DE ËÊMLANDEU I Deux Pièce's IFirn Hoogere Meisjesschool Woensdag 25 April 1328 26e Jaargang No. 203 AMERSFOORTSCHE SCHOOLVEREENIGiNG KOciitn I >CI1CDLVLDLLHBGII^i HAAHMtLDBWG YAMi ËJLtEJD^BWGslLWHl Meldt THANS Uw kinderen aan voor 't nieuwe leerjaar. BUITENLAND. nnnM.tj Firma M. A. Ramselaar vanaf f 8.90. Amersfoortsche Schoolvereeniging Joh. v. Oidenbarneveitlaan 23 Tel. 888 Meldt THANS Uw kinderen aan voor 't nieuwe leerjaar AME1 ABOhüiMENISPRIiiS pc< }j maanden voor Amersfoort f 2.10. p«r maand I 0.75. per 1 weck (met gratis verzekering ecgeo ongelukken) f 0.171/,. Bmoealflod franco per post per 3 maauden f 3,-. Afzonderlijke nummers f 0.03. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DIDECTEÜD UITO &VEQ: J VALKMOff DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1-1 105 «l mbtgrlp vra re» CcwlllmjnMr, elke regel mee» f 0.25. Liefdadigheids-ad vertviiUto voo» ds helft van den prijs. Kleine AdvertentiCo „KEITIES" bi) voorultbetoliag 3 regeLs 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plantscD t L— Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* Joh. v. Oldebarneveldlaan 23 Tel. 888 JCH.VMK Ca.PEHBAPMILVElTfcl I DE STAKING TE BOMBAY ERNSTIGE UITBREIDING Londen, 2 4 April. (H. N.) Het aantal stakers in de katoenspinnerijen te Bombay is thans tot 117,000 gestegen. Alle fabrieken zijn zoo goed als stopgezet. Te Bomboy verzamelden zich duizenden stakers voor één der katoecfabrieken en be gonnen steenen te werpen, teneinde de arbei ders ertoe te bewegen naar buiten te komen en zich bij de stakers te voegen. Daar de po litie de massa niet in bedwang kon houden, trok de chef zijn revolver on vuurde op de betoogers, van wie één gedood en een andere gewond werd. DE HAVEN VAN RIGA DOOR HET IJS AFGESLOTEN Bij den ingang van de golf van Riga*hebbcn zich geweldige massa's drijfijs, die veelal een dikte van 20 voet onder en 10 voet boven den waterspiegel hebben, verzameld. Tal van sche pen zijn ingesloten en moeten door ijsbrekers verlost worden. Zelfs de oudste zeelui herin neren zich niet ooit dergelijke velden van drijfijs zoo laat in het jaar gezien te hebben. STRESEMANKS CAN DID A TUUR VOOR DEN RIJKSDAG. München, 2 4 A pr iL (V. D.) De rijks minister van buitenlandsche zaken, dr. Strese- mann, heeft heden in een persgesprek meege deeld, dat hij, ingeval hij als condidaat der volkspartij mocht worden aangewezen voor Boven-Beieren en Schwaben om bij de rijks dagverkiezingen als candidaat voor deze dis tricten op te treden, een dergelijk mandoal wel zal aanvaarden. Naar Stresemann's meening is het in het belang van de gehee'e Duitsche politiek, in dien Noord-Duitschers in Zuid-Duitschland en Zuid-Duitschers in Noord-Duiischland zich in politiek opzicht interesseeren. DE DUITSCH-AMERIKAANSCHC BETREKKINGEN Naar een arbitrageverdrag. Berlijn, 2 4 April. (V. D.) Naar van be voegde zijde wordt medegedeeld, zijn tus- schen den Amerikaanschen staatssecretaris Kellogg en den Duitschen ambassadeur te Washington v. Prittwitz onderhande.ingen gaande over de sluiting van een arbitrage-ver drag tusschen de VeTeenigde Staten en Duitschland. Wellicht zal reeds volgende weel de onderteekening van het verdrag plaats hebben. Dit verdrag mag niet met het anti- oorlogsverdrag verward worden, doch moet worden gerangschikt onder dc reeks van arbi trage verdragen, die door de Vereenigde Sta ten met verscheidene mogendheden zijn ge- ERNSTIGE OVERSTROO MINGEN IN AMERIKA EEN ENORME SCHADE Uit Atlanta wordt gemeld, dat tengevolge van wolkbreuken vele rivieren in West-Florida en Zuid-Alahama buiten haar oevers zijn ge treden. Talrijke plaatsen zijn geïsoleerd. Alle telefoon- en telegraafverbindingen zijn verbro ken De schade wordt op millioenen geschat Tot dusver wordt melding gemaakt van 4 doo- den EEN VERGIFTIGDE TAART DRIE SLACHTOFFERS Te Lutry, aan 't Meer van Genève, zijn 7 personen vergiftigd, na een roomtaart gege ten te hebben. Drie hunner zijn gestorven, de anderen zijn ernstig ziek. Het onderzoek wees uit, dat de banketbakker zich van bus vergifte cn arsenicum In de taart deed in plaats van gist. DE FRANSCHE VERKIEZINGEN. P a r ij s, 2 5 April. (V. D.) De federatie der socialistische partij in het Seine-arrondis- sement heeft zich hedenavond uitgesproken to gen terugtrekking van den socialistischcn can didaat ten behoeve van de communisten, waarmede dus de candidotuur-Blum blijft ge handhaafd. LORD BIRKENHEAD'S DUITSCHE REIS. Berlijn, 24 ApriL (V. D.) L* de Duit sche en ook in de buitenlandsche pers zijn den laatstsn tijd berichten verschenen, waarin dc reis ven lord Birkenhead druk gecommen tarieerd wordt. Zoo zou hij met officieeic persoonlijkheden besprekingen hebben ge voerd over de sluiting van een anti-Russisch verbond. Naar van bevoegde zijde wordt medege deeld, is van dergelijke onderhandelingen niets bekend. Evenmin is gebleken, dot hij met andere persoonlijkheden ven gedachten gewisseld heeft. DE CHEF VAN DE POOLSCHE POLITIE AANGEHOUDEN. De hoofdcommissaris der Poolsche staatspo litie Lukaszewicx is wegens een heele reeks knoeierijen, waaraan hij zich schuldig ge maakt had, ontslagen en gearresteerd. GEEN VROUWEN IN DEN CANADEESCHEN SENAAT. Uit Ottawa wordt gemeld, dat het hoogge rechtshof met algemeene stemmen besloot, dat vrouwen niet verkiesbaar zijn voor den Cana- deeschen senaat. SPRINKHANENPLAAG IN EGYPTE. Blijkens berichten uit Cairo is een groote zwerm sprinkhanen in Benedem-Egypte ver schenen. Zij vallen de katoenplantages aan De overheid neemt krachtige maatregelen ter be strijding. DE AARDBEVINGEN HOE COR1NTHE GETEISTERD IS 500 DOODEN IN BULGARIJE Berlijn, 24 April. (H.N.) De correspon dent van de Voss. Ztg. te Athene meldt nadere bizonderheden omtrent de aardbeving, die de stad Corinthe heeft geteisterd. De stad Co- rinthc wekt thans den indruk van een tweede Pompei. Ook het antieke Corinthe heeft zeer geleden en tal van antieke bouwwerken zijn vernield. In de stad Corinthe en in de omlig gende dorpen Loetrakion, Kalomaki e.a. zijn 80 van de huizen verwoest. Ruim 10,000 menschen zijn dakloos. Te Corinthe alleen zijn tot nu toe 20 dooden en 70 gewonden geteld De eerste aardschok werd des avonds om kwart over 10 gevoeld en duurde 5 seconden. De fclectriciteitsfabrick der stad werd door den eersten schok beschadigd, zoodat de stad in duisternis gehuld v/erd. Een onbeschrijfelijke paniek maakte zich van de bevolking meester. De eerste schok werd door ongeveer 20 andere gevolgd, die echter zwakker waren. Er dreigt gevaar aan levensmiddelen, daar de meeste bakkerijen vernield zijn en niet meer kunnen werken. Uit Athene zijn 20,000 K.G. brood gezonden om in den eersten nood te voorzien De bevolking kampeert onder den bloot en hemel. Berlijn, 24 April. (VD.) Dc regecring heeft onverwijld hulptreinen en troepencontin genten naar Corinthe gedirigeerd. Voorts zijn uit Athene twee stoombootcn naar Corinthe vertrokken om dc noodlijdende bevolking naar de Grieksche hoofstad over te brengen De uit werking von de aardbeving op het Kanaal van Corinthe is van dien aard geweest, dot de sche pen het kanaal niet meer konden verlaten Gisterenmiddag zijn de ministers van binnen- landsche zaken en justitie naar de plaats van de ramp vertrokken. De president der repu bliek, die een oproep om steun voor de nood lijdenden heeft gedaan, begeeft zich eveneens naar het geteisterde gebied. Uit Washington wordt d.d. 24 April aan de Tel. gemeld De zaakgelastigde der Ver. St. te Sofia heeft bij het Amerikeonsche ministerie van buiten landsche zaken telegrafisch om steun voor Bul garije verzocht. Hij deelde mede, dat volgens de jongste officieele rapporten door de aard bevingen in Bulgarije 500 personen zijn ge dood. Achtduizend personen zijn dokloos, ter wijl 10,000 huizen beschadigd of verwoest zijn. Uit Sofia wordt d.d. 24 April gemeld In den loop dor laatste 24 uur zijn te Phi- lippopel en elders weer lichte schokken waar genomen. Heviger waren ze te Stara Zagoio en vooral te Raskovo, wear enkele gebarsten muren instortten. In de geheele streek voert dc bevolking een wanhopigen strijd tegen weer en wind, in do open lucht kampeerend, want de tenten en barakken zijn onvoldoende. Wegens de on ophoudelijke regens en de koude bestaat er ernstig gevaar voor het optreden van epide mische ziekten. De voorzitter van den minis terraad verklaarde, dat de overheden, wegens het gebrek aan zeildoek, al het mogelijke doen om voorloopige loodsen op te rirluen. Uit een voorloopige statistiek blijkt, dat het aantal ingestorte huizen te Philippopel mer dan 3C00 bedraagt en het aantal onbe woonbaar gewordene 6100. Bovendien ver- cischen meer dan 2500 gebouwen onmiddel lijke herstellingen, om weer bruikbaar te wor den. Twee professoren van de wetenschappelijke faculteit te Sofia, die teruggekeerd zijn vjn een studiereis in 't geteisterde gebied, verkla ren, dat de aardbeving plaats gehad heeft m een streek, waardoor een vroegere spleet in de aardkorst loopt, evenwijdig met de nieuwe spleet, die loopt door dc plaatsen, welke thans het zwaarst geteisterd zijn en dat de aardbe ving toegeschreven moet worden aan de ver» schuiving van diluviale lagen. Bij een dorp op den rechteroever van de Ma-rit za, tussohen Philippopel en Papaz^, heeft zich door de verzakking van den bodem in het water, dat na de beving uit den grond gespoten is, een meer gevormd, dat is blijven bestaan en thans 120 M. lang is en 80 M. breed en een diepte heeft van 40 cM. Anderzijds vertoont de bodem van het eiland in de Maritza beneden Philippopel die pe spleten. Volgens de berekeningen der deskundigen bedraagt de schade, door de aardbeving aan gericht, enkel voor Philippopel VA milliard leva. Het aantal gezinnen in de stad, dat dak loos is, bedraagt nog 14.000, daar de regee ring er reeds 9000 ondergebracht heeft. Het aantal gezinnen in de omstreken van PhPip- popel voor welke nog onderdak gevonden moet worden, bedraagt 2500. Engelsche hulpactie. Londen, 24 April. {V. D.) Het Engei- sche oorlogsschip Perthshire is met levens middelen en hulpgercedschappen van Malta naar Griekenland vertrokken. Een torpedoja ger zal heden volgen. Het 'Amerikaansche ge zantschap heeft een vertegenwoordiger naar het gebied van de aardbeving gezonden om ter plaatse een onderzoek in te stellen naar do eventueele noodzakelijkheid van Amerikaan sche hulp. DE AARDSCHOKKEN TE CORINTHE. Do toestand van de dakloozen wordt els wanhopig geschetst. Het voortduren der aard schokken belet hun de voorwerpen van waar de onder de puinhoopen vandaan halen. De schade aan het oude Corinthe en het museum wordt betrekkelijk gering genoemd. DE HANDIGSTE Stofzuiger is De Vampyr A. E. G. Prijs f 98.- JÏAASGJBSXn. QOJkv.260 Betaling in overleg. DE BRITSCHE BEGROOTING CHURCHILL'S EXPOSE London, 2 4 April. (H. N. Drl.) Chur chill heeft vandaag in het Lagerhuis bij de be handeling van het vraagstuk der nationale schuld aangekondigd, dat hij van plan was terug te keeren tot de politiek, in 1875 door sir Stafford Northcote tijdens het kabinet- Disraeli ingesteld, om een vast bedrag voo»' deze schuld uit te trekken. Hij stelde vooi hc* cijfer op 355 millioen per jaar vast te stel len. Door de betaling van dit bedrog pc: jaai zal de buiten*- cn de binnenlandsche schuld met inbegrip van de schuld aan dc Vereenigde Stoten in een tijdvak van 50 jaar worden af gelost. Voorts kondigde hij aan, dat zoo spoe dig mogelijk een wetsontwerp zal worden in gediend, waarbij de „Currency notes" zullen samensmelten met de biljetten van de Bonk von Engeland. De totale uitgaven voor 1928 worden op 8C6.I95.000 geraamd. De uitgaven vooi den geconsolidecrden schuiddienst zijn met 395 millioen opgenomen en de uitgaven werden verleden jaar op 835.390.000 ge raamd en bedroegen in werkelijkheid 838.585.000. Met betrekking tot de raming van de inkomsten op den grondslag van dc bestaande belasting merkte de kanselier van de schatkist op, dat de douane-rechten er. ac cijnzen in overeenstemming met de toeneming van de bevolking en het op peil blijven van de koopkracht met 2 a 3 millioen per jaot toe nemen. Churchill meende, dat de opbi engst van de bierbelasting op het cijfer van verle den jaar kon worden geraamd, doch dat de inkomsten uit den alcohol-accijns vermoedelijk zich in dolende richting zullen blijven bewe gen. De verhooging ven de tabaksbelasting heeft aan de verwachtingen meer dan beant woord. De rechten op zijde en op den invoer van artikelen volgens de wet tot beveiliging van de industrie toonen over het algemeen een vermeerdering aan. Churchill -verwachtte dit jaar een opbrengst van 3K millioen uit de belasting op de weddenschappen tegen 2.700.000 verleden jaar. De opbrengst van de belasting op thee en suiker zal vermoede lijk in het komende jaar zich langzaam in stijgende richting bewegen in overeenstem ming met het toenemende verbruik. WEERBERICHT 25 APRIL. Hoogste Barometerstand 772.9 Danzig. Laagste Barometerstand 773.S Vcstmanoer. Verwachting tot den avond van 26 April. Zwakke tot matige Zuid-Oostelij- X6 ke tot Zuidelijke wind, helder tot licht bewolkt, droog weer, iets koe- >K Ier des nachts, overdrag weinig verandering in temperatuur. LANGESTRAAT 52. (hoek Krommestr.) TURKIJE'S BUITENLANDSCHE BETREKKINGEN. De Turkschc minister van buitenlandsche zaken heeft te Angora gezegd, dat de be trekkingen van Turkije met alle mogendheden, behalve Frankrijk, goed waren. Met Frankrijk bestaat een betreurenswaardig geschil over de afbakening van de Turksch-Syrische grens. Dc betrekkingen met Italië waren na zijn onder handelingen met Mussolini veel beter gewor den. SCHIPBREUK. Zeven slachtoffers. Uit St. Sebastian wordt gemeld, dat een Spaansche ^lo'cp werd verbrijzeld tegen de rotsen Zij zonk onmiddellijk. Van de 10 op varenden zijn er 7 verdronken. DE LOONSTRIJD IN DE RIJNVAART. Op I Mei werkstaking? Uit Duisburg wordt gemeld, dot de onder- bundelingen over de regeling van dc looren in de Rijnvaart zijn mislukt, daar de centiale vi reeniging van machinisten cn stokcTS niet was verschenen en de verkeersbond van geen afzonderlijke onderhandelingen met de pa troons wilde weten. Een nieuwe datum van samenkomst is niet voorgesteld, hoewel het collectief verdrag a.s. Maandag ten einde loopt. Aangenomen wordt, dat 1 Mei het werk in de Rijnvaart gestaakt zal worden, DE HERZIENING DER HONGAARSCHE GRENZEN. Rothermere's actie. Gisteren is in de zitting van het Hongaar- sche Huis van Afgevaardigden het telegrafisch antwoord voorgelezen, dat lord Rothermere zond op een aan hem gericht telegram. „Ter wijl ik de zaak van Hongarije verdedig", zegt de lord, „ben ik overtuigd, dat ik niet enkel het grootste belang van uw land, maar tevens het belang van heel de wereld dien. Nu de aandacht der geheclo wereld op uw zaak ge vestigd is, geloof ik, dat de zegepraal dezer zaak niet meer verhinderd kon worden." DE BRITSCHE WERKLOOSHEID. Het aantal werkloozen in Engeland bedroeg op 16 dezer 1,083,000, d. i. 41,865 minder don de vorige week en 22,640 minder dan verleden jaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1