F*. DUIM BURG DE EEMLANDEü ARNHEMSCHEWEG 26 DAMES MODEZAAK Zaterdag 26 Mei 1928 26e Jaargang No. 279 BUITENLAND. LUCHTVAART Firma IV!. A. Ramselaar 70 c.M. kunstzijde 50 Cent per El. IN DIT NUMMER: Het 25-jarig jubileum van de KEI als stadsmonument BINNENLAND ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per weck (mei gratia verzekering tegen ongelukken) t 0.17*/» Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECTEUR-UITG EVEC.' J.VALKIiOFT PRIJS OER ADVERTENTIEN vaD 1-4 r'9dï nOi«i Inbegrip vu ces (xwliigamntr. elke regel meer f0.25. Licfdadlghclds-advertentiöi voor dt helft vao den prijs. Kleine Advertenties „KEIT1ES'' bij vooruitbetaling 1—5 regeli 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1 1.—. Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* Tennisjurken Mousseline Costumes Aardige Stroohoedcn f 6.75 DE VERWARRING IN CHINA JAPANSCHE TROEPEN- VERSTERKINGEN DE INCIDENTEN VAN TSINANFOE Te Tientsin zijn 5800 Japonsche soldaten aangekomen, waardoor de Japansche troepen macht te Tientsin tot 4500 man stijgt, met twaalf veldkanonnen en negen vliegmachines. Generaal Jasoemitsoe, de bevelhebber van de derde Japansche divisie, heeft den troepen der Noordelijken, die bij Tsingtau gelegerd zijn, verzocht zich op zeven mijlen afstands van de stad terug te trekken. Er werd geer. termijn gesteld. De Times-correspondent te Peking meldt, blijkens het Hbld., dat hij uit drie afzonder lijke buitenlandsche bronnen uit de eerste hand inlichtingen uit Tsinanfoe heeft verkregen, waaruit definitief kan worden opgemaakt, dat de Japanners in het minst geen schuld hebber aan de uitbarsting daar ter stede bij het bin nentrekken van de Chincesche troepen. De Ja panners zouden een zeer omzichtige houding hebben aangenomen en er, toen zij door het voortdurend schieten door Chineesohe in fanteristen en het treffen van toebereidselen om artillerie in stelling te brengen tegen de buitenlandsche concessie gedwongen wer den de stad te zuiveren, angstvallig voor heb ben gewaakt, op de burgers tc schieten en bepaalde poorten volkomen onverdedigd heb ben gelaten om voor de troepen en inwoners een veib'gen uitgang open te laten. Men maakt er den nationalisten, en in het bijzonder Tsjang Kai Tsjek, een verwijt van, dat hij 30.000 man troepen in Tsinanfoe heeft binnenge bracht, waar zich slechts een handjevol Ja panners bevond, tegen wie grooie verbittering heerschte, en van het inkwartieren van de troepen in en om de stad, waar zij het contact kwijtraakten met de officieren en prectisch bui ten elk toezicht stonden. De troebelen begon- n.n met het optreden van nolnic-ke propagan disten, die de muren volplakten met p'askaten en de menigte aanvuurden tot geweldpleging tegen de Japanners. De nationalistische leider gaf herhaaldelijk belofte om het vuren te doei» staken, doch hij had zijn mannen niet in de hand. Hij maakte de zaak tenslotte erger door te verdwijnen cn deelde zelfs den buitenlond- schen consuls niet mee, wien hij met het bevel zijner troepen belast had. Twee Japansche soldaten, die met witte vlag gen waren uitgezonden om schikkingen te tref fen voor een onderhoud, werden doodgescho ten. Uiting wordt gegeven aan dc mcening, dat de uitbarsting niet vooraf was beiaamd, doch geschiedde als het gevolg van de genoemde omstandigheden. De strijd om Peking. Londen, 25 Mei. (H. N.) Volgens een bericht uit Peking duurt de strijd tusschen de Noordelijke en Zuidelijke troepen nog steeds voort. Bijna het gehecle leger van Tsjang Tso Lm neemt aan het gevecht deel. Een afdee- ling xan 60.000 man beschermt de linie Tientsin-Peking, terwijl 25.000 man in reserve worden gehouden. Het centrum van den ttrijd schijnt bij Paotingfoe te zijn. 1500 gewonden zijn te Peking aangekomen. Tsjang Tso Lin'a doel schijnt te zijn een wig tusschen de Sjangsitroepen en de strijdkrachten -'an Feng Yoe Hsiang te drijven. Bij den spoorweg ter. Zuiden van Tientsin worden slechts onbelang rijke gevechten geleverd. Alles wijst er op, dat het doel der Zuidelijken uitsluitend Peking is en zij Tientsin ter zijde laten liggen wegens het gevaar voor buitenlandsche verwikkelin gen. Het Japansche protectoraat over Mandsjoerije. Londen, 25 Mei. (H. N.) De Nanking- Tcgeenng heeft tot nu toe niet geantwoord op de Japansche nota, waarin verklaard wordt, dat Japan niet kon dulden, dat de burgeroor log naar Mandsjoerije wordt overgebracht. Naar verluidt, zal Zaterdag een conferentie dei Zuidelijke partijleiders worden gehouden, waar beslist zal worden, of Tsjang Kai Tsjek opper bevelhebber zal blijven, of dat het opperbevel can Feng Yoe Hsiang zal worden opgedragen. Volgens berichten uit Japansche bron heeft Feng Yoe Hsiang gelden uit Moskou ontvan gen. DE AANSLAG TE BUENOS AIRES. Dc daders nog niet ontdekt L o n d e n, 2 5 Mei. (H. N.) Uit Buenos Aires wordt gemeld, dat de politie haar onderzoek naar de daders van den bomaanslag ijverig voortzet, doch er tot nu toe niet in is geslaagd een spoor te vinden. Het aantal gearresteerde communisten is thans reeds tot ruim 200 ge stegen. NOORWEGEN EN DE INTERNATIONALE VAN AMSTERDAM. K o p e n h a g- e n, 25 Mei. (V. D.) De Deensche en Zweedsche vakbonden hebben den Noorschen vakbonden medpgedeeld. da» zij, zoolang de Noorsche bonden zich niet bij de Internationale von Amsterdam hebb-n. eon gesloten, niet met hen kunnen samenweikor DE GRIEKSCHE CRISIS NOG GEEN OPLOSSING Londen, 2 5 Mei. (V. D.) Uit Athen- wordt gemeld, dat Venizelos heeft verklaard, dat naar zijn meening de vorming van een re geering uit de partijen, die de vorige regeering steunden, mogelijk is. Indien dit echter niet ge lukt, dan kan een republikeinsche regeering gevormd v/orden, waartoe echter geen minis ters mogen behooren, die geen zitting hebben in de Kamer. Eerst wanneer het niet geluki op deze wijze een regecring te vormen, zal Ve nizelos het uitschrijven van nieuwe verki. zin gen overwegen. Sinds gisteren worden onderhandelingen ovei de vorming van een coalitieregecring gevoerd Resultaat is echter nauwelijks te verwachten Heden komt dc liberale partij bijeen, in welke vergadering Venizelos zijn standpunt inzake de oplossing van de crisis zal uiteenzetten. Uit de liberale partij hebben 23 vooruitstrevende libe ralen met Kafandoris aan het hoofd een nieuwe partij gevormd. REGEERINGSCRISIS IN JAPAN HET AFTREDEN VAN TANAKA GEEISCHT In politieke kringen te Tokio heerscht be roering wegens de oneenigheid in het kabinet tengevolge van de benoeming van Koehara tol minister van verkeer en van het feit, dat de eerste-minister Tanaka don keizer Donderdag bewogen heeft om aan Mizoeno, den minister van onderwijs, zijn ontslag te weigeren. Mizoe no bracht gisterochtend een bezoek aan Tana ka en deelde hem meer dat hij van plan was toch heen tc gaan, omdat z. i. de waardigheid van het keizerlijk huis is aangetast en omdat dit hevige kritiek uitlokt. Eindelijk nam Tanaka het ontslag van Mi zoeno aan, maar talrijke politieke persoonlijk heden eischen het entslag van den eerste- minister, omdat dit volgens hen dc cenige wijze is om verontschuldiging ean te bieden aan den mikado, omdat deze in de partij-poli tiek gemengd is. Dc val van het hecle kabinet is niet onwaarschijnlijk. MOGI PINKSTERWEER IN ENGELAND Uittocht naar de Zuidkust. Uit Londen wordt d.d. 25 Mei aan de Tel. bericht: De anti-cycloon heeft 't ten slotte gewonnen en niet alleen de optimistische wecrvoorspellers juichen, dot hun voorspellingen zijn uitgeko men, maar vooral de honderdduizenden vacon- tiegangers zijn verheugd over den terugkeer van de zon en den blauwen hemel, na zoo veel dagen van regen en koude. Het goede weer is juist op tijd gekomen, want dc Engclschmon heeft de loffelijke ge woonte zijn Pinkstervacantic reeds Vrijdag middag te beginnen en langs de buitenwegen trokken vandaag reeds honderden auto's in een lange rij naar de zuidkust, waar de zon nog krachtiger moet schijnen dan te Londen. Ook aan dc stations heerschte natuurlijk de gewone Pinksterdruktc. Of het fraaie weer het tot Dinsdag zal uit houden, is een kwestie, waarover de deskun digen het niet eens zijn. Sommigen voorspel len reeds voor Maandag a.s. regen,, terwijl de optimisten zeker zijn van een „ideal whitsun- tide". TELEFOON BERLIJN—BUENOS-AIRES. Binnenkort zal liet telefoonverkeer Berlijn— Buenos-Aires officieel worden opengesteld. In de eerstvolgende dagen zal ook op de Pressa, bij wijze van proef, de telefonische verbinding met Bucnos-Aires tot stond gebracht en ge demonstreerd worden. EEN AARDSCHOK BIJ GELSENKJRCHEN. Gistermiddag werd even na vier uur in het plaatsje Bülse, dat ten N. van Ge'senkircher» gelegen is, een aardbeving waargenomen, die ongeveer 2 minuten duurde. Dc schok was zoo hevig, dot de schilderijen scheef aan de muren kwamen te hangen, de deuren van de kasten opensprongen en de bewoners, door een pa niek bevangen, naar buiten renden. Men ver moedt dot de schok veroorzaakt is door een onderoardsche aardschuiving in de mijnen. EEN AUTO-ONGELUK. Negentien gewonden. Te Agram is een particuliere auto op een autobus gereden, die omviel; negentien per sonen werden zwaar gewond. Uit het onder zoek is gebleken, dat ae chauffeur van de auto geen rij-examen had afgelegd en in een niet erkende chairffeursschool is opgeleid. De chauffeur en de leider van de school zijn aan gehouden MAARSCHALK FOCH EEREBURGER VAN SCARBOROUGH. Maarschalk Foch is gisteren van Parijs naar Scarborough de badplaats in Yorkshire vertrokken, waar de jaa* vergadering van het Britscho legioen gehouden v.ordt. De Fransche opperbevelhebber zal bij deze grlrgr-nheid eereburger dor stad Scarborough worden HET GEVAARLIJK FOSGEENGAS DRESDENS BEVOLKING BEVREESD DE VERNIETIGING TE HAMBURG BEGONNEN Wegens dc vices in ruime kringen der Du s- dei.sche bevolking, ontstaan over de aanwezig heid van groote hoeveelheden fosgeen in do chemische fabriek van Von Hoyden tc Radc- beul, hebben de directeur en de chemicus van de bedrijfsir.sp rtie Dresden zich naar Rade- beul begeven om de voorraden te I spectecroi. Zij stelden het volgende vast de chemische trrbrick Von Hoyden heeft langs yHmatige», weg de toestemming gekregen om fosgeen te maken, maar maakt daarvan op het oogenblik geen gebruik Er zijn op dit oogenblik 7000 K.G. opgeslagen Dit gebeurt ech'er niet zoo als in Homburg in groote ketels,'maar in stolen flesschen van 40 K.G inhoud Daardooi is het gevaar veci geringer, voorat daar het de pót door geschoold personeel bewaakt wordt en de flesschen geregeld gecontroleerd wor den. Op dit oogenblik bestdon er geen bezwa ren tegen de aanwezigheid dezer voorraden Van dc ervaring, opgedaan bij het ongeluk te Hamburg, zal in elk geval worden gepiof'tecrd Volgens een bericht uit Hamburg is men Donderdag met de vernietiging van de nog voorhanden zijnde phosgeengas-voor.aden be gonnen. Het werk vercischt wegens de buiten gewone gevaorlijkhcid van het gas grootc voorzichtigheid. HET AUTONOMISTEN- PROCES AMNESTIE GEVRAAGD Michel Walter, Elzassisch Kamerlid, heeft aan den voorzitter van de Fransche Kamer een motie overhandigd, waarin de vergadering verzocht wordt dc regeermg uit te noodigen een wetsontwerp in te dienen, tent inde amnes tie te verlecnon aan de veroordeelden von Colmar. In afwachting von de aanneming dier wet zouden de veroordeelden onmiddellijk in vrijheid werden geste' zonder door de ont zegging van verblijf getroffen te worden. Dc afgevaardigde vroeg onmiddellijke bespreking van zijn voorstel, zoodra dc nieuwe Kamer samengesteld zal zijn. SPEELTERREINEN IN ENGELAND. Londen, 25 Mei. (H. N. Draadloos.) De campagne, door de nationale verceniging voor speelterreinen op touw gezet, om in dicht be volkte streken speelterreinen ïb verkrijgen, heeft tot gevolg gehad, dat aan vrijwillige bij dragen een bedrag van i 330.000 is ontvan gen, terwijl 400 acres terrein ter beschikking zijn gesteld. Voorts heeft het ministerie voor de volksgezondheid goedgekeurd, dat de plaat selijke overheden leeningen tot een bedrag van 300.000 verschaffen om nog 13.000 acres speelterrein te verwerven. EEN WOESTELING VERSCHEIDENE SLACHTOFFERS Men meldt uit Berlijn uon de N. R. Ct.: Te Frcitahl vcrschcm gisterochtend dc po litie in het bureau van een aannemer om een aldaar werkzaam zijnd arbeider, die van dief stal werd beschuldigd, in hechtenis te nemen. De man, oen zekere Patzig, trok, toen de agen ten het bureau binnen traden, onmiddellijk zijn revolver en loste drie schoten op een agent, die zwaar gewond werd en in bedenkelijkeii toestand naar hot ziekenhuis w. rd gebracht. Daarna leste hij een paar schoten op twee an dere arbeid-.-rs, die eveneens gewond werden. Hij ging r toen vandoor D>' pairoon, die op dat oog nblik buiten lcwam, poogde hem tegen te houden, maar weid eveneens neergescho ten, hij was bijna onmiddellijk dood. Twee agenten achtervolgden den misdadiger, die zich op het kerkhof verschanste en herhaalde lijk op de agenten schoot, zoodat deze ten slotte ook van hun wapens moesten gebruik maken en daarbij werd hij door een kogel in het hoofd l'-vensgevonrlijk gewond. Nader woidt gemeld, dat de moordenaar, zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, in het ziekenhuis overleden is. Dc toestand van den gewonden politiebeambte is zeer ernstig. m HET WEER VAN MORGEN. 771.7 755.7 HET VLAGINCIDENT TE ZWEIBRÜCKEN. Uit Zweibröcken wordt gemeld, dat de bezet tingsoverheid in verband met het neerhalen en verscheuren van de vlag van het Fransche officierscasino in den nacht van I Mei gistei- ochtend een ongeveer dertig jaar oude vrouw, Anna Kornberger, tegen 5 uur in haar bed heeft gearresteerd cn na zes uur naar Landau getransporteerd. Te kwart over vijf weid ook een garagehouder, Eugen Frenk, uit zijn bed gelicht. Hij werd om 0 uur geboeid door 2 Fransche gendarmen eveneens in de richting van Landau gebracht. Beide gearresteerden waren enkele dagen geleden aan een lang ver hoor onderworpen, omdat zij met een auto een tocht gemaakt hadden in het gebied rechts van den Rijn, met twee jongelieden, die doo- de Franschen als de daders worden aangezien Dezen ontkennen alles. Zij bevinden zich chv tcr nog steeds aan de overzijde van den Rijn. DE „POSTDUIF" ZWAAR BESCHADIGD. Bij een landing tc Oldcbroek. Gistermorgen is, nuer de Tel. meldt, de drie- motorige Fokker „De Postduif", waarmede iuilenant Koppen naar Indie vloog, bij de landing op het landingsterrein ven dc leger plaats bij Oldebroek, ernstig beschadigd. Door het zeer slechte terrein brak het landingstoe- stel, waardoor de machine zoodanig terecht kwam, dat de romp achter de cabine afbrak en de rechtervleugel eveneens brak. Er werden twee propellers zwaar beschadigd. Het vlieg tuig werd bestuurd door den Icn luitenant J'nr. W. Sundberg, die belast was met het over brengen van berichten De inzittende passa giers ir Van Gorckum en driesoldaten-vlie- g'.Ts kwamen met den schrik vrij. Hoogste Barometerstand: Biarxitz. Laagste Barometerstand: Breslau. Verwachting tot don avond van 27 Mei. Zwakke tot matige verandèrlitkc wind, meest licht tot half bewolkt, waarschijnlijk droog weer met nachtvorst, overdag weinig ver andering in temperatuur. KROMMESTR. 4—6—8, Tel. 341 LANGESTR. 52. Tel. 529. DE NIEUWSTE DESSINS GROOTE SORTEERING DE TOCHT VAN DE ITALIA HET LUCHTSCHIP NOG NIET TERUGGEKEERD Het luchtschip Italia had gisteren met zwa- ren tegenwind te worstelen. Gistermiddag om 2 Uur was dc Italia nog niet in Kingsbay aan gekomen. Blijkens intusschen ontvangen be richten is aan boord olies wel. De Italia be vond zich om 3.40 u. gisterochtend 100 mijl ten N. van Moffen-eiland. Haar terugkeer werd vertraagd door een sterken Zuid-Westelijken, wind, die het luchtschip naar het Noord-Oos ten drijft. Men kan het tijdstip van aankomst nog niet met stelligheid opgeven. DE VLUCHT VAN COBHAM. Londen, 25 Mei. (H. N. Draadloos.) Sir Allan Cobham, die met mevrouw Cobham en eenige helpers een inspcctievlucht van 20.000 mijlen over Afrika heeft ondernomen, is van morgen van Las Palmas voor het laatste ge deelte van zijn vlucht vertrokken. Hij heeft op zijn vlucht gebruik gemankt van een vlicgboot, voorzien van Roll Royce-motoren. STEMMEN BIJ VOLMACHT. V. V. cn dc Tweede Kamci. Verschenen is het Voorl. Verslog over het wetsontwerp tot wijziging van de Kieswet, dc Provinciale Wet en dc Gemeentewet. Enkele leden vreesden, dat het stemmen bij volmacht meer nadeelcn dan voordeelen zou medebrengen Zeer vele leden konden zich echter met hetgeen ten aanzien van het stem men bij volmacht wordt voorgesteld, verceni- gcn. Sommige leden wenschten de voorschrif- ten minder streng te maken t.a.v. de perso nen, die van de bevoegdheid tot het aanwij zen van een gemachtigde zullen kunnen ge bruik maken. Zoo zouden zij die bevoegdheid ook toegekend willen zien aan kiezers, die door hoogen ouderdom, ziekte of lichaamsge breken niet persoonlijk op den dag der stem ming aan de stembus kunnen verschijnen. Eenigen wenschten de bevoegdheid ook uit tc strekken tot de kiezers onder het spoor- en tramwegpersoneel. Enkele leden zouden zelfs dc bevoegdheid om een ander tot stemmen te machtigen, aan alle kiezers willen zien toege kend. In het bijzonder dachten zij daarbij aan de vrouwelijke kiezers. Sommige leden zouden gaarne gezien heb ben, dat dc Regeering bij dit wetsontwerp ook voorzieningen had vooigesteld ten aanzien vaf. vrouwen, die gewetensbezwaren hebben tegen do oefening van het stem recht. Eenige leden wenschten, dat in de Kieswet bepalingen zouden worden opgenomen, die het mogelijk zouden maken den invloed van het vrouwenkiesrecht op den uitslag der verkiezingen na te gaan. Dit zou kunnen ge schieden door aan de vrouwen stembiljetten uit te reiken van een andere kleur dan die, welke voor mannelijke kiezers zijn bestemd. Vele andere leden achtten dit ongewenscht. Verscheidene leden drongen aan op o p h e f- fing van den stemplicht. Andere lo den hadden daartegen bezwaar. Eenige leden zouden het in elk geval gcwenscht achten om de vrouwen van stemplicht te ontslaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1