B. NIEWEG DË EEMLANDËÜ BUITENLAND. Goedkoopste adres voor Verfwaren Vensterglas. Behangselpapieren Luxe Glaswerk en Drinkseiviezen Dinsdag 19 Juni 1928 2be Jaargang ho. 288 A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23 LUCHTVAART uit de Glasfabriek „Leeidam'' ABONNEMENTSPRIJS pe/ maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per week (me» gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIDECTEUR-UITG EVEQ: J.VALKHOfT PRIJS DER ADVERTENTIEN ™n 1-4 rc8cU'-05 mt*gnp een bewijsnummer, elke rege' mee» f0.25. Llefdadlgbelds*advertentlSn voor da helft van den prijs. Kleine AdverteutlSo kKElT|tiS" b|) vooruitbetaling 1*9 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaauen I I.—Bewtlsnommer exti» OM BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* DE DUITSCHE KABINETSCRISIS NOG GEEN RESULTAAT BEREIKT Over de coalitiebesprekingen in den rijks dag wordt uil Berlijn vernomen, dat de uit komsten der gisteren gehouden onderhanden lingen over het algemeen niet ongunstig tc noemen zijn, hoewel de opvattingen daarover in parlementaire kringen niet eenstemmig zijn. In centrumskringen hoopt men, dat de onder handelingen reeds Dinsdag haar beslag krij gen, terwijl men van andere zijde de meening toegedaan is, dat, indien men het eens wordt, de besprekingen tojh nog enkele dagen in be slag zullen nemen Ten aanzien van de sociale en economische politick is, afgezien van enkele détails, een toenadering tot stand gekomen. Er bestaan nog steeds diepgaande meeningsver- schillen op het gebied der belastingpolitiek. Nader wordt bericht, dat de interfractioneele besprekingen weer eens verdaagd zijn tot he den en dat de vooruitzichten verschillend be oordeeld worden. In den Pruisischen landdag worden de onder handelingen pas vandaag hervat. Gistermid dag zouden de leiders van het centrum in den landdag een bespreking hebben met de cen trumfractie in den rijksdag, om dan hedenmid dag in een fractiezitting, aic om 4 uur plaats heeft, in den landdag den toestand in Pruisen te bespreken. Ofschoon het centrum in zekeren zin oen brug tusschcn den rijksdag en den landdag vormt, wordt toch in de kringen der Pruisische regco i ingspartijen steeds opnieuw voorgesteld, dat de onderhandelingen over de uitbreiding der Pruisische regeering onafhankelijk van de her vorming der rijksregeering moeten geschieden De onderhandelaars der Duitschc volkspartij zouden gisternomiddag pas te Bei lijn arrivee- ren en zich vermoedelijk eerst in verbinding stellen met de rijksdagfractie, die des namid dags laat vccgadcrds De Duitsche Volkspartij en het centrum heb ben gistermiddag een vergadering gehouden. Dr. Strcsemann heeft deelgenomen aan de vergadering van de volkspartij om zijn partij- vrienden nogmaals zijn opvatting omtrent de regeeringsvorming mede te deelen en om af scheid te nemen. Hij verlaat namelijk vandaag Berlijn, om zich voor enkele weken in een sana torium in het Zwarte Woud te begeven. B e r I ij n, 18 Juni. (H. N.) De beraadsla gingen tusschen de sociaal-democraten, demo craten, het centrum en de Duitsche en Beien- sche volkspartij over het regeeringsprogrammo zullen morgen worden voortgezet. De kabinets formateur Hermann Müllér wil ook met de vertegenwoordigers deg economische partij overleg plegen. B e r 1 ij n, 18 Juni. (V. D.) De fractie van de Duitsche volkspartij, welke Maandag in te genwoordigheid van den rijksminister van bui- tenlandsche zaken, dr. Stresemann, tot laat in het middaguur confereerde, heeft het rapport aangehoord van haar onderhandelaars over de tot dusver gevoerde besprekingen tot vor ming van het kabinet. Morgenmiddag wordt de zitting voortgezet. Er werden twee commissies gevormd ter bc- studeering van de sociaal-politieke en econo mische problemen, alsmede van de belasting-» aangelegenheden. Uit Berlijn wordt nader d.d. 18 Juni aan de N.R.C. gemeld. Na dc vergaderingen van de rijksdaggtoepen van het centrum en de volkspartij kwam we derom dc commissie uit dc verschillende groe pen bijeen. Er is heel wat gepraat over finan- ciccle cn economische programpunten. Naar wij uit goede bron vernemen, was.hct rcsultaai uiterst mager. Met ontzaggelijke moeite slaag de men cr in het eens te worden over ccn lijst van punten, waarover wegens verschil van mee ning nog nader zai moeten worden beraad slaagd. Morgen worden intusschen besprekingen ge opend met Braun, den Pruisischen minister president, die in den loop van dezen nacht uit dc rheumatiekbadplaats Uyenhauscn, waar hij juist inet een kuur begonnen was, die vier maanden zou moeten duren, terugkeert. Hij zal morgenochtend reeds de voormannen an c regeeringspartijen in Pruisen ontvangen. 1 eze bespreking zal dc stammoeder zijn van twetf groote besprekingen, gewijd aan het verband tusschen de rcgeeringsvOTming in het rijk en dc samenstelling van dc regeering in Pruisen, meer in het bijzonder over het tijdstip, waarop de volkspartij in deze regeering zou Tvorden opgenomen. DE HAVENSTAKING TE ANTWERPEN THANS ALGEMEEN GEWORDEN Da correspondent van het Vad. te Brussel meldt: De onverwachte staking. Maandag onder de Antwerpsche havenarbeiders losgekomen, blijkt door de communisten te zijn bewerkt. Volgens de socialistische lezing reden twee arbeiders, die later communisten bleken te zijn, in den ochtend per fiets langs de haven, overal mededeelend, dat de socialistische vak- vcrceniging bevel tot staking had gegeven voor een loonsverhooging van 10 francs per dag. Omstreeks den middag was reeds de helft van de haven door de staking, welke van het cent. op het andere schip overliep, aangetast. In den loop van den middag was de toestand zeer onzeker. Op sommige plaatsen waren dc ar beiders weer aan het werk gegaan, daar zij kennis hadden genomen van dc tcgenspraok der socialistische vakvereeniging. Verwacht wordt dan ook, dot Dinsdag het werk overal zal worden hervat. Aan de bozen heeft dc vak vereeniging echter voorgesteld onderhandelin gen te openen, ten einde langs vreedzamer» weg aan de arbeiders 10 francs loonsverhooging toe te staan. Nader wordt gemeld, dat gistermiddag de bootwerkersstaking algemeen was in de haven van Antwerpen. De leiders van het socialis tisch syndicaat en de werkgevers zouden gis teravond afzonderlijk bijeenkomen om den toe stand te overwegen. DE STAKING IN GRIEKENLAND DREIGENDE UITBREIDING Uit Athene wordt bericht, dat het bestuur van het algemeen verbond van den arbeid in een vergadering in den Piraeus gisterochtend den toestand besproken heeft cri dc mogelijk heid overwogen van een algemecnc staking. De besturen van ve*schillende vakbonden heb ben gistermiddag bij het ministerie van eco nomische zaken verscheidene cischen inge diend betreffende de loonen. De regeering treft dc noodige maatregelen om het hoofd te bie den aan den toestand, wanneer dc algemeenc staking mocht uitbreken. Dc arbeiders van de haven van Saloniki kon digden de staking af. Zij hebben ecnige in stallaties vernietigd, die echter onmiddellijk ver ver gen werden. voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 102. Ontwerpen DE DAZEL, DE LORM, COPIER, enz. WILD WEER IN ROEMENIE GROOTE SCHADE AANGERICHT Hevige onweders hebben de omgeving van Sinaja geteisterd. Dc schade wordt op meer dan 10 milliocn lei geschat. Sedert twee dagen sneeuwt het in de Karpathen cn de om geving van Sinaja. HET VROUWENKIESRECHT IN ENGELAND HET HOOGERHUIS AANVAARDT DE UITBREIDING Het Hoogerhuis heeft het wetsontwerp toi verleening vun het kiesrecht aan de vrouwen op 2I-jarigen leeftijd onder dezelfde voorwaarden ols aan de mannen, dat reeds door het Lager huis goedgekeurd is, in derde lezing zondei discussies aangenomen. Het wordt nu wet. kunnen Berlijn, 18 Juni. (V. D.) Het hoofdbe stuur van den Stahlhclmbond heeft medege deeld, dat deze bond tegen dc eiootc coalitie blijft, welke hij voor een politieke fout houdt. Met alle hem ten dienste staande middelen zal de bond er tegen waken, dat deze fout wordt begaan. TWEE PERSONEN DOOR EEN WOESTELING GEDOOD. Saarbrückcn, 18 Juni. (V. D.) in een herberg in het mijnwcrkersplaatsie Heuswei- ler bij Saarbrückcn, kreeg een der gasten plotseling een aanval van razernij cn Siorttc zich op een reiziger, die zonder iets te VG^~ moeden a3n een der tafeltjes zot Hij tracht hem verscheidene steek- cn snijwonden toe, waardooT de dood onmiddellijk intrad. De zwager van den razenden man kreeg bij een poging, dezen tot kalmte te brengen, even eens verscheidene messteken, aar» de gebo gen waarvan hij spoedig daarna overleed. Tenslotte gelukte het den razenden man raar feen gesticht 'ie voeren. HELDENMOED MET DEN DOOD BEKOCHT TWEE REDDERS VERDRONKEN P a r ij s, 16 Juli. Aan het strand te Bou- logne-sur-Mer heeft zich heden een aangrij pend drama afgespeeld. Een jonge mecanicien wilde zijn hond, die zich te ver in zee had gewaagd, te hulp ko men. Daar hij echter niet tegen dc golven cn de trekking op kon, kwam hij zelf in levens gevaar te verkeeren. Een jeugdige Engelsche, die het gevaar zag, sprong in zee om den di enkeling tc redden, doch ook zij was tegen de golven niet bestand. Een Engelschman, die zich daarop te water begaf, slaagde er slechts met dc grootste moeite in het strand weer tc bereiken. Dc mecanicien cn het Engelsche meisje kwamen jammerlijk om het leven; hun lijken zijn hedenavond aangespoeld. (Cour.). DE VERWARRING IN CHINA NAAR EEN GODSVREDE? Peking, 18 Juni. (V. D.) Naar uit Moek- den wordt gemeld, heeft de zoon van Tsjang Tso Lin het beheer van dc drie oostelijke pro- vincics in handen genomen. Aan de Nanking- regeering heeft hij doen weten, dat hij vrede wil sluiten en dat hij den broederoorlog niet wenscht. Het consulaire corps heeft hij mede- deeling doen toekomen van zijn ambtsaan vaarding. Londen, 18 Juni. (H. N.) Naar uit Pe king wordt gemeld, is het treinverkeer met Tientsin hervat. Volgens sommige berichten moet Mandsjoerije, het gebied van maarschalk Tsjang 1 so Lin, zich bereid hebben verklaard zich aan het gezag der Zuid-Chineesche tegce- ring te onderwerpen op voorwaarde, dat geen belangrijke wijzigingen in het bestuur zullen plaats hebben. Tsjang Koi Tsjek blijft opper bevelhebber. Londen, 18 Juni. (V. D.) Uit Peking wordt gemeld, dat Tsjang Kai Tsjek zijn ont slagaanvrage ols generalissimus van het leger van dc regeering te Nanking heeft ingetrok ken. Binnenlandschc hervormingen in China. De Chineesche nationalistische regeering heeft een verklaring gepubliceerd omtrent een politiek van binnenlandschc hervormingen, waarin een vermindering van het aantal troe pen, de afschaffing der overdreven belastingen en een zuivering van het ambtenarenkorps beloofd wordt: het land zal van roovers bevrijd worden en geregeerd worden overeenkomstig de wet. HET SJACHTY-PROCES. Het naderend einde. K o f n o, I 8 J u n i. (V. D.) Naar uit Moskou gemold wordt, loopen de verhooren in het Sjochty-proces ten einde. Van dc 53 beklaag den zijn reeds 58 gehooid. Zeer waarschijnlijk zal de officier \a:» justitie op 26 Juni e.s. zijn requisitoir houden en zal het vonnis op 2 Juli a.s. worden geveld. AFTREDEN VAN EEN EGYPTISCH MINISTER. Londen, 18 Juni. (H. N.) Uit Cairo wordt gemeld, dat de minister van financiën Mohammed Pasja afgetreden is wegens mec- ningsverschillen tusschen de libaale leden van het kabinet en de vertegenwoordigers van de Wafdpartij. Het aftreden van den liberalen minister van oorlog wordt vandaag verwacht. EEN ONGEVAL OP EEN STATION. Obcrhausen, 18 Juni. (V. D) Op het station tc Oberhausen is heden een eigenaar dig ongeval voorgekomen. Een bagagewagen- tje, dat te dicht bij den rand van het pcron stond, werd door een binnenkomenden perso nentrein gegrepen en met kracht opzij ge worpen. De bestuurder van het karretje werd zwaar gewond15 andere personen liepen I lichtere verwondingen op. TWEE ENGELSCHEN TE OOSTENDE GEARRESTEERD Brussel, 18 Juni. (V- O.) Volgens een bericht uit Oostende zijn aldaar twee badgas ten met een politieagent slaags geraakt. Dc og«nt werd bij het gevecht bijna gewurgd. Na dat andere politieagenten hun collega te hulp waren g'ekomen, werden de twee Engelsdhen gearresteerd. Een aantal badgasten zou toen voor het politiebureau een demonstratie tegen de politie hebben gehouden. Voorgesteld word de gevangenen tegen borgstelling in vrijheid te stellen, maar dit aanbod werd afgewezen. Dc Engelschcn rijn in de gevangenis van Biugge opgesloten. RUSLAND EN AFGHANISTAN. Dc onderhandelingen afgebroken. K o f n o, 18 Juni. (V. t).) Dc Afghaansche minister van handel, die zich op het oogenblik te Moskou bevindt, zal, naar uit Moskou ge meld wordt, spoedig vertrekken, daar dc on derhandelingen geen resultaten hebben opgele verd. Dit heeft te Moskou eenige ontstemming verwekt, aangezien men aanneemt, dat Afgha nistan zich thans naar Engeland zal oricntcc- rcn. ONWEER IN ITALIË. Rome, 18 Juni. (V.D.) Boven dc stad cn de provincie Piacenza heeft oen hevig© cycloon gewoed, gevolgd door ccn. fel onweer en ha gelslag. De hagel lag op enkele plaatsen 20 cM. hoogg. De temperatuur is sterk gedaald. Tal van boomen braken af cn huizen weiden beschadigd ERNSTIGE BRAND. Vele dakloozen. Warschau, I 3 J u n i. (V.D.) Gisteravond zijn te Radom 26 huizen in vlammen opge gaan. Meer dan 100 arbeidersfamilies zijn dak loos. Dc schade wordt op 8 millioen zloty ge schat. f DE OCEAANVLUCHTEN DE GESLAAGDE TOCHT DER FRIENDSHIP DE VLIEGERS DER BREMEN GEHULDIGD Quecnstown, 18 Juni. (V.D.) Het s.s. America heeft op 75 mijlen afstand oostelijk van Queenstown gerapporteerd, dat het vlieg tuig Friendship tweemaal boven het schip ge- cirkold heeft en wel te 10.30 uur. Getracht werd berichten omlaag te werpen, doch de pakketten konden de dekken niet bereiken. De machine heeft vervolgens haar tocht in noor delijke richting voortgezet. Londen, 18 Juni. (V.D.) Hedenmiddag te 12.40 uur is miss Earhort met haar vliegtuig Friendship in de haven van Llonelly in het graafschap Wales aangekomen. Londen, 18 Juni (V. D.). Blijkens een ver klaring vnn den piloot Stultz waren de vlie gers wegens benzine-gebrek genoodzaakt te landen. Tegenover een vertegenwoordiger van de Evening Standard" heeft Stultz de volgende verklaring afgelegd over het verloop van dc vlucht „Hoewel het weer ongunstig was en wij door regen en mist moesten vliegen, waren de moei lijkheden op onzen tocht niet groot. De motor heeft gedurende het gcheele traject voortref felijk gcweikt. Wel was het niet gemakkelijk, als gevolg van de mist, koers te houden en ik zog al gouw, dat onze voorraad benzine begon te minderen. Niemand was gelukkiger dan ik, toen ik de kust zag opdoenen en na een rondvlucht over Llonelly zette ik de ma chine op het water. Onze voorraad benzine welke wij toon nog over hadden, was nog slechts voldoende voor 10 mijlen vliegen. Stulz verklaarde, dat hij 200 spoedig mo gelijk wil doorvlieg'en naar Southampton. Miss Earhart ontkende, dot zij met Miss Ma bel Boll een wedstrijd over den Oceaan wns aangegaan; de Amerikaanschc pers heeft in haar zucht tot sensatie deze geruchten in de wereld geholpen. Londen, 18 Juni (H. N. Draadloos). Hoewel reeds verscheidene vluchten in de richting van het Westen naar het Oosten zijn volbracht, is dit de eerste maal, dat een vrouw cr in geslaagd is een dergelijke vlucht te vol brengen. De vlucht is gefinancierd door me vrouw Gucst, dc echtgcnoote van kapitein Guest, den vroegeren luchtvaartminister, die eigenaar van het watervliegtuig Friendship is. Mevrouw Guest en haar echtgenoot zijn van daag ieder in een afzonderlijk vliegtuig naar Southampton gevlogen en zijn van plan de Friendship tegemoet tc gaan, als het vlieg tuig Southampton nadert. Nader wordt medegedeeld, dat de Friend ship pas vandaag naar Southampton zal ver trekken. De bemanning heeft een groot aantal gelukwenschen uit alle deelen van Engeland en dc Ver. Staten ontvangen, o.a van presi- den Coolidgc cn van den minister van lucht vaart. Gedurende dc vlucht hebben mcj. Earhort cn Stultz om dc beurt gestuurd. Mcj. Earhart zoide, dat men gedurende den tocht met de draadlooze installatie geen ver binding tot stond had kunnen brengen. Bremen, 18 Juni (H. N.). De ontvangst van de Bremen-vliegcrs heeft een zeer grootsch kuraktcr gedragen. De vliegers werden, toen zij oet aan lund zetten, dooreen ontzaggelijke menschenmenigtc stormachtig toegejuicht. Dc Lufthansa had ter ontvangst van de vliegers het groote verkeersvliegtuig Hermann Köhl naar Bremen gezonden, dot tijdens de ont vangstplechtigheden met andere vliegtuigen boven de Columbus kruiste. Feestvreugde tc Bremen. Bremen, 18 Juni. (H. N.) Het stoom schip Columbus met dc Oceaanvliegers aan boord is vanmorgen tegen 5 uur op dc Wcsci aangekomen cn naar Brcmerhofcn opgestoomd. Tegen 9 uur werden de genoodigden cn jour nalisten met het stoomschip Roland naar de Columbus gebracht. Köhl, Filzmaurice en von Huhnefeld vertoonden zich met hun familie leden op dc commandobrug, waar zij door de talrijke persfotografen direct voor de lens ge nomen werden. Vliegtuigeskaders kwamen aan zetten en cirkelden boven de Columbus om d<*n vliegers de eerste groeten uit de lucht te brengen. Tegen 12 uur passeerde de Colum bus dc groote Keizersluis en werd vastgemeerd Als eersten begaven zich de vertegenwoordi gers van de stad Bremerhafen aan boord om dc vliegers uit naam van de stad, waar zij voor het eerst na het begin van hun vlucht dc voet weer op Duitsch grondgebied zullen zet ten, te begroeten. De burgemeester van Bremerhafen opende de rij der sprekers en riep den vliegcis oen hartelijk welkom toe. In Bremen cn Bremerha fen is alles sedert Zaterdagmiddag in feeststem ming. De straten wemelen van automobielen cn allerlei soort rijtuigen; een talrijke menschen- massa, die rog voortdurend versterkt wordt door de duizenden, die met extratreinen naar Bremen zijn gebracht, is op de been. Vele za ken en bedrijven hebben hun personeel en ar- jg HET WEER VAN MORGEN. Hl Hoogste barometerstand: 766.6 Vardó. Laagste barometerstand: 752.2 Karlstadt. Verwachting tot den avond van |H 20 Tuni. Matige tot zwakke Zuidelijke tot Zuid-Westelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt, regenbuien met §H tijdelijke opklaring, weinig ver- andering in temperatuur. beiders vrijaf gegeven. De stad is feestelijk versierd, waarbij de vlaggen von Duitschland, Bremen, de Ver. St., Beieren en Ierland de hoofdrol spelen. Aan bijno alle huizen is groen aangebracht. Het vrije terrein bij de Colum- buskade kan de nog steeds toestroomende me nigte onmogelijk bergen. Tienduizenden trach ten een plaatsje te krijgen. Het weer is koel met of en toe een regenbui wat echter non de feestelijke stemming geen nfhrcuk doet. Tal van vliegtuigeskaders en particuliere vliegtuigen zijn vanmorgen te Bremen oangekomen om de Bremen tegemoet te vliegen cn een eeregelei- de te vormen. De weg, dien de vliegers zullen volgen, is door vertegenwoordigers van tal- loozc vcrccnigingen en leden von de Duitsche automobielclub afgezet. Niet alleen Bremen, doch geheel Noord-West Duitschland ziet de komst der vliegers met spanning tegemoet. Miss Boll wil een vlucht Oost- West ondernemen. Uit St. John (New Foundlond) wordt gemeld, dat miss Boll en haar makkers hebben beslo ten naar Ncw-York terug tc keeren en de Miss Columbia in te schepen naar Southampton in Engeland, om een vliegtocht te ondernemen von het Oosten naar het Westen met New- York ols bestemming. Ofschoon miss Earhart haar voor is geweest, prijs zij haar concurrente. Dr. Eckcner zal naar. California vliegen. B e r 1 ij n, 18 Juni. (H. N.) Volgens een bericht uit New-York wordt uit Longbeaoh (Ca- lifornië) gemeld, dat de burgemeester van deze gemeente bekend heeft gemonkt, dat dr. Ecke- ncr de volgende maand met de nieuw gebouw de Zeppelin een directe vlucht van Friedrichs- hafen naar Longbeoch wil ondernemen. HET LOT DER ITALIA DE VERDERE OPSPORINGEN NOBILE IN BENARDE POSITIE? Volgens een V. D.-bericht uit Kingsbay d.d. 18 Juni gaf Nobile draadloos ols zijn positie op: 80 gr. 33' N.B. en 27 gr. 12 Oos terlengte, dus ongeveer vijf mijlen ten Oosten van het Foynciland. 'Dc vliegers Larsen en Lüzow Holm zullen zoo spoedig mogelijk weer opstijgen om naar de vermisten te zoeken en zij verwachten, dat zij hen, nu de positie nnauwkcurig bekend is» zullen vinden. Waarschijnlijk zullen zij nog heden (Maandag) voor dc tweede maal star» ten. De weersomstandigheden zijn goed. Een bericht uit Stockholm behelst, dat da Itoliaansche vlieger, mojoor Pehzo gisteren met zijn Dornier Wal vliegtuig van r ulea een de Bothnische golf is vertrokken naar Trom* sö Te Marina di Pisa wordt ook het vliegtuig Marina 1, een zusterschip van het toestel van overste Penzo, in gereedheid gebracht om naar Spitsbergen te vertrekken. Commandant van dit vliegtuig wordt de kapitein-ingenieur Ivo Rovazzoni. die al ge** ruimen tijd belast is met het invliegen van do Dornier-Wals, die te Marina di Pisa gebouwd worden en 0.0. al vcrschc'dcnc toestellen in Rusland heeft afgeleverd. Kapitein Ravazzoni behoort tot den generalcn stof van de lucht vaart en is zoowel een uitnemend deskundige ols een stoutmoedig vlieger. De tweede vlieger zal luitenant Mario Bal- dini zijn, een bekwaam zeeman cn man VQn studie. Als monteur gaat Salvatorc Capodr.nw no van de Dornier Wall mee. De verdere be manning zal bestaan uit een marconist cn nog een monteur, vermoedelijk van de motorfa- brick Isotta Fraschini, die nog moeten worden aangewezen. Het ministerie van luchtvaart heeft kapi tein ter zcp Momogna, den commandant var» de Gtta di Milano, van de konist van do Marina I verwittigd en hem verzocht alles voor de komst in gereedheid te brengen, zoo dat men wel mag aannemen, dat ook dit vlieg tuig weldra naar Spitsbergen zal vertrekken, misschien zelfs vandaag reeds. Do Marina I is voorzien van een radio, voor de golflengte van 600 a 900 meter en van een toestel voor korte golven van 40 M. Maddelcna is gislcren om half één opnieuuf van Vadscc naar Spitsbergen vertrokken. Het vliegtuig Latham met Gtrilbaud en Amundsen is om 4 uur van Tromsö vertrok ken Het was goed weer. Do Zweedschc en Finsche vliegtuigen zetten 4 uur 26 min. koers naar Spitsbergen. Een later bericht houdt echter in, dat het Finsch© watervliegtuig naar Tromsoe is teruggekeerd Wegens tc zware belasting. B e r 1 ij n, 18 Juni. (H. N.) Volgens een bericht uit Kopenhagen zijn op de Otta di Milano nieuwe S. O. S.-roepen van Nobile ontvangen. Nobile berichtte, dat een ontzet* tende storm boven het kamp woedt en hot ijs daardoor gevaar loopt stuk te slaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1