B. NIEWEG DE EEMLANDED Vrijdag 8 Juni 1928 26e Jaargang No. 289 POINCARE LEGT DE REGEERINGS- VERKLARING AF Thsemeubelen in de nieuwste uitvoeringen. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundigs voorlichting bij tien aan- en varkoop van Effecten. VerhuringvanLipssafs-loketten Verzilveren van coupons Hande'soredieten incasseeringen Spaar-deposita's rente 4 LINOLEUM d'Ervaring die maakt het Voor ieder M fss: Een „Keitje" in 't Dagblad Brengt altijd sisgcss. aiiiiBiiiiiiiiiiii Firma IV?. A. Bamselaarj LUCHTVAART AMERSFO0RTSQH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maaDdEn voot Amersfoort f2.I0. per maand f 0.75. per week (mei gratis verzekering tegen ongciukken) f O.W/r Binnen laod franco per post pcr 3 maanden 13.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC JI3 DIRECTEUR- UITG EVEC.' J.VALftliOff PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip vao ccd bew^snumraer, elke regel meer f0.25. Llefdadlgbcids-advertcntJiin voor de helft van den prijs. Kleine Advertentl&n „KEITJES" bQ vooruitbetaling *—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* FRANKRIJK TOT INTERNATIONALE TOENADERING BEREID DE VREDESVERDRAGEN MOGEN NIET WORDEN GEWIJZIGD In de regeeringsvcrklaring, die gistermid dag in de Fransche Kamer werd voorgelezen, wordt aan de Kamer gevraagd er zich over uit tc spreken, of ze bereid is door samen werking en vertrouwen de rcgcering het noo- aige gezag, te geven. Het economisch en li- mandeel herstel zol verder voltooid worden, sociale verbeteringen zullen tot stand komen. De econqmische en» sociale veranderingen, die door de wet op de vakvereenigingen en de genootschappen zijn ontstaan, moeten in overeenstemming gebracht worden met den normalen gang van zaken van het parlenien- tarire regime. Vooral is het ontoelaatbaar, dat ombteruiren zich tegen den staat richten, de waardigheid van hun functie compromitteeren, den staat met staking bedreigen, terwijl ze geen onmiddellijke werwerkelijking van hun particuliere wenschen krijgen. Het zal noodig zijn zoo spoedig mogelijk in de grondwet de rechten en plichten van het administratieve personeel vast te leggen. Het is aan de rcgce ring om te regeeren, aan de administratie om te administrceren. De regeeringsverklaring be vestigt de onaantastbaarheid van de rcpubli- kleinsche wetten, speciaal van de leekenwet- ten. De regeering geeft opnieuw tc kennen, dat ze zich voor dc herwonnen gebieden het recht voorbehoudt om, zoo lang nis wenschelijk zal blijken, het onderwijs en de kerkelijke instel lingen in stand tc houden, zoools deze daar steeds waren. De meening van de regeering is niet ver anderd door de dingen, dio gebeurd zijn cn do kamers zullen onze verplichtingen goed keuren. Terwijl de arbeid van het kabinet van natio nale eendracht in herinnering wordt gebracht, herhaalt de regeeringsvcrklaring de waar schuwingen tegen oonvoorzichtigheid of ver keerde stappen, die Frakrijk in een afgrond kunnen storten, waar niemand het uit zal kun-, nen redden Financicele wijsheid blijft de over heerschendc voorwaarde voor alle wcnschelij- ke hervormingen. Indien wij binnenkort de munt volkomen willen herstellen, de officieelc stabilisatie voorbereiden, zonder te veel schokken cn eindigen met den gedwóngen koers voor de conversie van bankbiljetten in goud, moeten wij steeds de wettelijke bepa lingen in hun geheel handhaven, waarvan de voortdurende samenwerking onontbeerlijk is voor het succes gedurende het totale herstel van de munteenheid. Alles zou op losse schroeven komen te staan, als morgen door magtrc-gelen van het parlement het financieel evenwicht verbroken zou worden, als de politiek van bezuiniging en administratieve vereenvoudiging niet vastbe raden werd voortgezet en als de nauwlettende werkzaamheid' niet elk ocgenblik gedurende de volgende maanden, ja zelfs jaren, werd vol gehouden. Het is de wensch der rcgcering van nu af aan de actieve en vooruitziende politiek van geleidelijke hervormingen op het gebied ven de financiën, de productie en de sociale wet ten door te voeren. Dc begrooting, die zeer spoedig ingediend zal worden, bevat reeds verbeteringen die door overwegingen van rechtvaardigheid: zijn inge geven en waarmee in elke volgende begroo ting zonder ophouden moet worden voortge gaan. Anderzins zal de rcgcering in samenwerking met den naticnalcn economischen raad tn dcri oppersten raad voor dc koloniën een groot plan uitwerken voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven in het moederland cn overzee, met name voor de producten in natura. De noodzakelijkheid van vergrooting van den uitvoer mag niet uit het oog verloren wor den, terwijl we het douanetarief volledig vast stellen en met andere landen onderhandelen over verdragen, die de tegenwoordige moeten vervangen. De verklaring noemt ook een plan ter be vordering van den landbouw en den mijnbouw. De verklaring somt voorts een aantal socia le hervormingen op, zooals goedkoepe on ge zonde woningen voor den middenstand, ver zekering tegen arbeidsongevallen en sociale verzekeringen. Het herstel van de verwoeste gebieden nadert gelukkig zijn einde; men mag hopen, dat hieraan het volgende jaar een ein de komt. De voorbereiding van den militairen dienst tijd van één jaar moet met spoed voortgezet worden, opdat deze op don vastgestelden tum kan ingaan De voorbereidende maatre gelen vragen belangrijke kosten. Nu Europa nog in beroering is, mag d» Fransche grens niet open en onbeschermd fv laten worden cn daardoor worden ook onvermijdelijke credie- ten gevraagd. Niemand ter wereld kan ech ter aan onze vreedzame bedoelingen twijfe len. Frankrijk heeft van de vroegere strijdende landen het meest geleden en het is daar om natuurlijk, dat het voor zijn binnen- cn buitenlandscben vrede zorgt. Zonder de eerste zou de laatste nooit geheel verzckeid zijn. Ten aanzien van de communistische woe lingen zegt de verklaring, dat geen enkele overtreding ongestraft zal blijven. In het be lang zelf van de ontwikkeling van de sociale orde dienen de wetten beschermd te worden tegen hen, die ze trachten aan te tasten of door ondermijning te schokken en ons als ideale gemeenschap een eigenmachtig bewind voorstellen, dat naar believen tot gevangen neming en verbanning overgaat en ons tel kens aan opstond en. aan een voortdurende onzekerheid blootstelt. In tegenstelling tot deze droevige droombeelden willen wij wer ken aan het heil des lands, dat van Europa en van. de menschhcid. De oorlog is ten einde. Wij zijn overwin naars gebleven, maar bloedend uit den oorlog- te voorschijn gekomen. Na iederen Ixloedi- gen strijd zijn de overwinnaars verplicht de honden te drukken van de overwonnenen, inW dien deze bereid zijn eerlijk de vredesverdra gen in acht te nemen en de herinnering aan den strijd niet immer levendig te houden. Maar aJle overwinnaars, overwonnenen en onzijdigen moeten begrijpen, dat geen hun ner zich volkomen kan herstellen, indien niet allen elkander helpen door een steeds verder gaande economische, dntellectueele en mo- reele samenwerking. Frankrijk laat geen ge legenheid voorbijgaan om zich neer tc leg gen bij de oplossingen, die door scheids rechterlijke regelingen verkregen zijn en is tot elke toenadering bereid, mits geen bijge dachten aan een herziening van de vredes verdragen den terugkeer tot vriendschappelij ke betrekkingen vertragen of belemmccn. Wij koesteren geen andere verlangens don in volkomen hartelijkheid de talrijke internatio nale vraagstukken te bestudeeren, die bij den Volkenbond of bij de kanselarijen, waar ter wereld kunnen rijzen. NeTgens ter wereld heeft Frankrijk van iemand iets anders te eischcn dan het nako men van de verplichtingen, die men ten op zichte van dit land op zich heeft genomen. Niets meer. Ik heb zelf bij verschillende ge legenheden en nog onlangs ten aanzien van Tanger getoond, dat wij, wanneer men ons iets vraagt en onze veiligheid, noch ons her stel er mee gemoeid zijn, bereid zijn tot wel willende overweging om tot een tegemoetko mende oplossing te geraken. In dezen geest heeft de regeering de diplomatieke proble men behandeld, die zich voordeden en dot zal zij blijven doen. Wel verre van er naar te streven Frankrijk te isoleeren, streven wij er vast naar het steeds nauwer te betrekken bij het Europee- sche en het wereldleven. Wij bchooren Diet tot degenen, die gclooven cf voorgeven te mecnen, dat het begrip vaderland heeft afgedaan. Wij geloovcn integendeel in het voortdurend hóög houden van de eer des vaderlands ten behoeve van den vrede. Wij zijn er van overtuigd, dot in een wereld, woarin de wetenschap met den dag de be grippen van ruimte cn tijd omverwerpt, geen volk het ïccht heeft zich in zichzelf terug te trekken, zoomin als er naar streven ande ren te overheerschen, dat de bloei van ieder op zichzelf afhangt van den algemecnen wel stand cn dat cr zoomin ten aanzien der vol ken, als ten aanzien der individuen ooit eenige vooruitgang voor den enkeling zal bestaan zonder vooruitgang voor allen. Een incident. Schorsing der zitting De Kamer heeft met 427 tegen 160 stem men de behandeling van de interpellaties over de algemeene politiek tot Donderdag uitgesteld, evenals dc moties Waltc-r en Uhry tot vrijlating van de thans gevangen zittende gekozenen. Dit geschiedde, nadat Walter was opgekomen voor zijn Blznssor collega's. Het stelde de socialisten in de ge legenheid den communisten hun samengaan met de Elzasscr autonomïsten te verwijten. Dit verwekte zoo'n hevig tumult, dat dc ver gadering geschorst moest worden. VEROORDEELD WEGENS SPIONNAGE. Parijs, 7 Juni. (H.N.) Uit Straatsburg wordt gemeld, dot dc autonomisten Baumnnn en Kohier, die te Colmar vrijgesproken waren, thans wegens spionnage ieder tot 8 maanden gevangenisstraf en een boete van fr. 300 zijn veroordeeld, terwijl him voor 5 jaar het recht wordt ontzegd, zich in den Elzcs op te hou den. EEN WAPENOPSLAGPLAATS ONTDEKT. Hamburg, 7 Juni. (H.N.) In een verga dering van de Hamburger Bürgerschnft is gis teren medegedeeld, dat de politie cp T2 Mei een wapendépot der nationaal-socialisten in beslag heeft genomen. Tot nu toe was daar van geen mededeeling gedaan, om het onder zoek niet te belemmeren. OPNIEUW AARDSCHOKKEN IN CORINTHE. Londen, 7 Juni. (V. D.) Hedenmiddag te vijf uur werd te Corinthe opnieuw een he vige aardbeving waargenomen. De muren van de huizen stortten in. Onder de bevolking brak een paniek uit. De schokken werden ook in Loetraki geconstateerd, waar eveneens huizen instorten. HET BANDITISME IN MEXICO. Bestrijding van hel rooverwezen. De aanvallen van bandieten op treinen in West-Mexico zijn thans 'heel gewoon geworden; blijkens een bericht in El Universul zijn na een aanval op een trein bij Pozos in Guan- juato troepen naar die plaats gestuurd. Dc bandieten hadden getracht den trein te laten dcraillccren. Van de roovers zijn er 25 ge dood. voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 4G2. voor Amersfoort en Omstreken Langenracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT KROMMENIE BREED 1S3 c.M. PER METER BREED 200 c.M PER M ETER 3.80 p| Groote voorraad. [i FGRTMANN HEHENKAMP fcl Langestraat 63 tegenóver de Krommestr Nj U Tel. 85. g sy- .«rLI jTLZZIU Tl -VTJ DE NIEUWE DUITSCHE REGEERING DE BESPREKINGEN OVER DE FORMATIE Over dc besprekingen inzake dc a.s. regec- rit.vsvorming, die dc rijkspresident heden zal inleiden met de ontvangst van Locbe, dor. voorzitter van den rijksdag, wordt nader ve~- nomen, dat morgen niet alleen de leider d i sociaal-democraten .Herman Muller, maar dï leiders van alle partijen bij den rijkspresident zullen verschijnen. Dc rijkspresident zal da heeren ontvangen in de volgorde van de sterkte hunner fracties en dus dezelfde mclho. de als bij vroegere regeeringsformaties toe passen. Dc Vbrwarts over het besluit der sociaal-democratie. Be r 1 ij n, 7 J u n i. (V. D Dc Vorwürta constateert met voldoening, dat de partijraad van de S.P. D. met e&n unanimiteit grenzend meerderheid tot aanvaarding van de regcc- ringsverantwoordclijkheid besloten heeft. In dien de andere partijen, die bij de regeerings- vorming medewerken, met dezelfde oprecht heid en goeden wil bezield, aan dc onderhan delingen deelnemen, zal men spoedig goede resultaten bereiken. De S. P. D. is zich er van bewust, dot het volk een regeering niet naar haar beloften beoordeelt, doch naar de (laden, die zij bij haar aftreden blijkt volbracht te hebben. De S. P. D. aanvaardt haar tauk met den vasten wil voor de massa van het wer kende volk te bereiken wat cr te bereiken valt. DE OVERVAL OP DE ITALIAANSCHE AMBASSADE. Naar het, blijkens een bericht uit Berlijn, zich thans laataonzicn, schijnt de overval op de Italiaansche ambassade door communisten te zijn gepleegd. Dc Rote Fahne, lic-t orgaan der communist'sche partij, deelt r..l. zelf mede, dat het hier groepen communisten betrof, die onder het roepen van de woorden „Weg met Mussolini" stcenen door de vensters van dc ambassade geworpen hebben. De onderzoe kingen der politieke politie duren nog voort en hetgeen zij ontdekt heeft, bevestigt, dat men hier met een communistischen overval heeft te doen. Een vertegenwoordiger van het Duitsche ministerie van buitenlandsche zaken heeft gis termiddag den Itaüaanschcn gezant opgezocht om hem zijn leedwezen te betuigen over het incident, waar de Berlijnsche bevolking niet bij betrokken is. DE GESMOKKELDE MACH INEGEWEREN SCHERPE FRANSCHE CRITIEK Genève, 7 Juni. (H. N.) Dc raad var» den volkenbond heeft vanmiddag in de open bare zitting beraadslaagd over het rapport van jhr. Beelaerts van Blokland inzake hel incident van St. Gotthard en dc bevoegdheden van den voorzitter van den raad. De vertegenwoordi gers der kleine entente legden uit naam van hun regeeringen een verklaring af, waarin groote tclcuFstelling over het gebrekkige ïcsultuat van het door de commissie inge stelde onderzoek werd uitgesproken. Zij ver- kiaarden, dat het hun niet moge ijk was zicli met het rapport te vereenigen, aangezien het rapport niet geschikt is om het vertrouwen tusschen dc volken te verhoogen. De ver tegenwoordiger van Hongarije generaal Tonczos volstond met een korte verklaring waarin hij er op wees, dat het rapport van di raadscommissie reeds een voldoende antwoord op dc aanmerkingen van de vertegenwoordi gers der kleine entente bevat. Op zeer scherpe wijze oefende Paul Boncour bij de uiteenzetting van het standpunt dei Fransche regeering kritiek op het rapport, die, hetgeen de deskundigen hebben vastgesteld, bijna belachelijk noemde. Hij wees er op, dat het onderzoek berustte op het officicele in- vcstigatierecht van den volkenbond, dat zijner zijds op de vredesverdragen berust. In het be lang van de internationale veiligheid is het noodig, dot duidelijk wordt gemankt, .wat de raad van den volkenbond wel en niet kan doen. Hetgeen de deskundigen hebben vastge steld, is niet in overeenstemming met dc feiten en kan nauwelijks ernstig worden opgevat. De raad slaat voor een zeer ernstig en belangrijk incident. Het is noodig, dat middelen en wogen worden gevonden om dergelijke gebeurtenis sen in dc toekomst onmogelijk te maken. Ds internationale veiligheid, zonder welke er gcei. algemeene ontwapening kan zijn, staat hierbij op het spel. Staatssecretaris Von Schubert erkende, dat de raadscommissie ondanks de genomen moei te de feiten niet volledig heeft kunnen ophel deren, wat in het belang van alle betrokkenen gewenscht zou zijn geweest. Uit hot rapport der commissie van drie blijkt duidelijk, dat de verantwoordelijkheid van een partij ni«-t vast te si ellen is. De raad moet met dc vastgestelde feiten rekening houden. De vrees, dut de open bare meening zich over dit incident bijzónder bezorgd zal maken, is echter niet gerecht vaardigd. Het feit, dat het ingestelde onder zoek gedeeltelijk een mislukking heeft opge leverd, is nog geen reden om aan de kracht dadigheid der bestaande maatregelen te twijfe len Het zou buitengewoon gevaarlijk zijn te vergaande gevolgtrekkingen te maken uit hel feit, dat het incident niet ten volle opgehel derd is. Paul Boncour heeft verband will n leggen tusschen het St. Gotthard-incidcrit en de alge*, meene ontwapening. Daartegenover moet wor den vastgesteld, dut het invesligutierecht van den volkenbond op de vredesverdragen berust en door de raadsbesluiten van 1926 definitief is vostgclegd. De verplichtingen 'van de leden van den volkenbond staan nauwkeurig vast. Het St. Gotthard-incident kan geenszins als een belemmering voor de algemeene ontwape ning worden beschouwd. Daarna nam Chamberlain het woord, die verklaarde, dat hij op het rapport der com missie geen kritiek wilde oefenen. Het rapport behandelt vooral technische vraagstukken, waarover hij geen oordcel vjldé uitspreken Chamberlain kon begrijpen, dat omtrent alle punten geen duidelijkheid bereikt is. Hij be treurde het, dat de nieuwe methode niet vol doende werkzaam is gebleken. Een meer krachtdadige methode zou echter de openbare meening nog meer verontrust^ hebben. Ten slotte werd een resolutie aangenomen, waarin vastgesteld wordt, dut het niet mogelijk is ge bleken alle punten voldoende op te helderen, dóch dat duidelijk gebleken is, welke beleeke- nis de raad van den volkenbond er uan hecht, dat dergelijke gebeurtenissen zich in de toe komst niet zullen herhalen. De raad herinnert de leden aan het recht, om in dergelijke ge vallen een buitengewone vergadering bijeen te roepen, teneinde terstond een onderzoek op grond van de bestaande regeling van het in- vestigatiestelsel in te stellen. De raad hand haaft dit invcstignticstelsel in vollen omvang. De raad maakt van deze gelegenheid gebruik om er op te wijzen, dat het wederzifdsche* ver trouwen tusschen de staten en dientengevolge ook de veiligheid van den vrede in hoogc mate afhankelijk is van een bespoedigde ratificatie der conventie omtrent de controle op den han del in wapenen. Voorts nam de raad met alge meene stemmen een tweede resolutie aan, waarin verklaard wordt, dat het noodig is, dat de regeeiingen in dergelijke gevallen terstond alle noodige maatregelen zullen treffen om de investigatieactie van den raad nog. niet moei lijker te maken. Verder wordt cr op cawezen, dat in dergelijke gevallen de secretaris-gene raal van den volkenbond het recht heeft om terstond den raad van den volkenbond bijeen te roepen. Iloopsle Barometerstand: 760.6 Jan. Mayen. Laagste Barometerstand: 715.2 Sk&gér. Verwachting tot den avoiul van 0 Juni. Aanvankelijk moest krachtige, latei afnemende Zuid-Westelijke tot Zuidelijke wind. betrokken of zwaa- bewolkt met tijdelijke opkla ring. waarschijnlijk regen, weinig verandering in temperatuur. Krommestr. 4-6-8 Langestr- 52 TEL. 341 TEL: 529 Aardige Kantoentjes voor Kinderjurkjes vanaf f 0.15. j betere kwaliteit f0.19, f 0.24, f 0.29, f 0.35, f 0.45. mm "ivv PWÉjj WP TSJANGTSOLIN HERSTELLENDE EEN NIEUWE AANSLAG De Japansche lijfarts van maarschalk Tsjang Tso Lin heeft verklaard, dat de crisis geweken is. Dc splinters zijn thans verwijderd cn de koorts is ^iet weer opgetreden. Echter moot de patiënt volmaakt rust houden. Voorts wordt uit Tientsin gemeld, dat Tsjang Tso Lin Woensdagmiddag opnieuw het mik punt is geweest van een aanslag, die echter mislukt is. Twee verdachten, zijn aangehouden» DE NIEUWE ZEPPELIN VOORLOOPIG GEEN GROOTE VLUCHTEN TE VERWACHTEN Friedrichshofen, 7 Juni. (V. D.) Het nieuwe luchtschip Graap Zeppelin zal bin-1 nen een maand voor den eersten keer opstij gen. Het zal het eerste luchtschip na den we reldoorlog zijn, waarover Duitsohland de vrije beschikking zal hebben. Eigenaresse blijft de Luftschiffbau Gesellschaft m.b. H. Over het definitieve gebruik van het luchtschip staat nog niets vast. De onderhandelingen van dr. Hugo Eeken er met de Spa&nsche maatschappij Compania Colon hebben geen resultaat opge leverd, daar de besprekingen met Argentinië inzake het aanleggen vaneen la ndingsplaats bij Buenos Aires evenmin iets hebben opgeleverd. Bekend is voorts, dat ook de onderhandelingen ■die in 1924 met de Vereenigde Staten werden aanhangig gemaakt met het oog op een lucht schepen verkeersdienst over den Atlantische Oceaan, schipbreuk geleden hebben. Alle be richten over een a.s. wereldreis van de Graaf Zeppelin of poolvaerten c d. hangen dus voor het oogenblik „in dc lucht", al worden ze ook nog zoo zorgvuldig gecolporteerd. Verder moet nog uitgemaakt worden, wie de Graaf Zeppelin zal overnemen cn de kosten van de reis zal dragen. Hierover is nog niets met ze kerheid bekend en een reis om de wereld zou dit jaar dus wel niet eens meer kunnen plaats hebben. Ook een II. N.-bericht verklaart, dut om trent dc tochten, door het luchtschip tc on dernemen, nog niets met zekerheid vast staat, daar de vluchten zeer kostbaar zijn cn de fi nancicele positie van de Zeppelinmaatschappij niet zeer rooskleurig is. Wel heeft de Eckener- Spende een bedrag van 2.6 milliocn mark op geleverd, doch desniettegenstaande is er op het ocgenbl.k een tc kort van JA millioeri mark. DE OCEAANVLUCHTEN DE COLUMBIA GESTART New y O r k, 7 Juni. (V. D.) Miss Mabel Boll hoopt nog heden met het vliegtuig Co lumbia op te stijgen voor de vlucht over den Oceaan om het vliegtuig Friendship van miss Earheart voor te zijn. Miss Mabel Boll wordt vergezeld door de vliegers Oliver Lcboutillier en Arthur Argolls. New o rk, 7 Juni. (V. D.) De aviatrice Boll is heden te 6.15 uur met de Columbia ge start. WittcbrOodsdagen in de lucht. P a r ij s, 7 J u n i. (H. N.) De Amerikaansch© vlieger Kangun is te Parijs aangekomen, waar hij binnenkort in het huwelijk zal treden. Hij wil met zijn vrouw als huwelijksreis een vlucht over den Oceaan ondernemen. Kangun cn zijn begeleiders Johnson en young zijn gisteren, door den voorzitter van den Parijschen ge meenteraad ontvangen, die hun de groeten voor den burgemeester van New York overbracht. VERTROKKEN, MAAR TERUGGEKEERD Uit CurtissHcld (bii New-York) werd giste ren gemeld, dat mcj. Boll met twee vliegers vertrokken was naar Old Orchard (Maine), varwaar zij den vliegtocht over den Atlanti- schen Oceaan zou beginnen. Een later bericht behelst echter, dat zij met haar begeleiders onverwacht op Curtissfield is teruggekeerd aan boord van de Miss Columbia na een vlucht van 6 uur. Zij verklaarden, dat zij wegens den mist den weg naar Old Orchard niet vinden konden. Mislukte startpoging. Volgens oen bericht uit St. John (New-» Foundland) heeft het vliegtuig Friendship drie pogmgen ondernomen om op te stijgen. Het kon echter niet van den grond komen wegens de zware lading benzine en omdat de wind niet sterk genoeg was. Miss Earheart en haar makker wachten tot de wind sterker wordt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1