B. N IE WEG i BUITENLAND. Theemeubelen DE ÊEMLANDÊQ Verhuring van Lips safe-loketten LINOLEUM Om zakera Te maken Een tijdje Een „Keït'e" BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS pcr maaoden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per PRIJS DER ADVEBTENTIER van 1—4 regels I 1.05 mei inbegrip van een bewijsnummer, Vrijdag 15 Juni 1928 N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4° in de nieuwste uitvoeringen. LUCHTVAART Firma M. A. Ramselaarj KUNSTZIJDE RANDSTOF 'AMERSFGÜMSCH DAGBLAD week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-% Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECTEUR- UITG EVER! J.VALKHOfT elke regel mee» f0.25. Llefdadlghelds-advertenttli» voo» de helft van den prijs. Kleine AdvertentiSo „KEIT1ES" bi) vooruitbetaling 3 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaaiseo t I.8ewi)snummer extr» 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* 26e Jaargang No. 29a DE DUITSCHE KABINETSCRISIS MOEILIJKHEDEN TUSSCHEN D.V.P. EN SOC.-DEM. B g r 1 ij n, 14 Juni. (H. N.) De gecombi neerde vc.gadcring der besturen van de ccn- trumsfracties „van rijksdag en landdag, die vandaag zal plaats '\cbben, is tot morgen uit gesteld, evenals de vergadering van de rijks dagfractie, die vana/o.id om 6 uur zou plaats hebben. Voor zoover het centrum in aanmer king komt, is een beslissing omtrent de regee- ringsvorming vandaag dus niet te verwachten. De sociaal-democratische rijksdagfractie hield venavond een zitting, waarbij ook de Pruisi sche minister-president Braun tegenwoordig was. De zitting duurde eenige uren. In het com muniqué, dat na afloop van de zitting verkrijg baar werd gesteld, wordt o.a. gezegd, dat bij de beraadslagingen meegedeeld is, dat de fractie der Duitsche volkspartij nog steeds vasthoudt aan den eisch, dat met het nieuwe kabinet in het rijk een reorganisatie van de Pruisische regeering moet plaats hebben. D' sociaal-democratische rijkrdagfrnctie weigert echter om staatsrechterlijke redenen een druk op de Pruisische regeering of op de par tijen in Pruisen te oefenen om tot een reorga nisatie van de staats.egeering te geraken. B e r 1 ij n, 14 Juni. (H. N.) Hermann Mul ler heeft vanmorgen een onderhoud gehad mei den Pruisischen minister-president dr. Braun over den eisch der Duitsche volkspartij, om ook in Pruisen een groote coalitie tot stand te brengen. Braun verklaarde echter, dat het on mogelijk was, dat de Pruisische slaatsregeering haar samenstelling afhankelijk maakt van een cisch der rijksdagDartijen. Dit zou een degrada- datie der Pruisische staatsregecring en een in breuk op haar onafhankelijkheid beteekenen Het bericht, dat dr. Braun eenigen tijd met va- cantie zal gaan, wordt tegengesproken. B e r 1 ij n, 14 Juni. (H. N.) De onderhan delingen over de vorming van het kabinet zijn nog niet veel opgeschoten, waarvoor de beslis sing van de Duitsche volkspartij om aan de vorming van de groote coalitie slechts deel te nemen, mits de partij ook deelreemt aan de vorming van de groote coalitie in Pruisen verantwoordelijk is. Dc onderhandelingen wor den vandaag voortgezet. Men verwacht, dat de kabinetsformateur vanmorgen de noodige stap pen zal doen om duidelijkheid te scheppen. De kans. dat de eischen van de Duitsche volks partij ingewilligd zullen worden, wordt als ge ring beschouwd en in de kringen van den rijks dag wijst men er op, dat Hermann Muller zeer goed de mogelijkheid heeft om ook zonder de volkspartij een kabinet met een behoorlijke meerderheid tot stond te brengen. Hermann Muller bij Stresemann. B e r 1 ij n, 14 Juni. (V. D.) De rijksminis ter van buitenlandsche zaken dr. Stresemann, blijft voorloopig nog te Berlijn. Een bepaalde datum voor zijn vertrek is nog niet vastge steld, zoodat de minister wel tot het einde van de onderhandelingen inzake de regeeringsvor- ming te Berlijn zal blijven. Berlijn, 14 Juni. (V. D.) In aansluiting op de zitting van de sociaal-democratische rijksdagfractie heeft de afgevaardigde Müller- Franken een onderhoud gehad met Stresemann. AUTOBUS IN BRAND TALRIJKE GEWONDEN K a 1 i s c h 14 Juni. (V. D.) Bij Kalisch is het benzinereservcir van een met 24 perso nen bzette autobus in brand gevlogen. De wogen ging in vlammen op. Bijna alle inzit tenden bekwamen ernstig letsel. DOOR DEN TREIN GEGREPEN VIER DOODEN Rome, 14 Juni. (H. N.) Op een spoor wegovergang bij Malfetta is een wagen door een trein gegrepen en vernield. De vier inzit tenden werden gedood. KOLENSCHIP GEZONKEN. Zeven dooden. L o n d e n, 1 4 J u n i. (H. N.) De stad Sydney en het kustgebied aldaar is door een wervel storm bezocht, waardoor veel schade is aan gericht. Voor zoover tot nu toe bekend, is ten persoon in de stad door den bliksem getroffen. Een kolenschip is gezonken, waarbij 7 per sonen zijn verdronken. BANDIETEN IN ACTIE. Te Kansas City zijn bandieten een bank bin nengedrongen; zij hebben zich von 60,000 dollar meester gemaakt en gingen er vervol gens von door langs de straten, die vol gede legeerden waren van de republikeinsche natio nale conventie. Dc bandieten schoten naar alle kanten; twee politieagenten en een voorbijgan ger zijn ernstig gewond. NEGEN BOERDERIJEN VERBRAND. Weimar, 14 Juni. (V. D.) Donderdag morgen zijn in het Thüringsche dorp Rein- holterodë negen boerderijen afgebrand. Ook de toren van-de kerk is door het vuur ernstig beschadigd. DE DUITSCHE RIJKSDAG LOEBE ALS PRESIDENT HERKOZEN Berl ij n, 15 Juni. (V. D.) Nadat door den voorzitter van het seniorenconvent de rijks dag hedenmiddag geopend was, werd on middellijk tot de verkiezing van een voorzit ter overgegaan. Dc soc.-dem. J.oebc werd met 318 stemmen gekozen. 11ij nam het voorzitterschap onmiddellijk over en sprak een rede uit, waarin hij toezegde alles te zul len doen om den vruchtbaren arbeid van den rijksdag te bevorderen cn strikte onpartijdig heid bij de vervulling zijner functie tc zul len betrachten. B c r 1 ij n, 14 Juni. (H. N.) Dc Duitsche rijksdag heeft, gelijk men weet, met 318 van de 446 stemmen Loebc tot voorzitter van den rijksdag herkozen. Locbe aanvaardde zijn ambt met een toespraak, waarin hij er op wees, dat Duitschland sedert 1020 zichtbaar vooruil is gekomen, doch dat nog veel werk tot weder opbouw van het rijk moet worden verricht. Hii hoopte, dot men in deze zittingsperiode tot een vaststelling van het bedrag der schadever goeding cn tot een bespoedigde ontruiming van hei bezette gebied zal geraken. Eerst dn" zal de politiek tot verzoening van dc volken waarvoor de afgeloopen verkiezingen de noo'1 akelijke voorwaarden hebben geschapen, ter volle haar uitwerking kunnen doen gevoelen De verkiezingen voor de ondervoorzitter brachten in zooverre een verrassing, dot de Duitsch-r.ationalen, die aanspraak maakten oT den post van eersten vice-president, zich mei Het derde vicc-presidentschop moesten tevre den stellen Tot eersten vioe-president word d centnimsofgcvaardicde Esser, tot tweed» vice-president von Kardorff van de volkspark «n tot derden vice-president graaf 1 hüringen. Dultsch-nationaal gekozen. DE VERWARRING IN CHINA PLUNDER NGEN TE TIENTSIN EEN ARSENAAL IN DE LUCHT GEVLOGEN Londen, 14 Juni. (V.D.). Volgens be richten uit Tientsin is dc bevolking daar zeer ongerust tengevolge van dc voorkomende on lusten. In alle dcelen der stad wordt gescho ten. De verdedigingsmaatregelen der buiten landsche settlements blijken evenwel toerei kend. In de Chineezenstad worden echter mannen vrouwen en kinderen zonder vorm van proces neergeschoten. De straten cn de rivier zijn met dooden bezaaid. De vrees onder de be volking is groot. Het arsenaal tc Tientsin is gisterochtend door tot nu toe onbekende ooi zaak in dc lucht gevlogen. Er zijn tal van dooden cn gewonden Vierhonderd roovers in burgerkleeding zijn door Japonsche troepen ontwapend. De toestand tc Peking. Woensdag heeft generaal Yen Sji Sjan te Ptking een bezoek gebracht aan de gezanten van Engeland, Ver. Staten, Japon, Duitschland en Frankrijk. Hij herhaalde daarbij zijn toezeg ging, dat leven en eigendommen van do bui tenlanders tc Peking beschermd zullen worden. Een uiterlijk blijk van de over winning der nationalisten. Uit Washington wordt gemeld, dat aldaar de vlag van de nationalistische regeering van Nanking is geheschen op het Chineesche ge zantschap. De dood van Tsjang T^o-Lin nog niet officieel bevestigd. Dc correspondent te Moekden van de Tokio Asahi heeft het gerucht bevestigd, dat Tsjang Tso-Lin, omtrent wiens toestand allerlei ge ruchten in omloop waren, is overleden. Hij zóu al gestorven zijn op 4 Juni. In Tokio is echter nog geen officiecle beves tiging van de geruchten nopens den dood van maarschalk Tsjang Tso-Lin ontvongen. Het paleis te Moekden wordt streng bewaakt en de dokters, die den patiënt behandelen, blijven in het paleis wonen. Toegegeven wordt, dat de maarschalk ernstig ziek is, maar verder niet. Aan het gerucht, als zou hij reeds op 7 Juni gestorven zijn, wordt weinig geloof gehecht, aangezien zich don binnen 8 dogen wel al lief hebbers voor zijn rong en opvolging zouden aangemeld hebben. Niettemin blijft het moge lijk, dat in het palcis door de onder-bevelheb bers reeds een stille strijd gestreden wordt. Dc Japanschc consul, die alle dagen laat informee- ren, krijgt steeds hetzelfde stereotiepe ant woord, maar is niet binnengelaten. De toestand te Moekden is kalm. DE SALARISSEN DER FRANSCHE MINISTERS. Verhooging overwogen. Parijs, 14 Juni. (H. N.) Noor een dei bladen meldt, wil de Fransche regeering een verhooging der ministersalarisscn voorstellen. Voor den oorlog was dit salaris 6O.C0O frarr; per jaar, terwijl het thans 80.000 franc be draagt. Hoewel de salarissen der ambtenaren over het algemeen in overeenstemming met de tegenwoordige waarde van den franc zijn gebracht, is het salaris der ministers niet naar verhouding verhoogd. voor Amersfoort cn Omstreken Langegracht No. 4 Telefoon 304 AMERSFOORT KRO -7) iEN IE BREED IS3 c.M. <J3U PER qJ METER BREED 20U c.M PER METER 3.S0 Crootc voorraad. FORTMANN HEHENKAMP Langestraat 63 tegenover dc Krommestr Tel. 68. voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462 HET NIEUWE ENGELSCHE GEBEDENBCEK VERWERPING DOOR HET LAGERHUIS Londen, 14 Juni. (V. D.) Heden was si' William Joynson Hicks, de Min ster van hm» nenlondsche zaken, de eerste spreker in hel Lagerhuis, die hel woord voerde over de wij zig.ngen in het Prayerbook. De minister verklaarde zich legen de voo- gestelde wijzigingen, hoewel hij betreurde na den premier Baldwin tegenover zich te vinden Aan de hond van een overzicht van de tot standkoming van dit Prayerbook kon evenwel zijn mcening niet anders zijn; ingeval de wij zigingen toch mochten worden aangebracht, stond te vreezen, dat de denkbeelden van voo- de reformatie weer ingang zouden vinden Spr. moet er dan ten krachtigste voor waarschu wen. Lord Hugh Cecil ontkende, dut in het ni :*v we gebedenboek ook een nieuwe doctrine is vervat. Een nad. r bericht houdt in, dat het Lager huis met 266 tegen 220 stemmen het nieuwe ontwerp voor het Prayerbook heeft verwor pen. DE ZEELIEDENSTAKING IN AUSTRALIË EEN PLOTSELING EINDE De staking op do Australische stoomvaart lijnen is gisteren plotseling geëindigd, door dat de recders dc eischen van den zeelieden- bond hebben ingewilligd. De staking heeft precies 14 weken gcduuid en werd veroor zaakt, doordat een reederij een schip naai Sydney wilde zenden met één kok minder dan het gebruikelijk aantal. Alle koks hebben toön het werk neergelegd, omdat zij vreesden, da* op &lle booten één kek ontslagen zou worden, waarna de zeelicdenbond voor hun belangen opkwam en dc staking van het overige pet- soneel gelastte. f DE MOORD OP RASPOETIN. Een aanklacht. P a r ij s14 Juni. (H N.) De dóchter van Raspoetm, de weduwe Selofjef, heeft tegen den vorst Fclix Joessoepof en grootvorst Di- mitri Plalewitsj, die zij op grond van het boek van vorst Joesopof verantwoordelijk stelt vooi den moord op haar vader, een eisch tot scha devergoeding van 25 millioen francs ingediend. HET LOT DER ITALIA DE HULPVERLEEN ING Op een vraag van het Acht Uhr Abendblntt aan het Amerikaansche departement van mu rine, of dit het luchtschip Los Angelos voor de redding von Nobile beschikbaar wil stellen, werd geantwoord, dat het departement zeer betreurde niet met dit luchtschip aan het red dingswerk te kunnen deelnemen. Uit Vodsoe wordt gemeld, dot het vliegtuig inot majoor Muddalena gisteren oldaai is uan- gekomen cn hedenavond naar Kingsbny zal vertrekken Een bericht d.d. 14 Juni uit Kingsbny houdt in: De Braganza is in den nacht vertrokken en zal dc Hobby aan het eind van Straat Hinloo- pen ontmoeten. De Braganza zal vliegtuigen aan boord nemen en verder gaan naar de Noordkaap. Dc vliegers zullen dc hondensleden bijstaan door depóts neer te werpen. Verder zullen ze de drie leden van de bemanning von de Italië zoeken, die op weg waren gegaan om Isnd tc zoeken. Het succes van deze plannen hangt er van af, of de gesteldheid van het ijs niet slechter zal worden. Heden was het mooi weer en helder. Stockholm, 14 Juni. (V. D) Morgen»* ochtend stijgt het groote vliegtuig Uppland met kapitein Tornborg op om naar Spitsber gen te vliegen. Het vliegtuig werd door de regcering uitgerust; aan boord bevindt zich een ollcdige radio. I I e I s i n g f o r s, 14 Juni. (V. D.) Een llalioansch regecringsvertcgcnwoordiger heeft hij de Finsche regeering de medewerking in geroepen voor de redding van Nobi'c. De Finsche generale stof heeft reeds ge- racht met de Citta di Milano in verbinding te komen; tot dusver evenwel zonder resultaat Zooals men weet zou ook nog een ander Ita- liaansch vliegtuig, behalve dat van Maddalena, deelnemen aan de pogingen tot opsporing en redding van Nobile. Bij de marine-autoriteiten bier te lande is althans bericht ontvangen, dot de Ita'iaansche vlieger Pcnso Pierluigi den 12en dezer met een Dornier-Wall-vliegtuig is opgestegen, over Nederland zou vliegen en waarschijnlijk Schellingwoude zou aandoen. Een Fransch vliegtuig aan Amundsen aangeboden. Volgens een mededceling van het Franschö ministerie van marine is besloten majoor Guil- baud met zijn watervliegtuig, dot voor een Oceaanvlucht in gereedheid gebracht was, tc beschikking van Amundsen te stellen voor zijn hulpexpeditie voor Nobile. Guilbaud zal zich morgen naar Bergen begeven. De Braganza bij Moffen-eiland. Het s.s. Braganza is gisterochtend, na langs de Noorsche eilanden op do N.-W. kust van Spitsbergen gevaren tc zijn, verder naar het O. doorgedrongen ten N. van Moffen-eiland te midden van drijfijs, dot de vaart bijna onmo gelijk maakt. HET WEER VAN MORGEN. Barometerstand: 70.0 712.4 Hoogste Lacoruna. Laagste Barometerstand: Ingö. Verwachting tot den avond van 15 Juni. Krachtige tot matige, later wel licht. afnemende Zuid-Westelijke tot Westelijke of Noord-Westelijke wind, aanvankelijk zwaar bewolkt lot betrokken, later afnemende be wolking, regen- of onweersbuien, iets koeler. ELECTRISCHE SPOORWEG MIJ. In de op 13 Juni 1928 gehouden Algemcene Vergadering van Aandeelhouders in de Elec- trische Spoorweg Maatschappij werden de ba lans en Winst- en Verliesrekening over het afgeloopen jaar goedgekeurd en besloten tot een dividenduitkeering von 6.25 per aan deel. De aan de beurt van aftreden zijnde Com missaris, de heer J. H. Kann, werd herkozen. EERSTE NED. ELECTRISCHE TRAM MIJ. In de op 13 Juni 1928 gehouden Algemcene Vergadering van Aandeelhouders in de Eerste Ncderlandsche Electrische Trammaatschappij, weiden de balans en winst- en verliesrekening over het afgeloopen jaar goedgekeurd cn de aan de beurt van aftreden zijnde Commissa ris, de heer G. S. de Clcrcq, herkozen. MIJ. TOT EXPL. VAN TRAMWEGEN. In de op 15 Juni 1928 gehouden vergade ring van aandeelhouders in de Maatschappij tot Exploitatie von Tramwegen werden de ba lans er. winst- cn verliesrekening over het ol- geloopen jaar goedgekeurd en besloten tot een dividenduitkeering van 11.op dc aandeden Serie A. De aan dc beurt van aftreden zijnde Com missaris, dc heer Dr. H. van Manen, werd herkozen. NOORD-ZIUDHOLLANDSCHE TRAM WEG MIJ. In do op 13 Juni 1928 gehouden algcmecne vergadering van aandeelhouders in de Noord- Zuid-Hollnndsche Tramweg Maatschappij werd verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en werden balans en winst- cn verliesrekening per 51 December 1927 goedgekeurd. Besloten werd tot een dividenduitkeering van 6 Dc aan de beurt van aftreden zijnde Commissaris, de heer Jhr. Mr H. G. van Holthe lot Echten, werd herkozen. Krommestr. 4-6-8 Langestr 52 TEL. 341 TEL: 529 De nieuwste dessins, t 1.90 per El, 120 cM> breed. HET STORMWEER VAN GISTER DRIE BAKKEN LOSGESLAGEN EN BINNENGESLEEPT EEN SCHOKKER IN NOOD Gisteren is de sleepboot „Maassluis" van L. Smit en Co/s Internationale Sleepdienst met een sleep van vier bakken, elk geladen met bözalt, dat bij de Delflandschc hoofden moest worden gestort, den Nieuwen Waterweg uitgc- vuren De sleep was ongeveer een uui in zee toen dc wind opstak, en door dc hevige storm vlagen braken de sleeptrossen van de drie achterste bakken. De andere bok bl-.ef met do sleepboot verbonden. Dc andere losgeslagen bokken met iedei twee man nan boord dreven stuurloos rond. De „Maassluis" koerste met don overgebleven buk naar Hoek van Holland terug. Inmiddels werd assistentie verkregen van de sleepboot „Atlas", eveneens van L. Smit en Co/s Internationale Sleepdienst. Deze sleep dienst koos zee sn na eenige moeite werd op 500 M. ten Noorden van de pier weer contact gemaakt met de bakken. Door de hoogc zeeën zijn evenwel opnieuw twee bakken losgesla gen. Hierop heeft de loodscommissaris, omdat voor de beide losdrijvende booten gevaar be stond, bevel gegeven, dat dc reddingsboot moest uitvaren. Inmiddels echter was de At las" met den bak binnengevaren en onmiddel lijk daarna had dc sleepboot weer zee gekozen om de beide andere bakken bij te staan. Het is gelukt ook met deze schepen de verbinding weer tot stand te brengen en ze veilig binnen de haven te sleepcn. De reddingsboot is terug- gekoerd. Gistermiddag verkeerde te ongeveer twaalf uur voor de kust bij Katwijk, de Schevening- srhe schokker 250, die door het motorschip 398 gesleept werd, in nood, doordat onderweg dp tros, die beide schepen verbond, op ver scheidene plaatsen was afgeknapt, waardoor do stcike wind de schokker zwaar bestookte. Dc zeilen waren vernield, het roer was on klaar geraakt en de opvarenden verkeerden in levensgevaar. Inmiddels was van IJmuiden uit ten sleepboot ter assistentie vertrokken, aan wie het na eenige vergeefsche pogingen ge lukte verbinding met dc schokker te krijgen en deze naar IJmuiden te slecpen. De zeilen waren vernield, het roer was on klaar geraakt cn de opvarenden verkeerden in levensgevaar. Inmiddels was van IJmuiden uit een sleepboot ter assistentie vertrokken, aan wie het na eenige vergeefsche pogingen ge lukte verbinding met dc schokker te krijgen en deze naar IJmuiden te sleepcn. De Katwijksche reddingsboot stond klaar om uil te rukken, doch behoefde geen hulp to veileenen. Voordat de richting naar IJmuiden werd ingcs'ogen, trachtte dc sleepboot tegen den wind in naar Schevcningen koers te zet ten, doch door den sterken wind bleek dit onmogelijk, zoodat naar IJmuiden gevaren werd. Op de Zuiderzee. De Lemster-vischvloot, die gistermorgen ter vischvangst was uitgevaren, is door den storm overvallen en verschillende vaartuigen, die weer te Lemmer zijn binnepgtikomen, hebben meer of minder averij opgeloopen. De Lemmer 78 schipper A. Koornstra, en de Lemmer 91, schipper A. Scheffer, kwamen met gescheurde zeilen binnen. De kapitein van een binnenko mende motorboot rapporteerde dat hij door den storm de sleep had verloren. Op dc Oostcrschelde. Tijdens het stormweer van gisteren geraak ten de zeilschepen Hoop op Welvaart, schip per v. d. Adel, De Onderneming, schipper Hoogendoorn, en Vertrouwen, schipper Fluit, op de Oostcrschelde in nood, doordat de tui gage en zeilen overboord sloegen. Het ber- gingsvaortuig Trio der N.V. Hoogeboezem en v d. Tok's Bergingsbedrijf heeft allo schepen behouden te Wemeldingc binnengebracht, be halve De Onderneming, die door de Trio naar de Kreek is gesleept. Schip gezonken. Ten Noorden van Enkhuizen is gisteren bij stormweer een geladen tjalkschip gezonken. Van de opvarenden was tot gisteravond nog niets bekend.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1