DÉ EÉMLANDEQ Gouden- en Zilveren Manchetknoopen B. NllWËG BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN Lampekappen Donderdag 21 Juni 1928 26e Jaargang No. 300 Ster iliseerglazen „VULKAAN" Salon- en Schemerlampen Een kooperf verkcoper Ze zoeken elkaar Het „Keitje' brengt beiden Direct tot eikaar [Firma M. A. Ramselaarl Badhanddoeken LUCHTVAART AMERSFÖ0RTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maaodeo voor Amersfoort f 2.10, per maand f 0.75. per week (me» gr «tl» verzekering tegen ongelukken) f 0.17l/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nnmmera f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DICECTEUR UITG &VEC: J.VALKHCf F PRIJS OER ADVERTENTIEN van l«—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f0.25. Llcfdadlghclds-odvertentlcn voor da helft van den prijs. Kleine Advertentie „KEITJES" b(j vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t 1.— Bewijsnummer extra i 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* DE AANSLAG IN DE SKOEPTSJINA GROOTE POLITIEKE OPWINDING Een minister doodgeschoten. De telefoonverbinding met Belgrado verbroken. Boedapest, 20 Juni. (V. D Naar uit Belgrado wordt gemeld, is het hedenmiddag ia de Kamer tot een heftig tumult gekomen De radicale afgevaardigde Puuisa Re.sjitsj trok »cn revolver en loste verscheidene scho- ten op de banken der Kroatische boerenpartij. Paul Raditsj, de gewezen minister en neef ;en den boerenleider Stefan Raditsj, werd door een kogel doolelijk getroffen. De boe- ienafge\nardigde. Dr. Pernor en Dr Ba/.a- ritsjek werden zwaar gewond. Rasjiisj werd dcor de suppoosten oan de politie u'tgcle- verd Sedert hedenmiddag half twee is elke tele foonverbinding nvt Belgrado verbroken. Boedapest. 20 Juni. (V. D.) Over de schietpartij in de Skocptsjino is tot hedenavond nog niets naders bekend geworden. Niet alleen is sedert Woensdagmiddag het telefoon- en tc-lcgraofverkecr in geheel Zuid-Slavië stilge legd, maar ook het spoorwegverkeer schijnt in den loep van den middag onderbroken te zijn. De reizigers, die Woensdagmiddag te Boedapest aankwamen, wisten nog niets af van don moord cp den afgevaardigde Raditsj. Na Woer.sdogmiddag zijn geen treinen uit Servië aangekomen. Er loopen hier geruchten, dat na den moord op den afgevaardigde Paul Raditsj het schie ten in de Skocptsjina nog voortduurde. Er zou den reeds vier dooden en twaalf gewonden zijn. Belgrado, 20 Juni. (V. D.) De afge vaardigde, die het doodelijke schot op Paul Raditsj heeft gelost, liet zich tegen zes uur bii den minister van binnenlandsche zaken aan dienen voor het houden van een bespreking De minister weigerde hem tc ontvangen en list hem onmiddellijk arresteeren. Naar in parlementaire kringen verluidt, zul- ren de democratische ministers onder den in- drulc van den aanslag aftreden. De Raditsj- partij heeft hedenavond nog csn bespreking gehouden, teneinde te bepalen, welke houding verder door de partij zal worden aangenomen. Men denkt erover, dat dc regcering den staat van beleg zal afkondigen voor geheel Zuid- Slovië. Belgrado, 21 Juni. (V. D.) Naar ver luidt, zal de Kroatische boerenpartij het aan bod van de regcering, om hun doodgeschoten leider op staatskosten te begraven, niet accep- teeren, doch het lijk daarentegen op losten van dc partij doen overbrengen naar hr.t vader land. In Agram ontstond gisteravond een groote betooging van boeren tegen den moord te Belgrado. De afgevaardigde Prodowctsj sprak daar onder een Kroatische vlag dc menigte toe. De toestand van de gewonde afgevaardig den is achteruitgaande. DE CRISIS TE BERLIJN BRAUN ONVERZETTELIJK DE MOEILIJKHEDEN DUREN VOORT B c r 1 ij n, 20 J u n i. (H. N.) De onderhan delingen over de vorming van het kabinet zullen vermoedelijk vandaag tot een samen stelling van het rcgceringspiogramma leiden Hermann Muller zal aan zijn fractie een prc- giamma ter goedkeuring vcorleggcn cn don de interfractioneele besprekingen met de lei ders der voor een regecringscoalitie in aan merking komende partijen voortzetten Of het regeeringsprogramma vandaag reeds de finitief aangenomen zal wot den, is de vraag, door verschillende moeilijkheden nog over wonnen moeten worden. De besprekingen oveï dc reorganisatie van dc Piuisische staotsre- gceiing duren eveneens voort. Vanmorgen om half twaalf is de fiactie der Duitschc volkspartij in den rijksdag weer bijeengekomen om de Dinsdag afgebroken beraadslagingen voort tc zetten. Ook dc centrumsfractie hield een vergadering, waarin de afgevaurdigdu» von Guerard en Stcgerwold rapport uitbrach ten over dc beraadslagingen in de vergade ring van de landdagfractic van gisteren. Om 5 uur beginnen de interfractioneele beraad slagingen, waarin Hermann Müller den par tijen het regceringsprcgramma zal voorleg gen, wot feitelijk een behandeling in tweede lezing van het regeeringsprogramma bclce- kent Na de interfractioneele besprekingen heeft dan om 7 uur een vergadering der so ciaal-democratische fractie plaats. B c r 1 ij xi, 20 Juni. (H. N De afgevaar digde Hermann Müller heeft vanmiddag aan de partijen, die voor de groote coalitie in aanmerking komen, een regeeiingsprogram- ma voorgelegd, dat op grond van de tot nu toe gehouden besprekingen uitgewerkt is. De Piuisischc minister-president heeft aan de onderhandelaars van dc Duitsehe Volks partij verklaard, dar hij ieder verbond (usscaen de vorming van de regeering in bet tijk en in Pruisen verwerpt. Een wijziging van do staatsregeering kan alleen afhangen van don toestand in Pruisen. Op do verklaring van dot» woordvoerder der Duitschc Volkspartij, dot zijn partij ever een uitbreiding van do coa litie in Pruisen wil onderhandelen, verklaarde de woordvoerder van het centrum, dat h;j eerst nn 10 Juli antwoord zal kunnen geven, als het Pruische centrum zijn vergadering heeft gehouden B e r 1 ij n, 20 Juni. (V. D.) In de heden gehouden interfractioneele onderhandelingen over het door den afgevaardigde Müller Franken opgestelde regeeringsprogrom heb ben de onderhandelaars ven het centrum, naar vernomen wordt, zich op nagenoeg abt pun ten accoord verklaard met dit program Uit fluitend de schoolkwestie is voorloopig bui ten beschouwing gelaten. Naar alle waarschijnlijkheid kan ook binnen afzienbaren tijd op dit punt overecnstémnwiff werden verwacht. Het standpunt dei sociaal democraten. Waar dc mecningsverschillen over loo pen. LANGESTRAAT 43 TELEFOON 852 JUWELIER GEDIPL. HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 Naadloos. Garantie voor elk glas. Ketel compleet met 6 glazen f5.50 LAxcExm. 90Jisi.28tt voorheen Langcstraat. BERGSTRAAT 13. TEL. £52. DE STAKING TE ANTWERPEN DE SOCIALISTEN VERKLAREN ZICH SOLIDAIR De recdersfedcratic tc Antwerpen heeft, in spoedvergadering bijeen, besloten de plotse linge staking der havenarbeiders te beantwoor den met verzet tot het uiterste. Een stukings- comitc werd ingesteld. De secretaris van dc so ciaal-democratische trnnsportarbcidcrsfederatic heeft in een rede tot de stakers medegedeeld, dat hij zich, gezien het voldongen feit. solidair met hen verklaart HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 7G8.3 Roclcefort. Laagste barometerstand: 750.1 Wisbv. Verwachting tot den avond van 22 Juni. Zwakke tof matige, Westelijke tot Zuidelijke Wind, gedeeltelijk be wolkt, later toenemende bewolking, aanvankelijk droog weer, later wel licht cenigc regen, iets warmer. ■Ilflllllflllllllllllll Bijzondere sorteering Belgrado, 20 Juni. (V. D.) W-gen den avond werd het telefoonverkeer met Belgrado hervat. Weliswaar hcerscht te Belgrado, waar na den aanslag in het parlement, welke i j f offers heelt geëischt, n.l. 2 dooden er d gewonden, rust; in politieke kringen is de op winding evenwel nog buitengewoon f.ioot. De laatste woorden van Paul Raditsj waren „Redt mij terwille van mijn arme kinderen en van mijn arme vrouw". Paul Raditsi laat acht kinderen achter. Terwijl dc bekendste chirurgen bezig waren met den gewonden Stefan Raditsi, verscheel koning Alexander in de operatiekamer. Dc koning wilde, dat alle andere aanwezigen zich zouden verwijderen; toen aan dezen wensch ge volg wos gegeven, boog de koning zich over den gewonde heen en informeerde naar zijn toestand. De koning sprak woorden van be moediging en raadde hem aan den moed niet to laten zakken, want alles zou wel weer goed komen. Na het bezoek bij Stefan Raditsj, ging de koning naar het lijk van Paul Raditsj, waar hij do weduwe trof, wie hij woorden van troost toesprak. De koning brak hierbij in tranen uit. Ministerraad te Belgrado. De ministerraad is onmiddellijk na de ge beurtenissen in de Skocptsjino bijeengekomen en heeft order gegeven, dat het gei echtelijk onmiddellijk zou worden begonnen De slachtoffers van de schictpoitij in de Skoeptsjinu zullen op staatskosten worden ter oerde besteld. Eveneens zal de staat de kosten cragcn voor dc behandeling en genezing van dc gewonde afgevaardigden. De regecring betuigt haar deelneming. Belgrado, 20 Juni. (V. D.) Na den ministerraad, welke hedenmiddag werd gehou den, werd in een officieel bericht uiting gege ven aan de deelneming van dc regecring met de familiebetrekkingen der slachtoffers van den aanslag. De minister-president heeft uiting ge geven aan zijn leedwezen aan de Raditsj-partij. De regecring heeft ook besloten dc nagelaten betrekkingen van den vermoorden afgevaardig de op staatskosten levenslang te onderhouden. De regcering heeft het verzoek gericht aan dc pers de waanzinnige dood van een enkeling niet in politiek opzicht uit te buiten. De sociaaldemocratische rijksd.igfroctm, die hedenavond een bijeenkomst hield, heeft daarover het volgende communiqué uitgege ven „De sociaal-democratische rijksdagfractic heeft het rapport aangehoord van hoar on derhandelaars over de interfractioneele on derhandelingen. Daarbij werd meegedeeld, dot de mecningsverschillen over dc wettelijke vaststelling van den TI Augustus a's natio nale feestdag, over de amnestie, over de af schaffing van de doodstraf, over de definitie ve ratificatie van de overeenkomst van Was hington en over de uitbreiding van de mede zeggenschap der arbeiders in het economic sche leven en in de kwestie \an de agrarische bcschermingsrcchtcn blijven voortbestaan. Dear de beraadslagingen over verschillende punten der voorstellen, welke ten grondslag lig gen a on de interfractioneele onderhandeling' n nog voortduren, werd de bijeenkomst \an dc fractie tot Donderdag-middag verdaagd. B e r 1 ij n, 20 Juni. (V. D De interfrac tioneele besprekingen konden hedenmiddag neg niet ten einde worden gevoerd over d«- gcformuleerde vooistellen van den afgevaar digde MüllerFranken. Naar vernomen wordt, bestaan er neg groo te mecningsgeschillen, vooral inzake den na tionolen feestdag cn de amnestie. De belas tingkwesties staan nu cp den achtergrond en ook inzake de sociaal-politieke aangelegen heden behoeven geen besprekingen meet ie worden gehouden. De voorzitter van de rijksdagfractie dei Duitsehe Volkspartij, afgevaardigde Schoiz, heeft een verklaring afgelegd, waarin hij zei- de, dat uit het deelnemen van zijn fractie aan de zakelijke programbcsprekingen niet dc con clusie mag worden getrokken, dat zij ham standpunt inzake dc wijziging van het Piui- sische kabinet heeft verlaten. De interfractioneele besprekingen worden morgenochtend voortgezet. De bezwaren van den Pruisischcn premier. In de groepszittingen van centrum en Duit sehe Volkspartij, is gisteren, tamelijk lang, hot voorgelegde regeeringsprogram besproken. In dc vergadering der Volkspartij verschenen tegen écn uur, zoo meldt het Vad., de on derhandelaars uit dc landdaggrocp Heymanr. n Schwarzhaupt, die verslag uitbrachten van hun onderhoud met den Pruisischcn minister president Braun. Zij zeiden, dat Braun op zijn stuk bleef staan en van zijn kant geen moge lijkheid zag om vóói den herfst éenige ver andering in de samenstelling zijner regecring tc brengen Bovendien had Biuun het nieuwe argument aangevoeld, dat d<. Pruisische re geering geen zin had om in cle Menigvuldige regccringscriscs van het rijk verwikkeld :e worden. Echter bleef do weg ppen st .on, dat dc partijen in den landdag tot overeenslerii- rrdng zouden komen. Dc rijksdaggroep h'.ef re. deze mededcelingcn haar vergadering op en verzocht* den onderhandelaars nvt dr> Pruisi sche centrumsfractip voeling te z>-kcn. Van middag 5 uur komen beide groepen dan weer bijeen. Een nader bericht von het V.DZ, gerf: nog een uitvoeriger uiteenzetting van Braun's ver klaringen tegenover dc nfgevaaidigdcn var de Duitsehe volkspartij. Dr Braun zcidc, dat ht hem y: inruiec! ver keerd scheen de raag van de Si. mens telling der Pruisische regecring van de regeerings- vorming in het rijk afhankelijk ie maken. Het standpunt, dat do Pruisische regce ing steeds zoo samengesteld zou moeten zijn, dat er ho mogeniteit met dc rijksregeering bestaat, kan hij niet deelcn De samenstelling -an dc P«ui- sische regeoiing moet, zooals dit principieel bij dc regeeringsvorming dei andere bondsstaten het geval is, in overeenstemming zijn met de samenstelling van den Pruisischcn landdag en niet met die van den rijksdag. Slechts door toepassing von dien stelregel heeft Pruisen toi nog toe een stnbieic politiek kunnen voeren en kunnen vermijden om meegesleept tc wor den in de talrijke regceringscrisissen van het Rijk. Om deze redenen bestaat er bij de Prui sische coaliticpoitiien cn bij hem, den minis ter-president, op dit oogenblik geen neiging om tc onderhandelen over een wijziging in de samenstelling der Pruisische regecring Het hangt enkel en alleen van de staatsneodzank van Pruisen zelf af, wanneer er over een ver- breeding dei regeeringsbasis in Pruisen te on derhandelen valt DE STABILISATIE VAN DEN FRANC ZIJ WORDT SPOEDIG EEN FEIT P a r ij s, 2 0 Juni. (V. D.). Donderdug zal de Kamer dc debatten over dc kieswet en de financicele politiek der regeering naar aanlei ding der ingediende interpellatie hervatten. Poincoré zal de interpellaties beantwoorden en voornamelijk over dc stabilisatie spreken om den weg te effenen voor dc stabilisatie wet, die Zaterdagmiddag bij de Kamer zal worden in gediend. Dc eigenlijke stabilisatiewet bevat slechts weinig artikelen, waarbij een zoowel naar om vang uls beteekenis grootcrc overeenkomst met dc Franschc Bank wordt gevoegd. Wanneer dc finonciecle commissie van mee' hing is, dot dc wet spoedig kan worden be handeld, zullen dc Kamer cn dc Senaat nog Zaterdagavond worden bijeengeroepen, in het tegenovergestelde geval eerst Zondagmorgen. De regeering wcnscht weliswaar de onmid dellijke en ongewijzigde aanvaarding van dc wet, doch zal zich niet tegen debatten ver zetten. Wanneer er debatten zullen plaats hebben, kan het wel in den nacht vun Zondag cp Maan dag worden, voordat de wet zul zijn aangeno men, waarna zij Maandagmorgen in het stadsblad zal verschijnen. Krommestr. 4-6-8 Langeslr- 52 TEL. 341 TEL: 529 Prima wit ruige BADDOEK 60 X 100 0.79 Gekleurde Badhanddoeken Geel Lila Blauw 60 100 0.69 NOODLOTTIGE MIJN- ONTPLOFFING VIJF DOODEN L o nd e n, 2 0 Juni. (V. D.) Voigcns be richten uit Laurelpoint in West-Virginia zijn tengevolge van een mijn-ontploffing ;n dc kolenmijnen van do nationale sleenkool-mnat- schanpij een vijftal personen gedoed en 7 ge wond. KETELONTPLOFFING IN EEN BADHUIS TALRIJKE DOODEN EN GEWONDEN B c r l ij n, 2 0 Juni (V.D.) Naar de B Z. am Mittag uit Mcxico-City meldt, heeft in ccn badhuis aldaai een hevige ketclontploffing plaats gehad Tol nu fee zijn negentien dooden geborgen, ondci wie twee kinderen. Dertig per sonen werden gewond. De omliggende huizen werden door dc ontploffing verwoest. DF. STAKING TE ANTWERPEN ERNSTIGE UITBREIDING De laatste schcepsherstellers, die tc Ant werpen nog in staking waren, zijn gisteren weer aan het werk gegaan op de voorwaarden van de werkgevers Het :s tc vrcczen, uldus werd d.d. gisteren uit Antwerpen gemeld, dat de zeelieden zich bij de stakende bootwerkers zullen voegen. De gevolgen van de staking doen zich in dc ha ven gevoelen: de linieschepen van Huil heb ben bevel gekregen zich naar andere havens te begeven Nederlnndsche firma's te Terncuzen hebben aan dc reeders voorgesteld dc goede ren in Holland te lossen. Nader wordt bericht, dat de bootwerkers staking in de haven zich nog heeft uitgebreid: de voormannon hebben zich bij dc stakers aangesloten. Dc politie heeft verscheidene zee lieden aangehouden wegens aanranding van de vrijheid van den arbeid. Het is te vreezen, dat de stuking zich zal uitbreiden tot de vaste arbeiders van do veemen Wegens dc wei gering van de federatie der werkgevers om In onderhandelingen te treden, heelt het socialis tische syndicaat de bemiddeling van den or- bitralen raad ingeroepen. BLANK TEGEN ZWART EEN NEGER GELYNCHT Uit Houston (Texas) wordt bericht, dut een neger, die Zondag gewond werd bij een vecht partij, waarbij een rechercheur gedood werd, door acht gewapende mannen is opgelicht in. het ziekenhuis, waar hij verpleegd werd. Zijn lijk werd later gevonden, opgehangen aan een boom op drie mijl buiten de stad. De po- b'tie stelt ccn onderzoek in de omgeving in om dc daders tc ontdekken. HET INCIDENT TUSSCHEN ENGELAND EN ITALIft BIJGELEGD. Londen, 2 0 Juni. (V. D.) Het incident tc Milaan, waar ccn vertegenwoordiger van de Engelschë regecring door fascisten mishandeld werd, is, naar vei luidt, bijgelegd, daar kapitein Delafons verklaard heeft genoegen te nemen met de v erontschuldigingcn, die zijn aanvallers hem hebben aangeboden DE ONRUST IN GRIEKENLAND DE STAKINGSACTIE Londen, 20 Juni. (V D.) Naar uit Athene gemeld wordt, is de binnenlandsche politieke toestand in Griekenland weer ver scherpt. De organisatie van Grieksche beamb ten heelt een ultimatum tot de regeering gew richt, waarin binnen een termijn van 48 uur de aanvaarding van de gestelde eischen tot ver hooging der salarissen wordt gecischt. Indien de regecring deze eischen niet aanneemt, zul len alle staatsbeambten in staking gaan Uit Athene wordt gemeld, dat olie, vooral uit Weenen verspreide, berichten over onlus ten in Griekenland of zelfs muiterij op dc vloot in verband met dc staking der tabaksbe werkers volstrekt onjuist en tendencieus zijn. Dc purtieele staking in Soloniki en Kawuia duurt voort, zonder dat het echter tot inciden ten is gekomen. Maar alle mededcelingcn wij zen erop, dat de staking over het algemeen afneemt In dc tabaksindustrie evenals in alle andere takken van nijverheid wordt gewerkt, daar het aantal stakers, die niet aan de bewe ging deel nemen, zeer groot is. Het personeel van dc verkeersmiddelen heeft niet aan de stakingsbeweging meegedaan. Nader wordt uit Athene geseind, dat te Sa- loniki cn tc Athene de staking der tabaksar- beiders, bakkers en arbeiders van dc waterlei ding, mislukt is. GROOTE BRAND TE DAMASCUS. U t Beyroet wordt bericht, dat te Damas cus een groote brand is uitgebroken, die zich nog verder uitbreidt. DE OCEAANVLUCHTEN ONTVANGST DER BREMEN- VLIEGERS TE BERLIJN GROOTE GEESTDRIFT Berlijn, 2 0 Juni. (H. N.) De Bremen- vliegers zijn vanmiddag kort na 2 uur met het vliegtuig Europa te Berlijn aangekomen. De vliegers werden door hun cchigcnootcn bege leid. In Hamburg hod men cén korte tusschen- janding gedaan, om de groeten van deze stad in ontvangst te nomen. Op het vliegveld te Berlijn was een onzeglijke menigte samenge komen, die den vliegers bij hun aankomst een stormachtige ovatie bracht. Een eero-compag- nie was opgesteld, die de vliegers met muziek ontving. Dc vliegers waden toegesproken door vice-konselicr Hergt, den voorzitter van den rijksdag Loebc, opperburgemeester Böss cn den Amerikaanschen en den Engelschcn ge zant Dc drie vliegers dankten voor de harten lijke ontvangst. Boven het vliegterrein kruiste een eskader van vliegtuigen. De aankomst had bij heerlijk weer plaats Na afloop van de officiccle ontvangst reden de vliegers met hun vrouwen in een versierde auto langs de tribunes, vanwaar het publiek hun geestdrif tig toejuichte Na een kort déjeuner hielden zij vervolgens hun intocht door dc dichtbe- zettc straten in de stad. Zij begaven zich naar de rijkskanselarij, waar dr. Maix hen officieel uit naam van de Duitsehe regecring ontving. B e r l ij n, 2 0 Juni. (V. D.) Nadat dc vlie gers dc thee in de rijkskanselarij hadden ge bruikt, begaven zij zich, door een enthousiaste menschenmcnigte begeleid, naar hotel Kuiser - hof, waar zij gedurende hun verblijf te Berlijn de gasten zullen zijn van de rijksregeering. Het hotel was feestelijk versierd. De vliegers begaven zich onmiddellijk naar hun apparte menten, maar de groote menigte, die buiten bleef wachten, rustte niet, voor Köhl en zijn metgezellen zich op het balcon hadden ver toond, waar zij geestdriftige ovaties in ont vangst hadden te ncmeri. De L. Z. 127 niet naor Amerika. Officieel wordt bericht, dat de mcdedeeling, als zou dc L. Z. 127 oen ononderbroken vlucht naar Californië ondernemen, niet met de fei ten overeenstemt Wel heeft do burgemeester van Longbeach een uitnoodiging gezonden die stad ter gelegenheid van de dezen zomer te houden luchtvaarttcntoonstelling met de L. Z. 127 tc bezoeken, maar aan deze uitnoo diging kon in verband met andere plannen voorloopig geen gevolg worden gegeven. Miss Boü geeft het op. Uit St. Johns (Newfoundland) wordt geseind, dat mej. Boll heeft medegedeeld, dot zij hoor plan, om den Atlantischen oceaan over te vlie"- gen, opgeeft. Ze keert vandaag naar New-York terug en zal daar verdere beslissingen nemen met betrekking tot haar toekomstige plannen. Dc aanstaande vliegtocht van Courtney. Volgens ccn bericht uit Lissabon heeft ka pitein Courtney ter voorbereiding van zijn vliegtocht over den Oceaan een proefvlucht gedaan met zeven passagiers, die wel ge slaagd is.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1