B. NIEWEG SABATINE'S DÉ EEMIANDEQ! BUITENLAND. Goedkoopste adres voor Verfwaren Vensterglas. Behangselpapieren LINOLEUM DE PORCELEYNE FLES. Een tijdje Een „KEITJE Zal allen Bevallen. Dinsdag 12 Juni 1928 26e Jaargang wo. 292 A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23. THEETUIN AÜ/1ERSF. BERG Vertegenwoordiger van de Delftsche Aardewerkfabriek LUCHTVAART I Firma M. A. Ramselaar ABONNEMENTSPRIJS «aaodeo voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per «-—■- week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3*-» Afzonderlijke nummers f 0.05* TOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIRECTEUR-UIIG EVER! J.VALKHOFT i DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlgbelds-ndvertcntlèo voor dt belft van den prijs. Kleine Advertentl£n „KEITJES" bg vooruitbetaling A5 regeli 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* DE VERWARRING IN CHINA FENG'S TROUWBREUK Londen, 11 Juni. (V. D.) De Nederland- sche gezant te Peking, die doyen is van het diplomatieke corps, is in gezelschap van de ge zanten van Groot-Britannië, de Vereemgde Staten en Japan in het hoofdkwartier van gene raal Hanfoetsjoe geweest, die het commando voert over de troepen van het Kwomintsjoen om te protesteeren tegen de niet-nokoming van de toezeggingen van de regeering van Nan king, toen zij de noordelijke troepen heeft laten ontwapenen en gevangenen onder hen heeft ge maakt; deze troepen van het Noordelijke lcgei waren in de stad gebleven om doar de orde te handhaven tot de komst van de Zuidelijken. De vorige week had het diplomatieke corps naar het desbetreffende ministerie te Nanking getelegrafeerd, waarbij werd voorgesteld, dat, wanneer de Noordelijken hun taak zouden heb ben volbracht, zij een vrijen aftocht zouden hebben; j.l. Woensdag was op dit voorstel een bevestigend antwoord binnengekomen. Zooals reeds bekend, vertrokken de Noordelijken Vrij dag uit de stad; zij werden echter bij Toengsjien tegengehouden, waar hun werd meegedeeld, dat hun verder geen waarborgen konden worden gegeven; later werden zij ont wapend en tot gevangenen gemaakt. Het diplomatieke corps heeft verder stappen ondernomen bij het commissariaat van buiten- landsche zaken te Nanking; de toezegging werd gedaan, dat een nauwgezet onderzoek naar be doelde feiten zal worden ingesteld. Peking, 11 Juni. (V. D.) Generaal Feng heeft de regeeringsgebouwen, dc banken, het postkantoor en het gebouw van den president van de republiek door zijn troepen laten be zetten en daarmee zijn desbetreffende over eenkomst met generaal yen-Sji-Sjon geschon.- den Generaal Feng beheerscht door deze be zetting de stad Peking. Yen Sji Sjan dreigt zijn troepen uit Peking terug te trekken, wanneer de regeering te Nanking generaal Feng niet beveelt de door hem bezette gebouwen weder om te ontruimen. Vrees voor de Pekingsche legatic- wijk. In den nacht van 10 op 11 Juni zijn buiten gewone voorzorgsmaatregelen genomen om de gezantschapswijk in Peking te beschermen, daar het gerucht liep, dat de nationalisten voornemens waren een poging te doen om generaal Paujoelin, die daar een toevlucht ge zocht had, nadat zijn noordelijke troepen, die te Peking gebleven waren om de politie te ver sterken, ontwapend waren. De nacht is echter zonder ongelukken voorbijgegaan. Beschieting van een Japanschen l torpedo-vernieler. •Een Japansche torpedo-vernieler, die bij Tic-ntsin Japansche koopvaardijschepen bege leidde op dc rivier, is op den zuidelijken oever beschoten en heeft het vuur beantwoord, waar door de aanvallers binnen korten tijd het vuur staakten. De Japansche schepen konden daarop ongehinderd verder waren, maar de Engelsche consul te Tientsin heeft de vaart stroomop waarts voor Engelsche schepen ontraden. De aanvallers zijn nationalistische troepen ge weest, maar van welk leger is nog niet bekend. De Japansche gezant heeft bij dc regecring te Nanking reeds geprotesteerd. Anti-Japansche stemming te Moekden. Londen, 11 Juni. (H. N.) Uit Tokio wordt gemeld, dat te Moekden verschillende bomaanslagen hebben plaats gehad, die in hoofdzaak tegen Japansche bestuursgebouwen waren gericht. Gelukkig zijn daarbij geen men- schenlevens te betreuren. Nanking nog niet door Engeland erkend. De Engelsche onderstaatssecretaris voor bui- tenlandsche zaken, Locker Lampson, heeft gis teren in het lagerhuis bevestigd, dot de Brit- schc regecring de regeering van Nanking nog niet formeel erkend heeft. Hij vond oen derge- lijken stap voorborig, omdat de militairen te Peking nog de baas zijn en er van een burger lijke autoriteit nog geen sprake is. ZOMER IN DUITSCHLAND ZWARE ONWEDERS Berlijn, II Juni. (H. N.) Te Berlijn ert in verschillende deelen van Duitschland was het Zondag buitengewoon warm. Op sommige plaatsen werd een temperatuur van 34 graden Celsjns geregistreerd. Tegen den avond werd het weder koel en viel er veel regen. Ook Maandag heeft het voor een groot gedeelte van den dag geregend. Daarna is de tempera- tuur weer gestegen. In Zuid-Brandenburg en Noordelijk Silezie heeft het Maandagnacht hevig geonweerd. In Guben staat geen telegraafpaal meer overeind en een 7-jarig jongetje, die door afknappende electrische draden werd getroffen, is op slag gedood. De groote tribune op het veld van de gymnastiekvereeniging is ingestort. In Sagan zijn tal van laaggelegen huizen ondergeloopen en de vruchtenoogst is vernietigd. Tusschen Guben en Breslau is de straat weg op tal van plaatsen weggeslagen. Groote gaten zijn geslagen in de bedijking van verschillende rivieren en hier en daar heb ben reeds overstroomingen plaats gevonden. DE DUITSCHE KABINETS FORMATIE DE VERDEELING VAN DE BUIT B e r 1 ij n, II Juni. (H. N.) De sociaal democratische rijksdagfractie komt vanmiddag om 1 uur bijeen om een beslissing inzake de vorming van het kabinet te nemen. Hoogst waarschijnlijk zal de fractie Hermann Muller met het voeren der onderhandelingen belasten, voor het geval de rijkspresident gevolg geeft aan zijn voornemen om de opdracht tot vor ming van het kabinet aan de sociaal-democra ten te geven. Verder zal vanmiddag beraad slaagd worden over het regeeringspiogramma, op grond waarvan de onderhandelingen met de overige partijen zullen worden gevoerd. Ech ter is het nog niet zeker, of dit programma reeds in onderdeden zal worden vastgesteld, zooals door het centrum is verlangd. De rijksdagfractie schijnt van opvatting te zijn, dat een gedetailleerde formuleering van het programma niet noodig is en dat volstaan kan worden met te constateeren, dat bij de daar voor in aanmerking komende partijen dc wil voor het tot stand brengen van de groote coolitio aanwezig is. Of dit standpunt echter door de overige partijen zal worden aanvaard, blijft intusschen of te wachten. De onderhandelingen zullen vermoedelijk wel niet voor Woensdag officieel kunnen beginnen, daar het kabinet eeist morgen zijn ontslag neemt en eerst dan de opdracht tot vorming van het nieuwe kabinet aan Hermann Müller kon worden gegeven. Het centrum schijnt zijn ptogramma reeds in hoofdtrekken vaslgesteld te hebben, hoewel omtrent den inhoud stil zwijgen wordt bewoard. De fractie der Duit- schc volkspartij zal haar standpunt Woensdag eerst bepalen. Verwacht wordt, dot zij zich principieel accoord zal verklaren met de vor ming van dc groote coalitie. Hetzelfde geldt voor de democratische fractie, die eveneens Woensdag vergadert. Na de onderhandelingen over het programma zullen dun de onderhan delingen over de bezetting van het nieuwe kabinet beginnen, waarin de socialisten het rijkskunselierschap, het ministerie van binnen- londsche zaken en dat van financiën verlan gen, waarvoor de aungewezen candidatcn Her mann Müller, Severing en Hilferding zijn. Intusschen is het mogelijk, dat Kohier (een- tium) minister van financiën blijft, daar de mogelijkheid bestaat, dat cr anders geen over eenstemming zal worden bereikt tusschen do sociaal-democraten en democraten, die den oud-minister Reinhold de portefeuille van fi nanciën opgedragen willen zien. In dat geval zouden de sociaal-democraten aanspraak op het ministerie van justitie maken. Wat de door het centrum begeerde ministerposten betreft, verwacht men dat Brauns minister van arbeid zal blijven, hoewel cr geruchten gaan, dat deze besloten moet zijn om af te treden. Voorts maakt het centrum aanspraak op de weder- bezetting van den post van staatssecretaris in dc rijkskanselarij. De Duitsche volkspartij zal in het nieuwe kabinet dr. Stresemann en dr. Curtius willen behouden. Voor de Duitsche olkspartij is de voornaamste kwestie voor haar deelneming aan de coalitie, op welke wijze zij de Pruisische regeering vertegenwoordigd zal worden. Op welke portefeuille de democra ten aanspraak maken, is nog onzeker. Ver wacht wordt, dat Gröner rijksweerminister zal blijven. DE SPOORWEGRAMP IN ZUID-DUITSCHLAND GEEN AANSLAG INTERVIEW MET DEN STOKER B e r 1 ij nII Juni. (V. D Naar van wel ingelichte zijde wordt meegedeeld, is de oor zaak van het spoorwegongeluk bij Neurenberg nog niet opgehelderd. Voor zoover men tot nu toe heeft kunnen nagaan, is er geen reden om aan tc nemen, dat ten aanslag is geschied. Dc ramp geschiedde op een cogenblik, dat de trein een snelheid had van 80 K.M. Het schiint, dat de locomotief ergens mee in aanraking is geko men, waardoor het gevaarte is omgeslagen. Of er zich nu een voorwcip op de lijn heeft bevonden, of dat cr een as van de locomotief is gebroken, is nog niet uitgemaakt. De directeur van dc Reichsbahn, Doipmül- Icr, heeft evenals rijkskanselier Marx, rijkspre sident Hindenburg en de rijksminister voor 't verkeerswezen, zijn deelneming" betuigd aan do nagelaten betrekkingen van de slachtoffers. Berlijn, II Juni. (V. D.) Dc B. Z. am Mittag publiceert een onderhoud van haar cor» respondent te München met den 39-iariger» stoker van den verongelukten D-*-ein Fleisch- hut, die bij dc ramp slechts lichte verwondingen heeft opgeloopcn. Naar hij vertelde, bemerkte hij korten lijd, nadat de trein den linkerbocht gepasseerd was, dat de locomotief slingerde. Hij had den in druk, dat op dit oogenblik de locomotief reeds uit de rails geloopen was. Het slingeren werd zóó ernstig, dat de machinist met alle macht remde. Het ongeval had in een enkele seconde plaats. Hij meende, dat de locomotief door de ontsporing het voorste gedeelte van het assen- stel verloren he: ft en tengevolge daarvan over den kop sloeg. Het bewustzijn heeft hij niet verloren. Aan de omstandigheid, dat hij zich tusschen de locomotief en den tender bevond, heeft hij waarschijnlijk zijn leven te danken. De machinist schijnt voor het omvallen van de locomotief eraf geslingerd te zijn endaarna er tc zijn onder gekomen. DE RECORDVLUCHT NAAR INDIË. Dc Princess Xenia met kapitein Bernard en de hertogin van Bedford aan boord is Zondag te Sofia aangekomen. „J.iüi KROMMENIE BREED Acn 1S3 e.M. «gOU PER J METER BREED 200 c.M. PER METER 3.80 Groote voorraad. FORTMANN HEHENKAMP Eangestraa» 63 tegenover do Krommcstr. Tel. 88. Vanaf Zaterdag 16 Juni 's-middags en 's-avonds SYMPHONIE EN JASZ-BAND voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. DE DUITSCHE HERSTEL BETALINGEN DEFINITIEVE VASTSTELLING BEPLEIT EEN RAPPORT VAN PARKER GILBERT B c r 1 ij n, II Juni. (H. N.) Parker Gil bert, de agent-generaal voor de betalingen op rekening van de schadevergoeding, heeft een nieuw rapport gepubliceerd, waarin hij weer eenige beschouwingen omtrent dc werking van het Davvesplan geeft. Hij wijst er op, dat dooi het Dawesplan het verlcouwen in het economi sche leven van Duitschland en den wederop bouw van Duitschland hersteld is. Voor zoo ver het Dawesplan de zekerstelling van dc be talingen voor de schodeverg-oeding ten doel had, is dit bereikt. 'Dit succes mag echter niet uit het oog doen verliezen, dat de deskundi gen, die het plan opstelden, zelf als cinddoci de definitieve vaststelling van de schadever goedingsverplichtingen op het oog hadden en dot het in het belang zoowel van de schuld- eischers van Duitschland als van Duitschland zelf is, dat een definitieve regeling der scha devergoeding zoo spoedig mogelijk door een gemeenschappelijke overeenkomst tot stand komt, zoodra dc omstandigheden dit veroor loven. Met het rapport van den agenr-gene- aol zijn ook de rapporten van dc trustee voor de Duitsche spoorwegobligaties, van den commissaris bij dc rijksspoorwegmaatschap pij en nog ervkelp andere rapporten gepubli ceerd, waarin eveneens op vaststelling von het definitieve bedrag der schadevergeding wordt aangedrongen. De aandacht verdient ooral het rapport van de trustee voor de spoorwegobligaties, dat een principieele nieu we regeling van het gehecle complex der Vraagstukken, betrekking hebbende op dc rijksspoorwegen, schijnt aan te kondigen. SCHEEPSRAMP HONDERD TWINTIG CHINEEZEN VERDRONKEN Londen, 11 Juni. (H. N.) Volgens een bericht uit Hongkong zijn bij den ondergang van het riviervaartuig Kosjau, dat van Hong kong naar Woetsjau onderwee was., 120 Chincezen om het leven gekomen. Ongeveer 320 personen werdö» gered. DE STAKING IN DE RIJN SCHEEPVAART. Beide partijen verwerpen de scheidsrechterlijke uitspraak. Nadat de arbeiders reeds dc uitspraak van het ministerie van arbeid hadden afgewezen, hebben ook de weikgeversvereenigingen ver klaard haar niet; to kunnen aanvaarden^ DE GASVERGIFTIGING TE HAMBURG DUITSCHLAND GAAT VRIJ UIT HET OORDEEL VAN EEN BRITSCH MINISTER Londen, 11 Juni. (H. N. Draodloos). In antwoord op een desbetreffende vraag heeft Locker Lampson, de onderstaatssecretaris vooi buitenlandsche zaken, in het Lagerhuis ver klaard, dat volgens de verplichtingen, welke de Duitsche regecring in het verdrag van Versail les op zich heeft genomen, de vervaardiging en het opslaan voor in- en uitvoer van phosgeen- gas voor oorlogsdoeleinden verboden is. Voor industrieel© doeleinden was dit wel veroor loofd, docli dc vergunning was tot drie fabrie ken beperkt en de productie was tot een maxi mum van 5 ton per dag beperkt. Er waren geen belommerende bcpolingen voor het op slaan van phosgcengas voor industrieele doel einden. Het bericht, dat de Duitsche referring in ge breke is gebleven om de bepalingen van het verdrag van Versailles na te komen is onjuist. Het is de Engelsche regeering onnoodig voor gekomen om een stap te doen oh in ver band met de ontploffing te Hamburg ordt een officieel onderzoek door de Duitsche autoritei ten ingesteld In antwoord op ccn andere vrnog zeide Locker Lampson nog, dat, indien er eenige inbreuk op het verdrag zou worden gemankt, de volkenbond daartegen terstond zou opko men en een onderzoek zou instellen. COMMUNISTISCHE PROPA GANDA IN ENGELAND RUSLAND STEUNT GELDELIJK Londen, II Juni (H. N. Draadloos.) De minister van binnenlandsche zaken heeit Maondog in het Lagerhuis medegedeeld, dat een onderzoek aan het licht heeft gebracht, dat cr twee soorten van transacties zijn, welke ongetwijfeld als een kanaal moeten wor den beschouwd, waardoor in het tijdvak van Juli 1927 tot April 1928 Russisch geld aan dc communistische organisotie in Engeland is verschaft. Dc eerste soort dezer transacties kwam tot stand door bemiddeling van een employe in de va'uta-ofdeeling van de Na- rodny-hank te Moskou. Sommige dezer transacties waren aan de directie van do bank bekend en ten gevolge van het onder zoek is dc betrokken employé op 20 April ontslagen. Dc totale bedragen, bij deze trans acties betrokken, beliepen tot het voorjaar 14202. Bij een aantal grooterc tiansoctics waren twee andere personen betrokken. Het totale bedrag dezer transacties bedroeg von 5 Juli 1927 tot 2 April 1928 ten minste 13.769. Deze twee personen zijn voor den rood van beheer van dc bank gedaagd en konden geen bevredigende verklaring van hun transacties geven, waarop zij ontslagen zijn. Door bemiddeling van deze drie personen is in totaal van Juli 1927 tot 20 April 1928 niet minder dan 27.988 uitgegeven. Dc di rectie van de Narodnybank verklaart, dat haar niets van deze transacties bekend was en dat zij dc leden van het personeel, die daarbij betrokken waren, ontslagen heeft. SPOORWEGONGELUK IN AMERIKA DERTIG GEWONDEN Londen, II Juni (V. D.) Naar uit Oxford in den staat Missouri wordt gemeld, is daar bij ccn spoorwegongeluk oen 30-tal personen gewond, o.w. 16 zwaar. Bij verscheidene ge wonden roest men voor het leven. HET LOT DER ITALIA DE BEMANNING IN EEN HACHELIJKE POSITIE DE REDDING ZEER MOEILIJK Oslo, 11 Juni (H. N.). Uit Kingsbay wordt gemeld, dat de Citta di Milano thans gere geld in drae.dlooze verbinding met dc Itolia staat. De marconist van de Italia verklaart telkens, dat alles wel is en spreekt ook tpl- kens de hoop uit, dat spoedig hulp zal ko men opdagen. Bij het losraken van den gon del vnn de Italia kwamen Nobile en 7 zijner metgezellen op den grond terecht, waarbij 2 hunner gewond werden. De overigen dreven, zooals reeds bekend, 30 K.M. of. Beide afdec- lingen hebben echter voldoende levensmidde len voor 45 dagpn. Naar gemeld wordt, be gint het ijs ten Noorden van Spitsbergen te breken, waardoor de hoop gewekt wordt, dat het hulpschip spoedig in staat zal 2Ïjn door het ijs heen te breken. Ook zijn er thans drie vliegtuigen gereed om gemeenschappelijk een onderzoekingstocht te ondernemen. n HET WEER VAN MORGEN. UI Hoogste Barometerstand: 771.S Clermont. Hl Laagste Barometerstand: 747.4 Hf Rost. Verwachting tot den avond van 13 Juni. Hl Zwakke tot matige Zuld-Weste- lijkc tot Zuidelijke wind, licht tot half bewolkt, droog weer, warmer overdag. Krommestr. 4-6-8 Langestr 52 TEL. 341 TEL: 529 Lavalières f 0.95. Prima crepe de chine. I Zak ceintures - Pau de Suède Ceintuurs. - Gespen. m m Oslo, II Juni (H. N.). De Citta di Miltino heeft Zondag opnieuw verbinding met de Ito-: lin gehad. Meegedeeld wordt, dot de beman ning zich in een zeer moeilijke positie be vindt cn hulp noodig heeft. Gistermiddag heeft het Italiaansche gezant schap te Oslo opnieuw bericht van de Citta di Milano ontvangen. Volgens dit bericht is de bemanning van de Italia bij de landing op bet ijs in drie deelen gescheiden. De mid* delsto groep, waarbij Nobile zelf zich bevindt, bestaat uit zeven menschen. Een .van hen heeft een gebroken been. Do tweede groep bestaat uit twee, do derde uit drie man. De Inotsten hebben geen verbinding met dc ove rigen en hebben geen levensmiddelen cn ook geen Poolkleeding. Zij hebben getracht Smith te bereiken. Waar zij zich op het oogenblik bevinden, is niet bekend. De radiogTnmmen van dc Italia zijn veel zwakker geworden cn bevatten nog slechts korte berichten over den toestand von de Italia. Deze zou zeer kritiek zijn, daar men bevreesd is, dat de ijsschotscn, waarop de mannen zich bevinden, naar de open zee drijven. Volgens een ander bericht, aldus de N. R.C., telde de groep, waarbij Nobile zelf be hoorde, negen man cn werden zeven man 2 ge leerden, een monteur, 3 mecaniciens en de journalist dr. Lago, van dc Populo d'Italia, met het hulsel van het luchtschip verder meegesleept, nadat reeds één gondel verlo ren was. Nobile heeft van den scheepsdokter van de Citta di .Milano telegrafische aanwij zingen gekregen vooi de behandeling van de gewonden. Het drijfijs met de schipbreukelingen drijft noord-westwaarts. Dit bericht is later echter in dier voege aangevuld, dat ook thons van drie groepen sprake is; een van zes. met No bile en twee gewonden, 30 KM. meer naar het oosten een groep von zeven, en eindelijk de drie, van wie men niet go?d weet, waar zc zijn. De Italiaansche gezant te Moskou heeft gis-' teren aan do sovjetregeering het officiecle verzoek van zijn regeering overhandigd, om ccn ijsbreker naar Spitsbergen te zenden om Nobile te redden. De sovjetregeering heeft reeds haar grootsten ijsbreker bevel gegeven zich klaar te maken om op slag naar SpitJf- bergen tc vertrekken. Een andere ijsbreker vertrekt naar het eiland de Hoop. Naar uit Oslo blijkens een Berlijnsch tcle- gram der N. R. C. d.d. II Juni wordt ge* meld, is men tc Koningsbaai thans overtuigd van de echtheid der signalen van Nobile, maor hcerscht nog sterk scepticisme ten op zichte van de mogelijkheid tot redding. Een bericht, volgens hetwelk de vlieger Luetzow- Holm op zijn verkenningstocht twee gewon den van de Italia in Brandybooi had gevon den, wordt door het ministerie van oorlog te Oslo tegengesproken. Nobile bevindt zich volgens de laatste door hem uitgezonden berichten op een gioote ijsschots. Er bestaat gevaar, dat hij in open zee is geraakt De ijsschots heeft zich name lijk reeds aanmerkelijk verplaatst. Het eerste Zweedschc hulpschip Quest is te Koningsbaai aangekomen, maar het tweede, Tanja, met drie vliegtuigen aan boord, kan Spitsbergen niet voor het einde der week bereiken. Dc Citta di Milano heeft Zondag vier maal verbinding met de Italia gehad. De bemanning van de Italia gewaagt van sterken Avind, waardoor zij afgedreven is. De situatie is thans 45 K.M. ten noorden van kaap Smith en 30 K.M. ten oosten van het eiland Foyn. Tengevolge van spleten in het ijs kon de bemanning het land niet bereiken en deze spleten zullen het ook zeer nv*s.ilijk maKcn haar met sleden te Ifulp komen. Do Italiaansche ambassade te Berlijn is van meening, dat de redding van de bemanning der 'Itlia nu geen groote moeilijkheden in den weg zal staan, maar deze meening schijnt meer p Italiaansch optimisme, dan op ken nis van zaken te zijn gegrond. De Italiaansche gezant te Oslo heeft nog verder vernomen, dat de accumulator van het radioapparaat van de Italia binnen Aveïnige dgen uitgeput zal zijn. De aankomst van den Italiaanschcn vlieger Maddalenh Avordt te Oslo met het grootste ongeduld afgewacht. Lüt- zoav Holm zal zoo spoedig mogelijk in Oos* telijke richting verder vliegen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1