DE EEMLANDEU BUITENLAND. Crêpe Caid Hoogere Meisjesschool PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regel» I 1.05 met inbegrip van een bcwPjnunuit*, Woensdag 2 Mei 1928 26e Jaargang No. 259 AMERSFOORTSCHE SCHOOLVEREENIGING Meldt THANS Uw kinderen aan voor 't nieuwe leerjaar. Firma M. A. Ramselaar Amersfoortsche Schoolvereeniging Joh. v. Oldenbarneveltlaan 23 - Tel. 888 Meldt THANS Uw kinderen aan voor 't nieuwe leerjaar ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3,-> Afzonderlijke nummer» f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DlQECTEUR-mTGtVEBiJ.VALKHOfT I DAGBLAD c]^ metf f 0.25. Lieldadlgbclds-edvertenöên voor d« helft van den prijs. Kleine Adverteotlëo „KEIT1ES" bij vooruitbetaling 1—3 repel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal olaatsco I I.— Bewijsnummer atra f 0.05 BUREAU: ARNHEhISCHE P00RTWAL 2* Joh. v. Oldebarneveldlaan 23 Tel. 888 iCnC9LVLDLLNIGIN(]^ AAHNLLDIMG V\W|j ILLLPLIMGiLMbI 1.ÜIM CLPgJWBAPWEVEMTI' HOE VORMT DE EANDARBEIDER ZICH EEN EIGEN BEDRIJF .jüwïsv m, (siot). tlit He verschillende vragen om inlichtin gen 'betreffende de toepassing der Landar- beiderswet in de pi;actijk blijkt mij, dat vele belanghebbenden nog niet het juiste be grip hebben van de hierbedoelde aange legenheid. Zoo vraagt men mij of het Rijk het plaatsje of den grond aanwijst, dan wel of de landarbeider zelf de aanwijzing kan doen. Ook omtrent de «financieele gevolgen zou men gaarne nog iets meer vernemen. Wat betreft de aanwijzing van het on roerend goed zij meegedeeld, dat de land arbeider zelf het plaatsje kan aanwijzen, dat hij in eigendom kan verkrijgen. Wanneer hij een plaatsje op het oog heeft, richt hij, ter bekoming van het door hem benoodigd 'bedrag, een schriftelijke aanvrage tot het bestuur der Vereeniging of tot Burgemees ter en Wethouders. Het komt voor, dat ter Secretarie geen aanvraag-formulier voorhanden is; in zoo'n geval kan men een formulier aanvragen aan de Directie van den Landbouw te Den Haag. De landarbeider heeft dus zelF de keuze wat betreft het bekomen van een plaatsje. Omtrent de wijze, waarop aan hem het Ibenoodigde geld zal worden verstrekt is in de wet geen 'bepaling opgenomen. Vele gevallen, die niet van te voren kunnen wor den voorzien, kunnen zich voordoen en de vereeniging of gemeente, die het risico draagt, zal daarin moeten voorzien, evenals een particulier, die geld uitleent. Zij zal er wel voor zorgen, dat het geld in handen van den verkooper of aannemer komt. Het verkrijgen van -een plaatsje in erf pacht is niet toegelaten. Het kan uitsluitend in eigendom verkregen worden. Dit is ook het meest gewenscht. „Het is er juist om te doen," aldus zeide de Minister bij de •Memorie van Toelichting, „den landarbei der het blijvend genot van een plaatsje te verschaffen en hem te laten profiteeren van de waardevermeerdering, welke dit an hoofdzaak wel altijd aan zijn arbeid zal heb ben te danken". Er is destijds nog wel aan gedacht om ook verkrijging in erfpacht toe te laten, doch de minister voorzag groote moeilijkheden bij het eindigen van het erf pachter echt. Wel heeft de landarbeider, die zulks wenscht, het recht om ter voldoening van ten hoogste 25 pet. van het verschuldigde bedrag een jaarlijksche grondrente op het plaatsje te vestigen. De grondrente wordt berekend naar een rentevoet van 4 pet. Ze is afkoopbaar, doch eerst na de geheele aflossing van 'het overige gedeelte der schuld. Het losse land kan niet door den land arbeider worden aangewezen Natuurlijk kan hij wel de aandacht op een stuk gTond vestigen, doch het College wijst het losse land aan, welke het voor het beoogde doel geschikt acht. Zooals ik reeds een vorige maal schreef, mogen de kosten van «en plaatsje niet meer dan 4000 bedragen, waarvan de arbeider zelf minstens 1/10 gedeelte, dus 400, moet kunnen betalen. Ik schrijf minstens 1/10, omdat niet de gevolg trekking mag worden gemaakt, dat in alle gevallen door den landarbeider met een bijpassen uit eigen middelen van 10 pet. van de kosten van het plaatsje kan worden volstaan. De regeering stelt zich op het standpunt, dat de landarbeider een zoo hoog mogelijke bijdrage behoort te storten. Het is niet juist gezien, dat elke aanvrager recht kan doen gelden op de toekenning van het maximum—voorschot van 9/10 van den prijs. Wie meer dan 1/10 kan betalen, heeft geen behoefte aan het maximum voorschot. Het spreekt van zelf, dat hij een gedeelte van zijn bezit mag reserveeren voor de inrichting van zijn woning en zijn •bedrijfje. Doch overigens behoort de land arbeider, zoowel in zijn eigen 'belang als in dat der gemeente of vereeniging, zoovéél mogelijk in zijn plaatsje te steken. Hoewel in den regel niet meer dan 4000 voor het plaatsje mag worden uit gegeven, kan in bijzondere gevallen de Kroon toestaan, dat van het maximum van 4000 totaal-kosten wordt afgeweken. Uit het gestelde maximum van f 4000 blijkt reeds, dat de wetgever een waarde- grens heeft aangenomen en dus niet een grens naar de oppervlakte, die naar mate van de vruchtbaarheid van den bodem voor de eene streek te hoog, voor de andere te laag zou zijn. Dit is zeer juist gezien. Het is de waarde en geenszins de gr o o t- t e, waarin zich de productiviteit van een perceel weerspiegelt. De waardegrens is ruim gesteld om den landarbeider de ge legenheid te geven, ook in streken, waar de grondprijzen en bouwkosten hoog zijn, een plaatsje overeenkomstig de bedoeling van de regeling te verkrijgen. In sommige gedeelten van ons land, inzonderheid op het zand, zal die grens meestal niet behoe ven te worden bereikt, maar het was bijna ondoenlijk in elk bijzonder geval in verband met plaatselijke omstandigheden te laten vaststellen, hoever de landarbeider bij den aankoop mag gaan. Het zal noodig zijn dat met het oog op de financieele draagkracht van den landarbeider, tusschen deze en het College (Vereeniging of Gemeente) overleg wordt gepleegd. Een plaatsje op kleigrond zal in den regel niet grooter behoeven te zijn dan 34 H.A. In heidestreken zullen voor 4000 de plaatsjes ettelijke Hectaren groot kunnen zijn. De wet kan dan ook van groote betee- kenis zijn voor streken, waar nog heide grond is te ontginnen. Stel dat de aanvrager aan een plaatsje van 4000 wordt geholpen. 400 moet hij dan zelf betalen. Van het overige be drag ad 3000 moet hij dan gedurende ten hoogste 3 jaren na het aangaan der schuld 4 pet. rente betalen, d. i. 144 per jaar. Daarna geschiedt de betaling dezer rente met de aflossing der schuld in 50 annuïtei ten, ieder gTOot 5K pet. van genoemd be drag, d. i. 208.80 per jaar. Na dertig jaren is het plaatsje het eigen dom van den aanvrager. Hij heeft voorzeker hard moeten werken, maar hij zal zijn ar beid bekroond zien met het verkregen on roerend goed en met de zekerheid, dat hij op zijn ouden dag niet aan de publieke liefdadigheid zal ziin overgeleverd. A\ OVER. DE STRIJD IN CHINA HET OPTREDEN VAN JAPAN Het Japan sche departement van oorlog heelt een telegram uit Tsinanfoc ontvangen, behel zende, dat de Japansche troepen gedwongen zijn geweest een bende van ongeveer 300 ban dieten te verspreiden, die gebruik maakten van den verwarden toestand en de Japansche woonhuizen en winkels aanvielen. Eén der ban dieten werd met de bajonet doorstoken. Tiet bericht zegt verder, dat roovers en Noordelijke troepen de naburige stéden en dorpen plunde ren, maar wegens de aanwezigheid der Japan sche troepen worden de Japanners ongemoeid gelaten. Uit Tsingtau wordt nog gemeld, dat de Ja pansche troepen in volkomen overeenstemming samenwerken met de Zuidelijken om de orde te handhaven. De Zuidelijken hebben Posjau bezet, dait 80 KJVI. ten O. van Tsinaiuoe ligt. Talrijke Noordelijken zijn Tsingtau binnenge komen, waar zij weerstand willen bieden. Londen, 1 Mei. (H. N.) Draadloos.) Vol gens de laatste berichten uit China zijn alle troepen der Noordelijken in de provincie Sjan- toeng ten Noorden van de Gele Rivier terug getrokken. De Zuidelijke troepen zijn vandaag Tsinanfoe binnengetrokken, nadat deze stad door de troepen van Tsjang Tsoeng Tsjang was ontruimd. HET AUTONOMISTEN- PROCES ZORN VON BULACH GEARRESTEERD C o 1 m at, 1 Mei. (V. D.) In dc hedenmkb- dag gehouden zitting- van het autonoirusten- proces heeft dr. Ricklin 'verklaringen afgelegd over zijn houding tijdens den oorlog van 1914 tot 1918, waarna de zitting tot morgen werd verdaagd. Morgen zal dr. Ricklin mededeelingen doen over zijn rol als aanhanger van de autonomis- tenbeweging in den Elzas van den wapenstil stand af tot 1928. Laat in den avond werd hier ter stede gear resteerd baron Von Bulach, die als getuige zou optreden in het autonomisten-proces hij had heden ook de zitting bijgewoond. Vermoed wordt, dat zijn arrestatie verband houdt met het feit, dat Von Bulach een gevan genisstraf moest uitzitten in verband met zijn gezondheidstoestand was hij voorloopig op vrije voeten g'esteld, echter onder dit beding, dat hij de plaats, waar hij vertoefde, niet mocht verlaten. De arrestatie heeft gToot opzien ge baald. BELASTINGKWESTIES IN T LAGERHUIS. Londen, I Me. (H. N. Draadloos). Van daag heeft het Lageihus beraadslaagd over de amendementen op de belastingvoorstellen voor het nieuwe dienstjaar. Barnes van de arbei derspartij had voorgesteld om de belasting op thee van 4 penny tot 1 penny per pond te verminderen, waarbij hij er op wees, dat deze belasting een der indirecte belastingen is, die vooral door de armere klasse van de bevolking wordt gevoeld. Samuel, de financieele secre taris van de schatkist, bestreed het voorstel en gaf als zijn meening te kennen, dat de thee belasting- niet drukkend is, aangezien deze slechts 2 shilling en 6 penny a 2 shilling en 7 penny per hoofd der bevolking per jaar uit maakt, Bij deze gelegenheid deelde hij ook mede, dat verleden jaar in Engeland 402 mil- lioen pond thee zijn ingeklaard, waarvan 331.000.000 uit het rijk afkomstig was, terwijl voor den oorlog dit cijfer gemiddeld 261.000.000 pond per jaar was. Van de thee, die niet in het rijk is gekweekt, is 15 af komstig van Java en slechts ongeveer 3 uit China. Het voorstel, om de thee-belasting te verlogen, werd verworpen. Bij de behandeling van het voorstel om een nieuw invoerrecht van 4 penny per gallon te heffen van hydroearbonische oliën verklaarde Churchill, de kanselier van de schatkist, dat hij wilde voorstellen om kerosine van de belasting vrij te stellen. Hij zeïde, dat hij hiertoe over ging tengevolge van de betoogen, die tot hem gericht zijn uit de landelijke districten, waar gas en electriciteit niet beschikbaar zijn en waar dientengevolge hoofdzakelijk kerosine voor ver lichting- en de keuken wordt gebruikt. Door deze vrijstelling zal de schatkist een bedrag van 5.000.000 derven. ChuTchill wilde, voordat dc begrooting in tweede lezing wordt behandeld, den hierdoor ontstancn toestand nader bcstu- deeren. CAIRO CONTRA LONDEN EGYPTE STUURT AAN OP EEN COMPROMIS Londen, 1 Mei. (H. N.) Volgens een be richt uic Cairo zal het antwoord der Egypti sche regeering vanavond of morgenochtend aan lord Lloyd, den hoogden Engelschcn com missaris, worden overhandigd. Het Engclscho kabinet zal terstond na ontvangst van de no ta vergaderen, om over den inhoud daarvan tc beraadslagen. Omtrent den inhoud van dc nota wordt voorloopig nog niet veel meege deeld. Wel staat vast, dat door het besluit van dc Egyptische regeering, om van dc be handeling van de wet in de tegenwoordige zit ting van den senaat af tc zien. een ontspon ning is ingetreden. Het is echter mogelijk, dat de Egyptische nota door de Engelsöhc regee ring nog niet als bevredigend wordt be schouwd, indien niet bepaalde toezeggingen worden gedaan. Te Cairo, zoo meldt V.D. nader uit Lon den, worden de gebeurtenissen nogal kalm op genomen, ofschoon wel overal spanning be staat. In de kringen van de Egyptische Kamer wordt het optreden van de regeering goedge keurd de senaat is evenwel voorzichtig?r en wil het in ellen gevalle niet tot een gowapen- derhand optreden van Groot-Britannië laten komen. Londen, 2 Mei. (V. D.) De minister van bionenlandsche zaken, sir Joyson Hicks, heeft gisteravond te Holborn een rede gehouden, waarbij hij do Britsch-Egyptische betrekkingen heeft besproken. De Egyptische regeering heeft aldus dc minister een gevaarlijk spel gedreven met Groot-Britannië. Men dien* te beseffen, dat, wann'eer de regeering van Groot-Britannië een ultimatum stelt, dit b^- tcekent, dat Groot-Britannië weet, wat het doet en dat ook het Bitsche voik het met zijn regeering eens is. In een rede tc Londen heel" lord Birkenhead gezegd, dat h'et nutteloos is, dat Egypte alleen maar de vereenigrngswet tot November uit stelt. Engeland val volgens hem onder geen enkele regeering ooit een dergelijke wet goed keuren. In 't Lagerhuis weigerde Chamberlain te antwoorden op een vraag betreffende berich ten, welke gepubliceerd zijn omtrent de zen ding van Britsche oorlogsschepen naar Egyp te. Hij zeide te mcenen, dat het hoffelijker was niets te zeggen, olvorens aan de Egyptische re- geering ten minste de gelegenheid was gege ven om te antwoorden. In het Lagerhuis vroeg de communist Sak- latvola nog, of de> geheimzinnigheid met de zending der schepen soms bctcckende, dat de regeering bang was, dat dc publieke opnrrdo dit dreigement met machtsvertoon niet 20U goedkeuren. Chamberlain antwoordde op luiden toon: „Neen volstrekt niet, maar wij hebben ons onze v rijh-eid van handelen voorbehouden voor geval zékere door ons gestelde voor waarden niet zouden vervuld worden. Ik kan Over het al of niet aannemen dier voorwaar den niet oordeelen, vocudat ik het antwoord der Egyptische regeering ontvangen heb en ik verzoek nu zeer dringend niet geprest te worden om nadere inlichtingen." Na deze woorden werden geen nadere vta-* gen meer gesteld. Nader wordt uit Caïro bericht, dat den Brit- schen hoogen commissaris gisteren het Egypti- $5? WEERBERICHT 2 MEI. ÏK Ilcogsto Barometerstand: 775.3 .'I a para n da. Laagste Barometerstand: •ol.o w Heanitz. Verwachting tot den avond tan ch S Mei. w Matige tot zwakke N oord-Oost e- /N Xft inke tot Oostelijke wind, gedeelte- (z} lijk bewolkt, weinig ol geen regen w weinig verandering in tcmuera KROMMESTR. i—6—8 LANGESTR. 52. Zuiver wollen f 1.75 per El in de nieuwste kleuren. schc antwoord is ovcrh'andingd en dat bet in zeer vriendelijke bewoordingen is gesteld- Het zou betuigen, dal de Egyptische regee ring niet kan toegeven, dat Engeland of een andere mogendheid het recht heeft zich te mengen in den wetgevenden arbeid van het Egyptische parlement, maar ten einde dt» vriendschappelijke betrekkingen niet te ver storen, zol het wetsontwerp op de vergod- ringen uitgesteld worden tot dc eerstvolgende zitting. De Egyptische regeering hoopt dal men in den tusschen lijd den grondslag' zal vin den voor 'n. betere verstandhouding en zegt, dat ter wille van de goede verstandhouding tus schen beide landen, Egypte alles gedaan heef! wat constitutioneel mogelijk is om de Britsche eischen in te willigen door dc bcsjTrcking dei wet op de vergaderingen uit to stellen tot do volgende parlementaire zitting. Over den inhoud van het EngelscKe ant woord wordt nader aan de N. R. Ct. ge meld De Egyptische regéering begint met er op te wijzen, dat zij het recht van. Engeland, o! van eenigen anderen staat om zich' tc bemoeien met oen aangelegenheid van zuiver binnen* londschen aard, niet kon erkennen. Wel wil zij aannemen, dat de Engelsclie regeering even eens te goeder trouw is bij het vaststellen ven haar standpunt, dat van do zienswijze dot Egyptische regeering zoozeer verschilt. Om nu een conflict, dat uit dit verschil van onval- tingen kan voortkomen, in vlk geval' Te vet* mijden, zal de Egyptische regeering de be trokken wet in deze zitting van het parlement niet meer indienen. Zij verwacht dan echter, daE te.genover dit bewijs van den goeden wil der Egyptische regeering, de Engclschc ook haar best zal doen om in den tijd tusschen nu en November, wanneer het nieuwe zittings jaar geopend wordt, een compromis te vinden, dat beide partijen zal bevredigen f De Egyptische rcgcerig wenscht van gan- scher harte tot een beter begrip van het En* gelsche standpunt te komen, maar hoopt om gekeerd hetzelfde en verwacht dot door nade re gedachtcnwisseling de moeilijkheden oplos baar zullen blijken. ICDGEGC AANMELDING VAN LKLE.ELINC1KLN JCtl.*4N ClUaf AMtVEU IA4N V

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1