DE EEMI.ANDEP. Zilveren Bonbon- en Breocfmanden. B. «WEG Woensdag IS Mei 1928 2tie iaaryang no. 271 BUITENLAND. nog steeds ernstig aan blusschen v.alt niet te denken schokken in ecuador en japan zeven slachtoffers De Moord te Maartensdijk. WILLEM GRQENHLI97FM langestraat 43 - telefoon 852 «villl.ni uiiutmnuitcii juweliergedipl.horlogemaker Karfey Davidson Motor. Mie. Bovée, Bij Kuur, Verhuur, bij Koop, Verkoop Is 't meest afdoend een „KEifJE Het resu.laat is altijd groot, En 't kosteen „kleinigheidje". nieuwe successen van feng Firma M. A. Ramselaar f^ood-étalage: Langestraat 50. ABONNEMENTSPRIJS 3 «aaQde» vo°i Amersfoort f 2.10 per maand f 0.75, per JU| weck (met gratia verzekering tegeo ongelukken» f 0.177»» Bioaealaod franco per post per 3 maande© 3,-. Afzonderlijke oummera I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECTEUR UITGEVER: J.VALNiOFF DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN "an'-lrca®1»' 'O* «begrip v» m «u/iuoumM». 1 elke regel mee» f0 23 Liefdadtghctd» advertentie® v©o? ét helft vao deo prijs Kleine Adverteotiêo „KEITIES" t»U vooruithefahng 3 mgeb 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen Rewiisnummer extr» 005 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* DE TOESTAND VAN STRESEMANN Londen, 15 Mei. (H. N.) De bladen too ien groote belangstelling voor de ziekte van dr. Strcsemann en publiceeren alle berichten, die daarover uit Berlijn worden ontvangen. De Evening Standard wijst erop, dat door een merkwaardig toeval op het oogenblik de toe stand van de meeste ministers van buitenland- sche zaken °n voorname politici tc wenschen overlaat. Van de toonaangevende staatslieden zijn op het oogenblik Stresemann, Briand, Benesj, Titulescu, Kemol Pasja, Filsoedski en Marinkowitsi, de minister van buitenlandsche zaken van Zuid-Slavië, ender behandeling van doktoren. Slechts Mussolini en Tsjitsjerm schijnen zich, naar het blad eenigszms sarcas tisch opmerk*, in het bezit van een ijzeren ge zondheid te verheugen. Omtrent de ziekte van dr. Stresemann is gis- teravend het volgende bulletin gepubliceerd: Er is in den toestand van minister Strese mann in zoover een verbetering ingetreden, dat de maag- en ingewandsverschijnselen verbeterd zijn. De storing in de werking der nieren houdt evenwel aan. Avondtemperatuur: 57,6: pols: 89. De aard van de ziekte meet ook heden nog a's ernstig worden beschouwd. MIJNONGEVAL twee dooden Dortmund, 15 Mel. (H. N) In een mijn fn de buurt van Dortmund, die buiten bedrijf was gesteld, heeft een ontploffing plaats ge had. Drie jongelui waren n.l. door een d'cht- gemaakten ingang m den mi|'n doorgedrongen. Eén hnner rookte en daardoor ontstond een ontploffing, waardoor de betonnen ingang van den mijn vernield werd. Twee der jonge lieden werden gedood, terwijl de derde ernstig ge wond werd. ONGELUK MET EEN AUTO zes zwaar gewonden Pa rijs, 15 Mei. (H. N.) In het departe ment Vir is een auto, waarop zich 13 personen bevonden, die van de jacht terugkeerden, op een brug tegen een andere auto gebotst en in een sloot terecht gekomen. De motor ontplofte, zoodot de wagen bijna geheel vernield werd. Zes personen werden zwaar gewond. DE PETROLEUMBRAND IN ROEMENIE Boekarest, 15 Mei. (H. N.) Op de tei- reincn der Astra Roman© in Roemenië is, ge lijk men weet, een hevige brand uitgebroken. Dc brand heeft een buitengewonen omvang Aangenomen en de tot nu toe aangerichte scha de werdt reeds op ruim ICO milliccn lei ge schat. Twaalf boortorens van de Astra Roma- ra en 6 van het Crédit Minier zijn vernield Drie arbeiders zijn in de vlammen omgekomen Reusachtige vlammen laaien op en zijn op een ofstar.d van 40 K.M. nog duidelijk zichtbaar De boortorens 298 en 263 staan op het oogen blik in brand. Men is bezig een tunnel te gra ven om te trachten, de aanwezige petroleum te laten afvloeien, doch het is nog zeer onze ker, of men er op deze wijze in zal slagen dei» brand meester te worden. Horderden zandzak ken zijn reeds in de brandende putten gewor pen om het vuur te blusschen, doch zonder resultaat. Het gevaar voor de naaste omge ving wordt steeds grooter en enkele dorpen zijn reeds ontruimd. Tot nu toe zijn de getrof fen maatregelen onvoldoende gebleken en men staat vrijwel machteloos tegenover het vuur. AARDBEVINGEN VAST GESTELD In Guayaquil (Ecuador) heeft gistermiddag een hevige aardbeving gewoed. Ei zijn echter geen menschenlevens te betreuren. Een nog niet bevestigd draadloos bericht, uit Manchester (New Hampshire) ontvangen, houdt in, dat er een hevige aardbeving heeft plaats gehad in de streek van Misj'focamo in Japan, waar een honderdtal personen zouden gedood zijn. EEN CYCLOON TEISTERT RANGOON Londen, 15 Mei. (H. N.) Uit Rangoon wordt gemeld, dat de stad door een hevigen weivelslorm is geteisterd. Zeven personen zijn daarbij om het leven gekomen. HET ANTI-OORLCGSPACT BRITSCHE INSTEMMING bespreking in 't hoogerhuis Londen, 15 Mei. (V. D.) De Amerikaan» sohe voorstellen betreffende een multilateraal verdrag, waarbij de oorlog wordt uitgescha keld als instrument van de nationole politiek, werden heden in het Hoogerhuis besproken. Het debat werd ingeleid door den Marques of Reading, één der leiders der liberalen en vroeger onder-koning van Indië. Reading stel de een resolutie voor, behelzende, dat hit Huis met instemming de voorstellen van de regccring van de Vereenigdc Staten begroet om den oorlog af te schaffenmet erkenning van het verlangen dei Britsche regeering om mede te werken tot de beveiliging van den vrede, spreekt het als zijn meening uit, dat deze voorstellen spoedig in gunstige overwe ging moeten worden genomen en dat de Brii- sche regeering aan de regeering van de Ver- cenigde Stoten moet verklaren, dat zij de in deze voorstellen neergelegde beginselen aan vaardt. Vervolgens hield lord Reading een rede, waarin hij de verdiensten van de voorstellen van Kellogg prees en er op wees, dat ook in het Lagerhuis diens pace-voorstel door verte genwoordigers van alle partijen werd begroet In het bijzondei legde spr. ook den nadruk op de beteekenis van het feit, dat Amerika thans zelf ook deelneemt aan het internationale stre ven naar den vredehierdoor is het verti ou wen sterk toegenomen Weliswaar wordt het voorgestelde pact door velen beschouwd als iets, wat geheel van zelf spreekt, doch eT is nog wel verschil tusschen iets vanzelfsprekends en een plechtige verklaring, welke docc zes groote mogendheden wordt afgelegd, dot zij van nu af hun geschillen steeds langs vreed- zamen weg zullen oplossen. Lord Par mooi, die Groot-Britannië in dei. Volkenbondsraad heeft vertegenwoordigd tij dens de Labour-regeering, steunde de resolu tie. Dc volgende spreker, lord Cushendun, de tegenwoordige Britsche gedelegeerde in don Volkenbond, antwoordde namens de regeering Hij zeide, dat de regeering geheel occoord kon goon met hetgeen Reading hod gezegd betref fende de Amerikaansche voorstellenevenwel ontraadde hij de aanneming van de resolutie en hij veTwees in dit verband naar de verkla ring, welke Ghamberloin in het Lagerhuis heeft afgelegd. Daarna legde ook Viscount Cecil of Chel- wood, vroeger Britsch gedelegeerde bij den Volkenbond, een verklaring af, waarin hij de resolutie steunde. De aartsbisschop van Canterbury, die deze voorstellen als do merkwaaidigste in de be schavingsgeschiedenis beschouwde, verklaarde het zeer ongelukkig ie achten, indien deze mo tie zou worden teruggetrokken Hierop ant woordde lord Cushendun, dat hij in geenen deele had bedoeld, dat lord Reading diens re solutie zou terugtrekken. Hij was dan ook ge heel en al bereid haar namens de regeering tt aanvaarden. Met algemeene stemmen werd daarop de re solutie van lord Reading goedgekeurd. Het overleg met de dominions. Locker Lampson zeide in het Lagerhuis, dot het overleg, hetwelk plaats vindt tusschen dc Britsche regccring en de dommions over dc vredesvoorstellen der Ver. Stoten, binnenkort geëindigd zal zijn Dan zal het Engelsche antwoord worden verzonden. De Engelsche verplichtingen, waarmee reke ning gehouden moet worden, zijn die, welke voortvloeien uit het pact van der. Volkenbond en uit de verdragen van Locarno, behalve ze kere verdragen, waardoor do Engelsche regee ring zich verbindt om elke aanbeveling van den Volkenbond uit te voeren voor do verdediging van een aangevallen gebied. Het Japansche standpunt. Uit Tokio wordt vernomen, dat het ministe rie van buitenlandsche zaken een antwoord op stelt op de Amerikaansche voorstellen tot ver banning van den oorlog. Men meent te weten, dot Japan wijzigingen aon de hand zal doen. In bevoegde kringen verklaart men, dat het ant woord binnenkort aan den Amerikaonschcn gezant zal overhandigd worden. Rusland wil niet gepasseerd wor den. Een persoonlijkheid, die nauwe relaties on derhoudt met het Russische commissariaat voor buitenlandsche aangelegenheden, schrijft in de Iswestia: De sovjet-unie zou het uitblijven eener uit- noodiging, om tot de anti-oorlogsvoorstellen van Kellogg toe tc treden, evengoed als een tegen haar gerichte actie beschouwen als de vorming van een anti-oorlogsblok zonder Rus land. Hoewel dit voorstel van Kellogg uitslui tend moreele en geen materieele beteekenis heeft, zou de sovjet-unie een voorstel tot toe treding overwegen. ZELFMOORD VAN EEN INTERNATIONAAL OPLICHTER. In de gevangenis te Cherbourg heeft de Duitsche koopman K, die daar verleden jaar was aangehouden en die door de Argentijnsche en Nederlandsche politie gezocht werd wegens ernstige verduisteringen, zelfmoord gepleegd. DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. Londen, 15 Mei. (V. D.) Op 7 Mei be droeg het aantal werkloozen 1.103.800in vergelijking met de daaraan voorafgaande week was hun aantal met 32 203 verminderd Op den ovefeenkomstigen datum van het vorig jaar waren er evenwei 105.509 perso nen minder werkloos dan thans. Dc begrafenis van het slachtoffer. De burgemeester van Maartensdijk de heer C. \an der Voort van Zijp spreekt een redo uit. GEVESTIGD 1835 Nu is het de tijd om motor te rijden. Koopt nu een Agent voor Amersfoort en Omstr LAVENDELSTRAAT 9,,-12. voorheen Langcstraat. L. BURGSTRAAT 13. TEL. 4C2. Keurcollectie GERO en ZILVER. CHRISTOFFEL PEST TE BUENOS AIRES vijf dooden Te Buenos Aires zijn vijf matrozen van het stoomschip Primpcnt aan pest bezweken. Ei zijn voorzorgsmaatregelen genomen. DE RUSSISCHE SPIONNAGE IN LETLAND. De bladen melden, dat de militaire attaché van het sovjet-gezantschap in Letland, Soedn- kof, naar Meskou voltrokken is. De gearres teerde gezantschapssecretaris Lange was de secretaris van Soedakof. SOLDATEN VAN HET BEZETTINGS LEGER VEROORDEELD. De Fransche krijgsraad voor de Palts heeft, blijkens een bericht uit Ludwigshafen, dozei dagen met gesloten deuren de zaken van de Fransche soldaten der bezetting behandeld, die zich in Maart aun verschillende m'sdrijven le gen de zeden hadden schuldig gemaakt. Drie der beklaagden zijn tot een jaar gevangenis straf veroordeeld. DE AMERIKAANSCHE OVER STROOMINGEN. Een crediet ter bestrijding. President Coolidge heeft het wetsontwerp onderteekend, waarbij een crediet van 60 mil- liocn dollar toegestaan wordt vooi den aanleg van werken ter voorkoming van overstroomin gen in dc vallei van dc Mississippi. ERNSTIG AUTO-ONGELUK Dinsdagnacht is de auto van een War- schausch bankier door nog onopgehelderde oorzaak m een sloot langs den straatweg ge reden. De auto sloeg om en van de inzittenden werden de chouffeur. een lrgati ^crctnris en diens vrcuw zoo zwaar gewend, dat zij aan hun kwetsuren zijn overleden. De auto is totaal vernield. DE VERWARRING IN CHINA DE JAPANSCIIE BEZETTINGSTROEPEN Tokio, 15 Mei, (V. D.) In een kabinets- zitt'rg heeft de minister-president Tanaka meelede cling gedaan omtrent den toestond in China. Het kabinet nam daarop het voorstel aan cm 10 millioen yen beschikbaar te stéllen voor het onderhoud van de troepen in China Tot nu toe zijn 29 milloen yen voor de Ja pansche troepen beschikbaar gesteld. In iedei geval zullen de Japansche troepen tot Sep- tèmber van dit jaar in China blijven. Voortr is den gezant van Japan te Peking ervan in kennis gesteld z ch met generaal Feng te'e- yrafisch in verb'nding te stellen, teneinde zooveel mogelijk te bereiken, dat de bezetting van de stud zonder bloedvergieten zal verioo- pen. Peking, 15 Mei. (V. D.) Volgens hier td stede ontvargen berichten hebben de troepen van generaal Feng de stad Paotingfoe bezet In de nabijhe'd van Peking hebben vliegtuigen van generaal Feng bernmen geworpen op troepen en trein-kolonnes van de Noordelij ken Hierbij werden 20 Chineezen gedood Hei 1 gt in dc bedoeling van Maarschalk Tsjang Tso L:n nog in den loep van Din_dag Peking te verlaten en z ch naar Moekden te be gever. Maandag is de Japansche journalistenclub te Peking door Chineezen overvallen, die daarbij twee Japanners afranselden De Chi neesche minister van buitenlandsche zaken heeft onm'dJcllijk bij de Jnpunschen gezant d« verontschu'd'girgen der Chinccschc regeering over dit voorval ingediend. Tsjcng-Tso-Lin uit Poking ver trokken. Peking. 15 Mei. (V DVergezeld doo. zijn zoon en een onderbevelhebber, heeft Tsjang-Tso-Lin Peking gisteren verlaten. Zijn troepen zetten de ontruiming van de stad voort. De hendhaving van de orde te Peking is opgedragen aan de internationale politie on der bevel van een Zweedschen generaal. De zetel van het Japansche gezantschap Is \an Peking naar Tientsin verplaatst. De Japansche cischen. Het Japansche ministerie van oorlog heeft can generaal Fockoeda instructies gegeven om van Tsjang Kaï Tsjek verontschuldigingen te eischen voor de incidenten te Tsinanfoe; ver der wordt gevraagd stiof voor degenen, die in eerste instantie verantwoordelijk ziin voor de onlusten, eindig'rg van de vijandelijkheden en anti-Japansche betoogingen binnen 30 mijl of- stad von den Fjantoengsnoorweg van Tsinan foe naar Tientsin De Chineezen, die gevangen genomen zijn, zullen vastgehouden worden, tot een bevredigend antwoord is ontvangen. Zuid-Gun© wendt zich tot dc Ver. Staten. De nationalistische regeering te Nanking heeft een nota ann de Ver. Staten gezonden, waarin de aondarht gevestigd wordt op de ge beurtenissen te Tsinanfoe en de bpzettmg van Siantoerig door dc Japanners. De nota is op het Witte Huis ontvangen en Coclidgc heeft haar aan Kellogg voorgelegd. Anti-Japonsche betooging van Chinecsehe arbeiders. De Chineesche arbeiders in dienst van de havencommissie te Singapore hebben gewei gerd te werken aan het herstel van het Japan sche stromsch'p Ir dus Mnroe, d-«t machine- kamerschade had. Het schip is daarop naar Kobe gesleept 58 w WEERBERICHT 16 MEI. Hoogste Barometerstand 765.4 >v W Reykjavik. 3* Laagste Barometerstand: 743.4 Heldor. 'Zn Veenvachting tot den avond JK van 17 Mei. Matige tot krachtige Noordelijke tot Noord-Westelijke wind, aan vankelijk meest gedeelte bewolkt vv» met weinig of geen neerslag, wei nig verandering in temperatuur. KROMMESTR. 4—6—8 Bezichtigt onze DE AARDE BEEFT tal van nieuwe schokken Londen, 15 Mei. (V. D.) Zooals reeds werd gemeld, werden gisteravond berichten uit "i ischillende dcclcn van de wereld ontvangen betreffende aardbevingen, welke zich daai had den voorgedaan, o.m uit Nederlandsch-Indië, 'apnn, Ecuador en Georgia. Verwacht wordt, dat na eon korte rustpoos nog meer aurdbevin- gen zullen volgen; dc gebieden, welke het meest gevaai loopen, zijn het Middellondsche Zee* gebied von Spanje tot Klein-Azië, Mexico, China en misschien Japan. De zwaarste schokken worden tegen Zondag verwacht. Hamburg, 15 Mei. (V. D.) In den afge lopen nacht werd door het alhiei gevestigde hoofdstation voor «ardbevingonderzoek een zeer hevige aardschok geregisteerd, die ver moedelijk op 9700 K.M. afstand heeft plaats gehad. De eerste schokken werden te 23 uur 36 minuten waargenomen Ongeveer 414 uur iater volgde neg een tweede schok, die veel zwaarder was en waarvan de haard op nagenoeg den- zelfden ofstand is gelegen. Uit Lima (Peru) wordt gemeld, dot Chacha- poyas, de hoofdstad der provincie Amazonas, gedeeltelijk door een aardbeving, die na een stortregen volgde, is r-erwoest. Er zijn 3 doo- den. De torens van de kerk zijn ingestort. D« inwoners vluchtten naar buiten. DE DEENSCHE KONING IN FINLAND. De koning van Denemarken, met prins Koud, is gisteren om 11.30 uur aan boord van het oorlogsschip N'cls Jucl te Hclsingfors aange komen. Onder hun gevolg bevinden zich o o. de ministr van buitenlandsche zaken en do eciste minister van IJsland. De koning en zijn gevolg zullen tot Donderdag dc gasten zijn van president Relonder. DE ONRUST IN NICARAGUA. Een wraakneming. Een groep opstandelingen heeft een overval gedaan cp de aan den Rio Coco gelegen plan tage van een Amerikaan, Miller gcheeten, om wraak op hem te nemen wegens mededeelm- gen, die hij aan de Amerikaansche troepen zou hebben deen toekomen. Miller was niet thuis. Zijn .rouw werd door dc opstandelingen ernstig mishandeld. MUUR INGESTORT. Triest, 15 Mei. (V. D.) Naar uit Genua gemeld wordt, is door een 30 M. longe muur op een villa terecht gekomen De bewoners kenden zich nog in veiligheid brengen. Dc scha de bedraegt 250,000 lire. VALSCHE MUNTERS GESNAPT. R o m e, I 5 Mei. (V. D.) Aon den voet van de Vesuvius werd een valsche munterswerk plaats ontdekt, waar men zich reeds geruimer» tijd had beziggehouden met de uitgifte vai> valsche vijf- en tien lirestukken. VAN HET KOORD GEVALLEN. Rome, 15 Mei. (V. D.) Een koorddanser, die te Napels optrad, is naar beneden geval len hij viel op een 10-jarigen knaap, die on middellijk dood was De koorddanser liep ctith stige inwendige kneuzingen op. PRINS CAROL VAN ROEMENIË. Zal hij zich in België vestigen? Volgens te Brussel loc pende geruchten zou prins Carol van Roemenië vergunning hebben gekregen in België te verblijven. De heer Jo- nescu, bij wien hij in Engeland logeerde, is Maandag in een hotel te Brussel afgestapt, maar weigerde inlichtingen te verschaffen Omtrent een mogelijk verblijf van prins Ca- "ol in België schijnt er nog geen verzoek bij de overheid te zijn ingekomen. Men is in Bel gische regeeringskringen van meening, dat, als dit geschiedt, de beslissing aan den minis terraad dient te worden gelaten. Ondertusschen verluidt uit Brussel, dot de Tinisterroad zich gisteren niet bezig hield met Je kwestie van het verblijf van prins Carol. De beslissing van de regeering over d*. toestem ming aan prins Carol om zich in België te ves tigen, zou van de houding ©thangen, die d© prins zelf zal aannemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1