DE EEMLANDEQ GEWONE EN LUXE WEKKERS. L. J. LUYCX Zoon Jongens- en Meisjeskousen, Nic. Bovée, Fama-Rijwielen. BINNENLAND. Donderdag 12 April 1928 26e Jaargang ERNSTIG SPOORWEGONGELUK BIJ PARIJS vier slachtoffers WILLEM GROENHUIZEN langestraat 43 - telefoon 852 vyillcivi uilulunui&cu juwelier gedilp.horlogemaker alle maten en kleuren. Afd. Rijwielen. stappen te moskou duitsche stappen LUCHTVAART heden start Jf Firma M. A. Ramselaar Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.!0. per maand f 0.75, per wctk (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/». Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nnmtnera f 0.05. POSTREKENING 47910 TËLEFOON INTERC 5*3 DIRECTEUR UITGEVER: J.VALKHOfT PRIJS DER ADVERTENTIEN vao 1-4 '*8®'»l 0J «•«sipMwnnumnB. 1elke regel meer f0.25. Llefdadtghelds-odvertentlën voor dt helft van den prlji Kleine Advertentlün „KEIT1ES" bO vooruitbetaling 3 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* VELE DOODEN EN GEWONDEN het verhaal van een ooggetuige V a r ij s, 11 April. (H. N.) Een ernstig spoorwegongeluk heeft vanmiddag kort na drie uur bij het Gare du Nord plaats gehad. De sneltrein naar Boulogne, die om kwart over 3 tjit Parijs vertrekt, had pos het station ver loten en begon juist volle vaart te zetten, toen hSj bij de Marcadet-brug op een van Pierro tste komenden locaai-trcin, die om 12 minuten over drie moest aankomen, doch enkele minu- t»»n vertraging had, liep. Het ongeluk schijnt (jioorzaakt door een valschen wisselstand. Vol gens sommige berichten zou de wissel niet gc- fupetionneerd hebben. De botsing was ver schrikkelijk. De beide locomotieven werden te gen elkaar opgedrukt, de eerste wagen van den trein naar Boulogne werd geheel vernield en enkele andere wagens nog ingedrukt, terwijl van den locaaltrein de 4 eerste wagens ernstig beschadigd werden. Spoedig kwam van het station hulp opdagen, terwijl ook de brandweer spoedig ter plaatse was. Met het opruiniingswerk werd terstond be gonnen cn spoedig waren 5 lijken onder do puinhoopen vandaan gehaald. Vanavond om 7 uur was het aantol lijken tot 16 gestegen, ter wijl voorts 19 ernstig gewonden onder dc puin- hoopen vandaan gehaald waren. Het is echter te* vreezen, dat zich nog meer dooden onder de pmnhoopen bevinden Het aantal gewonden zou volgens een der Parijsche avondbladen reeds 53 bedragen. Onder de dooden bevindt zich ook een zuigeling. Blijkens de officieele opgaaf, die vanavond door de spoorweg-maatschappij werd gepubli ceerd, zijn de omgekomenen uitsluitend Fran- 6chen. Tal van autoriteiten zijn op den plok van het onheil aanwezig, o.a. de minister van openbare werken, de prefect van politie en verschillendo hooggeplaatste spoorwegambte naren. Alle treinen hebben aanzienlijke vertraging, i dlaar de toegang tot het 'station nog niet vrij is De machinist van den locaaltrein is voorloopig gearresteerd. P a r ij s, TT April. (V. D.) Naar de mee tlint van deskundigen staat nog niet geheel vost, dat de botsing,- welke hedenmiddag nabij het Gore du Nord heeft plaats gehad, het ge volg is van een verkeerden wisselstand. Vast gesteld kon worden, dot de machinist van één der treinen door een onveilig signaal ge reden is. Nader wordt gemeld, dot de machinist van den verongelukten trein in hechtenis is ge nomen onder beschuldiging van het veroor zaken van dood en verwonding door schuld. Hij erkende door onveilig signaal gereden te zi.n en deelde mede, dot hij het signaal ver ward had met dat van de naastliggende lijnen. Omtrent het spoorwegongeluk vertelde een ooggetuige, die gisteravond met den Panjschen tiein te Amsterdam arriveerde, het volgende aan het persbureau Vaz Dios: De talrijke Hollanders, die met den sneltrein von 1.35 uur huiswaarts wilden keeren, ver wonderden zich reeds, waarom de anders zoo punctueel vertrekkende trein reeds tien minu ten tc laat was, doch de dienstdoende beamb ten wilden geenerlei uitleg geven. Op het per ron hccrschte de gewone drukte en niets wees op een buitengewone gebeurtenis. Des te ont- zettender was daarom het tafreel, dat zich en kele minuten, nadat dc trein het perron ver laten luid, aan onze oogen vertoonde. Op hel spoor, vlak naasl onzen trein, enkele honder den meters buiten den kap, waren twee trei nen naar wij later vernamen de sneltrein naar Boulogne en eer boemeltrein uit Crei! op elkaar gereden. De schok moet wel zeci hevig geweest zijn, want de twee locomotieven waren ontspoord en van beide treinen waren verscheidene wagons totaal versplinterd Vooral de boemeltrein was een grootc wrak- hoop, wat waarschijnlijk aan de minder solicde constructie zijner wagons geweten moet wor den. Geen ruit was heel gebleven en enkele wagons waren als kartonnen doozen in clkoai geschoven. Toen wij er langs reden onge veer 20 minuten na de ramp waren de lieinen reeds geheel ontruimd. Wel werd tus- schcn de wrakstukken door talrijke brandweer lieden nog gezocht naar gewonden. De ontroering in den Hollandschen trein was groot; om het terrein van de ramp en voorol op de luchtbruggen, die de baan ter plaatse overspannen, was de belangstelling overweldi gend. Men verkeerde in onzekerheid omtrent den omvang der ramp; wat betreft het aantal dooden en gewonden doden dc wildste geruch ten de ronde, Dc waarheid hoorden wij pas later. Wat dc materieole schade betreft, te oordce len naar de ruïne, welke zich enkele meters r.aast onzen trein vertoonde, moet zij zeer gioot zijn. Met koortsachtige haast werd ge werkt, om de belendende banen vrij te maken. De vertraging van den Hollandschen trein, door het ongeluk veroorzaakt, was niet aan zienlijk en bedroeg, zooals gezegd, slechts lien minuten. Over de oorzaak van het ongeluk was na tuurlijk nog weinig bekend, doch volgens en kele Fransche reizigers was het niet twijfel achtig, dat de ramp geweten moet werden aan het gebrekkige signaalsysteem, dat nog steeds in Frankrijk bestaat. Als men daarbij bedenkt, welk een groote snelheid de Fransche treinen reeds onmiddellijk buiten dc stations ontwik kelen, behoeft het geen verwondering te wek ken, dat de botsing' zulke vreeselijke gevolgen g'ehad heeft. HET SAKSISCHE METAALCONFLICT dreigende uitsluiting Leipzig, Tl April. (H.N.) De bond van Saksische metaal-fabrikanten heeft besloten de uitsluiting" in de Saksische metaal-industrie Donderdag te laten ingaan, daar de bond van Saksische metaalarbeiders zonder gegronde redenen bij enkele fabrieken een staking heeft geproclameerd. Echter zijn vandaag te Leipzig onderhandelingen door den bemiddelaar be gonnen. TREINONTSPORING IN BELGIE Tusschen Weywertz en Sourbrodt moet een goederentrein ontspoord zijn. De locomotief en 15 wagens zijn van de rails gevallen. Ei zouden 4 slaohtoffers zijndc schade is aan* •zienlijk. VERGROOTING VAN 'T PANAMA KANAAL OVERWOGEN. Berlijn, TI April. (H. N.) Naar gemeld Wordt, wil de regeering" te Washington e^n crediet aanvragen voor de benoeming van een commissie, welke het vraagstuk der vergroo* ting van het Panama-kanaol zal besludeeren, daar de groote Amerikaansche pantserkruisers het Kanaal nog slechts met moeite kunnen passeeren. Verder zal de commissie onderzoe ken, of de aanleg van een nieuw kanaal door Nicaragua of Costa Rica mogelijk is. DE TOESTAND VAN LORD TREMATON GAAT VOORUIT. Londen, IT ApriL (H N. Draadloos.) Volgens de laatste berichten uit Belleville heb ben zich geen verdere complicaties in den toe stand van lord Trematon. die dezer dagen bij een auto-ongeluk gewond werd, voorgegaan, zoodat de dokters gelooven, dat hij feitelijk 'niet meer in levensgevaar verkeert. Het zal echter nog eenig'en tijd duren voordat hij het ziekenhuis zal kunnen verlaten. De moeder van lord Trematon, princes Alice, gravin van Athlone, zai Vrijdag o.s. uit Kaapstad naar Engeland vertrekken en terstond naar Belle- viile gaan om haar zoon tc. bezoeken. GROOTE BRAND IN POLEN zestien woningen verbrand Warschau, TT April. V.D.) In -Ie na bijheid von Lodz is een groote brand ui ge broken, tengevolge waarvan 16 wonir.gen in de asch zijn gelegd29 gezinnen zijn dak loos. De brand is waarschijnlijk door onvoox* zichtigheid ontstaan. DE BRITSCHE BEZETTING DER BAHREIN-EILANDEN. Een Perzisch protest. B e r 1 ij n, 11 April. (H. N.) Volgens Rus sische berichten zal dc Perzische regeering opnieuw protesteeren tegen de bezetting van de Bohrein-eilanden in de Perzische golf door Engeland. Een afschrift van de protest-nota zal ook aan den Volkenbond worden toege zonden. Reeds verleden jaar heeft de Perzi sche regeering bij den Volkenbond haar aan spraken op de Bahrein-eilanden ter sproke gebracht VERKLARINGEN VAN FORD. Londen, II ApriL (H.N.) Henry Ford heeft in een onderhoud met dc pers verklaard, dat hij nog geen plan heeft om een fabriek in Rusland te stichten, doch dat de tijd daarvoor misschien spoedig zal komen. Volgens Ford's meening zullen de automobielen in de toe komst waarschijnlijk kleiner worden, waarte genover echter de kracht van den motor ver hoogd zal worden. DE VERVOLGING DER MEXICAANSCHB KATHOLIEKEN. Het oordeel van den paus. Londen, TT April. (H.N.) De Daily Ex press heeft zich ook tot den paus gewend, om diens oordeel over de vervolging der ka tholieken in Mexico te vragen. Hierop is een schrijven van den H Stoel ontvangen, waarin in de eerste plaats gewezen wordt op het in beslag nemen der kerkelijke goederen in Mexico en vervolgens op de vervolgingen, waaraan de katholieken blootgesteld zijn. De slachtoffers van deze vervolgingen hebben, aldus verklaart het schrijven, als martelaars hun leven gelaten. Volgens de jongste be richten uit Mexico heeft de politie weer 20 personen, onder wie zich 7 vrouwen bevon den, gearresteerd, onder de beschuldiging, dat zii golden voor de katholieken inzamelden* GEVESTIGD 1885 Langestraat 49. Tel. 190. Wollen, Katoenen, Fil d'ecosse Lavendelstraat 12. Tel. 1093 Wij vertegenwoordigen de bekende Prijzen vanaf f 70.— Betaling in overleg met den koopet DE ACTIE DER JAPANSCHE COMMUNISTEN Tokio, TI April. (V.D.) Dc Russische ambassadeur te Tokio is heden door minister president Tanaka ontvangen. Tanaka gaf als rijn meening te kennen, dat de relaties vón do Japansche communisten met Moskou door het onderzoek der politie bewezen zijn. Daar mede heeft de sovjet-regeering gehandeld in strijd met paragraaf 4 van het Russisch-Ja- pansche verdrag, betreffende dc niet-inmen- ging in de binncnlandschc aangelegenheden van de verdrag-sluitende partijen. Het Japansche kabinet heeft reeds een nota goedgekeurd, die door den Japanschen am bassadeur aan den Russischen volkscommis saris voor buitenhuidsche zaken te Moskou- zal worden overhandigd. De nota is op zeci zak el ijken toon gesteld, doch verlangt van de sovjetregeering het onmiddellijk stop zetten van den steun aan dc communistische bewe ging in Japan door Rusland. DE ROEMEENSCH-HONGAARSCHE TEGENSTELLINGEN. Boedapest, II ApriL (H. N.) De Roe- meensche regeering heeft de verspreiding van Hongaarsche bladen in Roemenië verboden. ERNSTIG ONGEVAL. Slachtoffers van een ontploffing. Warschau, TI April. (V.D.) Naar uit Czentochau gemeld wordt, is «laar in Je buuit tijdens een der Paaschdagen een ernstig onge val gebeurd. Springstoffen, welke iren ;ot ontploffing wilde brengen, vatten op een ontijdig oogen* blik vlamtal van personen worden gedood en zwaar gewond. DR. CHTSHOLM WILLIAMS, f Slachtoffer der Röntgenstralen. Te Londen is dr. Chisholrh Williams over leden, één van de pioniers op het terrein van de toepassing der Röntgenstralen. In de da gen, toen de voorzorgen tegen ongewenschte invloedc-. dier stralen nog verre van volmaakt waren, heeft dr. Chisholm Williams ernstige wonden aan beide honden gekregen, ten ge volge waarvan hij de cene hand geheel en de andere ten deele heeft moeten missen. Uit het Carnegie-heldenfonds werd hem de medaille toegekend voor zijn toewijding en het redden van menschenlevens. Ook een staatspensioen werd hem verzekerd. DE MECHANISEERING VAN MET BRITSCHE LEGER. Het verdwijnen der paarden. Londen, II April. (H. N. Draadloos) Het 11de regiment huzaren heeft vandaag" op de parade te Aldershot afscheid van zijn paarden genomen. Binnen enkele dagen zullen de officieren en manschappen beginnen zich to oefenen met gepantserde auto's te Wool Dor set. Dit is de eerste stap voor den overgang van het cavallerie-regiment naar een afdeeling van de gemechaniseerde strijdkrachten. De parade leverde een prachtig gezicht op. Ko lonel Sutton voerde het bevel. Hoewel het re giment, dat in T715 werd opgericht, natuurlijk teleurgesteld is over de verandering, zijn allen besloten den naam van het regiment ook on der do nieuwe werkzaamheden hoog tc hou den. TREINBOTSING IN MEXICO. Dooden en gewonden Een reizigerstrein en een goederentrein zijn in den staat Sonora op enkel spoor tegen ei- kaar gebotst. De twee machinisten en twee stokers werden gedood. Drie andere treinbe- ambten werden ernstig gewond, maar tot nog toe heeft men niet vernomen, dat er ernstig gewonden onder dc reizigers zouden .riru DE MISS-CAVELLFILM IN AMERIKA N c w-y o r k, Tl April. (V.D.) Naar de International News Service meldt, heeft niel alleen dc Duitschc ambassade, doch ook het staatsdepartement zich uitgesproken togen ver tooning" van de miss Cavcll-film. Het staats departement wil weliswaar officieel geen sty ling nemen, doch indien dc Duitscho imbas- sade stappen zou doen, zal het staatsdepar tement niet achterblijven. Tegelijkertijd meldt dc Internationale News Service uit Berlijn, dat de rijksregeering haar gezant te New-Zcrk in structies heeft verschaft tc dezer zake. Ander zijds verluidt in Berlijnschc kringen, dat de rijksregeering in dezen niets wenscht te doen. PRINSES MAR/ VAN ENGELAND IN JERUZALEM. Londen, TI April. (H. N. Draadloos.) Prinses Mary en burggraaf Lascclles zijn van daag met een extra-trein te Jeruzalem aange komen, waar zij op het station door lord riu- mer, den hoogen Engelschen commissaris, en de hoofden der regceringsdcpartemcnten be groet werden. Op den weg van het sta "ion naar het rcgeeringspoleis werden zij geest driftig door de menigte toegejuicht. Bij het regeeringspaleis was een eerewaent Van meis jes opgesteld. DE REIS VAN EEN OUD-LABOUR- MINISTER. Londen, TI April. (H. N. Draadloos) J. H. Thomas, die in het arbeiderskabrrvet mi nister van koioniën is geweest, heeft Maandug zijn bezoek aan de Goudkust gcëi.uligd en thans de terugreis aanvaard. Het hoofddoel van dit bezoek was dc opening van de hoven ven Takoradi. Verder heeft Thomas nog ver schillende crfficieelc recepties bezocht. Vol gens <Is bladen was zijn bezoek een succes zonder weerga.' PARKER GILBERT BIJ MUSSOLINL Rome, II April. (H. N.) Parker Gilbert heeft vanmiddag een bezoek aan Mussolini gebracht, aan wien hij door den Italiaanschen minister van financiën, graaf Volpi, werd voorgesteld. DE CONFERENTIES TE ROME. De opvatting in sovjetkringen In politieke kringen te Moskou wordt aan de reis van Zaleski naar Rome, vooral in ven- band met de reis van Tewfik Roesjdi Bei naai deze stad, groote beteckenis gehecht. Men is van oordeel, dat sovjet-Rusland bij een aan eensluiting der staten van het Naburige Oos ten onder leiding van Italië en Polen, niet on verschillig kon toezien, HET VERVOER MET PASCHEN. Ruim 22 millioen passagiers t© Londen. Uit Londen wordt aan het Hbl. gemeld Van Goeden Vrijdag tot en rr-et den Twee den Paaschdog hebben de Londensche onder- grondsche spoorweg, de trams en, de bussen 22.221.055 passagiers vervoerd. DE DUITSCHE OCEAAN- VLUCHT Uit Boldonnel wordt d.d. II April geseind; De Duitsche vlieger Koehl ontvingen heden avond verdere gunstige weerberichten en be sloot zijn poging, om over den Atlantischen Oceaan te vliegen, aan te vangen zoo gauw hel morgenochtend licht wordt. Dublin, T 2 April. (V.D.) De Duitsche vliegers zijn vanmorgen om 5.28 van het vliegveld Baldonnell opgestegen voor dc vlucht over den Oceaan. WEERBERICHT 12 APRIL. $5$ Hoogste Barometerstand: 771.1 vg Stensclc. Jr Laagste Barometerstand: 7<Li XX Isafjord. v>; Verwachting tot den avond van ïS 13 April. X& Zwakke veranderlijke wind in v£ hot Zuiden, in het Noorden zwak- ke tot matige Oostelijke tot. Noord- XX oostelijke wind, nevelig tot. zwaar Sg bewolkt of betrokken, waarschijn- Fik nog eenige regen, iets kouder. l"r V<3pyoyc■ayo >vc-p ycpyC)i'Tc pyc C; KROMMESTRAAT 4-€—8. TEL. 341. LANGESTRAAT 52. W* S*. Speciale Aanbieding Z (voor advertentie controle). prima BADHANDDOEK R* zeer groote maat, jjpfr «S mooie kwaliteit var» f 0.75 nu vnnr f 0.50. 'o™ 4# van 0.75 nu voor 0.59. (slechts enkele dagen). 8» (5XE 6X X c' SXè öjCê i'sXöS/.c ö>Xei »Xc(5Xê 6Xt <Xi^ Wij broun«n U voor het komend motursel- zoon con .cbi'tercnde serie motorrijwielen, illon dc litnwstc modellen, welke thans bij ons neölalcerd zijn HARLEY rjAVIDSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOBÓCANE HENDERSON Aanbevelend. LAVENDELSTRAAT 12 Telefoon 1093 NOODLANDING VAN EEN K.L.M. VLIEGTUIG Gistermorgen vertrok de Fokkermachine F. VIII H. D. A. E. E. van Malmö, met bestem ming naar Amsterdam. De tocht verliep aan vankelijk vrij voorspoedig, doch toen het toe stel, tijdens de laatste etappe, na te Homburg tc zijn opgestegen, naar Amsterdam koers zette, geraakte boven het Gooi de linkcrmoïor onklaor. Op den rechtermotor werd de vlucht voortgezet doch ook deze wigerde op een ge geven oogenblik en voor het fort Nigtevcg't was men genoodzaakt een noodlanding to maken, waarhij het toestel, dank zij het be hendig monoeuvrceren van de piloten, geluk kig niet in de Vecht terecht kwam. De ma chine daalde op een weiland, doch de linker vleugel raakte daarbij oari den slootkant den grond en brak af, waarna de machine mc-t den kop in een sloot terechtkwam. De tien passagiers cn de beide piloten Weg- ter en Tepas bleven ongedeerd. Het toestel werd zwaar beschadigd. Nader wordt gemeld Onder de passagiers bevond zich de Decn- sche journal'st Hendd] van Extrablodet te Ko penhagen met zijn echtgenoote, die aan de handen licht gewond word. Zij zouden heden doorgaan naar Parijs. De beide andere passa giers, die evenals de heer en mevrouw Hendil in Hotel Schiphol logceren, zijn twee Zweed- sche jongelui. Het toestel is ernstig beschadigd. Het is een van de driemotorige vliegtuigen der K. L. M en had reeds 100 uur op de lijn gemaakt naar Engeland en naar Parijs. Gisteren was de dienst op het Noorden, die tijdens den winter stilligt, er juist mee heropend. DE VLUCHT VAN COSTES EN LEBRIX. To Karachi aangekomen Costes en Lebrix hebben voor het eerst een directe verbinding tusschen Japan en Indo- China tot stand gebracht. Ze hebben 4000 K.M. in 28 uur vliegen afgelegd, waarvan 3500 zonder landing. Mist heeft hen in China eenige malen tot landen gedwongen. Met dv landingen mee gerekend, hebben ze ongeveci 36 uur over dezen tocht gedaan. Nader wordt gemeld, dat de Fransche vlie gers gisteren te Karachi om 19.20 u uil Jodhpoer aangekomen zijn. Zij hebben deo afstand CalcuttaJodhpoer zonder tusschon- londing afgelegd. Eerste Kamer. In de vergadering van Woensdag" was aan de orde de algemcene beschouwingen der be- giooting over 1928. De heer Van Lansvhot (R-K.) pepleit heistel der parlementaire meerderheid cn. hoopt op nieuwe samenwerking der rechtschc partijen. Hij wijst op de noodzakelijkheid van verlaging der directe belastingen. Spr. betoogt dat de handelspolitiek een on* dc-rdeel is van het werkloosheidsvraagstuk en beveelt een differentieel tarief aan dat niet in strijd is met Genève. Spr. wil klaarheid' in de verhouding tus schen minister van defensio en het Indisch bestuur, rekening houden met belangen van het Zuiden met name bij het klompcnwetje en verbetering von den toestand der Beersche overlaat. De heer Rink (vb.) critiseert het even-, redige vertegenwoordiging die tot ontstaan van vele partijen bevordert cn de samenwer king belemmert. Spr., de euvelen erkennende wcnscht toch het stelsel der evenredige vertegenwoordiging met prijs te geven daar dit terugkeer tot het meerderheidsstelsel zou beteekenen. Voorloo- pig moet worden berust in toestand waarvar. het extra-parlementair kabinet gevolg is en waarvan hc-t eind nog niet is te zien. De heer Van Embden (v.d.) betoogt dat handhaving der neutraliteit nog steeds dc eerste doelstelling en hc-t defensiebeleid is terwijl sinds de oprichting van den Volkenbond geen recht op neutraliteit voor de Jcden me", bestaat. Dc vergadering wordt verdaagd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1