TELEFUNKEN Radio-Toestellen TELEFUNKEN SERVICE STATION DË ËÊMLANDËU BUITENLAND. 1 Fa. R. VAN DEN BURG, Utrechtschestraat Crêpe Caid Maandag 30 April 1928 26e Jaargang No. 257 De Arcolette 3 is een drielamps-radio-toestel, hetwelk bij gebruik van een eenvoudige antenne, luidsprekerontvangst van de meest superieure kwaliteit geeft van alle voor Nederland belangrijke omroepzenders. Een origineel TELEFUNKEN Drielamps-toestel inclusief f 1QQ lampen, antenne, accu en luidspreker leveren wij voor T l Da" Vraagt inlichtingen en vrijblijvende demonstratie bij het (v.h. Pianohandel KLEIN) Firma M. A. Ramselaar RAOIOJPROGRANfM». ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per mrand f 0.75, per wccj. (rac| ^ratif verzekering tegen ongelukken) f 0.171/*. Binnenland franco per post per 3 maanden f3*-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DICECTEÜR-UITGEVEQ: J.VALKHOfF DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 met inbegrip vao een bewijsnummer. - elke regel mee» f 0.25. Llefdadlghelds-advvtentlca voor d* helft vao dcD prijs. Kleine Advertentlëo ..KEITJES" by vooruitbetaling 1—3 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsco f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» DE FRANSCHE VERKIEZINGEN LEON BLUM VERSLAGEN successen der autonomisten Parijs, 29 April (VD.) In tegenstelling lnct de vorige week Zondag, toen de uitslagen pas tegen 21 uur begonnen binnen te loopen, kwamen hedenavond reeds roegor berichten binnen, waaruit te concludeeren valt, dat de hc-r-stemmingen veel vlugger zijn afgeloopen dan de gecompliceerde verkiezingen van de vorige weck.-De tot dusverre bekende uitsla gen luiden als volgter werden gekozen: 4 communisten, 4 socialisten, 2 sociaalrepubli- ikcinen, 1 radicaal-socialist, 7 linksrepublikci- pen, 4 aanhangers van de republikeinsche unie- en I onafhankelijk republikein. Tot heden avond hebben dus de rechtsche partijen, even nis <5at de vorige weck het geval was, een Hinken voorsprong. Natuuilijk kan men uit deze gegevens nog geen conclusies trokken. Naar verluidt, is de bekende communist Vail- larit Couturier verslagen, terwijl dc leider der communistische p«r tij, Cachin, naar het schijnt, goede kansen maakt. Verder zou de leider der socialisten, Léon Blum verslagen fijn. (Ecri nader bericht bevestigt, dat Bhuu gewipt is. Red.). Straatsburg, 23 April (V.D.). Dc ver- kiezingen in noordelijk Elzas hebben heden, evenals dit de vorige week het geval was, de (overwinning gebracht voor de autonomisten. Dr. Rjcklin, leider der autonomisten, die be schuldigd wordt van complotteering tegen de veiligheid van den staat, is gekozen: hij is president van den Heimatbund en was vroe ger president van den landdag van Lot ha i in- gen. Ook te Colmar wist prof. Rosse, dc lei der van de leeraren- en ambtenarenorganisa- tie, zijn Icgencandidaten Hügel en Richard tc N erslaan. Tot incidenten is het hier bij de vei kiezin gen niet gekomen. Straatsburg, 30 April (V. D.). In het 'district Zabern is do autonomistische candi- daat Camille Debiet met steun der commu nisten verkozen, zooöat dc Fransch-nationalis- tische candidaat, do afgevaardigde Altdoricr, niet in de Kamer terugkeert. Uit Lotharingen worden de \olgende uitslagen gemeld: Te. Mclz en Saargcmünd zijn de Candida ter. van de volkspartij \an Lotharingen (Centrum) Moncclle en Ncmini gekozen, terwijl tc Dic- denhofen-West en Forbach twee communisten 'de overwinning hebben behaald. In het dis trict Bolchen is de katholieke La bach geko zen. In het district Molsheim is de candidaat van do Elzassische Volkspartij (Centrum) 'ge kozen. Par ij s, 30 April (V. D.). Dc stnnd der ver kiezingen was te middernacht: gekozen I conservatief, 61 republikeinen, 30 links-repu- blikeinen, 24 radicalen, 44 radicaal-socialis ten, 27 republikeins-socialisten, 53 socialis- 1 (ten, '14 communisten. Parijs, 29 April (V. DA De minister van öorlog, Painlevé, werd in zijn district gekozen; hij verkreeg" een meerderheid van 242 stem- jucn. Dc leider van de radicaal-socialistische partij en fractieleider Daladicr wist eveneens ren meerderheid te verkrijgen. Te Paiijs wer den tot dusver gekozen: 6 communisten, 4 sociaal-democraten, 2 republikeins-socialisten, I radicaal-socialist, 3 links-rcnublikeinen, I van do trcpublikeinsch-demcralische unie; 9 candidatcri van dc nationale unie, 2 onafhan kelijke republikeinen cn I onafhankelijk radi caal. 6 MASSA-VERGIFTIGING IN EEN FABRIEK. Vijftig arbeiders ernstig' ziek. Keulen, 28 April. Od de gezamenlijke (arbeiders der ijzerfabriek Gebr. Fabcr in de nabijheid van Diiren is een laaghartige, tot dusverre nog' wat dc motieven betreft, niet opgehelderde aanslag gepleegd. In de koffie, die d.en werklieden wordt verstrekt, is name lijk arsenicum gedaan. Omstreeks vijftig ai- bciders zijn na het nuttigen dor koffie door hevige krampen overvallen. De onmiddellijk gewaarschuwde geneeskundige dienst consta teerde, dnt zich in den koffieketel arsenicum bevond.wVerscheidene arbeiders verkeeren in 9e\ensgc\aar, (lei.) j7 DB ARRESTATIE VAN BELA KUN, Ween en, 29 April (V. D) De leider van do politieke afdecling van dc politie van Boe dapest, Dr. Schwcinitzer, is in gezelschap van two# inspecteurs te Weenen gearriveerd, om onderzoek in te stellen naar de verrichtin gen vair den communist Bela Kun. Hij werd heden door den politiopresident Schober ont vangen. De politie is momenteel bezig de ecten, welke in bezit van Bela Kim werden gevonden cn welke opgesteld) waren in het Russisch, Hongaarsclr en Dratsch', te- vertalen Blijkens het onderzoek bevindt Bela Kun rich reeds van 15 Maart af te Weenen, HOOGE SOVJET-AMBTENAREN TER DOOD VEROORDEELD. Berlijn, 20 Ap r i 1. (V. D.) Bi ij kens een Sericht in de Berlijnsche Bladen uit Moskou, zijn de vroegere voorzitter van de centrale uit voerende kommissie van de Krim, Ibraimoff en zijn vroegere plaatsvei vanger Mustafe dooi |iet gerechtshof te Simferopol ter dood ver- ItordeeJd; zij zullen ©venwel r oor emnestia borden voorgedragen. NOODWEER IN AMERIKA ERNSTIGE OVERSTROOMINGEN verscheidene slachtoffers N c w-Y o r k, 2 8 A in, i i 1. (H. N.) De over- stroomingen in Georgia, Florida en 'Alabama zijn oorzaak geweest; dat, voor zoover tot nu toe vastgeste'd, 9 personen het leven hebben verloren. De schade wordt op millioenen dol lars geraamd. De katoenplantages in Alabama hebben door de overstroomingen ernstig ge leden. len Noord-Westen van Florida zijn on geveer 6000 personen dakloos. Londen, 29 April. (V. D.) Het aantal slachtoffers van dc overstroomingen in Ameri ka is blijkens berichten uit New-York tot 13 gestegen. Aan de kust van den -Atlantischen Oceaan vallen hevige slagregens. Bij dc kust scheepvaart op den Atlantischen Oceaan zijn talrijke ongevallen voorgekomen, waarbij ook vele menschenlevens zijn te betreuren. Ook in het zuiden van het land werd groote schade aangericht. Tengevolge van de sneeuwstor men van de laatste dagen is een groot deel van de katoenaonplont in Alabama verloren ge gaan. Nader wordt bericht, dat Zaterdag' aan dc kust van den Atlantischen Oceaan de winter weer zijn intrede heeft gedaan. Een geweldige wind en zware regenbuien woedden langs het stranddrie mannen, die een rivierboot be^ stuurden^ zijn verdronken. In de haven van New-York is ten minste één man omgekomen en verschillende anderen zijn ternauwernood aan den dood ontsnapt, toen zij zicii naar Sta- ten-eiland begaven, doordat verscheidene pas sagiers van de veerboot overboord geslagen weiden. Men vreest, dat er nog meer onge lukken elders zijn gebeurd. Er wordt eveneens storm gemeld uit hei Zuiden, waar alles onder dc sneeuw ligt en de verbindingen verbroken zijn. Dc cycloon 'bereikte in dc buurt van New- York zijn maximale kracht Een storm,' die het karakter van een tor nado had, heeft in de Zuidelijke stalen van Arkansas tot Florida groote schade aangericht Door de overstrooming der rivieren in Ar kansas werden, zoo lezen wij nog in de Cour., de onlangs herstelde dijken met nieuwe door braken bedreigd, doch lot nu toe hebben dc dirken het kunnen houden. In Georgia en Flo rida zijn duizenden personen door het water uit hun huizen verdreven, waarbij enkele per soonlijke ongevallen hibben plaats gehad. De spoorlijnen zijn vernield. De fruitboomen heb ben èn door het water en door dc vorst groote schade geleden. Vele telefraoflijncn zijn ver broken. Dc omvang van dc schade kon nog niet worden vastgesteld. In Westelijk en centraal Pennsylvania is veel sneeuw gevallen, waardoor het verkeer over do spoorwegen is stopgezet en duizenden tele graaflijnen zijn vernield, ooral ion Oosten van Pittsburg. De sneeuw in het Pocono-bergg- bied ligt on geveer een meter hoog en twaalf steden zijn van dc buitenwereld afgesloten. In Noord-Ca- rolina dualde de temperatuur tot 29 graden Fahrenheit. In Virginia en Maryland viel sneeuw op de appelbloesems. De storm, die langs dc kusten van New- Jersey en Delawara van Vrijdagmiddag tot Za terdagavond heeft gewoed, heJt aanzienlijke schade aangericht. Vooral aan kleine booten en badplaatsen. Een schoener is gezonken; dc bemanning van een bark, welke losgeraakt was van een sleep, is verdronken, doordat de reddingboot, waarmede de mannen trachtten de kust te bei eiken, omsloeg. Builen dc ha ven van New-York was de zee 2"o ruw, dat de loodsen van enkele groote passagiersbooten niet terug konden kectcn en mee moesten va- reA naar Engeland. DE SZENT-GOTTHARD-AFFAIRE. Praag, 2 7 April. (V.D.) De Prager Pres- se verneemt uit Geneve, dal de enquête in do Szent-Gotthard-affaii e oen nieuwe phase is ingetreden, doordat dc door dc regeering to Boedapest overgelegde documenten onvol doende zijn gebleken en de onderzoekingen in het- station Szent-Gotthard nog verschillende kwesties onopgehelderd hebben gelaten, o.m. wat betreft den afzender van het transport, de vrachtbrieven en dc maatregelen, genomen door dc Hongaarsche douane-autoriteiten. DE TOESTAND VAN PILSOEDSKI de maarschalk verlamd? Warschau, 29 A pér i 1. (V. D PikoedsU heeft niet aanwezig' kunnen zijn bij de ont- vangstplechtighcid van koning Amanocilah, daar hij nog steeds aan het ziekbed wordt ge kluisterd. Weliswaar heeft hij sinds 2 dagen het ziekenhuis verlaten, doch hij is nog niet naar de Belvedère teruggekeerd. Voorloopig ligt hij in het gebouw van de legerinspectie, waar een appartement voor hem is ingericht Van verschillende kanten wordt het gerucht vernomen, dat de ziekte van Pilsoedski niet van coorbijgaandcn aard is; het schijnt, dat hij een aanval van beroerte heeft gehad, waai door hij gedeeltelijk werd verlamd. Tot dusverre werd echter geen bevestiging van dit bericht ont vangen. DE STRIJD IN CHINA HET LOT VAN TSINANFOE ernstige" hongersnood Londen, 2 8 A p r i I. (H. N.) De berichten omtrent het lot van de stad Tsinanfoe, de hoofdstad van de provincie Sjantoeng; zijn tegenstrijdig. Volgens de laatste berichten zou de stad werkelijk door de Zuidelijke troepen ingenomen, doch later door dc Noordelijken heroverd zijn. Volgens een bericht uit het hoofdkwartier der Zuidelijken zijn thans in de buurt van Tsinanfoe hevige gevechten aan den gang. De Amei ikaonschc gezant heeft zijn regeering om middelen verzocht tot leniging van den hongersnood in de provincie Sjan toeng, waar ongeveer 3.000.000 mcnschen door den hongersnood worden bedreigd. Het Amerikaansche ministerie van buitenlundsche zaken heeft dit verzoek overgebracht aan het Roodc Kruis en aan andere oiganisaties. CAIRO CONTRA LONDEN DE NATIONALISTEN HARDNEKKIG zendt engeland oorlogs schepen? Londen, 28 April. (H. N.) Volgons do laatste berichten uit Cairo» schijnt de Egypti sche regeering besloten tc zijn om de wet be treffende het vcreenigingsrccht door den se naat tc laten aannemen, niettegenstaande de waarschuwingen van dc Engelschc regeering voor de gevolgen van een dergelijke politiek. In een bijeenkomst van de parlementsleden der Wafd-parlij moet besloten zijn, dat het ministerie moet vasthouden can dc ïegcerings- verl<laring, welke hot, toen het aan 'het be wind kwam, heelt afgeelgd. Volgens een gerucht uit Malta, dat door marinekringen wordt bevestigd, noch tegen» gesproken, hebben verscheidene oorlogssche pen bevel ontvangen naar Egypte te stoomen. Deze schepen zijn twee dagen vóór de ove rige vloot te Malta teruggekeerd cn nemen thans kolen en proviand in. Aangaande het bericht uit Malta zegt do admiraliteit, blijkens een nader bericht, van niets te weten, maai zij verklaart tevens loc- lichtend, dat dc bevelhebber van het Middtf- lendsche Zee-eskader volkomen bevoegd is, scheperu met bepaalde doeleinden uit te zen den bijvoorbeeld voor hulpverleening bij1 aardbevingen, zooals onlangs met Corin- the is gebeurd. POLITIEKE CRISIS IN JAPAN loopt de regeering gevaar? Londen, 28 April. (V.D.) In den Japan» schen landdag is het tot stormachtige toonee- len gekomen toen de oppositie den premier Tanaka ervan beschuldigde den mikado door onjuiste inlichtingen betreffende de verkiezings resultaten op een dwaalspoor geleid te heb ben. Tevens heelt de oppositie moties van wantrouwen tegen den minister van binnen- landsche zaken (wegens beweerde schending der kiesvrijheid) en tegen het geheele kabinet ingediend. In parlementaire kringen rekent men, wat eerstgenoemde motie betreft, op een meei derheid van stemmen. De positie der re geering wordt als ernstig bosehouwch-rv DE AARDBEVINGEN NIEUWE SCHOKKEN de hulpverleening Londen, 29 'A p r i 1. (V. D.) Naar ge meld wordt, werd hedenmorgen to II uur 45 een tamelijk sterke aardbeving tc Athene waar genomen. Dc Grieksche ministerraad besloot gisteravond 1000 tenten naar Coiinthe cn 400 tenten naar Lutrati en andere door de aardbe ving geteisterde plaatsen te zenden. Verder 'heeft de ministerraad besloten tot vorming van een commissie van mannen van do weten schap, die een onderzoek moet instellen naar dc mogelijkheid van wederopbouw van Co iinthe. De wederopbouw zal dan, met behulp van een buitcnlandschc leening, met Grieksche staatsgarantie, ter hand genomen weiden. Ook te Corinthc zijn gisteren weer 4 schok ken gevoeld, die een paniek onder dc bevol king- teweeg brachten. Zaterdagavond werden in Bulgarije drie aardschokken gevoeld, dc ctgstc om 8 uur te Phillippopel en omstreken en ecnigc andere plaatsen, doch cr zijn geen slachtoffers tc be treuren on er vvtad geen schade aangericht." Een Italiaansche hulpmissie, onder leiding van due officieren en waarbij verschei dene ziekenverplegers, met tenten, dekens en verbandmiddelen, os te Sofia aangekomen en onmiddellijk naur de geteisterde streek door gereisd. Zij zal zich tc Borissowgrad vestigen. Boedapest, 28 April. (V. D.) Dc ge meenteraad van Boedapest heeft 20.000 pengö toegestaan voor de slachtoffers van de Bui- gaarsche aardbevingsramp. Volgens berichten uit Belgrado zijn ook aardschokken waargenomen in Slovenië en in verschillende plaatsen in het 'Noorden van Bosnië. Er worden geen slachtoffers gemeld. Het meteorologische instituut te Rome meldt, dat Zaterdag 2.18 u. tc Rome lichte aardschokken waargenomen zijn, die ook door de bevolking' zijn gevoeld. Er is geen schade aangericht. Londen, 29 April. (V. D.) Koning George heelt aan den president van de Griek sche republiek een telegram gezonden, waarin de koning zijn deelneming betuigt met dc slachtoffers van de aardbevingsramp in Grie kenland. Mussolini heeft een millioen lire ter beschik king gesteld voorde leniging van den nood der slachtoffers van de aardbeving in Griekenland en hetzelfde bedrag voor de slachtoffers in Bulgarije. Uit Athene wordt d.d. 29 April nog aan dc Cour. gemeld Een hevige schok, die ook in Athene werd gevoeld, heelt hedenmorgen om llp5 in Co rinthc weder vele nog rechtstaande muren van de ruïnes doen omvallen en groote paniek ver wekt onder dc in tenten en barakken vertoe vende bevolking. De ministerraad heeft gisteravond Kafnnda- ris machtiging gegeven met het Crédit Fonciei een overeenkomst te treffen voor het sluiten van ccn buitcnlandschc leening van ten minste I millioen voor den opbouw van Corinthc. Do lecning wordt door de regeering gegaran deerd. De Italiaansche gezant hc-eft het ministerie van buitertlandsche zaken doen weten, dat Mussolini een millioen lire bij zal dragen in het steunfonds. Dc gezant zal met de Griek sche aegcering* overleggen op welke wijze d:i geld het beste besteed zal kunnen worderr. To Coiinthe zijn ter onderbrenging van de dakloozcn duizend barakken opgericht. Heden werd in dc stiatc-n van Athene een openbare inzameling ten bate van dc slacht offers van de aardbevingen gehouden. Er re den auto's door de straten, die meer dan 7000 pakketten met levensmiddelen e.d. verzamel den. De Italiaansche kruiser „Venetia" is mei levensmiddelen en hulpmateriaal te Piraeus aangekomen. Vele huizen te Moélkï van de afgeloopen twee dagen onbewoonbaar geworden. 5K WEERBERICHT 30 APRIL. Hoogste Barometerstand: 771.5 llaparanda. \2/ Laagste Barometerstand: 718.3 Brussel. N& Verwachting tol don avond van W 1 Mei. /4N Matige Zuid-Oostelijke tot Noord- Oostelijke wiml, tijdelijk opklarend, UL later waarschijnlijk regen- of on- weer, weinig verandering in tem- pcratuur. KROMMESTR. 4—6—8 LANGESTR. 52. Zuiver wollen f 1.75 per El in de nieuwste kleuren. WOLKBREUKEN IN ZUIDWEST- DUITSCHLAND. Darmstadt, 3 0 April. (V. D.) Gister-» middag woedde boven de Bergstrasse cen zware wolkbreuk, waarvan ook Darmstadt niet ver* schoond bleef. Talrijke boomen werden ont worteld, waardoor het verkeer ernstige stagnatie ondervond. Aan de oogst werd groole schade toegebracht. Ook de launus werd door zwaar onweer bezocht. BARON ZORN VON BULACH'S GEVANGENISSTRAF. 'Par ij s, 2 8 Apr i I. (V.D.) Naar uit Er* stein gemeld wordt is het uitstel, verleend aan baron Zorn von JBulach, \riens gevangenisstraf vun 13 maanden op 30 April zou ingaan, ver lengd. Dit schijnt geschied tc zijn op advie?l van dc genceshceren, die een rustperiode van vijf a zes weken absoluut noodzakelijk achtten voor den gezondheidstoestand van Zorn von Bulach. Dav 2.20. 3.20. mingha 5.50. 6.05. 7.10. 7.20. ciety. 8.55. 9.30. Dinsdag 1 Mei. entry (Exp. stution), 491.8 M. Paul Moulder's Rivoli, Theater Orkest. Militair Concert door het Sted. Bir- m Politie Orkest. Tijds-, weer- on nieuwsberichten. Het B.B.C.-dansorkest, Vervolg Dansmuziek. Conceit door de Royal Philharm. So- Vervolg Concert. Ween- en nieuwsbei OLIETANKSCHIP IN DE LUCHT GEVLOGEN. Twee arbeiders werden gedood en zes andere gewond, toen een olietank, dat in de haven van San Francisco fcemeord lat?, in de luchk vloog. Hilversum 1060 M. 9.30 Een ochtendconcert. j 12.00 Politiebericht. I.00 Luchmuzick door hot trio Gr oen# veld 3.00 Knipcursus door Mevr. de Leeuw van Rees. 5.45 Optreden van den heer Willem van Cep- pcllcn. 7.15 Engelsche conversatieles door Fred Fry 8.05 Uitzending van de Een Mei vergadering in het gebouw van K. cn W. te Rotterdam. Huizen 1950 M. (voor 6 uur, 340.9 M.)„ (K. R. O. uitzendingen uitsluitend). 12.301.50 Lunchmuziek. 5.506.30 Dinernruziek. 6.30—7.30 Espcranlo-cursus. 7 007.30 Engelsche les. 7.30—8.00 Cursus Kerklatijn. 8.00 Uitzending uit den Bosch. St. Jan Pm Koor, Gem. Koor van St. Jacob cn carillon-be speling. m. 10.30 Persbericht. jXt L a n g e n b e r g, 469 M. 12.25—1.50. Middagconcert door dc Kapel Iseglio uit Café Corso. 5.206.15. Herm. Zilchei -uurtje. Helena Maos—Pesch, sopr. Hubert Flohr, piano. Het Dusseld. StrijkkwartetR. Kramer, lc viool H. Kaster, 2e \ioolKar] Inkcn, viola Richard Flohi, cello. 6.50. Rjgoletto, opera in 4 -ocien van Giu seppe Verdi. Muzikale leidingBruno Zilzer Spelleider Theo Dorich. 'Daarna laatste bcr. Sluiten. Londen 'en D a v e n t r y, 1600 M. 9.50. (Alleen Dav.) Tijdsein, weerbericht. 10.20. (Alleen Dav.) Gramaf.-platen. II.20. Het Stanley Chappie Trio May Talbot, sopraan. 12.201.20. George Boulongcr en zijn Or kest van Savoy Hotel. 2.35. Muziek. j 3.10. Muziek. 3.20. William Hodgson's Marble 'ArcK Pa* vil ion Ork. 3.50. Verv. Marble Arch Pavilion Orkest. 5.20. Gramofoonpleten". 5.50. Tijdsein, weerber., nieuwsberichten. 6.05. Gramofoonplaten. 6.35. De grondslagen der muziek. Liederen van 'Hugo Wolff, gezongen door Roger Clay- son, tenor. 7.05. Militair Orkest. John Thome, bariton 8.20. Weer- cn nieuwsberichten. 3 55. Plaatselijk nieuws. (Alleen Daventrv} Scheepsberichten. 9.00. May Dav, of The Little Gipsy, Klucht met zang in een acte. Het Radio Orkest en Koor. 9.50—LI.20. Dansmuziek door de Piccadilly Players o. 1. v. 'Al Starita, van Piccadilly Hotel,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1