F\ DUIM BURGER m CHRYSLER oO" COACH lïnoleumI DÉ EEMLANDEÜ Zomercostuums DAMES MODEZAAK Zaterdag 19 Mei 1928 26e Jaargang Mo. 273 Gekleeds ARNHEMSCHEWEG 26 BUITENLAND. 1MD1EH U EEH "XAUT0 VILT KOOPEiT BE ZOEKT DAT! 0HZE 'SHOWROOM, VJ ZUri ERVAÏÏ OVERTUIGD, DAT U DE ZULT HEMELf, HADAT DIT H0DEL VOOR U GEDETiOHSTREERD 15 EH U HOORT, DAT DE PRUS SLECHTS 3050.- BEDRAAGT. Firma M. A. Ramselaar Alle kleuren Herbé Zijde LUCHTVAART AMERSFO0RTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITGEVER: J.VALKHOFT PRIJS DER ADVERTENTIEN van,~4 "O*11'0) ">t*grtp bewQinumiMr. fggjj meef f0.25. Llefdadlghelds-adverteoHCn voor dl helft van den prijs. Kleine AdvertentlCn „KEITJES" bO vooruitbetaling 1—3 cegela 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» DE VERWARRING IN CHINA TSJANG TSO LIN SLAAT JAPANS RAAD IN DEN WIND CHINA EISCHT HET VERTREK DER JAPANSCHE TROEPEN I ngeloofwaardige kingen te Tokio wordt ver klaard, dat Josjizawo, de Japanschc gezant, gis teren bi] de overhandiging van het memoran dum aan Tsjang Tso Lin mondeling den maar schalk den raad heeft gegeven zijn leger on verwijld naar Mandsjocrije terug te trekken, nu zijn legers nog ongeslagen zijn, maar dat deze rondweg geweigerd zou hebben. De Noordelijke aanvoerders zouden gisteravond overleg plegen over den verder te volgen gedragslijn. Te Peking is men van mcening, dat Tsjang Tso Lin de keus heeft tusschen terugkeer naar Mandsjocrije in volledige afhankelijkheid van Japan of een overwinning van de Zuidelijken in den huldigen strijd. Het schijnt, dat Japan hem wil toestaan zijn legers in goede tucht naar Mandsjoerije terug te trekken, maar geen oidelooze bende Sjanhaikivan zal laten pas seer en. Londen, 18 Mei. (V. D.) De Chineesche minister van buitenlandsche zaken heeft heden aan den Japanschen gezant een nota overhan digd, waarin de eisch wordt gesteld, dat de Japansche troepen uit het Sjantoeng-gebied moeten worden teruggetrokken. De aanwezig heid van Japansche troepen in dat gebied wordt een schending genoemd van het verdrag van 1922 Dc gruwelen tc Tsinangfoe. De hoop, waaraan Chamberlain Maandag j.l. in het Engelsche Lagerhuis uitdrukking guf, dat dc verhalen over de gruwelijke moorden op Japanners te Tsinanfoe niet juist zouden blij ken te zijn, is niet verwezenlijkt, aldus een bericht uit Engelsche bron uit Peking. Foto's van vermoorde Japanners, die afschu welijk verminkt waren, te gruwelijk om gere produceerd te worden in dc bladen, werden door de Japansche legatie aan verschillende persvertegenwoordigers getoond. Men meent te weten, dat de Japansche legatie afdrukken aan verschillende regeeringen zal zenden. De Ja panners gaan voort Peking te verlaten De vrouwen en kinderen der legatie zullen morgen vertrekken. Een Japunsch vliegveld tc Peking. Uit Peking wordt gemeld, dat een groep Chineesche arbeiders onder leiding van Japan ners bezig is met het vlak maken van een ter rein, dat grenst aan de Japanschc legatie. Men neemt aan, dat dc bedoeling is om een vlieg veld aan te leggen. Amerika en de erkenning van Zuid-China. Ber 1 ijn, 18 Mei, (H. N.) De democratische afgevaardigde Dalck heeft, naar uit Washington wordt gemeld, in het Ameiikaor.sche huis van afgevaardigden een voorstel ingediend om de regeering van Zuid-China ten spoedigste tc erkennen cn dc Chincesch-Amerikaansche ver dragen te revidccrcn. EEN AMERIKAANSCHE GIFT. Een inwoner van New-7ork, A. Naumburg, deed den Parijschen prefect, Chiappe, een cheque van 250,000 francs toekomen ten be hoeve van het sanatorium der politie-agcnten. EEN AUTODIEF AANGEHOUDEN. Medeplichtig aan dc ontvluchting van Otto Braun. Een bericht uit Wcenen meidt, dat de politie aldaar een Duitscher, Breitïeld, dio wegens het stelen van auto's gezocht werd, heeft geattes teerd. Breitfeld verklaarde aan de ontvluchting van Otto Braun, die op II April uit de gevan genis van Moabit is bevrijd, te "nebben mee gewerkt. BRANDSTICHTING. Kowno, 18 Mei. (V.D.) Naar uit Moskou gemeld wordt, hebben in het dorp Nowoje in het district Twer „Kulaki" (een aanduiding van rijke boeren) het huis van den correspondent van een blad, waarin een artikel tegen de rKulaki" was verschenen, in brand gestoken De correspondent zelf kreeg levensgevaarlijke brandwonden. INVAL OP EEN PHJLATELISTEN- CONGRES. Wegens belastingontduiking. Pa r ijs1 8 Mei. (H. N.) De politie heeft een inval gedaan in een hotel, waar een inter nationaal philatelistencongres werd gehouden. Het was den belastingambtenaren n.l. ter oore gekomen, dat de deelnemers aan het congres onder elkaar postzegels verkochten, waarbij voor belangrijke bedragen werd omgezet, zon der dat men er aan dacht de verschuldigde om zetbelasting te voldoen. De belastingautoriteiten stelden zich daarop in verbinding met de poli tie. die een inval in het hotel deed en de daar aanwezige postzegels in beslag nam. De zaak zal waarschijnlijk nog een gerechtelijk naspel hebben. HET ANTI-OORLOGSPACT INSTEMMING VAN CANADA Londen, 16 Mei. (H. N.) De minister-pre sident van Canada heeft op een vraag, welke houding Canada ten opzichte van de Ameri- kaansche voorstellen voor een anti-oorlogs- vcidrag zal aannemen, verklaard, dat hij voor de aanvaarding van het verdrag is. Indien de beslissing van Canada wordt gevraagd, zal het z*ch ongetwijfeld voor de Amcrikaansche voor stellen verklaren. Ook Australië voorstander. Canberra, 16 Mei. (V. D.) De Australi sche Minister-president Brucc heeft verklaard, dat Australië zeer gaarne toestemt in de Amc rikaansche voorstellen betreffende een anti- ootlogsverdrng. WINTER IN ITALIË EEN HEVIGE CYCLOON Rome, 18 Mei. (V. D.) Uit Reggio Emilia wordt melding gemaakt van een hevigen cy cloon, tengevolge waarvan vele schoorstee- nen omwaaiden en tal van telegraaflijnen wer den vernield. Dc treinen uit de richting Mo dena en Bologna moesten groote omwegen maken, teneinde groote gevaren te vermijden. Ook uit Varese komen berichten over wolk breuken en hagelslag. In de bergen valt nu sneeuw. In Trent in o is de temperatuur van 4 tot 0 graden gedaald. SPAANSCHE ANARCHISTEN VEROORDEELD. P a r ij s18 Mei. (H. N.) De rechtbank te Lyon heeft de Spaansche anarchisten Ascasco en Durutti, die uit Frankrijk verwijderd waren, doch in het geheim weer waren teruggekeerd, ieder tot 6 maanden gevangenisstraf veroor deeld. De beide anarchisten worden verdacht indertijd den aanslag op den aartsbisschop van Saragossa tc hebben gepleegd en hebben ook gepoogd een aanslag- op koning Alfonso te plegen. EEN POGING OM ZIJN VROUW TE VERMOORDEN. Parijs, 18 Mei. (H.N) Op het station Montparnasse van de Metro drong gisteravond een dertigjarige man zijn vrouw op de rails, klaarblijkelijk met de bedoeling om haar te laten overrijden. Toen de vrouw om hulp riep, sprong de man zelf ook op de rails en trachtte zijn vrouw met den electrischen stroom in aan raking te brengen. Er schoot echter hulp toe, die de vrouw ontzette cn den woesteling aan do politic overleverde. VERKIEZINGSHARTSTOCHTEN IN DUITSCHLAND. Slachtoffers van een aanslag. Hamburg, 18 Mei. (fI. N.) Woensdag nacht werden in het centrum van de stad twee personen aangetroffen, die door revolverscho ten ernstig gewond waren. Een hunner, een lid van den Rijksbanierbond, is kort daarop over leden. Men vermoedt, dat beide personen ge wond zijn geraakt bij een twist met nahonaal- socialistcn, die vcrkiezingsbiljetten aanplukten. POLITIESCHANDAAL TE LONDEN De Engelsche icgeering heeft besloten twee afzonderlijke commissies in te stellen, die zich bezig zullen houden mot het optreden van dc Londensche politie inzake het plegen van onge oorloofde handelingen door het publiek in Hydepark. Dezer dugen zijn in het Lagerhuis besprekingen gevoerd over deze zaak, na het gebeurde met het parlementslid sir Leo Money en miss Savage, die zich op aanstoot gevende wijze zouden hebben gedragen, maar wien men echter niets ten laste bleek te kunnen leggen. Tegen het einde der zitting van het v Lager huis heeft Joynson Hicks gistermiddag nog medegedeeld, dat hij voor de benoeming van drie leden, die het tribunaal van onderzoek zul len vormen, overleg zou plegen met den libe raal sir John Simon en Philip Snowden van de arbeiderspartij, zoodat èn het Huis èn het volk absoluut overtuigd zouden zijn, dat het tribu naal het meest volkomen vertrouwen zou ge nieten. Bovendien zal de behandeling der zaak in volle openbaarheid plaats vinden. DE ZIEKTE VAN STRESEMANN. Belangstelling van Kellogg. B e r 1 ij n, 1 8 M e i (H. N.) Staatssecretaris Kellogg heeft door den Amerikaanschen gezant op het ministerie van buitenlandsche zaken en aan mevrouw Stresemann zijn leedwezen over de ziekte van dr. Stresemann laten betuigen en zijn beste wenschen voor een spoedig herstel laten aanbieden. DR. BÉN ES J TE KEULEN. Een bezoek aan de Presso. Keulen, 18 Mei. (H. N.) Naar de Köln. Volksztg. meldt, is dr. Benesj gisteravond te Keulen aangekomen, waar hij vandaag in den loop van den dag een bezoek aan de Pressa zal brengen. De Tsjecho-Slowalcsche gezant is gistermiddag reeds uit Berlijn te Keulen aangekomen. KROMMENIE ;N7Ë~| BREED 183 c.M. PER METER BREED 200 c.M. PER METER 3.80 Groote voorraad. FORTMANN HEHENKAMP Langestraat 63 tegenover dc Krommestr Tel. 8S. POLITIEKE AANSLAG TE FLORENCE EEN FASCISTENLEIDER GEDOOD Rome, 18 Mei. (H. N.) Te Florence is eeh politieke aanslag gepleegd. Een communist, die uit Frankrijk was teruggekeerd, heeft den secre taris van de plaatselijke fuscistische partij Beggiann doodgeschoten en een onderen fascist gewond. De dader werd later door een officier der carabinieri gearresteerd. EEN WANHOOPSDAAD. Ie Eschweiler heeft de directeur van de spaarkas, Strang, zijn 28-jarige vrouw dood geschoten en vervolgens de hand aan zichzelf geslagen. Strang werd met een zware hoofd wonde in het ziekenhuis opgertomen. De oor zaak van de daad is nog niet bekend Men ver moedt verduisteringen. DE AMERIKANEN IN NICARAGUA. Botsingen met rebellen. Bij een botsing tusschen Amcrikaansche ma rinesoldaten en een bende partijgangers van Sandino Maandag j.l werden één marinier en één soldaot van dc Nicaraguaansche hulptroe pen gedood vijf rebellen werden gedood en 5 gewond. Er zijn 2 hulpcolonnes gezonden. De marinesoldaten maakten deel uit van een geïsoleerde patrouille, maar r .zijn genees- nvddlcn geworpen uit vliegtuigen. Dc gewon den zuilen naar Quiluli vervoerd werden er. vandaar naar Managua overgebracht worden per trein. De hulpcolonnes moeten zich een weg bonen door dichte bosschen in ccn bijna ongccxploreerd terrein. OPROER IN EEN POOLSCHE GEVANGENIS DOOR MILITAIREN ONDERDRUKT Warschau, 18 Mei. (V. D.) In de straf gevangenis tc Rowno brak gisteren een gevaar lijke opstand uit onder dc 130 gevangenen. Het gelukte hun de celdeuren tc openen, dc be wakers te overweldigen en een groot deel der gevangenis te verwoesten. De bewakers bleken machteloos tcgeqovcr de gevangenen, die zich met alles wapenden, wat zij maar konden be machtigen. Dc opstand werd met hulp van mili- tuilen onderdrukt; dc gevangenis-directeur werd daarbij zeer ernstig gewond. Ook enkele der raddraaiers liepen verwondingen op. NOODWEER BOVEN MESSINA VISSCHERSSCHEPEN IN GEVAAR Rome, 18 Mei. (H. N.) Naar de bladen melden, heeft tc Messina hevig noodweer ge- heerscht; 20 visschersbooten werden door den storm overvallen en zijn naar zee afgedreven Tot nu toe zijn zij niet teruggekeerd, zoodat men zich over het lot van deze schepen bezorgd maakt. DE AARDE BEEFT. Nieuwe aardschok in Bulgarije. Sofia, 18 Mei. V. D.) In Zuid-Bulgarijc, in dc nabijheid van dc Gricksche grens, werd in het stadje Cornud Sjocmaja hedenmorgen te drie uur een sterke verticale aardschok van 3 seconden waargenomen. Berichten over de hierdoor ontstane schade zijn nog niet bin nengekomen. Dc schok werd te Sofia niet ge- regisstrcerd, hoewel dc schok plaatselijk hevi ger was dan de cutastrophele schokken, welke cp 18 April f.1, te Philippopel werden gevoeld. EEN MIJNONGELUK. Zevenhonderd Welsche mijnwerkers zijn gis teren werkloos geworden door een ongeluk in een mijn bij Crom, waar een leege kooi naar beneden viel en zoo'n schade aan de schacht cn verdere installatie veroorzaakte, dat de mijn- ten minste drie maanden gesloten zal moeten worden. Vierhonderd man, die bene den aan het werk waren, moesten langs een andere schacht naar boven gebracht worden. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. - 't V NA A WEERBERICHT 19 MEI. Hoogste Baromcterstond: 769.5 AUureyri. >R vg Laagste Barometerstand: 745.1 Hernösand. Verwachting tot den avond van $§5 20 April. Matige, tijdelijk wellicht toene- mende Westelijke tot Noordelijke wind, meest zwaar bewolkt met N& waarschijnlijk regenbuitjes en op- klaringen, weinig verandering in temperatuur. KROMMESTR. 4—6—8 LANGESTR. 52. 85 cM. breed. f 0.79 per El. DE ZIONISTISCHE BEWEGING. Ber 1 ij n, 18 Mei. (H. N.) Volgens een be richt uit New York heeft de Amerikaansche Zionistische organisatie met finoncicele in* stellingen in Amerika een leening van 650.000 afgesloten ter betaling van de schulden der Zionistische organisaties en tot aankoop van nieuw grondgebied, ten einde da Zionistische kolonisatie op een nieuwen grond slag te vestigen. BELGISCH SOLDAAT VEROORDEELD. Brussel, 18 Mei. (V. D.) Naar uit Gent gemeld wordt, werd de soldaat Pirard, die bij een troepen-parade den passeerenden gene- road zijn geweer voor de voeten wierp, tot 14 maanden gevangenisstraf veroordeeld. GENERAAL AUFFENBERG OVERLEDEN. f eenen, 18 Mei. (H. N.) In den ouder dom van 76 jaor is dc vroegere minister van oorlog der Oostenrijk-Hongaarsche monarchie von Auffenberg overleden. VAN LEAR BLACK'S WERELDVLUCHT AANKOMST TE CAIRO Geyssendorffer seint d.d. 18 Mei uit Cairo, dat zij om 6 u. 40 uit Collum zijn vertrokken en na een vlotte vlucht tc Cairo om 11.20 vlot geland zijn. Zij probeeren heden door tc gaan naar Khartoem. Alles wel aan boord. (De vliegers hebben nu 3912 KM. afge legd.) In Cairo wordt het volgens een Unite*! Pres. telegram aan de Tel. twijfelachtig geoordeeld, of de heer Van Lear Black Koop stad zei kunnen bereiken, daar de landings terreinen te Malokal en Mongalla onder water staan DE NOORDPOOLTOCHT VAN DE ITALIA. Nicts bizonders ontdekt. B e r 1 ij n, 1 8 M e i. (H. N.) De Italia is na een tocht van 67 uur boven het Poolgebied weer te Kingsbay geland, zonder ten Noorden van Spitsbergen bizondece ontdekkingen te hebben gemaakt. VLIEGTUIGEN NAAR INDIfi. De bemanning. Zooels reeds vroeger is. gemeld, is luitenant ter zee le kl. W. H. Tetenburg aangewezen voor dc voorbereiding van het voorgenomen overvliegen naar Ned.-Indië, nog in het na jaar, van de drie Domier-vliegtuigen, vooi Indië bestemd, en zal deze zeeofficier dan ook optreden als leider van den vliegtocht. Naar nader vernomen wordt, zullen als ver dere leden der bemanning van d!e drie vlieg* tuigen aan den eventueelen tocht deelnemen t officier-vlieger 2e klosse P. S. Everts, officier vlieger 2e kl. M. Vethake, officier van den marine-stoomvaartdienst 2e kl. J. J. van der Eyk, sergeant-vliegtuigmakerA. Langeraar, en korporaal-vliegtuig-makers A. Wurtz, J. Symonts en J. J. van Tol. NOODLANDING VAN EEN DUITSCH VLIEGTUIG BIJ SJANGHAL Parijs, 18 Mei. (V. D.) Naar vrit Sjanghai wordt gemeld, moest heden een Duitsch vlieg* tuig In de nabijheid van Sjanghai een noodlan ding maken Het toestel werd vernield de piloot werd gewond.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1