DÉ ÉÉMLANDÊD i BUITENLAND. BEWAAR ZELF UW BONTWERK. Kartey Davidson Motor, Nic. Bovée, Crêpe Caid ABONNEMENTSPRIJS atamndcs voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.7$. per PRUS DER ADVERTENTIEN 1-1 "S"' 0» «f ubtgnp ttMInmne, Dinsdaa 8 Mei 1928 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* 2öe Jaargang no. zti4 DE ONRUST IN ROEMENIE DE BURGERSTRIJD Manaham stofvrije Motzakken f 2.30 en f 2.50, behoeden Uw kleeding tegen de mot. A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23. Nu is het de tijd om motor te rijden. LAVENDELSTRAAT 9b-12. AUTOBUS IN DE WOESTIJN VERDWAALD PRINS ICROPOTKIN VERMOORD GROOTE FABRIEKSBRAND 200 ARBEIDERS WERKLOOS HET AUTONOr.IISTEN- PROCES HET VROUWENKIESRECHT IN ENGELAND BAGGERMOLEN GEZONKEN Firma M. A. Ramselaar f 1.7: per El tn de nieuwste kleuren DE STAKING IN DE RIJNVAART DE AANSLAG TE WARSCTIAU week (met gratie verzekering tegeo ongelukken) I 0.lV/m BioueaiaoO franco per post per 3 oaaades 3»-. Afzonderlijke oommer» f 0.0$. rOSTKEKRNING 47910 V TELEFOON INT ERG $13 DIDECTEUR -UrrGEVEQ: J.VALKHOfT elke regel meet f0.25 Liefdadigheids advrrtentièo voo» (Se helft van den pr()a. Kleine AdverteotiCo .KEITIES" bij vooruitbetaling *—4 <*gtb 50 cent elke regel mee» 10 cent, driemaal plaatsen Rcaitsnummer extra *005 DS OPMARSCH DER BOEREN EfiN ERNSTIGE TOESTAND TE BOEKAREST? Belgrado, 7 Mei. (V D.) Uit Boekarest wordt gemeld, dat allo buitenlandsche journa listen, die rich met den president van de na tionale boerenpartij Maniu naar Boekarest zouden begeven, over de grens rijn gezet Verdere berichten melden, dot er ie Boeka* test tusschen militairen en boeren botsingen voorgevallen zijn. De troepen worden gereed gehouden en houden alle toegangswegen naat Boekarest bezet om den opmarsch dei boe- ren te verhinderen. Over Boekarest is het Mandrecht afgekondigd. De regeering hoopt ïiog op het laatste oogcnblik den toestand meester te worden. Maniu, die gistermiddag per auto van Karls- burg naar Boekarest is vertrokken om de be sluiten van hei congres der boeren aan den regentschapsi aad voor te leggen, werd bege leid door een groot aantal van zijn aanhan gers !n vrachtauto's. Boekarest, 7 Me! (V. D.) Thans is pas bekend geworden, dat gisteren, tijdens de de monstratie van Roemeenschc boeren te Karls- burg, een afgevaardigde van de partij van Averescu, Gozar, een vroeger minister, dooi deelnemers aan de vergadering is aangevallen en in een huis is opgesloten. Eerst na ingrij pen van het bestuui van de boerenpeitij werd Gozar in vrijheid gesteld. Een gedeelte van de deelnemers aan het congres is reeds naar Boekarest onderweg. De sneli rein van Boekarest is heden met twee uur vertraging aangekomen. Het opont houd werd veroorzaakt, doordat deelnemers van het congres den trein hebben aangehoiN den. Eerst na het optreden van de gendarmerie gelukte het den trein te loten vertrekken. Een verklaring van Caról Londen, 7 Mei. (V D.) Heden heeft de Ot-kroonprins Carol een verklaring gepubli ceerd, waarin hij zegt, dat het niet zijn bedoe ling is geweest In Engeland een hoofdkwanic te stichten van een beweging, welke gericht is op hei terugkrijgen van het Roomeensch be wind. Er besteen hier geen samenzweringen, aldus de ex-kroonprins. Tevens verklaarde hij maatregelen te zullen treffen, dot de manifesten toch naar Roemenië zullen worden verzonden. Arrestaties van journalisten. De eischen der boeren. Naar vernomen wordt, Is een berichtgever van de Ullstein-Verlog, gearresteerd. Ook chef-cedacteur van de AdveruJ zou in hechte nis zijn genomen. Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat de boeren, die naar Boekarest marcheeren, der. eïsch hebben gesteld, dot de spoorwegautori teiten treinen beschikbaar moeten stellen vooi de verdere transport De regeering heeft dezen «isch evenwel afgewezen. Ingeval de boeren weer naar hun woningen Vrillen terugkeeren, wil zij wel extras-treinen ter beschikking stellen Weenan, 7 Mel. (H. N.) De Roemeen- 6che minister van binnenlandsche zaken heeft in een onderhoud met een journalist ver klaard, dat alle in het buitenland verbreide be lichten over een revolutie in Roemenië van allen grond ontbloot zijn. Maniu, de leidei van de boerenpartij, is nog niet te Boekarest aan gekomen. Volgens andere berichten is de af- sperring van Roemenië van dc naburige lan den nog strenger geworden Gemeld wordt, dat, om den opmarsch van de boeren naar Boekarest te verhinderen, de brug van Nihoest door geniesoldaten verbarricadeerd vas De boeren vielen de gendarmes aan en ruimden de barricades op. Een afdeeling der boeren drong tot Boekarest door. TSINANFOE IN HANDEN DER JAPANNERS EEN OORLOGSVERKLARING? Londen, 7 Mei. (V. D.) Volgens berich ten uit Sjanghai heeft Tsjan-Kai-Tsjek Tsinan foe verlaten, teneinde de vijandelijkheden teget^ de Noordelijke troepen te hervatten. De Japan sche troepen zijn daardoor weer meester van de stad en hebben het oorlogsrecht afgekon digd, teneinde dc plaats van gevaarlijke ele menten te zuiveren. Noordelijke troepen heb ben Tsinanfoe weer uit vliegtuigen met bom men bestookt. Uit Sjanghai wordt voorts nog gemeld, dat de regeering van Nanking de ongeregeldhe den te Tsinanfoe voor den Volkenbond zal brengen. Te Tsinanfoe wonende Japansche burgers hebben toevlucht gezocht aan boord der sche pen Te Sjanghai wordt een staking van fa brieksarbeiders verwacht ter ondersteuning van den boycot van Japansche waren. Volgens berichten uit Tokio wordt momen teel in het Japansche kabinet overwogen om nog 15,000 man te zenden, ter bescherming van de levens en eigendommen van Japanners Sjantoeng, Geen terugtrekking der Japansche troepen. Het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken heeft een verklaring gepubliceerd, waar in g- '1 wordt, dat de klachten van dc ro- gecrjng van Nanking ongegrond zijn Zoolang de actie tegen de Japanners in Chi na niet wordt gestaakt, denkt de Japansche re geering er niet aan, haar troepen terug te trekken. Londen, 7 Mei. (H. N. Draadloos). Vol gens de laatste berichten is de Orde t<? Tsinan foe betrekkelijk weer hersteld Ongeveer 1000 man Jopansche versterkingen zijn van Tsingtau aangekomen. De spoorweg van Tsingtau naai Tsinanfoe is op 3 plaatsen opgebroken. Naar gemeld wordt, zijn verdere versterkingen on derweg. Londen, 7 Mei (H. N.) In verband met de toenemende spanning tusschen Jaoan en China wordt het niet onmogelijk geacht, dat Japan tot een oorlogsverklaring zal overgaan Een mcdcdeeÜng van Tsjong-Kai-Tsjek. De opperbevelhebbor van de Zuid-Chinec- sche strijdkrachten, generaal Tsjnng-Kai-Tsjek Heeft uit Tsinanfoe. de hoofdstad van Sjang- toeng, een van Vrijdag gedateerde verklaring naar Nanking laten overbrengen, waarin hij vaststelt, dot dp Britsche cn d; Amcrikaansche consul ten aanzien der incidenten (e Tsinanfoe bemiddelend optreden cn dat de onderhande- 'ingen voortgang hebben, Tsjang Kai Tsjek zegl non het slot van zijn verklaring De Japansche troepen, hebben ons zonder dc minste aanleiding uitgedaagd. Ze hebben or ">nze soldaten en dc Chineeschc burgerbevol king geschoten en meer dan 10(50 personen 'edood. De boosaardigheid der Japanners en de door hun uitgeoefende onderdrukking over treffen elke beschrijving. Ik kan mij niet on derwerpen aan een dergelijke brutaliseering en ik wensch de weloverwogen bruto liteit der Ja panners voor de gehecle wereld aan de kaak te stellen. De stemming in Japan Naar uit Tokio gemeld wordt, is een. olge- meene opluchting ingetreden tengevolge var. de sluiting der parlementszitling, waardoor de binnenlandsche problemen ter zijde gelaten kunnen worden. De aandacht van het gehcele land is thans op den toestand in China gevestigd. Het blac Japan Times and Mail schrijft Het Chineeschc antwoord op dc Japansche boging tot verzoening bestaat in dc plunde ring van Japansche haardsteden en vermoor ding van Japanners, waaronder vrouwen Het geloof von de wereld in de Chineeschc goede trouw is zeer geschokt door de gebeurtenissen van den laatsten tijd. Een front tegen de Japansche interventie. Uit een uitvoerig telegram van den corres pondent van de Vossische Zeitung te Peking aan zijn blod blijkt, volgens de N. R. Ct., dat thans de groote massa van het Chineeschc volk onder den indruk van het gebeurde te Tsinanfoe is gekomen. De buitenlandsche di plomaten te Peking schijnen alsnog den toe stond rustig te beoordeelen. Zij meencn zelfs dat de Jopansche interventie weldra een eind< ral maken aan den binnenlandschen strijd In derdaad zou men, aldus de correspondent var de Vossische Zeitung, meenen, dat de gewel dige verontwaardiging der bevolking veeleer grooter is, dan bij de incidenten te Sjanghai en Nanking. Reeds worden onderhandelingen (die echter voorloopig nog van particulieren aard zijn" gevoerd over het vprmen van een eensgezind togen de Japansche interventie gericht front. Het Noorden heeft zich aangesloten bij de pro testen en rouwbetoogingen in het Zuiden en het is dientengevolge niet uitgesloten, dat dt gebeurtenissen te Tsinanfoe aanleiding zuller geven tot een verzoening van het Noorden me: het Zuiden. Men hoopt in vclp krirgen zelfs, dat thans de mogelijkheid zal worden geboden om een groote Chinccsche nationale vergade ring bijeen te roepen. Het departement var buitenlandsche zaken te Peking heeft een twee- do nota naar Tokio gezonden, waarin het tc- iugtrekken der Japansche troepen wordt ge- eischt en waariiv>er tevens op wordt gewezen, dat alle vorige protesten tevergeefsch zijn ge weest. Japan wordt .aansprakelijk gesteld voor de gebeurtenissen, terwijl in do nota wordt ge waarschuwd voor het zenden van verdere troe pen. China, bcs'.uit de nota, is zelf bereid voor do bescherming van de vreemdelingen te zor gen. Zijnerzijds heeft het Japensche kabinet gis teravond besloten het geheele net -van den Sjantoeng-spoorweg onder Japansch militair toezicht te plaatsen. De gevechten te Tsinanfoe zijn geëindigd. De buitenlandsche consulaten zijn alle ongedeerd gebleven. Verscheidene hotels en logementen zijn geplunderd. Een rappor! von generaal Fockoeda. In het offrcieele rapport van den Japar®d»«r generaal Foekocda uit Tsinanfoe wordt er de nadruk op gelegd, dat alios er op wijst, dat de ongeregeldheden vooraf beraamd werden. De zware Japansche verliezen zijn te wijten Io. aan het verwijderen der verdedigingswer ken na de verzekering van Tsjang Kai Tsje1- dat do vreemdelingen veilig waren cn 2o aan het feit, dat de Japansche troepen gelijktijdig van voren en vdn achteren werden aangeval len, waardoor het redden van burgers buiten het bewaakte gebied moeilijk werd. Tweemaa1 werden overeenkomsten getroffen om het schieten te doen ophouden door uit den band gesprongen Chinccsche elementen geschonden. Koopt nu een Agent voor Amersfoort en Omstr TWINTIG PERSONEN OMGEKOMEN Londen, 7 Mei (H.N.) In de Syrische woestijn is een auto-omnibus met 20 perso nen, die een pelgrimstocht naar Jaruznlem hadden gedaan en (hans van Bogdnd naai Beiroet onderweg waren, verdwaald. Toen eer» Engelsch vliegtu'g dc auto ontdekte, waren alle 20 personen reeds dood. Men neemt nr.n, dat zij door dorst om het leven zijn gekomen. EEN AANSLAG TE NICE Het lijk van derv Russischcn prins Hein Kropot'n is gisteren te N'ce op straat ge-von den-, Het vertoonde kwetsuren. Het onderzoek heeft uilgewezen, dot dc prins door drie in dividuen was aangevallen. Het grootste gedeeke dei porceiemfabriek Schnabel en Zoon teDessendorf in het Isar- gebied, met volle opslagruimten, is een prooi der vlammen geworden. De schade wordt op meer dan T millioen kronen geschat. Tweehon derd arbeiders zijn broodeloos. DE POLITIEKE CRISIS TE TOKIO. Dc motie der oppositie niet in stemming gekomen. Tengevolge von het rekken van het debat tot bij middernacht is de motie van wantrouwen door de oppositie-partij ingediend in de zib- ting van den landdag, niet me.er in stemming gekomen. De oppositie was niet meer in de gelegenheid de motto in stemming te doen brengen, waardoor .de regeering-Tanaka aan het bewind is gebleven De proletarische partij had tc voren voorgesteld de motie in stem ming te brengen doch dit voorstel werd mei 240 tegen 222 stemmen verworpen. DE TOESTAND VAN PILSOEDSKI. Hij confereert weet. Warschau, 7 Mei (H.N.) Voor het eerst sedert de ziekte van maarschalk Pilsoedski heeft gisteren in het gebouw van dc opperste leger- inspectie een conferntie plaats gehad, .waaraan behalve Pilsoedski ook de president en de vice- president van den ministerraad deelnamen. Daarbij zijn de belongrijkste politieke vraag- s'ükken besproken, dit tot nu toe ten gevolge van'de ziekte van Pilsoedski niet afgedaan kon den worden De conferentie duurde ruim I uur. Hoewel verklaard wordt, dat de toestand van Pilsoedski veel verbeterd is, verwacht men toch, dat Pilsoedski niet, zooals oorspronkelijk het plan was, bij de beraadslagingen van de bcgfootingscommissie do legerbcgróoting zal toelichten. COMMUNISTEN TE CAïRO GEARRESTEERD. Cairo, 7 Mei. (V. D.) Dc politie heeft gisteren een razzia onder de communisten ge houden.-Achttien communisten, voor het mec- rendeel .Italianen en Grieken, werden gearres teerd. Zij zullen worden gedeporteerd. EEN DRANKVERBOD IN DENEMARKEN? Rope n h o gen, 7 Me i. 0-*- D.) De re geering heeft bij het landsting een wetsont werp ingediend, waarbij de invoer van en de handel in alle alcoholhoudende dranken in Denemarken werdt verboden, met uitzondering van bier van 2?4 procent en alcohol, die voor geneeskundige doeleinden bestemd is. DE GEARRESTEERDE INGENIEURS. In afwachting van 't proces. De gearresteerde Duitschers Maicr, Otto en Bodstic ber zijn gisteren in opdracht van den Duitschen gezont opnieuw door den legatie- «■ccrctoris, dr Schiep, bezocht. Het bezoek gold vooral dc aanwijzing van een ve-dedi- ger. Do aank'acht zal birnenkort oan den b» - klaagden worden Ier hand gesneld De ge/ond heidstoestand van Otto en Bidsticber is nog steeds goed. Mn:ér is voortdurend onder dok ters-handen. DE BEKLAAGDEN AAN HET WOORD BEN STROOM VAN PROTESTEN Bif'het begin der zitting, aldus wordt d.d. 7 Mcj uit Col mar aan het Vad. bericht, dier.de de verdedig'ng een protest ia togen het feit, dat de schorsing van don advocaat, nu. Tour nier, na het incident von Zaterdag, voorgele zen was, zonder dot de rechtbank zich vooraf in raadkamer had begeven. Dit protest weid afgewezen Dan ontstond een lang en vruch teloos debat ovr het beloop van de volgende rechtszittingen. Dc beklaagden Thomas en Fouillet betoogden, dat de behandeling van het proces bespoed gd moet .worden en dron gen aon, dat de rechtbank den beklaagden precies zou meedeelen. waarop de beschuldi ging van samenspannen tegcrr de vei' gheid van den stoot berustteolie beklaagden sloten zich bij deze woorden aan cn wenschtcn na drukkelijk verhoord te worden, vóór hot ge tuigenverhoor zou beginnen. Met uitzondering van vier beklaagden, ondet wie de niéuwe of. gtvaordigdo Rossé. «preken olie beklaagden Elzasscr dialect Boekdrukker HauSs ?egi zi.in beun gekomen is i „De rechtbank moei mij zeggen door welke woorden en handelingen ik iets tegen de veiligheid von den Fransclmn staat ondernomen heb. Bovendien moet de- rechtbank ons vertellen uit welke bron hoi geld afkomst'g waermce onze Heimotbund gesteund werd Wij ontkennen dot wij eenig geld uit het buitenland betrekken hebben De beklaagde Wurz on de schilder Solvcen laten zich in gelijken geest uit Dan spreekt ook dominé Hei' zijn groote verwondering uit over het feit dat hij h er els beklaagde staat voor artikelen, die toch slechts hetzelfde behelzen als in het parlement herhoo'delïjk ter sorake is gebracht. De geestelijke,. Ta«-hauer, verklaart nooi' eenig geld uit Duitschlond erlangd te hebben voor dc opricht'ng van de drukkerij „Erwt- ria" Beklaagde afgevaardigde Rossé zegt, dal hem van de tien punten van de acte van be» schuldig'ng niet mmdcr dan zes volkomen onbekend waren Schweitzer, de oen voerder der zoogenaamde Schutzfruppc in Mülhausen, zegt. dat hij doo» zijn arrestatie zijn vermogen en zijn positie vorloren heeft en nog niet weet waarom eigen lijk. De ontslagen spoorwegambtenaar Stürme) zegt. dat op zijn hoogst van een complot te- g<m de aanhangers, van de autonomistische beweging gesproken ken worden, maar in geen geval van een 'tegen de veiligheid van den Franschen staat De voorz'tter onderbreekt nu de verklarin gen der beklaagden en begint met het verhoo» van den eersten getuige, den hoofdcommissa ris von pohYe te Straatsburg, Bauer. Deze treedt diep in de autonomistenbewe- girg en haar doel cn zegt. dat van de ardere zijde van den Rijn in Jul» 1919 vlugschriften den Elzas bereikten, waarin stond „Staat in mosra's op om zelfbestemmingen te eischen De zitting wordt tot des middags verdaagd DOOR 'T LAGERHUIS AANVAARD Londen, 7 Mei (HN. draadloos). Het La gerhuis heeft vandaag zonder stemming in derde lezing het wetsvoorstel aangenomen, waarbij oan vrouwen evenals aan mannen he' kiesrecht op den leeftijd van 21 jaar wordt toe- gekend Deze wet moet thans nog door het Hoogerhuis worden aangenomen. GERAMD DOOR EEN STOOMSCHIP Nit New 7ork wordt geseind, daT' gister ochtend nabij het Stateneiland een regeerings- baggermolen is gezonken79 leden dor b"* manning kwamen hierbij" om het leven Bo vendien worden nog 4 personen vermist. rLt ongeluk gesciuedde, doordat een aanvaring pleats had met een stoomschip. Andere be- r.chtettr reppen van slechts 3 ciooden. TRANSPORTCONGRES TE ROME. Rome, 7 Mei (H N.) Vandaag is te Rome het internationale transportcongres geopend, dat door vertegenwoordigers van 28stoten wordt bijgewoond. DE OVERVAL TE GLADBECK Bij den overval op het rijksbankfiliaol te Gladbeck zijn den bandieten 36.375 mark in honden gevallen De daders zijn nog niet ont dekt, dcch wel de auto, waarmee zij gekomen "n weggereden zijn Deze is later onbeheerd teruggevonden en bleek te Dortmund gastolen te zijn De ambtenaar van de bak, die bij den over val gewond is, heeft, volgens nadere berichten, slechts onbeteekenende kwetsuren gekregen. WEERBERICHT t MEI. Hoogste Barometerstand: 765.1 X 5K- Barometerstand: 746.1 Reykjavik. Laagste Wisby. Verwachting tot den avond van 9 Mei. vv Meest matige Noord-Oostelijke tot Noord-Westelijke wind, zwaar be wolkt tot betrokken, waarschijnlijk $6 eenigc regen, weinig verandering in temperatuur. KROMMESTR. l-S—% LANGESTR 52. Zuiver wollen NIEUWE UITBREIDING GEDUCHT Öl- staking iri de Rijnvaorl dreigt zich thans ook tot de fabriekshoven uit te breiden. Daar door zouden de groote fabrieken oan en b.'j den Rijn groote nodeelen ondervinden, omdat zij zich dan niet meer van kolen, ertsen en andere grondstoffen zouden kunnen voorzien. Duisburg, 7 Mei (H N) De staking «n de Rijnscheepvaart dreigt thans ook over te slaan op de groote industreelé onderne mingen. die zelf hun grondstoffen aanvoeren In de haven vah Wa'sum, die ean de Gute Hoffnungshütte behoort, hebben de erbridera geweigerd Du'tsche schepen te laden of to lossen. Ook in de havens van den linke» Rijn oever l'gt het werk thans stil. Indien de sta- k:ng grootcren omvang aanneemt, zal de ver zorging von dc groote ondernemingen met grondstoffen langs den waterweg gevaar loo- pcn. RUSLAND PROTESTEERT Bei lijn, 7 Mei. H. N.) Volgens een be richt uit Warschau heeft Rusland een protest- nota in verband met den aanslag op den lei der der Russische handelsvertegenwoordiging doen overhandigen, waarin de uitlevering van den dadc-r aon Rusland wo»dt verlangd In sommige kringen neemt men aon dat de aan slag van Wojciechowski eigenlijk op den Rus sischcn gezant zelf bedoeld was Dr arresta ties van cmigranterv <e - Bralystok, Wilna en andere steden duren-voort. In het geheel zijn thans 16 personen gearresteerd terwijl men nog meer arrestaties verwacht. GEVAARLIJK WERK. Te Wilhelmshow» was Zoterdag een ploeg arbeiders met het aanleggen van een dijk be zig, terwijl een afdeeling artillerie in de nabij heid schietoefeningen hield op een ballon No- dat enkele granaten over de ploeg waren heen gegaan, ontplofte er een boven de arbeiders, waarvan er een vrij ernstig is gewond. NA DE FRANSCHE VERKIEZINGEN. De houding der sociool-democroten. Parijs, 7 Mei (H.N) De partijdag der so ciaal-democraten van het Seinedeparfement heeft gisferen uitvoerig over de verkiezingen beraadslaagd. Daarbij is felle kritiek geoefend op de vijandige houding van de communislen. Léon Blum noemde de taktick der communisten even kortzichtig als immoreel Van een somen gaan met de communisten wil thans niemand meer weten Ook was er een sterke strooming 'pgen het samengaan met de radicalen, van wl* er velen voor de politiek van de nationale .mio van Poincaré zijn Men wil den partijraad zoo*, veel mogelijk vrijheid laten. KOMITADJTS TERECHTGESTELD. Naar uit Salonlki wordt bericht, zijn twee Bulgaorsche komitadji's, die ter dood warerri Veroordeeld wegens het in de iu* ht laten vlie gen von enkele gebouwen aldaaT, terechtge steld. DE MOEILIJKHEDEN IN DE SAKSISCHE METAALINDUSTRIE. Dresden, 7 Mei. (V. D.) Nadat de lan delijke commissie uit het verbond van Duitsche metaalarbeiders gisteren de arbitrale uitspraak- van der> rijksminister van arbeid had verwor den, hebben blijkens de tot dusverre binnenge komen uitsloTen van de stemming in de dis tricten ook de metaalarbeiders dezs nieuv/e arb'trale uitspraak verwornen. Ook het verbond van Saksische metaaïir.dvrs- trieplen r-n het werkgeversverbond voor de metnolmdiistre in den vrüstaat Saksen wijst deze uitspraak met beslistheid van de hand. WOLDEMARAS NAAR ENGELAND. Kofno, 7 Mei (V D) De minister-nresi- dent van Litauen, Woldemnras, heeft de oit- ooodiging van don nieuwen Fngelschen gezant Edison om een bezoek aan Engeland te bren gen tegen het einde van Mei, aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1