31° 8. NIEWEG Theemeubelen DÉ EÉMLANDEDi BUITENLAND. Port Sherry LINOLEUM Verhuring van Lips safe-loketten ABONNEMENTSPRIJS 3 *"ncira Amersfoort (ZIO. per ma»ed f 075. per PRIJS OER ADVERTENTIEH eBn 1-4 "S1" ,nl*9rtP bewfUmmiwr. Vrijdag 1 Juni 1928 28e Jaargang No. 2B3 DE ONRUST IN ZUID-SLAVIE DE NIEUWE ZUID- AFRIKAANSCHE VLAG Continental p. flesch p. glas. Verkrijgbaar b d. Agent HOTEL DE WITTE (Afdeeling Wijnhandel) Tel. 22. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten incasseeringen Spaar-deposito's rente 4- in de nieuwste uitvoeringen. Bij Huur, Verhuur, bij Koop, Verkoop. Is 't meest afdoend een „KEITJE". Het resultaat is altijd groot, En 't kosteen „kleinigheidje". DE PAUSELIJKE VERJAARDAG DE REGEERINGSCRISIS IN DUITSCHLAND Firma M. A. Ramselaar 70 c.M. kunstzijde 50 Cent per El. DE STRIJD OM PEKING 1 weel (mei gretl» «ertelerlng legeo ongelukken) f 0.17'/«. Binnenland franco per post per 1 snudea I S.-. Ahonderlljka eommen I 0.05. rOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG S13 DIDECTEUR-UITGEVEC: J.VALKHOfT! DAGBLAD --elk« regel tneo 10.23. Ltefdadlghcub-ftdwneneiëo «*o4» helft vao deo prijs. Kleine Advertentlftn „KEITIES" b0 vooruitbetaling 1—9 <*gel« 50 cent. elke regel tater 10 cent, driemaal plaatse® I.—. Bewijsnummer extr» 0-05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* OORVERDOOVEND TUMULT IN DE KAMER HEBBEN COMMUNISTEN AANDEEL AAN DE BETOOGINGEN Belgrado, 31 Mei. Tengevolge van do gebeurtenissen der laatste dagen is ook het Skoeptsjina tot werkloosheid gedoemd. Onmid dellijk nadat de zitting heden n.l. was geopend, verlangde de oppositie dot de ministers in de vergadering zouden verschijnen en dat er een verklaring zou worden afgelegd aangaande do bloedige voorvallen. Toen de voorzitter hier op verklaarde, tot de orde van den dag te sullen overgaan, begon een oorverdoovend tu mult, waarin vooral de Kroatische boeren en de zelfstandige democraten samen met de Ser vische agrariërs in volharding uitmuntten Na dat een uur was verstreken, gedurende het welk de voorzitter steeds maar de schel luid de, werd de zitting onvcrrichterzake opgehe ven. De volgende zitting- zal langs schrifte lijken weg bijeengeroepen worden. Motie tol dringendverklaring verworpen. Van andere zijde wordt gemeld De Kamer heeft een motie verworpen tot dringend-verklaring der verdragen van Nettu- ino. De minister van buitenlandsche zaken vei klaarde, dat de overeenkomsten en de verdra gen aan de Kamer zullen voorgelegd worden, zoodra de technische bizonderheden dezer in diening geregeld zullen zijn. Communisten gearresteerd. Belgrado, 31 Mei Het commissariaat van politie te Belgrado heeft een communiqué gepubliceerd met betrekking tot de betoogin gen in den ofgeloopen nacht, waaruit blijkt, dat de eerste berichten omtrent 't aantal ge wonden als overdreven moeten worden be schouwd. Tevens wordt de aandacht erop ge vestigd dat niet zoozeer studenten, als wel communisten aan de betoogingen hebben deel genomen. De gendarmerie, aldus het commu niqué, had strenge instructies, geen gebruik ie maken van de vuurwapenen. De gevallen schoten zijn dan ook voor het meerendeel dooi betoogers afgevuurd. De bereden gendarmerie kwam eerst in actie, toen de brandweer mei het natspuiten der betoogers geen resultaat bereikte. Voorts wordt verklaard, dat noch de politie, noch de gendarmes de menigte geprovoceerd hebben. In totaal werden zestig personen ge arresteerd, w. o. 12 studenten, die reeds weer in vrijheid zijn gesteld en 43 communisten van wie vaststaat, dat zij tijdens de betooging her haaldelijk „Hoera voor sovjet-Rusland" hebben geroepen. De in het hotel „Russische Tsaar" aangerichte schade wordt geschat op 200,000 dinar. Volgens de Politica zijn er zijn er rond veer tig schoten afgevuurd. Het blad beweert, dat de betoogers hoogstens enkele revolvers in hun bezit hadden en dat er van hun zijde slechts sporadisch geschoten is. Het aantal ge wonden' kan niet met nauwkeurigheid worden vastgesteld, omdat de lichtgewonden zich thuis lieten verbinden en zich niet tot de ziekenhui gen om hulp hebben gewend. Het blad is van oordeel, dat de bloedige on geregeldheden moeten worden toegeschreven aan zenuwachtighcied zoowel bij de betoogers als bij do gendarmerie. Onder de betoogers schijnen zich trouwens ook tal van onverant woordelijke elementen bevonden te hebben, die volstrekt niet tegen Italië wilden demonstreo- ren, doch zich slechts bij de studenten hadden aangesloten om tegen de politie en in het alge meen tegen het staatsgezag te ageeren. De protcstbctooging voor Zondag door de regtering verboden. Belgrado, 31 Mei. (V. D.) De regeering van Zuid-Sla vië heeft de tegen e.s. Zondag aangekondigde protestmcctings tegen de rati ficatie van het Nettunoverdrag verboden. Slavisch temperament Ween en, 31 Mei. (H. N.) Ook in de vergadering der begrotingscommissie gin? het zeer rumoerig toe. De verecnigde opposi tie diende een voorstel in om de zitting tc verdagen, totdot degenen, die de schuld vooi de bloedige gebeurtenissen van Woensdag drogen, te bestraffen. Toen de voorzitter wei gerde dit voorstel te loten behandelen, sprong een der aanhangers van Raditsj naar den zetel van den president en scheurde alle documenten en, papieren, die voor hem lagen, aan stukken. De zitting werd daarop onderbroken. Na af loop van de vergadering der Skoepsjtina ont ving de koning den minister-president en den minister van buitenlandsche zaken in audiëntie. Ook de commandant van Belgrado Lazarewtsj werd door den koning ontvangen om rapport over de gebeurtenissen der laatste dagen uit te brengen. GEVECHT MET EEN HAAL - Een dapper onderwijzer. Smith, een onderwijzer uit Calcutta, was mei de twee zusters Standmore op een plaats bui ten die stad in zee aan het zwemmen, toen een haai hem aanviel. Zijn arm werd bij den elleboog afgebeten en ook aan borst en dijen werd hij vreeseüjk toegetakeld. Ten slotte luk te het hem den haai eenige oogenblikken te verjagen, die hierop een van de meisjes aan viel. Ondanks zijn ernstige wonden kwam Smith haar te hulp cn wist met haar in ondier water te komen. Beiden bereikten het strand terwijl het bloed langs hun lijf stroomde. De •ndere zwemster ble^f ongedeerd, PLECHTIGHEDEN DIE TEGELIJKERTIJD TE LONDEN EN TE KAAPSTAD PLAATS HEBBEN KAFFERS EN ENGELSCHEN BLIJVEN ONTEVREDEN Londen, 31 Juni. Hedenmorgen, op den „Union Day" van Zuid-Afrika, had in het Zuid- Afrika-Huis aan Trafalgar Square te Londen het plechtig hijschen van de Union Jack en van de nieuwe Zuid-Afrikaansche vla^ plaats door prins Arthur of Connaught. De gebeurte nis geschiedde precies op hetzelfde oogenblik als de gelijksoortige plechtigheid tc Kaapstad De hooge commissaris van Zuid-Afrika, Smit, hield een rede, welke door prins Arthur werd beantwoord. Beiden wezen op de beteekenis van deze historische gebeurtenis, nu voor de eerste maal in Engeland twee vlaggen tege lijkertijd geheschen worden, welke voortaan de laggen van Zuid-Afrika zullen zijn. Na de rede van prins Arthur sprak de bis schop van St. Albans een gebed uit, waarin hij de vlag het symbool noemde van broeder- schop, eenheid en trouw aan den koning. De Nederlandsche predikant, ds Baart de la Faille, sprak daarna in het Nedeilandsch een gebed uit Na een trompetsignaal gaf prins Arthur van de tribune tegenover het Zuid-Afrika-Huis het sein tot het hijschen der vlaggen, welke order het gëjuich der aanwezigen uitv/npperden in den krachtigen wind. De plechtigheid ein digde op dezelfde wijze als waarop zij begon nen was, n.l. met het spelen van „God save the King". De gebeurtenissen in Kaapstad. Gisteren is de nieuwe Zuid-Afilkaansche vlag geheschen naast dc Union Jack op de parle mentsgebouwen te Kaapstad. De plechtigheid v?erd verricht door graaf Athlone, den gouver neur-generaal. Hij wees op de Union Jack als de oude vlag, die meer toewijding, opoffering en trots had opgewekt, dan eenige andere vlag ter wereld. De andere vlag is iets nieuws voor de wereld en om die reden van groote beteekenis. Ei waren burgers, die inderdaad reden had den om de Union Jack niet als symbool van nationale eenheid te erkennen, evenals er an dere burgers waren, voor wie de oude vlag het dierbaorst symbool vormde. Maar waarom, zei graaf Athlone, zullen wij de schaduwen van het verleden oproepen, als wij met meer /rucht den nieuwen dogeiaad der eenheid kunnen be groeten? Spr. wenschte, dat deze eenheid steeds hechter bevestigd zou worden naar binnen en naar buiten. Na den gouverneur sproken de premier, generaal Hertzog, de leider der oppo sitie, generaal Smuts, en een aantal notabelen De nieuwe vlag werd gelijktijdig uitgehangen in alle steden en dorpen in de Unie en woei ook van South African House te Londen. Hoe de Afrikaners er zelf ovet denken. In het hoofdartikel m haar vlag-nummer zegt het maandblad Zuid-Afrika o.a.: „31 Mei 1928. De,van Riebcek-vlag, de oude Statenvlog, wordt heden op feestelijke wijze als dag van de Unie van Zuid-Afrika ontplooid! Het oranje, blanje, bleu wappert voortaan over de wijde vlakten, de dorpen en steden van ge heel Zuid-Afrika: symbool van eigen onafhan kelijk volksbestaan, en van een verleden van arbeid en strijd Het is wel een merkwaardige ontwikkeling, waartoe Zuid-Afrika in een menschenlecftijd gekomen is. Wie had dit in 1902 kunnen den ken?" Beroering onder dc Engelsch- gezinden. Uit een telegram uit Kaapstad aan de „Times" blijkt, dat, evenals in andere steden, waar van nu af de Union Jack niet meer zal wapperen en alleen de nieuwe nationale vlag zal zijn geheschen, groote beroering onder het En- gelschgezinde deel der bevolking hecrscht. Een deputatie uit Kaapstad trachtte Dinsdag toe gang te verkrijgen tot generaal Hertzog, den premier, doch deze weigerde haar te woord te staan omdat dit nutteloos zou zijn, daar dc houding der rcgecring onveranderlijk vaststond. Om dezelfde reden weigerde generaal Hertzog den burgemeester van Kaapstad en vier oud- burgemeesters in gehoor te ontvangen. De burgemeesters zonden daarop schriftelijk een protest in tegen het besluit der regecring met betrekking tot de vlag, dat, zooals zij verklaar den, de gevoelens van de burgers van Kaap stad geweld aandoet. Ook interpellaties in den Volksraad hadden geen resultaat. Dr. Malan, de minister van bin- nenlandsche zaken, bleef onvermurwbaar. Inboorlingenrellctjes te Kaapstad. Kaapstad, 3 Mei. Het rumoerige optreden van een groote menigte inboorlingen die door de voornaamste traten trok. met op schriften „Weg met de slavernijl Afrikanen staat op I" was de eenige factor, die de plech tigheid van den Unie-dag kwam verstoren De Kaffers rukten de nationale vlag van de voorbijrijdende auto's en jicnten de Union Jack toe. Zij vielen de politie met steenen aan Deze moest er met den gummistok op los slaan. Er zijn twee personen in hechtenis ge nomen. KROMMENIE BREED 185 c.M. PER METER BREED 20tï'c.M. PER METER 3.S0 Groolc voorraad. FORTMANN HEHENKAMP Langestraat 63 tegenover de Krommestr Tel. 88. GROOTE UITSLUITING. U.OOO katoenwevers uitgesloten. Londen, 31 Mei. (H. N.) Naar de bladen melden, zijn gisteren te Nelson in Lancashire 11,000 katoenwevers uitgesloten. De werk gevers zijn tot dezen maatregel overgegaan, omdat 300 wevers tot staking waren overge gaan wegens het ontslag van enkele arbeiders Men hoopt, dat het conflict gclocaliseerd .zal voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 162. DO MALARIA-EPIDEMIE IN TRANSVAAL Reeds 480 personen bezweken. De malaria-epidemie, die thans in Transvaal hcerscht, is volgens de Tel. van een haast ongekend grooten omvang. Het besmette ge bied is meer dan 15,000 K.M.= groot en het zijn vooral de inboorlingen, die op ontzettende wijze geteisterd worden, ofschoon de regeering verol gratis chinine uitdeelt. Op sommige plaatsen ligt de geheele bevolking ziek. In het eheel zijn reeds 480 personen bezweken, meerendeels zwarten. /ft? ZONDERLINGE COLLECTE. Tweehonderd balbezoekcrs uitgeschud. Indianapolis, 51 Mei. Meer don twee honderd genoodigden, die een diner en bal bij woonden van een reünie van automobilisten van Indiaapolis, werden door roovers over mand en uitgeschud. Ambtenaren der club schatten de juweelen en andere voorwerpen van waarde die de roovers medenamen, op 150,000 a '200,000 dollars. De bandieten, die gewapend waren met ge weren, waarvan de loop was afgezaagd (zulks om het mogelijk te maken ze in den binnen zak onopgemerkt mee tc nemen), zetten de balgasten naast elkaar tegen den muur en hielden hen in bedwang met de wapens. Een an de dieven ging toen rond met een groo- ten zak. waarin alle dansers hun hebben en houten aan preciosa moesten storten. De inzameling duurdv een half uur; toen be gaven de „heeren" zich naar hun auto en re den weg. TELEGRAM VAN DEN KAPELAAN VAN NOBILE Rome, 31 M e i. Bij gelegenheid van zijn 71en verjaardag heeft dc Paus talrijke tclegrommo van gclukwenschen ontvangen Rome, 51 Mei. Onder de telegrammen die den Paus bij gelegenheid van zijn verjaar dag gewerden, was er een van den kapelaan der NoordpoolcxpedHic vun Nobile, pater Ginn Fianceschi, waarin deze den Paus zijn gelukwenschen aanbiedt en zijn vertrouwen uitspreekt in de redd'ng van Nobile, zijn mak kers en het luchtschip. De Paus sprak in zijn antwoord zijn hoop uit en zijn vertrouwen in dc redding van den generaal en diens makkeis Rome, 31 Mei. Het Vaticaan spreekt stellig tegen, dot de Paus ongesteld zou zijn. ZAL EEN SOCIAAL-DEMOCRAAT RIJKSKANSELIER WORDENf LOEBE BIJ DEN RIJKSPRESIDENT Be r 1 ij n, 5 1 Mei. (H. N.) De riikspresi- dent heeft vanmiddag Loebe, den voorzitter van den ouden rijksdag, in audiëntie ontvan gen, die hem rapport oyer den politieken toe stand, zooals die zich door de rijksdugverkie- zingen heeft ontwikkeld, uiibracht. Eenige du- gen geleden had de rijkspresident over hetzelf de onderwerp reeds een bespreking met den rijkskanselier. De eigenlijke onderhandelingen over de vorming van de regeering zullen eerst beginnen, nadat het tegenwoordige kabinet zijn ontslag heeft ingediend. Het Centrum. Onder voorzitterschap van rijkskanselier Marx is het partijbestuur van het Centrum bij eengekomen. Vandaag zal het partijbestuur vergaderen met de gedelegeerden uit de pro vincies. Ook deze beraadslagingen zullen in de eerste plaa4s zijn gewijd aan het resultaat der jongste verkiezingen, waarbij 't Centrum, zoo als bekend, honderdduizenden stemmen heeft verloren. De vergadering werd bijgewoond door dr Wirth, en Von Guerard, die van zijn longdu- rige ziekte hersteld is. Men meldt uit Berlijn aan Het Vad. t Beweerd wordt, dat het Centrum te kennen zal geven, dot het de leiding van de nieuwe regeeringscoalitie gaarne aan de sociaal-de mocraten znl overlaten, m. a. w. er zich mee kan vereenigen, dat een sociaal-democraat rijkskanselier wordt. Indien ook de Beicrsche volkspartij tot de coalitie toetreedt, zal het Centrum zich met twee portefeuilles tevreden stellen, hoewel de partij tot nu loe door drie ministers in het kabinet vertegenwoordigd was In dc Germ an ia meent Stegerwald intusschen te moeten voorspellen, dat dc groote coalitie niet lang zal leven, daar een samenwerking tusschcn sociaal-democraten cn Duitsche volkspartij niet van longen duur kan zijn. Stegerwald is van meening, dat dientenge volge weldra weer nieuwe verkiezingen kun nen worden verwacht. Vergaderingen der overige partijen. Dc Duitsch-nutionale Rijksdagfractie is voor haar ceiste fractievergadering bijeen geroepen tegen II Juni. Het sociaal-democratische par tijbestuur komt reeds 6 Juni te Keulen bij een en zal zijn uitgebreide agenda 7 Juni ver der afhandelen. Het bestuur der Duitsche Volkspartij komt tegen het midden der volgen de week bijeen. De juiste datum is nog niet vastgesteld, omdat de partijleiders, vooral dr. Scholz en dr. Curtius nog met vacantic zijn. De democraten zullen vóór de bijeenkomst van het parlement geen vergadering houden; zij hebben hun Rijksdagfractic voorloopig tegen Ï3 Juni bijeen geroepen. De Duitsch-nationalo parlijvcrtcgenwoordi- ging zal eerst na de bijeenkomst van den Rijksdog vergaderen. De Pruisische Landdag komt 8 Juni a.s. bijeen. B er 1 ij n, 31 Mei. De Pruisische Landdag is definitief tegen 8 Juni o.s. bijeengeroepen. Naar verluidt zal Braun den 9en Juni een verklaring afleggen, waarin uiteengezet wordt dot de uitslag der verkiezingen geen aanlei ding geeft de tot dusver in Prinsen gevolgde politiek of de basis der Regeering te wijzigen. Hoogste Baiximeterstniv» 774.8 Verwachting tot den *?<md van 2 Juni. Laagste Barometerstand: 756.0 tc Marseille. Verwachting: meest matige oos telijke tot noordoostelijke wind, half tot z.waar bewolkt, droog weer, weinig verandering in tem peratuur. KROMMESTR. 4-6-8, Tel. 341 LANOESTH. 52. Tel. 529. DE NIEUWSTE DESSINS GROOTE SORTEERING VENDETTTA. Corsicaansche zeden. Twee jaar geleden ongeveer is een beruchte Corsicaansche bandiet, Romanetti gchceten, in zijn huis aan de golf van Lava op Corsica, doodgeschoten. Dc omstandigheden, waaron der deze moord geschiedde, zijn nooit geheel opgehelderd; wel was bekend, dat Romanelti in onmin leefde met zijn schoonouders, in wier huis hij zich had gevestigd na hen er uit te hebben gezet. Na Romanetti's dood gingen de schoonouders met hun gezin weer in hun eigen huis wonen. Dinsdag is daar de schoon vader van wijlen Romanetti, Mancini gehee- ten, met twee zijner zoons doodgeschoten. De Mancini's zaten aan tafel toen er vier gewa pende mannen het huisje binnendrongen. Zij gaven de vrouwen last zich te verwijderen en schoten vervolgens Mancini, een man van zes tig jaar, en twee zonen dood. Een derde zoon wist te ontkomen.^,- DE NOORDELIJKEN ONTRUIMEN PEKING NIET DE ZUIDELIJKEN BLIJVEN OPRUKKEN Peking, 31 Mei. Na een conferentie bè* sloten de Noordelijken Peking thans niet to ontruimen, maar een linie to verdedigen tus* schen Lioeliho en Matsjong. Tokio, 31 Mei. Een telegram uit Tientsin, zegt, dat, tengevolge van het bericht, dat Pao* tingfoe gevallen is en dat de Noordelijken op het front Peking—Hankau terugtrekken, d& Noordelijken langs den spoorweg Tienstin—» Pockou geheel gedesorganiseerd zijn, allen moed verloren hebben en in groote getallen desertecrcn Do toestand te Tientsin boezemt ernstige on* gerustheid in. De buitenlandsche troepen heb ben een verdedigingslinie in oen omtrek van TG mijl gevormd om de stad. De buittnlandsrbó* troepen bestaan uit: 5000 Japanners. 370Ö Amerikanen, 2000 Franschen, 1500 Engel- schcn en 380 Italianen. Een Jopansche gene* raol voert het opperbevel, maar de Amerikanen treden zelfstandig op. Ber 1 ij n 3 T Mei. (H. N.) Volgens bericïï* ten uit Tokio moet de linkervleugel van hel Zuid-Chineeschc leger tot 20 K.M. ten Zuiden van Peking opgerukt rijn. HET PROCJTS-SJACH TY. Nog altijd g-ecn deskundigen. Maandag en Dinsdag heeft in het Sjaehtins- ki-proces het verhoor plaats gehad van Nes-» jewotsjkin, een der beklaogden, die niet bekend hebben. Hij vc-rklanrde, dat hem niets aan den tsaristischen tijd bond. Hij heelt noch geld aangenomen, noch actief of passief gesabo teerd, Nu eerst wordt hem veel, dat hem vroe- ger onverklaarbaar geleken had, duidelijk Hij lijdt onder het bewustzijn met zulk soort mis dadigers op dezelfde beklaagdenbank te zit ten. Gawroc-sjinki, die tijdens het vooronder zoek zelfmoord gepleegd heeft, heeft niet Kalganof en Banenkof een triumviraat ge vormd, aan welks kwade trouw hij nu niet meer twijfelt. Kalganof en Szamoilof beweerden daaren tegen, dat Nasjewotskin wel geld aangenó* men en gesaboteerd had. De communist Domenkof, thans overste frt het Roode leger, is samen met Nasjewotsjkin plaatsvervanger van Kalganof geweest. Do schacht, waar Nnsjcwotsjkin over ging, was zeer rijk aan kolen, maar werd slecht geëxploi teerd, zoodot voortdurend gevaar voor over* strooming bestond. In plaats van de Sul li van-machines, die de proef doorstaan hadden, maar ook op de ver* keerde plaatsen gebruikt waren, waren de ma» chines von Jeffrie, Knapp en „de duivel weet wat nog meer voor machines" gebruikt. Zijn ernstigste beschuldiging tegen Nasjewotsjkm is, dat hij een mijnongeluk uitgelokt heeft, door de ventilatoren niet te laten werken in een schacht, die in drie feestdagen niet gelucht was, hoewel Dimenkof hem gezegd had dat te doen. Er zijn toen vijftig arbeiders be dwelmd; een van hen is gestorven. De mijn had wel 100,000 poed per maand kunnen op* leveren, maar de opbrengst bedroeg niet meer dan de helft. De verdediging vroeg opnieuw een commis* sic van deskundigen te benoemen, om de be* schuldigingen van sabotage van technisch niet onderlegde getuigen te onderzoeken. Krylenko verzette zich daar heftig tegen. VRUCHTELOOZE LOONONDERHAN- 1 DELINGEN IN DE RUNSCHEEPVAART. Essen, 31 Mei (VJ>.) De heden gehoudc-n loononderhandelingen in de Rijnscheepvaart, waarheen ook het Rijksministerie voor Eco nomische Zaken een vertegenwoordiger had gezonden, zijn wederom zonder resultaat afge broken. Nieuwe onderhandelingen te houden ligt voorloopig niet in de bedoeling'.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1