C0RSETTEN DÉ EEMLANDED BUITENLAND. Verhuring van Lips safe-loketten Vrijdag 20 April 1928 N.V, MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Elfeclen. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 Firma M. A. RA" SEIAAR f 8.25. AMERSFO ABONNEMENTSPRIJS pcr 5 ®a*ttdeo yo°r Amersfoort f 2.10 per maand f 0.75 pet 1week (met giitli verzekering regeo ongelukken) f 0.17'/»» Bioocoiano tranco per post per 3 maanden <5 Afzonderlijke nummer» f 0.05* POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR UITGEVEC: J.VALftHOFf PRIJS DER ADVERTEHTIEN van 1—4 regels I 04 «er inbegrip vat» eet> oewiianamotr, elke regel mee» f0 25 Liefdadigheids adwrienttEe voo» de helft vaD deo prt|s Kleine Adverrenrieo .KEITIES' ölj »moruiiberatmp —5 regels 50 cent elke regel mee» 10 cent, driemaal plaafseo l Kewiisnummer «xtre 003 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* kbe Jaarpang i»o. /4d HET ANTI-OORLOGSPACT FRANSCHE TEGENVOORSTELLEN P a r ij s, 19 April. (V. D.) Heden heeft ii plaats van Briand, die licht ongesteld is, d rr.ir.ister-president Poincaré het Fransche ont werp voor een anti-oorlcgsverdrag aan dei. ministerraad ter goedkeuing voorgelegd. Ver volgens werd dc nieuwe nota der Fransche re geering getelegrafeerd naar Washington, Lon den, Berlijn, Rome en Tokio. De inhoud van deze nota zal gepubliceerd worden, zoocra d: betrokken regeeringen daarvan hebben kennis genomen, wat morden het geval kan zijn. Poincaré heeft gisteren nog een bezoek ge bracht aan Briand en een langdurig onderhoud ETiet hem gehad. Vol gens een H. N.-telegram is in den tekst rekening gehouden met het voorbehoud, dat Briand in zijn nota aan Kellogg van 29 Maori heeft gemaakt. Nader wordt uit Parijs geseind, dat het Fran sche ontwerp een inleiding beval, die ongeveer gelijkluidend is met de préambule van het Arrerikoansche ontwerp. Het pact-zelf bestaat uit 5 of 6 artikelen, waarin de reserves zijn opgenomen, die reeds Sn dé ncta van 39 Maart geformuleerd waren n.l.; Ie het verdrag zal geen inbreuk maken cp het recht van wettige zelfverdediging; 2e. in dien één der partijen het verdrag schendt, zul len de andere partijen tegenover hoar van haai verplichtingen ontheven zijn; 3e zijn inwer kingtreding zal niet enkel afhangen van de ra tificatie dcor de zes groote mogendheden, maar ook van de noodzakelijk geoordeelde toetreding van een oantal andere mogendhe den, zooals Polen, Tsjecho-Slowakije, enz. De tekst van het ontwerp zal vermoedelijk Zaterdag gepubliceerd worden. P a r ij s, 19 April. (V. D.) Dc Fransche pers waagt zich aan veronderstellingen, welke orivangst de Fransche voorstellen inzake de afschaffing van den oorlog in het buiten'and wel zal worden bereid. Het Journal des Débats is van meening, da: de tegenvoorstellen van Briand op KellcggV nota in talrijke Arr.erikaansche kringen za worden beschouwd als een weigering, om var» den oorlog afstand te doen uls instrument var-, de nationals politiek. Frankrijk laadt daardoor de verdenking op zich militaristisch gezind tc Zijn. De Liberté verklaart, dat eigenlijk geen ver schil is tc Tcnstatcercn tusschen de Ameri- kaansche en Fransche opvattingen. Het Enge'sche standpunt. Londen, 1 9 A p r i 1. (V. D.) Heden wer den in het Lagerhuis vragen gesteld betreffen de do voorgenomen stappen van de Britsen: regeering naar aanleiding van de anti-coricgs voorstellen van Kellogj. De ondersecretaris vcor buitcnlandsche zaken, Lccker Lampson. deelde in entwoord hierop mede, dat de nota welke cp 13 April j.l. door den Ameri/.aon- schen gezant aan do Britsche regecring were overhandigd nauwkeurig en met welwillende belangstelling ral worden bestudeerd; tevens zal het oordcel der dominions worden ge vraagd. In antwoord cp een andere vraag deel de spreker nog mede, dat de Fransche regec ring de Britsche rcgeerir.g heeft verwittigd, dat zij eveneens een ncta zal zerdon, bevattende een entwerp-verdrog, waarin dc Fransche ge zichtspunten zijn neergelegd. Locker Lampson achtte het onder deze om standigheden voorbarig nog verder cp de zaal in tc gaan. Japeniche instemming. P a r ij s, 18 A p r i 1. (V. D.) Het agentschor. Ir.dopcci.ic meldt uit Tol.io, dat de Japansche premier Tanaka zonder voorbehoud zijn in stemming heeft te kennen gegeven met hei muliilateraol cnti-corlogsverdrcg. dot dooi staatssecretaris Kellogg is voorgesteld. Ock d; Japansche minister van marine Okaca heelt zich veer het verdrag uitgesproken. Hij onder streepte neg eens de onmogelijkheid van eer totale ontwapening, daar er cp de aarde nog tc veel oorlcgsoorzaken bestaan. EEN REDACTIE MISHANDELD. Wilna, 19 April. (V. D.) Negen perso nen hebben de redactie van het blad Dziennik Wilenski overvallen en de redacteuren mis handeld. Aanleiding hiertoe was een artikel ever het ontdekken van malversaties bij dei AvCikloozensteun. DE STRIJD IN CHINA. Een nederlaag der Noordelijken. TeLgiammen uit Peking behelzen, döt dc z.g. Christem-generaal Feng Yoe Hslang een van de legers van Seen Tsjoean-Fang volko men in de pan heeft gehakt en maarschal Tsjang Tsoeng-Tsjang gedwongen heeft z ch terug te trekken naar Jentsjau-foe. Vermoede lijk zal Tsjang trachten stand te houden t Teien-foe. Gemeld wordt, dat de Zuidelijken 20.90 man verloren, waarbij een generaal en drie kolonies in een strijd van 36 uur, die eindig de met de inneming van Lintsjang. AUTOBUS DOOR FARMERS BESCHOTEN'. Londen, 19 April (V Dl NW uï Mexicc-City gemeld wordt is t<? Ixcniuixj'a «•en autobus doer gewapende farmers oncrv vmir genomen. Er werden vijf person m ge dood en een groot aantal gewond. DE AARDBEVING IN EULGARIJE TALRIJKE DOODEN EN GEWONDEN Sofia, 19 April. (V. D.) Tot heden avond werd vastgesteld, dat het aentGl huizen, hetwelk gisteren tengevolge ven de aaidbeving te Philippcpel met den grend gelijk werd ge- maal t, gestegen is tot 2136. Het aantal doo den bedraagt nu 20; verder werden in de siad 00 zwaar- en 109 lichtgewonden geteld. Ui* /ijf dorpen uit de cmgeving van Phi'ippopel werden 27 dooden en talrijke gewonden ge meld. De aardschokken duren nog voort. De inter nationale treinen hebben het verkeer door Bul garije gestaakt Zuidelijk en oostelijk van Phi lippcpel li-T alle spoorwegverkeer stil, daar de groot'Maritza-brug buiten gebruik is Koning Boris vertoeft te Philippopel. De huizen, welke unn de hellingen von de heuvels gebouwd stenden, stortten tijdens de aardbeving boven rp elkaar. De bevolking u't de geteisterde wij ken bivakkeert in de open lucht Zij heeft veel van de toenemende kou te lijden- ook heerscht levensmiddelengebrek. De aaidbeving werd ook te Scfia gemerkt; de klokken van de groote kathedraal sloegen aan. Ongelukken hadden hier niet plaats. Ook in Turkije en Griekenland gevoeld. Woensdagavond om 9 uur is te Adrianopel ten hevige aardbeving geveeld, die vijf secon den duurde. Tien seconden later volgden nog vier zwakke stooten vlug achter elkaar. De aardbeving is ook te Ccnitantinopel en m Ocst-Thracië geveeld Te Smyrna zijn 20 mi nuten achtereen met tusschenpoozen bevingen gevoeld. Aan de Dardanellen zijn gistermid dag tusschen cenen en drieën weer zwakke schokken gevoeld. De aard^ev'ng, die te Philippcpel en om streken zulke ernstige schade aangericht hooft, is co'k tp Soloni' i gevoeld. Door de aardbeving in Bulgarije is o. m. Net dorp Papazlii nabij P'-iüppopel met den grond gelijk gemaakt Tot dusver zijn reeds 64 iij'-en van slachtoffers der ramp geborgen. Ven d* aardschokken, dre van 9 uur Woens dagavond tct 2 uur 's nachts duurden, waren de eerste en de laatste d° hev'gste. Te Tsjirpan, dat reed-, de v^ire week zwaar geteisterd werd door de aardb^vin^, is onder de bevolking zulk een paniek uitgebroken, dat ve-scheidene personen het verstand verloren Men meldt uit Phibppcpel, dat de aardbe ving bijzonder sterk geveeld werd in de lu>Ter gelegen gedeelten van de stad. De noordelijke en zuideüi'-e wijken werd°n het zwaarst ge teisterd. Verscheidene iabeksdepóts stortten in. de slachtoffers begravend. Volgens de laatste berichten is het aantal dooden niet zoo groot a's eerst gepubliceerd werd. Men scbet het op 15, dot der gewon den op 80. Het opruimings- en reddingswerk werdt voortgezet. Het station ven Puoaz'ii, 25 K.M. ten Z.O. van Phi'ippcpel, is ingestort: eveneens de praktische landbouwschool te Sadovo. De brug ever d2 Maritz bij Pape-Üi en het station van Philippopel zijn beschad'gd. HET BELGISCH KONINGSPAAR. Dc terugkeer uit Denemarken. Kopenhagen, 19 April. (V. D.) Giste ren heeft ter ecre van ken Tg Albert van Bel gië een groote para-de der Deenschc lucht strijdkrachten plaats gehad. Na afloop hier van maakte kening Albert met een rni'ituir vliegtuig een vlucht van een half uur. Heden vertrekt het Ee'glschc koning-paar vlo Gjcd_er en Wamumünde naar België. DE RUD3 ERRESTRICTIE. Londen, 19 April. (V.D.) Sir Eric Ged- des, de jnnrlijksche vergadering van de Dun- lnp Rubber Company presideerendc, gaf uiting een rijn sympathie rn.et de beëindiging van de mbbcrrcstrictie, doch ze'de het te be treuren, dat er zco weinig notitie is gi-nonrnn van de meening der p'er.lers en fabrikanten, die zij reeds een drietal jaren te di:n opzich te hebben kenbaar gemaakt Spreker gaf te kermen, dat de rubber'rdustrle naar zijn mee rling in kracht zal toenemen. HOT PANDHUISSCHANDAAL. Dr. Jccoby vrijgelaten. Daar dij bij de Bcrgmann-affaire betrokken „S'oatsanwaltschc-ftrot" dr. Jacobv, d"e sedert eeigen tijd ziek is, vclgons het repport van een gevo^gcnisgcnecsheer ernstig achteruit gaat, zoodat tegen de handhav'ng der preven tieve hechtenis bezwaren bestaan, heelt dc rechter van irstructe dr. Jaccby uit de hech tenis ontslagen. HET METAALCONFLICT IN SAKSEN. Stopzetting van o'le fahriek.cn. Dresden, 19 April. (V.D.) De werkge vers in de metaol-irdustrie hebben gisteravond 'Q arbitrale uitspraak verworpen. Besloten werd Zater-'ag alle metaalbedrijven in Saksen stop te zetten en de arbeiders uit te sluiten. BARON CKOERA OVERLEDEN. Een dregisthediende, die het tot multimillionr.air tracht. Tokio, 19 April. (V D.) De Japansche multv-millionnair baron Kihats'iro Okoc-:a is op 91-jarigen leeftiid overleden. De overiede re begon zijn loopbaan als bediende m een drogisterij, voor Amersfoort en Oms reken Langegracht No. 4 Telefoon 304 AMERSFOORT DE ROODE FRONT STRIJDERS DE ACTIE VAN VON KEUDELL COMMUNISTISCHE BETOOGING B e r 1 ij n, 19 April. (H. N.) Naar de bla den melden, hebben ook Saksen, Baden en Anhalt geprotesteerd tegen den eisch van den lijksminister von binnenlandsctic zaken, om don bend van roodc frontstrijders te verbie den. Wurtemberg heeft binnen den wettelijken termijn tegen het verbod niet geprotesteerd Het Thür.'ngschc staatsministerie zal over de kwestie morgen eerst beraadslagen. Oldenburg, 19 April (V. D.) Ook Oldenburg heeft geweigerd te voldoen aan het verzoek van minister Von Keudell. Het heeft de beslissing van het staatsgerechtshof inge roepen. Wurtemberg en Beieren voor het verbod. Berlijn, T'9 April. (V. D.) De regeeiin- gen van Beieren en Wurtemberg hebben ge volg gegeven aan het verzoek van den rijks- min'ster van binnenlandichc zaken om den rcoden frontstrijdersbond te verbieden. Naar uit Moskou wordt gemeld, beschouwt de sovjet-pers het optreden van mirister von Keudell tegen dn frontstVijd-rsbcnd als c-cn gevolg ven het bezoek van lord Birkenhead aan Berlijn. Dc communistische protestbetoo- g»ng. Om te protesteeren tegen het verbod von den bond van roode frontsoldaten, hadden deze en de communistische partij hun aan hangers tegen 7 uur gisteravond te Berlijn op geroepen voor een groote betcog'ng in d^n I.ustgarten. Ondanks het slechte weer was de deelneming buitengewoon groot. Cp 20 plaatsen spraken de communistische leiders de massa tce cn verzochten deze de orde en de tucht in acht te nemen cn te strijden tegen de regeeringspraWijk, die er op uit is d° com munistische partij te vcrn'etigen. Bij dc ko mende verkiezingen zullen de communisten mot hun tegenstande-s afrekenen. De betoo ging verliep zonder incidenten. HET TRAMONGELUK TE BERLIJN DE BESTUURDER ZOEK B e r 1 ij n, 19 A p i i 1. (H. N.) De trambe stuurder Retlich, die de tram bestuurde, welke in de Hccrstrasse verongelukte, is vanmorgen niet verschenen voor het verhoor, dut hij bij cle politie zcu endergaan. Ook in zijn woning was hij niet te vinden Klaarblijkelijk is hij neg geheel overstuur, zoodot men zich eenigszins engerust ever hem maakt. Dc commissie van onderzoek ontvangt buitengewoon veel brieven uit dc kringen van het pub'iek, die alle ten gunste van den bestuurder luiden. Daarentegen wordt meestal kritiek geoefend op het feit, dat de tramwcgmaatschappij in plaats van de vroe gere pneumatische remmen electrische remmen heeft ingevoerd. POLITIEKE ONRUST IN JAPAN. Naklanken van cle verkiezingen. Londen, 19 April. (V. D.) Naar uit To kio gemeld werdt zijn te Wakajama in de nabijheid van Osoka dcor leden van een va- rerlondsche vcreenigirg drie plaatselijke po litici vermoerd cn vijf andere personen ge wend. Eén der vermoorden had bij de jongs»»1 verkiezingen de zaak van de liberale oppositie met kracht veergestonn, met het gevo'g, dat hij gearresteerd werd. Uit de hechtenis ont* s'egan, beschuld'gde hij de politie hem in de gevangenis te hebban nürhandcvd. Dft feit heeft aller belangstelling getrokken en zal zeer zeker in het parlement ter sprake ge bracht worden. De plaatselijke leider van be doelde vaderlandsche veTeeniging verschoon daarop Maandugavcnd met vijf gewapende aarvhargers bij den thans vermoorden politi cus, die ju'st een bespreking met par'itge- nooten hic'd en bood bij d.e gclegenhe'd een arbitrale beslechting van het conflict »fu» Toen dit aanbed echter werd ofges'ogerv be val de leider zifn mannren zij politiëken tv- gen-tander te lüf te gaan. Na het volvoeren ven hun tnisdard, mcldJen de daders.zich on middellijk bij de politie aart DE STRIJD TEGEN DE JAPANSCHE COMMUNISTEN NEDERLAAG DER REGEERING VERWACHT De oppositie heeft in het Japansche parle ment een motie van wantrouwen ingediend we gens de maatregelen, die dooi den minister van binnenlandsche zaken tegen de communis, ten zijn getroffen Men gelooft dat de regee ring stellig een nederlaag zal lijden, in wc geval de eerste minister het Lagerhuis zou ontbinden en een beroep doen op dc kiezers. EEN SCHEEPSRAMP? VERMOEDELIJK 12 DOODEN B e r 1 ij n, 19 April. (H. N.) Volgens een bericht uit Kopenhugen hebben visschers een reddingsboot naai Roenne gebracht, die zij op zee drijvende hadden gevonden en waarin zich het lijk van een zeeman bevond. De boot was gemerkt „Bob Oslo". Men vreest dot het schip, dat een bemanning van 12 koppen had, tijdens den storm is vergaan WILD WEER IN EURCPA SMEEUW, KOUDE EN OVERSTROOMINGEN Gisteravond heeft zich boven Berlijn een kort, doch hevig onweder ontlost. Terwijl er cp den grond een temperatuur van 5 10 C heeischte, wees de thermometer op COOO M hoogte reeds een temperatuur van i aan. Onder het onweer ging de regen, die r den heelen dag gevallen was, in sneeuw ove Warschau, 19 April. (V. D.) Tenge volge van den grooten sneeuwval is Warschau neg steeds telefonisch verbroken met de pro vincie. Van de 118 verbindingen waren avond slechts 10 in gebruik. Het verkeei War schauBerlijn heeft langs een noodlijn plaats Moskou, 19 April. (V D.) Tengevolge van de groote overstroomingen in Trans Kou- kasië is de spoorwegverbinding met Armenü verbroken. WEERBERICHT APRIL. Hoogste Barometerstand 763 3 Laagste Barometerstand 7iSl A verwachting lot den avond van 20 April. -X* vy Krachtige tot matige Noord-Wes- N& teliiku tot Westelijke of Zuid Wcs- telijlcë wind afwisselende bewol- king. waarschijnlijk nog «*euen-, w sneeuw- of hagelDuïen, -X- Krornmestraat 4-6-8 Langestraat 52 HEN BANKDIRECTEUR GEARRESTEERD Mannheim, 19 April. (V, D) L)e ai ieeteur van de Gewerbe Bank te Mannheim Röttinger is gearresteerd in verband met, het \crleenen van credieten zender voorkennis van den raad van commissarissen en het op maken von een valsche balans. Ook een zijner vrienden *s gearresteerd. STAKING IN DE HANNOVERSCHE METAALINDUSTRIE. Hannover, 18 April. (V. D.) In de Hannoversche metaalindustrie is tengevolge van looneisohen een ste.kirgsbcwcging uitge broken, waarbij zich tot neg tce ongevcci 1(509 arbeiders hebben aangesloten. Dcor deze staking zijn voorloopig alleen getroffen de bedrijven van Scrst en Co., Cstermonn cn Zoon, benevens afzond» lijke grot pen vun de bedrijver, van Hanomag, Lindenei Eisen urd Stnhlwerke en de Crionfabrieken, maar de geheele beweging betreft tezamen ongeveer 15000 arbeiders. Daar de bord vön metnal- 'ndustrieelen op het stundpunt staat, dat het loor,tarief neg niet in alle bedrijven is ufge- 'oooen, heeft deze bond de arbeiders end -r bedreiging met uitsluiting bevolen het werk vcor morgen te hervatten. De arbeidcr^orga- n'snties beweren daartegenover, dat de loon- rar'even in de verschillende bedrijven op ten nnder tijdstip oflococn, daar de week niet in »l'e bedrijven op denzelfden dag eindigt Zij wegeren de opvatting d?r werkgevers els iu'st te erkennen. De stoking kan daarom wel licht spoedig grootere afmetingen aannemer: DE STAKING TE BOMBAY. Uitbreiding von 't conf'ict. Te Bombay duurt de staking voort. Het san- tol stakers is met C090 toegenomen, doordat men weer in twee fabrieken het werk heeft neergelegd. DE STER NOVA PICTORIS. In vier declcn gespleen. Een telegram uit Johannesbuig mi-ldt, dal dc nieuwste observaties van dc s'nds vorige maand in tweeën gespleten ster. Novo Pirio- ris, gisteren ontwijfelbaar aangetoond hebben, dat de ster niet slechts in tweeën, maar zelfs in vier declcn gespleten is. AMERIKA EN 1TALIB. Het ürbitrngeverdrag Onderteekend. Het arbitruge-veredrog tusschen Italië en dc Ver. Staten, overeenkomend met dut, hetwelk met Frankrijk ges'cten is en waarover met 18 andere staten onderhandeld wordt, is gisteren onderteekend door Kelleg voor de Ver. Stater on Di Martino voor Italië. DORICT OPNIEUW GEARRESTEERD. Naar ent Valenciennes wordt bericht, is dc afgevaardigde Dorict no afloop van een com munistische vergadering opniejjyy .ncarresteerd. Een prachtig model V/rap Round Corset zeer lang over de heupen. Vier prima elastieken zijpanden. Twee paar zijden jarretelles. Een ook voor zwaardere dames zeer geschikt model RADIO-PROGRAMMA Zoterdog 21 April. Da vent ry (Exp. station), 491.8 M. 5.C5. Dansmuz. d. h. Piccadilly Donsorkest 6 50. Tijdsein, wccrbcr., nieuwsberichten. 7.10. Licht Cone. d. Calender's Orkest Stat.» ne en Armine Meduris, alt. 8.20. Concert van w;rken van Frederick d'Erlanger. Stilcs Allen, sopraan. Fran Tittcron, tenor. Wiliiam Primrose, viool Het Blrm. Stu dio Koor en versterkt Orkest. 9 55. Lozells Picture House Orgel gespeeld door Frank Newman. 10.20. Weer- en nieuwsber. 10.40. Ba lade Concert Geoffrey Dams, te nor. James HoWëll, bariton. Wynne Ajello, so praan. Hilversum, 1060 M. 12 30 Lunchmwziek dcor trio Trianon. 3.50 Paliannsche les door Giovanni Rizzinl. 4.30 Fransche les door Raymond Lafont. 5 15 Duitsche les door Edgar Grünn. 6.Vooravcnd-conccrt door I\et Omrocp- rkest o 1. v. Nico Treep. 7 15. Tuinbcuwhalfuurtje. 8.05 Uitzending v. d. kadercursus van den Haarl Kegelbond. 10 30 Aansluiting aan de Cinema Royal te Amsterdam. Huizen 1950 M. voor 6 uur 340.9 M. 12.30—1.30 Lunch muziek. 3.4.C0 Kinderuurtje. 56 Dinermuziek. 6—6.39 Litterair halfuurtje. 6.30—7 Dinermuziek. 7—7 30 Cursus Hollandsch, 7.308 Causerie 8— Valkenburgsche avond. Het kerkzang-a koor St. CaeciJia Kurknpel Falcobergia. Zang en Harmonicver. Wolram. TO.— Reisberichten. Langenberg, 469 M. 12.25—1 59. Middagconcert o. 1. v. Eysoldt. 5.206 20. Orkest conc. d. het Werag-or- kest o. 1. v. Buschköter. Solist Srhneiderhan. 7.35. Vreewijken avond. DaarnaLaotsto ber. en sportbcr. tot 12.20 Dansmuz. o. 1. v. Eysoldt. Londen en Da v entry, 1600 M. 10.50. (Alleen Dav.) Tijdscir.^ weerbcrich!. 1.202.20. Het Carlton Hotel Octet. 5.C5. Ballade Concert door de Harmony Eight. Enid Bailey, viool Harmony Eight. 6.20. (Orgelconcert d. Reginald Foort, uit Pa'la-'ium. 6 50. Tijds., weer-, nieuwsber. 7 35. De grondslagen d. Muziek Pianower- ken van Litsz, gespeeld d. Beatrice Shell. 8.05. Concert d. h. Casano Octet. Caroline Hatchard, sopraan. Charles Knowles, bariton. 9.20. Weei- en nieuwsber, 9.50. Plaatselijk nieuws (alleen Daventry) Scheepsberichten 9.55. This Freehold door Ernest LonTStatfe m.m.v. het Radio Revue Koor en het B.BC.- danscrk. 10.5512.20 Donsmuz. door d. Savoy Or phans, Fred E'ra'de en zijn Orkest en de Savoy "Lango Band uit Sovoy HoteL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1