F\ DUIM BURGER GOD mm. DE EEMLANDEU VALISERE ARNHEMSCHEWEG 26 DAMES MODEZAAK J.J. MOLENAAR Zaterdag 16 Juni 1S28 26e Jaargang No. 28b AM E R Een KEITJE zal zeker liw omzet verhoogen Want nimmer heeft 't KEITJE Verwachting bedrogen {Firma IV). A. Ramselaarl Badhanddoeken ABONNEMENTSPRIJS per 3 tnaandeo voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per -1week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIRECT EUR - UITG E.VEQ.' J.VALKHOFT PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 met Inbegrip van een bewOsnnmmef, elke regel meer 10.25. Llefdadlghelds-advertentlCo voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentliin „KE1T|ES" bü vooruitbetaling 1—3 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t 1.—. Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2» STERK WASCHECHT DIRECTOIRES COMBINAISONS <:@M&5*V„ WESTSinOEL TEUEF 805 AGENT VOOR j ERSFOORT DE PRESIDENTS VERKIEZING IN AMERIKA DE REPUBLIKEINSC-HE NATIONALE CONVENTIE HET VERKIEZINGSPROGRAM Op de conventie der republikeinsche purti] te Kansas City worden de kansen van Hoover's tegen-enndideten nauwelijks meer besproken, maar gisteren is een ernstig tcgen-candidaat voor generaal Dowcs als vice-president naar voren gekomen in den persoon van den Ame rikaans-hen gezant te Londen, Houghton, wien door zijn aanhangers verzocht is het congres persoonlijk te willen bijwonen. Ofschoon mi nister Mellon en senator Borah zich beiden voor Dawcs verklaard hebben, achtte men een verrassing niet uitgesloten. Het nieuwe republikeinsche program, waar- meer de pat tij den strijd om den presidents- zctcT zal ing .in, bevat: voortzetting der op positie tegen kwijtschelding der buitenland- sche schulden, handhaving vun de vloot op het volle peil, dat dcor dc conventie van Was hington is toegestaan en toepassing van consc riptie in geval van nood nieuwe bevestiging van het geloof der partij in het protectionisme en steun aan een wetgeving, die aan de boeren al de voordcelen van het tarief verzekert; in standhouding van een in Amerika gebouwde en door Amerikanen geëxploiteerde handelsvloot en verkoop der regccringsvloot aan particu liere eigenaars; krachtige toepassing van het drankverbod; reorganisatie van de markten voor landbouwproducten met bevoegdheid om de overproductie te controleeren; vermindering der openbare schuld en der belastingen; be zuiniging op de openbare uitgaven; ontwikke ling der binnerdandsche waterwegen, om het Midden-Westen een goedkooper verbinding met de zee te geven; invoering eencr federale anti- lynchwet. Hoover tot candidaat gekozen. hoover. De rcpubiikcinschc nationale conventie in Kansas City heeft be sloten Hoover, den mi nister van handel, cancidaat te steiien voor het president schap der Vcrcenigdc Stoten. Hij kreeg 837 rtemmen, terwijl op de overige acht Candida ten tezamen er slechts 247 werden uit bracht. Te Kansas City is op dc republikci. sche na tionale conventie een boodschap van Hoover voorgelezen, waarin hij het repubükeinsch. programma goedkeurt, dat Donderdag aange nomen is en verklaart, dot hij, indien hij geko zen wordt, zijn best zal doen om de nationale verdediging te verzekeren, den buitenlandscher. handel te bevorderen, de Amerikaansche hulp bronnen te ontwikkelen en de Amerikaansche arbeiders, boeren en zakenmenschen te be schermen tegen dc concurrentie, die een gevolg is van „de minder goede levensomstandigheden in het buitenland". De republikeinsche condidaat voor het vicc-presidcntschap. De republikeinsche conventie heeft senato» Curtis aangewezen als candidaat voor het vicc- prosidentschap. De verkiezing van Curtis tot candidaat \oo> het vicc-presidcntschap had plaats met 1052 van de 1085 stemmen. Het republikeinsche programma. B e r 1 ij n, 15 J u n i. (H. N.) Volgens een be richt uit Kansas City heeft de nationale con ventie der republikeinsche partij ooi- het partij programma vastgesteld, dat tegen de unnulce- ring van de oorlogsschulden en tegen het toe treden tot den VV - r.bond is, doch zich wel voor deelneming ann de beraadslagingen voi» dc technische commissie van den Volkenbond verklaart. Verder wordt handhaving van dc beperkte immigratie geëischt. Voorts verklaart het programma zich voor de handhaving der oorlogsmarine binnen het kader van het ver drag van Washington, voor dc voorstellen var. Kellogg voor een anti-oorlogsv^rdrag, voor d< voortzetting van de expeditie in Nicaragua en voor de handhaving van het protectionistische tarief. AARDVERSCHUIVING. Rome, 15 Juni (H. N.) Uit Trer.te wordt gemeld, dat tengevolge van de hevige regens van don laatsten tijd zich bij St. Peter een aardverschuiving heeft voorgedaan. \'ier hui zen mesten worden ontruimd. Op verschillen de plaatsen in Zuid-Tirol bestaat gevaar voor overstroomingen. FRANKRIJK EN HET AUTONOMISME KRITIEK OP POINCARE'S BELEID EEN GELDIG VERKLAARDE VERKIEZING P a r ij s, 15 Jiin i. (V.D.) De commentaren van de ochtendbladen inzake de Kamerzitting van gisteren loopen tamelijk uiteen. Men knjgt den indruk, dut dc kwestie der autonomistische afgevaardigden, zooals zij er thans voor staat, eigenlijk niemand bevredigt. Velo bladen leg gen ook den nadruk op de stemming over het socialistische voorstel inzake algemccne am nestie. Het Journal is van meening, dat de gema tigde republikeinen zich achter de regeering stellen. Evenals in de vorige Kamer, kon men ook thans weer van een meerderheid der na tionale unie spreken. Ook dc Ami du Pcuple concludeert, dot Poin- caré de nationale eenheid gevonden heeft, die drs te homogener is, nu de radicaal-socialisten zich voor het grootste deel van stemming ont houden hebben. De Figaro heeft den indruk gc-kregen, dat ondanks dc voorioopjge regeling van de kwes tie der autonomistische afgevaardigden, steeds nog het vraagstuk van den Elzas bestaat. Frankrijk moet boeten voor dc fout geen E'.zas- politiek gevoerd te hebben. De Gaulois verklaait. dat men in ieder geval door de gisteren gevonden regeling tijd hoeft gewonnen. Een zitting als die van gisteien is echter niet geschikt de sympathie der Elzos- sers te winnen De radicaal-socialistische Volonté meent, dat men tijd verloren heeft. Dat zekere afgevaar digden aan den vooravond van do stabilisatie niet tegen dc regccring wilden stemmen, is be grijpelijk, maar minder verklaarbaar is, dat Poincaré en zijn ministers een dergelijke dwa ling konden begaan. De socialistische Oeuvre werpt de vinogop, of de eerste zillings-periode van deze Kamer uitsluitend aan de behandeling van Elzasser aangelegcnp.édon gewijd moet zijn. Het is moei lijk, besluit het orgaan, zich van de gevolgen van het proces van Colmar vrij te maken. In dc Populaire schrijft Vincent Auriol o.a. Op den drempel der legislatieve periode is de eerste geste ven de regeering een verlooche ning van de regccringsvcrklarir.g Verleden week Vrijdag verkondigde Poincaré zijn eerbied voor de resultaten der algemeenc verkiezingen. Gisteren negeerde hij dc souvcrcinitcit van de Kamer door zich te verzetten tegen dc bevrij ding van c'c gearresteerde afgevaardigden. De eerste stemming van deze Kamer heeft bewezen hoe licht dit collego alles van de regccring accepteert. Naar uit Parijs wordt bericht, heeft dc Ka mer de verkiezing van Ricklïn en Rossé geldig verklaard. De veroordeelden vragen hun in- vrijheidsstelling. Parijs, 15 Juni. (H.N.) Naar dc Tcmps uit Colmar verneemt, hebben Ricklin en Rosse bij dc justitie te Colmar een verzoek ingediend om voorloopig op vrije voeten te worden ge steld. Volgens de wet moet over dit verzoek binnen 5 dagen worden beslist. IRIGOYEN PRESIDENT VAN ARGENTINIË. Londen, 15 Juni (H. N.) Uit Buenos Ay- res wordt gemeld, dat het college van de af gevaardigden der verschillends provincies, die over de verkiezing van den staatspresident beschikken, gisteren met 245—73 stemmen Irigoven tot staatspresident van Argentinië verkozen hebben verklaard. Irigoyen zal zijn mbt T2 October n.s. aanvaarden. De verkie zing van Irigoyen schijnt een toenadering tus- scben de verschillende partijen ten gevolge ti zullen hebben. De tegenwoordige president Alvear heeft ,te kennen gegeven, dnt hij vooi den lijd, dot hij nog staatspresident is, geen beslissende maatregelen meer zal nemen zon der zijn opvolger, die ook zijn voorganger is geweest, daarin te kennen. Een der eerste ge volgen hiervan zal dc benoeming van Saava- dra Lames tot vertegenwoordiger van Argen tinië op o internationale arbcidsconfcrcntie zijn. DE AMNESTIE IN DUITSCHLAND VOORSTELLEN DER EXTREMISTEN De derde zitting van den rijksdag werd gis teren te 3 uur geopend. Op de agenda stonden de amnestie-voorstellen van de communisten, de Duitsdl-hationalcn en de nationaal-socin- listen Het communistisch voorstel cischt am nestie Voor alle misdrijven, die om politieke redenen zijn begaan, behalve voor di perso nen, die oon moord of samenzweringen tot woord van dc zwarte rijks weer, dc organisatie Consul, Rosshuch, de Beierschc burgerwacht en de neven- en hulp-organisaties van deze zoo juist genoemde \ereenigmgen als daders, aanslchtcrs, geldschieters of helpers hebben deelgenomen. De vodrstcllen van de Duitsch-nütionalen en van de nationaal socialisten stemmen bijno woordelijk overeen. Zij willen die personen van amnestie buiten sluiten, die wegens hoogver raad of wegens veroad van militaire geheimen veroordeeld werden, o!s in de motiveering var» het vermis eigenbelang of winzucht werd vast gesteld. Het Duitsch-nationole voorstel ver schilt alleen hierin van de nationaal-sociuÜs- tischc, Idat het ook het schrappen van de nan- teekening der na de aanneming van dit voor ste! dan kwijtgescholden straffen uit het straf register verlangt. Dc afgevaardigde Hölle'n (comm.) verde digde het communnistische voorstel en ver klaarde, dat de commuisten. om den sociaal democraten de mogelijkheid tc ontnemen om zich van dc kwestie af ie maken, in hun nieu we voorstel uitdrukkelijk de vcemmpordenu >rs hebben uitgeschakeld. Thuns moeten dc so ciaal-democraten Iconen Jv-'oot hij, of zij him plechtrg!ijk gegeven woord zullen houd -n doe vóór het communistische yp.osfel tc Stemmen Nader wordt gemeld, dat de Rijksd g na korte debatten de omncstic-vcorstellen naa- de commissie heeft verwezen en daarna is verdaagd, totdat de nieuwe rcgcc-r." g zal zijn gevormd. DE VERWARRING IN CHINA HET H1JSCHEN DER NATIONALISTISCHE VLAG DE TOESTAND TE TIENTSIN Londen;'! 5 Juni. (H. N.) De Japansche consul te Tsingtao heeft volgens een bericht uit Tokio den Chinceschcn gouverneur meege deeld, dot dc ondet handelingen tot bijlegging van het incident van Tsinanfoe vermoedelijk 3 maanden zullen duren en dat in dien tusschen- tijd de instelling van dc neutrale zone om den Sjantoengspoorweg hij Tsingtao en Tsinonfoe gehondhaofd blijft. Gedurende dien lijd mag in deze zone de vlag der Zuid-Chineesche re gccring niet in deze zone gehcschen worden Dc Chinceschc gezant te Tokio heeft het Ja pansche ministerie van buitenlandsche zaken kennis gegeven, dat hij voortaan de Zuid-Chi- nceschc vlag op het gezantschap zal laten hijschen. De minister heeft tc kennen gegeven dut hij dit wegens de exterritorialiteit van liet gezantschap niet knn beletten, doch uitdrukke lijk opmerkt, dat dit geenszins een erkenning van dc Zuid Chinecsche rcgcering door Japan bctcckcnt. B c r 1 ij n, T 5 Juni. (V. D.) De Chinceschc- zaakgelastigde tc Berlijn heeft vun de Chince schc regeering te Nanking het verzoek ontvan gen op dc gezantschapsgebouwen tc Berlijn de viog van de Kocomintang tc hijschen. Peking, T 5 Juni. (V. D.) Een Jupansch bataljon heeft nn een strijd vun drie uren de stad Tientsin van benden gezuiverd Het batal jon verloor 3 dooden en 8 gewonden; 8000 Chinceschc soldaten werden ontwapend en in net concentratiekamp gebracht. Jopnnsche, Amerikaansche, Italiaunschc en Engclschc soldaten beschermen nu de stad. Nanking contra dc communisten. P o k i n g, 15 Juni (V D.) De gouverneur van dc provincie Nunking heeft verklourd, dot dc Zuid-Chineesche regccring eerlang een ver nietigenden oorlog zal openen tegen de com munisten in China, om te bewijzen, dat de Koeomirtang niet identiek is met het com munisme. m het weer van morgen. Hl Hoogste Barometerstand: 770.7 lsafjord. Laagste Barometerstand: 744.7 jjj Rost. Verwachting tot den avond van 17 Juni. Matige Noord-Westelijke tot Zuid- Westelijke wind. afwisselende be- wólking, waarschijnlijk nog enkele regen- of onweersbuien, weinig verandering in temperatuur Krommestr. 4-6-8 Langestr- 52 TEL. 341 TEL: 529 Prima wit ruige BADDOEK I 60 100 I 0.79 Gekleurde Badhanddoeken ERNSTIG ARBEIDS CONFLICT UITSLUITING IN WESTFALEN B c r l ij n, 15 Juni (V. D.) In aansluiting op de berichten betreffende een totale uitslui ting van de metaal-industrie in Zuid-West** fnlen wordt van welingelichte zijde meegedeeld, dat reeds sedert 1 April onderhandelingen gaande zijn over dc verlenging vun het tot dusver geldende tarief. De werkgevers waren niet in staat dc veelomvattende eischen der arbeiders in tc willigen. In enkele bedrijven zijn moeilijkheden ontstaan, welke leidden tot staking en uitsluiting. Dezer dagen is nu voor het gcheclc district Lüdcnscheid uitsluiting tegen den 23en Juni aangekondigd. Hierdoor worden 10.000 arbeiders getroffen. Wonneer niet spoedig een bemiddelaar ingrijpt, moet vei wacht worden dat een solidariteitsactie in geheel Zuid-Wcstfalen wordt begonnen; in dat geval zouden niet minder dan 60 COO nrbeiders worden getroffen. De VERWERPING VAN HET NIEUWE GEBEDENBOEK. Een oproep van twoa aarts bisschoppen. Londen, 15 Juni. (V.D.) De verwerping vun het ontwerp voor het nieuwe gebedenboek met 260 tegen 220 stemmen, heeft in het La gerhuis geleid tot de opwindendste tooneelen, die men sinds langen tijd in het Lagerhuis ge kend heeft Het Lagerhuis was geheel bezet. Toen dc uitslag van dc stemming bekend zou worden gemaakt in tegenwoordigheid van den grijzen aartsbisschop von Canterbury, die zich op de peers-galorij bevond, werd een poging, om den uitslag met applaus te begroeten, difect onderdrukt Onder doodsche stilte werd daarna het resultaat bekend gemankt. De minister van binnenlandsche zaken had zich tegen het ontwerp uitgesproken, terwijl Churchill de aanneming bepleit had. Het dc-bat werd besloten met een rede van Baldwin, die zich persoonlijk voor het nieuwe gebedenboek verklaarde, doch betoogde, dat ieder hier voor zichzelf moest beslissen. Of het nieuwe gebe denboek aangenomen of verworpen zou wor den, Baldwin meende, dat voor de kerk in ieder geval groote moeilijkheden te verwachten zijn. De aartsbisschoppen van Canterbury er. York hebben na de verwerping van het nieuwe ge bedenboek dcor het Lagerhuis een oproep ge publiceerd, waarin tot rust en geduld gemaand wordt cn waarin verzocht wordt geen booze of onvriendelijke woorden te uiten. Dc beide aarts bisschoppen zijn van meening, dat de open bare meening spoedig zal inzien, dat het door hen gcw'enschte nieuwe gebedenboek noodig iz. Daarvoor is echter lijd noodig. Intusschen zul len zij bidden dnt God hen zal helpen Zijn wil juisf uit te legden. ONTSLAG VAN MIJNARBEIDERS. Recklinghausen, 15 Juni. (H. N.) Vandaag zijn duizend mijnwerkers vun de mijn Unser Fritz opgezegd. Het ontslag moet ech ter door den commissaris voor de demobilisa* tic nog worden goedgekeurd. Ook over inkrim ping van het bedrijf op de mijn General Blu- mcnthol is vandaag onderhandeld. Hier zouden 650 mijnwerkers ontslagen worden. Voorts is er sprake van ontslag van 550 mijnwerkers op de mijn Schlagcl und Eisen. De definitieve beslissing daarover hangt echter van den re- geeringspresident of.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1