DE EEMLANDEU Theemeubelen 3. NIEWEG Maande 2 Jul! 122 in de nieuwste uitvoeringen. Bij Huur, Verhuur, bi] Koop, Verkoop, 't meest afdoend een „KEITJE", iet resultaat is altijd groot, En 1 kosteen „kleinigheidje", 26e Jaargang No. 3U9 LUCHTVAART I Firma M. A, Ramselaarl Badhanddoeken ABONNEMENTSPRIJS per 3 maaodcD voor Amersfoort f 2.10. per maand f G.75. per week (met gratia verzekering tcgeD ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke oummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC J15 DIRECTEUR - UITG EVER.' J.VALKHOFT PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regel» t 1.05 oer inbegrip vöo «en ocwijsnummef. 1 elke regel meer f 0.25. Liefdadighcida-adverrcntiér voor helft van deD prijs. Kleine AdvertentiCo „KEIT1ES" bi) vooruitbetaling I—5 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t.— Bewijsnummer extr» 0.05 no BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* GROOTE MIJNRAMP IN FRANKRIJK EEN NOODLOTTIGE GASONTPLOFFING RUIM VIJFTIG DOODEN llit St. Eticnne wordt geseind, dut Zaterdag bij een mijnongeluk te Roche-Ia-Moliêre na een gasontploffing 51 personen tengevolge van verstikking om het leven zijn gekomen, van wie ruim de helft Franschen, de overigen vooral Polen en Marokkanen wuren. Parijs, 1 Juli. (V D.) Naar ounleiding van het vreeselijkc mijnongeval in de mijn van Roche-la-Moüère bij Saint Etienno zijn nog de volgende bijzonderheden bekend geworden. Tengevolge van een biand, waarbij oen schacht instortte, werden 51 mijnwerkers door gasverstikking van het leven beroofd Op dc plaats des onhcils werkten 570 mijn werkers. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekgnd; men vermoedt evenwel, dat hel moet worden toegeschreven aan een defect in de luchtververschingsinstallatic. De mijnwer kers ijlden onmiddellijk naar de liftkooien; velen echter konden zoover niet meer komen cn werden door gassen bedwelrpd. Onder het voortdurend gelui der alarmklok ken liet men de liften telkens weer afdalen; in ontzetting snelden familieleden dc zich nog in de mijn bevindende arbeiders naar de directie; ondcrtusschen werden reeds de eerste hulp maatregelen getroffen. Vrc-eselijko tooneelcn speelden zich af, toen dc eerste gewonden aan de oppervlakte werden gebracht en op baren, of steunende op hun redders, werden wegge voerd. Zoo groot was hel aantal lijkbaren, dat de erf van het directiegebouw spoedig vol stond cn slechts ccn nauwe gang overbleef. De afgevaardigden Vernoy en Durafour, vroeger minister van arbeid, hebben reeds bij het presidium van de Koiner een verzoek in gediend, over de schuldvraag te mogen intei* pelleeren. De minister van arbeid Tardicu is Zaterdag uit Parijs vertrokken, om zich naai de plaats des onheils te begeven. In het nn- buirge Saint Eticnne ontstond onmiddellijk, na dat het nieuws bekend was geworden, gioote droefheid cn opwinding. Op het raadhuis werd de vlag halfstok geheschen. Vandaag zou er een gedenkteeken worden ingewijd; dc plech tigheden zijn evenwel niet doorgegaan. P a r ij s, T Jul i. (V. D.) Door het ernstige mijnongeluk bij Saint Eticnne is een van de belangri jkste mijnen van het Loire-bekken ge troffen; bedoelde mijn levert jaarlijks '200.000 ton kolen. De minister van arbeid Tardieu, die heden morgen tc Saint Eticnne is aangekomen, had een langdurige conferentie met de mijndirec- tiee en de vertegenwoordigers van de mijnwer kers over het ontstaan van het ongeluk. Zelf is hij er vandaag nog langen tijd geweest, om zich een beeld te kunnen vormen van de situatie. Het ongeluk heeft zich afgespeeld op een diepte van 220 meter onder den grond. Zater dagmorgen om zeven uur bemerkten bewakers, dot het naar slechte gassen rook; even later volgde een instorting. De instorting hod tot gevolg, dat lucht werd samengeperst, welke nu in de richting van het vuur verwaaide; ook door den brand zelve ontstond een luchtsroom. De reddingswerkzaamheden werden hierdoor zeer belemmerd; om half neen volgde een tweede instorting. Reeds liggen 48 dooden opgebaard; waar schijnlijk vindt de teraardebestelling Dinsdag plaats. Het mijnwerkerscongres te Clermont-Fer rand heeft, ten teeken van rouw, zijn werk zaamheden onderbroken en besloot alle be handelde kwesties naar hot uitgebreide natio naal comité te verwijzen, dat -n Augustus te Parijs zal vergaderen en besluiten zal nemen ten aanzien der resoluties, genomen door de commissies, welke door het congres waren aan gewezen. Het congres werd gesloten om de deelnemeis in slaat te stellen morgen dc be grafenis der slachtoffers bij te wonen. DE ARRESTATIE VAN DEN VROUWENMOORDENAAR HEEFT HIJ LANDRU OVERTROFFEN? P a r ij s, 30 J un i. (V. D Naar aanleiding van de arrestatie van den vrouwenmooidenaat \un Marseille, Pierre Rey, welke tc Algics pleots had, wordt nog medegedeeld, dot hïj aanvankelijk ontkende de gezochte te zijn Eerst toen men hem zijn fotografie voorhield, gaf hij toe de gezochte te zijn. In 1895 is hij reeds wegens diefstal veroordeeld. Toen hij weer vrij kwam, had hij zijn vrouw verloten, en sedert dien tijd verscheidene minnaressen gehad. Te Aigiers wilde hij, naar hij verklad de, aan een vroegere vriendin 5000 francs te- rbggeven en zich dan van het leven berooven. Rey, voegde hieraan toe „Jullie kunnen mij dooden, cis jullie willen, ik heb het verdiend, maar ik zal niets zeggen". Nadat een volledige beschrijving van der» voortvluchtigen moordenaar door do Provcnct» was rondgezonden, zoo wordt verder gemeld, had men Prat (Rey) vorigen Maandag te Ai< herkend. Daorn» raakt men zijn spcror kwijt, tot zijn aanwezigheid werd gesignaleerd in een klein dorp in dc buurt van Marseille. Er was reden om aan te nemen, dat hij naar Algiers zou vluchten en toen dus den volgenden dag een boot daarheen vertrok, werd deze bij oan- komst scherp waargenomen en slaagde men er in den misdadiger 1c arresteeren. Het was reeds bekend, dat Jéröme Prat niet de war© naam van den Landru van Marseille waseen getuige uit Tunis verklaarde, dat hij den waren Jéróme Prat kende cn diens be schrijving kwam niet overeen met dien van den gezochten man. Jéróme Prat was een ocp- jeskoetsier deze man had twee jaar geleden zijn identiteitspapieren verloren, toen hij In het Zuiden van Frankrijk werkte Dear de ge zochte, die zich voor Prat uitgaf, volgens d». gegevens, die de politie ter beschikking ston den, in dien tijd ook in dezelfde streek had vertoefd, was het aannemelijk, dat hij de pa pieren van den waren Prat gestolen had. Toen de boot uit Marseille te Algiers aan kwam, stonden drie inspecteurs op den uitkijk Zij volgden cn ondervroegen een verdachte, die reisde onder den naam Etienne Morel en arresteerden hem, toen hij geen bevredigende verklaringen gaf. Op het politicbureau werden zijn kleeren doorzocht en men vond op hem een som van 24 Engelsche ponden in bank papier, een dameshorloge met armband, voorts een ontvangstbewijs voor een koffer en een cheque op de Algiersbank tc Marseille aan de order van L C. Eb« l, gotockéivd door Gaillard, écn van zijn schuilnamen. L. C. Ebel is de naam van een 45-jarige vrouw, die vroege» een pension te Droningnou hield en wier lichaam gevonden werd in een cementen kel der in de villa Genèviève bij Marseille. Het oontal vrouwen, waarmee Prat in be trekking is geweest door huwelijksadvertenties en wier spoor men kwijt is, wordt opgegeven als 12 a 15. Drie van deze vrouwen zijn, naar men nu vastgesteld heeft, nog in leven. De politie zoekt nog noar een aantal oudere cn nllcenstcande vrouwen. Indien men deze ech ter niet allen weet op te sporen, is de kans groot, dat deze gruwelijke misdadiger het aantal moorden van den origineelen Lan dru, die er II op zijn rekening had, overtreft HET SJACHTY-PROCES HET VONNIS DEZE WEEK VERWACHT K o f n o, 3 0 J u n i. (V. D.) Uit Moskou wordl gemeld, dat Vrijdag nu Krylenko dc vertegen woordiger van den officier van justitie het woord kreeg. Hij ondersteunde het requisitoii van den officier van justitie en betoogde, dat juist in het proces het proletarische gerechts hof zich niet moest laten leiden dooi overwe gingen van zachtheid. Het vonnis zal Zater dag wel niet meer geveld worden. Men neemt aan, dat dit in den uanvang van de volgende week zal geschieden. DE PRESIDENTSVERKIEZING AMERIKA. IN Smith over het alcoholverbod. Londen, 30 Juni. (H.N.) Dc democrati sche conventie te Houston is gisteren gesloten. Van gouverneur Smith werd een telegram ont vangen, waarin deze zich bereid verklaarde de candidatuur voor het presidentschap te aan vaarden. Tevens heeft Smith nog eens zijn meenmg met betrekking tot het alcohol-ver- bod te kennen gegeven. Hij verklaarde, dat de wet ingrijpend veranderd moet worden. Door toepassing van dc waarachtige democratische beginselen, gemeentelijk zelfbestuur enz. moet de wnic matigheid worden verkregen, zoodot do eerbied voor de wet weer hersteld zal wor den. Echter wil Smith dc oude „saloons" niet meer laten opkomen. NOODLOTTIGE GEVOLGEN VAN DRONKENSCHAP. Keulen, 3 0 Juni. (H. N.) Te Keulen kreeg de arbeider Paul Ehlert, die bij de vie ring van zijn verjaardag te diep in het glas had gekeken, twist met zijn vrouw, zoodat hij haar buiten de deur van de woning zette. Dc vrouw riep daarop hanr ouders, die een verdie ping lager wonen, te hulp. Toen dezen zich met hun zoon naar boven begaven, verscheen Ehlert plotseling in de deur met een revolvei. waaruit hij 0 schoten losie Zijn schoonvader werd doodelijk getroffen de zoon door een schot in den long levensgevaarlijk gewond. Ook de schoonmoeder werd gewond. NOODLOTTIGE WERVEL STORM VERSCHEIDENE DOODEN EN GEWONDEN Londen, 50 Juni. (H. N.) Volgens een bericht uit Johnstown heeft een wervelstorm in den staat Colorado groote verwoestingen aan gericht. Volgens de voorloopigc berichten zijn 4 personen gedood en 15 gewond, terwijl er 0 vermist worden. HAUPTMANN JR. VERLOOFT ZICH MET EEN PROCES. Berlijn, 5 0 Juni. (H. N.) De zoon van den bekenden schrijver Gerhard Houptmann heeft zich met een prinses von Schaumburg- Lippe verloofd. HET ANTI-OORLCGSPACT. Het Japanschc standpunt Tokio, 50 Juni. (V.D.) Ministci-presi dent Tanako heeft in een onderhoud met den Amerikaanschen gezant in Japon dezen het standpunt van de Japansche regeering inzake dc voorstellen van Kellogg uiteengezet. Wat dc plaats betreft, waar de onderteekening zou n.oetcn plaats hebben, is dc Japansche regce' ring voor Washington. Tanaka gaf verder uitirg aan zijn vertrouwen, dat de Amerikaan- sche regeering het niet zou laten bij dit pact, maar ook werkelijk zal ontwapenen. voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. DE VOLKENBOND EN DE VEILIGHEID BERAADSLAGING OVER DE DUITSCHE VOORSTELLEN Genève, 50 Juni (MN. De eilighcias- commissio heeft vanmiddag de algemcene be raadslagingen over de Diiitsche voorsteller», om dc maatregelen tot verhindering van den oorlog, welke vervat zijn In het pact van den volkenbond, vast omschreven te formuleeren, vooitgezet. Na een kort debat werd de voor loopigc beslissing genomen, dat de commissie van redactie, waarin ook Duitschlnnd verte genwoordigd is, een mocel collectief verdrag in don zin van de Duitschc voorstellen zal uit werken. Bij het debat verklaarde lord Cushen- dun, dnt hij voorbehoud moet maken, indien de Duitsche voorstellen in den vorm van een algemeen protocol worden vervat. De verte genwoordiger van Japon steunde lord Cushen- dun daarbij. Staatssecretaris von Simson wees nogmaals op de voordeelcn, die een algemeen protocol, dat ook voor andere staten open staat, biedt, doch verklaarde, dat de Duitsche delegatie niet aan dezen vorm vasthoudt, mits slechts afgezien wordt von vooiloopige ver dragen, die geheel waardeloos ziin en aan de commissie van redactie «v? opdracht wordt ge geven een model collectief verdrag uit te wei- kon, waartoe allo staten kunnen toetreden. De rapporteur, Roiiin Jucquemyns (België), klaarde er zich tegen, dat de Duitsche voor tellen in den vorm van een tweezijdig verdrag worden gegoten. De formuleering van een col lectief verdrag, waartoe zooveel mogelijk sta ten moeten toetreden, is noodzakelijk. Bij do erderc beraadslagingen brachten Paul Bon cour en Sokol (Polen) nogmaals de opstelling van tweezijdige modehcrdragcn ter sprake, waarover dc commissie van redactie dan ria rondige bestudcering zal kunnen beslissen. De voorzitter Bcnesj liet de mogelijkheid open, dot dc commissie van redactie behalve een model collectief verdrag ook een tweezijdig modelverdrag zal uitwerken. DE POLITIEKE AANSLAGEN IN ALBANIË VIER DOODVONNISSEN Tirana, I Juli. (V. D.) Onder sterke deelneming van het publick werd heden het pro ces gevoerd tegen de samenzweerders, die een aanslag hadden beraamd tegen het leven van den president der republiek. Van de vijf verdachten werden vier ter dood veroordeeld; de vijfde werd vrijgesproken en uit de hechtenis ontslagen. DE ONRUST IN MEXICO TALRIJKE OPSTANDELINGEN GEDOOD Londen, 50 Juni (H. N.) In Mexico is gis teren opnieuw een gevecht geleverd tusschen regeeringstroepen cn opstandelingen, waarbij 26 opstandelingen gedood zijn, terwijl er 5 gevangen werden genomen. Deze werden ter stond voor een krijgsraad gebracht, ter dood veroordeeld en het vonnis werd daarop vol trokken. Morgen vinden, in Mexico dc presi dentsverkiezingen plaats. Generaal Obrcgon, die do meeste kansen heeft om gekozen tc worden, wordt voortdurend door een 20-tal detectives bewaakt, daar men vreest, dat op hem een aanslag zal worden gepleegd. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 7G7.S Frankfort. Laagste barometerstand: 745.7 In gó. Verwachting tot den avond van 3 Juli. Matige meest Zuid-Westelijke .wind, licht tot half bewolkt, weinig of geen vegen, weinig verandering in temperatuur. COMMUNISTISCHE SAMEN ZWERING IN HONGARIJE TALRIJKE ARRESTATIES Boedapest, 30 Juni. (V. D.). Volgens mededeclingen van het blud A Mai Nap is de politie van Boedapest een grootsch aan- elegd communistisch complot op het spoor gekomen. Een groot aantal personen men noemt het cijfer 30 is reeds gcarresteerd. De politie weigert nog inlichtngen te geven over dc herkomst van de gearresteerden. Tal rijke huiszoekingen hadden plaats, waarbij vele brieven en documenten in de Russische taal in beslag werden genomen. Naar verluidt, zou het dc politie van Boedapest gelukt zijn de draden te ontdekken, die Belo Kun van Wee- nen uit naar Hongarije gesponnen heeft. Dc eancsteerdcn zijn voor het grootste deel jonge intcllectucelen. STAATSSECRETARIS HUGHES TE BERLIJN. B e r 1 ij n, 3 0 Juni. (V. D.) De vroegere Amerikaonsche staatssecretaris Charles Hughes, die bij de presidentsverkiezingen van 1916 de felle tegenstander van Wilson was, is heden te Berlijn aangekomen. HET TELEFOONVERKEER LONDEN-MEXICO. Londen, I Juli. (V. D.) Hedenavond werd het telefoonverkeer tusschen Groot-Britonnië en Mexico geopend. EEN FATALE FAMILIETWIST. Men meldt uit Berlijn aan de N. R. C.: Een vreeselijk drama heeft zich in den af- geloopcn nacht tc Unterkirchnach nabij Villin- gen in het Zwarte Woud afgespeeld. Een der tigjarige arbeider, Winterhalter genaamd, heeft aldaar na ccn twist met familieleden, die door een kleinigheid was ontstaan, zijn woning met vet- j dynamiet in de lucht loten vliegen. Winterhal ter cn zijn schoonvader werden hierbij ge dood; zijn vrouw en beide kinderen, die zich buiten het huis ophielden bleven als door een wonder ongedeerd. Het huis werd door dc ontploffing geheel verwoest. HERGTS LAATSTE MINISTERIEELE DAAD Hij onderteekent de benoeming van Muller I Toen dc rijkspresident Donderdagavond het besluit van de benoeming van Hermann Mul ler tot rijkskanselier onderteekend had, meldt de Frankfurter Zeitung, moest dit nog, vol gens art. 50 der grondwet, door den rijkskan selier worden gecontrasigneerd. Daur rijkskan selier Marx echter reeds met verlof vertok ken was, moest de Duitschnationole vicc-kan- selicr Hcrgt deze taak op zich nemen cn het besluit contrasigneeren. KARDINAAL TACCI. f Prefect der apostolische paleizen. Te Rome is volgens de Maandagmorgen overleden kardinaal Giovanni Tacci. Op 32- jarigen leeftijd reeds bisschop, werd de over ledene in 1904 apostolisch dclegaat van Con- stantinopel. In 1907 werd hij nuntius tc Brus sel. Als zoodanig heeft mgr. Tacci veel voor de Belgische en Franschc vluchtelingen gedaan In 1911 werd hij tevens internuntius voor Ne derland. Paus Bcnedictus XV riep hern in 1916 naar Rome; in 1918 volgde de benoeming tot prefect der apostolische paleizen. In het con sistorie van 13 Juni 1921 werd de overledene tot kurdinaal gecreerd. WEDER EEN PETROLEUMBRAND IN ROEMENIE. Reeds drie dooden cn twee zwaar gewonden. Uit Boekarest wordt d.d. I Juli aan de Cour. gemcldt In het petroleum-gebied van Centraal-Roc- menië, waar drie maanden geleden een groote bror.d heeft gewoed, welke eerst onlangs kon worden gebluscht, is gisteren wederom brand ontstaan, in één bron, welke brand spoedig naar alle naburige bronnen oversloeg. Drie personen kwamen in de vinromen omtwee anderen werden zwaar gewond. Onmiddellijk werden troepen en brandweer uit de geheele omgeving gealarmeerd, om aan de blusschings- werkzaomheden deel te nemen. ERNSTIG LOCOMOTIEFONGEVAU Hindenburg, 30 Juni. (V.D.) In den nacht van Donderdag op Vrijdag is op de me- taalslakkenheuvel van de Concordia Grubc te Hindenburg een ernstig ongeluk gebeurd, doordat een locomotief van de helling van den heuvel naar beneden stortte. Toen men den machinist terugvond, was hij nog slechts een verminkt lijk. De stoker kreeg ernstige been breuken en verwondingen van anderen oord, zoodat men aan zijn herstel twijfelt. ERNSTIG VLIEGONGELUK IN FRANKRIJK DRIE DOODEN EN EEN ZWAAR GEWONDE P a r ij s, 5 0 J u n i. (H. N.) Bij den vliegdag in Vincennes is vandaag een ernstig ongeiuk gebeurd. Toen kapitein Prnger, die vanmiddag om 3 uur uls eerste van de rondvlucht terug kwam, zich met zijn vliegtuig nog op een hoogte van ongeveer 200 Meter bevond, bral< plotseling een vleugel van zijn vliegtuig af. Het vliegtuig zelf geraakte in brand en viel naar beneden. Prager is verbrand, terwijl zijn begeleider ernstig gewond werd. Volgens een nog onbevestigd bericht moeten óok twee toe schouwers door het neervallende vliegtuig ge dood zijn. Krommestr. 4-6-8 Langestr 52 TEL. 341 TEL: 529 Prima wit ruige BA OEK 60 X 100 0.79 gekleurde Badhanddoeken Geel Lila Elauw 60 x 100 0.69 VLIEGONGELUK IN ENGELAND. Twee dooden. Te Bedfordshire vond gisteravond een onge luk plaats met een militair vliegtuig, waardoor twee personen werden gedood. HET DRAMA IN HET HOOGE NOORDEN DE POSITIE DER SCHIPBREUKELINGEN ONGUNSTIG VAN AMUNDSEN NOG GEEN SPOOR Oslo, 50 Juni. (H. N.) Het Ituliaansche watervliegtuig Mariana I is Vrijdag naar Tromsö leruggekeerd. De vlieger heeft op zijn verkenningsvlucht niets van Amundsen's vlieg tuig gezien. De kruiser Tordenskjoeld en do Michael Sars hebben het gebied ten N van Boreneiland afgezocht, doch evenmin iets van de Latham gezien. Sedert drie dagen maakt de mist de verkenningen ook met vliegtuigen zeer moeilijk. Ondanks de mist hebbep de tweo Zwcedsche vliegtuigen nog getracht het kamp van de Nobile-groep te bereiken. Don derdagmorgen zijn zij van hun basis opgeste gen. Dictrichson, dc vlieger, die zich bij Amundsen bevond, is door de Noorsche re geering tot kapitein bevorderd. Oslo. 30 Juni. (V. D.) De Russische ijs- brekc Krnssin is in de Zsfjord op Spitster- gen aangekomen en onmiddellijk doorgevaren naar Zeven Eilandengroep. K o f n o, 1 Juli. (V. D Naar uit Moskou gemeld wordt, bevindt de Russische ijsbreker Krossin zich op ongeveer 78 graden noorder breedte, zoodot het schip zich dicht bij do landingsplaats van de Italia moet bevinden. Een Zweedsch en Finsch vliegtuig zij na een kruistocht boven Frans Jozcflond gisteren op Spitsbergen geland. Nader wordt bericht, dot de pogingen om Amundsen en de vermiste Italianen van de Nobile-groep op te sporen, naar een telegram van de Citto di Milano meldt, gisterochtend zijn hc-rvat. Nobile voelt zich thans weer ge heel hersteld en heeft verklaard zelf weer aan het reddingswerk te willen deelnemen. Dc Finsche vliegers, die Zaterdag in den omtrek van het Bereneiland hebben gezocht, zijn er riiet in geslaagd eenig spoor van Amundsen, noch van de verloren Italianen, tc ontdekken. Zij waren daarbij gehandicapt door een dichten nevel, die hun belette hun naspo ringen voort te zetten. Gisterochtend zijn bij helder weer opnieuw drie Finsche vliegtuigen opgestegen, waarvan er een een volledige korte-golf-installatie aan boord heeft. Van Hammersfest is gevlogen langs het Bcreneiland in Noordelijke riohting, maar ook deze expeditie is onverrichter zake teruggekeerd. Uit Rome wordt d.d. 1 Juli gemeld Volgens vanochtend ontvangen draadloos bericht van de Citta di Milano was de weers gesteldheid eerst niet gunstig voor het doen van vluchten, doch in den middag werd hel weer beter en was de wind zuidoost. Vigüerl deelt mede, dat het mogelijk is bij het kampe ment te landen, zoodat besloten werd, indien het weder het toelaat, van nacht te vliegen, daar des nachts door het dalen der tempera tuur sneeuw en ijs sterker en meer compact worden. Aon deze nachtvlucht zouden dan deelnemen twee groote Italiaansche water vliegtuigen, een groot Zweedsch watervlieg tuig en een Finsche machine van glydijzers voorzien. Dc drie watervliegtuigen zullen, na de groep Vigüeri van materialen te hebben voorzien, hun vlucht voortzetten om naar het luchtschip te zoeken. Dc Finsche machine zou dan trach ten de leden der grocp^Viglieri te vervoeren, tenzij het kampement het signaal geeft, dat landen niet mogelijk is De Russische ijsbre ker Moligyn meldt, dat 29 Juni, om 21.20 uur, de vliegmachine van Babopsjkin naar het Foyn-eiland vertrokken is; het toestel bleef slechts 20 minuten in draadlooze verbinding met dc Maligyn. 's Ochtends is de Krossin het Denen-eiland omgevaren, zonder Virgo-baai aan te doen en bevond zich om 4 uur 's middags reeds op 80 gr. 15 min. noorderbreedte en 15 gr. 43 min. westerlengte, op weg naar kaap Leigh Smith 's Avonds djaaide de wind naar het oosten. De Braganza heeft het ijs losgemaakt. Op I Juli, 3.40 uur 's nachts, meldt men uit Rome De Citto di Milano seint draadloos, dat door den sterken oostenwind het ijs wat vaneen ge-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1