de eemlandêd B. NIEWEG BUITENLAND. Lampekappen d'Ervaring die maakt het Voor ieder tot Bes: Een „Keitje" in t Dagblad Brengt altijd succes. Woensdag 23 Mei 1928 26e Jaarpanij Ho. 276 LINOLEUM 50 3 Salon- en Schemerlampen- Firma M. A. Ramselaar Alle kleuren Herbé Zijde IN DIT NUMMER: DE INWIJDING VAN DE OUD-KATHOLIEKE KERK AAN HET ZAND TSCH ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per Tweek (met gratl» verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Bioneolaod franco per post per 3 maanden f 3.-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR- UITG EVED! J.VALKHOFT PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van ces bewijsnummer. -■ elke regel meer f 0.25. Ltefdadigheids-advertentiffr» voor d* helft van den prijs- Kleine Advertentlên .KEITJES" bü vooruitbetaling 3 regel» 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseD I Hewiisnummei extr» 0.03 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» DE VERWARRING IN CHINA HET JAPANSCHE MANIFEST DE HOUDING VAN RUSLAND De Japansche legatie te 's-Gravenhage pu bliceert <Ie volgende offioieele vertaling von het memorandum, jongstleden Vrijdag door de Japansche regccring overhandigd aan maar schalk I sjang-Tso-Lin aan den minister van buitcnlandsche zaken te Nanking en eveneens aan de generaals Yen Hsi Sjan en Feng Yoe Hsiang „Het leven van de bevolking van China wordt gekenmerkt door buitengewone onrust en ellende, als gevolg van de aanhoudende or deverstoringen aldaar, welke thans reeds ver scheidene jaren voortduren de aldaar verblij vende vreemdelingen missen elke zekerheid, dat zij veilig zijn bij het uitoefenen van hun werkzaamheden. Dientengevolge koesteren Chineczen en vreemdelingen beide den emsti- gen wensch, dat aan de wanordelijkheden zoo spoedig mogelijk een einde kome, zoodanig dat een eensgezind en vredelievend China mo ge ontstaan. In het bijzonder wordt zulks vurig gehoopt door Japan, welks belangen bijzonder^ lijk en in groote mate in het spel zijn, aange zien het China's naaste buur is. Nochtans dreigen de wanordelijkheden thans raar de districten Peking en Tientsin over te slaan en de vrees bestaat dat Mandsjoerije eveneens er in zal worden betrokken. De Japansche regeering hecht de grootste waarde aan de handhaving van vrede en orde in Mandsjoerije en is bereid alles te doen, wat zij kan ter voorkoming van eiken staat van za ken, welke den vrede en rust kan verstoren ol waarschijnlijk oorzaak zou kunnen worden van zulk een wanordelijken toestand. Onder deze omstandigheden zou, indien de wanordelijke toestand zich verder in de rich ting van Peking en Tientsin zou ontwikkelen en de toestand zoo dreigend zou worden, dat vrede en rust in Mandsjoerije zouden worden bedreigd, de Japansche regccring harerzijds mogelijk genoodzaakt» kunnen worden geschik te en doeltreffende stappen te ondernemen tol behoud van vrede en orde in Mandsjoerije. Intusschen moge opgemerkt worden, dat de politiek der Japansche rcgcering, welke be staat in het blijven aannemen van een hou ding van strikte onzijdigheid jegens de strij dende machten, in elk opzicht onveranderd blijft en dat, mocht de loop der gebeurtenis sen zoodanig zijn, dat de bovenbedoelde maat regel gebiedend noodig blijkt, de Japansche regeering, met het oog op het tijdstip en do wijze waarop er toe wordt overgegaan, zorg vuldig zal waken tegen alle onbillijke gevoh- gen, welke zouden kunnen ontstaan voor elke der beide tegenover elkander staande partijen Ber 1 ijn, 2 2 Mei. (H. N.) Naar uit Mos kou wordt gemeld, heeft Tsjitsjerin in een on derhoud met journalisten op de vraag, welk standpunt het commissariaat van buitenland- sche zaken inneemt ten opzichte van, de ge beurtenissen te Tsinanfoe en het Japansche memorandum, verklaard, dat Rusland het op treden \an Japan in Noordelijk China onvoor waardelijk veroordeelt, zooals het in het alge meen e n politiek van inmenging of militaire bezetting, hetzij direct of indirect, niet kan goedkeuren. De politiek van Rusland is ge richt op de bevordering van goede betrekkin gen met zijn naburen en wil, wat China be treft, van een inmenging niet weten. Tsjitsjerin meende, dat de volkenbond de bezetting van China door Japan stilzwijgend zal dulden. Volgens nadere berichten drukte Tsjitsjerin zich als volgt uit „De woorden van vrede, te Genève gesprok ken, zijn één feit en de militaire interventie een ander feit. Maar daden zijn sterker dan woorden". Een verklaring in 't Logerhiris. Londen, 22 Mei. (PL N. Draadloos.) Locker Lampson, de onderstaatssecretaris voor buitcnlandsche zaken, heeft in een verklaring In het Lagerhuis omtrent den toestand in Chi na gezegd, dat de Zuid-Chineesche strijdkradh- ten geen groote vorderingen hebben gemaakt bij hun opmarsch tegen Peking en Tientsin en dat volgens de laatste berichten de Noorde lijke strijdkrachten tegenstand bieden ten Zui den van Paotingfoe. Hij voegde hieraan toe, dat onlangs een bataljon met uitzondering van 2 compagniën van de verdedigingstroepen te Sjanghai naar Wei-hai-wej zijn gezonden, waar in den laatsten tijd slechts 1 compagnie zich bevond. Dit is hoofdzakelijk geschied om de troepen te laten oefenen en van het betere Idimaat te doen profiteeren. Zij zullen echter ook beschikbaar zijn voor de bescherming van het leven en eigendom der Engeisch-: ond°*da- nen te Tientsin, indien dit noodig mocht zijn, daar zij thans slechts één dag van Tientsin verwijderd zijn. Te Tsinanfoe de rust terug gekeerd. Na een conferentie tusschen den Japanschen bevelhebber en de Chineesche overheid te Tsinanfoe heeft de Japansche generaal foege*- stemd om het civiel bestuur van de Chinee- zenstad weer aan de bevoegde Chineesche avtoritedten over te dragen. De Japansche troe pen hebben daarop de C'nineezenstad verloten en zich binnen de vreemdelingen wijk terugge trokken. Volgens een telegram uit Tsinanfoe zou Japan hebben goedgevonden de nationalisti sche gevangenen en de in beslag genomen munitie terug te geven. DE DUITSCHE VERKIEZINGEN DE VORMING DER GROOTE COAL IT1E VOLDOENING IN ENGELAND Berlijn, 22 Mei (H.N.). Het Duitsch-na- tionale persbureau heeft na afloop van de ver kiezingen een verklaring gepubliceerd, welke den indruk maakt, dat men reeds bij voorbaat moeilijkheden voor de o s. beraadslagingen over de vorming van een nieuw kabinet in den weg wil leggen. De verklaring gepft toe, dat de noodzakelijkheid en de gegrondheid der Duitsch-nationaic politiek wel-is-woar door dc kiezers niet voldoende is erkend, doch ver klaart aan den anderen kont, dat de rcchtschc partijen het onontbeerlijke bolwerk voor de toekomst van Ehritschland zijn. Naar aanlei ding van ,deze verklaring schrijft de Geranio, dot deze beoogt, het tot stand komen van de groote coalitie in Duitschland te verhinderen en dat daarom deze verklaring der Duitsch- nationalen afgewezen moet worden. De Tagl. Rundschau schrijft, dot men een poging moet doen, om de partijen in een coalitie samen te brengen, mits het evenwicht tusschen de so ciaal-democraten en de burgerlijke coalitiepar tijen ecnigernvite kon worden hersteld. Of het zal gelukken om van dc burgelijke partijen be halve de economische verecniging ook de Dirit- sche volkspartij bij dc coalitie te betrekken, zal vraag zijn. Uit de onderhandelingen, die de volgende weken gevoerd zullen worden, moet blijken, of de coalitie van eWimor en de groote coalitie mogelijk zijn. Ongetwijfeld zal worden getracht het vraagstuk der coalitie in Piurison tegelijk met dat der coalitie in den rijks dag op te lossen. De beslissing zal vallen bij de onderhandelingen over de vorming van het kabinet in den rijksdag. Londen, 22 Mei (H.N.). De Engelsohe bla den toonen zich algemeen voldaan over den uitslag dor Duitsche verkiezingen, die zij als een definitieve overwinning voor de Duitsche republiek en de politiek voor een goede ver- smndheuding beschouwen. „Duitschland heeft zich zelf gevonden", „Het gezonde menschen- verstand in Duitschland zegeviert", „Het ver dwijnen <lcr Hohenzollern", aldus luidden de kopjes, die boven de beschouwingen worden geplaatst. De Daily Mail aoht den uitslag dei verkiezingen van 20 Mei beslist gunstig voor den vrede in Europa en maakt de gevolgtrek king, dat Duitschland zich definitief voor de republiek heeft verklaard. De Times ziet in de nederlaag der Duitsch-nationalen het bewijs, dat het Duitsche volg geen zin meer heeft om vol gens militaire beginselen te handelen of zich hetzij in het Oosten, hetzij in het Westen tot nieuwe miliaire avonturen te leen verleiden. De Daily News schrijft, dat Duitschland zich met groote beslistheid voor den vrede en de de mocratie en met den meesten nadruk tegen een terugkeer tot het tijdperk van het oude oor logszuchtige nationalisme heeft vcrkleard. Londen, 22 Mei. (V. D.) De Times ver klaart, dat Duitschland zich uitgesproken heeft voor den vrede in Europa en zijn innerlijk her stel. Het republikeinsche Duitschland is werke lijkheid geworden. Dit is van klassieke betee- kenis voor de politiek van Europa. De Daily Telegraph verwacht van het resul taat der verkiezingen moeilijke onderhandelin gen voor de vorming van een nieuwe regee ring. Het blad gelooft evenwel niet, dat ver andering in de Duitsche binnen- en buitcnland sche politiek is te venvachten. De Morning Post schrijft het rustige verloop van dc verkiezingen in Duitschland toe aan de door dr. Stresemann gevoerde buitenlandsche politiek. Elke niet aan de Duitsch-nationalen en de communisten gegeven stem is in werkelijk heid een ondersteuning van dr. Stresemann, wiens aanhangers slechts met de hulp der so ciaal-democraten in staat zijn dc tot nu toe gevolgde politiek voort te zetten. De Daily Mail acht het merkwaardigste van de verkiezingen, dat de Hohenzollern vergeten zijn. Verdere beschouwangen in de Franscho pers. P a r ij s, 2 2 Mei. (V. D.) De links-georiën teerde bladen, die in het algemeen over den uitslag van de Duitsche algemeene verkiezingen uiterst tevreden zijn, betoogen, dat de Fransohe chauvinisten nu niet langer bezwaren kunnen maken tegen de ontruiming van het Rijnland, hetgeen zij u ook niet meer kunnen motiveeren door op een nationalistische Duitsche regcc ring te wijzen. De Ere Nouvelle noemt het resultaat van de verkiezingen een uitvloeisel van de Fransche toenaderingspolitiek. Zonder Ruhr-ontruiming, zonder verdrag van Locarno, aldus schrijft het blad, had men op 20 Mei niet de nederlaag van de Duitsch-nationalen kunnen bewerken Duitschland 'heeft definitief den rug toegewend aan het Bismarck-tijdvak en zich voor de poli tiek van Locarno verklaard. 'Als het Duitsche volk inderdaad republikeinsch gezind is, moet het thans de verantwoordelijkheid aanvaarden Hindenburg kan niet langer president der repu bliek blijven. Dat hij het voorbeeld van Mac Mahon moge volgen en aftreden I De Volonté begroet eveneens het zegevieren van de politiek van Stresemann. De Homme Libre gaat nog iets verder en ziet in de verkiezingsresultaten zelf een gemeen schappelijke zege voor Briand en Stresemann, wier samenwerking van nu af vergemakkelijkt wordt. De Quotidien wekt de Fransche regccring op met de Duitsche stembusoverwinning ter dege rekening te houden. Indien zoo eindigt het blad de wil van Frankrijk inderdaad naar den vrede uitgaat, dan moet de gelegen heid worden aangegrepen om alle tusschen Frankrijk en Duitschland bestaande kwesties te regelen. KROMMENIE BREED 183 c.M. PER METER BREED 200 c.M. PER METER 3.80 I Groote voorraad. FORTL1ANN HEHENKAMP Lanjcstroat 63 tégenover de Krommcstr. Tel. 83. vcorhoen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. Bijzondere sorteering DREIGENDE SPOORWEG STAKING IN ARGENTINIË EEN ULTIMATUM DER ARBEIDERS Buenos-Aires, 22 Mei (V.D.) De unie van spoorwegarbeiders en -employé's heeft aan de directie een ultimatum gericht, waarin betere arbeidsvoorwaarden en h'ct recht op vocantie worden gcëischt. Ingeval dit ultimatum niet wordt ingewilligd, dreigt de unie de algemeene staking in Argentinië af te kondigen. Aange zien te Rosorio en in e enige andere steden dooi de aibeiders reeds word: gestaakt, beschouwt men den toestand als ernstig. KRANKZINNIGE RICHT EEN BLOEDBAD AAN HIJ DOODT TIEN PERSONEN De bladen vernemen uit Tarragone. dat een boerenjongen eenige geweerschoten heeft ge lost op een groepje knapen en meisjes, die hij buiten 't dorp had gelokt. Hij doodde ze ven kinderen, wier lijken hij onder het stroo in een molen verborg. Zes andere kinderen werden ernstig gewond. De moordenaar liep vervolgens door de velden, doodde een anderen knaap en verborg het lijk in het kreupelhout. Daarna keerde hij naar het dorp terug, doodde een vrouw en loste schoten op een andere vrouw en een meisje, dat hij met bijlslagen afmaakte. Ten slotte vluchtte hij, achtervolgd dooT de gendarmerie en de dorpsbewoners. HET AFGHAANSCHE KONINGSPAAR IN TURKIJE. Berlijn, 22 Mei. (H.N.) De Turksche minister-president heeft, naar uit Angora wordt gemeld, een diner ter eere van het Afghaon- sche koningspaar gegeven, waartoe ook het geheele diplomatieke corps uitgenoodigd was. SCHJLDERIJENVERVALSCHINGEN OP GROOTE SCHAAL. Onthullingen der politic. Frankfort a/M., 2 2 Mei. (V.D.) De poli- tie is erin geslaagd een groot-opgezette schilde- rijenvcrvalsching te ontdekken. Reeds eenigen tijd was het opgevallen, dat van Frankfort uit een groot aantal kostbare schilderijen de wereld werden ingezonden. Een onderzoek werd ingesteld, dot maanden lang duurdethans is een antiquair gearresteerd, die ook heeft moe ten bekennen, dat hier vervalsohingen zijn ge- plecd. Een schilder te Fronkfort vervaardigde de schilderijen en voorzag ze van een valsche signatuur. Een aantal bekende persoonlijkhe den, die gedeeltelijk voortvluchtig zijn, zouden bij deze aangelegenheid zijn betrokken. Er wor den nog meer arrestaties verwacht. Het schandaal zal waarschijnlijk ernstige ge volgen hebben, daar de vervalsche schilderijen over tal van gTOOte steden zijn verspreido.m. werden ze naar Keulen en München verkocht. HET OVERSTROOMINGSGEVAAR IN AMERIKA. Er dreigen nieuwe dijkboorbraken. Londen, 22 Mei. (VD.) Volgens te New-York ontvangen berichten uit Salt Lake City dreigen opnieuw dijkdoorbraken te zullen plaats hebben in het Pleasant-dal, waardoor de steden Castlegate, Colton en Helper gevaai loopen. De bewoners vluchten naar de bergen. Een groot aantal arbeiders tracht een dijkdoor braak te voorkomen, doch men vreest, dat rij daarin niet zullen slagen. KABINETSCRISIS IN GRIEKENLAND VENIZELOS WEER OP HET TOONEEL Athene, 22 Mei. (V. D.) Bij de heden gehouden zitting van de progressieve liberolc partij heeft de minister van financiën van de tegenwoordige regeering, Kafandaris, mede- deeling geduan van zijn beslissing, om de lei ding der partij neer te leggen. Later overhan digde Kafandaris den minister-president zijn verzoek tot ontslag. Hedenavond zal de minis ter-president, Zaimis, den president der repu bliek het ontslag van het geheele kabinet aan bieden. Ongeveer 25 afgevaardigden zullen Ka fandaris bij de vorming van een nieuwe partij steunen. Do onderhandelingen, om de huidige samenstelling van het kobinct te wijzigen, zul len waarschijnlijk geen resultaat opleveren, daar dc partij van generaal Mctaxas weigert aan oen dergelijk kabinet deel te nemen. Het wordt mogelijk geacht, dot de nieuwe re geering de Kamer zal ontbinden en nieuwe ver kiezingen zal uitschrijven. Nadere berichten uit Athene bevestigen, dot de Grieksche regeering is afgetreden en dat aan Vcnizelos de opdracht zal worden verstrekt een nieuwe regecring samen te stellen. HET AUTONOMISTEN- PROCES VOORTZETTING DER PLEIDOOIEN C o 1 m a r, 2 2 Mei. (V. D.) Hedenmorgen werden de pleidooien in het autonomisten-pro- ces voortgezet. Te voren deed de president medcdeeling van een protest-schrijven van verscheidene orga nisaties. De verdediging protesteerde heftig te gen deze naar zij verklaarde, bewuste beïn vloeding van het verloop van het proces. De verdciging ontvangt dagelijks honderden brie ven met odhaesiebetuigingen en gelukwenschen, doch zij ziet er von of elk schrijven bekend te maken. De verdediger Jaegic -vlto daarop zijn giste ren afgebroken pleidooi voort. Hij protesteerde heftig tegen de manifestaties van een uitgeko zen publiek, zooals gisteren op zoo pijnlijke wijze in de rechtszaal heeft plaats gehad. Hij betoogde verder, dat de gedachte van autono mie reeds lang op dc meest verscheiden plaat sen door vele persoonlijkheden naar voren is gebracht. Hij haalde daarbij verklaringen aan van den vroegeren minister van arbeid cn tc- genwoordigen directeur van het internationaal arbeidsbureau Albert Thomas. In Parijs kan men alles zeggen zonder bestraft e worden, echter niet in den Elzas. Dat is het heele pro ces. Do verdediger Jaegte behandelde vervolgens de zaken van de beklaagden afzonderlijk, van wie eenigen eerst door de Duitsche regeering en thans door de Fransche regeering worden vervolgd. Het volk von den Elzas heeft thans Ricklin en Rosse tot zijn vertegenwoordigers in de Kamer gekozen, omdat het weet, dat deze door alle regceringen vervolgde mannen zijn trouwste dienaren zijn. Met gTOOte scherpte keerde Jaegle zich daar na tot het onderdrukken van de moedertaal in Elzas-Lotharingen, zooals dit in het proces meermalen is voorgekomen. Don Elzassers en Lothoringers is hun godsdienst on hun moe dertaal heilig. Vijf-en-negentig procent der be volking van Elzas-Lotharingen spreekt een gc- b'jke taal HET ANTI-OORLOGSPACT HET BELGISCHE STANDPUNT ■Aangezien verscheidene der voornaamste mogendheden, tot wie het ^merikaansche voorstel van een verdrag tegen den oorlog ge» richt werd, den wensch te kennen gegeven hadden, haar meening te vernemen, heeft de Belgische regeering, die niet werd uitgenoo digd om aan de onderhandelingen deel te ne men, maar nochtans van don gezant der Ver Staten bij wijze van inlichting mededeeling ge kregen heeft van het 'Ameiikaansche ontwerp en de Fransch-Amerikaansche briefwisseling, zidh verklaard ten gunste van een dergelijk verdrag, dat de waarborgen zou vergrooten, die België ontleent aan de verdragen van Lo carno en het Volkenbondspact. Nochtans we gens het belang, dat deze laatste overeenkom sten opleveren voor het behoud van den vre de en de veiligheid van Be'gië, meent de Bel gische regeering, dat het wenschclijk zou zijn elke dubbelzinnigheid en elke onzekerheid to voorkomen. Daarom meent zij, dat het behoud van de reeds bestaande contractueele ver plichtingen formeel bevestigd zou moeten v. or den door alle betrokken partijen. Daar België de verdragen van Locarno mcc onderteckend heeft, verwacht het uitgenoodigd te zullen worden om deel te nemen aan de gedachten- wisseling, die dienaangaande zal plaats heb ben. Hijmans, die Maandag den gezant der Ven- eenigde Staten ontving, deelde hem zijn mee rling mee. Belgisch-Amerikaansch geverdrag. arbit ra- De Amerikaansche regeering had onlangs aan de Belgische rcgcering d^n tekst voorge legd van een verdrag van aiV trage en ver zoening. De Belgische regee.ing heeft het ont werp bestudeerd en zal eerlang een toestem mend antwoord naar Washington zenden. 58 58 58 58 •X 58 ■85858585858585858585858 58 WEERBERICHT 23 MEI. 58 58 58 58 Hoogste Barometerstand: 769.9 Isafjord en Seyrisfjord. Laagste Barometerstand: 755.3 Yarmouth. Verwachting tot den avond van U Mei. Matige tot zwakke Zuid-Oostelij- (p kc tot Zuid-Westeijkc wind, zwaai bewolkt tot betrokken, nanvankc- lijk opklarend, later weer kans op regenbuien, iets zachter. É5858585858585858585858585858 KROMMESTR. 4-6—8 LANGESTR. 52. 85 cM. breed. f 0.79 per El. DE ONTPLOFFING TE HAMBURG HET OFFICIEELE ONDERZOEK REEDS ELF DOODEN Hamburg, 22 Mei (V.D.). Het ambtelijk onderzoek inzake het gifgasongevol te Ham burg wordt geleid in deze richting, dat onder zocht zal worden, of dc firma Stoltzenberg het gifgas heeft ontvangen van een instelling, die is voom'en van een concessie van het rijks ministerie van economische zaken. Alvorens deze vraag tot klaarheid is gebracht, kan niet gesproken worden van een nauwkeurige vast stelling van herkomst cn bestemming van hel gifgas Omtrent de phosgcenontploffing verklaart de chemische fabiek StolzcnbergDe ketel die ontploft is, bevatte ongeveer 10 ton vloeibare phosgecn. In den ketel zelf, waorin men zon der gevaar met ingehouden adem kijken kan, bevindt zich nog ongeveer 1 2 kubieko me ter vloeibare phosgeen, dat aan de oppervlakte met kleine blaasjes kookt. Op 25 Juni 1927 weerstond de ketel bij een officieel onderzoek een druk van 22 atmosferen. Nanr, blijkens het Hbld., uit Hamburg wordt gemeld, is het aantal slachtoffers van de ges- catastrofe intusschen tot elf gestegen. In de ziekenhuizen van Hamburg, Harburg cn Wil- helmsbuig, bevinden zich niet minder dan 250 personen, die door het gas vergiftigd zijn. Bij tal van vergiftigden, die men aanvanke lijk als lichte gevallen beschouwde, is plotse ling een instorting getreden, zoodat zij thans in levensgevaar verkeeren. Dit eigenaardig ziekteverloop moet zijn te wijten non het ver raderlijk karakter van dit soort gifgas. Men vreest, dat een groot aantal van de zieken nog zeer langen tijd, zoo niet hun geheele verdere leven, onder Je gevolgen van de gasvergifti ging zullen hebben te lijden. Dc Brit6che pers dringt op een onderzoek van den Volken bond aan. In vetband met de uitlatingen in de Engel- schc bladen ovgr de ontploffing te Hamburg, waarin aangedrongen wordt op een onderzoek door den Volenbond, wordt er van Britsche zijde op gewezen, dat het moken van cn de handel in phosgcongos in Duitschland niet in strijd met het vredesverdrag is. Bepaalde firma's mogen dit gas fabriceercn, dc handel is vrij. Of in het onderhavige geval gesproken kan worden van schending van het vredesverdrag, is nog niet vastgesteld. DE MIJNRAMP IN PENNSYLVANIE NOG EEN VLEUGJE HOOP Londen, 22 Mei, (H. N.) Volgens nadere berichten uit Brownsville zijn thans 116 lijken geborgen. Men heeft alle hoop, dut van de ingeslotcnen in de mijn nog personen gered zullen worden, opgegeven, zoodat van de mijn werkers, die ten tijde van de ontploffing in de mijn waren, er slechts 14 levend gered zijn. Men schat, dat dc nog ingeslotcnen zich op een afstand van 2 mijl van de ingang von de mijn bevinden. De reddingsbrigade verwachtte, dat zij vanmorgen tot die plaats zou kunnen doordringen. De oorzaak van de ontploffing is nog steeds niet bekend. New-York, 22 Mei. (V. D.) Een der werklieden, die bovengebracht werden uit de mijn, waarin een ontploffing heeft plaats ge had, gevolgd door een brand, was (na 60 uur begraven te zijn geweest) nog in leven, zoodot men weer eenige hoop heeft op het behoud der overige slachtoffers.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1