DÉ ÉEMLANDÊR Crêpe Caid ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per PRIJS OER AÜVERTENTIEN van 1—4 rc^da I I 05 «et lo^gr»} vwo een bewijsnummer. Donderdag 26 April 1928 2be Jaargang ito. zö4 BUITENLAND. een bestrijder der bolsje wisten heengegaan WJIII FM RRnFNHMI7FRILANGESTRAAT43 - telefoon 352 wu.Li.ivi unuLiinuic.cn juweliergedipl.horlogemaker Gouden- en Zilveren Manchetknoopen. Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE ernstige botsingen 5000 inwoners vermoord de successen der zuidelijken tien ernstig gewonden Firma M. A. Ramselaar chamberlain licht in de nationaal-socialisten verstoren zijn rede AMERSF week (mei gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.l7l/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummer* f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON [NTERC 513 DIRECTEUR UIT0 EVER! J.VALKHOFT 1cike regel mee» f 0.25 Liefdadigheid* adWffeotHto voor d« helft van deo prlja Kleine Advertentiën „KEITIES" bij vooruitbetaling i 5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Hewijsnummei extra 0.03 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* NABETRACHTING OVER DEN GEMEENTERAAD Wij zijn in Amersfoort zeker niet ver wend met al te ruime toelichting op de punten der Raads-ogenda. Ja, de redactie dezer punten is gewoonlijk zoo, dat ^nen er geen haar wijzer door wordt. Men heeft zioh dan ook al eens beklaagd over de verslagen in zooverre het punten betrof, die zonder discussie worden aangenomen- Maar daar kunnen wij ook niets ean doen. De voorlich ting, welke wij officieel krijgen, geven wij ook aan onze lezers. Worden deze dus niet wijzer door de openbare behandeling (1) der zaken, dan vindt dat eenvoudig hierin zijn oorzaak, dat ook aan de pers elke voorlich ting wordt onthouden. Met de agenda van Dinsdag j.l. was dat al heel erg. Advies 'hierover, advies daar over, maar hoe dat advies luidt komen we niet te weten. Welk gemeentebelang er mee gediend is, dat de agenda niet vermelde of het advies afwijzend is of niet kunnen wij niet begrijpen, 't Is waar, de punten van behandeling behoeven niet te worden ge publiceerd, een bloote vermelding van dag en uur der vergadering is rechtens vol doende. Maar als het publiek behandelen van de publieke zaak zoo wordt opgevat, dat het voldoende is als ieder de openbare ver gadering kan bijwonen, dan is de publiciteit heel dikwijls toch niet meer dan een woord. We begonnen met een vergadering met gesloten deuren. Na heropening der open bare vergadering hoorden we van den heer Folder, dat gesproken was over de benoe ming van een keurings-veearts. Dit raadslid deelde mede, dat de voordracht niet was volgens het advies van de Commissie van Bijstand, die de als no. 2 voorgedragen© no. 1 had geplaatst en daarom zou de S. D. A. P.-fractie no. 2 stemmen. Eenstemmig was deze commissie van oor deel dat de heer Bruins no. 1 moest worden geplaatst en de heer Galesloot no. 2. De wethouders besloten de volgorde om te keeren, natuurlijk niet omdat de heeT Gale sloot katholiek is. Partijbenoeminigen komen ter rechterzijde niet voor. Waarom twee der wethouders hebben gemeend het gemeente belang te dienen door het advies van de Commissie van Bijstand niet te volgen, kwamen we niet te hooren. De belastingverlaging ging nog niet zoo heel vlot. B. en W. wilden den factor bren gen van 1-45 op 1.40. Eerst moest nog wat geld woeden weggewerkt naar de begrooting van '28 en dan bleef er nog genoeg over om de belasting een half puntje te verlagen De heer Boas wilde nog wat verder gaan, volgens hem was de financieele toestand gunstig genoeg om den factor op 1.35 te stellen. De heeren Noordewier en Verheij lieten een heel ander geluid hooren. Vol gens hen was bij een groot deel der aange- slagenen achteruitgang te constateeren, zoodat een voorzichtig financieel beleid ge bood thans niet tot belastingverlaging over te gaan. En de heer Noordewier had een groot aantal onderwerpen bij de hand, die dringend verwezenlijking behoeven en waar veel geld voor noodig zal zijn. Dat is een zuiver standpunt. Wanneer men hooge verlangens 'heeft, dan moet men er ook niet voor terugdeinzen de 'belasting hoog te houden. Dat werd wel een« beetje uit het debat gehouden. Men doet wel of de financieele toestand gunstig is, maar men rept er niet over, dat het resultaat is verkregen door een zoo hooge belasting, dat we nog altijd onder die plaatsen behoo- ren, waar de belastingbetaler het meest ge knepen wordt. En nu mag de heer Noorde wier beweren, dat een 'half puntje belasting minder niet gevoeld zal worden, wij zijn zoo vrij het tegendeel te gelooven. Een groot deel der burgerij zucht onder den te zwaren belastingdruk, zoodat elke verlaging, hoe gering ook, dankbaar zal worden geaccep teerd. En als de verlaging nu werkelijk van zoo weinig beteekenis is, dan zullen de sociale en economische maatregelen, welke de heer Noordewier wil, er toch ook niet onder lijden. Wethouder Thien wees er trouwens al op, dat het tempo van de in voering dier maatregelen niet uit het oog moest worden verloren. De heer Noordewier had uitgerekend, dat 508 personen net zooveel inkomsten heo- ten te zamen als 7335 andere personen. Waarmee hij wilde betoogen, dat de ver laging in hoofdzaak ten goede zal komen aan die 508 hooge inkomens. Een andere redeneering is, dat dan alles gedaan moet worden om dat kleine aantal te verhooger. door de vestiging hier aanlokkelijker te maken. En wat is daar 'beter voor geschikt dan belastingverlaging. Dat trekt altijd veel meer dan het meest beroemde natuur» schoon. t n Wethouder Thien, die 'het voorstel van en W. op uitnemende wijze verdedigde, ver wees no<* naar op handen zijnde technische herzieningen van heffingsverordeningen We hebben daarvan in Amersfoort eenige ervaring. Het is nog niet zoo heel lang ge leden, dat we belastingverlaging kregen, welke op de meeste aanslagen werd uitge drukt in belastingverhoogd vanwege de herziening der schaal. Ja als dete^",ek bijkomt, dan doen we maar het beste he ergste te vreezen. We hopen en verwachten van wethouder Thien, dat hij van een derge lijk „Machiavellisme" in miniatuur afkeerig zal zijn. Nu de leerplicht voor het 7de leerjaar in gevoerd wordt, moest onder de oogen wor den gezien, hoe in de vereischte school ruimte zal worden voorzien. We hebben hier een centraal 7de leerjaar en dus was het heel begrijpelijk, dat B. en W. kwamen met een voorstel tot uitbreiding daarvan. Toch scharen we ons volkomen aan de zijde van den heer Noordewier, die er meer voor voel de aan elke school een 7de leerjaar te ver binden. Paedagogisch is dat zeker de beste oplos sing, vooral daar de leerstof van thans "oor 6 leerjaren wel wat omvangrijk is. Maar, en werd dit niet vergeten Dinsdagavond, dan krijgt het 7de leerjaar een aender ka rakter dan het thans hier heeft. De opzet s te dezer stede feitelijk meer als vervolg- sohool met uitbreiding van bepaalde vak ken en een sterkere orienteering op de praktijk. Nu moet men zich daardoor niet van de wijs laten brengen en er zich inbeel den dat daarmee „do school voor het leven" is gegrondvest. Voo&l buitenstanders laten zich zoo gemakkelijk door den schijn ver leiden en een aardig werkstukje of een mooie teekening zijn veelal de meest doel treffende bewijzen voor de degelijkheid var. het onderwijs. Maar nuchter bezien, zou het echter het meest aanbevelenswaard zijn, aan elke school (of mogelijk twee scholen gecombi neerd) een zevende leerjaar en het thans bestaande Centrale 7de leerjaar voortzei- tingsschool, die dan tevens beter aan den oorspronlcelijken opzet zou beantwoorden Dat zou echter nog al wat geld kosten en misschien zouden er voor zoon voortzet- t'ngsschool ook wel geen leerlingen komen. Voorloopig blijft een en ander dus tot de vrome wenschen behooren en moeten we genoegen nemen met de goedkoopste op lossing zooals die door B. en W. werd voor gesteld. Nu het klokkenspel 's nachts'zal worden stilgezet, waardoor de stroom van vreemde lingen hier onrustbarend zal toenemen, gaat het hótel- en restaurantwezen een ongeken- den bloei tegemoet. En wat gelukkig toch, dot het „Verk eershuis je" er net nog bijtijds is. En dan word* nog wel eens gepraat van weinig vooruitziende bestuurders I GENERAAL WRANGEL OVERLEDEN GencracJ Wrange] is hedenmorgen overle den. Baron Peter Wi angel werd in 1880 uit een Ballische familie geboren. Hij werd in Rus land opgevoed en behaalde het diploma voer mijningenieur. Het leger trok hem echter veel meer ean en zijn militaire talenten, waarvan hij als ordonans-officier van generaal Ren- nenkampf in den Russïsch-Japanschen oorlog had blijk gegeven, kwam tot volle ontplooiing in den wereldoorlog, waar hij eerst als kolo nel, en spoedig als generaal meestreed. H. Leonordt, die indertijd in de Deutsche All. Ztg. een levens-karakterbeschrijving van dezen generaal gaf, schreef daarin blijkens het Hbld., dat zijn meesleepcnde dapperheid en zijn buitengewone gave, om met den een- voudigen man om tc gaan, maakten, dat hij ook na de revolutie spoedig weer een voor aanstaande ploats innam, toen in den zomcj van 1918 het leger der Donkozakken ge vormd werd en Komilof en Dcnikin een vrij willigersleger bijecnbruchten en het noorde lijk deel van den Kaukasus von bolsjewisten trachten te bevrijden. In den winter van 1919 kwam de terugslag. De Entente had onoenighcid gestookt in het kozakkenleger; het viel uiteen en de bolsjewis ten stonden midden in het Don-gebied Luid riep de regeering van Don-republiek om hulp En hij, die hulp bracht, was Wrongel. Met een handvol Koeban-kozakken wierp hij zich op de tegenstanders. Een merkwaardig beeld: een Duitsche boron in Kirgiczen-uniform als aan voerder der kozakken. Het succes bleef hem trouw; hij werd een van de meest geliefde kozakkeneanvoerdc». Geu-ilig verdroeg het kozakkengebicd de steeds terugkomende op offeringen van goed en bloed, die de Duit sche baron voor de voortzetting van don veld tocht noodig achtte. Zijn kleine kozokkenbri- gode werd een sterke divisie, een corps, en ten slotte het Kaukasische leger, de rechter vleugel van het leger van Denikin. die zege vierend optrok tot voor Saratof. De zwakke politiek van Denikin verhinderde zijn verder succes. In den herfst van 1920 gelukte het hem het roode leger meer dan een nederlaag toe te brengen en afdeelingen kozakken op zijn hand te krijgen. Blijvend was zijn succes echter niet. Tot midden November 1920 kon hij het in den Krim houden. Toen gaf hij het op en scheepte zich met ongeveer 20.000 man te Sebastopol naar Constentinopel in op schepen, die de Entente tot zijn beschakkig hadden gesteld. Jaren lang heeft hij zijn man nen bij elkaar gehouden in de hoop, dat de toestand in Rusland zich zou wijzigen. Toen dit niet gebeurde, ontbond hij in 1922 zijn generalcn stof en zijn organisatie. GEVESTIGD 1885 Wij brengen U voor het komend motorsei zoen een schitterende serie motorrijwielen, allen de nieuwste modellen, welke thans bij ons geëtaleerd zijn, HARLEY DAVIDSON. DOUGLAS MATCHLESS MOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend, LAVENDELSTRAAT 12 Telefoon 1093 COMPLOT IN DE PENDSJAB Londen, 25 April. (H. N.) Te Lahore zijn berichten ontvangen, dat in de Pendsjab een complot tegen de veiligheid von dei» staat is oatdekt. Ruim 200 personen zijn in verband hiermede gearresteerd. Het hoofd kwartier der samenzweerders bevond zich te Kothala. Onder do bevolking, die voor hel grootste gedeelte uit Sikhs bestaat, werd le vendige propaganda gemaakt, om een wijzi ging voor het opbrengen van de landrechten te verkrijgen. Voorts werd de bevolking aan gespoord om te weigeren belasting te betalen, zich gewapend tegen de ambtenaren te ver zetten en zich ongehoorzaam te betoonen ean de verordeningen, welke de regecring te .Dur- ba uitvaardigt. Een sterke politie- en troepen macht is onder bevel von den inspecteur van politie naar Kothala vertrokken, waar men op gewapend verzet stuitte. Bij de botsingen wer_ den 2 officieren en 2 soldaten gewond en 7 inlanders gedood. DE AARDBEVING IN GRIEKENLAND een ernstige omvang Londen, 25 April. Ji.N.) De leden van het Griekschc kabinet, die van een inspectie» reis door het door de aardbeving geteisterde gebied van Corinthe naar Athene zijn terug gekeerd, verkloten, dat de omvang van de ramp grooter is dan aanvankelijk werd ver ondersteld. De schade wordt op 2.5CO.OOO geraamd. De regeering overweegt de moge lijkheid om een leening bij de nationale bonk voor den wederopbouw op te nemen. Tor voor ziening in den eersten nood van de bevol king is reeds een algemeene collecte gehou den. Volgens do laatste berichten bedraagt het aantal dcoden te Corinthe 30 en dat der ge wonden ruim 100. Men vreest echter, dat cr nog slachtoffers onder de puinhoopen ge vonden zullen worden. Van de 5000 huizen te Corinthe moeten er slechts nog 50 staan, die dan nog emstig beschadigd zijn. Ben of ficieel bericht van de Engelsche admiraliteit meldt, dat het patrouille-schip Stuart en de hulpkruiser Perthshire Moondog van Malta naar Corinthe zijn vertrokken Andere oor logsschepen zijn op weg naar Malta, om vóór hun vertrek naar Corinthe nog de noodige voorraden in te nemen, om de getroffen be volking te kunnen helpen. DE TANGERCONFERENTIE. Parijs, 25 April. (H. N.) De internatio»- nale Tangerconferentie, die onlangs verdaagd moest worden, zal morgen weer bijeenkomen. De Italiaonsche aanspraken zullen dan nog maals worden onderzocht. EEN ENGELSCH-PERZ1SCHE OVER EENKOMST. Londen, 25 April. (H. N.) Aan do Ti mes wordt uit Basra gemeld, dat lusschen En geland en Perzië een overcenokmst tot stand is gekomen met betrekking lot de haven van Abadon. Perzië heeft zijn eisch, dat Engel sche oorlogsschepen de haven niet mogen aandoen, ingetrokken. EEN POLITIEKE MOORD IN RUSLAND. Verscheidene arrestaties. Kof no, 25 April. (V. D.) Naur uit Mos kou gemeld wordt doet de GePeOe mededee- ling van een politieken moord, die in het Moskousche gouvernement moet hebber» placts gehad. In het dorp Molwino werd de communist Peter Sacharow, die in het gou vernement Moskou den strijd tegen de hee- renboeren leidt, door een revolverschot ge dood. Hij gold als vertrouwensman van de communistische partij en had tol taak de „cultureele revolutie" op het platteland door tc zetten. Volgens de officieele berichten is Sacharow vermoord, omdat hij zich verzette tegen den bouw van een nieuwe dorpskerk en bij herhaling zoowel de geestelijkheid als de kerk beleedigd heeft. In het dorp Wolwino zijn op gTond vón dit voorval, dot toekenend is voor de stemming in den boerenstand, tal van arrestaties verricht. G. H. ROBERTS, t De Engelscho oud-minister G. H. Roberts Is overleden. Hij was minister in het arbeiders- kabinet en controleur van de voedselvoorzic- r.irg vlok na den oor'og. CHINEESCHE STAD GEPLUNDERD Uit Honkau wordt bericht, dat vluchtelingen verschrikkelijke bijzonderheden mededeelen over de plundering van de stad Kingmen, die 600.000 inwoners telt, wuurvon cr 5000 ver moord zijn door benden roovers, bestaande uit deserteurs en leden van de boerenorganisatic, die zich dc „vcrceniging van het goddelijke woord" noem.t. vj, WEERBERICHT 26 APRIL. V jx I-Ioogstc DE CHINEESCHE BURGER OORLOG De nationalistische opperbevelhebber heeft het bericht bevestigd, dat de stad Tsinanfoe door dc Zuidelijken ingenomen is. Er werden 60.000 geweren cn meer dan 100 stukken veldgeschut buitgemaakt. Amenkaanschcc voorzorgs maatregelen. Londen, 25 April. (V. D.) Naar de bladen uit New Zork melden, overweegt nver in Amerikaansche regeeringskringen do Chi- neesche ooriogszee volledig door de Ameri kaansche onderdanen te doen ontruimen. Op het oogenblik bevinden zich ongeveer 2500 Amerikanen in de provincies Tsjili cn Sjeon- tcen. Men houdt bovendien rekening met de mogelijkheid, dat het bcndc-wczen spoedig een sterke opleving zal vertoonen, hotgtcn tot ineenstorting dor Sjantoengregec ring moet leiden DE RAMP IN BULGARIJE MEER DAN 100 DOODEN duizenden dakloozen De tragische balans van de Bulgaarsche nardbevingsramp, op grond van officieele ge gevens, vermeldt 103 dooden cn 700 gewon den. Het totale aantal ingestorte gebouwen overtreft de 10.000 cn dat der onbewoonbare huizen 10.500. Het aantal dokloozen wordt op 200.000 geschat. De stoffelijke schade is meer on 2J4 milliard leva. Gisterochtend om half 12 werd een nieuwe schok geregistreerd, die het hevigst gevoeld werd te Boergas, dat door dc vorige aurdbevin- gen gespaard was, te Harmanly, Süvcn, Has- kovo, Jambol en Slara Zagora. Behalve 2 ge wonden te Harmanly, worden nergens slacht offers of schade gemeld. Het centrum der aardbeving was gelegen op ongeveer 250 K.M. ten Z.-O. van Sofia. De Komer heeft in alle urgentie een vooi- stel aangenomen voor hulpvcrleening aan do slachtoffers, dot de instelling voorziet von een centraal organisme cn waarvan de inkomsten verzekerd zijn door een verhooging der di recte belastingen met 20 pet. Minister-president Liaptsjef betuigde zijn donk namens de regecring en het Bulgaarsche volk voor de sympnthiën, die de beschaafde wereld voor Bulgarije getoond heeft bij ge legenheid van dc remp, die het land getroffen heeft. Dalinof, de leider der democratische partij, legde den nadruk op dc eensgezindheid der partijen in haar streven om het droeve lot te verzachten van dc geteisterde bevolking. Zin spelende op het herstel van dc aangerichte schade, uitte hij den wcnsch, dat dc plaats, die de vorderingen der politieke schuldcischers op dc Bulgaarsche bcgrooting innemen, voortaan zal worden ingenomen door dc plichten jegens de mcnschheid. AUTO-ONGELUK TE BERLIJN Een auto van den snel-potrouillcdienst der Schupo te Berlijn reed gistermorgen in een straat te Lutterfeld in volle vaart tegen e/?n gaslantaarn. De auto werd volkomen vernield De inzittenden, ccn brigadier en 8 agenten be nevens de chauffeur, werden alien tien ernstig gewond. Vier verkceren in onmiddellijk levens gevaar. HET NANKING-INCIDENT Een Fronsch-Chineetche overeen komst. P a r ij s, 26 April. (V. D.) Naar uit Sjan. hai geme'd wordt, hebben de F-ansch-Gru- neesche onderhandelingen inzake bijlegging van hot Nanking-incident geleid tot de slui ting van een overeenkomst, die voorziet in de benoeming van een uit twee Fransch'".» cn twee Chineezen bestaande commissie In geval van mecningsverschillen zal eou scheidsrechter benoemd worden Deze com missie zal zich op de hoogte stellen van de aangerichte schade. Van Chineeschc zijde zijn maatregelen tegen de onruststokers toe gezegd, terwijl van Franschen kant dc moge lijkheid van bzstudeering der Fr?nsch-Chi- necsche verdragen in het vooruitzicht werd gesteld. WEERBERICHT 26 APRIL. Barometerstand: 772.1 WIsby. Laagste Barometerstand 743.2 w Vestmanoer. w Meest matige Oostelijke tot Zui- (lelijke wind, helder tot licht of half 5g$ bewolkt, nng droog warm weer; in w het Zuid-Westen mogelijk verder 5«$ toenemende bewolking cn geringe Ivans op onweer. EROMMESTR. 4—C—8 LANGESTR. 52. Zuiver wollen f 1.75 per El in de nieuwste kleuren. DE CHINEESCHE ZEEROOVERIJ In antwoord op een vraag omtrent de zee- rooverij in dc Chincesche wateren antwoordde Chamberluin gisteren in 't Lagerhuis, dat deze nog voortduurt, doch dat in de laatste 6 maan den de activiteit der zceroovers uonmeikclijk verminderd is. In dit tijdvak zijn cr slechts 3 gevallen geweest, waarin de zcerooveis met eenig succes zijn opgetreden. In geen dezer gevallen waren hierbij Engelsche schepen be trokken. Een poging, om een gezameniijl» op treden van dc mogendheden tot stond "te bren gen, is niet geslaagd, daar alleen Japon bereid was om met Engeland samen tc werken. In de wateren, waarin zeeroof wordt gepleegd, wor den thans regelmatig door Jopansche of Chi- necschc oorlogsschepen gepatrouilleerd Dc Engelsche gezant te Peking heeft met gene raal Li Tsjocn geconfereerd omtrent de tegen»- over de zceroovers te volgen gedragslijn. Li Tsjoen veroordeelde het pirotendom ten scherpste cn heeft de hoop uitgesproken, dat hij binnen 3 maanden het gebied van de Bias- baai zal kunnen zuiveren. STRESEMAN N AAN 'T WOORD Gisteravond heeft minister Stresemann t<? .München in den Bürgerbrüukelder een verkie zingsrede gehouden, waarin hij o.o. zei, dat hij gaarne de candidaluur aanvaard had, omdat hij er zich over verheugde, dat deze juist uit Zuid- Duitschland, uit Beieren, kwam. Al twee uur voor het begin van Strese- rr.ann's rede was de kelder zoo vol, dat er nie mand meer bij kon. Behalve verscheidene vol gelingen van den minister, waren cr ook vele notionaal-socialisten (Hitlerianen) tegenwoor dig Stresemnnn's verschijnen werd dooi zijn partijgenooten met een ovatie begroet. Dr Beutner, de voorzitter der vergadering, uitte in zijn openingsrede de hoop, dot München zou toonen den rninistei rustig te kunnen aan» hooren, doch het mocht niet zoo zijn Het is dr. Stresemann intusschen gelukt ongeveer anderhalf uur te spreken en zijn denkbeelden tc ontvouwen ondanks de herhaalde storingen, die de nationaal-socialisten door hun geblaas op fluitjes en het s'akcn van kreten veroor zaakten Ten slolte gingen deze krijschen en schreeuwen en zongen zij onder een onbeschrij felijk lawaai het Dcutschlnnd uber Alles, het Mitlerlied en de Wacht om Rhcin, terwijl zij ook herhaaldelijk een Leve Hitler" aanhieven, dat door Stresemann's aanhangers met een „Leve Stresemann!" werd beantwoord. Toen het onmogelijk bleek de orde te herstellen, sloot de voorzitter tegen tienen de vergadering, na dat hij er met nadruk op gewezen had, dat het dus onmogelijk gebleken was den minister van huitenlandsche zaken van het Duitsche rijk te München gehoor te verschaffen. Stresemann zelf had aan het slot van zijn toespraak er zijn spijt over geuit, dat zijn tegenstanders zelfs het Deutschland über Alles niet heilig genoeg ge weest was om het te gebruiken om zijn rede in de war te sturen. Toen de minister het lokaal verliet, brachten zijn volgelingen hem nieuwe ovaties, terwijl dé notionaal-socialisten weer het Hitlerlied aan hieven. Lands- en gemeentepolitie ontruimden ten slotte de zaal. Stresemann ging, gelijk afgesproken was, tegen elven weer naar Berlijn terug. ROOVERS IN ACTIE. Met 44.000 mark cr vandoor. Barmen, 25 April. (H.NVier gemas kerde individuen zijn vanmiddag in het loon- burca'i der firma Hölken-Scile tc Rittershau- sen binnengedrongen, waar zij het personeel met revolvers in bedwang hielden en er met 44 000 mark van door gingen. Een gedeelte van het geroofde hebben zij op hun vlucht verloren, terwijl men later nog een ander ge deelte in een steengroeve verborgen vond. fn het geheel ontbreekt thans nog een bedrag van ongeveer 10.000 mnrk. Hoewel de roo vers terstond achtervolgd werden, is het tot nu toe niet gelukt hen in handen te krijgen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1