BUITENLAND. de eemlandeu RAaandaq 23 April 1028 26e Jaargang in»o. 2b1 385 Firma M. A. Ramselaar PRIMA ZIJDEN CHANTUNG y LUCHTVAART ABONNEMENTSPRIJS pci 3 manndeo voor Amersfoort f 2.10 per maand f 0.75. per week (met gr act» verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Bioneoiaod franco per post per 3 maandeD 3.-. Afzooderlljke oummer» f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTF.RC S«J DIRECTEUR'U.TGEVER J.VALKHOPf PRIJS "ER ADVERTENTIEN van 1—4 regel» t 05 act inbegrip vao eest oewt|soumttcf. elke regei meer f0 25. Liefdadlgheids-adverteotito voor d« hel van den prijs. Kleine AdvertentiCo „KE1TIES" bi) vooruitbetaling t— 9 regelt 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseo 1.Bewijsnummer «tr» 005 HET ANTI-OORLOGSPACT DE FRANSCHE TEGEN VOORSTELLEN Pa r ij s,, 2 I' A p r i 1. (V. D.) De Quai d'Or- say heeft den woordelijkcn inhoud van he» Fransche ontwerp voor een anti-oorlogsver» drag gepubliceerd, dat is ingediend als tegen voorstel op de voorstellen der Vereenigde Sta ten. De Fransche tegenvoorstellen luiden in hoofdzaak gelijk aan de laatste Fransche noto aan staatssecretaris Kellogg. De voorstellen omvatten drie zijdjes machi neschrift en bestaan uit zes artikelen. De aan hef van het ontwerp luidt, dat de belangheb bende mogendheden .het plechtige besluit heb ben genomen den oorlog als middel van natio nale politiek cp duidelijke wijze te vcroordeelen cn van dit middel afstand te doen ten gunste van een vreedzame oplossing van alle inter nationale meeningsvcrschülen die mochten rij zen. Vervolgens wordt, de hoop uitgesproken, dat alle andere volken ter wereld zich bij dit verdrag zullen aansluiten, teneinde a'.dus een vereeniging van alle culiuurvolkeren tegen den oorlog te vormen. De deelnemende mogendhe den hebben tot dit doel gemachtigden be noemd, die na een gedachtenwisseling de vol gende overeenkomst hebben aangegaan (T) De onderteekenende partijen verklaren plechtig, dat zij zich van den oorlog als middel van nationale politiek, d. w. z. als middel van een persoonlijke politieke handeling zullen ont houden, tenzij zij tot een dergelijke handeling gedwongen worden door de uitvoering van een verdrag, zooals b.v. het pact van den Volken bond. In dezen zin verplichten de mogendhe den zich wederkeerig elkaar niet ann tc vallen (2) Alle geschillen, die mogelijker wijze tus- schen de mogendheden rijzen, zuilen steeds langs vreedzamen weg worden geregeld. (3) Voor het geval, dat één der ondertec- kenen partijen haar verplichtingen niet mocht nakomen, krijgen de overige mogendheden, die dit verdrag hebben onderteekend, hun vrijheid van handelen volledig terug. (4) wederzijdsche overeenkomsten maken op geen enkele wijze inbreuk op dc rechten en verplichtingen der onderteekenende staten, die berusten op vroeger gesloten internationale re gelingen. (5) De overeenkomst zal aan alle andere staten worden voorgelegd om hen tot toe treden uit te noodigen. Het zal in werking tre den, zoodra het algemeen is aangenomen. (6) Drie maanden, nadat het verdrag ge ratificeerd zal zijn door die staten, welke mo menteel hieromtrent onderhandelingen voeren, zal het ter kennis der overige staten gebracht worden. Parijs, 2 2 April. (V. D.) De Fransche pers houdt zich heden druk bezig met de Fransche anti-oorlogs-pactvoorstellen. In de Matin wijst Sauerwein op de verschil lende omstandigheden, waarin de Fransche re serves zeer zeker reden van bestaan hebben; zoo zou bijv., ingeval Duitschland vestingen ging bouwen in de gedemilitariseerde zone, dil moeten worden beschouwd als een vijandige daad; Engeland en Italië hebben zich te Lo carno ook verplicht dan onmiddellijk in te grijpen. Londen, 2 3 April. (V. D.) Naar in niet officieele kringen verluidt, hebben de Fran sche tegenvoorstellen op het anti-oorlogspad van Kellogg nogal ontevredenheid gewekt we- gens de zeer talrijke reserves, welke hierin worden gemaakt. De Observer schrijft hieromtrent, dat in Britsche officieele kringen een gerechtvaardig de neiging bestaat, om deze voorstellen slechts onder de grootste reserves onder de oogen te zien. De heele aangelegenheid toont wederom eens duidelijk aan, welk een verschil bestaat tusschcn de Amerikaansche en Europeesche opvattingen betreffende de verkrijgen van de algemene veiligheid. Dit verschil is reeds ver scheidene malen te Genève duidelijk aan den dag getreden. Parijs, 23 April. (V. D.) Blijkens een bericht uit Washington is men bij het staats- departement van meening, dat geen der in de Fransche tegenvoorstellen gemaakte reserves aanvaardbaar is. BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* DE FRANSCHE VERKIEZINGEN ZEER CROOTE BELANGSTELLING DE CHINEESCHE BURGEROORLOG JAPANSCHE DREIGEMENTEN Peking, 21 April. (V. D.) De bevelheb ber der Japensche expeditietroepen in China heeft doen weten ann den legerstaf von het Moekdenlegcr en aan dien von de nationalis' tische legermacht, dat hij geen operalies za. dulden in het door zijn troepen bezette gebied De Japansche troepen rukten op naar Tsinan- foe, de hoofdstad van Sjantocng, die door di zuidelijke troepen bezet zou worden. Mocht één der Chineesche partijen met geweld trach ten de Japanners te naderen, zoo zal hun ge wapende tegenstand worden geboden. Dit be sluit van Japan maakt alle vorderingen dei zuidelijke troepen te niet. EEN GEWELDIGE BRAND. Berlijn, 21 April. (V. D.) Naar uit Mos kou gemeld wordt, zijn door een geweldigen brand te Krasnojarsk 200 huizen in de asch ge legd. De brand ontstond door de onvoorzich tigheid van spelende kinderen ENKELE BELANGRIJKE UITSLAGEN Par ij s, 22 April. (V D.) De heden ge houden verkiezingen zijn, naar door het mi nisterie van binnenlandsche zaken werd mee gedeeld, in geheel Frankrijk kalm verlc pen Als één der eersten, die zijn stemplicht vei- vuldc in het district Chomps Elysées, begaf zich president Doumcrgue ter stembushij was daarvoor vun zijn vacanticvcrblijf Rom- boullet naar de hoofdstad gekomen, terwijl Poincaré daarvoor een reis had gemaakt van 400 KM., nl. van Sampigny naar Parijs. Dc belangstelling was buitengewoon groot; de opkomst was ongeveer 27 pet. grooter dan bij de laatste verkiezingen. P a r ij s, 2 2 April. (V.D.) De Fransche ver kiezingsstrijd bereikte Vrijdag en Zoterdag zijn hoogtepunt. Zoo werd een vergadering, welke te Parijs werd gehouden en waar het Parijsche gemeenteraadslid Brandon, condidaat van de radicaal-socialistische partij, het woord voerde, door fascistische elementen ernslig gestoord. Een andere vergadering, waar dc socialist Léon Blum het woord voedde, leed schipbreuk door een invasie der communisten. Nadat de politie had ingegrepen en de communisten had verdreven, kon de redevoering tot een goed einde worden gebracht. Vrijdagavond werd een groepje van acht jongelieden, die van een vergadering van de gematigde rcpublikeinsche partij terugkeerden, door communisten over vallen. Drie hunner werden licht gewond. Ook in de naaste omgeving van Parijs kwamen in cidenten voor. Toen de minister voor handel en luchtvaart, Bokanowski, te Asnièxres het woord wilde voeren, was de opwinding in de zaal dermate groot, dat het spreken hem on mogelijk was. Er waren talrijke vliegers van Le Bourget aanwezig, die hem in scherpe be woordingen te ker.nen gaven, dot zij zijn hou ding tegenover Costcs en Lebrix afkeurden. Onverrichterzake moest hij daarop de verga dering verlaten. De gebeurtenis te Asnièxres had het volgen de voorspeld. De vereeniging van civiele pilo ten kwam gistcien bijeen en nam een resolutie aan, welke in de stroten van Asnièxres werd bekend gemaakt. Hierin komen o m. de vol gende zinsneden voor „De vereeniging van civiele piloten, welke meer dan 1500 leden telt, verklaart hiermede, dat de minister Bokanowski zijn taak als mi nister voor de luchtvaart in het laatste jaai niet naar behooren heeft vervuld Zij rekenen op het inzicht-der-kiezers van Asnièxres (het district van den minister), dot zij den minister hierop het juiste antwoord zullen geven; ove rigens verwijst zij naar het schandelijke op treden van den minister tegenover de vliegers Costcs cn Lebrix, waarmede zijn onbekwaam heid en wel hetbest wordt geïllustreerd." In zijn district Torn heeft Paul Boncour gis teren een groote rede gehouden, waarin hij ei zijn kiezers voor waarschuwde door hun stem men een meerderheid te helpen scheppen, waardoor alle buigcrliike partijen aan het be wind zouden komen, doch welke meerderheid noch naar rechts, noch naar links georiën teerd zou zijn. Spr. achtte deelneming van de socialisten aan de regeering noodzakelijk en verlangde samenwerking met de radicalen, daai t.ders ook het vertrouwen in den republikein- schcn staatsvorm gevaar zou kunnen loopen P a r ij s2 2 April. (V. D.) Blijkens de laatste berichten uit Parijs werd de ministei van ondprwijs, "errlot (radicaal-socialist) met 5271 van 10.5v5 uitgebrachte stemmen her kozen. In het deportement Seine werd de conserva tief Blum met 5150 stemmen gekozen. Ook de minister van pensioenen, die behoort tot de republikemsch-democratische unie, werd met groote meerderheid, evenals zijn partijvriend, de afgevaardigde Taittinger, herkozen, zoodat beiden weer in de Kamer terugkomen. De voorzitter van de radicaal-socialistische par tij, Daladier-Vaucluce en Loucheur-Lille, de bekende groot-industrieel en aanhanger der links-rod'calcn, zullen in herstemming komen, evenals Vnillont Couturier, de bekende com munist, die in het deportement Seine zijn dis trict heeft. Bekende condidaten, die in herstemming ko men, zijn Desjardins, (links-repubhkeinsch- democraat), Simcn Renaud (republikeinsch so cialist), de Wendol (links-rcpublikcinsch demo craat) en Andre Hesse (radicaal-socialist). Waarschijnlijk zijn bij deze eerste stemming niet meeer dan 150 candidaten gekozen; de rest van de 612 candidaten komen de volgen de week in herstemming. P a r ij s2 2 April. (V. D.) Het vermoe den schijnt bevestigd te zullen worden, dat de herkiezingen zullen moeten plaats hebben op ó.s. Zondag in ongeveer 60 van 100 ge- vullen, waar voorloopige uitslagen werden ver kregen. Van de bekende persoonlijkheden werd Briand en Herriot mei groote meerderheid herkozen, terwijl de minister van oorlog, Pain- levé, weer in herkiezing komt met een socia list. Te Belfort werd de minister van arbeid Terdieu (links-republikein) met 5632 stem men gekozen. In het departement Lot-Garonne verkreeg de minister van marine Leygues (links-repu- blikein) twee-derde van het aantal uitgebrach te stemmen; in hot departement Meuse werd de vroegere minister van oorlog Maginot met TI.606 stemmen gekozen. P a r ij s2 3 April. (V. D.) Heden, te middernacht, waren de volgende uitslagen te Parijs bekend: Conservatieven twee zetels, republikeinen 27 zetels, links-republikeinen 16, radicalen 5, radicaal-socialisten 8, socialisten 6, sociaal-re publikeinen 2, communisten geen. WAAROM MEER- als f 98.-- betalen voor een Stofzui ger,wanneer de Vampyr A.E.G. toch DE BESTE is. reKTrarrrra CANGBSTH. QQJL6L.28B DE STAHLHELM EN DE COMMUNISTEN ERNSTIGE BOTSINGEN Berlijn, 2 2 -April. (V. D.) Te Neu-Cölr» hebben hedenmiddag ernstige botsingen plaats gehad tusschen communisten en mannen van den Stahlhelm. Dc communisten hadden bar ricaden opgeworpen van hout en steenblokken en toen de politie deze hindernissen wilde weg ruimen, werd zij door de communisten aan gevallen. Talrijke politic-agenten werden ge wond; de politie maakte daarop van den gunv- mistok gebruik en er hadden 60 arrestaties plaats. De Rote Frontkompferbund had reeds gisteravond biljetten verspreid, waarin werd aangespoord demonstraties van den Stahlhelm te verhinderen. DE AARDBEVING IN BULGARIJE DE LENIGING DER ELLENDE W e e n e n, 21 Apiil (H. N.). Omtrent de aardbeving in Bulgarije zijn uit Sofia nog na dere berichten ontvangen, volgens welke ook de plaatsen Naposli, Lawcalew, Sadowo en Sati blepowo met den grond gelijk gemaakt zijn Er zijn hier 71 personen gedood, terwijl er 200 zwaar en ettelijk honderden licht gewond zijn. Ook Tsjirpan en Borisovgrad zijn geheel verwoest. De bevolking heeft gedeeltelijk hoar toevlucht in de bergen gezocht Doordien het is begonnen te regenen, is de toestand voor de bevolking, d o onder den blooten hemel kam peert, nog ellendiger geworden. De ellende en vertwijfeling onder de bevolking is dun ook zeer gTOot. De schade wordt op 2 milliard lewa geraamd. Bulgarije zal niet in staat zijn om met eigen middelen voldoende tc helpen, daar het niet over de noodige middelen be schikt Alle the«*ers en K' open zijn als tec»» leen van rouw gesloten. Te Philippopel en in het geheele gebied dat door de aardbeving geteisterd is, zijn de aard schokken gisteren en gedurendo den vooruf- gaanden nacht blijven aanhouden, vergezeld van een onderaardsch gerommel. Volgens een voorloopige statistiek bedraagt het aantal te Philippopel verwoeste en onbe woonbaar geworden huizen 8000. Alle in richtingen van onderwijs, zoowel de bijzondere als de openbare scholen, zijn dermate be schadigd, dat zij voor verscheidene maanden gesloten moeten blijven. Het Bulgaarsch* Roode Kruis heeft een nationale inschrijving opengesteld om aan degenen, die door de romp getroffen zijn, hulp te bieden. Nader wordt uit Sofia gemeld, dat sedert twee dagen er onafgebroken over het geteis terde gebied zwore stortbuien neervallen. Uit het buitenland blijven de bijdragen tot leniging van den nocd dergenen, die door de aardbeving getroffen zijn, binnenstroomen. De paus heeft voor een som van 100.000 leva's bijgedragen. Het Amerikaansche Roode Kruis zond een bedrag van 5.000 dollar De Bulgaarsche ministerraad heeft volgens de Cour, besloten, voorloopig 30 milliocn leva 540.000) toe tc zeggen voor de eerste hulp aan de slachtoffers. De inning der belas tingen in dc getroffen gebieden is uitgesteld, terwijl voor alle andere betalingen moratorium van zes maanden is ingevoerd. Uit Belgrado wordt gemeld, dat in geheel Zuid-Slavië medegevoeld wordt met de ramp, die het naburige Bulgarije heeft getroffen. Door dc Zuid-Slavische bladen zijn inschrijvin gen geopend ten behoeve van dc slachtoffers, terwijl algemeen uitdrukking wordt gegeven aan de sympathie voor de getroffenen. CAIRO CONTRA LONDEN OPNIEUW VERSCHERPING VAN 'T CONFLICT? Londen, 21 April. (H. N.) Na de laat ste berichten uit Cairo bestaat er tc Londen slechts weinig twijfel meer, dat de waarschu wingen van de Engelsche regeering, vervo; in h'.iar nola's van 4 Maart en 4 April, op Nahsj Pasja niet den verwachten indruk hebben go- moakt. Lord Lloyd. de Engelsche commissaris in Egypte, heeft Donderdag in een onderhoud met Nohosj Pasja het standpunt der Eng-'l- sche regeering nog eens uiteengezet en wel zoo duidelijk, dat Nahasj Pasja aan den ernst van de waarschuwingen der Engelsche regee ring in haaT laatste nota niet kan twijfelen Te Londen hoept men, dat de EgyDtische re- geer.'ng zich op het laatste oogenblik nog /r»! bedenken, temeer, daar het niet zeker is, of de wet betreffende het vereenigingsrccht, waardoor het conflict met Engeland is on*- staon. door den koning van Egvptc zal wor den bekrachtigd. Aon den anderen kant be staat de mogelijkheid, dat de weigering von den koning een ernstige blrnenlandsche crisis in Egypte tengevolge zal hebben. De Daily Tel. schrijft in ronde woorden, dot dc Engel sche regeering niet van plan is zich door het verschil in opvatting van twee Egvptische staatslieden, n.l. Huhasj Pasja cn Zaghlocl Pasja, ten opzichte van de decloralie van 1922 te laten afbrengen van hear standpunt in het vraagstuk der veiligheid van Engelands ver bindingswegen, dat voor Engeland von vitaai belang is. DE BOMAANSLAG TE MILAAN TALRIJKE ARRESTATIES B e r 1 ij n, 21 April. (H. N.) Volgens ceh bericht uit Milaan heeft de politie Vrijdag bij na 100 arrestaties uitgevoerd in verband met den jongsten bomaanslag. Alle gevangenissen zijn overvoL Terwijl aanvankelijk de arresta tics tot communisten cn anarchisten beperkt bleven, moeten Vrijdag ook verscheidene per sonen gearresteerd zijn, die vroeger een be langrijke rol in de fascistische beweging heb ben gespeeld. WEERBERICHT 23 APRIL. Hoogste Barometerstand 771.6 Barometerstand 746.3 Rennes. Laagste A Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 24 Maart. Matige, tijdelijk wellicht toene- mende Zuidelijke tot Zuid-Weste- w iijkp wind. gedeeltelijk bewolkt. 2R waarschijnlijk nog weinig of geen regen, warmer. 5K KROMMESTRAAT «—6—8. 0.90 per cl, Alle kleuren. FAMILIEDRAMA OPZETTELIJKE GASVERGIFTIGING Hamburg, 21 April. (V. D.) Dc vrouw van een boekhandelaar hier ter stede, die vooi eenige dagen geleden wegens hel plegen van een zedenmisdrijf was gearresteerd, besloot uit verdriet over het gedrag van haar echtge noot, te zamen met haar beide kinderen in den dood te gaan. Terwijl de kinderen sliepen opende zij de gaskraan. De 6-jarige jonger» en het 12-jarig meisje werden dood te bed ge vonden, terwijl dc moeder in zorgwekktiulcn toestand in het ziekenhuis moest worden op genomen. DE GEARRESTEERDE DUITSCHE INGENIEURS. Berlijn, 21 April. (H.-N.) Dc A. E. G. heeft een Duitsch advocaat naar Moskou ge zonden, om de Duitsche ingenieurs bij het a.a. proces te verdedigen. DE BOLSJEW SI TISCHE PROPAGANDA IN ENGELAND. Clynes critiseert de regeering. Londen, 21 A p rd i 1. (H. N.) De afge vaardigde der arbeiderspartij Clynes heeft in een rede te Cardiff den minister van binnen landsche zaken aangevallen wegens diens uit latingen in het Lagerhuis, dat de sovjet-regee- ring de revolutionaire pogingen in Ierland financieel steunt. Clynes drong er op aan, dot het voorstel der Russische bonken, om eer» nauwkeurig onderzoek in te stellen, zal wor den aanvaard. Voorts zeide hij, dat de eeni- gen, die m Engeland naar een omwenteling hebben gestreefd, da voornaamste leden van de tegenwoordige regcering zijn, die een juar voor het uitbreken van den wereldoorlog hun voornemen hebben te kennen gegeven om zich tegen de beslissing van de kroon te verzetten, indien aan Ierland zelfbestuur zou worden toe gekend. DE STICHTINGSDAG VAN ROME. Feestviering. Rome, 21 April. (H. N.) De stichtings dag van Rome is vandaag door de bevolking met veel geestdrift gevierd. Vanmorgen trok ken tal van fascistische organisaties" dooi de stad om zich naar het plein te begeven, waar de secretaris-generaal der fascistische partij een wapenschouwing zou houden Alle scholen en winkels ziju gesloten. Er zullen gedurendo 2 dagen geen couranten verschijnen. HEVIGE AARDTRILLINGEN TE JOHANNESBURG. Te Johannesburg ïijn Zoterdog oord'rillin- gen waargenomen, heviger dan daar tol dus ver werden geregistreerd zij duurden 6 minuut. Er hadden echter geen persooi.lijke ongelukken plaats en van schade in de stad wordt niet gewaagd. DE DUITSCHE ARBEIDSCONFLICTEN. Berlijn, 21 April. (H. N.) De onder handelingen, die vandaag op uitnoodiging van den bemiddelaar zijn gevoerd, tot bijlegging van het conflict in de Berlijnsche houtindus trie, zijn zonder resultaat afgebroken, daar geen overeenstemming ovc-r het loonvraagstuk kon worden bereikt. De uitsluiting is thans ten volle doorgevoerd. DE STAKING TE BOMBAY. Londen, 2T April. (H. N.) De staking in de katoenspinnerijen te Bombay breidt zich uit. Er zijn nog 2 fabrieken door de stakers gedwongen om te sluiten. De politie herstelde later de orde. HET VLIEGTUIG HERMAN KÖHL. Frankfort a. d. Main, 21 April. (H NT.) Het groote vliegtuig Hermann Köhl, dai gisteren bij zijn landing In Parijs groote be wondering heeft gewekt, is vandaag in den tijd van 2)4 uur van Parijs naar Frankfort a. d Main gevlogen. De vlucht werd behalve doo» Duitschers, ook door Amerikanen, Engelschen, Japanners en Zwitsers meegemaakt. Met in gang van 29 April zal het vliegtuig in dienst worden gesteld op de lijn Parijs—Berlijn POOLONDERZOEK PER VLIEGTUIG KAPITEIN WILKINS' VLUCHT GESLAAGD NOODLANDING NABIJ SPITSBERGEN Kapitein G. H. Wilkins, de Australische Pool reiziger, is er in geslaagd over het Poolgebied van Alaska naar Spitsbergen te vliegen in 2134 uur tijd. Het blijkt, dat hij hierbij ook over dc Noord pool zelf is gevlogen. Aan de Cour. ontlecnen wij nog, dot Wilkins op zijn tocht werd verge zeld door den bestuurder Karl Eilcson. Tot dusver zijn slechts weinig bijzonderheden over dit buitengewoon gevaarlijke vliegavon tuur bekend geworden Het blijkt echter, dat Wilkins, toen de vlucht bijna voltooid was, een noodlanding heeft moeten maken op een onbe» woond eiland nabij Spitsbergen, waar hij door het slechte weer gedurende meer dan vijf dagen is vastgehouden. Wilkins is echter een Pool reiziger met groote ervaring Hij heeft reeds verleden jaar getracht van Alaska de Nooid- pool te bereiken, doch voor hij goed en wel op weg was, noodzaakten eenige ongelukken met zijn vliegtuig hem terug te keeren Ditmaal was hij echter in staat na zijn gedwongen 'an- ding dc vlucht te hervatten, zoodat hij veilig kon neerdalen bij het radiostation van Spi»* bergen, Eenige bijzonderheden omtrent den tocht zijn gepubliceerd door het Kopcnhaagsche blad PoÜtiken, dat Zaterdagmiddag twee draadlooze telegrammen van Spitsbergen heeft ontvangen. Volgens het eerste is kapitein Wilkins van Point Barrow in Alaska opgestegen en ge land op het eiland Doedmansocira (Danhol- men), waar hij vijf dagen heeft vertoefd Dit onbewoonde eiland ligt op ongeveer 40 K M. ten Noorden van Spitsbergen. De bemanning heeft zoomin van dit oponthoud als van dc vlucht zelf ook maar in het minst geleden. Amundsen, de bekende Poolreiziger, is van oordeel, dat het slagen van Wilkins' Poolvlucht reden moet geven lot gToote voldoening. Geen enkele vliegtocht, zegt hij, is ooit gemaakt, welke hiermede geheel vergeleken kan worden. De Deensche Poolreiziger Freuchen is van meening, dot, hoewel niemond mag twijfelen aan de verklaring van kapitein Byrd, dot hij bij zijn vliegtocht van Spitsbergen in 1926 inderdaad de Pool bereikt heeft, er altijd een mogelijkheid bestaat, dat zijn observaties niet geheel juist zijn geweest. Thans kon er even wel geen twijfel bestnon, dat Wilkins inderdaad over de Pool gevlogen heeft. Green Harbour, waor de vliegers geland zijn, 'igt aan de Westkust van Spitsbergen en heeft een draadloos station Het is het centrum vnn een groote steenkoolindustrie en 400 mijnwer kers brengen den winter door in een dichtbij gelegen klein dorpje. Long Year City genaamd, zoodot Wilkins en zijn metgezel daar betrek kelijk comfortabel ondergebracht kunnen wor den. Er bestaat geen enkele mogelijkheid om Long Year City te bereiken, daar de zee ge heel is toegevroren. Wilkins zal daarom ge dwongen zijn tot de eerste weken van Mei, wanneer de dooi intreedt, in hot mijnwerkers dorpje te wachten. Het doel van de vlucht van Wilkins was een tegengestelde route te volgen dan die, welke in Mei 1926 door Amundsen, Nobile en Ells worth met het luchtschip Norge werd »ol- bracht, die van Spitsbergen over d<. Noord pool naar Alaska zijn gevlogen. Dit is de derde maal, dot Wilkins er op uit is getrokken om de Pool te bereiken In 1926 maakte hij verschillende vluchten, op één waar van hij gedurende 13 dagen verdwenen was Een hulp-expeditie vond hem met zijn vlieg machine in het ijs vastgevroren. In 1927 startten Wilkins en zijn piloot op* nieuw voor een vlucht over het Noordpooigc-* bied Den volgenden morgen werd draadloos bericht ontvangen, dat zij door de sneeuwstori men een noodlanding hadden moeten doen, op ongeveer honderd mijl van Point Barrow in Alaska. Hoewel direct hulp-expedities werden uitgezonden, kon geen spoor van de vermisten worden gevonden Eerst 17 dagen later arri veerden zij te Point Bcechery, waarheen zij op ijsschotsen gedreven waren. Wilkins bereidde op 18 Juni van hetzelfde jaar een andere poging voor om over de Pool te vliegen, doch bij nader inzien ste'de hij den tocht tot het voorjaar van 1928 uit

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1