8. N IE WEG DE ËEMLANDElï Vrijdag 22 Juni 1923 26e Jaargang No. 301 BUITENLAND. HET SJACHTY-PROCES N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundigs voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Hande'scrsdieten incasseeringan Spaar-üeposito's rente 4 Zweedschs Grasmaciines Keurcollectie I Bij Huur, Verhuur, bij Koop, Verkoop Is 't meest afdoend een „KEITJE" l'Het resultaat is altijd groot, een LUCHTVAART 1 Firma IV!. A Badhanck I BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maand5n woor Amersfoort I 2.IO. per maand f 0.75, per week (met prat la verzekering tegen ongelukken) f 0.171/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzondcrll|ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 51J DIDECTEÜR-UITOEVED: J.VALKHOFP PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f I.0S met Inbegrip van een bewijsnummer, rcggj mcer f 0.25. Llcfdadighelds-advertenü£n voor d« helft van den pri)a. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.Bewijsnummer extra t 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» HET VERDERE VERHOOR K o f n o( 2 I Juni. (V. D.) Naar uit Moskou wordt gemc-ld, heeft gisteren het verhoor van Gorletzki weinig nieuwe gezichtspunten ge opend; de verdachte ontkende alles, wat hem door den officier van justitie ten laste werd gelegd. Ook een andere verdachte, Tsjinokol, ontken de iets met de contra-revolutionnaire beweging le maken te hebben. Met belangstelling wordt h« t verhoor van Rabinowitsj tegemoet gezien, clic vroeger deel beeft uitgemaakt van dc rijksdcema. K o f n o, 21 Juni. (V. D.) In den loop van de zitting van Woensdag is Kasarinof ver hoord; deze had reeds gedurende het voor onderzoek een groot aantal leden van de Rus sische afdeeling van de A. E. G. er van be schuldigd steekpenningen te hebben gegeven Niet alleen persisteert hij bii zijn verklaringen rnaar hij vult ze zelfs nog aan. Hij beschuldigt zichzelf van alle misdrijven, die op het gebied an sabotage, omkooping en spionnage moge lijk zijn en betrekt het meerendeel der verdach ten in zijn z.g. misdrijven. Woensdag heeft d' monteur Wagner van de A. E. G., die in den loop van het proces herhaaldelijk door de sov jet-verdachten is beschuldigd^ een brief gericht tot het opperste gerechtshof, waarin hij mede deelt, dat hij vernomen heeft, dat de verdachte Basjkin hem in de zitting van 1 Juni ervan heeft beschuldigd gesaboteerd tc hebben en Basjkin tot sabotage tc hebben aangezet. Deze beweringen ven Basjkin zijn echter niet over eenkomstig de waarheid. Hij verzocht het op perste gerechtshof hem in deze aangelegen heid als getuige te hooren. De monteur Wag ner is op het oogenblik nog werkzaam in de door de A E. G. ingerichte papierfabriek Ba- 1 nek na bij Nisini-Nov.gorod. Kasarinof be weerde, dat ook directeur Blcimann de z.g. contra-revolutionnaire organisatie niet alleen gekend heeft, maar met haar ook in contact is geweest over Kasarinof. PRINSES HELENA KRIJGT ECHTSCHEIDING PRINS CAROL VERZET ZICH TEGEN DE UITSPRAAK Uit Boekarest wordt gemeld, dat na een zit ting met gesloten deuren het hof van beroep in openbare zitting bijeenkwam. Het vonnis werd voorgelezen, waarin het verzoek van piinses Helena, om van haar man gescheiden te worden wegens diens kwaadwillig verlaten en onbehoorlijken levenswandel ingewilligd wordt. Het vonnis staat een beroep voor het hof van cassatie toe binnen vijf dagen. D& prinses was niet aanwezig en de advocaat van den prins las een verklaring voor, waarin deze tegen de scheiding in verzet komt. DE AANSLAG TE BELGRADO OPWINDING IN DE ZUID-SLAVISCHE HOOFDSTAD Als gevolg van het drama in de Kamer heb ben te Belgrado betoogingen plaats gehad. De politic moest charges uitvoeren om een op tocht uit elkaar te jagen. Er hadden gevechten plaats. De betoogers belegden een vergadering in den tuin der woning van Raditsj. De betoo gingen hadden het karakter eener veroordee ling van den moord. Voor het gebouw van den algemeenen raad sprak dc afgevaardigde Pre- vaditsj de betoogers toe. De politie bestorm de weer de menigte. Er ontstond een hevig ge vecht. Daarna verspreidde de menigte zich Een manifest der oppositie. Een manifest der coalitie van boeren en de mocraten met betrekking tot den moord in het Zuid-Slavische parlement, dat gisteren aan het gebouw der nationale vergadering aange plakt werd, behelst, dat de afgevaardigden in dc zitting der nationale vergadeiing gevallen zijn als de slachtoffers van een misdadigen aan slag met voorbedachten rode, in den wettigen en rechtvaardigen strijd voor rechtsgelijkheid en mcnschelijkheid. De toestand der gewonden. Belgrado, 21 Juni. (V. D.) Koning Alexunder bracht heden een bezoek aan Stefan Raditsj, wiens toestand zeer kritiek wordt ge acht. Ook de toestand van den afgevaardigde Pcmar wordt als zeer ernstig beschouwd. Volgens een andere bericht uit Belgrado zegt het medisch bulletin over Stefan Raditsj, dat zijn toestond nogal bevredigend is. Ei heb ben zich geen complicaties voorgedaan. De mo- recle toestand is goed. DE GEVANGENHOUDING VAN RICKLIN EN ROSSE. P a r ij s, 2 1 Juni. (V. D.) Dc afdeeling Miihlhausen van de Elzasser Volkspartij heeft, naai de ochtendbladen melden, geprotesteerd tegen de langere gevangenhouding van Ricklin cn Rosse. Zij heeft alle afgevaardigden der partij verzocht in het parlement te protrstce- ren. Aan de beide gevangenen werd een sym pathie-telegram gezonden. DE VERWARRING IN CHINA DE BEDOELINGEN VAN FENG DE DOOD VAN TSJANG TSO LIN Londen, 21 Juni. (II.N. Draadloos). Sir Austen Chamberlain heeft in antwoord op een desbetreffende vraag in het Lagerhuis mede- declingen gedaan omtrent de jongste militaire en politieke gebertenissen in China. Hij deelde hied, dat Peking op 8 Juni door de Sjansitroe- pen ingenomen is, zonder dat eenig incidcnl heeft plaatsgehad en dat de chef van den stuf van generaal Yen aan dc buitenlandsche ver tegenwoordigers vaste toezeggingen heeft ge daan, wat betreft het handhaven van de wet en van de orde. De toestand tc Peking blijft on zeker, daar een grot aantal troepen van maar schalk Feng onmiddellijk ten zuiden van dc stad gelegerd is, terwijl op Juni generaal Pai Tsjocng Hsi, die tot dc Kwansigroep behoort, welke thans de controle over Hankau haert, in de hoofdstad is aangekomen De laatste berich ten wijzen erop, dat de troepen van maarschalk Feng zich uit de voorsteden van Peking terug trekken en ongeveer 50 mijlen of meer zuide lijk posities innemen. De bedoelingen van gene raal Feng blijven echter duister. Tientsin weid door den generaal der Sjansilroepen op 12 Juni bezet. In de Chincesche stad hadden eenige plunderingen door de aftrekkende Noordelijke troepen plaats, doch de orde werd spoedig her steld. De spoorwegverbinding met Peking was enkele dagen onderbroken, doch is thans weei hersteld Dr. Wang is op 14 Juni opgetreden nis minister van buitenlandsche zaken te Nan king. In het begin van Juni is Tsjang Kai Tsjek afgetreden als opperbevelhebbbr van het leger cn voorzitter van den militairen taad, doch vol gens de laatste berichten schijnt hij op dit be sluit teruggekomen te zijn. De Chineesche zaakgelastigde te Londen heeft op last van de Nankingregeering kennis gegeven, dat hij Chira te Londen zal blijven vertegenwoordigen. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT zijn in prijs de laagste. Prijzen vanaf f 16.80. SLIJPEN - REPAREEREN. ZANGEsm. o o 7x" bsb voorheen Langcstraat. BERGSTRAAT 13. Uit Pt king wordt gemeld, dat de zoon van Tsjang Ts'o Lin tc Moekden nu zelf erkend heeft, dat zijn vader reeds den avond na den aanslag op zijn tiein overleden is. Dit was op 4 Juni. De zoon deelt in een manifest mee, dot het vermogen zijns vaders, dat hij geërfd heeft en dot ongeveer 10 millioen dollar bedraagt, zal besteed worden om het onderwijs in Mand- sjoerije te verbeteren. Verder zul hij moeite doen om onrechtvaai- dige verdragen ingetrokken te krijgen, maar gaarne de medewerking van buitenlandsch kapitaal aanvaarden en een tegemoetkomende houding aannemen jegens de ChincescHe natio nalisten. Hij verklaart echter te beseffen, dat hun voortdurende en bijna dagelijks wisselende houding een overeenkomst moeilijk maakt. De consuls-generaal te Moekden zijn giste- 1 r« f/flef ren officieel in kennis gesteld met het overlij- j iVUoi i den van Tsjang Tso Lin. Dc begrafenis heeft j morgen plaats. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 4G2. GERO I en ZILVER CHRISTOFFEL f Prijscourant op aanvraag. Het financiecle herstel van China. - --- Londen, 21 Juni. (H.N.). Naar de Times uit Sjanghai verneemt, is daar gisteren een financieele conferentie geopend, welke door dc-n minister van financiën der Zuid-Chineeschc- regeering Soong was bijeengeroepen, om ovei de nieuwe regeling van de Chineesche finan ciën te beraadslagen. Behalve vertegenwoor digers der regeeringen nemen ook de groote kooplieden en de eigenaars der groote waren huizen aan de besprekingen deel. Een Russisch-Chineesch incident. K o f n o21 Juni. (V.D.). Naar uit Mos kou wgemeld wordt, heeft dc Chineesche politie een huiszoeking gedaan in de bij het Russische consulaat te Tientsin behoorende gebouwen. Dit incident kan tot moeilijkheden tusschcn Nan king en Moskou leiden. De sovjelregeering wenscht evenwel ten deze geen stappen te ondernemen, alvorens zij vön haar consul te Tientsin een ambtelijk rapport zal hebben ont vangen. (Volgens andere berichten hoopte men, dat bewijzen zouden worden ontdekt voor de medeplichtigheid der sovjet-autoriteiten om trent den aanslag op Tsjang Tso Lin). DE DUITSCH KABINETS CRISIS NOG STEEDS GEEN OPLOSSING Berlijn, 21 Juni. (H. N.) De onderhan delingen over de vorming van een nieuwe rc- geering hebben ook vandaag tot geen beslis sing" geleid. De interfractioneele besprekingen zijn voorloopig afgebroken, zonder tot een re sultaat te hebben geleid. Hermann Müllcr wil thans trachten de geschf'ounten door peisoon- lijke besprekingen met de partijleiders uit den weg te ruimen. De democratische fractie hield vanmiddag een vergadering, waarin de opvat ting werd verkondigd, dat dc beraadslagingen voor de vorming van de groote coalitie nog niet zijn mislukt, doch dat bij wederzijdsch toegeven overeenstemming nog zetr goed mo gelijk is. VAN SOCIALIST TOT CONSERVATIEF. Londen, 21 Juni. (V. D.) Dr. Haden- guest, vroeger socialistisch lid van het Lager huis, 'heeft zich bij de conservatieve partij aan gesloten. Hij is in 1927 uit de socialistisichc partij getreden wegens de houding van de par tij bij de algemeene staking en tegenover China •AARDBEVING GEREGISTREERD. Dc- seismografen van dc universiteit van Georgetown (Amerika), hebben gisterochtend van ongeveer 6 uur af vrij ernstige aardschok ken geregistreerd, die ongeveer 4 uur duurden cn waarvan het centrum, naar men schatte, op een afstand van ongeveer 1IZ000 K-M. lag. SPOORWEGRAMP IN RUSLAND VIJFTIEN DOODEN Tusschen Moskou cn Tocla is dc sneltrein uit Sevastopol ontspoord; 15 reizigers zijn gedood en 12 gewond, van wie 8 zwaar. DANSITÜS. N e w-7 ork, 2 1 Juni. (V. D.) Zeventien dansparen zijn nu gedurende 250 uur onafge broken op den dansvloer geweest om te trach ten het wereldrecord, dat op 262 uur staat, té breken. Dit dansgevecht wordt gekenmerkt door vreemde hollucinaties en ruzies der deel nemers. Een van de dames dacht Dinsdagnacht, dat de danszaal een weide was met bloemen, die zij plukte, terwijl ze ronddraaide in de ar men van haar partner. Toen er „voor rust ge floten werd", verontachtzoamde zij dit sein en werd gedisqualificeerd. Een der mannelijke maniakken kreeg het idee fixe, dat hij vervolgd werd door een bende zakkenrollers. Eindelijk geraakte 'hij geheel in de war en rende de zaal uit, om een van zijn belagers te vervolgen. Ook hij werd gedisqualificeerd, omdat hij de „arena" verlaten had. DE MOEILIJKHEDEN IN DE LABOUR PARTY. Do extremisten kondigen den strijd aan. Londen, 21 Juni. (V. D.) Dc socialisti sche Glasgow7 Forward publiceert den tekst van een manifest van den leider der onafhankelijke aibeiderspartij Maxton en van den secretaris van de mijnwerkersfcdcratio Cook, gericht tot alle arbeiders van Groot-Britannië. Daarin heet het, dat de onafhankelijke arbeiderspartij sinds geruimen lijd twijfelt aan de oprechtheid van dc leiding der Biitsche arbeidersbeweging. Daarom is het noodzakelijk opnieuw te herin neven aan de beginselen, waarop dc partij ge sticht is. 5e strijd tegen het'kapitalisme moet voortgezet worden. Slechts-door eigen kracht kunnen de arbeiders het vólle loon voor hun arbeid verkrijgen. Dc tegenwoordige aibeidcrs- partij is niet meer een partij der aTbcidcnde klasse. De onafhankclijken kunnen niet als dc socialisten de belangen van- het kapitalisme vertegenwoordigen cn daarom is een openlijke strijd noodig. ONGELUK OP EEN SCUIETTERREIN. Bij oefeningen met artillerie in een schiet kamp bij Dundee is een granaat ontploft, waar door een officier en een kanonnier gedood zijn. Twee officieren werden gewone^ DE HULPVERLEENING AAN NOBILE DE VERMISSING VAN AMUNDSEN De Fransche minister van marine heeft, vol gens een beticht uit Parijs, den kruiser Strass- bourg en het adviesjacht Quentin Roosevelt, dat thans tc Oslo is, aangewezen voor een tocht naar Spitsbergen, teneinde daar zoomo gelijk met Guilbaud cn Amundsen contact tc krijgen en andere onderzoekingen in tc stellen naar het vliegtuig. De vliegers aan boord van het Fransche vliegtuig hebben levensmiddelen voor twee weken aan boord. Volgens een telegram uit Oslo zou het plan, om Fransche schepen naai Spitsbergen te zenden, nog maar geopperd zijn. Blijkens een V.D.-bericht uit Stockholm zal kapitein Fallan spoedig met een Laplandsche sleden-expeditie naar Spitsbergen vertrekken, om deel te nemen aan het reddingswerk voor Nobile en zijn mannen. Het Noorschei ministerie van landsverdedi ging heeft het rcgferingsstoomschip Michael Sars, dat zich thans nabij' het Beren-eilan<l, tusschen Noorwegen en Spitsbergen, bevindt, order gegeven in Oostwaartsche richting tot 30 gr O.L. te varen, om te zoeken naar de Latham Farman, het vermiste Fransche wa tervliegtuig, waarmede Amundsen cn Guil- baud Maandag j.l. van Tromsö zijn vertrokken. De Michael Sars zal aan alle Noorsche zeil schepen inlichtingen vragen en hen verzoeken goed ui* te kijken. De regeering heeft alle stoomschepen, die tusschen Noarwcgen en Spitsbergen voren, ver zocht goed op te letten en ook de Russische ijsbreker Malygin hulp gevraagd. Andere maatregelen worden nog overwogen. Een telegram, gisteravond laat uit Oslo ver zonden, meldt dat de radiostations in het Noorden van Noorwegen, op het Jan Mnycn- eiland en op het Beren-eiland, die dag en nacht signalen van Amundsen trachten op tc vangen, nog altijd niets hebben gehoord Rome, 21 Juni (V.D.) Uit Kingsbay wordt gemeld, dat behalve majoor Maddulena, Riiser Larssen en Lützow Holm mot twee Zu'cedsche vliegtuigen een kruistocht hebben ondernomen Hoewel do piloten Nobile niet '.enden ontwaren, berichtte deze later de vlieg tuigen gezien te hebben. De kansen op redding voorloopig nog gering? Oslo, 21 Juni. (H.N.) Volgens een be~ .icht uit Kingsbay heeft kapitein Maddalcna gerapporteerd, dat zich in de buurt van het kamp van Nobile geen open water of een gladde ijsvlakte bevindt, zoodat het niet mo gelijk is met een groot vliegtuig een landing uit te voeren. Men neemt derhalve aan, dat een redding van Nobile in den eersten tijd niet mogelijk zal zijn, hoewel Maddalcna bij goed weer een landing op een sneeuwveld zoo dicht mogelijk bij het kamp wil beproeven. Indien cok kleine vliegtuigen niet kunnen landen, zal slechts hulp kunnen worden gebracht door den Russischcn ijsbreker, die langzaam, doch zeker voorwaarts komt cn binnen ongeveer acht dagen ter plaatse zal kunnen zijn. Wat Amundsen betreft, neemt men aan, dat deze zich in de richting van Frans Jozefland heeft begeven, om naar dc groep te zoeken, die met het omhulsel van het luchtschip afgedreven is. Verondersteld wordt, dat Amundsen ergens aan de kust is geland, of direct naar Amster dam-eiland doorgevlogen is en thans op een gunstige gelegenheid wacht om verder te vliegen Noorsche opsporingsarbcid. Een Noorsche kruiser, die volgens het plan 3 Juli zou vertrokk"n zijn om een bezoek tc brengen aan Spitsbergen en IJsland, heeft be vel gekregen van het ministerie van verdedi ging, cm onverwijld te vertrekken, teneinde de Latham op te sporen. Aan boord van den kruiser bevindt zich een watervliegtuig. De kruiser zal een onderzoek instellen tusschen Spitsbergen en Noorwegen. Twee Noorsche vliegers, die tot dusver naar Nobile zochten, hebben order ontvangen de Latham te zoeken langs de Westkust van Spitsbergen. Kapitein Wisting, die vroeger deel uitge maakt heeft van dc expeditie van Amundsen cn die op weg is naar Spitsbergen aan boord van een schip, 'seinde, dat Amundsen van plan was rechtstreeks van Tromsö naar Kingsbay tc vliegen cn niet naar de plaats, waar Nobile zich bevindt. Gift van een Tsjechisch groot industrieel. Naar de bladen vernemen, heeft de Tsjecho- Slowakische groot-industrieel Bata dc midde len verschaft om de te Praag wonende zuster van den Tsjecho-Slowakischen professor, die zich onder de schipbreukelingen bij de groep- Nobile bevindt, in de gelegenheid te stellen naar Hammcrfest te reizen, om persoonlijk deel te nemen aan het reddingswerk. Bata heeft bo vendien oen eigen vliegtuig aangeboden om van Hammerfest af verder te vliegen. Dc Ncdcrlandsche levensmiddelen- zending. Uit Tromsö wordt geseind, dat do zending Nederlandsche beschuit, die bestemd is voor Nobile, aldaar is aangekomen. Onderscheiding voor Nobile. Het internationale congres voor aviatisch Poolonderzock te Leningrad besloot zijn vol gend congres voor 1929 te Kopenhagen of Madrid te beleggen. Op voorstel van de Duit- schc groep werd Nobile met algemeene stem men tot tweeden vicc-voorzitter gekozen. m HET WEER VAN MORGEN. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand 767.8 Kaïlsrüho cn Ztirich Laagste Barometerstand7i6.i Stornoway. Verwachting tot. den avond van m 23 Juni Zwakke lot matige Westelijke j||| tot Zuidelijke wind, meest, half he- jg wolkt, waarschijnlijk droog, he- nn houdens geringe kans op onweer, m warmer overdag. Krommestr. 4-'-8 TEL. 341 Prima wit ruige 60 x 100 gekleurde Badhanddoeken Geel Lila Blauw 60 X 100 0.69 DE OCEAANVLUCHTEN Huldiging der Brcmcnvlicgeis. Ongekende geestdrift. B e r l ij n21 Juni. (H. N.) De feestavond ter eere van de Bremcnvliegers is uitstekend geslaagd. Bij het bonket, dot do rijksvorkccrs- minister ter eere van de vliegers in de feest* zaal van Kroll gaf, herscht en zeer geestdrif* tige stemming. De minister hield een toespraak, waarin hij het Iersche, Canadeesche, Amcrj- kaansche en Engelsche volk danlc bracht voor de hulp en de eerbewijzen, aan dc vliegers ver leend en voorts dc vliegers huldigde. Deze toe spraak werd door de vliegers beantwoord, dio daarbij herhaaldelijk toegejuicht werden. Voor al kapitein Köhl, die de kameraden herdacht, die zoowel tijdens, den oorlog nis in vredestijd hun loven in dienst van de luchtvaart hebben gelaten, werd telkens door bijvalsbetuigingen onderbroken Het feest werd besloten met het afsteken van oen vuurwerk op het Tempelhofer- veld en een fakkeloptocht, georganiseerd door dc Berlijnsche studenten en leden van lucht- vuart- en sportverenigingen. De fakkelop tocht, die zich uitstrekte van het gebouw van den rijkdag tot aan dc Kroll-opera, bood een fantastisch schouwspel en maakte diepen in druk, vooral toen een studentenkoor een koraal zong. Het hoogtepunt werd bereikt, toen de vliegers naar buiten kwamen, om voor do hun gebrachte hulde te danken. De geestdrift steeg toen ten top en het scheen, alsof het gejuich niet zou bedaren. Berlijn, 21 Juni. (H N.) Volgens een bericht uit Quebec heeft Louis Cuisinier, do directeur der Canadeesche transcontinentale luchtvaartmaatschappij, die het eerst de Bre mcnvliegers tc hulp is gekomen, verklaard, dat de Bremen voorloopig op Grccnly-eiland zal blijven, totdat de exporten der verzekerings maatschappijen een onderzoek ingesteld zullen hebben Eerst daarna zal het vliegtuig inge pakt en naar Duitschland verscheept woiden. De Bremen is wel ernstig beschadigd, doch kan weer hersteld en voor verdere vluchten gereed worden gemaakt. B e r 1 ij n 21 Juni. (V. D.) De Bremen* vliegers zijn hedenmorgen te half twaalf door den rijkspresident ontvangen. Er was een groote menigte toegestroomd om de vliegers toe te juichen. Thca Rasche cn haar geldschieters. New York, 21 Juni. (V. D.) De vroe gere geldschieters van Thea Rasche hebben aan de gerechtelijke autoriteiten van New York een beschikking kenbaar gemaakt, volgens welke Theo Rasche voorloopig niet mag starten voor het maken van een Oceaonvlicgtocht, aangezien deze contractante dr» met hen aan gegane overeenkomst geschonden heeft door zich tot andere geldschieters te wenden. Het gerecht zal Vrijdag definitief beslissen, of do gerechtelijke beschikking van kracht zal blij ven. DE ZUIDERZEEWERKEN. Bezoek van Tweede Kamerleden, Dc leden van de Tweede Kamer zullen op Woensdag 4 Juli a.s. en bezoek brengen aan de werken tot afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Zij vertrekken daartoe van het sta tion Hoorn pcr autobus naar Andijk tor be zichtiging van den proefpoldcr, en vandaar naar Medemblik voor de in uitvoering zijnde werken. Via Oude Zeug zullen zij zich dan naar den Oever op Wielingen begeven, waar. dc sluisput wordt bezichtigd en een eenvoudige lunch wordt gebruikt. Van den Oever gaat het per motorboot naar Kornwerdcrzand, waar men omstreeks half vier des namiddags denkt aan te komen. Ook de sluisput aldaar wordt be zichtigd, alsmede de dijk naar de Friesche kust. Van Kornweiderzand vertrekt het gezelschap raar Stavoien om met de spoorboot, aan boord waarvan kan worden gedineerd, te half zeven weder Enkhuizen te bereiken. Bezoekers uit Groningen en Friesland zullen van het Korn- wederzand pcr motorboot naar Hurlingcn wor* den gebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1