AMICITIA" DONDERDAG LIEDERAVOND MAX KLOOS v.h, LOUIS KLEIN Ulrechtschestr. FORMAMINT DÉ EEMLANDEü L. J. LUYCX Zoon STAKING TE E0MBAY BUITENLAND. Jongens- en Meisjeskousen, 3 Herbé Zijde t Dinsdag 17 April 19211 95 de fraksche verkiezingen TEGEN DE GRIEP. A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23. alle maten en kleuren. Mie. Bovée, Afd. Rijwielen. Fama-RijwieSen. m BINNENLAND «4 Firma IV!. A. Ramselaar Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE ABONNEMENTSPRIJS P®* 3 Maanden yoor Amersfoort f2,10. per maand f 0.75. per week (met gratis verzekering tegeo ongelukken) f 0.1 TVs* B tone o lood franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke onmmers f 0.05# POS^TvKKKNING 47910 TELEFOON iNTERC 513 DICECTEUR- UITGEVER.' J.VALKHOff DAGBLAD PRIJS DER ADVERTEWTIEN van 1—4 regels f 1.03 met inbegrip van eet> oewjjsotuntMr, c|ke regel meet f0.25. Liefdadigheids-advertentlëa voor da helft van den prijs- Kleine Advertentiëo „KE1T1ES" bt) vooruirberaltnp 9 "egels 50 ccnL elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extra *005 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* 2üe Jaarpang r>o. 24b DE ENGELSCH-RUSSISCHE RELATIES GEEN ERKENNING DER SOVJETREGEERING Londen, 1 6 A p r i I. (H. N.) Volgers eet. bericht uit Washington heeft hot Amerikaan» sche departement van buitenlondscHe znkei. een verklaring gepubliceerd, waarin gezegd worct, dat, zoolang de Russische regeering han plannen om een wereldrevolutie tot sta^d ti brengen niet laat varen, Amerika zijn politiek tegenover Rusland niet kan wijzigen. Na er op te hebben gewezen, dat ook die staten, die de Russische regeering hebben erkend, Rusland niet hebben kunnen bewegen tol het betalen van zijn schulden, wordt opnieuw de sovjet- regeerii\g beschuldigd propaganda in de lan» den van Latijnsch Amerika, het verr* Oosten en de Ver. St te voeren. Deze propaganda is openlijk tegen het regeeringsstelsel in de Vei St. gericht, zocdat de regeering door eer er kenning van de sovjet-regecring derhalve de betrekkingen tot Rusland niet kun sanctioned- ren. Aan de ontwikkeling van den handel tus- schen de beide landen znl de Amerikaanscht- regeering geen belemmeringen in den weg leg gen, doch de Amerikanen, die handel net Rus land drijven, doen dil geheel op eigen verent woordelijkheid en eigen risico Ook tegen hei financieren van dezen handel door het vcstrek- ken van credieter cp langen termijn zul de AmerT'oansche regeering zich niet verzetten mits deze leeningen niet openlijk in Amrrika worden uitgegeven en onder het publiek wor den gebracht. BRIAND EN HERRIOT AAN 'T WOORD Parijs, 16-April. (H N.) Zoowel Briand eis Herriot hebben gisteren voor hun ki^zeiS gesproken en daarbij vooral hel vraagstuk van den vrede behandeld. Briond verklaaide in zijn rede, die hij in zijn kiesdistrict h'eid. dat de ontzettende indrukken, d:e hij tijdens den oorlog hoeft opgedaan, een gevoel van al- schuw bij hem hebben opgewekt, dat hem sccL'rt niet meer heeft verlaten. Alles moet in het werk worden gesteld, opdat Fi ankrijk doo> •een dergelijke ramn niet meer getroffen zal worden. Herriot, die in en vergadering to Lyon het woord voeide, veidcdigde vooral zijn buitenlandsche politiek en de ontruiming van het Roergebied Vroeger is steeds gezegd, dat Duitschlnnd niet zou betalen, dcch sedert do .■^mvoarding van het Dawe-p'.an botnalt I'irltschland, zonder eenigen kwaden wii te toor.cn De ontruiming van het Roergebied was een kwestie van politieke eeilijkheld, nadat Duitschland het Dawesplan aangenomen had. DE AMERIKANEN IN NICARAGUA. Een protestbctoogirg. Londen, 16 April. (H. N.) Uit Washing, ton wordt gemeld, dat Zaterdag 100 leden van de anti-irrpcriolistizchc liga een betocging voor het Witte Huis hebben gehouden om te protesteeren tegen de Amerikaansche politiek in Nicaragua. De betocgcrs werden door d«- politie uiteengedreven. Er hadden verschil lende airestaties plaats. HET INCIDENT VAN SZENT GOTTHARD. De enquête-commissie van den Volkenbond °un 't werk. Boedapest, 16 April (H NDe door de commiss'e van drie van den Volkenbond be noemde deskundigen zijn Zondagmiddag te St. Gctthard aangekomen, waar zij opgewacht werden door de vertegenwoordigers van de Hongaarschc staatsspoorwegen en van de Hongaarsche douane. De deskundigen worden vergpzcld door den heer Colbert van de nf- deeling entwapening van den Volkenbond en door ecnigf? leden van het secretariaat van den Volkenbond. De werkzaamheden zullen vandaag beginnen, door de leden van de com missie gisteren nog te zeer vermoe.d van de reis waren. DE VONDSTEN TE GLOZEL TOCH AUTHENTIEK Het studiecomité, dat zich belast heeft met het contra-onderzoek naar de authenticiteit van de neoütisc--** vondsten 'e Glozel, heeft thans zijn conclusies cpgesteld, waarin ver klaard wordt, dot de leden van het comité zich natdrukkelijk overtuigd verklaren, dat de op het z.g. „veld vai. Duranton" gedane vondsten duidelijk wijzen cp een neolitisrhe laag zonder vermenging met voorwerpen uit later tijdvak ken. PRINSES MARY IN PALESTINA. Londen. 16 April. (V. D.) Prinses Man' en graaf Lasceües hebben gisteren hun bezoek «an°Palestina beëindigd en keerden per extra trein naar Egypte terug. Zij hebben zich naar Enjreiand ingescheept. ONGELUK OP EEN MEER DRIE SLACHTOFFERS Bazel, 16 April. (H. N.) Op het Vier- woucstedenmeer zijn 2 skiffs, die aan een club te Uri behoorden, tijdens een hevigen storm omgeslagen zoodot de inzittenden te water ge raakten; 7 hunner zijn door 2 rnotorbooten, die te hu'p kwamen, gered, doch 5 petsonen zijn verdronken. ACTIE DER WAHABIETEN ONTSPANNING INGETREDEN Londen, 16 April (H N. Draadloos) Volgens de laatste berichten zijn de vereenig- de strijdmachten 'ter Wahobieten, die de grens van Irak bedreigden, thans naar de zomerwei den van de stammen teruggekeerd De afspraak voor een conferentie tusschen Ibn Saopd, den kening dei Wnhabietcn, en sir Gilbert Clayton heeft overal verlichting- in den toestand te weeg gebracht. Volgens te Basra ontvangen inlich tingen heeft Ibn Saoed de voornaamste hoof den der stammen van Nejd gelost hem op 6 April te Bcerolda te ontmoeten. De conferentie te Djcddo. Als een rechtstrceksch gevolg van het be sluit om te Djedda een conferentie tusschen Engeland cn dc Wnhabietcn te houden, zijn de verdedigingsmaatregelen Kowe't vermin- dei d De Britscho knnsei „Emerald" staat op het punt te vertrekken. De macht der Wnha bietcn, die dreigde eer inval jn Irak te doen, is naar haat gewone gebied temggekeerd. WILD WEER III ENGELAND HEVIGE SNEEUWSTORMEN Eindt oer vorige weck werd oVeral in Enge- and een daling in de temperatuur waargeno men van 20 a 30 graden. Men meldt zware sneeuwstormen over een groote uitgestrektheid, vooral in de Midlands cn het Zuiden. DE VERKIEZINGEN IN ARGENTINIË P a r ij s, 16 April. (H. N.) Uit Buenos Ayres wordt gemeld, dat bij de Argentynsche presidentsverkiezingen volgens, den laatstcn stand 31,627 stemmen op Irigoya, den tegen- wooreigen president. 10,273 stemmen op dr Leopoldo Melo en 9233 sterrunen op den socia- istischen candidaat zijn uitgebracht. CARMONA PRESIDENT VAN PORTUGAL P a r ij s, 16 April. (H. N.) De Portugee- sche nationale vergadering heeft generaal Car- m.onn tot president van de Portugecsche re publiek verkozen verklaard. DE PORTUGEESCHE REGEERING AFGETREDEN. P n t ij s, 16 April. (H. NUit Lissabon wordt gemeld, dat het Pcrlugeesche kabinet ofgetreden is en de president der republiek der. rmr.aster van bmnenlnndsche zaken uit hot oude kabinet met de vorming van een nieuw kubinet heeft belast. ERNSTIGE HONGERSNOOD IN SJANTCENC. Londen, 16 April. (H. N.) Volgens te Pekirg ontvangen berichten neemt de hongers nood in de provincie Sjantocng grootere of- metingen aan. DE AANSLAG TE MILAAN. De teraardebestelling der slacht offers. B e r 1 ij n, 16 April. (H.N.) De slcchtcf- fers van den aanslag te Milaan zijn Zondag ender ontzaggelijke belangstelling van de zijde der bevolking ter aarde besteld. B e r 1 ij n, 1 6 A p r i 1. (V.D.) De koning van Italië dankte Hindenburg voor zijn blijk van deelneming, gegeven ter gelegenheid van den aanslag tc Milaan. HET GESCHIL IN DE HAMBURGSCHE METAALNIJVERHEID. Heden werkhervatting Hamborg, 16 April. (H. N.) De onder-, handelingen over de looncischcn van de Hom- burgsche metaalarbeiders hebben tot resultaat gehad, dat de locnen met 10 tot 14 ver hoogd zullen worden, terwijl de stukwerkers een toeslag van 4 zullen ontvangen De 'oon.commissiz heeft tot aanneming van dil voorstel geadviseerd, zocdat verwacht wordt, dat 'het werk morgen zal worden hervat. 3DTSING TUSSCHEN COMMUNISTEN EN POLITIE. Vierentwintig gewonden. P a r ij s 1 6 A p r i 1. (V. D.) Volgens een be richt van de Echo de Paris hebben gisteren te St. Gervais botsingen plaats gehad tusschen de politie en communisten. Hierbij ^werden 24 .politieagenten gewond. Langestraaf 49. Tel. 190. Wollen, Katoenen, Fil d'ecosse Lavendelstraat 12. Tel. 1093 Wij vertegenwoordigen de bekende Prijzen vanat t 70.-- Eetaling tn overleg met den kooper HET ANTI-OORLOGSPACT UITSTEL VAN T JAPANSCHE ANTWOORD? T o k 2 o, 16 April. (V. D.) De Frensche gtzant in Japan heelt dc Japansche regeering verzocht op het Amerikaansche voorstel, om ai te zien van den oorlog als instrument van de nationale politiek, niet te antwoorden, alvo rens Frankrijk zijn eigen voorsteilen gedaan heeft. Een Engelsen oordeel Londen, 16 April. (V D.) De Evening Standaard is var. meening, dat er geen twij fel kan bestaan, of de verzending van de Kel- logg-nota aan Duitschland, Gioot-Britz.nnië, Italië en Japan beteekent dc verwerping der overwegingen, welke door Briand naar vorer» zijn gebracht in verband met de eyentueele on- derteekening. Hel blad is van meening, dat waarschijnlij in Washington de hoop bestoet, dat Brian zijn standpunt zal opgeven, wanneer hij hier toe, zcodra met de andere regeeringen een overeenkomst is bereikt, wel wordt gedwon gen. HET GESCHIL LN DE SAKSISCHE METAALNIJVERHEID. Leipzig, 16 April. (H. N.) In het con flict in de Saksische metaalindustrie is een scheidsrechterlijke uitspraak gedaan, waarbij het grcndloon van dc loontobellen vror stuk arbeiders cp 80 pfennig en voor arbeiders op uurloon op &2 pfennig wordt vastgesteld, wel ke bedragen voor het district Bautren met 2 pfennig per uur worden verhoogd. Het nieuwe tarief zal tot 3T Maart 1929 gelden. Beide par tijen moeten uiterlijk Zaterdag hun beslissing bekend maken. NEKKRAMP IN ZWITSERLAND. Naar uit Bern wordt gemeld, is er in de kazerne van Aarau nekkramp uitgebroken. Er zijn reeds vier recrutcn gestorven. DE AMERIKAANSCHE DRANKWET. Londen, 16 April. (V. D.) Naar de Daily Telegraph uit New York verneemt, heeft een assurantie-expert verklaard, dat net jaar 1927 zich kenmerkt door een sterke stijging in het aantal gevallen van gewelddadigen dood in 51 Amerikaansche steden Volgens dezen expert meet de misdadigheid zoozeer zijn toegenomen door de omstandigheid, da! het meerendeel der beschikbare publieke gelden besteed wordt om den dranksmokkel tegen te gaan, waardoor de zorg voor de openbare vei ligheid op het tweede plan komt te staan HET INCIDENT OP DE ROYAL OAK. Londen, 16 April. (H. N. Draadloos). De raad van de admiraliteit is vandaag bijeen gekomen om over de aangelegenheid van de Royal Oak te beraadslagen. Naar gemeld wordt, beschikte de raad behalve over de officieelc verslagen van den krijgsraad te Gibraltar, ook over de toelichting van den vicot-advccaat Pitman, die deze verslagen bestudeerd heeft. De vergadering werd bijgewoond door Bridge- rr.an, den eersten lord der admiraliteit, de 4 zeelords, schout-bij-nacht Fisher, gedeputeerde chef van den marinestaf en sir Oswyn Murray, permarent secretaris van de admiraliteit. Mer. verwacht, dat BrHgcman morgen in het La gerhuis een volledige uiteenzetting omtrent dt nongelegenheid zal geven De raad van èe ad miraliteit heeft de bevoegdheid om de uitge sproken vonnissen te wijzigen of te vernieti gen. De raad van de admiraliteit komt slechts bij buitengewoon belangrijke gelegenheden bij- 20.G00 ARBEIDERS ERBIJ BETROKKEN Uii Bombay wordt gemeld, dat daar 20000 arbeiders in de spinnerijen het werk tenge volge der jongste agitatie van opruiers heb ben neergelegd. VREESELIJKi BRAND TALRIJKE DOODEN B c r 1 ij n, I 6 A p r i 1 (V D Een det Ber- lijnsche bladen biengt uit Alioria het br-richt, dat daat bij een brand in een huis van een arbeider diens vrouw, 6 kinderen en 6 brub loftsgosten om het leven zijn gekomen. Ondci Ie dooden bevinden zich ook de dochter van den arbeider en haar echtgenoot, die pas Za terdag in het huwelijk waren getreden. DE GEARRESTEERDE DUITSCHERS UITSTEL VAN T PROCES K o f n o, 16 April. (V. D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat de datum voor het proces tegen de gevangen genomen Duitsche inge nieurs neg niet definitief is vastgesteld De officier van justitie van het stoatsgerechtshol heeft aan het politiek bureau verklaard, dat de dagvaarding tegen de gearresteerden eeist der. 50 April zal worden overhandigd. Als gevolg daarvan kan het proces volgens Russische wet eerst ongeveer twee weken na dit beteekenen der dagvaarding, dus tusschen 18 en 20 Mei een aanvang nemen. DE AARDBEVING IN BULGARIJE DE HULPACTIE Bovenmenschelijke pogingen werden door de BulgaarscOic overheden aangewend om de dak- 'oozen in het geteisterde gebied te herbergen De inwoners van sleden cn dorpen zijn bang om in hun huizen terug te keeren en leven ender tenten. Overal werken stcuncommissies Koning Boris, die te Wnrna verbleef, begof zich naar het gebied van de ramp. Na de zwaar gewonden te Stnra Zagoro bezocht te hebben in gezelschop van prins Cyrillus en prinses pudoxia, ging hij nuar Tsjirpan. De troepen, die in dit gebied de puinhoopen opruimen, '"aah'en onder de overbli'fselen den eersten boekhouder te voorschijn der plaatselijke volksbank, waarvan 't vijf verdiepingen hooge ▼ebovw slechts een vormelooze klomp meer is Tusschen twee stukken rr.uur beklemd, bracht de ouder 26 uur onder het ruin door On- •"iddelijk na zijn verlossing werd hij naar Staro Ipfforn nrp70n rrr\ var-.' onrr(\ f o WOrdCfl EEN VREESELIJK FAMILIEDRAMA EEN MOEDER IN VERTWIJFELING DOOR DEN DOOD VAN EEN KIND. BENEEMT EEN ANDER KINDJE LET LEVEN GEVOLGD DOOR POGING TOT ZELFMOORD Gisterenmiddag heeft zich in perceel Oit- manstraat 72 te Den Haag, bewoond door het echtpaar C., een verschrikkelijk familie-drama afgespeeeld De echtelieden C. waren ongeveer 4 jaren getrouwd en uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, een jongetje en een meisje. Op 2den Paoschdag trof het gezin een vrec- selijkc slag door het overlijden van het 3-jarig zoontje, dat lijdende was oon roodvonk. Hier over is de moeder zoodanig aan het tobben ge raakt en verkeerde zij in zulk een ellcndigcn toostend van vertwijfeling, dat zij uit wanhoop het leven benam aan het overblijvende doch tertje, een kindje van ongevear jaar. Toen de man gisterenmiddag tegen 6 uur van zijn werk thuis kwam, vond hij zijn vrouw niet in het benedenhuis, waarop hij zich naar het wiegje begaf, cm naar de kleine te zien. Daar wachtte hem echter oen verschrikkelijk schouw spel, want het kind leg in de wieg, badend in het bloed en met afgesneden hals. Zoqdra de man den ontzettc-nden schok, welken deze entdekking bij hem teweeg had gebracht, te boven was gekomen, snelde hu naar boven, om zijn vrcuw 1c zoeken. Ook hie trof hem weer een vrposelühe slag. Zijn vroua leg daar n I met bebloeden ha's en handen Op zijn angstig vragen om ophcldrring, kreeg de arme man geen gehocr; dc touw bleef maa- wezenloos voor zich kiiken en er was geen woord uit haar te kriigen. Geheel overstuur door dit groote leed holde de man naar buiten en waarschuwde in een winkel de politie. - Commissaris Kramer begaf zich. onmiddelli\k WEERBERICHT 17 APRIL Hoogste Barometerstand 767 8 Xk Reykjavik. 5^ Laagste Barometerstand 745.1 yT. V& Dmizig. Vn X& Verwachting tot den avond van 18 An-Ü. sy xR Meest matige Noordelijke tot yN Noordwestelijke wind. afwisselende i iwolking, waarschijnlijk nog w vft 'enige neerslag, weinig verandè- rircr in temperatuur. ijl(jYf'Vf (ïyovc ."»-c jyo ave. »-c ijyt' 85 cM. breed, 79 ct. per El. fet- KROfti MEST RAAT 1—6—8 a" TEL. 341 LANGESTRAAT 52 ^5X7 SXiaWiiJt SX? SXé !)Xc jXt öXÈMt u7t< Au Wij brengen U voor het komend momiscl zoan een .chi terende serie motorrijwielen, allen do nieuwste modellen, welko thans bij ons acëtalecrd ziin HAflLEY HAVIDSÜN DOUGLAS MATCHLESS MOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend, LAVENDELSTRAAT 12 Telefoon 1093 naar het bewuste perceel, waarheen inmiddels ock een dc'iter van den Geneeskundigen Dienst was vertrokken. Bij het ingestelde onderzoek kon niet anders dan de dood van hei meisje worden geconsta teerd. Ook ihans reageerde de vrouw nog niet op de tot haar gerichte vragen. Zij bleek verwon dingen tc hebben aan den hals en in de hart streek. doch haar toestond was niet levensge vaarlijk. Door den Geneeskundig'c-n Dienst is zij daarop naar het ziekenhuis aan den Zuidw*! vervoerd, waar na ccnigen tijd haar bewustzijn terugkeerde. Commissaris Kramer heeft haar toen een ver»» hoor afgenomen, waarbij de vrouw een voilé-» di re bekentenis aflegde Zij verklaarde het kind den hals te hebben afgesneden, waarna zc getracht had zich zelf van het leven te bcrooven. De aanslag op haar kind heeft zij niet uit haat gepleegd, rroer /.ij zeide, de verleiding om het kind te dooden, niet te hebben kunnen weerstaan, omdat zij er tegen op zag, om het meisje weer naar do inderbewearplanls te brengen. de vrouw ring overdag uit werken waar hun zoontje de roodvonk had opgedaan. Zij vreesde, dat daar ook de kleine meid door roodvonk zou worden aangetast, cn in haar toestand van overspanning werd zij gedreven tot de ver» schr'kkelijke daad, daarbij méenende. dat Seï kind dan beter op deze wijze ter dood ge-- bracht ken worden. Tegen de vrou-' is natuurlijk proces-verbaal opgemaakt. Het lijkje von het kind is in beslag genomen en naar het Ziekenvu;s vervoerd, waar een sec tie zal worden verricht. Zooals te begrijpen is, verkeert dc man in pen tee«tand ven radeloosheid tengevolge van dit schokkende dromo. Nader kan nog worden medegedeeld, dat de vrouw 24 en de man 30 jaar ;s. Hun huwelijk- was steeds gelukkig, en zij leefden in volkomen» harmonie met elkander. De laatste dagen kan de vrouw niet mee? werken, als gevolg van den diepen indrak, welke het overlijden van het oudste kind thans is gebleken, dat dit ook een meisje was op haar gemnakt hod, en had zij buien van zwaarmoedigheid. G:sterenmorgon om 8 uur had de man, dia op een sigarenfabriek werkt en den geheélen dog weg is, tpgrn ziin vrouw gezegd, dat zij maar weer uit werken moest gaan, om zich tc« ren het leed en haar droefheid te verzetten- De vrouw moet volgens haar verklaring tooit gemompeld hc-bben, dot zc don manr liever dood was, doch deze woorden werden door den man niet ernstig opgevat. Na het vertrek van haar rnan is de vrouw daarop het huis uitge- loopen met het plan om z'ch te verdrinken. Zij keerde echter weer naar huis terug, waar zij op bed ging liggen. Waarschijnlijk heeft zij toen kort daarop de aFs«-v,"WP1"Ve daad ge» oleegd, maar dit kan zij zich niet goed mcei herinneren. Onder de tafel heeft de politie een haarlok van het docde kind gevonden, waarmede dv vrouw neg moet hebben g^^ne.'ld, terwi'l op do »c,rei eon p„rfjanv,pir.,-r;« rnet velk mesje de vouw hanr k»-d doodde en zichzelf ver wordingen toebracht Dit mesje is door de politie in beslag geno men Voorts heeft de politie de kamer, waarin zich dit ontzettende familiedrama heeft afgespeeld» verzegeld. Naar wij vernemen, zal de vrouw nog cenigo dogen ter observatie .in het ziekenhuis blyve**

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1