FORMAMINT HET HOLLANDSCH STRIJKKWARTET VERGEET NIET L. J. LUYCX Zoon DÉ EÉMLANDÉD BUITENLAND. Nic. Bovée, Fama-Rijwielen. Jongens- en Meisjeskousen, SPORTNIEUWS Dinsdag 10 April 1928 26e Jaargang No. 240 ,,Amicitia" Donderdag 12 April, 8 uur Herman Leydensdorff Bram Mendes Julius Röntgen Thomas Canivez Toegang voor houders van abonnement: Kaartverkoop Pianohandel v.h. LOUIS KLEIN, Utrechtsche straat. TEGEN DE GRIEP. A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23. hedenavond 8 uur de FORD-FILM te gaan zien in de BIOSCOOP „DE AREND" DUUR OER FILM EEN UUR Jf Firma M. A. Ramselaar |J Afd. Rijwielen. alle maten en kleuren. Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE ABONNEMENTSPRIJS p" 3 ■u»<Je0 Amersfoort f2.10. per mamd f 0.75. per week (osei grttlt fenekerlng tcgea eragel okteo) I 0.I71/*- Biüneetaod (reaco per post per 3 randt» 13.-» Afcooderlt|ke «emmer» f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 31J DIQECTEUR-UITGtVED: J.VALKtiCff PRIJS OER AOVERTENTIEN c*° I—6fejeli f 1.03 act inbegrip een een deerdeaumoer, elke regel meo f0.23. LiefdadlgheldvadvertentJZa voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentiëo •KEITIES" t>9 vooruitbetaling I—9 cageb 50 cent. elke regel n»eer 10 cent, driemaal plaatsen I I.— Bewijsnummer ettr» 0.C5 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» ZWEEDSCHE ARBEIDS GESCHILLEN EEN VERGELIJK BEREIKT De commissie, die was benoemd om een erzoening* tot st.ind ie brengen met betrek- king tot het geschil in de cellulcsc-induêrrie in Zweden, heeft bekend gemaakt, dat een ver gelijk is lot stand gekomen, waardoor is be reikt, dat het werk, zoowel in de cclhdose- labricken, a's in de zaagmolens en de papier- la brieken., zoo spoedig mogelijk na Paschen Jfn 1 worden hervat. DE GEARRESTEERDE INGENIEURS HETA.S. PROCES De Russische volkscommissaris voor builen* Undschc zoken, lsjitsjèrin, heelt bij een on derhoud rnct den Duitschen gezant te Moskou, greaf Brockdorff-Rantzau, meegedeeld, dat het proces tegen de gevangen gezette Duitsche ingenieurs midden April zal dienen., Als n'aats waar de zaak zal worden behandeld is Moskou aangewezen. De gedetineerde Duitséhë inge nieurs zijn reeds cp transport naar Moskou ge steld. i HET ANTI-OORLOGSPACT HET FRANStHE ANTWOORD B c rl ij n, 9 April. (V. D.) Naar uit New y.ork wordt gemeld, helt Het staolsdeparte- ment mcdedeciing gcd.iart, dat de Vereenig Je Staten de volgende week nan Frankrijk -ir verschillende andere mogendheden voorstellen zullen doen toekomen tot bespreking van ver., dregen ter vermijding \an den oorlog. Por ij s, 9 A j> v i 1. (V. D Naai d«* New 7ork Herald meld», bestaat er bij chn Arr.eri- loonschen staatssecretaris. Kellogg rog eenige twijfel, cl' do reserves, welke briend in zijn laatste nota naar voren heelt gebracht, be deeld zijn als aanbevelingen, o!~ der zij hef standpunt weergaven van dc Fiansthe wgec- rir.g, waarvan zij niet kan efwijfcèn. Ondanks deze onzekerheid heelt mén even wel den indruk gekregen, dat Bria.d me! de plannen van het staaisaepartement wil mee gaar». Verschillende punten uit Briand's nolo moésten echter torh nog opgehelderd woeden Verwacht wordt, dat deze ophelderingen eerst na dc verkiezingen zullen worden gyge ven, P a r ij s, 9 A p r i 1. (V. D De 1 emps ccn- Etateert, dat dc note wisseling tusschen Biisr.d cu Kellogg den weg heelt geëffend voor een multilateraal pact. Wat de dcor Briand naar voren gebrachte reserves belieft, achtte het blad deze evenzeer van toepassing voor Groot-Britor.nië, Itaiie. Duitschiond en Japan, daar ook deze landen hun verplichtingen hebban 'tegenover den Volkenbond. OM HET RUSSISCHE GOUD. P a r ij s, 7 A p r i l (H. N.) Naar de te Parijs Vl;schijnende Amerikaonsche bladen melden, is met dc terugzending van de 5.000000 Rus sisch goud naar Europa de actie van de Bank t ar. Frankrijk nog niet geëindigd. Do bank zni thans een pioccs beginnen tegen de 2 Ameri- 1 aanschc bankinstellingen, die het goud ontvan gen hadden, waarbij zij cr zich op beroept, dat de banken het goud zonder toestemming tan de eischende partij niet hadden mogen al- geven. De Rocmrensche regeering moet zich bij dezen eisch der Bank van Frankrijk hebben aan gesloten. Zoouls bekend, beweert Roemenië, dal liet Russische goud hetzelfde is, dat bij den inval der Duitscheis in Roemer\ië naar Rusland is gezonden. De sovjet-regeering daarentegen beweert, dat het goud eerst in 1925 in hat.r bezit is gekomen. DU FASCISTISCHE GROET. Dc onhygiënische handdruk Rome, 7 April. .(H. N.) De itiding de: fascistische jeugdorganisatie heelt gelast vr op toe to zien, dat reeds de kinderen z:c.; gewennen om op de fascistische wijze te ryroc- ten. Op deze wijze zal worden bereikt, dal geleidelijk de onhygiënische gewoonte om el kaar de hand ic drukken uit het ïtaliaansche leven verdwijnt. HET AFIIGAANSCHE KONINGSPAAR TE BERLIJN. Berlijn. 9 April. (V. D> Hedenmorgen ts de Alghaansche koning alhier gearriveerd- Hij bega! zich onmiddellijk naar hel Afghaan- fcche gezantschap. POOLSCHE EN LITAUSCHE TOLIT1CI IN ITALIË. Rome. 9 April. (V. D.) De Poolsche minister van buitenlandschc zaken, Zaleski, ts Zaterdag to Venetië gearriveerd. Hij wordi togen 13 April Ie Rome verwacht. Tc vers wordt melding gemaakt van het vcr- irck van den Litauschcn gezant te Berlijn maar Italië. Deze is een vertrouwensman van wol- damerasaan het feit, dat diens bezoek sa' men va h met het bezoek van den Poolschen tminislc-r van buitenlandschc zaken, ^"-dt gioote betcckeris gehcchL KERK EN STAAT IN TURKIJE DE SCHEIDING EEN FEIT De Twrkscae Kamer heelt met akjemeenc stemmen een door lsmet pasja en 121 ande ren ingediend \oovstel tot wijziging van de wet tot verzekering van de scheiding tusschen kerk cn slaat aangenomen. De paragraaf, waarin wordt gezegd, da*, de Mohammedaansche godsdienst de staatsgods dienst is, werd geschrapt. DE STRIJD IN NICARAGUA WAPENS VOOR SANDINO? Londen, 7 April. (V. D.) Op Viljd ig j l. zijn in de kajuit van hot s.s. Lampira, dit te Brooklyn hg, 480.000 voor verkoop in Hon duras bestemde patronen in beslag genomen Vermoedelijk waren deze patronen bestcmJ cm verder vervoerd te worden naar generaal Scti. dïno in Nicaragua. MOTORONGEVAL TE MUNCHEN TWEE SLACHTOFFERS B e r 1 ij n, 10 A p r i 1. (V D.J Near d<; Vos- sisch'e Zcitung uit Mür.chon meldt, heeft daar bij de motorwedstrijden een -.rustig ongeluk plaats gehad. Daaibij zijn de bekende iuipt Karl Imliolz cn zijn begeleider om he, 'even gekomen. DE PAASCHDAGEN SCHITTEREND WEER Londen. O April (V. D.l Het weer tij dens de beide Poaschdagen was schitterend Duizenden hebben beide dagen aan dc kust of op het platteland doorgebracht. B e r 1 ij n, 9 April (V. D.) Nadat de mist van Zaterdag eenigszins was opgetrokken, hebben dc beide Paaschdogen prachtig wc.t srèbiacht. VERKEERSONGEVALLEN IN ENGELAND ELF DOODEN De dag van Vrijdag, de eerste dag dei Paaschvacantie, heeft zich gekenmerkt door een groot aantal verkeersongevallen in Enge lend. Er werden in verschillende deelen des lands elf personen gedood cn nog een gTOolcr aantal gewond. DE ONRUST IN MEXICO OPSTANDELINGEN GEDOOD Londen, 9 April. V. D-) Naar uit Mexico-Gty wordt gemold, zijn door berichten uit Cuesta Delmoral binnengekomen, waann niededeeling wordt gedaan, dat bij een strijd tusschen de Mexicaansche regeexirigstioeper» en de rebellen 28 der opstandelingen zijn ge dood, terwijl 36 hunner werden gevangen ge nomen. POKKENEPIDEMIE IN MEXICO? TALRIJKE STERFGEVALLEN Do Tel. meldt Volgens een onbevestigd telegram uit Gua dalajara, dat door El Universal wordt gepu bliceerd, zouden in den staat JaÜsco 659 pe.r- scren aan pokken, zijn overleden. ADMIRAAL BEHRENS OVERLEDEN Een bericht uit Moskou mc'dt den dood van den vroegeren chef der Russische groote vlc-ot admiraul Bhrens, die oen tijdlang marine- attaché te Berlijn was cn tijdens den oorlog bevelhebber der vloot. DE RUSSISCHE OPPOSITIE. Twee bekeerlingen. De Prawda publiceert uittreksels uit eeri brief van Krcstinski cn een brief van Owsejenko, dn sovjet-gezant tc Praag', waarin zij mede de cling' doen van hun breken met de oppositie van Trotzki. ARRESTATIES IN PARIJSC11F OPIUMHOLEN. Parijs, 7 April. (II. N.) Het had ïceds lang de aandacht van dc politie getrokken, dut er in de voorsteden opium werd verkocht. Gis teren Heeft de poiitie, na gcruirnen tijd dc gangen van verdachte personen te hebber» nagegaan, een inval in verschillende opium- holcn gedaan. In de voorstad Billancourt wer den 2 opiumholen ontdekt en de 3 Chineezen, die opium leverden, gearresteerd. Ook in an dere voorsteden 2iin in verschillende lokalen in- \aiien gedaan AMERSFOORTSCHE KUNSTKRING SfiC WEERBERICHT 10 APRIL. lfoogslc BaromctestAncl 771.2 Inuö. W Laagste Barometerstand 737.4 Valentia. vg Vcnviichting tol den avond van II April. Matige Zuid-Oostelijke tot Zuide- w Hike wind, half \>ewolkt tot be- trokken, waaschijnlijk niet leans op onweer, later opklarend. Nog kaarten verkrijgbaar voor leden Amers- f 1 DA foortsche Kunstkring (alle rechten inbegrepen T l.OU Voor niet-leden Amersfoortsche Kunstkring f2.50 J KROIAMESTRAAT 4—6—8. ,'7* *1 TEL. 351. LANGESTRAAT 52. f-* THEEDOEKEN .0 X '0 zware katoenen kwalil. jS^> 29 et. 35 39 13 THEEDOEKEN 70 X 70 halt' linnen kwalil 40 c-L 45 50 55 J, THEEDOEKEN 70 X 10 zuivor linnen 65. et. 70 80. jflp Lavendclstraat 12. Tel. 1093 Wij vertegenwoordigen de bekende Prijzen vanaf f 70.-- Betaling in overleg met den kooper 'Langestraat 49. Tel. 190# Wollen, Katoenen, Fil d'ecosse Wij breugen U voot het komend mot'.rsei zoen een .cbitterende serie motorrijwaclen, allen dc nieuwste modellen, welke thans bij ons geëtaleerd zijn HARLEY DAVIDSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend. LAVENDELSTRAAT 12 Teletoon 1093 MILITAIRE OPSTAND IN VENEZUELA DE BEWEGING ONDERDRUKT Uit Caracas werdt gemold, dat in de hoold- siad van Venezuela, Caracas, Zaterdag een militaire opstand is uitgebroken, di«- echter spoedig is onderdrukt. Volgens een mededee- lir.g der regeering hadden de muitende troepen, na dc officieren, die niet wilden meedoen, tc hebben gedood, zich begeven naur het tuighuis in de San Carlos-kazernc. Het gerucht van de muiterij was- hun echter reeds vooraf gegaan en toen zij bij de kazerne kwamen, werden zij daar met een salvo geweer vuur ontvangen. Velen weiden gedood of ge wond; dc overigen konden gemakkelijk worden gevangen genomen. MIJNONGELUK. Op dc even over de Neclerlahclsche grens gelegen niijn Alsdorf werden twee mijnwer kers gödcK>d, een door lalicnd gesteente, de ander door ontploffing van. een dynomielpa- t:oon. Een derde arbeider werd levensgevaar lijk gewond. RADIO-PROGRAMMA Woensdag II April. Daventry .E x p. s t a t i o n) 491.8 M. 3.20 Kamermuziek. 4.20. Dansmuziek door het B. B. C. orkest. 6.50 Tijdsein, weerber., nieuwsberichten. 705 Licht concert door het Birm. Studio Orkest. 9.20 Licht orkest concert door het Birni. Studio Orkest. 10.20 Weer- en nieuwsberichten. 10.55 Dansmuziek door Debroy Somers* Ciro's Club Band. 11.2011.35 Jack Hylton' d'Ambassador Club Band Hilversum, 1060 M. 12.00. Politieberichten. 12.30. Lunchmuziek door het trio van Res taurant trianon to Amsterdam. 2.50. Cursus in leel'beweiking door irtevt. C. Schaake Verkozen. 3.00. Maak het zelf door mevr. Schaake Ver. kozen. 5.30. Voomvondconcért door het Omroep orkest o.l.v. Nico Trcep. solist Mia van den Eynde (sopraan), 7.15. Gczondhcidshalfuurtie. Spreker; dr. J. Kat. Onderwerp: Invloed van alcohol gebruik. 7.45. Politieberichten. 8.05. Lezing door den heer G. Spit. OnA. Snelheid Cn luch:vaart. 3.45. Teddy, jij cn ik", blijspel in 5 bedrij ven door Jan van Ees. Huizen, 1950 M. (voor 6 uur 340.9 M.). 12.501.45. N.C.R.V. concert 5.15—6.15. N.C.R.V. kinderuurtje. 7.50—8.00. Causerie. 8.00. Uitvoering van de Passion van H. P. Muller door het chr. Zangkoor Emmanuel te Bussum. 10.30. Persberichten. Langenbrg, 469 M. 12.20—1.50 Middagconcert. 6.007.45 Feestconccrt door de Concert- verg. ElberfcldBarmen c.a. en met medew. van solisten. 7.50. Prof. Doegen, Einc W'anderung durch die Sprachen und Muziek der Völker. Daarna laatste bcr.f sportbericht. Tot 11.20 dansmu ziek. Londen en Daventry, 1600 M. 10.50 (alleen Dav.) Tijdsein, weerbericht. 11.20 (alleen Dav.) Gramof. platen. 12.20 Ballade-concert. 1230 Het B.B.C-concert. I.20-^2.20 Frascati's Orkest. 5.20 Het B.B.C. dansorkest. 4.20 Licht klassiek concert door het Lena Makon Strijkkwartet. 6.20 Muziek. 6.50 Tijdsein, weer- <?ri nieuwsber. 7.35 De grondslagen der muziek. Liederen van Tchaikovsky, gezongen door Tatiana Ma- kushina 805 The Offenbach Follies. Lyriek door Adrian Ross. Muziek geaar. door John Anseïl Het Radio Koor en Orkest. 0.20 Weef- cn nieuwsberichten. 9.35 Plaatselijk nieuws (alleen Dav.) Scheepsberichten. II.55—12.20 (alieen Dav.) Dansmuziek door Jack Hylton's Ambassador Club Band o. 1, v R. Starita. Zaterdag 7 April. Afd. II. Res. 2e kl. A. Olympia 2—IT.B.S. 3 IIET ZUIDEN. Bcsl. no. laatst rcs. Ie kl. N.O.A.D. 2—B.Y.V. 2 Zondag S April. Kampioenschap van Ned. FcijenoordAjax Velocitas—Z.A.C: Het Vesten Afd. I Promotie 3e kl. DAY.S.DO.N.A.R. 2-1 0-1 1-0 2-0 I1LT OOSTEN. 1 Promotie 4e kl. 1 D.A.Y.O.—Daventria rt—2 Maandag 9 April. Kampioenschap van Ned. j axF i'. ij en oord d-3 Z.A.C.—Velocitas 4-u II ÉT WESTEN. Afdeelmg T. V.O.C.—Y.SA'. 0-2 Promotie 3e JvJ. WatergraafsmeerT.O.G. oo Derde klasse C. Neerland iaZ.E.C. 1-2 Promotie 4c kl. O.S.C.K.Y.Y. 0-1 Vierde klas D. A.DAY.Victoria 3-2 Promotic res. 2e kl. Ileicules 2—Stormvogels 2 G-ï Promotie res. 3c kl. IC.F.C. 2-W'T.C. 2 2-0 AFDEELING 11. Promotie 2e kl. Lhiitas—Hermes D.V.S. 1-2 2e klasse C. Chèvremont—Palemig 25 Promotie 3c kl. GoudaVoonvaaris S2 R.F.C.—Olympia 2 1 o. pi'. 3e klasse A. Lugdunum—O.N.A. OO 3e klasse B. Del fiaDelft 1—0 3de klasse C. Beslissing no. laatst. U.S.C.—Schoonhoven 0-2 Promotie 4de klasse. Scheveningen—Alphia 2—1 Promotie res. 2c kl. A.D.O. 2—V.O.C. 2 GS Res. 2c kl. A. B.M.T. 2A.S.C. 2 ■i-J Res. 2e klasse C. Blcijerheide 2—A.A.C. 2 5-0 HET OOSTEN. Promotic 2c kl D.O.T.O.T ubantia 1—2 2e klasse A. Germanicus—Hengelo 3—0 2wolsehe BoysRigtersbl. 2—1 Promotic 3e kl. T.E.C.A.Z.C. 2-U Dcrd« klasse A. Phenix—Borne S-*5 Vierde klasse B. Heerdc—llattem Ü-Ü Res. Ie klasse. Hengelo 2—Z.A.C. 2 3-1 Promotie res, 2c kl. Re Quick 2Vitesse 2 gest. Res. 2e klasse A. Eosch. Boys 3Go Ahead 3 43 HET ZUIDEN. Promotie 2e klasse. B.V.V.—Blcijerheide 2—0 BredaniaUelmoud 0—3

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1