F\ DUIM BURGER Telefunken Radio-Toestellen Exide Accumulatoren DE EEMLANDER Vertegenwoordiger (Service station) G. J. VAN HARTEN, Crêpe Caid DEUXPIèCES ARNHEMSCHEWEG 26 DAMES MODEZAAK Firma M. A. Ramselaar Zaterdag 5 Mei 1928 Ruime keuze in BUITENLAND. en zijn producten van 2 wereldfirma's. Lange Beekstraat 37-39 - Tel. 317 Vraagt prijsopgave. Handelaren rabat. WEERBERICHT 5 MEI. X& Hoogste Barometerstand: 7677.2 Akurcgri en Sammayen. VK Laagste Barometerstand: 752.3 3<x ?SS D>'cn- JK CO Verwachting tot den avond van w 2$ G Mei. gj Matige tot zwakke Noord-Ooste- JK yi/ lijke tot Zuid-Oostelijke wind; hel- w >2\ tier tot licht bewolkt droog weer 5JC Nó in het Noorden, in liet Zuiden half bewolkt met cenige kans op on- vg weer; weinig verandering in tem- peratuur. JSJ mii ii IIIII mi—wujiiJMma«gfl 'S, k - KROMMESTR. 4—6—8 LANGESTR 52. Zuiver wollen f 1.7per El in de nieuwste kleuren. 1 EEN AANSLAG TE WARSCHAU DE LEIDER DER RUSSISCHE HANDELSDELEGATIE GETROFFEN Warschau, 4 Mei. (V. D.) Hedenmiddag is op den leider van de sovjet-Russische han delsdelegatie te Warschau, Lizaref, door een Russisch emigrant een revolveraanslag ge pleegd. Blijkens de tot dusverre binnengeko men berichten is Lizaref aan de hond cn in de zij gewond De dader is de bekende leider van de Russische emigrontenbeweging in Polen, W ojciechowski, een broeder von den uitgever van de emigranten-agentur Russ-press. De aanslag vond plaats op een oogenblik, toon Lizaref in een open auto in het centrum van de stad door een drukke straat reed. Toen donrop de auto een zijstraat insloeg, sprong Wojciechowski toe en vuurde twee schoten ai in de richting van Lizaref. Blijkens mededeelin- gen van ooggetuigen bleef Lizaref eeniga oogenblikken bewusteloos. De chauffeur wist hem evenwel spoedig weer tot bewustzijn to brengen, woarep de auto in snelle vaart naar het sovjet-geznntschop reed. Het gezantschap heeft daarop bekend gemaakt, dat Lizaref niet door schoten, doch door glasscherven is ge wond. De emigrant liet zich na den aanslag, zonder zich te verzetten, arresleeren. Wat den dader tot deze daad heeft gebracht, is niet bekend. Lizaref bevindt zich slechts nog maar korten tijd in Warschau. Dit is reeds de derde aanslag binnen een jaar, welke op sovjot-nmbtcnaren is gepleegd. Nader wordt uit Warschau bericht, dat do dader, die zonder pas uit Kief in Polen bin nengekomen is, verklaarde zonder medeplich- tigen gehandeld te hebben en te hebben willen protestecrcn tegen hot Russische sovjetregiem. Dadelijk na het incident zijn vertegenwoordi gers van het miristerie van buitenlandsche za ken op het sovjetgeznntschap hun spijt over het gebeurde komen betuigen en de verzekering komen geven, dot een gestreng onderzoek zou worden ingesteld. ALBERT THOMAS IN ITALIË. Bij een receptie te Rome in het ministerie voor de coöperaties verklaarde Albert Thomas, de directeur van het Internnionale Arbeids bureau, dot de wetenschappelijke en practischo houding, die hij in Italië heeft kunnen waar nemen op het gebied der studiën betreffende de arbeidskwesties cn die der syndicaten, hem met vertrouwen de samenwerking doet tege moet zien, die tusschen Italië cn het Arbeids bureau kan plaats hebben in het belang van den vrede en het reoht. PER OPVOUWBARE BOOT OVER DEN OCEAAN. B e r 1 ij n 4 Mei. (H. N.) Uit Lissabon wordt gemeld, dot de Duitsche kapitein Rohmer, dio in een opvouwbare boot den Atlantischcn oceaan wilde oversteken en onlangs van Lissa bon uitgezeild was mot bestemming naar New 7ork, op volle zee geheel uitgeput door vis- schers is aangetroffen. De visschcrs hebben hem naar Las Polmas op de Cnruirische eilan den gebracht. FELLE BRAND TE LIBAU. Te Libau heeft een geweldige brand twee groote zagerijen met belangrijke houtvoorra den, alsmede enkele gebouwen van een groote lederfabriek' vernietigd. De brand bracht een gehecle wijk van de stad in gevaar; 5 brand weerlieden. 3 arbeiders en een politieagent lie pen ernstige brandwonden op. De schade bc* draagt ongeveer 600.0CO lat. DE TOESTAND VAN CHURCHTLL. Hij gaat vooruit* De kanselier van de schatkist, Winston Churchill, die aan influenza lijdt, gaat volgens de berichten van gisteren flink vooruit. AMERSrOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 -*,ndu "o- i 2.10 po 10.75. po «ttk (met grttU «tmkering tegen oogelokttta» f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 oaandea f 1-. Afzonderlijke aammer» f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 919 DIPEC.TEUR-UITGE.VEp, J.VALKHQfT PRIJS DER ADVERTENTIE!) »»■•-* «9"» «twgnp erwimomMr. mmiffgfi meo f0.25. Ltefdadighetda-edverteofiEo voor dl helft van den prtja Kleine Advertcntiêo „KclTIES" bt) vooruitbetaling *—9 regelt 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— «etsnummer <xtr» 005 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» 28e Jaargang rco. *b2 DE BURGERSTRIJD IN CHINA NIEUWE JAPANSCH-CHINEESCHE BOTSINGEN JAPAN ZENDT OORLOGSSCHEPEN Londen, 4 Mei. (H. N.) Uit Tokio wordt gemeld, dat in verband met de incidenten te Tsinanfoe in Japan nog 2500 man klaar ge maakt worden om naar China te vertrekken. Verder zal de regeering nog 2500 man naar Tsingtau zenden. Vliegtuigeskaders en spoor wegtroepen worden eveneens ui;gerust. Ver schillende Japansche kruisers hebben bevel ontvangen de Chineesche havens aan te doen, waar Japanners wonen, om voor de bescher ming der Japansche onderdanen zorg te dia gen. Vandaag moeten te Tsinanfoe weer bot singen tusschen Japansche en Chineesche troe pen hebben plaats gehad. Volgens andere be richten moet het incident echter reeds bijge legd zijn. De Chineezen en Japanners geven elkaar wedcrkccrig de schuld <-an het incident De opgaven omtrent het aantal dooden en ge wonden loopen zeer uiteen. Sjanghai, 4 Mei. (V. D.) Te Tsinanfoe zijn heden na een korte pauze de vijandelijk heden tusschen de Japansche en de Zuidelijke troepen hervut. Van Japansche zjjde wordt bekend gemaakt, dat zij 5 officieren en 30 minderen hebben verloren. Aan Chineesche Zijde vielen 800 docden en werden 1000 ge vangenen gemaakt. De Chineezen bestrijden evenwel de juistheid dezer cijfers De Japansche troepen zijn in drie afdeelin- gen gesplitst, die den ouderlingen samenhang hebben verloren. De commandant van de Ja pansche strijdkrachten te Tsinanfoe heeft een dringenden oproep om versterkingen gezonden Wanneer dc versterkingen, die thans onder weg zijn, te Tsinanfoe zijn aangekomen, zal een geheel Japansche legercorps te Tsinanfoe aan wezig zijn. In Zuid-Chineesche kringen is de opwinding Sterk gestegen. Dc Nanking-regeenng wil zoo spoedig mogelijk maatregelen nemen, teneinde tegen de Japanners te kunnen optrekken; ook wordt een beroep cp dc mogendheden over- woaren. Dc actie richt zich uitsluitend de Japanners,' niet tegen de buitcnlendert in her* algemeen. Volgens de Chineesche lezing over net ge beurde te Tsinanfoe bereikten de onlusten hun hoogtcpun* 'tn ernstige incidenten, w.o. het doodschrtrren van nationalistische officieren en hei gevangen" houden van andere door de Ja panners, die ook Chineesche soidaten op straat aanhielden en zelfs ontwapenden. Dit leidde tol een vuurgevecht, waarbij tien Chineesche sol daten werden gedood of gewond. De Chinee sche bevolking sloot de winkels; de Japanners trokken zich terug achter barricaden en vuur den op iederen Chinees, die zich vertoonde Zoo werden een groot aantal Chineesche sol daten en Chineesche burgers gedood. Dc Chi neesche troepen schoten terug tot Tsjang Kai Tsjek bevel gaf het vuren te staken. U t Tientsin werdt d.d. 4 Mei verder ge meld, dat de straatgevechten tusschen Chinee zen en Japanners opnieuw begonnen, tenge volge van pogingen van de Japanners om na tionalisten te ontwapenen, die aanstalten maak ten om de Japansche nederzetting te gaan ont- raimen. Er weiden 2000 nationalisten ontwa pend; aan de gevechten ne men 15.000 natio- rolisten deel. De Chineesche nationalistische minister van buitenlandsche zaken heeft bij zijn Jopanschen ambtgenoot een protest ingediend, omdat de Japansche soldaten den Chineescher» commis saris van buitenlandsche zaken te Tsinanfoe en zijn hccle personeel vermoord zouden hebben. Een bericht uit S:anghai houdt nog in: De Japansche troepen onder generaal Foe- Loeda hebben een nachtelijken morsch van 15 mijl naar Tsinanfoe moeten maken, tengevolge van het opbreken van den Sjnntoengspoorweg. De troepen kwamen zeer vermoeid te Tsinan foe aan, maar toen waren ze nog gedwongen om 36 uur lang tegen een. Chineesche over macht te vechten, die overmoedig was gewor den door de overwinning op de Noordelijke troepen en door haat tegen de Japanners be zield was. De Japanners zijn in twee gedeelten te Tsinanfoe geïsoleerd Slechts door de meest tactvolle verdediging slaagden ze er met gToote. moeite in de Chineezen terug te drijven. Te Tokio heerscht groote ongerustheid, dat er gebrek aan munitie zal komen. Generaal Iwakoeia is met 2C00 man in ge forceerde marschen vnn Tsingtau op weg naar Tsinanfoe langs den Sjantocngspoorweg. BIJGELEGD LOONCONFLICT, Berlijn, 4 Mei. (H. N.) De in de haven van Bremen bestaande loongeschillen zijn door een onderlinge overeenkomst tusschen beide partijen bijgelegd. NOG GOED AFGELOOPEN. Berlijn, 4 Mei. (V. D.) Gisteren is op het spoorwegtraject BerlijnBreslau, vermoe delijk tengevolge van uit de locomotief gevlo gen vonken, de balkenbedekkmg van het baan- vek over het Bovenspreekenaal ernstig be schadigd. De rails werden door de geweldige hitte zóó verbogen, dat het spoorwegtraject Berlijn—Breslau heden nog niet berijdbaar was HET AUTONOMISTEN- PROCES SCHALL VERHOORD Col mar, 4 Mei. (V. D.) De flrttonsclu- advocaat Feuillet en diens Corsicaausche con frère ParJifieri, die behooren tot de verdediging in het autonomistcn-proces te Colmar, publi ceer en heden een vei klaring, waarin zij opko men tegen het feit, dat zij door de Fransche pers als autonomisten worden gedoodverfd. Zij verklaren, dat zij rechtsgeleerden zijn, doch geen partijgangers. Do dingen, die bekend zijn geworden met betrekking tot de instructie cn de eigenlijke behandeling- van het proces, heb- ben de autonomisten in den Elzas en hun vrien den in Bretagne en op Corsica aanleiding ge geven hen voor de verdediging naar Colmar-te toepen. De zaak van dc autonomisten kon elk Fransch advocaat veidedigen, zonder iets te verloochenen Heden werd het proces voortgezet; het begon wederom met zeer geagiteerde uiteenzettingen en woordenwisselingen tusschen verdediging cn president. De verdediging protesteert tegen dc door haar van de zijde von het hof onder vonden behandeling Het tumult werd nog grootcr, toen dr. Ricklin verklaarde, dat het door den vliegcrofiicier He.rmclin onderteeken- de „Hetz -blad uit Belfort met ernstige' dreige- •een.es» voor zijn huisdeur werd neergelegd. Dt T^bV.Jin eischt onmiddellijke verwijdering von dozen officiéi uit het Fransche corps, daar zijn optreden, volgens beklaagde, niet in overeen stemming is met de eer van den Fianschen offiriersstand. De woordenwisselingen werden hieina steeds heftiger, vooral toen de verdedi ging het O. M. verweet, dat het niet voldoende doortastende maatregelen heeft doen nemen om de distributie van gezegd plakkaat te verhin deren. Donderdag, nadat het verhoor van dr. Ricklin was afgeloopcrv, was het de beurt van den 2en bekléagdc Schuil, den uitgever van de Zukunft. Hij verklaarde pro-Fransch tc zijn cn toonde zich verwonderd, dot liierven niet werd gere<pt. De Zukunft werd gesticht met gel den, welke, naar hij verklaarde, «afkomst"g wa ren van onverdachte zijde cn verstrekt werden door personen, die hij weigerde te noemen. Uitvoerig zette hfó uiteen dat dc Zukunft, eer» zuiver Elzassisoh blad, volstrekt geen sepa ratistische en allerminst een pro-Duitsche po litiek heeft gevoerd. Daarna werd de zitting opgeheven. Bij de opening der zitting van gisteren over handigde advocaat Berthon den voorzitter een door hem ontvangen dreigbrief. Dan wordt her verhoor van Schalt, de vroegere redacteur van het blad, Die Zukunft, voortgezet. Schal! verklaart, dat de voorgenomen oprichting van een verjgerrg'ng „Vrienden van de Zukunft" niet doorgezet is, omdat de „vrienden" uit- Qenoodigd werden tot den Heimatbund toe te treden, wat de metsten, om verdere versnip pering te voorkomen, hebben gedaan. Dc voorzitter leest dan een hecle verzameling klaart, dat een groot deel van de correspondcrr- dentie van Die Zukunft voor, waarin cchtei belangrijke hiaten voorkomen. Schal 1 ver klaart, ut een groot deel van de corresponden tie vnn het blad vernietigd is, toen er ge ruchten in omloop kwamen van oen waar schijnlijke huiszoeking. De hoofredactie gc~ 'astto toen vernietigingvan alle brieven van ambtenaren of van personen in hooge sociale posities, omdat rij niet wilde, dat deze per sonen blootgesteld zóttden worden can, of on- oangenoomheden zouden krijgen m< t de be* stuurs organen. In het verdere beloop van de ochtendzitting komt het neg tot een klein incident tusschen den voorzitter en de verded:ging, als advocna\ Berthon den voorzitter verwijt, dat hij ten- dcnzieuze vragen stelt. De voorzitter legt dat verwijt naast zic'h neer en verzoekt don vet-ded'ger zich tot zijn eigen taak te beperken. Dan worden nog meer in beslag genomen brieven voorgelezen, waarop de zitting tot den namiddag wordt verdaugd. Over het verhoor van Schall wordt nog ge~ meld, dot de president van de rechtbank vroeg onder welke omstandigheden de beschcrrxvings troepen van den Heimatbund gevormd wer den. Schall los de orgon'satieplonnen voor en zei. dot het het gevolg was von de relletjes te Colmar in 1926 tijdens een autonomisti sche vergadering, toen zij, aangevallen door royalisten en fascisten, verscheidene gewon den hadden Schall verklaarde, dat het effec tief van den Heimatbund 40 man sterk was geweest ERNSTIG SPOORWEG ONGEVAL VIER DOODEN, VELE GEWONDEN Belgrado, 4 Mei. (V.D.) Nabij Czenta in Zuid-Slavië is een zeer druk bezette perso nentrein ontspoord. Verscheidene wagons vie len om. Tot nu toe zijn vier dooden onder den trein var daan gehaald Vele passagiers werden ernstig gewond. Het treinverkeer naar Roeme nië is versperd Er wordt een cmstig ond«*rzoek ter plaatse naar d - oorzaak ingesteld. DR. STRESEMANN TE HEIDELBERG. Heidelberg, 4 MeL fV. D.) óe rijks minister van buitenlandsche zaken, dr. Stresc- mann, is hedenochtend tc Heidelberg aangeko men, in gezelschap van den departementskon- sclicr dr. Gaus cn de legatiekanscliers Rie delshommer en von Twordowski. OEN M1SRADIGERSBENDE GEARRESTEERD. Rome, 4 Mei. (V. D.) De politic te Reg- gio in Calabrië is op het spooi gekomen van eèn misdedigeisbendt, du: Je gemeente An dore Vijf >re en de omliggende steden onveilig maakte, ijf en vijftig- bandieten "werden gearresteerd. DE STAKING IN DE RIJNSCHEEPVAART ERNSTIGE UITBREIDING TE DUCHTEN Duisburg, 4 Mei. (V.D.) In de havens van Duisburg lag het werk vandaag gehee. stil. De havenarbeiders waren niet op het werk verschenen, doch wachten op de vergaderin gen, wélke door hun resp. organisaties zullen worden belegd. De buitenlandsche schepen zullen niet meer worden beladen. Naar door den verkeersbond werd meege deeld, hebben de havenarbeiders rich in ver schillende plaatsen bij de solidariteitsstaking aangesloten, o.o. te Keulen, Mainz, Mann'heim, Neuss en Emmerich. Zondag vindt te DuïsbuTg een conferentie plaats van het internationaal verbond van ha venarbeiders, waarop ook de havenarbeiders van Zwitserland, Ncdcrlor.d en Frankrijk zul len worden bewogen tot het proclnmcercn van een solidariteisstaking. HET EINDE VAN HET GESCHIL TN DE OPPER-SILESISCRE METAALINDUSTRIE. G 1 e i w i t z4 Mei. (V. D.) De in de Op- per-Silezische metaalindustrie gevallen arbi trale uitspraak, is door beide partijen, werk gevers en werknemers, aanvaard.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1