BUITENLAND. Zilveren bonbon en Broodrnanden Nic. Bovée, Fama-Rijwielen. S Prinia wol'en Mousseline S STADSNIEUWS. Donderdag 19 April 1929 BINNENLAND. j ds nieuwste tiess'ns, J AMER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandco voor Amersfoort f 2.10 pcx tnaaod 1 0.75 per 1 week tmet gratis verzekering tcgeu ongelukkenf 0.l73/t* Btnneoiano iranco per post per '6 maaodeo f 3.- Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKLNING 47910 TELEFOON 1NTERC 5i3 DE EEMLANDED DIRECTEUR- UITG EVER. J.VALKHOFf PRIJS DER AOVERTENTIEN vao I—4 regels 1 1 05 ©er inbegrip vac cco oewijsnumrtef. regel meer f0.25 Liefdadigheid .'.Jverti-nticn «oot di helft vaD den prijs Kleine acfc-crtentiÊn „KEITJES* PC vooruti>«t«iliDe 5 'egels 50 cent. elke regel meci 10 cent. driemaal plaatsen 1.— i'.c wlisnumrr.ei extrn 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* ITALIAANSCH BEZOEK AAN HONGARIJE EEN SOC.-DEM. BETOOGING Gistermiddag verschenen dc tc Boedapest verblijvende Italiaansche Kamerleden en Se natoren cp de tribune van het Huis van Af gevaardigden. Toen de Italiaansche gasten plaats namen, stonden alle leden der icgee- ringspartij, christe:ijk~socialen, economische partij cn onafhankeiijken o.a. ook graal Apponyi van hun zetels op en juichten de uit Italië verschenen gasten toe. Alieen de scciaol-democraten bicven zitten. Toen uit de rijen der regeenngspaitijen kreten wee klon ken „Leve Mussolini", ontstond bij de so- ciaak-demociaten een groot lawaai onder het schreeuwen van „Matteotti I Matteotti". De kreten der sociaal-democraten werden echter door het gejuich van het Huis gesmooid. De Italiaansche gustcn stonden op en dankten het parlement met den Romeinschen groet. SNEEUWSTORMEN IN POLEN ERNSTIGE VERKEERSSTOORNISSEN Warschau, 18 April (H. N.) In Polen hebben hevige sneeuwstormen gewoed. Van de 168 telefoonleidingen te Warschau zijn er nog slechts 9 in bedrijf. De treinenloop on dervindt veel vertraging. Het verkeer van de trams en autobussen met de voorsteden van Warschau moest worden stop gezet. Ook een der electriciteitsfabrieken moest stop geze» worden. De draadlooze stations kunnen ge deeltelijk ook niet werken. De Warschausche omroep is voorloopig gestaakt. GROOTE BRAND IN JAPAN RUIM 1000 HUIZEN VERNIETIGD Te Hirosjaki in Noord-Japan heeft een brand gewoed, waardoor ruim 1000 huizen in de usch zijn gelegd. De schade- bedraagt meer dan een millioen yen. DE AARDBEVING IN BULGARIJE DOODELIJKE VAL VAN TWEE VLIEGERS Wcencn, 18 April. (H.N.) Volgens be richten uit Sofiu zijn Dinsdag cn Woensdag in het Ziud-Bulgaarsche aardbevingsgbeied opnieuw schokken gevoeld, vooral te Philip- popel, Borissowgrad en Tsjii pan. De bevolking in het geteisterde gebied bivakkeert onder den blooten hemel Er begint reeds gebrek aan de nooaige levensmddelen te komen. Een vlieg tuig, dat uit Sofia vertrokken was om foto grafische opnamen van de geteisterde stad Tsjirpan te maken, is neergestort. De bestuur der cn de begeleider werden op slag gedood. De minister! aad heeft besloten voor het ge teisterde gebied uitstel van betaling der be lastingen te geven. ZOEBKOF IN LUXEMBURG. De correspondent van het Vod. te Brussel meldt: Volgens berichten uit Luxemburg is Zocbkof aldaar sedert enkele dogen aangekomen in ge zelschap van een typiste, aan wie hij mémoi res dicteert. Prinses Victoria wordt heden in dezelfde stad verwacht. DE ECONOMISCHE CONTRA-REVOLUTIE. Verklaringen van Stalin. Berlijn, 18 April. (H. N.) Volgens een bericht uit Meskou heeft Stalin voor de com munistische part ij vertegenwoordigers gespro ken over de sabotage der Russische industrie door buitenlandschc* specialisten. Hij verklaar de, dat de voorvallen in het Zuid-Russische industriegebied te wijten zijn aan in het bui tenland ontworpen plannen om de Russische regeering omver te werpen. Er is geen sprake van op zich zeif stoonde gevallen, doch de burgerlijke specialisten hebben met behulp van buitenler.dsche organisaties een crisis in de Russische industrie willen veroorzaken. Het buitenlandschc kapitalisme is een onverzoen lijke vijand van den socialistischen sovjet-staat. Daarom moet men voortdurend op dergelijke pogingen bedacht zijn. DE PASMOEILIJKHEDEN IN HET BEZETTE GEBIED. B e r 1 ij n, 18 April. (V. D.) Naar de bla den melden, heeft de rijksregcermg den rijkscommissaris voor de bezette gebieden opdracht gegeven stappen te doen bij de bezettingsoutoriteiten teneinde den passen- d'-vong opgeheven te krijgen, LORD DALZIEL OVERLEDEN. I. o n d e nn, 18 April. (V. D.) Heden is lord Dalzicl, de vioegerc sir Davidson Da'- ziel. overleden. Hij was een in financieel e kringen zcci bekende figuur, vootal door zijn functie van president van de Internationale Slaapwagen* Maatschappij. OVERSTROOMINGEN IN RUSLAND 24 DORPEN ONDER WATER liet sov jet-agentschap bericht, dat dc ri vieren buiten hun oevers getreden zijn in het Altaigebied, waai door 24 dorpen onder wa ter staan. De spoorlijn is overstroomd. Het is onmogelijk het aantal slachtoffers vasi te stellen, daar het water boven dc daken do huizen staat cn nog wast. MIJNONGEVAL VIER SLACHTOFFERS B e u t h c n, 18 April. (H.N.) In de Kar- sten -Zen t r u rrtsm ijn zijn door hot instorten van een verdieping, wat vermoedelijk een gevolg is geweest van de aardschokken, die Dinsdag in Opper-Silezië zijn waargenomen, 4 arbei ders bedolven. Een reddingsbrigade is 24 uur onafgebroken in de weer geweest cm tot hen door te dringen. Men heeft chter slechts de lij ken kunnen bergen. DE CHINEESCHE BURGEROORLOG. Japan neemt voorzorgsmaatregelen. Londen, 18 April. (H N.) Volgens een bericht uit Tokio heeft het Jopanschc minis terie van marine besloten pan het kabinet te adviseeren, nog enkele, kruisers en 4 torpe dojagers naar Tsingtao te zenden. Volgens berichten uit Sjanghai hebben de Zuid-Chi- t.eesche troepen bij hun opmarsch in het Zuidelijk deel van de provincie Sjangtoeng Linting bezet. DE DEUTSCHE ARBEIDSCONFLICTEN. Berlijn, 18 April. (H. N.) Vandaag ia de derde scheidsrechterlijke uitspraak in het conflict in de Saksische metaalindustrie ge veld, volgens welke het basis-cijfer voor ds bepaling van het loon van 76 lot 80 pfennig zal worden verhoogd. De nieuwe overeen komst zah voor 31 Maart 1929 niet kunnen worden opgezegd. De partijen moeten uiter lijk Zaterdagmiddag verklaren, ol zij dc uit spraak al dan niet aannemen Bij deze rut- spraak zijn 25 000 arbcidc-rs betrokken. De Wurtombcrgsche metaalarbeiders hebben de scheidsrechterlijke uitspraak verworpen. Ecu- ter is de noodige meerderheid voor dc afkon. dig-Jug van dc staking niet verkregen. Berlijn, 18 April. (H. N.) In het con flict in het bockdrukkersbedrijf tc Konings bergen is overeenstemming bereikt, zooda' het werk morgenochtend weer zal worden hervat. HET ANTI-OORLOGSPACT. Het Duilsche kabinet beraadslaagt. B c r 1 ij n, 18 April. (H. N.) Dc bestudce- ring van het Amerikaansche voorstel voor een anti-oorlcgsverdrug is zoover gevorderd, dut Het kabinet daarovei morgen kan beraadslagen. Aangezien echter "erst dc Fransche voorstellen afgewacht worden, is niet te verwachten, dot het kabinet zijn standpunt reeds zal vuststellen Bij de moeilijkheid der materie verwacht men langdurige onderhandelingen, zoodot de defini tieve beslissing over de voorstellen wel riet door dit kabinet zullen worden getroffen. Rusland vergeten Moskou, 18 April. (V. D.) De Izwestia wijst er op, dat staatssecretaris Kellogg het voorstel inzake een onti-oorlcgsverdrag ve~- zuimd heeft ter kennis te brengen van de Rus sische regeering. ZALESKI BIJ DEN PAUS. De paus heeft Zaleski in particuliere audiën tie ontvdhgen. Deze bezccht ook Gaspi-u. WEER GRIEKSCHE TABAKSVOOR RADEN VERBRAND. W ep'nen, 1 8 A p r i 1. (V.D.) De Neuc Fry ie Presse meldt uit Athene, clat de opslagplaats van tabak te Serres in Macedonië door brand stichting ernstig is beschadigd. Tabal.svco:- raden ter waai do van meer d n I.OCO.GCO di ach men werden vernietigd. GEHEIMZINNIGE DUIKBOOTEN. In den morgen van 13 dezer is, aldus 'n:t Hbl., in de Alheerische Golf binnen de drie- mijlsgrens een duikboot van onbekende natio naliteit waai genomen na een uur verdween het vaartuig. De minister van marine is ter stond er van in kennis gesteld. De duikboot bewoog zich dicht onder de kust, gedeeltelijk boven, gedeeltelijk onder water. Nationale ken* teekenen of vlaggen waren niet tc zien. Twee officieren, die in den toren werden waargeno men, waren gekleed in lederen jassen. De Gtiekschc visschers, die het vaartuig ontmoet ten, dochten, dot het de Grieksche duikboot „PapanikoÜs" was. Toen echter bekend werd, dat deze het arsenaal te Salamis niet verlaten had, werden d< autoriteiten met dc feiten in kennis gesteld. Volgens een verklaring van deze autoriteiten werden reeds einde Maart in dc Grieksche wateren twee vreemde duikbootcn waargeno men, die elke ontmoeting vermeden en bij nadering dadelijk doken. Waarschijnlijk zijn het dezelfde geheimzin nige duikbootcn, die korten tijd ge'eden des nachts aan de Klein-Aziatische kust zijn gezirn en die de Turksche autoriteiten voor Grieksche bodems aanzagen. Wil I FM GR0FNH1JIZFN LANGESTRAAT43 - TELEFOON 852 VVILLCIVI UllUtlUrtUIZ-Cni JUWELIER GEDIPL. HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 Lavendelstraat 12. Tel. 1092 Aft!. Rijwielen. Wij vertegenwoordigen de bekende Prijzen vanat f 70.— Fetaling tn overleg met den koopei INENTING TEGEN ROODVONK EN DIPHTERJp DE PROPAGANDA OP DE SCHOLEN VRAGEN VAN MEVR. DE VRIES-BRUINS Het Tweede Kamerlid mevrouw De Vries— Bruins hoeft aan den-minister van arbeid, han del en nijverheid gevraagd: 1. Is het den minister bekend, dut de in spectie van het Staatstoezicht op de Volksge zondheid op vcrschiliertóe scholen in ons land een circulaiie doet verspreiden, met de bede ling propaganda te maken voor de inenting tegen roodvonk en diphterie, waarin o. m. deze zinsneden voorkomen: „Geen enkel kind mag meer aan roodvonk of diphthcritis sterven, cn dit kan, vanneer de ouders hen maar tijdig tegen d-ze ziekte lai n inenten" en „Een goed ingeënt kind krijgt g en roodvonk of diphthc ritis"? 2 Acht de minister de opvatting, in deze zinsneden neergelegd, in overeenstemming met de ervaring, tot nu toe in ons land mei de actieve imrnunisatie tegen roodvonk en diph terie ongedaan? 5. Zoo ja, is de minister dan bereid de nauwkeurige gegevens mee tc* declen, waaruit blijkt, in hoeveel geval cn deze actieve imrnuni satie is toegepast, benevens die, waaruit blijKt, dai kinderen no mrvnisatie inderdaad vrij gebleven zijn van roodvonk cn diphterie? 4. Indien de uitspraken, in vraag I genoemd, niet in over eenslemming zijn met de opgedane ervaring, acht de minister deze onjuist geble ken voorstelling dan niet nadeelig voor het giootc belang, dat hier voor de bestrijding van 2 veel voorkomende besmettelijke ziekten op het spel staat? 5. Zoo ja, is de minister dan bereid, het ver spreiden van circulates met dergelijke tenden tieuze uitspraken tegen te gaan? PRINSES JULIANA. Prinses Juliana heeft gisterechtend een be zoek gebracht aan de tentoonstelling van her inneringen aan feesten en plechtigheden tc Den Haag, georganiseerd door het Haagsche Comité1 voor Volksfeesten. No dc bezichtiging is aan de prinses namens Het comité een herinneringsmedoille aangebo den. No nflocp van het bezoek heeft de prinses nog eenigeri tijd vertoefd in de zalen van hel archiefgebouw, waar de archivaris, dr. Moll, eenigc bizondere platen en boeken-had ten* toongesteld. DORUS RIJKERS, f Men seint ens uit den Helder: Heden morgen is op 8I-jurigen leeftijd ovei- ledcn Dorus Rijkers. HET EERSTE KAMERLID ARNTZ. Naar Sui iname. Naar de Stand, verneemt, zal het lid der Eerste Kamer, de hyer J. F. C. Arntz, waar schijnlijk eind volgende maand een reis ma ken r.aar Suriname. DE MOORD TE CAPELLE o,d. IJSEL. De zaak voor het Haagsche Hof. In hooger beroep is voor het gerechtshof te 's Gravenhage behandeld de zaak tegen den 19-jorigen B. M., les werkman te Capelle aid. IJsel, thans gedetineerd, die in eerste instantie door de Rottcrdamsche rechtbank wegens doodsleg op den rentenier G. Dui ker, dielstal ten nadccle van dezen en het verbergen van diens lijk om het overlijden te verhelen, is veroordeeld tot o jaar gevangenisstraf. De advocaat-generaal, mr. Royen, meende dat er geen enkele aanwijzing is om aan te nemen, dat hier misschien in mindere of meerdere mi'e sprake van noodweer zou zijn geweest. Dekker toch was maar een klein, tenger persoon, ter wijl verdachte daarentegen een groote forschc jongen is. Spr. achtte dc feiten van zeer ern- stigën aard en cischte 12 jaar gevangeniss'raf. Vcrdachtc's raadsman, mr. Kasse Z<4£el, pleitte clementie. Het Hol zal 2 Mei e.s. arrest wijzen DE SPEELBANK VAN MONTE-CARLO. Wat de spelers verloren. M o n t e Carlo, 18 April. De spelers van uit alle landen der wereld te Monte Carlo hebben volgens de door de directie van 't ca sino aldaar gepubliceerde statistieken gedu rende het afgcloopen jaar 154 millioen francs verloren. DE STRIJD IN NACARAGUA DE AMERIKAANSCHE VERLIEZEN N 0 w-7 ork, 18 April. (V.D.) Dt Ame rikaansche marine-strijdkrachten hebben, vol gens een medudeeling van het ministerie van marine, in den loop vun do gevechten in Ni caragua tot 26 man aan dood en en 46 aan gewonden verloren Het aantal do oden aan Nicaraguaansche zijde wordt geraamd op 2C2. HET SZENT GOTTHARD-INCIDENT. Het onderzoek geëindigd. Dc plaatsvervangende leider der trarsito- commissie van den Volkenbond heelt, na zijn opdracht uitgevoerd te hebben, gistermiddag St.-Gotthoid verlaten en is naar Geneve te ruggekeerd. BRAND TE AMSTERDAM. In een pand met meubelmakers- wcrkpiaatscn. In het pakhuispand Lauriergracht 113 tc Amster, waarin op de drie vcracplngen m u- belmakerswerkplaatsen geveatigd zijn, is gis teravond tegen 9 uur brand ontdekt. De vuurverschijnselen werdén het cersi waargenomen op de eerste verdieping, en wel door politie-agenten van het bureau Laurier gracht, dat juist aai) het pakhuis grenst. Aan den voor- en achterkant sloegen de vlammen fel uit. De achterzijde van het pakhuis grenst aan de binnenplaats van het politiebureau. Van daaruit werd de brandweer gealarmeerd, die met eenige motorspuiten spoedig tei plaatse was en de vlammen mol een tweetal stralen aantastte Na ongeveer een kwartie» waren de vuurverschijnselen geweken, maai binnenin bleek het, gezien de zware rook die naar huit°n drong, nog hevig te bronden. Toch slaagde de brandweer er in, het vuur te stui ten, zoodat de werkplaatsen op de tweede en derde verdieping geen schade oolieoen. Do meubel makers war1, plaats, waar de brand is ontstaan, cn die in gebruik is bij den heer B, J. Huffschlag;, is geheel uitg< brand. Omtrent dc oorzaak tast men in liet duistpr. Wel werd bekend, dat dc gebruiker kort voor het uit breken van den brand in de werkplaats is ge weest en daar gerookt heeft, zoodal het or- mocden beslaat, dol een achteloos weggewor pen lucifer of eindje s'garet dm brand heeft deen ontstaan. De meubelmaker is tegen brandschade verzekerd. DE EMMABLOEM-COLLECTE. Mooie opbrengst tc Amsterdam. De Emmabloem-collecte heeft te Amster dam. ondanks de zeer ongunstige weersorn- sterdigheden, ongeveer 17.500 gulden opge bracht. DE PRESIDENTSVERKIEZING ARGENTINIË. Een groote meerderheid voer Irigoyen. Uit Buenos Aires wordt bericht, dat de ver kiezingsuitslagen voor het presidentschap, of schoon neg niet volledig, een zeer grocte mecr- dciheid voor Hipolito Irigoyen aanwijzen» JAPAN EN MANDSJOERIJE. Peking, 18 April. (V. D.) Naar gemeld wordt, is thans dc geheel e Mandsjocnjsc.he spoorweg docr Japansche troencn afgezet. Ook zijn er neg meerdere Japansche treepen naar Daircn gedirigeerd. BENESJ NAAR LONDEN. Benesj is met den Tsiecho Slowoki chen gerant te Parüs naar Londen vertrokken. Naar de Tribuna verneemt, zal de ministei op TO Mei uit Londen te Praag terugkebren Eerste Kamer. Woensdag werden vooctgezet de algemeen* beschouwingen der Staatsbegrooting D28 Du heer Hermans bespreekt de nalatig heid der ïegecring om de armste bewoners- van Maos en Waal, die geen eigendommen bezaten cn volgens de regeming daarom niets verloren, te helpen. De Minister van Financiën zegt den heer Smeengc overweging, van het onder wijs vcor schipperskinderen toe. Hij deel' den heer Cr pies mede, dat wederbezetting van een leerstoel in het Friesch aan de Gror.ingsche Universiteit wordt overwogen en ontken;, dat men in de door den heer Hermans genoemde gevallen van vergeten slachtoffers kan spie» ken. Spr. verdedigt het algemeene politiek beleid van het kabinet,* dat een zakenkabinet is, wel principieele vragen behandelen wil, dcch slechts terzijde laat wat dc tegenstelling rechte links betreft. Dc kwestie van het evenredigheidsk.iesstclsel zal besproken woeden met het centraal stem bureau. De Minister verdedigt het belnstu.gbch-ic! ter bevordering van kapitaalvorming en het economisch beeld wat betreft de werkverrui ming, die economisch minder voordee.iig is dan de heer Wibaut meende. Wat het gedif- 'zbe jsareami ho. z49 >55 WEERBERICHT 19 APRIL. \V Hoog -1 Barometerstand TöH.3 S: clisl j. )l d. Laagste Bardmet er-stand 7*181 \v Wisbey. v.\J Verwachting tol d'-u avond van •>3 2 M.rü Kiachi >-••• tol matige Noord-W'cs- t.diike tol WesteüjUc 01 Zuid Wes- •*3 Mjjke wind. niwi*-siden*cje bewol- w king. waa ••srli ij ui ijk nou regen-. VX vjil'cuvv- luilbiiicn. weinig verandering in tenip.-i atüui NX NX NV. XJL flr j(jr tt ft tr p p Firma (V?. ARamselasr KRORMESTRAAT 5—6—8 TEL. 3 SI LANGESTRAA* 52 W <f: t?' f 1.30--f 1.40 per El. <£9, óXcóXo J 'C sAC-OXrvsXcoAc itXr i '.c Moforseszoen 1928 V/ij br2i2flcn U voer het kenend motc*sei- zeen een tchili'rende scie rrotorrijwlelcn, alhn de r.hnwoto rno Hen, welke thans bij ons aeötalcerd zijn. HARLEY DAVIDSON. DO U CI* AS I.4ATCHLESS motobécane ee?:dep.son Aanbc\ cleud, MIC. EO VEE LAVENDELSTRAAT 12 Teldoon 1093 ferentieerd tarief betreft, zal vermoedelijk in deze 4-jarigo periode 'geen ontwerp, komen, maar het moment is te verwachten waarop Nederland in het belang van den cxpcit een gedifferentieerd tarief niet kan missen. Aangaande dijkverbetcring in Noord-Bra bant is overeenstemming van financieele zijde- binnenkort waarschijnlijk. Muvsmr D e G *.-;-:-ded:gt het doh-nsff* beleid, d.- gericlit is op n e u tr a I i tci t shan dha- «ing, welke voorzien moet worden met het ocg op dc mogelijkheid, dut do Volkenbond in zijn laak faalt. Dc algemeene beschouwingen worden ge sloten. Bij Hoofdstuk II (hoogc Colleges van Staat) bepleit dc heer Wibout een vaste veigoc- ding aan Eerste Kamerleden. Hoofdstuk 2 wordt goedgekeurd. Aan dc- orde is hoofdstuk 7b (finnnciën). De heer B1 o m j o u s wenscht venaging' van gedistilleerd accijns van 500 lot I 200 per HL. Do heer Polak wenscht een betere rege ling van dbelastinginning voor belasting plichtige arbeiders. De heer M i c h i e 1 von K e s s e n 1 c h c.itiscect de verwarring van de stichtelijke pu blicatie over het later aanvangen der conlróle van rijwielmerken en bepleit een beter herken- ntngstcckcn van dounné-nmbtonaren. De hcc-r Lanschot is tegen een vaste vergoeding die de Eerste Kamer zou doen worden een duplicaat van do Tweede Kamer. Dc heer iVl e n dels betoogt, dat tegen fixeering van vergoeding voor verblijfkosten evenmin grondwettelijke bezwaren bestaan als tegen fixeering van reiskosten in verstrekking van een ubonnement. Dc heer D e V o s van S t e e n w ij k en S m e e n g e zijn tegen een vaste vcrgc-eding. De heer C r o 1 c s wil een regeling in bij zondere gevallen. De heer Moltmaker sluit zich aan L.'j den heer Wibaut. Minister De Geer acht een vaste ver goeding niet grondfvettig. De- heer Wester d ij k (v. d) wil landaan winning tc Groningen aan particulieren over laten. De* Minister van Financiën zc.1 overwegen, of uitbreiding der belastingbetaling bij werkgevers. Inzak Verlaging der accijns wordt het rapport der commissie afgewacht. Andere .opmerkingen worden oveiwogen, Het hoofdstuk wordt aangenomen. Bij de- begrooting van builenlondsche zaken huldigt de heer van Embden (v. d) den minister voor zijn optreden in de achtste Vol kenbondsvergadering. Hij dringt aan op af schaffing- van paspoorten en waarschuwt te gen het gevaar van deelneming aan miiitaira sanctie. Spr. me-ent dat Nederland m<-er arbrragr--» \eidragen moet sluiten en dot indien <h Ame rikaansche poging mislukt, Nederland moet trachten wonagressicverdragcn t'- sluiten Spr. bestrijdt de houding ven mr. Rutgers tegenover het Russische voorstel I.* Gtnëve. De vergadering wordt verdaagd. Kennisgevinger. De Burgemeester van Amersfoort maukt be- kvi.d, dat in de gemeente Hoogland een geval van mond- cn klauwzeer is geconstateerd. Amersfoort, 15 April 1923 De Burgemeester \cornoemd, v. RANDWIJCK.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1