F\ DUIM BURGER DE EEMLANDÊU ARNHEMSCHEWEG 26 DAMES MODEZAAK BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS f*' 3 m"ndra »°°r a««iooii 12.10 pa m.ud r 0.75. Pa PRIJS OER AOVERTENTIEN "M 1—4 regelt t 1-0) eet lobegrip vao eeo Dewl)jnumat**, Zaterdag 2 Juni 19211 26e Jaargang Mo. 264 JAPONNEN ILLCO AMERSFOORT Firma M. A. Ramselaar Oud Hoiiandsche meubelen AMERSFOORTSCH wteh (rat) grttll «rwktrtog «gto ongelukken) 1 0.171/,. Blooeolaod franco per posl per 3 maanden I 3,-. Alionderll|ke ootnmer» 10.05. POSTREKENING «7910 TELEFOON INTERC. JIJ DIRECTEUR UITGEVEC: J.VALNiOFf c|ke regel «nee» f0.2). Ltefdadigheids-adverreotlEs voot d% belff vao den prtji Kleine Advertentifio .KEITIES" bt) vooruitbrtaliog regeb 50 ceni. elke regel «neer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAl 2* VOILE MOUSSELINE STOF ZIJDE CRÊPE GEORGETTE VLOTHEID (Nadruk verboden). Vele menschen mislukken, doordat ze niet vlot genoeg leven. Ze hechten zich vast aan een bepaald inzicht, een be paalde omgeving, een bepaalde gewoonte. Daardoor raken zij buiten den stroom; ze zien alles hun ontglippen, voorbijglijden met het immervlietencie leven. Voordot zij 't welen, zijn ze achtergebleven, verouderd, vergaan. Gehechtheid is slechts tot op zekere hoogte een deugd. Vaak duidt men met dit schoonklinkende woord een ondeugd aan: de ondeugd van de gemakzucht. De vast houdendheid vergt minder inspanning dan het voortdurend zich voegen naar nieuwe gegevens en nieuwe omstandigheden. Maar ment komt, door inspanning te willen ontgaan, vaak in moeilijkheden, welke nieu we en grooter verdrietelijkheden meebren gen. Reeds in stoffelijk opzicht heeft het bezit louter betrekkelijke waarde; de waarde op zeker 007enblik hangt van allerlei factoren af. Zelfs de rentenier, verpersoonlijking van de onverstoorbare gemakzucht, moet, wil hij zijn kapitaal niet verliezen, onafgebro ken zich met het beleggingsvraagstuk be- moeien. Gesteld hij heeft effecten gekocht tegen den koers van honderd percent. Het zijn soliede papieren en hij stopt ze rustig in zijn kluis om eiken halfjaar zijn coupons te knippen. Het is zulk een prettig bezit, zulke soliede papieren, men behoeft er niet meeT naar om te zien en krijet toch zijn geld. Maar na verloop van tijd beginnen die effecten geleidelijk in waarde te dalen. Het ligt niet aan de soliditeit. Maar allerlei in vloeden doen zich gelden: de economische constellatie verandert, de geldmarkt, de rentevoet zijn aan wijziging onderhevig. En als de rentenier op zekeren dag in de nood- zakelijkheid verkeert, zijn effecten re ver- koopen, betreurt hij een aanmerkelijk koers verlies. De praktische rentenier gaat dagelijks den stand V3n zijn stukken na; hij weet, wanneer hij koopen en wanneer hij verkoo- pen moet. En zoo is er een voortdurende wisseling in zijn effectentrommel. Het is zelfs niet rustig rentenier te zijn, want elk bezit brengt zijn last mee. Hoeveel te sterker geldt dit nog h^t geestelijk bezit! Begrijpelijkheid is de ge hechtheid aan hetgeen men eens moei zaam aan kennis en inzicht verworven heeft. „Ik houd me maar bij hetgeen ik in m:m jeugd heb geleerd spreekt menig volwassene, die zijn geestelijk kapitaal ve'--' lig meent te hebben besloten in zijn brand vrije kluis. En met dit argument veront schuldigt hij zich jegens de nieuwe vond sten en opvallingen zijner dagen. Met den dag verliest echter ook dit solie de bezit zijn waarde. Want ook de waarde van geestelijk bezit is betrekkelijk. Ook deze waarde wordt slechts bennald dooi het kader van het oogenblik. Wat heden wetenschappelijke zekerheid lijkt, kan mor gen waan blijken. Moeten we dan volhar den in onzon waan, omdat ze eenmaal waarheid geweest k Het is slechts de gemakzucht, welks ons tot deze gedragslijn verleidt. Gehechtheid aan het geloof onzer kinderjaren, aan de zedelijke opvat!ingen van onzen jongelingstijd, aan de gewoon ten, waarbij wij zijn grootgebracht is ten slotte niet anders dan onmacht of onwil om de veranderde omstandigheden te aanvaar den. Als het getij verloopt, dient men de ba kens te verzetten, placht ons zeevarend voorgeslacht te waarschuwen. Inderdaad, we hebben bij alles wat we denken en doen met verloopend getij te rekenen. Br is niets waarvan wij voor eens en vooraltïjd zeker kunnen zijn. Alles is vlottend en wanneer wij het leven naar don eisch willen gebrui ken. moeten wij mede vlottend blijven. Vlotheid is het vermogen, zich onmid dellijk naar nieuwe omstandigheden te scnikken. Het vermogen, om kloek en vaar dig afstand te kunnen doen, zelfs van de dingen waaraan we gehecht zijn. Het ver mogen, zonder aarzeling en zonder berouw het offer te brengen, dat het oogenblik ei6cht. We zitten zoo vast aan onze overtuigin gen. Hoe moeilijk is het, ongelijk te be kennen Hoe moeiliilc, ons los te werken uit een eenmaal ontstane verhouding! Hoe moeilijk, ons inzicht in een bepaald vraag stuk, ons oordeel over een bepaald per soon te herzien f De menschen noemen vasthoudendheid soms karakter. Een koppig mensch, die stijf en strak bliiff volharden in een eenmaal in genomen positie, want zich een sterke, een held. En toch is ook deze koppigheid veel al niets dan gemakzucht. De gemakzucht ven den rentenier, die zijn kapitaal in de kluis* geborgen en er niet meer naar om- tiet Men heeft kwestie gekregen met een zij ner kennissen. De toestand is van kwaad tot erger gekomen. Men loopt elkaar zon der groeten 'voorbij en noemt eikaars na men niet meer. Jaren zijn verloopen en toevallig ontmoet men elkaar onvoorbereid bij een wederzijd- schen vriend. „Kom, die kwestie is nu ze ker al verjaard zegt deze met een ge- moedelijken lach en kijkt van den een naar den ander. „Komaan, geef elkander de hand en trek een streep door 't verleden De ééne strekt met joviaal gebaar zijn hand uit, maar de ander wendt zich met een sip gezicht om en houdt den hand in de zak. De ongelukkige, hij mist het ver mogen der vlotheid. Karaktervastheid, het mocht watHij ziet op tegen de inspanning plotseling zijn houding te moeten wijzigen. Hij heeft geen lust, om de zware bakens to versjouwen, nu het getij is verloopen. Hij is te vadzig om naar den bankier te gaan, om zijn oude effect voor een nieuw te ver ruilen. Hij is gehecht aan zijn vijandschap, zoo als hij aan zijn bittertje promp om drie uur is gehecht en zooals hij gehecht is aan zijn stoel daar op zijn vaste plaats in den hoek. Men kan, uit het gebrek aan vlotheid;-aan de gekste dingen gehecht. Geneesheeren vertellen soms van patiënten, die niet wil len genezen, omdat ze nu eenmaal aan hun ziekte gewend zijn geraakt. Er is geen af schuwelijker, maar ook geen noodlottiger gewoonte dan om aan de dingen te wen nen. Zoodra cenig bezit zijn waarde verlo ren heeft, moet men het van zich ef kun nen zetten. De vlotte mensch gaat niet onder de ballast van het verleden gebukt; hij jongleert er mee en schudt het met een behendig gebaar van zich af. Zoo houd hij de kracht om te dragen hetgeen belangrij ker en aantrekkelijker is dan het verleden: het heden. Zoo woekert hij met zijn bezit, dat steeds ruilend in gangbare waarden be legt. Eerste levensvoorwaarden is stofwisse ling voor het lichaam en gedachtenwisse- ling voor den geest. De stugsre, vasthou dende hech( zich aan het doode gesteente, onderwijl de vlotte met het levende water mee voortstroomt. H. G. CANNEGIETER. DE NIEUWE FRANSCHE KAMER REDE VAN DEN OUDSTEN AFGEVAARDIGDE P a r ij s, 1 J u ri i. (V. D.) Heden kwam on der groote belangstelling van het publiek de nieuwe Kamer bijeen. Dp de ministerbank za ten Poincaré, Barthou, Briand, Leygues, Her- riot en Roknnofski. Vergezeld door den jong- sten afgevaardigde als secretaris betrad hel oudste lid als voorzitter van het voorlocpig bureau de zaal met het gewone militaire ver toon. Hij hield daarop een rede, waarin hij in de eerste plaats do afgevaardigden welkom heette en den nadruk legde op de noodzake lijkheid, oplossing te vinden voor de proble men, welke voortgevloeid zijn uit den oorlog Betreffende de terugbetaling van de oorlogs schulden zeide spreker de afgevaardigde- Sibille dat men zijn toevlucht heeft moeten nomen tot belastingen en leening, wijl Duitsch- land in gebreke bleef die bedragen te betalen, v/elke redelijkerwijs overeenkomstig het ver drag van Versailles konden worden verwacht Ministercrisissen dienen vermeden tc worden, omdat de finoncieelc arbeid, welke Poincaré heeft aangevangen, nog niet beëindigd is. De Kamer ging vervolgens over tot verkie zing der bureaux en commissies tot onderzoek der geloofsbrieven. De volgende zitting vindt o.s. Maandag plaats. TELEFITNKEN. Een maaltijd met „Buenos Ayres" naast ieder couvert. B e r 1 ij n, 1 Juni. (V. D.) Donderdagavond werden de feestelijkheden ter gelegenheid van hel 25-jarige jubileum van de Telefunken Ge- sellschaft besloten met een feestmaaltijd. De rijksregeering was hierbij vertegenwoordigd door staatssecretaris Meissner. Ook het corps diplomatique was au grand complet aanwezig Het hoogtepunt van den avond was een draad loos gesprek met Buenos Ayres, dat voor alle 500 aanzittenden uitstekend verstaanbaar was Naast ieder couvert stond een eigen telefoon- apparaat. LITAUSCHE SPIONNEN. Polen ontdekt een spionnenbende. Warschau, 1 Juni. In den kreits Sei- vienzane, in de provincie Wilna heeft de Pool- sche politie een groote spionnenbende ontdekt, die klaarblijkelijk voor Litauen werkt. Volgens de Poolsche bladen hoeft men onder de papie ren, die in beslag genomen zijn, den sleutel gevonden van de Litausche regceringscode. Er zijn verscheidene lieden aangehouden. DE PHOSGEENRAMP TE HAMBURG HET OFFJC1EELE RAPRORT VERSCHENEN DE VERNIETIGING VAN HET GAS IN DEN OCEAAN B e r 1 ij n I Juni. Het Rijkskabinet heeft het rupport in ontvangst genomen van de door den minister van economische zaken naar Hamburg gezonden ambtenuren, die een on derzoek hebben ingesteld naar de phosgeen- ramp. Volgens dit verslag was he' phosgeen in den ontploften ketel, evenals dc vorige voor leden ter plaatse aPKomstig uit de voorraden der demobilisatie van het oude leger. Deze voorraden moesten niet alle vernietigd word'-n; het „Bureau de liquidation du matérecl de guerre" gaf enkele producten, die economisch bruikbaar waren, in een zekeren omvang, vij. Of het hier betrekkelijk geringe overschot in derdaad destijds uitdrukkelijk vrijgegeven is, kon tot nog toe niet worden uitgemaakt. Het rapport komt tot de conclusie, dat er geen schending van de wet op de oo-logsvoorraden heeft plnots gehad, daar het ni<7 gaat om „voor oorlogsdoeleinden bestemde giftige, verstik kende of dergelijke producten" en er geen ver vaardiging zonder vergunning heeft plaats ge had Dr. Stoltzcnberg heeft trouwens in het ge heel geen phosgeen vervaardigd. Ook schen ding van andere wettelijke voorschriften komt niet in aanmerking De zeer betreurenswaar dige romp kan niet anders worden beoordeeld dan als andere ongevallen, die kunnen voor komen door een samenloop van onvoorziene omstandigheden. Nochtans heeft de Hamburg- sche Senaat maatregelen getroffen om de over gebleven voorraden onschadelijk te maken. Hamburg, 1 Juni. Vanmorgen vroeg is men begonnen met het overladen van de Hes- schen phosgeen der firm Stoltzenberg op een lichter, op welke in den loop van den dag ook de groote phosgcenhoudcrs zullen overge bracht worden. Wanneer de geheele partij ai- dus ingeklaard zal zijn, zal de lichter naar een veilige plaats aan de Beneden-Elbc gesleept worden, waar de geheele voorraad in een oud schip zal overgeladen woiden, dat daarna naar den Atlantischen Oceaan zal vertrekken om djar in den grond geboord tc worden. Er is hiervoor een plaats uitgekozen, die noch vooi het scheep verkeer noch voor de vischvangst een.'gerlei gevaar zal opleveren. Het aantn] patiënten. Harburg, 1 Juni. (H. N.) Het aantel pa tiënten, dat wegens fosgeerivergiftiging in de ziekenhuizen tc Hamburg woidt verpleegd, is thans gering. Daar en tegen bev-nden zich in het ziekenhuis te Harburg nog 43 patiënten. BERLUN-PARIJS. De lange reis. Parijs, I Juni. (H. N.) De Bcrlijnsche aopjeskoetsicr Gustaof Hartmann, die met zijn rijtuig de tocht van Berlijn ntwr Parijs maakt, is te Epcrnay aangekomen. TOUT COMME CHEZ NOUS WERKLOOZENDEMONST RATIES IN MOSKOU ER WORDEN RUITEN INGEWORPEN K o w n o, 1 Juni. (V. D.) Naar uit Moskou wordt gemeld, hebben groepen wcrkloozen he den voor het bureau der arbeidsbemiddeling samenscholingen gevormd, teneinde te protes teeren tegen de slechte behandeling door de autoriteiten. Getrocht werd, de menigte zonder geweld van wapenen uiteen tc drijven. De werkloozcn richtten evenwel een aanval tegen de ambtenaren onder het zingen van de Inter nationale. Tal van ruiten werden daarbij inge worpen. Eerst nadat de voorzitter van den ge meenteraad van Moskou een rede had gehou den, kon de rust weer eenigszins worden her steld. In den loop van der. dag werd den aan voerder der werkloozcn door de Gepeoe een verhoor afgenomen. Er worden in verban/ met deze gebeurtenissen arrestaties verwacht Een speciale commissie uit vertcgenwoordi jers van de Geptïoe en van de commissariaten van binncnlcndschc -aken cn arbeid werd ge vormd om een onderzoek in te stellen naar he: vraagstuk der werkloosheid. BENZINEBRAND TE BOMBAY. Met vuur niet te bedwingen. Bombay, 1 Juni. Een groot reservoir met benzine, dat naar verluidt 500.000 gallons van deze vloeistof zou bevatten, is in brand ge vlogen. Dc brondweer is niet in staat het vuur te bedwingen, doch zij tracht een uitbreiding van den brand te verhinderen door de aan ondere maatschappijen behoorende reservoirs in dc nabijheid te beschermen. MAATREGELEN TEGEN DE COMMUNISTEN. Palestijn-che onderdanen ge deporteerd. Londen, I Juni. V. D.) Elf gevangenen, die veroordeeld werden wegens lidmaatschap van verboden politieke verccnigmgen. zullen na afloop van hun straftijd gedeporteerd wor den, in weerwil van het feit. dot sommigen hunner Palestijnsch onderdaan zijn. De Pa- lestijnsche Roodc Hulpvereeniging heeft een oproep tot dc bevolking gericht tegen deze deportatie. GORKI EN DE SOVJET. De Sovjet huldigt hem. B e r 1 ij n, T Juni. (H. N.) Uit Moskou wordt gemeld, dat dc schrijver Maxim Gorki daar gisteren in het gebouw van de opera is gehuldigd. De volkscommissaris van onder wijs hield een to<?s>prank, wnarn hij uit naam van dc Sovjetregeering Gorki huid gdc els den grootsten proletarischen schrijvers. Tol van sprekers uitten de hoop. dat zijn gezondheids, toestand het Cjorki mogelijk zal maken in de Sovjet-Unie te blijven. 3C HET WEER VAN MORGEN. Hoogste Barometerstand: 772.3 Shields. Laagste Barometerstand: 756.5 Lacoruna. Verwachting tot den avond van 3 Juni. Zwakke tot matige Noord-Oostc lijke tot Noordelijke of Noord-Wcs tcijlkc wind, aanvankelijk meest helder tot licht bewolkt, waar schijnlijk droog weer, kans op nachtvorst, overdag weinig vcran dering in temperatuur. KROMMESTR. 4—6—8, Tel. 341 LANGESTR. 52. Tol. 529. Ameublement prima eiken dressoir, tafel, 2 feautuils 1 1 Q stoelen 1«7.~ POINCARÉ EN DE ELZAS EEN ELZASSER WORDT ONDER STAATSSECRETARIS LOUCHEUR MINISTER VAN ARBEID P a r ij s, I Juni. Zooals algemeen verwacht werd, aldus het Hbld., is de heer Loucheur benoemd tot opvolger van den minister van arbeid FoIIièrcs, afgetreden omdat hij niet als Kamerlid herkozen wos. Aangezien beiden in dezelfde politieke groep zitting hebben, beant woordt deze keuze aan de bedoeling van Poin* care, geen enkele wijziging te brengen in de politieke samenstelling van het kabinet. De premier, die cr den laatstc-n tijd telkens den nadruk op gelegd heeft, dat hij heelemaal geen man ven rechts heeten wil, wilde duarom ook hef zwaartepunt van zijn kabinet niet meer near rechts verleggen, al leek de uitslag van de verkiezingen daartoe eenigszins aanleiding te geven. Nu schijnt het echter, dat Louis Marin, miw nister van de pensioenen en voorzitter van de „Unicn Républicaine Démocrotique'', die bij de laatste verkiezingen de grootste winst behaald heeft, cr op heeft aangedrongen, dat dit althans eenigszins zal uitkomen. Vandaar de beslissing, ccn onder-staatssecretariaat van arbeid te scheppen en dat toe te vertrouwen acn een van de leden dezer groep. Door daartoe den Elzosser dr. Oberkirch to kiezen slant bovendien Poincaré twee vliegen in één klap. Daarmee toch geeft hij tevens blijk, aan de speciale wenschen der Elzassers nog meer don vroeger aandacht te willen wijden door een der vooraanstaande woordvoerders van die provincie in bet ministère op te nemen. De aanwezigheid van den gematigden en in de Kamer een positie van betcekenis innemen- den dr. Oberkirch zal trouwens de positie van de regeering zeker nog meer versterken, als weldra de interpellatie Walther ingediend wordt, strekkende tot onmiddellijke invrijheid stelling van de veroordeelden van Colmar. Do ministers zijn unaniem van oordee', dat aan dezen eisch in geen geval gevolg gegeven mag worden, en de regeering zal dus tegen de be handeling der interpellatie verzetten Daarbij zal het feit, dat Oberkirch het daarmee eens is, ongetwijfeld ols een factor van beteckenis worden beschouwd en het verwerpen van de interpellatie-aanvraag vergemakkelijken DE KLEINE PARTIJEN. Veel stemmen, doch geen zetels. B e r 1 ij n, 31 Mei. De volksrechtspartij heeft bij de Rijksdagverkiezingen 481 124 stommen behaald, doch in plaats van ocht ze tels, slechts twee toegewezen gekregen. Arti kel 32 van de kieswet bepaalt namelijk, dnt op de rijkslijst slechts zooveel zetels toegewe zen kunnen worden als op de districtslijstcn en op deze laatste slechts een zetel voot elke volle 60.0C0 stemmen. Dit aontal bereikte Saksen met 72.166 stemmen, zoodot zij op de rijkslijst thans ook slechts een zetel er bij verkrijgt De resteerende 361124 stemmen goan verloren. Door de partij is bij het rijks- gerechtsof geprotesteerd. Ook dc links-communisten met 80.057, en het völk'sche nationoal-bloc met 264.565 stemmen, die beide geen enkelen zetel toege wezen hebben gekregen, zullen zich bij het protest der volksgerechtspartij aansluiten. 1 DE BIJEENKOMST VAN DEN 1 VOLKENIiONDSRAAD. Chamberlain naor Genève, Londen, 1 (V D De minister van btiiienlandsche zaken, Si- Xusten Chamber» iain, zal morgen uit Londen naar Genèv« er» trekken, om daar de ritting van den Volken» bondsraad bij te wonen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1