B. NIEWEG DE EÊMLANDED BUITENLAND. Luxe Glaswerk en Drinkserviezen Maandag 18 Juni 1928 26e Jaargang No. 297 uit de Glasfabriek „Leerdam" Bij bieden Bij vragen, Een „Keitje" Zal slagen! OOST-INDIE AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per 1 week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»» Binneolaod franco per post per 3 maandea f 3.-. Afzonderlijke oummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DIRECTEUR- UITO EVER! J.VALKHOFf PRIJS DER ADVERTENTIEN vaa 1—4 regels f 1.03 eet inbegrip van een bewijsnummer. - eJke regel mee* f 0.25. Liefdadlgbeids*advertentlëo voor da helft vao den prijs. Kleine Advertentlën ^KEITJES" by voornitbetallng 1—3 regelt 50 cent* elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t I.Bewijsnummer extra I 0.03 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* DE FRANSCHE SOCIALISTEN EN DE ONTWAPENING KRITIEK OP DEN VOLKENBOND P a r ij s, 16 Juni. (V.D.) De tot den lin kervleugel der Fransehc socialistische partij behoorende Jean Cyromski bespreekt in de Po pulaire in verband met de aanstaande bijeen komst van dtn nationalen raad van dc socia listische partij het vraagstuk van dc ontwa pening. Hij schrijft „Vóór den wereldoorlog hadden dc Interna tionalen het parool uitgegeven algemecnc en gelijktijdige ontwapening. Met de door de ver keerde opvatting van ontwapening en veilig heid geschapen dubbelzinnigheid moet gebio- ken worden, daar zij elke positieve verwezen lijking der ontwapening* vcitraagt. Veiligheid wordt verkreqen door arbitrage en controle op do ontwapening. Cyromski cischt dan stappen van de Inter nationalen een plan voor algemecnc ontwape ning op te stellen, dat in verschillende étap pes snel verwezenlijkt kan worden. De Volken bond heeft voor de socialistische actie slechts in zooverre beteekenis, dat hij kan worden ge bruikt als strijdmiddel onder den druk van het internationale socialisme. Cyromski houdt zich dan bezig met de kwes tie? van de tegenwoordigheid van de socialis ten in de Völkenbondsdelegaties cn schrijft, dat, zoolang deze delegaties een regecrirgs- karakter dragen cn de socialisten niet in op dracht van hun partij naar Genève gezonden kunnen worden, hun aanwezigheid in dc dele gaties slechts dan goedgekeurd kan worden, wanneer de vegeeringspolitiek niet met de op vattingen der Internationale in strijd is. Deze voorwaarde cn deze waarborg bestaat bij den tegcr.woordigen toestand in Frankrijk niet en zeker niet in de kwestie der ontwapening. De militaristische politiek van Painlcvé is onte genzeggelijk in strijd met de beginselen deï socialisten, daar hij een nieuw sooit leger wenscht te schepppen van een sterke kern be roepssoldaten met een massa reservisten et orrtheen. Op deze gronden eischt Cyromski van den nationalen rand van zijn partij een verbod voor Paul Boncour, om verder deel te blijven uitmaken van de Fransche Volken bondsdelegatie: ERNSTIG ONGEVAL TE LEIPZIG AUTO RIJDT OP EEN MENSCHENMENIGTE IN Leipzig, 17 Juni. Gisteravond laat had te Leipzig een ernstig verkeersongeluk plaats De chauffeur van een zware auto reed in dc- Eiscnbnhnstrassc een waarschuwingsbord om ver, dat daar was geplaatst omdat de straat was opgebroken. In plaats van te remmen, gooi de hij met een ruk zijn stuur om cn wel zoo scherp, dat de auto het trottoir opreed, waar hij de ruit van een horlogemakerswinkel ver nielde. Hierdoor verloor dc chauffeur geheel het hoofd en liet hij zijn auto over het trottoir doorrazen. Ongelukkigerwijze kwam juist een dichte menschen menigte uit oen nabijgelegen bios coop. Negen voorgangers werden door de auto overreden. Ditmaal kwam de auto, door dat de chauffeur nogmaals het stuur omrukte, cp straat tot staan, nadat hij een boom had omvergereden. De politic en het roode kruis-personcol kon den de woedende menigte, die den slechts licht gewonden chauffeur trachtte te lynchen, mei moeite op een afstand houden, zoodat de om vang van het drama thans kon worden ovei- zien. Twee vrouwen, beiden gehuwd, bleken op slag gedood te zijn. Twee andere personen wa ren er met betrekkelijk lichte kwetsuren afge komen, doch vijf gewonden waren er zoo ern stig aan toe, dat zij in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Een hunner overleed in den loop van den nacht. Voorts verkeert neg een man in levensgevaar, terwijl ook de toe stand van den echtgenoot van een der gedoode vrouwen en van nog een der gewonden zeer bedenkelijk is. Het onderzoek naar de schuldkwestie wordi bemoeilijkt, doordat dc chauffeur ontkent, dat bij het waarschuwingsbord een lantaarn was geplaatst, hetgeen volgens voorbijgangers en oen politierapport wel het geval was. (Cour.) EEN BOKSER VEROORDEELD. Kattowitz, 16 Juni. (V.D.) De recht bank te Teschen heeft een bokser, die zijn tegenstander bij een bokswedstrijd zoodanig aanviel, dnt hij den nek brak en overleed, we géns dood door schuld veroordeeld lot drie maanden heohtcnis. GEEN TSJECHISCHE WAPENS MEER NAAR CHINA. Praag, 16 Juni. (V.D.) Dc Tsjccho-Slo- wakische wapenfabrieken te Brünn hebben gis teren vijfhonderd arbeiders ontslagen. Er zul len nog meer ontslagen volgen. Deze ontsla gen staan in verband met het feit, dat de Tsjecho-Slowakische wapenfabrieken geen be langrijke wapcnlevcraitiies meer naar China zullen uiteren. NA DEN AANSLAG OP TANAKA. Tokio, 16 Juni. (V. D.) De Japansche ministerpresident Tanaka, d;e voor eenigen tijd ternauwernood ontsnapt is aan een aanslag, op zijn leven gepleegd, heeft aan dc familie van den dader," die door diens arrestatie in zeei •kommervolle omstandigheden verkeert, 1000 yen geschonken. HEVIGE TORNADO STEDEN VERWOEST Londen, 17 Juni. (V. D.) Het zuidelijk gedeelte van Oklahoma werd gisteren door een zwaren tornado geteisterd, vooral de ste den Blair Mountain Park cn Snyder. Nog voor de verbindingen alle werden verbroken, konden de bewoners van Blair om hulp vragenhet schijnt, dat de stad nagenoeg geheel is ver woest 200 vrijwilligers zijn gezonden voor de voorloopigc hulpverleening Omtrent het aan tal slachtoffers is weinig bekend voorloopig wordt melding gemaakt van drie dooden cn 15 gewonden In Snyder werden 50 huizen verwoest. De tornado trof een gebied van zes mijlen breedte in Z.W. Oklahoma AARDSCHOKKEN IN MEXICO PANIEK ONDER DE BEVOLKING AANGRIJPEND TOONEEL IN EEN BIOSCOOP Uit New York wórdt d.d. 17 Juni aan de Cour. bericht In negen Mexicaansche staten, in het cen trum des lands gelegen, zijn gisteravond aard schokken gevoeld, die zich vooral concentreer den rond de stad Oaxaca in den staat van dien naam. Het meteorologisch instituut heeft me degedeeld, dat de aardbeving ten zuiden van Mexico-city is begonnen. In deze stad hielden de schokken van 9.20 tot 10.03 aan. Hoewel alleen in Oaxaca dv.- schokken hevig zijn geweest, was de paniek te Mexico het grootst. De bewoners waren aan den maaltijd of bevonden zich in theaters en bioscopen. Toen het Hectrische licht uitging cn dc stad in duisternis werd gehuld ontstond een grootc paniek. De menschen renden uit de hotels en theaters, vele ruiten braken en deuren spron gen open. Dc meeste schade werd aangericht in Maxico. De meeste schade werd aangericht in dc arbeiderswijken, waar slecht gebouwde huizen instortten en waterleidingen barstten. Dc water tanks, die zich op de daken van de huizen be vonden, stortten haar inhoud leeg op de vluch tende menschen. In een bioscoop werd juist de bekende reli gieuze film „De koning der koningenver toond en toen de eerste schok werd gevoeld, verscheen juist het kruis cp het doek. De be zoekers vielen op hun knieën Cn begonnen ie bidden vele vrouwen vielen flauw. Talrijke telefonische en telegrafische ver bindingen zijn verstoord. Slechts een jongetje van drie jaar werd onder het vollend gesteente gedood. Verscheidene personen hebben den nacht in dc open lucht doorgebracht. HET SCHACHTY-PROCES. Het verdere verhoor. Moskou, 16 Juni (V. D.) liet Schachty- proces duurt thans reeds vier weken cn nog steeds is het einde niet in zicht. Daar tot nu toe rog slechts 33 beklaagden werden ge hooid, kan men aannemen, dnt het proces tot in dc maand Juli zal voortduren. Vrijdag werd de beklaagde Bratnnowski ge hoord. Het vsrhoor van dezen beschuldigde duurde tot in den namiddag. Bratar.owski her haalde met luider stem cn met een zclfverge- noegd hchc-n zijn verklaringen, welke hij in het voor-onderzek heeft afgelegd en vulde de beschuldigingen tegen zijn mede-beklaagden aan. Bratanowski beschuldigde ook de Duit- sche firma's Krupp, Siemens, A. E G. en Eickhoff gelden voor de contrarevolutionaire beweging naar Rusland gezonden te hebben. De A. E G. zou tienduizend roebel voor om- kooping naar Rusland hebben gezonden. Bra tanowski kon evenwel op desbetreffende vra gen niet mcdedcelcn, wie dat geld gegeven had, op welke wijze het naar Rusland was ge zonden en wie het tenslotte in handen had ge kregen. Zijn verklaringen bleven ulle vnag en voortdurend verklaarde hij „Ik dachtcn „Ik hoorde". Er wordt op gewezen, dat Bratanowski ten tijde van de arrestaties in het Schachty-gebied in het buitenland vertoefde. Hij hoorde te Pa rijs van de ontdekking der ccmtrorevolutionaire beweging en vernam later te Berlijn bijzonder heden. Daar hij zioh een der leiders van de contrarevolutionaire beweging noemde, is zijn terugkeer near Rusland bevreemdend. De re den, welke hij opgaf, namelijk heimwee, vindt weinig geloof. Dc door hem afgelegde verkla- ingen schijnen dus geen groote beteekenis tc hebben. NOODWEER IN MECKLENBURG. Sckwerin, 16 Juni. (V. D.) Uit Zuid- Mccklenburg komen berichten, dat aldaar door het noodweer groote verwoestingen zijn aan gericht. Tc Grabow en omgeving werden door den wervelstorm talrijke daken van de huizen gerukt en dikwijls een heel eind verder neer gesmeten. Van vele boomen zijn de tokken ge knakt, terwijl ook veel boomen ontworteld zijn De straatwegen zijn over heelc afstanden on begaanbaar geworden. Vooral de fruitboomen hebben veel sohade geleden. ERNSTIGE BRAND TE PARIJS. Op dc boulevard Voltaire te Parijs heeft een *eer ernstige brond gewoed. Tijdens den brand hoorde men ieder ocgenblik ontplol- fingen. Er waren 3 dooden en een aantal ge wonden. FRANSCHE VLOOTMANOEUVRES. Parijs, 17 Juni. (V. D.) De Fransche vlootmanoeuvres, welke meer dan een maand zullen, duren, zijn Vrijdag in dc Golf van Bis cay® aangevangen voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. Ontwerpen DE BAZEL, DE LORM, COPIER, enz. EEN DIPLOMATIEK INCIDENT ENGELSCH KOERIER TE MILAAN MISHANDELD Do correspondent van <JC Echo de Paris meldt, dat er een diplbmatick incident heeft plaats gehad tusschen Engeland cn Italië te Mliaan. Een Engelsche hofkoerier werd aanec- houden door fascisten, die hem zijn pospoort vroegen cn hem naar een politiepost brachten, waar dc koerier zijn diplomatieke pas toonde. De commissaris maakte toen zijn verontschul diging over het gebeurde. Toen de afgezant naar zijn hotel terugkeerde, werd hij door fas cisten achtervolgd cn, zijn krachtigen tegen stand ten spijt, ernstig mishanucd. De Engelsche ambassadeur te Rome heef' de arrestatie en bestraffing gcëischt van de schuldigen binnen 6 uur, hetgeen geschiedde. Men weet echter niet op welke wijze zij ge straft worden. ONTPLOFFING OP EEN TORPEDOBOOT TIEN DdODEN Uit Bogota wordt d.d. 16 Juni gemeld, dat de Columbioansche torpedoboot Hercules is vernield door een ketelontploffing; 10 man zijn gedood, verscheidene werden gewond. Het ongeluk gebeurde op de Magdelena-rivier bij Citionucvo. De commandant van het schip wordt vermist. TRIBUNE INGESTORT RUIM VIJFTIG KINDEREN GEWOND Te Pittsville (Pcnsylvanië), is een groote tri bune, waarop zich 600 kinderen bevonden, op een kermisterrein ingestort. Meer dan 50 kin deren werden gewond. In buitengewone angst en ontzetting snelden verscheidene ouders, die op een tribune aan de overzijde zaten, hun kin deren ter hulp. Tot nu toe vallen er geen slacht offers te betreuren. KONING GUSTAAF ZEVENTIG JAAR EEN NATIONALE HULDE Berlijn, 16 J u n i. (H. N.) Rijkspresident von Hindenburg heeft aan koning Gustaaf van Zweden een telegram gezonden, om hem met zijn 70en verjaardag geluk te wenschfn. Te Stockholm is de verjaardag van den ko ning op grootschc wijze gevierd Overal wa ren groen en bloemen aangebracht, de kerk klokken luidden ieder kwartier en in de ge- heele stad waren de vléggen uitgestoken. Aan den koning is een bedrag van 4 700.000 kro nen ter hand' gesteld, door zijn onderdanen bijeengebracht, welk bedrag de koning wil bestemmen voor een fonds voor kankeronder zoek. FAMILIE-DRAMA'S. Parijs, 16 Juni. (V. D.) In een voorstad van Parijs heeft de 50-jarige uitdrager Tur- pin, die teekenen van geesteskrankheid had gegeven, zijn 70-jarige moeder geworgd en daarna zichzelf door ophanging van het leven beroofd. In een achtergelaten brief deelde hij mede, dat hij zijn moeder, die zonder hem gebrek moest lijden, met zich meenam in den dood. Op den avond voor zijn dood had de ongelukkige een krans en twee doodkisten besteld Danzig, 16 Juni. (V. D.) In de omge ving van Neustadt in den corridor van Dan zig heeft een broer, die, met zijn fomiiie in gestadigen onmin leefde, zijn echtgcnoote en zijn beide kinderen vermoord. Na zijn mis daad sprong hij in een put en verdronk. COMMUNISTEN IN ITALIË VEROORDEELD. Rome, 18 Juni. (V. D.) Het buitenge wone gerechtshof tot bescherming van den staat heeft héden twee communisten wegens hoogverraad tot resp. 20 cn 17. jaar gevan genisstraf veroordeeld- DE VERWARRING IN CHINA DE BETREKKINGEN MET HET BUITENLAND TSANG KAI TSJEK IN PEKING Peking, 16 Juni. (V.D.) Uit Nanking wordt gemeld, dat dc Zuid-Chinccsche minis ter von buitcnlandsche zaken. Wang, aan dc gezanten van Duitschland, Frankrijk, Italië, Amerika cn Japan ^leeft medegedeeld, dat de diplomatieke betrekkingen tusschen het minis terie van buitcnlandsche zaken te Peking cn deze mogendheden zullen worden afgebroken. Te Peking zal een commissaris worden be noemd, die in contact zal treden met dc con suls aldaar ven deze mogendheden, maar niet met hun gezanten. Het ministerie van buitcn landsche zaken zal naar Nanking wotden ver plaatst en van daaruit zullen do diplomatieke betrekkingen met de mogendheden worden ge regeld. Vrijdag hebben Zuid-Chinccsche troe pen het gebouw van het ministerie van buitcn landsche zaken bezet en het archief naar Nan king overgebracht. Peking, 17 Juni (VD.) Tsjang-Kai-Tsjek is te Peking aangekomen. Hij zal onderhande lingen aanvangen met generaal Feng en Yen Sji Sjan over de voortzetting der militaire ope raties in Mandsjoerije. Verder zal hij besprekingen voeren met dc gezanten von Japan, Groot-Britannië, Frankrijk, de Vere-enigde Staten en Duitschland, betref fende de nieuwe politiek der Nanking-rcgcc* ring. Hij deeldo mede, dat nog niets is besloten over de diplomatieke betrekkingen met de sov- jet-ur.ievoorloopig zal geen nieuwe gezant naar Moskou worden gezonden. Verklaringen van Fcng Yoc Hsiang. Londen, 16 Juni. (H.N.) Generaal Fcng heeft in een onderhoud met journalisten ver klaard, dat hij besloten is af te zien van c-en lerder offensief tegen de noprdelijkc troepen in Mandsjoerije. Het is noodzakelijk, dat zoowel zijn troepen a!s die van de Nanking-regeering veer op verliaal komen, na de groote inspan ningen van den laarsten tijd. Feng verklaarde, dat hij bereid is met de regcering van Nanking verder samen te werken. Hij wil ook in de Koeomintangpartij blijven. Hij is echter een te genstander van een krasse politiek tegenover de andere mogendheden, daar China niet de macht bezit om met succes een strijd tegen de greote mogendheden t© ondernemen. Feng verklaarde verder, dat hij geen aanhanger van het bolsjewisme is, doch aan den anderen kont van opvotting is, dat China met zijn groote nabuurstaten betrekkingen van goedé nabuur schap moet onderhouden. Documenten gestolen. Londen, 16 Jan (H.N.) Volgens een offi cieus bericht zijn op het Chineesche commis sariaat var. buitcnlandsche zaken te Sjanghai alle geheime documenten over het optreden der Japansche troepen in Noordelijk China ge stolen. Ondanks alle bemoeiingen is het de Chineesche politie tot nu toe niet gelukt deze documenten op te sporen. Zal ook Mandsjoerije onder de nationale regeering komen Tokio, 16 Juni. (V.D.) Volgens betrouw bare berichten uit Moekden hebben do opvol gers van Tsjang-Tso-Lin, die zijn dood nog ge heim houden om interventie van Japansche zijd© te verhinderen, de bedoeling ook Mand sjoerije over te geven aan de nieuwe nationale Chineesche regeering. In Japan is men bereid een welwillend© houding aan te nemen tegen over de regecring te Nanking, wanneer deze geen aanspraken op Mandsjoerije zal iaten gel den. Do Japansche consul-generaal to Peking zal, van diplomatieke bevoegdheden voorzien, naar Nanking vertrekken, teneinde daar onder hendelingen te voeren met do nationalistische regeering. Japansche oischen. T o k i o, 1 7 Juni. (VD.) Het Japansche mi nisterie van buitenlandsehe zaken heeft de eischen gepubliceerd, welke zij aan de Nanking- regeering zal voorleggen te horer genoegdoe ning. Geëischt wordt(I) dat de Chineesche zuide lijke troepen zich moeten verontschuldigen voor de beleedigingen, welke zij de Japansche vlag hebben aangedaan(2) schadevergoeding voor de Japar.sche onderdanen te Tsinanfoe; (3) be straffing van de Chineesche regeering, die de aanvallen der Chineesche troepen tegen Japan hebben geleid. Een manifest van dc regeering te Nanking. De nationalistische regcering heeft van Nan king uit een manifest aan het geheele Chinee sche volk gericht, waarin verklaard wordt, dat de eenheid van het rijk met de inneming vari Peking weer hersteld is en de burgeroorlog een einde heeft gencmen. Dc regeering zal als haar eerste taak beschouwen het herstel van de nationale welvaart, opdat het volk ook van de gewonnen vrijheid zal kunnen profiteeren. Alle militaristische of communistische pogin gen tot verwezenlijking van die beginselen zul len door de centrale regeering onverbiddelijk tegengegaan cn zoo noodig met geweld onder drukt worden. Ten aanzien van dc buitenlandsehe betrek kingen zal de regeering op voet van volkomen gelijkheid nieuw© verdragen met de Europee- sche cn Amerikaansche staten sluiten Tsjang Tso-Lin overleden? Te Peking is men er thans van overtuigd, dat Tsjang Tso-Lin aan zijn wonden is bezwe ken. De nationalisten zijn optimistisch gestemd, wat betreft de kans, dat Mandsjoerije hun zijd^» zal kiezen. HET WEER VAN MORGEN. Iloogsto barometerstand: 7G1.5 Clermont. Laagste barometerstand: 752.4 Lerwick. Verwachting tot den avond van 19 Juni. Batige tot zwakke, later weer toe nemende Zuidelijke tot Zuid-Weste lijke wind, zwaar bewolkt tot be trokken, met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk aanvankelijk nog en later weer eenige regen, zachter. IIP S Een gunstiger situatie in Noord- Chino. Uit Sjanghai wordt gemeld De toestand in het Noorden van China wordt gunstiger. Fcng Yoc Slang heeft nan zijn leger order gegeven om op Paotingfoe terug t© trekken Dc nationalistische troepen verlaten het Zuidelijk gedeelte van Tientsin, de con trole over de provincie Tsjili aan Yen Sji-Sjon latend. Nan Kwei-sjing is benoemd tot burge meester van Tientsin, wat het vortropwen, dot de toestanden meer normaal worden, ook groo- ter maakt. De winkels in het Chineesche stads deel worden weer geopend. Dr. Woe tc Washington. De correspondent van de Associated Press te Washington zegt, dat dr. Woe, die zich uitgeeft als vertegenwoordiger van dc nieuw© nationalistische Chineesche regeering, aan het Amerikaansche departement von buitenland sehe zaken heeft gevraagd om te onderhande len over een nieuw verdrag met China. MODERN POSTVERVOER. Samenwerking tusschen vlieg tuig en sneltrein. Uit Scottfield (Illinois) wordt gemold, dat een militair vliegtuig er in geslaagd is ean een postwagen van een trein, terwijl beiden een sneltrein van 50 K.M. pcT uur hadden, een postzak af te leveren. LORD GREY KANSELIER DER UNIVER SITEIT VAN OXFORD. Curatoren von de universiteit van Oxford htbben bekend gemaakt, det lord Grey of Foliodon, bij gebreke aan eenigen tegen-con- didaot, tot kanselier van de universiteit ge kozen is verkloord. Dit in de eerste maal in meer dan 40 jaar, dat Oxford een „liberaal" kanselier bezit. ONGELUK OP DE KERMIS TE MARGATE. Op de kermis te Margote zijn drie men schen gedood en vijf gewond bij een ongeluk met de z.g. vlicgboot. EINDE VAN 'T RIJNVAARTCONFLICT. De arbitrale uitspraak bindend verklaard. Dc correspondent von de Cour. te Duis burg meldt, dat de rijksminister van arbeid de uitspraak van het scheidsgerecht in zake de staking in de Rijnscheepvaart bindend heeft verklaard. Krachtens de uitspraak blij ven de bestaande voorwaarden gehandhaafd, terwijl een commissie zal worden ingesteld, die voor het einde van dit jcar een rapport zal uitbrengen over de looncn en de .entabi- litcit in de Rijnscheepvaart. DE REDE VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL. Batavia,16 Juni. (Aneta). li» den Volks raad is de rede van den gouverneur-generaal bij de opening van den Volksraad zeer uitvoe rig besproken en de heer Thamrin (Partijloos) trok uit die rede de conclusie, dat Nederland zich nimmer uit Indië zal terugtrekken, welke conclusie dc heer Stokvis (I. S. D. P.), zij het ook met andere woorden, lot de zijne maakte. VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING. Batavia, 16 Juni. (Aneta). De Volks raad heeft het wetsontwerp tot voorkoming van dubbele belasting zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. OPIUM AANGEHAALD. Medan, 16 Juni. (Aneta). De opium- recherche heeft in de woning van een Chinees 260 thail opium aangehaald, tot een waarde van 8000. Dit is de derde aanhaling in enkele dagen. Vijf Chineezen zijn gearresteerd. x CARPENTIER ALTINGSTICHTING. 1 Benoemd zijn aan de Carpentier AltingsticK- ting te Weltevreden (Hoogere Burgerscholen, Lyceum en Kweekscholen) drs. E. Cohen er. de heer D. de Vries, leeraren in de Nederlandsche taal en letterkunde, mej. S. W. Holsboer, leera- res in de Fransche taal en letterkunde, mej. M. J. A. Diell, leerares in de Duitsche taal en letterkunde. De heer drs. G. Kuperus, leeraar in de Sociale Geographie, de heer drs I. Abram, leeraar in de Wiskunde, de heer mr. W. F. Gonggrijp, leeraar aan de Kweekschool voor Onderwijzeressen. i ifi i^,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1