F\ DUIM BURGER DÉ EENLANDEQ ARNHEMS CHEWEG 26 DAMES MODEZAAK WILLEM GROENHUIZEN Gouden- en Zïlreresi Vu.'poticoden. BUITENLAND. CHRYSLER'SO" COACH PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 mei Inbegrip van een bewijsnummer. Zaterdag 23 Juni 1928 26e Jaargang Mo. 3Ü2 ZULT HEMELf, MADAT DIT MODEL VOOR U GEDETiOMSTREERD 15 EM U HOORT, DAT DE PRÜS SLECHTS3050.- BEDRAAGT. Firma SV1. A. Ramselaarj Krommestr. 4-6 8 Lanjeslr 52 Badhanddoeken ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f X-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIDECTE.UR-UITG EVER! J.VALKHOFP DAGBLAD elke regel meer f0.25. Liefdad'.ghclds-odvertcntHin voor 6% helft van dcD prijs. Kleine Advcrtentlfin „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, drieman! plaatsen f 1.Bewijsnummer eitr» 9 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» Heden geëtaleerd: pas ontvangen VILT HOEDEN en REGENMANTELS Opruiming van Stroohoeden HAAT Yt5 fr« (Nadruk verboden). Tot de gevoelens, welke men algemeen als zedelijk ongeoorloofd pleegt te veroor- deelen, 'behoort de haat. Een goed en ver standig mensch haat niet; een goed en ver standig mensch heeft lief. De liefde is de zachte kracht, welke voor de menscbheid en menschelijkheid ten slotte de overwinning zal brengen. Met haat wint men niets. Terwijl liefde opbouwt, breekt haat af. Liefde is het hoogste en beste gevoel; haat ;het laagste en slechtste. Iemand' die haat heeft zichzelf nog niet opgevoed tot het peil, waarop een mensch van dezen tiid be hoort te staan. Tot d'e plichten, welke wij onszelf en onze omgeving dienen te stellen behoort, dat wij de liefde willen aankwee- ken, maar uitroeien den haat. Aldus d'e algemeene overtuiging onder de menschen. Toch zijn er oogen'hlikken, waar in men zich gedrongen voelt tot de vraag, of inderdaad de haat zoo verfoeielijk en verderfelijk is als men meent. Is werkelijk haat niet te rijmen met een zedelijke levenshouding? Mag een goed' mensch niet haten? Het komt voor, dat toonbeelden van Tnensohelijkheid en deugd hebben gehaat of dat 2ij tot haat hebben aangespoord. Voor menigeen is het een ontgoocheling, met dergelijke ervaringen kennis te maken. Wanneer godsdienstige menschen in hun Bijbel bijv. lezen, dat Jezus met de zweep de wisselaars uit den Tempel drijft of dat hij den onvruchtbaren vijgeboom ver vloekt, vinden zij dit even teleurstellend als zijn waarschuwing, dat hij niet is gekomen om vrede te brengen maar het zwaard en dat, wie vader, moeder, vrouw en kinderen niet haat, onmogelijk ziim volgeling kan zijn. Begrijpelijk is deze teleurstelling voor hen, die in d'en Christus-figuur zoo gaarne cie verpersoonlijking zien van zachtmoedig heid, verdraagzaamheid, vredeliev enden zin. Hoe' is het een met het ander te rijmen? Hoe kan Jezus gelijktijdig de leeuw en het lam zijn. Hier ligt voor menig ernstig mensch een probleem. Voor velen is het een verbijsterende ont dekking, dat liefde en 'haat kunnen samen gaan en elkaar niet volstrekt uitsluiten. Nog heviger zal hen de verklaring ontstellen, dat liefde en haat niet alleen kunnen samen gaan, maar dat de eer.e niet denkbaar is zonder de andere. Liefde zonder haat is evenmin denkbaar als zon zonder scha duw. Liefde en haat hooren bijeen, vullen elkaar aan gelijk man en vrouw of lichaam en geest. Wie waarlijk liefheeft, haat even eens en zoo wordt de haat de toetssteen voor de liefde. Stellig is er liefde zonder haat in de wereld. Maar of dit de ware liefde is? We noemen zoo spoedig iets liefde, wat eigen lijk dezen naam niet mag dlragen. Brand, de hoofdpersoon uit Ibsen's bekende drama, betoogt zelfs, dat cp aarde geen woerd zoo leugenachtig gebruikt wordt als het woord liefde. Hij vergelijkt dit woord' bij een slsng, die verstolen nabij kronkelt en de slappe instincten van den vermoeiden geest op een dwaalspoor brengt. Dit woord liefde, zooals wij het algemeen onder elkander gebruiken» zegt hij, is een deksel over duizend poelen van ongerech tigheid. Onder den dekmantel der liefde meenen wij ongestraft te kunnen zondigen. Wordt de weg naar het hoogste ons te smal of te steil of te lang, dan- keeren wij uit louter liefde om. Wie tot groote dingen wil komen zonder zich in te spannen, noopt zijn doel wel door liefde en goedheid te zullen bereiken. Wij begrijpen, welk soort liefde Brand hier op het oog heeft. Reeds noemt hij ais Synoniem van deze liefde het woord: goe digheid. Vaak verwarren de menschen deze twee met elkaar. Als hoogste deugd te- roemen zij zich er op, dat ze nóg nooit jegens iemand oen kwaad woord 'he to en gesproken en ook nog nooit van iemand een kwaad woord hebben gc-had. Inderdaad' is veel van deze liefde niets anders dan slapheid en onnooze'l'heid. Goe dige menschen mogen aangenaam in den omgang zijn, als persoonlijkheid bcteekenen zij dikwijls niet veel. En zij zijn het niet. die de menschheid' in 'haar zweren strijd voor het ideaal een eind op weg plegen te helpen- De ware liefde heeft als noodwendige keerzijde haat. Wie het goede liefheeft, moet het kwade haten. Daar is geen zach tere uitdrukking voor. Hij kan niet toegeef lijk zijn jegens het kwade, hij kan het niet op beminnelijke wijs door de vingers zien, het wekt zijn toorn en zijn afschuw. Geen woorden zijn hem te kras, geen gebaren te hevig, om het te bestrijden. Gelijk hij heel zijn hart en heel zijn bestaan inzet voor dc liefde jegens het goede, zet hij heel zijn hart en 'heel zijn 'bestaan op het spel uit haat jegens het kwade. Het is gemakkelijk, te beweren, dat men aen vrede liefheeft. Maar zoo deze liefde echt is, openbaart zij zich in een grenzen- loozen en feilen haat jegens den oorlog. Het is gemakkelijk, te beweren, dat men het recht liefheeft. Maar ware liefde tot het recht uit zich in haat jegens ongerechtig heid. Het is gemakkelijk, te beweren, dat men innig begaan is met de verdrukten. Doch die innigheid is niets anders dan zelf bedrog, zoo zij niet als natuurlijke keerzijde heeft de haat jegens de onderdrukkers. Liefde is een gevoel en het eene gevoel sleept noodzakelijkerwijze het andere mee. Hoe krachtiger het gevoelsleven is, des te meer invloed zal er van uitgaan. Een mensch leeft naarmate zijn gevoelsleven. Het gevoel is de bron, waaruit de stroom welt, die het terrein van gedachte en ar il eid bevrucht. Op dien stroom komen de hulpmiddelen aangedreven, waardoor de strevendemensch tot strijd en moeite in staat is. Zonder gevoel blijft het ideaal een ontwerp op papier. Wanneer wij lezen van het leven der groote helden uit de wereldgeschiedenis, clan blijkt ons telkens weer, hoe zij, gedra gen door den machtigen stroom van het gevoel, eanbruisten en aanstormden tot de aanvallende daad. Hervormers, profeten, pioniers, die de menschheid een nieuwen godsdienst, een nieuwe maatschappij, heter inzicht en een hoog-er levenspeil hebben gebracht, waren als lawinen, die zich stort ten van de hooge alpen van het idealisme op de laagvlakten der nuchtere werkelijk heid, om deze te overstroomen met hun bevruchtend slib. Hun meesteepend geweld droeg tweeërlei aenzien: het was liefde, gemengd met haat. Hartstochtelijke liefde voor hun ideaal, hartstochtelijke haat jegens alles wat dat ideaal in den weg stond. Zij bouwden enbraken; de gloed van hun innerlijk vuur verwarmde de harten, maar vernietig de en verzengde d'e laffe en lage instinc ten. Soms lijkt het wel, of onze tijd den haat niet meer kent. Het tegenwoordige ge slacht peinst en ontleedt; het tobt zich af over problemen, maar lost geen problemen op. Men is verdraagzaam en- alzijdig in zijn oordeel; men beschouwt wïjsg-eerig het vóór en het tegen. Het hartstochtelijke gevoel is teloor gegaan, de gespierde daad blijft achterwege. Is deze zachtzinnigheid louter winst. Of zou dit gebrek aan haat gebrek aan liefde beteekenen? Is de mensch, die het goede liefheeft, te zwak geworden cm het booze te hatenv of is er heden1 geen boosheid meer te ontdekken, welke zijn haat rechtv aardigen zou? H. G. CANNEGIETBR. LA1MGESTRAAT 43 TELEFOON 852 JUWELIER GEDIPL. HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 vol verschoten op de politie Toen moest deze wel gebruik maken van haar wapens De po litie heeft nu bepaald, dat alle huizen no 9 uur s avonds gesloten moeten zijn cn heeft alle samenscholingen in dc straten verboden. \V«s de moord op voorbereid Roditsj De afgevaardigden van dc coulitic der de mocraten cn hoeren, met Pribitsjewitsj aan het hoofd, publiceercn een verklaring, die o.a. zegt In de zitting van de Skocptsjina van 19 Juni hebben iradicale afgevaardigden enkele malen het voornemen geuit om Stefan Raditsj te vermoorden. Dc oppositie richtttc onmid dellijk aan den voorzitter van de Komc-i een schriftelijk verzoek cm haar afgevaardigden voor drie zittingen uit te sluiten. Op den dag van den moord deed de afgevaardigde Nastro- vilsj een beroep op den voorzitter, opdat hij den moord op Raditsj en Pribitsjewitsj zou verhinderen. Een Fransch oordeel. Parijs, 22 Juni. (H N.) De Populaire schrijft omtrent den toestand in Zuid-Slavië, dat een regeering Wockitsjewitsj in den tegen- woordigen of een gewijzigden vorm steeds een kabinet van kening Alexander zal bi ij ven, dat, bevrijd van de con Ir cue van dc Kamer, het verdrag van Nettuno waarschijnlijk za! ratifi- cecrcn, doch daarvoor zal de spanning tus- schen Italic en Zuid-Slavië niet verminderen. Het voorhanden zijn van eon koninklijke dicta tuur in Zuid-Slavic en een dictatuur van Mus solini in Italië zal het ocgenblik slechts ver haasten, waarop het tot een botsing tusschen Italië en Zuid-Slavic zal komen. Het artikel sluit met de woorden Woest cp uw hoede voor dc gevaren van den Balkon. MINISTERCRISIS IN EG7PTE. Te Cairo loopt het gerecht, dat Kasjuba pasja, de minister van justitie, die een lid von de Wafd is, zijn ontslag zou hebben aangebo den non den eersten minister, maar daar Nahas pasja, de premier, thans te Alexundrië is, moet het bericht nog bevestigd worden. HET ANTI-OORLOGSPACT DE NIEUWE NOTA VERZONDEN Londen, 22 Juni. (V. D.) Naar uit Washington gemeld wordt, zal do Amerikaan- sche regeering dc nieuwe nota inzake het bui ten de wet stellen van den oorlog nis instru ment van nationale politiek waarschijnlijk nog Zutctdag aun dc mogendheden toezenden. De publicatie is voorshands op Maandag a.s. be paald. Noor verluidt, zullen de afschriften van d nota aan Polen, Belgic cn Tsjecho-Slowakije gezonden worden, zulks in verbond met hel feit, dot deze staten door een recks von veilig- hcidsverdragen met Frankrijk verbonden zijn Nader wordt bericht, dat het Amerikannsche departement van staat meedeelt, dot Kellogg aan 14 staten een nota gezonden heeft met den tekst van het voorgestelde multilateraal verdrag tot verbanning van den oorlog. Het departe ment heeft bericht gekregen, dat de nota's de Amerikannsche gezanten te Londen en Parijs bereikt hebben. De tekst ral echter niet gepu bliceerd worden, voor al dc andere landen d; ontvangst meiden. De kleine entente cn hel pact. De ministers van de kleine entente hebben vistoren te Boekarest het pact van Kcllcgg be sproken Zij verklaarden van oordeel te zijn. dat men tot de overeenkomst moest loetreden, ech ter onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat z:- de bepalingen van het Volkcnbondsverdrag respecteert cn de onaantastbaarheid der vre desverdragen verzekert. Hcrrick cn von Hoesch bij Briand. Parijs, 22 Juni. (V.D.) Dc minister van buitenlandschc zaken Briand heeft rncdenmid- dag den Amerilcoanschen ambassadeur Hcrrick ontvangen. Met betrekking tot het onderhoud werd geen enkele mededeeling verstrekt. Men 1 .vin, dat d- pnrt-k'voc^e een onderwerp van besprekii.^ uitmaakte. Het on derhoud tusschen Biiand en den Duitschen ambassadeur, dat hedenochtend plaats had, zou op dezelfde aangelegenheid betrekking hebben gehad. DE AANSLAG TE BELGRADO NOG STEEDS BEROERING DE SCHIETPARTIJ TE AC-RAM Belgrado, 22 Juni. (V. D.) De lijken van de te Belgrado doodgeschoten Kroatische afgevaardigden zijn Vrijdag, blijkens berich ten uit -Agram, onder groote belangstelling af gehaald. In het hoofdkwartier der Kroatische boerenpartij werden zij op plechtige wijze op catafalken opgesteld. De rouwpjechtigheden werden door alle vooraanstaande Kroatische perscnen bijgewoond. Dc bijzetting zal Zater dag plaats hebben Dc Wecnschc hoogleeraar prof. Singer, die in den loop van heden te Belgrado arriveerde, toonde zich zeer tevreden over den toestand van Stefan Raditsj. De leider van do democratische partij Da- widowitsj ontving heden een schrijven, waarin hij las ter dood veroordeeld te zijn. Deze dreigbrief heeft in het politieke leven eenigc ongerustheid veroorzaakt. Te Belgrado werd heden het gerucht gecolporteerd, dat uit Agram personen naar Belgrado waren gezon den, die tot taak hadden wraak te nemen op den minister-president en den democratischen partijleider. In verband met de onlusten te Agram, waar bij 118 personen gearresteerd werden, die voor het mcerendeel communisten bleken te zijn, heeft dc minister van buitenlandsche zak ken last gegeven, dat het arbeiderssyndicaat zijn bedrijvigheid moet staken. Er werden do cumenten en ander materiaal in beslag geno men. Omtrent de bloedige onlusten, die Donder dagavond te Agram (Zagreb) hebben plaats gehad, wordt nader uit Belgrado gemeld, dot dc politic instructies gekregen had om onder geen beding van haar wapens gebruik tc ma ken. Zekere elementen onder de menigte be- sohouwderr dit als een zwakheid en losten re- iMDlEFT' U EEM y '"AUTO VILT K00PEH BE- f ZOEKT DAM 0HZE 5H0WR00M. f VU ZUL! ERVAN OVERTUIGD, DAT U DE Hl HET WEER VAN MORGEN. barometerstand: 776.8 gS barometerstand: 741.7 SB Hoogste Brest. Laagste Thorshav n. Verwachting tot den avond van 24 Juni. Zwakke tot matige Westelijke tot Zuidelijke wind, waarschijnlijk licht tot half bewolkt, droog weer, iets warmer overdag. \\\\\\\\\\\\\m TEL. 341 TEL: 529 Prima wit ruige BA i OEK j 60 X 100 0.79 Gekleurde Badhanddoeken Geel Lila Blauw 60 100 0.69 DE CRISIS TE BERLIJN MULLER ZAL HET NOG EENS PRCBEEREN B c r l ij n, 2 2 Juni. (H. N.) De rijkspresf- dent heeft vanavond om 7 uur den rijksdagaf gevaardigde Hermann Muller ontvangen, die hem uitvoerig rapport uitbracht over dc onder handelingen, welke hij de laatste dagen inzake de vorming van liet kabinet heeft gevoerd, wel ke onderhandelingen vandaag tot het resultaat hebben geleid, dat dc vorming van een kabinet op den grondslug van do groote coalitie uls mislukt moet worden beschouwd. In aansluiting daarop bracht de afgevaardigde Muller rapport uit over dc bemoeiingen, waarmede hij van daag een aanvang heeft gemaakt om een kabi net op den grondslag van een kleinere coalitie te vormen. De rijkspresident dankte Hermann Muller voor zijn tot nu toe gedane pogingen en machtigde hem dc onderhandelingen voor de vorming van een kabinet op den grondslag van een kleinere coalitie voort tc zetten. HET SPOORWEGONGELUK IN ZWEDÉN VIJFTIEN DOODEN Stockholm, 2 2 Juni. (V. D.) Volgens de laatste 'berichten heeft het spoorwegonge luk 15 dooden geëischt. Een 20-lal personen werd zwirir gewond, 30 onderen licht. Onder de dooden bevindt zich o.a. ook dc leider van de Zwecdsche boerenpartij Johannson. DE VERWARRING IN CHINA MOERDEN ONDERHANDELT MET NANKING P a r ij s, 2 2 Juni. (H.N.) Dc correspon dent van de Petit Parisian te Sjanghai meldt, dat tusschen de nationalistische regeering en gedelegeerden van Mockden over een com promis wordt onderhandeld, waarbij het her-- stel van den algemeenen vrede mogelijk zal worden cn Mandsjoerije onder de nationalisti sche vlag zul kemen. De regeering van Nan king heeft besloten deze stad ols hoofdstad te handhoven. Wang, de minister van buitenland schc zaken, heeft het diplomatieke corps uit- genoodigd officicelc vertegenwoordigers naar Nunking te zenden. Wegens het verval van Nanking verwacht men echter dat dc degra datie van Peking slechts tijdelijk zal zijn. Terugtrekking van Jopanschc oorlogsschepen. Noor dc United Press uit Tokio meldt, heeft dc Japanscho regcering besloten een groot deel van de zich bij Sjanghai bevindende Jo panschc marinestrijdkrachten terug tc trekken. In het geheel zullen 27 oorlogsschepen, die zich sedert her voorjaar te Sianghai bevinden, naar hun basis in Japan terugkeeren. Als reden wordt opgegeven, dat de Jopanschc regcering de Zuidelijke Chineesche autoriteiten nu in staat acht o:n voor de veiligheid en orde op de Jangtse-rivier cn langs de kust zorg to dragen. Dc kruiser Jintsoe is reeds te Sascbo aangekomen, dc kruiser Abokoema en vier llot- tillcs to.pedovcrnielers zullen Sjanghai zeer spoedig verlaten. DE BURGEROORLOG IN MEXICO BLOEDIGE GEVECHTEN Uit Guadalajara wordt aan het blad Excel* sior gemeld, dat 10 federale soldaten en 22 rebellen gedood zijn in een gevecht, dat 3 uren duurde en Woensdag bij Las Iduertas in den staat Jalisco plaats vond.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1