MI E WEG de eëmlandêu linoleum! 05! i Gewone- @n luxe wekkers Harley Davidson Motor. Nic. Bovée, Donderdag 7 Juni 1928 BUITENLAND. italië en de ontwapening imii i fm ni2nfnu8li7fn langestraat 43 telefoon 852 vVILLXBVH juweliergedipl.horlogemaker krommenie negen dooden de soc.-dem. aanvaarden de leiding Wat g' ook verlangt, U slaagt altijd, Aanbod of Vraag, om 't even. Een „KEITJE" in ons „Dagblad" zal U altijd uitkomst geven. tsjang tso lin's toestand ernstig angstige oogenblikken 26e Jaargang No^bö Firma IVi. A. Ramselaar DAMES- en KINOERCOWFECTIEI Gespen, Crêpe de chine Vesten, Kraagjes. Sjawls, Lavaliers, enz. nog steeds ernstige tegenstellingen AME ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f'2.10. per maand f 0.75, per - wccit (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.177* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITG EVER! J.VALKIiOf F PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regeb t 1.05 «net inbegrip vaD een öewijsnummer. ejkc regel meer f 0.25. Llefdadlghelds-advertentlto voor d« helft van den prijs. Kleine Advertcntlën „KEITJES" b(j vooruitbetaling 1—5 rtgeli 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* DE ZITTING VAN DEN VOLKENBONDSRAAD MINDERHEIDSKWESTIES griekenland contra albanië G u n v e, 5 Juni. (V. D.) Dc Raad van den Volkenbond kwam 'hedenochtend Ic 10:30 tot het houden van een openbare zitting bij een. Op de agenda paraisseeren de negen Sile- zischc mmderheidskwesties, w. o. ,ecn protest van de Polen in Opper-Silezie legen Duitseh- Jand en een protest van dc Duitsche afgevaar digden met betrekking tot den locstand der Duitsche minderhedenin Godidla. Hét is niet te verwachten, dat de Raad Maandag reeds deze kwesties ten cindo zal brengen. Wel ver wacht men, dat een commissie van drie. zal worden ingesteld, die tot taak zal hebben den Raad nog in deze zitting te dezen aanzien voorstellen te doen. Voorts zal de Ruud van den Volkenbond zich bezighouden met de klacht der Albanceschc regec-ring op-grond van art. II betrekking hebbende op de slechte behandeling van de Albanceschc min derheden in Griekenland. Genève, 5 Juni. (V. D.) De zitting van den Raad van den Volkenbond van Dinsdag begon met een bespreking van cenige kwesties van ondergeschikt belang. De Raad hoorde een rapport van den Italiaanschen afgevaardig de Scialoja aan, blijkens hetwelk tusschen de Nederlandsche regeering en den .president van het Haagschc Hof een overeenkomst bereikt is, krachtens welke de leden van dit college op het stuk van diplomatieke privileges met de chefs van de. buitenlandsche diplomatieke mis sies te Den Haag gelijkgesteld worden en te vens diplomatieke immuniteit genieten. Bij ten hove te houden officieele plechtigheden zullen de leden van het Hof te Den Haag onmiddel lijk achter het corps diplomatique volgen Dc Raad dankte den Nederlandschcn minis ter van buitenlandsche zaken en wenschte hem geluk met deze tegemoetkomende oplossing dier aungelegenheid. Geneve, 5 Juni. (V. D.) In dc zitting van Dinsdagmorgen van den Raad van den Volkenbond heeft de Griekschc afgevaardigde Politis, die één van de bekendste internationale specialiteiten is op het gebied van dc rechten van minderheden, bij de behandeling van de klacht van do 'Albanceschc regecring tpgen Griekenland, dat dit laatste land de rechten der in Griekenland wonende Albaneosche minder heden zou hebben geschonden, de verklaring afgelegd, waarin zijn opvatting tot uiting kwam betreffende de principiecle rechten en de be scherming der minderheden, evenals di- ont wikkeling dpr minderhedenbeweging. Politis ontkende in dc eerste plaats, dat Albanië het recht zou hebben op giond van artikel IT van het pact van den Volkenbond don Volken bond in dezo minderhcdenaangelegenhcid te betrekken. Op grond" van het mindeihcdenver- diag hebben alleen leden van den Ruud het recht minderheidskwesties voor den Raad tc brengen. Geen enkele regeering heeft hel recht zich te mengen in de minderheidskwesties van een ander land. Plet doel van de bescherming der minderheden is niet, dat deze voor altijd verder zullen bestaan, maar uitsluitend om hen de gelegenheid tc geven samen te smelten met de nationale meerderheid van het overheers schende volk. Htt is dc plicht van den Vol kenbond alle pogingen, die niet in deze rich ting gaan, tegen te gaan en dit geldt wel voor- numelijk van die bemoeiingen, die ten doel hebben de minderheden tot eeuwige tegenstan ders van hun woonstaat te maken. Artikel II mag dus alleen toegepast worden, wanneer er werkelijk ernstige internationale gevaren be staan. Inmenging in de binncnlandsche poli tieke toestanden van andere landen moet eens voor altijd onmogelijk worden gemaakt. De minderhedenbeweging heeft zich in de laatste jaren op onrustbarende wijze ontwikkeld en is langzamerhand een werkelijk gevaar gcwoiden De bepalingen in de vredesverdragen, die op de minderheden betrekking hebben, zijn uitslui tend gemaakt om langs dezen weg op loyale wijze zekere bestaande moeilijkheden uit den weg te ruimen. Politis stelde daarop voor hel voorstel van de Albanceschc regecring onvoor- waardclijk tc verwerpen. Na een korte verkluiing van den gedelegeer de van Albanië besloot de Raad den Poolschen minister van buitenlandsche zaken Za'.eski te belasten met het opstellen \an een rapport in deze aangelegenheid en wel nog gedurende deze zitting van den Raad. Een Commissie van drie inge steld voor de kwesties in Op- per-Silezië. Genèvc, 5 Juni (V. D.) Dc raad van den Volkenbond heeft in zijn zitting van heden be sloten tot de instelling van een Commissie van drie voor de nieuwe kwesties in Opper-Silezic. In deze commissie zullen zitting nemen de Ne derlandsche minister van buitenlandsche zaken Beeïacrts van Blokland, dc vertegcnwoordigci von Columbia bij den Volkenbond Uvutia en dc Ilaliaansche Volkenbond^edek-aerrde Scialoja Deze commissie kreeg de opdracht nog gedu- rende deze zitting den Raad voorstellen tc doen betreffende de afdoening van de vijf klachten betreffende het schoolwezen, die zijn ingediend door den Duitschen Volksbond in Opper-Si- lezie. De taak van de commissie bestaat in het vinden van een ptincipieele regeling inzake net fcczock aan de Duitsche minderheidsscholen in Opper-Silezië. Deze'regeling- zal in overeen- ftemming zijn met de laatste beslissing van het internationale scheidsgerecht tc s-Graven- hage cn kan als voorbeeld in de toekomst toe passing vinden. MUSSOLINI'S GROOTE REDE ZIJN STANDPUNT INZAKE DE VREDESVERDRAGEN Met betrekking tot dc vredesverdragen her haalde Mussolini, dat geen enkel verdrag ecuwig is, daar dc wereld vooruit gaat, de vol ken zich vormen, zich ontwikkelen, kwijnen en soms ook sterven. Wanneer men een verdrag oor de eeuwigheid zou willen doen gelden, zou men op een gegeven oogenblik dc mcnschheid, moeten wijzigen. Zonder ver terug te gTijpcn in het verleden, wees Mussolini op een verdrag, dat van zeer korten duur was, n.l. dat van Sè vres. Zelfs het Volkenbondspact kan niet be schouwd worden als een ongewijzigd verdrag, daar het een artikel bevat, dat den weg* opent raar een mogelijke herziening. Het zou van belang zijn, aldus Mussolini, volgens den tekst, voorkomend in de Tel., na te gaan, hoeveel bepalingen van hot verdrag van Versailles niet zijn toegepast en hoe vele een verzaohte of gewijzigde toepassing zullen vinden. De vredesverdragen zijn heilig, zij slui ten een tijdvak of van onmetelijke offers en groote smart, maar 2ij zijn niet het resultaat van goddelijke gerechtigheid. Europa zou zich tusschen 1955 cn 1940 wel eens op een zeer belangwekkend en delicaat punt in zijn geschiedenis kunnen bevinden. Dit moet men niet in pessimistischer! zin uitleggen, zcidc Mussolini, maar in die periode zal de tijd een ontwikkeling hebben veroorzaakt, wat be treft dc vredesverdragen. Er zullen zich ver schillende problemen voordoen cn spreker uitte den wcnsch, dat men deze problemen lungs vreedzamer! weg zal kunnen oplossen. Men zal ernstige complicaties vermijden door de vredes verdragen te herzien, waar dit dienstig is. Op deze wijze zal men den vrede bekrachtigen Dit is de waarlijk, gezond en eerlijk vredelie vende politiek van de fascistische regecring cn het Italiaanschc volk. Daar men echter ook het tegenovergestelde standpunt in oogenschouw moet nemen, kan men zich te goeder trouw niet erover verwonderen, wanneer Italië, naar het voorbeeld van andete staten, een gewapen de macht wenscht te bezitten, welke noodzake lijk is voor het verdedigen van zijn bestaan er: zijn toekomst. Mussolini gaf een overzicht van de historische ontwikkeling van de ontwapeningskwestie cn herinnerde aan het werk van den Volkenbonds raad en dc Assemblee, alsmede aun dc werk zaamheden van de vooi bereidende ontwape ningscommissie in Nov. 1927 en Maart '1923. Het standpunt der Ilaliaansche delegatie tegen over bet probleem van de vermindering der be wapening is gebaseerd op eenigc vastgestelde punten, namelijk: 1. de onderlinge afhankelijk heid van de verschillende bewapeningen; 2. de verhouding der bewapening moet niet geba seerd zijn op den status quo; 3. de beperking der bewapening van Italië mcc-t geen absoluut karakter dragen, doch in verhouding staan tot de totale bewapening van de andere staten; 4. dc Italiaanschc regeering is bereid elke bcper* king der. bewapening, zelfs tot het laatste cijfer to aanvaarden, mils dit cijfer door geen enkele andere Europcesche mogendheid op het vaste land wordt overschreden; 5. de tc volgen me thodes om een beperking te verkrijgen moeten zeer eenvoudig zijn cn geen buitenlandsche controle noodig maken. Mussolini gaf daarop een uitvoerig over zicht van het vraagstuk der internationale schulden en zclte het Italiaanschc standpunt uiteen met betrekking tot het jongse rapport van Parker Gilbert. Hij wees op het onderlin; verband tusschen schadeloosstelling cn schul den, hetgeen voor Italië een fundamenteel feit moet worden geacht. Dit onderling verband is in de ontwikkeling dezer beide vraagstukken duidelijk bevestigd. Regelingen in zake de schulden volgen op een, zij 't ook slechts voor- loopige, regeling der Duitsche betalingen. Het bedrag, dal Italië aan Engeland en Amerika betaalt, stemt overeen me hc bedrag, dat het van Duitschland moet ontvangen. Mussolini wees erop, dat in weerwil van den gemaakten vooitgang dit probleem nog zeer ingewikkeld is. Behalve het politieke en het finoncieèlc- element heeft men ook het vraag- sjuk der bezetting van het Rijnland. Hij uitte den wensch, dat men het woord „einde'' zou kunnen schrijven onder hot hoofdstuk „schade* loosstellingen" genaamd, hetgeen het econo misch leven zoowel van Europa als van dc ge- heele wereld ten goede zou komen. GEVESTIGD 1885 BREED 183 c.M. PER METER BREED 200 c.M. PER METER 3. S0 Groote voorraad. FORTMANN HEHENKAMP Langestraat 63 tegenover de Krornmcstr. Tel. 8S. TREIN GRIJPT EEN AUTO Londen, 6 Juni. (H. N.) Volgens een be richt uit New York is bij Springfield in den Amcrikaanschen staat Illinois een auto, waarin zich 8 jeugdige personen bevonden en die door een jongmensch van 19 jaar werd bestuuid, door een trein gegrepen cn vernield. Alle inzit tenden cn de chauffeur werden gedood. HET NIEUWE DUITSCHE KABINET Het te Keulen vergaderende sociaal-demo- cratische partijbestuur heeft een motie aunge- nomen, volgens welke het er zich, in overeen stemming met den wil, door het volk bij de rijksdagverkiezingen te kennen gegeven, eens mee verklaart, dat de sociaal-democratie de leiding van de regeeringsvorming aanvaardt. Nu is het de tijd om motor te rijden. Koopt nu een Agent voor Amersfoort en Omstr LAVENDELSTRAAT 9^--12. voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. Keurcollectie GERO en ZILVER CHRISTOFFEL I Prijscourant op aanvraag. DE VERWARRING IN CHINA Londen, 6 Juni. (H. N.) Uit Tokio wordt gemeld, dat de regeering besloten heeft alle noodige maatiegelen te nemen ter bescherming van Japans rechten en belangen in Mandsjoe lije en Mongolië. (Volgens andere berichten zul Japan echter een stipte onzijdigheid in acht nemen tegenover wie in geheel China en Mandsjoerije aan 't bewind mocht komen). Bevestigd wordt, dat Tsjang Tso Lin ernsti; gewond is en men aan zijn herstel twijfelt, daar het verval van krachten steeds toeneemt. De Japunsche adviseur kolonel Kihara heeft den maarschalk Dinsdag een bezoek gebracht. Na afloop van het bezoek verklaarde de kolonel, dat de maarschalk wel is waar zeer zwak is, doch hoopt te herstellen. Hij had den kolonel gezegd, dat alles met hem in orde was en ver zocht zijn bezoeker zijn aanhangers te zeggen, dat zij zich niet bezorgd hoeven te maken. Ik heb zoo dikwijls onn aanslagen op mijn leven blootgestaan, had Tsjang Tso Lin gezegd, dat ik daartegen gehaid ben. Dc Japnnsche gc- nccsheercn, die Tsjang Tso Lin behandelen, worden zeer belemmerd door het feit, dat zoo wel de Chinecsche genecsheeien* uit de oude school, die mede-geconsulteerd worden als dc talrijke aanhangers van Tsjang Tso Lin klaar blijkelijk om godsdienstige overwegingen cr op aandringen, dat de maarschalk volgens de oude Chineesche methode zal worden behandeld. Nieuwe nationalistische minister van buitenlandsche zaken. Wang Tseng Ting, vroeger Chineesch afge vaardigde op de vredesconferentie te Parijs, is tot nationalistisch minister van buitenlandsche zaken benoemd. Tsjang Tso Lin's zoon gevangen genomen. Tokio, 6 Juni. (V. D.) Volgens een tot nog toe niet bevestigd bericht is dc zoon van Tsjang Tso Lin door de Zuidelijke troepen ge vangen genomen. Plannen der nationalistische regeering. Londen, 6 Juni. (H. N.) Naur gemeld woidt, wil de regeering van Nanking geheel China in 6 groote districten verdeolen met Nanking, Kanton, Hankau, Kaifeng, Peking en Moekdcn als hoofdsteden. Aan Feng zal dan het gebied van Kaifeng worden toegewezen. UIT DEN TREIN GEVALLEN F) ank fort a. d. Main, 0 Juni. (H.N.) In den Emmcrichcr tunnel bij Limburg aan dc Lalm is een conducteur van een goederentrein uit den trein gevallen, zonder dat dit door het overige treinpersoneel werd bemerkt. De ongelukkige kwam tusschen den muur van den tunnel cn de rails terecht, doch had de tegen woordigheid van geest om plot op den grond te gaan liggen, zoodat de trein langs hem heen reed zonder hem tc deren. Daar hij bij zijn val een arm en een been had gebroken, moest hij een uur long in zijn gevaarlijke po sitie blijden liggen. Gedurende dezen tijd pas seerden nog twee andere treinen den tunnel. Toen het personeel van den goederentrein do vermissing van den conducteur bemerkte, werd dc lijn afgezocht on vond men den ongeluk kige, die al dien tijd in doodsangst had ver keerd. PORTUGAL WENSCHT GEEN VOLKEN- BONDSLEENING. De Portugecsche regeering heeft aan don Volkenbond officieel laten weten, dat zij niet meer prijs stelt op. een icening onder auspi ciën van den Volkenbond. De tegenwoordige rcgcQrjng zal haar financieele politiek vastbe raden voortzetten er. met eigen middelen haar dQel bereiken. ZUID-SLAVICONTRA ITALIË. Nieuwe anli-Italiaanschc betoogingen. Ter gelegenheid van dc orthodoxe Pinkste ren heeft de bevolking van Skoplje en Stroe- mitza (Zirid-Scrvië) anti-Italiaunsche betoogin gen gehouden. Te Skoplje is een menigte, die op 7000 man geschat wordt, door de straten van de stad getrokken, onder het slaken van kreten van vijandschap tegen Italië. Er hebben verscheidene arrestaties plaats gehad. Te Stroemitzn hadden relletjes plaats, maar dc ix tóogcrs waren spoedig uiteengejaagd. DE WERVELSTORM BIJ GRAZ. W c c n e i». O J u n i. (V. D.) Naar dc avond bladen Uit Graz melden, is er thans eenig overzicht te krijgen van dc verwoestingen, wel ke gisteren tengevolge van den wervelstorm zijn aangericht. In den geheelcn omtrek is geen dak onbeschadigd gebleven. Talrijke telefoon palen zijn door den storm omgevallen. HET LONDENSCHE POLITIE-SCHANDAAL. Gistermorgen is de openbare behandeling be gonnen voor de commissie van drie in de zaak- Savidgc. Sir Eldon Bankcs gaf in zijn opc- nixvgsiede een uiteenzetting van dc feiten, waar over het ondetzoek zou loopen en van de grenzen, binnen welke zijn commissie de zaak wenschte te houden. Hij deelde mee, dat de behandeling openbaar zou blijven, tenzij uit een oogpunt van.-, welvoegelijkheid dc recht bank besluiten mocht tot het houden van één of moer korte zittingen met gesloten deuren. Voorts had de rechtbank besloten alle getui gen den eed te laten afleggen en hen stuk voor stuk, en dus niet in elkanders bijzijn, tc doen vcihooren. Sir Eldon hoopte, dat de uitspraak door deze regeling reeds Vrijdag middag zou kunnen vallen. Men meldt nader uit Londen aan dc N. R. 'Ct.: Behalve mej. Savidge en haar oudere wa ren aanwezig sir Leo Money cn verschillende hooggeplaatste ambtenaren van het ministerie van binncnlundsche zaken en van dc Londen- schc politie, ook de hoofdambtenaar van het O. M, sir Archibald Bodkin. Door de vele aanwezige rechtere, getuigen, verslaggevers, enz., waren er nog slechts 35 plaatsen voor het publiek over. Sir Patrick Hastings, één van dc advokaten van mej. Savidge, gaf oen overzicht van haar visie op de zaak. Zij legde er den nadruk op, dat er van haar kont geen klacht was ingediend tegen do politic over dc v.ijz«f waarop deze haar bij haar arrestatie heeft bejegend. Sir Patrick Hastings had op 17 Mei, een dag nadat mej. Savidge op Scotland Yard was ondervraagd, een brief ontvangen van sir Archibald Bodkin, waai in deze zeide, dat hij den commissioner of police in het bij zonder g*evraag*d had een politie-officier van veel ervaring aan te wijzen om zijn instructies tc ontvangen. Hoofdinspecteur Collins weid daarop aangewezen en hij gaf daarop omstan dige instructies aan 10 inspecteurs om een volledige verklaring van mej. Savidge te ver krijgen, omtrent haar kennismaking met en haar betrekkingen tot sir Leo Money. Sir Pa trick gispte deze handelwijze ten zeerste cn zcidc, dat een procureur van sir Archibald dit had behooren le doen, te meer, waar de mi nister van binncnlandsche zaken juist had ge- "zegd, dat de politic zich niet in de eerste plaats met deze zaak behoorde te bemoeien. Deze had zich daarna met den procureur van mej. Savidge in verbinding behooren te stel len. Weliswaar is geen pressie uitgeoefend om mej. Savidge naar Scotland Yard tc krijgen, maar zij kende de wet niet en was bevreesd geen gehoor te geven aan de wenschcn van de politic, temeer daar haar verzekerd werd, dat er een vrouwelijke politie-agent in de auto wachtte, om haar te vergezellen. Deze laatste is echter niet bij haar gebleven en tijdens het beruchte verhoor was zij met de ambtenaren van politie ailcen. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste Barometerstand: TGi.l Jan Maycn. Laagste Barometerstand717.0 Valentia. Verwachting lot den avond van S Juni. Matige Zuiri-Oostelijkc tot Zuide lijke of Zuid -\\ estclijko wind, be trokken of meest zwaar bewolkt, waarschijnlijk regen, iets warmer. Manufact. afd. Krornmcstr. 46 Tel. 341. Bedden en Tap. aid. Krommestr. 8. Tel. 341. AFD. LANGESTR. 52. JGROOTE SORTEERING: HET POOLSCH-LITAUSCH GESCHIL Genève, 6 Ju trui. (V. D.) Dc ochtendzit ting van den raad Van den volkenbond van heden, waarin dc Poolsch-Lituusche kwestie- besproken werd, werd ruim een uur vertraagd, aangezien het rapport von den door den raad in December tot rapporteur voor do Poolsch- Litausche kwestie benoemden Ncdcrlundschen minister van buitenlandsche zaken, waarin het resultaat van dc Koningsbcrgsche Confe rentie alsmede dat der commissiebesprekingen behandeld wordt, te elfder ure nog* gewijzigd moest worden. In. do eerste redactie van het rapport, dui Dinsdagavond ter kennis vurv de leden vun den raad gebracht werd, werd een tegemoet komende, vredelievende houding dor Litov- sche regecring geconstateerd, terwijl Polen cn Lilaucn op voet van gelijkgerechtigdheid be handeld werden. Deze possogc van het ropport van den Nederlandschcn minister van buiten landsche zaken weid evenwel door enkele loadslcden heftig gecritiseerd cn zcifs van de hand ge-wezen, zoodat de Nederlandsche mi nister gedwongen was zijn eerste rapport over den tegenwoordigen stand van het Poolsch- Litausch conflict te schrappen en een nieuwe redactie vast te stellen. Deze nieuwe redactie kon eerst in dén loop van de ochtendzitting gereed komen. Aon de zitting van hcdc-n wordt ook deelge nomen door den Finschcn minister van bui tenlandsche zaken Procope, die hier voor den eersten keer aanwezig is. Onder do toehoor der bevindt zich graaf Apponyi. Over het rapport van den NoderLndschcH minister van buitenlandsche zaken ontspon zich een langdurig debat, waarbij Chamber lain, Paul Boncour, staatsecretaris Von Schu*' bert, Znleskj en de Litausche mip.ister-prcs'I- d-ent Woldcmaros meermalen het woord na men. Uitgangspunt was het rapport, waarin de Nederlandsche minister van buitenlandsche zeken constateert, dat sedert de Decembcr- bcslissing van den raad inzake de Pooisch- Litausche besprekingen geen vorderingen ge maakt zijn. De besprekingen werden ampcler, zonder evenwel tot tastbare resultaten te leii den. Wold emaras legde een verklaring* af, vol gens welke het rapport van jhr. Beclacrts van Blokland den indruk maakt, dat de Litausche regecring bij de onderhandelingen tot dus verre een passieve rol heeft gespeeld en slechts de Poolsche regeering greote activiteit aan den dag heeft gelegd. Deze indruk is naar zijn mecning absoluut foutief. Hij wees cr vervolgens op, dat het protocol inzake de Koningsbcrgsche conferentie nog niet door beide regeeringen onderteekend werd. Woldcmaros deelde aan den raad mede, dat zich aan de Poolsch-Litauschc grenzen gewa pende benden ophouden, die trachten de Li tausche reg*cering ten val te brengen cn een rcvolutionnaire rcgcering op het kussen te brengen. De Poolsche minister van buitenlandsche zaken Zaleski protesteerde tegen deze mede* dceling van Woldcmaros en verklaarde, dat dergelijke benden niet bestaon. Woldcmaros legde daarna foto's van do Poolsche benden over. Het is moeilijk, zcido hij, fantasieën te fotografecrcn. Als de Pool sche minister van buitenlandsche zaken in zijn omgeving rondkeek, zou hij personen vinden, die omtrent deze benden nauwkeurige mede- deelingen kunnen doen. Nadat Chamberlain en Paul Boncour nog het woord hadden gevoerd, stelde Woldemaras voor, dat de raed door oen vertegenwoordi ger zeil aan de Poolsch-Litausche besprekin gen zal deelnemen, alle documenten zal door lezen cn zich van den stand der onderhande lingen zal overtuigen. Dc Litausche kwestie is niet alleen met dc Poolsche, maar ook met de Russische en de Duitsche geschiedenis ten nüuwste verbonden. Nader wordt bericht, dat dc kwesties tus schen Polen on Litouen tot dc volgende zitting van den Volkenbondsraad werden uitgesteld, zcodat partijen alsnog gelegenheid hebben lot overeenstemming te komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1