DE EEMLANDEU BUITENLAND. xxxxxxxxxxxxxxx Crêpe Caïd Vrijdag 27 April 1928 2be jaarpang ito, zao N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Elfecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Hardelscredieten Incasseeringen Spaar-tieposita's rente 4 -X- X- X X- X X X Firma M. A. Ramselaar ABONNEMENTSPRIJS per 3 «aaadea voo* Amersfoort f 2.10 per maand f 0.75. pet week (tret ^ratt» verzekering «ge® oogclnkkea» f 0.17'/#, Biooeotaoo franco ^er pos? per 3 meaadeo 0 3»-. Afzonderlijke nomcer» f 0.05. POSTRKKKN1NG 47910 TELEFOON INTERC 513 DIPECTEUR -UITGEVEC: J.VALKhOff PRIJS OER ADVERTENTIEN rTg"'m ""*B"P «MH»ooiw. o"—ej|je „.gg, metff i0 2b Liefdadigheids adv*; temt voo» da helft van deo prijs Meme AdvertentiCo „KE1T1ES" bU vooruitbetaling 9 ttgth 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaotaeD I.— He«viisnommei ettr® 0C3 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* WARM WEER IN ENGELAND THANS WORDT KOUDE VERWACHT Londen, 2 6 April. (H. N. Draadloos). In het zuiden van Engeland he^ft men zich deze weck in bui ten ge woon warm weei mogen verheugen. Te Londen was de temperatuur vanmiddag 70 graden fahrenheit in de scha duw. Men verwacht echter niet, dat deze mi niatuur-hittegolf zal aanhouden. Er wordt on weer voorspeld, gevolgd door koude cn on standvastig weer. DE AARDBEVINGEN VARNA GETEISTERD Sofia, 26 April. (V. D.) In den afge- loopen nacht zijn Varna en de kust van de Zwarte Zee geteisterd door een hev'go aard beving. Door reusachtige vloedgolven werd groote schade aangericht. Men vreest, dat Varna hetzelfde lot zal treffen els Philippopel. Hulpverleening aan Corinthe. Londen, 2 6 April. (V. D.) Telegram men, ontvangen van de Brilschc oorlogssche pen, die uitgezonden zijn om de vluchtelingen van Ccr'nthe te assisteeren. melden, dot giste- Ten een duizendtal tenten is opgericht, do? in dien nocdig, nog uitgebreid zal wordeit Voorts zijn er keukens opgericht, terwijl pei vliegtuig 10^30 pmd brood werd aangevoerd, dat onder db slachtoffers van de romp ver deeld wordt. DE STRIJD IN NICARAGUA DE AMERIKAANSCHE INTERVENTIE Londen, 26 April. (H. N) De Amen- knansche Senaat heelt gisteren de marinebe- grooting definitief goedgekeurd Een amende ment, waarin de teiugtrekking der Amerikaan sche troepen uit Nicaragua tegen het begin van het volgende jaai na afloop van de presi dentsverkiezingen in Nicaragua wordt verlangd, tverd verworpen. Integendeel is besloten den president der Vereenigde Staten geheel vrij tt laten in de behandeling van deze kwestie. ERNSTIG VERKEERSONGEVAL TE ESSEN. Essen, 26 April. (V. D.) Woensdugmid- dtg heeft een ernstig verkeersongeval in dc Aifiedstrasse twee slachtoffers geèischt, een doode en ven zwaargewonde. Twee wielrijders, een heer en een dame, reden een vrachtauto met aanhangwagen tegemoet. De dame, die klaarblijkelijk neg met zeer ver gevorderd was in de kunst von fietsen, deed haar begeleider bij bet uitwijken voor dc vrachtauto vollen. In dtn val geraakten beiden onder de vrachtauto. De man kreeg een wiel van den aanhangwagen o\er het hooid, zoodat de dood onmiddellijk in trad. De dame werd ernstig aan het hoofd ge wond. BROEDER EN ZUSTER TER DOOD VEROORDEELD. Oppeln, 2 6 April. (V. D.) De jury rechtbank te Oppe'n heeft heden den arbcide? August Moczygemba en zijn zuster, de arbei dersvrouw Gatlik, wegens moord en aanstich ting tot moord ter dood veroordeeld Op aan stichting van zijn zuster heeft Moczygemba m don nacht van 15 op 16 Januari den echtge noot van de laatste uit een hinderlaag neer geschoten. De verdachte had zich door den dood van baar man in het bezit van de ver- zekerirgssom willen stellen, die zij don met haar broeder had willen declen. HET PROCES TEGEN HOFFMAN EN KöLLING. Men meldt uit Berlijn aan de N. R.Ct. Het geding tegen de rechters Kölling en Hoffmann, dut voor de Berlijnsche kamer van tucht cii-nde, is onverwachts verdaagd. Aanlei ding tct deze verdaging heeft het voorstel van de 'verdediging gegeven om kennis te nemer van het rapport, ingediend door den rechte! die om gratie voor den moordenaar Scïuodc; had ver'ccht. De verdediging stelde zich op het standpunt, dut beide beklaagden recht heb ben cp voorloopige rehabilitatie. Zelfs Incier ae thurs dcor de kamer van tucht zouden wor. den vrijgesproken, zcu men nog steeds bkjvet. beweren, dat ze een justitieelen moord hebber Willen plegen. BrHe beklaagden zün er even eens van overtuigd, dat Schroder de hem ter laste gelegde misdaad heeft gepleegd, mau. zijn het geheel eens met de rechters, waar c* zc beweren dat Schroder zeker medeplichtige? moet hebben gehad. De vertegenwoordiger van het O. M. be streed vrij onopgnwonden het standpunt var. den verdediger, dat het tegen Schroder gevel- de vonnis geen s'eek meer houdt, gezien he? betreffende rapport van den rechter, die cp gratie heeft aangedrongen. Uit dit r®PP?rt blijkt verder, dat men een brief van Schroder tegen dezen heeft uitgespeeld, na er eenige binnen uit te hebben geschrapt en er andere een te hebben toegevoegd Verschillende per sonen. die belastende verklaringen bedden kun nen af'^gen. werden in het geheel niet als ge tuige gehoord Na vervolgers gedurende bijna twee uur te hebben beraadslaagd, nam de ka mer van tucht het besluit het proces voor on- bepaalden tijd te verdagen, daar een nieuw onderzoek noodzakelijk schijnt te zijn* DE AARDBEVINGEN NIEUWE SCHOKKEN VOORSPELD Londen, 26 April (H. N.) Het seismolo gisch instituut te Athene heeft gisterenmorgen om 27 minuten over II een nieuwe aardbeving geregistreerd, waarvan dc haard zich bij Adrio- nopel en in Oostelijk Thracië moet bevinden. Ook te Constontinopel zijn aardschokken ge voeld, die ongeveer 15 seconden duurden en zich in de richting van Noord naar Zuid bewo gen. Tot nu toe zijn geen berichten omtrent de aangerichte schade ontvanger De Ita'iaanscne regeerirg heeft den kiuisei Venezia en 2 tor pedojagers naar Corinthe gezonden, die hulo- moteriaal van het Roode Kruis aan boord heb ben B e r 1 ij n, 26 April (V. D.) Nuar de ochtend- b'aden uit Belgrado meldden, publiceert de Po- :ika voorspellingen van professor Bendandi van het seismograTsch instituut te Faenza, die in dertijd de aardbevingen van Syrna cn Bu'garije voorspeld heeft Hij kondigt nieuwe aardbevin gen aan op 4 Mei, die zeer waarschijnlijk zullen plaats hebben in Zuid-Amerika en Zuid-Europa Op 10 Mei zul'en'in Bulgarije opnieuw lichte aardbevirgen plaats hebben met tegelijkertijd ernstiger aardbevingen in China. Dan zal ce onderaardsche beving zich naar het Zuiden voortplanten. De aardbevirg ven 10 Mei zal ook weer Griekenland en Italië treffen Op 23 Mei zal in het gebied van de Alpen en op 27 Mei opnieuw tc Smyrna een aardbeving plaats hebben. Weenen, 26 April. (HN.) Gisterenmor gen om 10 uur ziin ook te Boekarest en om geving korte cn ïichte aardschokken gevoeld. OVERSTROOM INGEN AUSTRALIË IN ZEVEN DOODEN, NEGEN VERMISTEN Tengevolge van overstroomingen in het Dawsondal zijn zeven personen verdronken, terwijl negen personen vermist worden Oo1- de katoenplantages cn het melkvee hebben van de overstroomingen te lijden gehad. DE FRANSCHE VERKIEZINGEN HET DEFENTIEVE RESULTAAT DE HERSTEMMINGEN P a r ij s, 2 6 April. (V. D.) Bij het onder zoek der resultaten van dc verkiezing van Zondag j.l. door dc betrokken commissies zijn eenige fouten aan den dag getreden, waardoor de uitslag iets verandert. In het departement Dordogne werd de candidaat der linksche re publikeinen met 9586 stemmen tegen 6603 stemmen op den rndicaal-sociaiistischen candi daat gekozen verklaard, zoodot hier geen her stemming zei plaats hebben. Daartegenover komt de candidaat van de republikcnsche unie in het departement Cótc du Nord zestien stemmen te kort voor de absolute meerder heid, zoodot zijn veikiezirg ongeldig >s ver klaard en er in dit district een herstemming meet plaats hebben. Gisteravond werd de leatste nog ontbieken- de uitslag der verkiezingen van het eiland Martinique ontvangen, waar dc republikeinsch- sccialistische aftredende afgevaardigde der. socialistischen candidaat versloeg. Door de hierboven vermeide wijzigingen is de definitieve uitslag der verkiezingen van Zondag j.l. als volgt Gekozen werden 187 candidaten, n.l. so cialisten, 6 republikrinscbe socialisten, 21 re- dicaal-sccia'isten, 58 linksche repub.ikeinen, 78 democratische repubiikeinen en 9 conser vatieven. P a r ij s, 2 6 April. (H. N.) De executieve commissie der radicaol-sccialisiische veteeni- ging van het Seinedepartcment heeft thans het parool uitgegeven voor de districten, wear de eigen can i:'aten ten gunste van de socialisten teruggetrokken worden Door het beslui' der radicaal-socialisten, om hun candidaten terug te trekken, werden de kansen van Léon Blum, den leider der socialisten, gunstiger. EEN BANDIETENOVERVAL OP EEN KASTEEL. Boekarest, 2 6 April. (V. D.) Het kasteel der familie Cantacuceni, niet ver van cinaja gelegen, is door bandieten overvallen Bij de worsteling, welke daarbij ontstond, is de jonge prins Cantacuceni cn graaf Sturza licht gewond. De bandieten werden door de gendarmen ge arresteerd. DE TOESTAND VAN TITULECCU GEEFT REDEN TOT EEZORGDHEID Boekarest, 26 April. (V. D.) De Roe - riieensche minister van binnenlondsch^ zaken ia heden naar Boekarest teruggekeerd Tegenover iournalistcn legde hij de verklaring af, dat dt toestand van Titulcscu reden tot bezorgdheid geeft. UIT DE SAKSISCHE METAALINDUSTRIE. Mislukte onderhandelingen. B e r I ij n, 2 6 April. (V. D.) De onder handelingen over de arbitrale ui'spraak in de Saksische metaalindustrie, welke gisteren in nel ministerie van arbeid werd aangevangen m hedenavond laat werden beëindigd, zijn mis lukt voor Amersfoort cn Oms' reken Langegracht No. 4 Telefoon 304 AMERSFOORT DE ZIEKTE VAN BRIAKD DE TOESTAND ERNSTIG ER WORDT AL OVER EEN OPVOLGER GESPROKEN Parijs, 2 6 April. (H. N.) Volgens de communistische Humanité is de toestand van minister Briand veel zorgwekkender da- men het op het ministerie van buitenlandsche zaken 'aat voorkomen Zelfs zou cr reeds een strijd zijn ontbrand over de vraag, wie Briands op volger zal worden. Poincaré moet n.. her voornemen hebben om, indien Briond mocht komen te overlijden, of te treden als minister van financiën, teneinde de verantwoordelijk heid voer de reorganisatie van de financiën en de stabilisatie van den frank aan een ander over te laten en zelf de portefeuille van bu: tenlandsche zaken voor zijn rekening te ne men. Tardieu, de tegenwoordige minister van arbeid, zou dan de portefeuille van financiën krijgen. De groote moeilijkheid is echte-, dat bij een eventucele reorganisatie von hc* kabi net Herriot eanspraak zal maken op de porte feuille van buitenlandsche zaken en eventueel met zijn uittreden uit het kabinet zal dreigen, indien zijn aanspraken niet worden erkend Parijs, 2 6 April. (V. D.) Het bulletin, dat gisteravond laat over den toestond van der minister van buitenlandsche zaken Briand werd uitgegeven, meldt, dat cru toestand onveran derd is. Niet ten onrechte constateert de Petit Pori- sienr dat alle vrienden van Briand en me», mag zeggen Frankrijk en de geheele wereld met belangstelling en ongerustheid de bulletins et- wachten. Talrijke bezoekers komer. aar- dc Quai d' Orsay informceren naar den gezond heidstoestand van den minister van buitem landsche zaken. De ziekte van Briand werd eerst bekend na de zitting van het kabinet op 19 April, toen officieel gemeld werd, dat dc afwezigheid van den minister van buitenlandsche zaken was toe te schrijven aan een lichte ongesteldheid waorvoor hij zijn kamer moest houden me- dcdeelingen van de doctoren spreken van een „permanenten kcortsachtigen toestand'. Naar de Ere Nouve'le meldt, zou in den toe stand van Briond een lichte verbetering zijn getreden. GROOTE VERDUISTERINGEN BIJ POOLSCHE STAATSFABRIEKEN. Warschau, 26 April. (V. DDc pers te Lodz deelt mede, dat de bizonderc commissie voor de bestlijding van misbruiken een grondig onderzoek heeft ingesteld naar dc bedrij sli ding van de staatsfabriek „Polmin" Hierbij is vastgesteld, dot de hondclscirectcur van deze onderneming met misbruik van zijn vclrnnrhl den staat benadeeld heeft voer dc som van T42.000 dollar. Dc directeur is in hechtenis genomen. ONTROUW BANKDIRECTEUR. Riga, 26 April. (V. D.) Te Riga werd heden een bankdirecteur gearresteerd, verdacht van verduistering ten bedrage van 5 miilioen toebel DE ORGANISATOR VAN EEN ROOVERSBENDE VOOR DE RECHTBANK. Berlijn, 2 6 April (H. N.) Volgens een bericht uit Meskou is te Simferopol het proces begonnen tegen den vrocgeren voorzit'cr van de centrale executieve commissie van het Krim.gebled, die een rcoversbende had georga niseerd, welke zich aan talrijke moorden heeft schuldig gemaakt. In het geheel staan 13 per sonen terecht. Ibrahincf, aldus is de naam van den voornaamsten beklaagde, wordt o a be schuldig I, tijdens zijn voorzitterschap verschil lende personen uit den weg te hebben geruimd onder voorgeven, dat het contrarevolutionairen waren, doch in werkelijkheid, omdat zij van zijn betrekking.-n tot de rooversbsnde op de hoogte waren Ook wordt hij beschuldig t een bedrag van 59000 roebel uit de staatskas ver duisterd te hebben. tankschip in brand. Noodseinen. New Vork, 26 A p r i 1. (V. D.) Volgens telegrammen uit Florida heeft aan bnoid va het tankschip „Overbreok" een ernst'g" ont- clcffing plaats gehad. Het schip staat geheel in brand Op de noodseinen zijn verscheidene schepen te hulp gesneld. Nadere bizonderheden ontbreken nog. HET NASPEL VAN EEN GERUCHTMAKENDE ZAAK DE ONRECHTVAARDIGE ARRES TATIE VAN DEN KOOPMAN HAAS Dinsdag, zoo rneldt het Vad., is in het nieu we gerechtshof aan het Kleist Park te Berlijn in hooger beroep het onderzoek tegen de rech ters Hoffmann en Kölling begonnen, die inder tijd in ce Maagdenburgsche moordzaak den volkomen or.schuldigen koopman Haas gërui- men tijd in voorloopige hechtenis gehouden hebben en draalden den werkclijken dadei Schroder te vervolgen Toen de onbekwaamheid der Maagdenbur ger rechters van instructie, om de moordzaak op te helderen, te k'anrblijkelijk werd, heeft mi nister Severing een Berlijrsch commissaris naar Maagdenburg gezonden, met uien Kölling wei gerde te werken. Toen de Bcrlijnsche commissaris Schroder zeer spoedig tot bekentenis had gebracht, heelt Köllirg aan de Duitsch-nationale pers een brief geschreven, waarin hij onhoudbare verwijten aan het adres van de Pruisische politie en het departement van justitie richtte. Landsgericht-eirector Hoffmann wordt ver weten, dat hij Kölling gestijfd heeft in zijn voor- oordee'.en en de eigenlijke schrijver van den be- 'ecdigenden brief is geweest, dien Kölling daar op met zijn naam heeft onderteckend. Gisteren bij zijn verhoor zeide Hoffmann, (Jat de onwil van Köl'ing, om met den Ber- lijnschcn commissaris Bussdorf samen te wèr» ken, was voortgesproken uit het feit, dat tegen den Maagdeburger commissaris Tenhold een ambtelijk onderzoek gelost was en tegen Buss- dori niet, ofschoon Tenhold ui's'uitend op aan wijzing van rechter Kölling gehandeld bod. De Berlijner werd en rechter feitelijk opgedrongen en was zijn inziens volmaakt overbo-'ig. Don zegt beklaagde Kölling, dat hij opper- president Horsing en director Weiss van het departement van justitie op de hoogte gebracht heeft von de punten van verdenking, die tegen Haas bestonden. Noch Weiss nog Hörsing heb ben ooit zakelijk of juridisch de bezwaren tegen Haas' aanhouding weerlegd Ze hebben Buss- •?orf geïnstrueerd op zoodanige wijze, dat deze commissaris volkomen onwettige middelen aan- gewend heeft, die hem in aanraking met den strafrechter hadden moeten brengen. Weiss heeft zich bovendien ambtelijke be voegdheden aangematigd, die hem in het ge- Vel niet toekwamen Dan zegt Ho'fmarn weer, dat de kern van het justitieel onderzoek ge'e- gen heeft in de samenwerking tusschen den rechfer, de politie en de pets. Duarna heeft Kölling de pers in'ichiingen verstrekt, die ech ter, als bij afspraak, door de groote Berlijnscho b'aden gewraakt werden. Een Dui'sch-notionale pers-campagne ten gunste van Schrödrr is nici gevoerd en heeft nooit in dc bedoeling der bei:o beklaagden gelegen. Dan volgt de voorlezing van bet artikel, dal Kölling aan de Srherl-pers te Berlijn en aan de Magdcburger Zeitung ter publicatie heeft aangeboden. Kö'ling beklaagt zich in dit artikel, dar Srhröder zonder zijn toestemming van de jus- titieele naar de po'i'ie-gevangcnis is overge bracht Voorzitter Tigges merkt op, dat Kölling op dit cene punt ongetwijfeld in ziin reent stond, maar overigens is de voorstelling der feiien in bedoeld artikel cr zoo goed als vol komen naast. Van de conftonta'i^s tussch^r. Schroder en zijn bruid schrijft Köl'irg riets. ofschoon zi'n artikel geschreven is, nadat Schroder bekend had. Köl'ing antwoordt, dal hij slechts eon con frontatie in het bijzijn von een officier van justitie erkent Hilde Götze, Schroder s ver loofde, werd door een nrobtena^r. Riemann, verhoord en daarna tegenover Schroder gc- o'uatst. De voerzitter laat KöMirg nu een brief ~ien, waarin hij zegt, tot die confrortat»e door Riemann verlof te hebben gegeven Kö'!in-> ant woordt, dat hem deze bijz~nJcrheid bij het schrijven van zijn artikel blijkbaar door net hcofd was gegaan. DE POOLSCH-DUITSCHE ONDER HANDELINGEN. Warschau, 2 6 April. (H. N.) De Pool- sche ministerraad heeft ga'steren beraadslaagd over de voortzetting van re onderhandelingen lusschen Duitschlund en Polen op grond van d? besprekingen, die er te Weenen zijn ge voerd turschen cud-min'stei Hermes en Twar- dowski. Volgens de Epeca heeft de minister raad vastgesteld, dat zij de voortzetting der rnderhandel'ngen werisrht, doch eerst nog na dere inlichtingen van de Dui'sche regeering omtrent de becorekirger» te Weenen wcnscht tr» entvangen. Het zal dus eerst over eenigen tijd kunnen blijken, of d- voortzetting der on derhandelingen mogelijk zal zijn. DE TOESTAND VAN BRIAND. De patiënt maakt het iets beter. Parijs, 26 April (H. N.) Omtfert den toestand van Briand wordt meegedeeld, dat gisteren een lichte verbetering ingetreden is. Het ministerie van buitenlandsche zaken zal vandaag geen communiqué r^'-'iceer^n. Em verslechtering in den toestond is echter niet- ingetreden. Briand lijdt aan de gevolgen van griep, waardoor een longontsteking van lich ten graad is ontstaan. DE CANADEESCHE VROUW UIIT DEN SENAAT GEWEERD Londen, 26 April. (H. N.) Ondanks de bes'isring ven het C°nadeesche hooge ue- rechtshof, vclgcns welke vrouwen ge^n leden /an den senaat meen z:jn. heeft de Canode^- sche rrgeering verklrord, dat vrouvc-n zich in de toekomst evenals mannen candidaat vooi den senaa* kunnen laten stellen, wolkt, waarschijnlijk droog weer. WEERBERICHT 27 APRIL. Hoogste Barometerstand 772.3 Stockholm. Laagste Barometerstand 749.3 Le Havre. Verwachting tot den avond van 2S April. Matige, tijdelijk wellicht toene mende Oostelijke tot Noord-Ooste lijke wind, meest licht tot half be- gclijdelijk iets koeler. KROMMESTR. 4—6—8 LANGEFTR 52. Zulvor wollen f 1.75 per El in de nieuwste kleuren DE INTERNATIONALE ONTWAPENING EEN PLEIDOOI VAN BERNSTORFF B e r 1 ij n2 6 April. (H. N.) Graat' Bcrn- storff heeft te Heidelberg een kzinr over het ontwapeningsvraagstuk gehouden. Hij besprak dnorbij uitvoerig de beraadslag'ngcn te Gcnèvi* en wees erop, dot een olgcmcene en onmiddel lijke ontwapening, zooals de Russische voor stellen verlangden, volgens d'-n tegenwoordi- gen toestand niet mcgelijk is. Volgens de mo tie, d'e dc Volkenbond verleden jae«- heeft aan-» genomen, kon er slechts sproke zijn van het doen van een eersten stap. Ook dc Duitsche voorsteilen zijn aan dezen eisfh grbonden. Bernstorff sloot zijn rede met <-en beroep op dc cpenbare meening en op de kerken, om hun grooten invlced tot verzekering van dert vrede te loten gelden. HET ANTI-OORLOGSPACT BRITSCHE OPVATTINGEN Londen, 26 April. (V. D) In een bii- eenkomst von de parlemcntn're commissie van de Volkenbondsvereeniging in het Lagerhuis hield lord Grey gisteren een «ede ovci de Amerikannsche vredesvoorstellen. Deze voor stellen, zoo verklaarde lord Grey, zijn zeer toe te juichen en het feit, dat zij in hei jaar van de presidentsverkiezing gedaan worden, be wijst, dut in de Vereenirde Staten een sterke cpenbare meenirg is, wie het herstel von den wereldvrede in het bizonder na aan het hart ligt. Alles moet gedaan worden om elke moge lijkheid van misverstard ov<*r de bete-' ^i~ vun de Ameriknansche voorstellen voor de bepe- lingen van het Volkenbond-pact te voorkomen. Lord Grey verklaarde, dat hij rir-j kon inzien, waarom de Britsche en elke andere rrgeering, d'e voorstander is van den wereldvrede, nier onmiddellijk een voorloom'g antwoord naar Washington zendt, waarin de bereidwilligh"id. om de Amerikaonsche voorstellen te onder zoeken, wordt te kennen gegeven. Londen, 26 April. (V. D.) Dc diploma tieke medewerker van de Daily Telcgraoh houdt zich bezig met 't ecrstJnags te verwach - teen antwoord «cp de voorstellen van Kellogg betreffende een anti-oorlo^svcrd-ag. Hij ver klaart, dot de juridische d^skund'gcn van het ministerie van buitenlandsche zaken in het Amerikaonsche ontwerp geen bepaling hebben bunnen ontdekken, die in strijd is mei de ver plichtingen van het rijk als lid van den Vol kenbond, of als ondertcekcnaar van verschil lende verdragen van neutraliteit en van het verdrag van Locarno. Inzake het part van Locamo bestaat er wellicht een verschil ms- schcn de verp'icht'rgen cn rechten von En geland cn Italië, die garanties verstrekken en die van mcgendVden als Du'tschland, F-enk- rijk en België, die garanties mtvargen. Wan neer Duitschlond zich bereid zou verklaren Kcllcgg's nrincipe von een onbeperkte verwer ping von d~n oorlog als instrument van natio nale pol'tick aan te nemen, dan zou dat van grooten invlced ziin op de houding, die En* geland zal aannemen. JAPANSCHE WERELDREIZIGERS Li BERLIJN. Nadat Woensdag de eerste Japansche we« reldreiz'gcr te Berlijn was aangekomen, om vandaag zijn reis naar Londen voort te zetten, is gistermiddag zijn tweede collega, de heer Araki, te Berlijn aangekomen. Deze heeft te Berlijn slechts laten constateeron, dat hij daar geweest is en is terstend ve-der g~gaan. Do beide Japanners maken de reis om de wereld, de een van Oost naar West, de ander van West naar Ocst, op kosten van een te Tokio verschijnend blad. NIEUWE DRAADLOOZE STATIONS IN ENGELAND. Londen, 2 6 A p i i 1. (V. D.) De postmaster general heeft toestemming verleend voor den bouw van de eerste der vijf krachtig Broad- astingstntions op kortegolf Het zal worden op gericht in het noorden van Lenden en ra! waarschijnlijk over 15 maanden worden ge opend Dit station moet een groot aantal luisteraars in staat stellen met kristalontvangers de programma's te ontvangen, -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1