DE EEMLANDEB Keurcollectie Tafelzilver B. NIEWEG Harley Davidson Motor. BINNENLAND. BUITENLAND. WILLEM GROENHUiZEMLANGESTRAAT 43 - telefoon852 Mie. Bovée, LINOLEUM LUCHTVAART. m "",i- lil liliM Firma M. A. Ramselaar j| 70 c.M. kunstzijde 50 Cent per El. j| Donderdan 31 Mei 1328 26e Jaargang No. 282 Wat g' ook verlangt, U slaagt altijd, Aanbod of Vraag, om 't even. Een „KEITJE" in ons „Dagblad" zal U altijd uitkomst geven. SFO0RTSCL Wat Rolië eischt. Milaan, 30 Mei. (V. D.) De Italiaansche protestnota aan Joegoslavië eischt naar aanlei ding van de anti-Italiaanschc demonstraties in Joego-Slavië een volledige voldoening over de moreele en materieele schade. Verder be houdt Italië zich het recht voor iedere verdere schadevergoeding te eischenr die Itolië gc~ wcnscht zal achten. Parijs, 30 Mei. Omtrent de plannen van den Spaanschen premier Primo de Rivera, van wien onlangs verluidde, dot hij het vootu nemen zou koesteren, zijn ambt neer te leg gen, wordt thans in een te'egram uit Madrid aan het „Journal" geseind, dat Primo het plan zou h« bben, na zijn huwelijk op 15 Augustus lps gedurende twee jaar rust te nemen. DE „ITALIA" IS ER BERICHT? INTERNATIONAAL CONGRES VOOR LUCHTRECHT. Ma drid, 30 Mei. (V.D.) Te Madrid is het achtste Internationale Congres voor Luchtrecht begonnen. DIRECTEUR UiTG EVER: J.VALKHOT BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* Nu is het de tijd om motor te rijden. Koopt nu een UIT DE STAATSCOURANT Üf HET WEER VAN MORGEN. S Ül Hoogste Barometerstand: 178.3 MËÈ Röst. sg Laagste Barometerstand. 759.8 Marseille. Verwachting tot den avond van §|f 1 1 Juni. Meest matige Noordelijke tot f|ii Noord-Oostelijke wind betrokken ol zwaar bewolkt,, weinig of regen, =H weinig verandering in tempera- j=j KROMMESTR. 4—6—8, Tel. 341 LANGESTR. 52. Tel. 523. DE NIEUWSTE DESSINS GROOTE SORTEERING HET MITRAILLEUR- ONGELUK TE BUDEL HET VONNIS VAN DEN KRIJGS RAAD TE DEN BOSCH Dc krijgsraad in Den Bosch heeft uitspraak gedaan inzake het mitrailleur-ongeluk bij Bu- dcl en veroordeelde sergeant-majoor v. L. tot 14 dagen gevangenisstraf voorwaardelijk, met een proeftijd van een jaar, en sergeant v, E tot I week hechtenis onvoorwaardelijk. HOLLAND-URUGUAY. Opkoopers aangehouden. Tusschen zes en acht uur gisteravond heb ben rechercheurs, die zich in den omtrek van het Stadion tc Amsterdam temidden van het publiek bewogen, ongeveer 20 lieden aange houden, die plaatsbewijzen voor de voetbal match tegen hoogc prijzen van de hand tracht ten te doen. Al deze menschen zijn naar het Bureau vervoerd, waar zij. nadat do plaatsbe wijzen in beslag waren genomen, weer worden vrijgelaten. De kantonrechter zal al deze gevallen to behandelen krijgen Een vervalscht biljet. Op het Rembrandtsplein is. naar do Tel. meldt, een 2I-jarige man door de politie aan gehouden, die een vervalscht entreebiljet van den voetbalwedstrijd HollandUruguay had verkocht voor 5 50. HULDIGING DR. P. H. VAN EDEN. Bij zijn afscheid als medisch adviseur R.V.B. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank heeft gistermiddag in het „Paviljoen Vondelpark" te Amsterdam aan den mcdisch-adviseur der bank, dr. P. H. von Eden, die I Juni 1028 den dienst wegens het bereiken van den pensioen gerechtigden leeftijd zal verlaten, een lunch aan geboden. Buiten de gastheeren, de heeren V. Noest en mr. dr. H. L. van Duijl, cn den schei denden advisc-ur, zaten aan de heeren K. Lind ner, wiskundig adviseur, dr. A. H. van der Weerd, chef der medische afdeeling (ongeval lenwetten), v. GraveStcin, chef der medische ufdeeling (invaliditeitswet) en benoemd me- disch-adviseur, K. Klaasesz, voorzitter van dc Vereeniging van Geneeskundige 'Ambtenaren der Bank, terwijl mr. J. C. Heijning, secretaris generaal, door familieomstandigheden ver hinderd was aanwezig te zijn. Tijdens de lunch, welke eeft geanimeerd karakter droeg, voerden verschillende heeren het woord, waar in tot uiting kwamen de belangrijke diensten, welke dr. Van Eden gedurende zijn I3-jarig adviseurschap, aan de sociale verzekering heeft bewezen. Dr. Van Eden dankte vervol gens do verschillende sprekers voor hunne v/aordeerende woorden. Om 4 uur gistermiddag stelde dr. Van Eden de ambtenaren der bank in de gelegenheid om afscheid van hem te komen nemen. Velen maakten van de geboden gelegenheid gebruik om den scheidende de hand te drukken. NOG TWEE MOORDEN. Een moord uit baldadigheid. Zaterdagavond is tc Augustinusga de 22- jarige H. A. doodgestoken. Hij kwam samen met den 21-jarigen B. S. uit een herberg en geen van beiden was beschonken. S begon op te snijden, dat hij voor niemand bang was. „Nou, ik ook niet", antwoordde A. en op hetzelfde oogenblik trok S., die nog nooit iets met A. gehad had, een mes en stak den ander daarmede boven het linkeroog in het hoofd. A. is in den nacht aan de gevolgen overleden. D'e dader is naar Leeuwarden overgebracht. Onder vokgenootcn. Gistermiddag 2 irur heeft de circa 35-jarige voddenkoopman A. D., wonende Torenstraat te Dordrecht, zijn 25-jarigen vakgenoot W. de H. met een broodmes zoodanig iri den buik gestoken, dat de dood na eenigo oogen blikken intrad. De dader, die eenigszins'onder invloed van sterken drank verkeerde, is. gearresteerden het lijk van den verslagenc naar hot gemeen teziekenhuis vervoerd. De Zuid-Slavische ministerraad is Woens dagavond loot nog bijeengekomen. Nieuwe ongeregeldheden te Bel grado. Een restaurant ver woest, Belgi ado, 30 Mei. (V.D.) Hedenavond hadden opnieuw ernstige botsingen plaats tus schen politie en demonstranten voor het res taurant „Russische Kaiser." Het geheele restau rant werd totaal verwoest. Vier honderd per sonen werden gearresteerd. Het aantal gewon den bedraagt nu vijftig. STAKING FINSCHE HAVENARBEIDERS. 12,000 arbeiders. Heisin g fors, 3 0 Mei. De vakverceni- ging der Finsche havenarbeiders heeft besloten 2 Juni in staking te gaan. Het stakingsbcsluit geldt 12,000 arbeiders in 29 Finsche havens MUSSOLINI'S POLITIEK OP DEN BALKAN. 1 Italië cn Turkije. Rome, 3 0 Mei. (VD.) Hedenavond werd te Rome tusschen Mussolini en den Turkschen gezant Suad-Bey het neutraliteits-, arbitrage- en bemiddelingsverdrag onderteekend. H^t ver drag heeft een looptijd van vijf jaar. Beide sta ten verplichten zich zich te zullen onthouden van politieke combinaties, welke gericht zijn tegen een der verdrag-sluitende partijen. Voorts is bepaald, dat ingeval van een con flict, neutraliteit in acht zal worden genomen bij meeningsverschillen moet een vergelijk worden getroffen. NA ZIJN HUWELIJK. Wil Primo twee jaar rust nemen Seattle (via Washington), 3 0 Mei. Vol- g'cns een dezen namiddag opgevangen draad loos bericht van een radiostation in Alaska, werd daar gehoord, hoe de Citta di Milano een particulier bericht naar Rome zou doorgegeven hebben, dat door Nobile onderteekend zou zijn Het station in Alaska bericht, dat de mededee- ling behelst, dat de Italia gevonden is. (Dit bericht dient wel met de grootste reserve ontvangen te worden, ofschoon iedereen hoopt dat het spoedig bevestiging zal krijgen). De mccning van Nansen. Oslo, 30 Mei. Nonsen verklaarde in een interview, dat het hem onmogelijk is eenig vermoeden te uiten over het lot van de Italia, omdat hem nauwkeurige inlichtingen over de weersomstandigheden ontbreken. Wanneer de Italianen hun geweren en munitie behouden hebben, zal het hun mogelijk zijn zich levens middelen in den zomer te verschaffen Geruchten over seinen. New York, 30 Mei. Volgens een be richt uit Manilla zou de particuliere ndiopost te Fort-Mackinley bij Manilla 30 Mei om 23.30 uur plaatselijken tijd het volgende bericht op gevangen hebben van het station Wladiwostok: „Nobile heeft weer uitzending op de golflengte 33 M. opgevangen. Ga voort." In den Italiaonschen Senaat. In den Italiaanschen Senaat heeft Tittoni, de voorzitter, eenige korte, gevoelige woorden gewijd aan de vermiste Poolvaarders. Hij sprok van zijn bewondering voor de heldhaftige on derzoekers, die uit liefde voor de wetenschap en hun vaderland hun leven in de waagschaal stellen en drukte de hoop uit, dat zij nog in leven zouden zijn. Mussolini sloot zich uit naam van de regee- ring bij de woorden van den voorzitter aan. AfiilMNEMENTSPRIoS pei rnaxodeo voor Amersfoort f2.10. per maand 10 7b. per wee|( (met gratia verzekering tegeD oogelukken) f 0.17'/^ Binnenland franco per posr per 3 maanden 3.-. Afzonderlijke aummera f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van l—4 regeli 1.0b me' inbegrip van ere 0ewi)»nuTiitf. elke regel meer f 0.25. Liefdadiqheidn-advrrtcnHët» voor d* helft van den prijs- Kleine Advertentlëo „KElTlES" bi» vnorultbctalino 4 regel# 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen l.Bewijsnummer extr» 0.03 HET LAND VAN BELOFTE EEN WERKWEEK VAN 5 DAGEN EN 40 UREN GEEN DALING VAN LOON New york, 30 Mei. (H. N.) Tusschen de werkgevers en arbeiders in de confcctieindus- trie is een overeenkomst tot stond gekomen, op grond waarvan 20.000 arbeiders in de con- fectienijverheid met ingang van Maandag a.s. <een week van 5 werkdagen met in totaal 40 arbeidsuren zullen hebben H'et loon wordt door deze nieuwe regeling niet verminderd. Men gelooft, dat deze overeenkomst vooral als strijdmiddel tegen de communistische ele menten is bedoeld. DE PRESSA DE KATHOLIEKE AFDEELING GEOPEND Keulen, 50 Mei. (V. D.) De bijzondere Katholieke afdeeling op de „Pressa" is heden in het bijzijn van vele kerkelijke autoriteiten in de voormalige Benedictijner Abdij plechtig ge opend. In onze brieven over de „Pressa" hebben wij, zooals men weet, reeds een tamelijk uitvoerige beschrijving gegeven van de Katholieke afdee ling, voorzoover zij toen gereed was. Zij vormt een van de rijkste en indrukwekkendste groepen van de tentoonstelling met een schat van his torische boeken, missalen, miniaturen uit oude kloosters, gobelins, schilderijen, priesterklee- den naast een aantal zalen die betrekking heb ben op de Katholieke beweging op allerlei ter rein in de laatste jaren. DIAMANTROOF Een portefeuille met diamanten ter waarde van 12.000 pond zoek. Londen, 29 Mei. De politie stelt een on derzoek in naar de portefeuille met diamanten ter waarde van 12.000 pond sterling, die een diamanthandelaar uit Antwerpn, genaamd Ben jamin Tas, is kwijtgeraakt. Hij gelooft, dat dieven zich van de porte feuille meester hebben gemaakt, niettegen staande de portefeuille met 'een ketting aan zijn bretels was verbonden, juist toen hij van morgen den trein op het Liveipoolstrcelsta- tion te Londen had verlaten, na 's nachts van uit Nederland met de nachtboot te zijn over gestoken. De ketting was doorgeknipt of gebroken. Tas viel half flauw toon hij het verlies van zijn portefeuille ontdekte. IT ALLÉ EN ZUID-SLAVIË. REDE VAN VENIZELOS EEN ULTIMATUM AAN DE ROYALISTEN Athene, 30 M e i. Op een bijeenkomst van de Grieksche liberale partij heeft Veni- zelos uiteengezet, om welke redenen hij ver trouwen stelt in de regeering Hij \erklaarde dat hij voornamelijk gedreven wordt door het verlangen, de wet met betiekking tot don Senaat te doen aannemen en voorts door d^n wensch, Pangalos door de tegenwoordige Ka mer te doen berechten, waaraan hij toevoegde dot Sofoelis in de Kamer de wenschen dt-r partij zal vertolken Venizelos ontkende, dat hij zou streven naar ht presidentschap der republiek, waarbij hij opmerkte, dat hij zich nog in staat acht, den politieleen strijd te leiden. Hij zal een ultima tum richten tot de royalisten, waarin hij hun voorstelt het régime te erkennen doen zij dit niet, dan zal hij definitief zijn vroeger afge legde verklaring met betrekking tot zijn af zijdigheid van het politiek leven beroepen De nieuwe minister van Binncnlandsehe Za ken, Gotzi, zal heden beëed'gd worden. DE VERWARRING IN CHINA DE JAPANSCHE TROEPEN RUKKEN OP DOOR MANDSJOERIJE Tokio, 30 Mei. (V. D.) De overval, door Mandsjoerijsche bandieten gepleegd op een Ja- pansche grenswacht in Korea, bestaande uit een luitenant en 20 man, die naar Mandsjoerije weggevoerd werden, heeft ernstige gevolgen ge had. De Japansche troepen zijn in een breed fiont van Korea in Mandsjoerije opgerukt. De Chineesche autoriteiten in Mandsjoerije boden aan de vrijlating van de ontvoerde Japansche militairen te bewerkstelligen, doch verzochten den over dit gebied afgekondigden staat van beleg op te heffen. De Japanners hebben, wat dit betreft, een weigerend antwoord gegeven. Naar verluidt zouden de bandieten, onder wie zich wellicht in Mandsjoerije verblijvende Koreanen bevinden, den officier van de gevan gen genomen grenswacht vermoord hebben. In alle steden van Mandsjoerije heeft de Japan sche opmarsch groote opwinding veroorzaakt. De Japanners hebben ook te Moekden en in an dere steden den staat van beleg afgekondigd. Paotingfoe in handen der Zuidelijken. Sjanghai, 30 Mei. De Zuidelijken heb ben Paotingfoe ingenomen, 80 K.M. van Pe king aan de lijn Peking—Hankau. Zware gevechten. Tokio, 30 Mei Een bericht uit Tientsin meldt, dot er zware gevechten aan dtn gang zijn tusschen de Moekdensche troepen en de troepen uit Sjonsi op het front van den spoor weg PekingHankau. Er zouden tot nog toe zesduizend dcoden zijn. JUWELIER GEDIPL. HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 Agent voor Amersfoort en Orr.str LAVENF>ELSTRAAT 9b-12. KROMMENIE fsf;EMD Q50 PER |f METER BREED 200 c.M. PER METER 3.80 Groole voorraad. FORTMANN HEHENKAMP Langestraat 63 tegenover dc Krommestr Tel. 88. voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. Keurcollectie GERO cn ZILVER CHRISTOFFEL I Prijscourant op aanvraag. VAN LEAR BLACK'S WERELDVLUCHT DE H.N.A.D.P., TE PORT SOEDAN AANGEKOMEN, WORDT IN ONS LAND VERBETERD HET TOESTEL KRIJGT EEN GROOTER VLEUGELOPPERVLAK Op het bureau van de K. L. M. deelde dc hoer H Martin onn de Tel. gister mede, dat de H.-N. A. D P., het toestel, dol don heer Van Lear Black naar Kaapstad gebracht zou hebben, thans te Port Soedan is aangekomen. Vandaar zal het per boot naar Amsterdam of Rotterdam vervoerd worden. Waarschijnlijk zo) dit wel Rotterdam worden, omdat men daar Waalhoven gemakkelijker kan bereiken. Beslo ten werd, nu de heer Von Lear Block definitief van plan is, nogmaals te starten voor zijn Kaapstad-vlucht, den defecten vleugel van de H.-N. A. D. P. te demonteeren om het toestel grootere vleugels te geven, van het type zooals de Fokker-fabriek er in den laatsten tijd fabri ceert. Het grooter vleugel-oppervlak zal het mogelijk maken, dat er ook zonder bezwaar op kleine vliegvelden gedaald kan worden. Groo tere vleugels tóch geven een grooter draagver mogen, waardoor met minder snelheid kan ge daald worden en ook de uilloop kleiner kan zijn Dit zal in Afrika, met zijn kleine vliegterreinen, wel oen groot voordeel blijken te zijn. Wel had men de H.-N. A. D P. onmiddellijk met deze vleugels kunnen toerusten, doch daar luitenant Koppen zijn Indische vlucht zonder moeito heeft kunnen volbrengen met een kleiner vleu geloppervlak, had men dit niet noodig geoor deeld. DE NOORDPOOL VLIEGERS TE BERLIJN. Wilkins en Eyelson gehuldigd. B e r 1 ij n3 0 Mei. (V. D.) Hedenavond werd door de Aero-club van Duitschland en het Wetenschappelijk Genootschap voor de Lucht vaart den Noordpoolvliegers Wilkins en Eyel son een maaltijd aangeboden, waarbij tal van autoriteiten, o.w. ook uit de Amerikaansche en Engelsche kolonie, hebben aangezeten. Wilkins heeft aan deze maaltijd een rede ge houden, waarin hij deed uitkomen, dat de vlucht over de Noordpool geenszins met het doel geschiedt om records te behalen, doch veeleer om wetenschappelijke onderzoekings- arbeid te verrichten en vast te stellen, of het mogelijk is over de Pool te vliegen. Op verzoek eervol ontslagen met donk Mr A Korver uls Kantonrechter-pkatsvcrvnnger in het Kanton AlphenJhr. Mr. L. H. J, M van Asch van Wijck, uls lid van den Centralcn Raad van Beroep te Utrech: Proi Mr Dr. I. B Cohen, uls lid van den Voogdijraad tc Groningen D, E. M Mees gekozen Havelonr als lid van den Voogdijraad Rotterdam II Benoemd tot lid van den Voogdijraad: te Assen J. C. van Dijk. apotheker te Hoogc- vécnte Rotterdam F. E. Hylkema geboren Dc Vries, wonende tc Rotterdam; te 's-Gra- venhoge I J. M. Poelhekke, koopman, wonen de te 's-Gravenhage. Benoemd met ingang van 15 Juni tot burge meester van Hekendorp, Paprkop en Lange Ruige Weide, L. C. Brinkmcn. Benoemd tot burgemeester van Vianen S. Hoogenboom. Bevorderd tot referendaris bij het Centraal Bureau voor de Statistiek K W. L. Stiel, thans hoofdcommies. Herbenoemd tot burgemeester van Bockcl C. L. Buskens, secretaris Haeften M. P. van Willigen Blaricum J. J. Klanrenbcek Smdde N. G. Serv aliusMelick cn Herkenbosch J MaessenVoercndaal M. J. H. Dautzcnberg, secretaris. KETTINGHANDEL IN VOOR INWENDIG GEBRUIK ONGESCHIKT GEDISTILLEERD Uitspraak der Hougschc rechtbank. De rechtbank te den Haag heeft uitspraak gedaan in de verschillende zaken, welke be trekking hebben op een ketting-handel van door methyl-alcohol voor inwendig gebruik onge schikt gemaakte spiritus, gepleegd in het laatst van 1926 en het begin van 1927, waarbij spi- litus van uit een werkplaats voor lederwaren enz. ten slotte terecht kwam in een slijterij aan de Pletterijslraat. Wegens verschillende overtredingen van de wet op het gedistilleerd werden veroordeeld den fabrikant H. B. tot I maand gevange nisstraf en geldboetes van 100, 50 en 100, subs. 20, 10 en 20 dagen hechtenis den glossier in toiletartikelen G. C. L. tot 1 maand gevangenisstraf en 100 boete subs. I maand heohtenis den kapper Ph. B. tot 1 maand gevangenis straf en 100 boete subs. 1 maand hechtenis; den slijter C. S. tot f 50 boete subs. 1 maand hechtenis. Vrijgesproken zijn de kappersbediende PK. J. J. Bom en den instrumentmaker J. J. Ph. B., beschuldigd van ongedekt vervoer van gedis tilleerd. NEDBRLANDSCHE KATHOLIEKENDAG. Een groctc bondbndng te Maastricht. Op den vierden Ncderlondschen Katholieken dag, welke te Maastricht wordt gehouden van 28 MeiI Juni, wordt op de algemeene ver gaderingen gesproken over „Het Koningschap van Christus". Deze Ned. Katholiekendag werd ingeleid door den bondendag, waarvoor Maandag dui zenden en duizenden deelnemers van heinde cn ver waren toegestroomd Te 1.45 uur kwamen de aartsbisschop van Utrecht,; mgr. Van de Wetering cn de bisschoppen van Breda aan met het hoofdbestuur van den Ned. Katholie kendag. In een der wachtkamers werden de gasten door baron Van Wijnbergen toegesproken, waarna in rijtuigen, begeleid door een eere- wachf te paard, naar de woning van deken Wouters werd gereden. Met den burgemeester was ook minister Lambooy in den stoet. Intus- schen hadden zich te Wijk een groot aantal verecnigingcn met hare banieren opgesteld en te drie uur trokken deze allen in optocht door de hoofdstraten naar het Vrijthof. Hier volgde een défilé van den geheelen optocht en vaan- delgroct door naar schatting wel 125 vaandels. Mgr. Schrijnen, bisschop van Roermond, dankte voor deze grootsche katholieke hulde. Alle deelnemers zongen, begeleid door de mu ziek, het „Aan U, o Koning der Eeuwen". Er heerschte een geweldige drukte in de stad. Om zeven uur togen allen naar de O. L. Vrou- wekerk, van waaruit een nationale bidweg werd gehouden van O. L. Vrouwen Sterre der Zee. Een onafzienbare menigte, zoowel geestelijken als leeken, deden aan dezen bidweg mede. Hiermede was de Bondendag afgeloopen en volgde een begroetingsavond in de Redoute- zalen. De begroctingsrede werd uitgesproken door mr. Jospar, voorzitter van het uitvoerend comité. DE ZUIDERZEEWERKEN. Aanbesteding van een Dieselgc- maal en schutsluis. Vanwege den Rijkswaterstaat werd heden aanbesteed: het bouwen van een Dieselgemaal en eene schutsluis met aansluitende dijks-, grond- en andere werken in den bestaanden bouwput bezuiden den oever onder de gemeen te Wieringen. Laagste inschrijver L. v. d. Valk, Heemstede, 578.500.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1