F\ DUIM BURGER Schitterende collectie Hoeden ARNHEM SCHE WEG 26 WWULGQ "--AP1ER5F0QRT BUITENLAND. Pracht modellen DAMES MODEZAAK DË ËEMLANDÊQ VOORAAH CHRYSUR COACH Zaterdag 7 April 1928bureau: arnhemsche poortwal 2» 2be Jaargang no. zaa Jf Firma M. A. Ramselaar !j iJC Overal verkrijgbaar. Importeurs' N.V. HANDEL MAATSCH \PPIJ REGKITTS ROTTERDAM. de hernieuwing, ook de kracht om niet te wankelen in wat we als goed en edel gc- looven. Wel is het vaak moèflijlc niet bij de pak- ken te'gaan neerzitten en ons maar te inten leven. Want er is nog zooveel om ons heen, dal een neerdrukkenden invloed oefent. Ook al doen we ons best naar ons heiligste weten te handelen, toch zijn er al lijd wel personen, die aan onze eerlijke oprechtheid weten te knagen. Wanneer we niet uit eigen voldoening de grootste kracht weten te put ten, dan valt het ons wel eens zwaar ons eloof in het gestelde ideaal niet te ver liezen, vooral als zij, die het zooveel beter weten, toch het meest eerlijke willen en streven weten te verlagen en door hun eigen vulgariteit een schaduw werpen ovet wat wij ons goed en mooi denken. Maai" die schaduw wordt weggevaagd, ah we den weer bedenken, dat het echte leven toch niet besmeurd kan worden door der gelijke in wezen stumperige persoontjes, die vreemd tegenover het Leven staan en wier ziel dan ook slechts voedsel vindt ?n den afval van anderen. Al mag een oogen- blik de teleurstelling ons doen twijfelen, we vinden toch spoedig weer de kracht ons op te richten, zeker als we zijn, dat wat levens kracht bezit toch niet gedood kan worden. De Paaschgedachte is ook dan de groo'ie kracht. Hoeveel sterker nog treedt dat naar voren In het publieke leven. Wanneer we eens nagaan hoe vaak de duistere machten zege vieren en zien, dat volstrekt niet altijd de waarheid ten troon wordt geheven, dan moet het ons wel eens zwaar te moede worden en twijfel in ons oprijzen aan de uiteindelijke opstanding der menschheid. Maar slechts de kleinmoedige kan dan den moed opgeven, want wie vertrouwen in eigen zaak heeft, weet, dat de onafwand- bare wisseling in de natuur ook in het leven der menschheid is terug te vinden. Door de duisternis tot het lichtf Jezus toonde zijn wonden aan hen, die twijfelden an moest de doornenkroon dragen vóór het nieuwe leven aanbrak- Laat ons dat een bemoedi ging zijn om nimmer le wanhopen en ons geloof in het oprecht-goede gaaf te hou den. DE SLUITING DER ALBANEESCHE GRENS. We enen, 6 April. (H.N.) Met betrek king tot de spanning; wélke er tusschen Al banië en Zuid-Slavitf is ontslean wegens het sluiten van do grens dooi Albanië, verklaart het Zuid-Slavische persagentschap, dat.de be lichten in de buitenlandsehc bladen, volgens Welke Zuid-Slavië troepen aan de Albuneë- schë grens concentreert, in officicele. kringen geheei ongegrond worden verklaard. TURKSCH-ITALIAANSCHE TOENADERING? DE INDRUK IN FRANKRIJK Parijs, 6 April. (H. N.) De samenkomst, welke dezer dogen te Milaan tusschen Musscr- linï en den Turkschen minister van buitcn- Janusche zaken heeft pleats gehad, trekt jr« de Fransche bluden in hooge mate de belangstel ling, De bladen verklaren, dot aan deze samen komst groote beteekerjis moet worden gehecht, zelfs zouden daar uitsluitend economische aangelegenheden bésprokdft zijn. Men Wijst er op, dat aan T'urk^che zijde oorspronkelijk geon plan voor een dergelijke bespreking bestond Eerst te Genève tijdens dc vergadering van de voorbereidende ontwapeningscommissie is stipt geheim de desbetreffende afspraak gemaakt. De bladen gel doven, dat Turkije zijn politiek, die tot nu toe zich bij voorkeur naar Duitsch- land cn Rusland richtte, w il wijzigen. DE HONGAARSCHE VALSCHE MUNTERS NADOSSY IN VRIJHEID Boedapest, 6 April. (H. N.) Volgens de Pest! Naplo heeft Emerich Nadossy, de vroe gere chef van de politie-afdeeling van het mi nisterie van buitenlondsche zaken, die bij de geruchtmakende zaak der valsche franc-biljet ten betrokken was, gratie gekregen. Hij zal Za terdag uit de gevangenis worden ontslagen, Do correspondent van het Hollandsch Nieuwsbureau te Stockholm schrijft: Arizona Peter, de Zweedsche held van ecu van Bret Hurte's bekende Amcriknansche ver halen uit de dagen van het Wilde Westen, leeft, naar een Zwoedsch blad heeft ontdekt, nog steeds en wel in het dorpje Smedjebückon in het district, waar hij geboren is. De oude held is echter geheel blind en nog slechts een schoduw van hetgeen hij in den tijd vart zijn groot© avonturen in Amerika is geweest. Zijn werkelijke naam is Per Erik Aaström. Hij is thans over de 70 inar oud. Omstreeks 1880 verliet hij Zweden, om naar de V. S. te trek ken. Evenals vele andere Zweden trad hij m de V. 5. in militairen dienst en werd in een der verlaten zuidelijke districten aan de Mexi- caunschc grens 'geplaatst, waar nog zwervende Sioux- en Mexicaonsrhe roovers het leveh van de Arncrjkaonscho settlers bedreigden. Hij kwom te liggen in fort 44, van waaruit de sol daten olie verstoringen van dc ordo door vechtlustige Indiaansche stammen en plunde rende roovers, die alle inmenging m hun zaken nog steeds met geweer of revolver wreekten, moesten tegen gaan In deze gevaarlijke om geving maakte Arizona Peter zich een groo- ten naam door zijn wangstukken. Eens vond hij een opperhoofd der Sioux, die gekneveld en aan een boom opgehangen was. Het opper hoofd was reeds geheel bewusteloos. Arizona Peter redde den Indiaan, die later zijn meesr vertrouwde vriend werd. Arizona Peter had een meisje in Zweden, waarmede hij wenschte te trouwen. Hij Het haai overkomen on bezorgde haar een betrekking op een naburige boerderij, dio het eigendom van een Schotsche dame was. Kort daarop wer den de 2 vrouwen ovcrvollen dooi een plunde rende Mexicaonsche bende en weggevoerd. Fe samen met den „Grijzen Beer", het trouwe opperhoofd der Sioux, trok Arizona Peter de grens over, verraste dc Mexicanen, die bij dc gevangen vrouwen dc wacht hielden, bevrijdde de vrouwen en legde zich vervolgens in hin derlaag bij een hauwen bergpas, waar de ach tervolgers moesten posseerecn. Arizona Peter en de Grijze Beer schoten hier niet minder dan 50 Mexicanen neer en keerden vervolgens be* houden rnet de vrouwen en een rijke buit, o.e met 49 paarden, naar het fort terug. Deze ge schiedenis is door Bret Harte beschreven. Tot zijn ongeluk ontdekte Aaström een kopermijn in de bergen. Hij gaf daarvan ken nis aan zijn kolonel, waarop spoedig een ex peditie van ingenieurs en mijnwerkers vertrok. De exploitatie van dc mijn gaf uitstekende resultaten, doch werd voor Aaström een onge luk, door zijn verloofde hem ontrouw werd en met den mijningenieur trouwde. Dit was voor Aaström aanleiding om'naar Zweden terug to keeren, waar hij als houwer in een mijn werk vond. Spoedig daarop werd hij tengevolge van een mijnontploffing blind. Sedert leidde hij een vrij behoeftig leven als borstelmoker, doch gevoelt zich nog steeds gelukkig, ols hij maar Heden vindt, die naar de romantische geschie denis van zijn avonturen willen luisteren. BELANGRIJKE OPGRAVINGEN IN HONGARIJE. In de historische monumentenrijke Hongaar- sche stad Eger worden sinds geruimen tijd uit- gro vingen verricht, om de tijdens de Tirrksche heerschcppij gebouwde onderaordsche gangen van den vestingncuvel bloot te leggen. In den loop der uitgravingen werden behalve verschil lende oude wapenen en kleedingstukken ui? den Turkschen tijd onlangs ook de pilaren van de kerk, door den H. Stephanus, den eer sten Hongaarschen koning, die in deze stad in 1009 het bisdom gesticht heeft, gebouwd, te voorschijn gebracht- De uitgravingen worden thans onder leiding van het Hongaarsche nationale museum voort gezet, teneinde het waardevolle bouwwerk veer zoo mogelijk volledig te kunnen opbou- .DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN VM *8*'» 05 int*grlp ca «autooman. elke regel coca f0.25. Liefdadtghcids-adverteatiët» vooi d* helft vao den prijs. Kleine AdvertentlCp „KEITIES" by vooruitbetaling «—9 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen Bewtlroumraer ettra *005 ABONNEMENTSPRIJS P" 3 ul,Ildea vo°' Ameufoort f 2.10. pet maud f 0.7J. per 1week (met gratia verzekering tegen ongelukken! I 0.17'/, Binnenland franco per post per 3 maanden I 3.-. Afzonderlijke nummer» f 0.05. POSTREKENING «7910 TELEFOON INTERG JIJ DIPECTEIUR'UITGEVEP. J.VALfthOfT PASCHEN Veel heidensche feeslen en gebruiken waren bij de oudere volkeren 200 ingeleefd, •dat het Christendom, volkomen terecht, begreep niet bij machte te zijn ze uit te roeien. En daarom zijn ze eenvoudig gean nexeerd en in zekeren zin gekerstend over genomen in de leer van het Christendom. Zoo werd de wederverschijning van de nieuwe zon gewijd aan de geboorte ven Jezus en het vreugdebetoon ter gelegenheid van het leente aquinoctium werd gepaard aan het geloof aan zijn opstanding. In oorsprong is Paschen dan ook het echte Lentefeest, ter vereering van Ostara, de godin van het morgenrood, de lente en den wasdom. En vele gebruiken voor en tijdens het Paaschfeest bewsren nog de berinnering aan het heidendom. Dat de Zondag, voorafgaand^ ^an Paschen, Palm-Zondag wordt genoemd, her innert ons aan het al-oude symbool der overwinning, terwijl ook het Paaschyyur, dank zij de aanpassingstheorie der Kerk, als oer-oud heidenseh gebruik in vele streken in zwang is gebleven. Het Paaschvuur moest, volgens ds. F. W Drijver, „maagdelijk" zijn, „nod fyr", d. w. z. ontstaan door wrijven van twee stukken bout, daar het volksgeloof wilde, dat de reinigende kracht van het vuur verloren gaat, wonneer bef eenigen tijd gebrand beeft. En het „nodfyr" had immers, zooals Schrijnen zegt, het karakter van een Zoen offer aan de hoogere machten, de vegetatie- en vruchtbaarheidsgoden, het was een reinigings- en vruchtbaarheidsvuur. Dat men gaarne over het feestvuur springt of althans er omheen danst, vindt dan ook in de louterende of reinigende kracht, welke er aan toegekend werd, zijn verklaring. Ook het Paaschei vinden we in tal van heidensche legenden. Verwonderlijk is het zeker niet, dat het "ei al van ouds gold ais het symbool ven de teelkracht. In het reeds genoemde artikel van ds. Drijver (Licht No 28) zegt hij, dat het ei zoowel aan Holda, de godin van animalen en vege talen was dom, als aan Ostara, de lentegodin, gewijd was. En. wanneer op Duilsche Paaschkaar- ten, niet welke men elkaar „Frohliche Ostern" wenscht, naast bet ei -zelden de baas ontbreekt, dsn vindt dit zijn oorzaak >n het feit, dat deze langoor, in verband met zijn sterke voortplanting, mede aan Ostara gewijd was, die den viervoeter, gt- metamorphoseerd in een vogel, op hasr feestdag 'het vermogen schonk eieren te leggen. Tot deze mysterieuze, nooit geziene Paaschhaas, zooals Gezelle zegt, die de Paescheiers in de struiken legt, zingt dan ook de jeugd: O Osterhase, o Osterhase Leg dyni Eier bald ins Gras. Het Christendom heeft ook het ei gean nexeerd door bet in verband te brengen met de Opstanding van Jezus, gelijk wij op den Paaschdatum in den Duik-Almanak aangeteekend vinden: „Een ei is een nieuw steenen graf, hetgeen er in is, schijnt dood maar ken levende uitbreken, "t is het beeld van ons Heeren Vervyzenisse". (r- O Het Paaschfeest, gehuwd aan de natuur philosophie der ouden, is in wezen en oor sprong een vreugdefeest, dat spreekt van nieuw uitbottend leven, van de overwinning van het licht op de duisternis en van de warmte op de koude. En als zoodanig heeft bet ons veel te zeggen, ock aan hen, die de Christelijke beteekenis ervan niet aan vaarden. Na de sombere dagen in de natuur, als bet grijze zwerk en de befaamde Maart scha buien hun naargeesligen invloed op 's men- schen stemming oefenen, breekt eindelijk de zon baan en geeft het aardrijk een ge heel ander, een veel vreugdiger aanzien. Zwellende knoppen en bottend loof, ontlui kende bloemen en weelderig kleurend gras, vioolijk kwinkeleerende vogels. Kortom alles in de natuur spreekt van ontwakend nieuw leven. En ook de mensch herleeft. Al het nieuwe en vroolijke rondom hem, wekt weer nieuwe levenskracht en levensmoed. Is het wonder, d8t de eenvoudig besnaarde oude volkeren in deze telken jare wederkeerende periode Hun vreugde uitjubelden en in luid feest betoon de Lentegodin inhaalden en vereer den? Hoe treffend toen heeft het Christen dom hiér het gebarsten graf geplaatst, juist in den tijd, dat de aarde openbreekt en het nimmer te vernietigen levensvuur van het Wordende weer overal opvlamt. Men kan verschillen over de opvattingen ervan, maar erkennen zal ieder moeten, dat het zielkun dig de tijd is om het besef te doen leven van bet onvergankelijke, het ondoodbare, van hetgeen niet vernietigd kan worden. En dan geeft het ons naast de vreugde van PAASCHDRUKTE TE BERLIJN EEN GEWELDIGE EXODUS Hot verbeterde weer heeft Donderdagavond een groote drukte aan de Berlijnsche stations ten gevolge gehud. In groote scharen stroomden dc vacanticrcizigers de verschillende siations- vestibules in. Een groot aantal beambten was verspreid om inlicht.ngen te geven en den ge weldigen toevloed te regelen Het grootste verkeer vond plaats op het Anhalter Bahnhof, waar dc D-treinen naar Frankfort aan de Main. Miinchcn, Stuttgart cn Weenen voor het grootst© deel verdubbeld moesten worden en tusschen 95 en ICO pet bezet waren Bizondcr groot was ook de aan drang naar de personentreinen naar Dresden cn Saksisch Zwitserland cn naai de nachlstop- trcincn naar Thüringen. Het Görlitzer en hel Postdammer Bahnhof stonden eveneens in het teeken van het toerisme. In het Stettiner Bahnhof zog men een aan zienlijk verkeer naar verdere p'.oAtsen van be»- stemming in de mark Brandenburg cn Mecklen burg. Buitengewoon groot was de drukte op de nachttreinen, die dooi de stad rijden, in dc richting Rijnland cn Oostmark en op die van het Lehrter Bahnhof naar Hamburg. In totaal werden gisteren meer dan tachtig voor-, no- cn cxtra-trcinen van Berlijn of in gelegd. Het totale verkeer zol na de groote toene ming, die Donderdag voorkwam, wel niet bij het van het vorige jaar achter blijven. WEERBEFICHT 7 APRIL SE Hoogste Barometerstand: 765.4 >54 Hamburg, Hannover. Maagenburg. JL Laagste Barometerstand: 712.2 (g Vit Vestmanocr w N& Verwachting tot den avond van v) April. W Zwakke tot matige wind uit Oos- toliike richtingen, meest licht be- JSjC w wo'kt met morgennevel, nroog - acv weer. weinig verandering in tem- aR pc ra tuur. OyCUYf py* WVC >vc PVCïv' O-C il* KRORMÏ1STRAAT i-*—8 TEL. 341 LANGESTRAAT 52 ,1* Speci al e aan bieding i SI (voor advertentie contróle). Prima BADHANDDOEK W zeer groote maat. mooie kwaliteit van 0.75 nu voor 0.55. (slechts enkele dagen). ft 'g "g "n EEN ROMANTISCHE ZV7EED EEN BOEKENHELD, DIE WERKELIJK BESTAAT

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1