in de staking in de Berlijnsche expeditiebedrijven, waarin een loonsverhooging met ingang van morgen van drie mark per week is vervat, terwijl met in gang von I Juli hier nog 1 mark bijkomt. Dit voorstel is door beide partijen aanvaard. NIEUWE BETOOGINGEN VAN SOCIALISTEN TE PRAAG. Uit Praag wordt d d. 3 April aan dc N. R. C. bericht: De demonstraties der socialistische vakver- eenigingscentrales tegen dc herziening der sociale verzekeringswetten hebben zich hedc-n hier en in de hoofsteden der provincie her haald. Te Praag is het een betooging geworden, zooals de stad er nog nooit één heeft meege maakt. Na het sluiten der fabrieken trokken 50.000 arbeiders naar het Havlicek-plein, vele roode banieren dragend; daar werd aange spoord tot een algemeene staking op II April, den dag, waarop de parlementaire sub-com missie voor sociale verzekering haar werk zal beginnen. De politie had de bijeenkomst ditmaal toe gestaan en het geheelc plein vrijgelaten! Do orde werd gehandhaafd door ordebewaarders der arbeiders, die zich overal, waar het in de zijstraten tot botsingen met de politie dreigde te komen, tusschen deze en de betoogers in schoven. Daarentegen had in de hoofdstraten, waar de winkels de rolluiken hadden laten zak ken, een enorme politicmacht zich, met kara bijnen gewapend, samengetrokken, terwijl gen darmeriecordons de toegangen tot de boule vard bezet hielden. Overal in het stodscentrum stonden patrouil les opgesteld. De demonstranten vergaderden in de open lucht, waarbij van 6 tribunes vlooi afgevaardigden werd gesproken. De betooging verliep zeer gedisciplineerd. Het tramvorkee» stond een vol uur geheel stil. Toen na afloop van de demonstratie een groep betoogers nog op eigen houtje op het plein der republiek een bijéénkomst wilde be leggen, kwam het daarbij tot een handgemeen met de politie, waarbij 7 agenten werden ver wond, waarvan twee zwaar en één agent door een steenworp den schedel werd verbrijzeld.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1