BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN Zilveren Bonbon-en Broodmanden Lampekappen Charmelaine DE ÊEMLANDEU Donderdag 12 iuli 1323 27e Jaargang No.10 BU1TENLANDSCH OVERZICHT A. H. VAN NIEUWKERK Comp!et0 Woninginrichting. Wie kan adverteeren Za? altijd beweren Per 5Keitjs( annonceeren Oaf is pub'ieeBrenü! e. MIEWEG Salon- en Schemerlampen I Firma M. A. Ramselaan f 1.69. DE MALMGREN-GROEP ONTDEKT AMERSFOORISCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.I0. per maand f 0.75, per week (mei gratU verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECTEUR - UITÜEV02: J.VALKHOff PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.C5 met inbegrip van een bcwijsnumnwt, regCj mco f0 25. Ltefdadlghclds-advertcntlüo voo» da helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bU vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseD I I.Bewijsnummer extra I 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE R00RTWAL 2* Westarp. Dc jongste gebeurtenissen in de purtij der Duitsch-Nationo- len. Hugcnberg—Westarp. De houding van de jongeren. De Duitsche bladen leveren een verhelderend commentaar op hetgeen bekend is geworden over de tweespalt, die tot uiting is gekomen in de partij der Duitsch-Notionalen. Men weet dat deze partij, die tot dusver in de Duitsche repu bliek een rol van groote bcteckcnis speelde, en bovendien in geen enkel opzicht van beschei denheid hield, bij de laatste verkiezingen in Mej een groote nederlaog heeft geleden. Deze nederlaag heeft haar srhok doen voelen ook in de gelederen van de partij zelf. En op het jongste congres is de groeiende tweespalt dui delijk aan 't licht getreden, zóó zelfs dat de vooizitter graaf Westarp tot tweemaal toe ge dreigd heeft met zijn ontslagneming. Dat dc Duitsch-Na- tionalen zelf met dit conflict verlegen zijn, bewijst de houding van hun pers, die tot dus ver over het geval een volkomen stilzwijgen bewaart, en bewijst evenzeer dc door de partij gepubliceerde officicele verklaring, waarin met allerlei fraaie termen het vas te vertrouwen in de onvcrbrcekbarc een heid der partij wordt uitgesproken, maar wuur- in over de oorzaak en de oplossing gezwegen wo*"dt. Het geval is voor buitenstaanders niet zoo gemakkelijk te beoordeelen. omdat zich eer verschil voordoet tusschcn de uiterlijke aar lei ding en de innerlijke, wezenlijke oorzaak. De aanleiding was de affaire Lambach, de afgevaardigde die in een brief aan het partij bestuur betoogd had dat de Duitsch-nationa- len dc monarchale idee moesten loslaten om dat zij practisch toch niet te verwezenlijken viel Dc partijleiding wilde deze kwestie door de gewone instanties laren behandelen, terwijl Hu- gciiberg onmiddellijk afdoenii.g wenschtc. riet moukt den indruk dot Westarp hier het anti- monarchale standpunt beschermde, en Hugen- berg het tegendeel, terwijl in werkelijkheid Westarp volbloed monarebor.' is en vermoede lijk veel meer uit innerlijke overtuiging dan zijn opponent. In werkelijkheid ligt dc oorzaak dieper. In weikclijkhcid gaat het niet om de vraag mo narchie of republiek, moor om dc vraag, welke richting de partij in de toekomst zal inslaan, politiek en sociaal. De Duitsch-Natior.alon zijn in oorsprong een partij van dc oppositie, die leefde uit verzet tegen de nieuwe Duitsche staatsidee. Enkele jaren geleden veranderde d. partij eenigszins van koers toen zij besloot deel te nemen aan dc Regeering. Hugenberg c.s. schijnen tot het volslagen ne gatieve standpunt terug te willen, waartegen graaf Westarp zich verzet. Bovendien heeft het conflict een socialen kont. Hugenberg, Bang en hun geestverwanten vinden iedere sociale bemoeiing uit d. n bco- zc, en wcnschen, dut het moderne kapitalisme zien onbeperkt kan uitleven. Daartegen komen hoe langer hoe meer stem men op, ook van de jongeren. Voor hen is conservatief niet hctzelide als reactionair, en zij willen zich niet onvoorwaardelijk neerleg gen bij de huidige economische verhoudingen. Vcorioopig is de twist beslecht of liever is een wapenstilstand gesloten. Met c-enige nieuwsgierigheid wacht men af, hoe de gebeurtenissen zich hier verder zullen ontwikkelen. ANTI-OORLOG BINNENKORT ANTWOORDEN DE GROOTE EUROPEESCHE MOGENDHEDEN OP DE NOTA VAN KELLOGG HET DUITSCHE ANTWOORD AL GEREED Het Duitsche antwoord. Berlijn, 11 Juli. (V. D.) Het antwoord van de Duitsche regeering op de laatste Ame- rikaanschc nota van 25 Juni j.l. betreffende het sluiten van een internationaal pact tei voorkoming van den oorlog is Wocnsdagmid- dog oan den Amcrikaonschen gezant te Berlijn overhandigd. De nolo zal Vrijdag gepubliceerd worden. Het Britsche antwoord. Londen, II Juli. (V. D.) Sir Austen Chamberlain heeft heden in het Lagerhuis verklaard, dat hij verwachtte in staat to zullen zijn voor het einde van deze parlementaire» zilting het antwoord te kunnen zenden van de Britsche regeering op de voorstellen van Kei- log inzake de uitbanning van den oorlog. Het Fransche antwoord. Parijs, 12 Juli. (V D.) Naar van wel ingelichte zijde wordt meegedeeld, zal reeds o.s. Maandag het Fransche antwoord op de Kellogg-nota worden overhandigd HET SPOORWEGONGELUK BIJ CALCUTTA. Sabotage de oorzaak. Het spoorwegongeluk bij Calcutta, waarbij 18 persor.cn om het leven kwamen, blijkt aan sa botage te wijten geweest te zijn, vermoedelijk gepleegd door inlandsche spoorwegstakers. Eeen der rails blee k over een afstond van 40 Meter te zijn verwijderd. Men neemt aan dot de misdadigers het eigenlijk op den posttrein van den Pensjab voorzien hadden, die vol Europee- sche passagiers zat en cenige uren tevoren de zelfde plek gepasseerd was. Er is een belooning van 10,C00 ropijen (9000 gulden) uitgeloofd \oor dc ontdekking der daders. TROTSKI. Vrij ernstig ziek. Naar de Socialistitsjeskiej Wjestnik verneemt, zou Trotski vrij ernstig ziek zijn. Zeer onlangs heeft hij bovendien zijn oudste dochter uan z.g vliegende tering verloren. DE UNIVERSITEIT VAN NOTTINGHAM C-EOPBND Een Maecenas op een matras. Londen, II Juli. De koning cn dc ko ningin hebben gisteren te Nottingham de nieu we universiteitsgebouwen geopend. Deze jongste uni\ersiteit van Engeland is ten koste van 1 millioen gesticht, welk be drag door de burgerij onder voorgaan van Sir Jesse Boot bijeen is gebracht. Hij heeft zelf 130.000 voor dat doel gegeven cn is nu ge heel invalide. Bij de openingsplechtigheid was hij, op den rug op een matras liggend, tegen woordig. UITVAARTDIENST LOE WENSTE IN GROOTE BELANGSTELLING IN DE SINT GOEDOELE De lijkdienst voor de zielerust van Alfred Loewcnstein had heden .in dc Sint Gei.doele kerk plaats. Dc weduwe, haar zcon Robert, do zwagers van der» verdwenen bank er, ba ron de Broqucviilc, minister van leu.dsvei- ded'ging, verscheidene senatoren en kamer leden, vele officieren, het personeel van Loe wcnstein, waaronder ook de secretarissen cn typisten, die de tragische reis medemaakten, Pierre Nothomb en duizenden anderen belang stellenden, woc-nden den dienst bij, die gecele breerd werd door mgr. Marinis doken van Sint Goedoelc en zes priesters. Nu afloop vertrokken mevrouw Locwenstcin en haar zoon en de andere dames, bchoorend lot dc familie Loewer.stcin, schier ongemerkt langs een ach terdeur der sacristie, daar honderden nieuws gierigen zich' bij het groote kerkportaal hadden opgehoopt. De mannelijke leden der familie wisten zich slechts met groote moeite door het gedrang te wringen. CHINA EN DE SOVJET DE COMMUNISTEN KRIJGEN GEEN KANS CHINA EN FRANKRIJK Mockden, 12 Juli. (V. D.) Een ambte naar van het commissariaat van buitenlar.d- sc'ne zaken te Moskou, Melmkoff, die me', dc Nankingregecring over de heropening van het Russische consulaat tc Sjanghai en het herstel der diplomatieke betrekkingen moest ronferee- ren, heeft onver: ichlcrzoke den leruglcor naa- Rusland moeten aanvaarden. Reeds te Charbin zag de Sovjet-vertegen woordiger in. dat de zaak verloren wns, terneer daar de generaals de vrees koesteren, dat Sovjet-Rusland tweedracht tracht le zaaien. POLEN-L IT AUEN EEN POOLSCHE NOTA AAN DEN VOLKENBOND Genève, 12 Juli. (V. D Dc Pools: hc vertegenwoordiger bij den Volkenbond heeft gisteren den secretaris-generaal van den Vol kenbond een afschrift doen toekomen an da notawisseling, welke tusschen Litauen en Polen heeft plaats gehad over het voorgestelde /er* dragsontwerp. Tegelijkertijd heeft de Poolsche vertegenwoordiger een nota overhandigd, be stemd voor de leden van den Volkenbonds- road, waarin wordt uiteengezet, waarom Polen geen kennis heeft kunnen nemen van de Litau- sche voorstellen; den Litaucrs wordt Dorge- steld, de in Mauri van dit jaar begonnen be sprekingen voort te zetten OVERSTROOMINGEN IN CHILI. Beschadiging van spoorwegen. S a n t i a g o, 11 Juli. Men meldt dat zich in het Zuiden van Chiii zware overstroomingen hebben voorgedaan. Aan de spoorwegen in <i buurt van Ccnccpcion is groote schade toege bracht. DE DUITSCH-NATIONALE PARTIJ. Tegenspraak. B e r 1 ij n, II Juli. (V. D.). Dc Duitsch- nalionalc Rijksdagafgevaardigden dr. Dryander, dr. Spahn en Leopold hebben een vcrkluiing ge publiceerd, volgens welke het in het ..Berli ner Tageblatt" voorkomende bericht betreffen de de stichting van een Oud-Duitscho, indus trieel?, sociaal-rcactionnairc groep binnen de Duitsch-nationolc partij, waarvan genoemde leden deel zouden uitmaken, geheel uit de lucht is gegrepen. LAPJGESTRAAT 43 TELEFOOM 852 JUWELIER GEDIPL. HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 ALDEGONDESTRAAT TEL. 543 103-105-107. Speciaal in betere Meubelen. Uitvoering naar elk ontwerp in eigen fa brick. voorheen Langcstraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 4G2. Bijzondere sorteering DE KWESTIE VAN ZUID-TIROL SEIPEL S GESTIE GOEDGEKEURD W eenen, II Juli. (H.N.) Dc hoofdcom missie van de Nationale Vergadering heeft vandaag beraadslaagd over de onderhandelin gen, welke bondskanselier Seipcl met Italië met betrekking tot Zifid-Tii'Sl heeft gevoerd De Ti- rolsche socialistische afgevaardigde Abram diende ccn motie van afkeuring in, die echter verworpen werd Daarentegen werd een motie van de meerderheid, welke verklaart, dut de hoofdcommissie kennis neemt van het rapport van den bondskanse'ier en dit goedkcuit. aan genomen. W e c n e n, II Juli. (V. D.) Namens en in opduicht van dc gemeenten en autoriteiten van Imst, Kufstein, Iandech, Linz, Reutte en Schwaz, e\enals van den gemeenteraad van Innsbrück en van 280 andere gemeenten in Tirol hebben dc leden van den Nationalcn Raad dr Polb (Chr. Soc.), dr. Strassner (Gr. Duitschcr) en Simon Abam (soc.-dem.) een onderhoud gehad mei den Bondskanselier dr. Seipel, waarbij zij hem de reeds aangekondigde petitie overhan digden, wuarin in naam van alle Tirolcrs zon der onderscheid van partij geëischt wordt, dat de Bondskanselier bij de Europcesche mogend heden en den Raad van den Volkensboud zal wijzen op de onderdrukking zonder weerga van de Zuid-Tirolcrs door dc Italianen en daartegen pretest zal aantcc-kenen en dat hij zal arbeiden aan een verzachting van het lijden der bevol king van Zuid-Tiro'. Dc Bondskanselier heeft dc petitie aangeno men; zijn meening behield hij zich voor tot een later tijdstip. HULDE AAN COLIJN SLOTZITTING VAN DE IN- EN UITVOERCONFÉRENT1E 26 STATEN TEEKENEN DE CONVENTIE Genève, 11 Juli. De conferentie voor de afschaffing van de in- en uitvoerverboden en beperkingen is dezen ochtend gesloten. Dc slotactc der conferentie werd door alle verte genwoordigde stoten ondei teekend. Buisson, in naam der Internationale Kamer van Koophan del, heeft hulde gebracht aan de luimte van geest cn den rechtvaardigheidszin van den voorzitter Colijn, die de conferentie tot een gelukkig einde heeft gebracht. Genève, 11 Juli De conventie voor de afschaffing van de douaneverboden is onder- weckend door 26 staten, waaronder N c d c- r~ a n d. De internationale re geling betreffende den invoer van huiden cn beenderen, is door 16 landen, o.n. Nederland, ondetteekend. SPOORWEG- EN HAVENAANLEG IN PERZIK. Overeenkomst met een Duiisch- Amcriku8nsch syndicaat. Teheran, IT Juli (V D.) De Perzische regcering heeft met een Duitsch-Amcri- kaansch syndicaat een overeenkomst gesloten voor den aanleg' van twee havens en ccn spoorweg van 310 Engelschc mijlen i'-ngte tusschen Teheran cn de Perzische kust van de Kaspische Zee. AMNESTIE-BETOOGING VAN DE VLAMINGEN? STRENGE MAATREGELEN OVERWOGEN Naar de correspondent tc Brussel \un de N. Ct. meldt blijkt men in officicele kringen al daar te hebben vernomen, dat verscheidene duizenden Vlaumschgezinden van plan zijn Zondag 15 dezer van dc blijde intrede van prins Leopold en prinses Astrid, tc Brugge, ge- biuik te maken om er, in massa, vooi den Viaamschcn amnestic-eisch tc bctoogch. Strenge ordemaatregelen worden overwogen, ten einde een cventuccle bctooging van dien aard te beletten. illll HET WEER VAN MORGEN Hoogste barometerstand: 770.(3 Frankfort. Laagste barometerstand: 7-il.S Sey disfjord. Zwakke tot matige wind uil Zul dclijkc richtingen, beider tot licht bewolkt, warm of zeer warm weer, droog behoudens geringe kans op onweer. Krommestr- 4-6-8 Lannestr 52 TEL. 341 TEL: 529 DE RUSSISCHE VLIEGER TSJOECHOWSKI ZAL TRACHTEN IN DE NABIJHEID TE LANDEN GROOTE VREUGDE IN STOCKHOLM DE LICHTZINNIGE NOBILE Oslo, 11 J u 1 i. (V. D.) Op Spitsbergen ioopt het gerucht, dat een van dc Russische vliegers de Mnlmgrcn-groep heeft gezien op een afstand van ongeveer 25 zeemijlen van den ijsbreker „Krassin". Verdere berichten ontbre ken nog. Twee mannen zwaaiden met een vlug. B e r 1 ij n, II Ju 1 i. (V. D.) Volgens bcrich- tcn uit Moskou heeft de Russische vlieger Tsjoechowski drie mannen gezien. 20 mijlen een oosten van de sovjp>iJ§brekar „Krassin"; men vermoedt dat dit Malmgren, Marian: en Zsppi waren, de drie deelnemers aap. de ,/Itali::'*~vlucht, die getracht hadden overland de „Braganza" le bereiken. Tsjoechowski heeft meegedeeld, dat twee mannen overeind stonden cn met een vlag zwaaiden; dc derde log op het ijs. Tsjoechowski zal trachten in hun nabijheid te landen. Berlijn, 12 Juli. (V. D.) Volgens nadere berichten in de ochtendbladen, afkomstig uit Moskou, heeft dc vlieger Tsjoechowski de Malmgren-groep op 89 graden 42 minuten noorderbreedte en 25 graden 45 minuten oos terlengte ontdekt. Groote vreugde in Stockholm. Stockholm, 12 Juli. (V. D.). Het be licht van de ontdekking van de Malmgren- groep werd in cxtrta-cdities verspreid. Tc Stockholm hecrscht groote vreugde; men meen de, dat Malmgren's lot reeds bezegeld was, want het was reeds 40 dogen geleden, dat hij cn zijn metgezellen de Nobilc-groep vei liet. De „Krassin" op weg. K o w n o, 12 Juli. (V. D.) Volgens berich ten uit Moskou is de „Krassin" doorgevaren in de lichting van de Malmgren-groep. Alle po gingen zullen in het werk worden gestold Malm gren en de zijnen tc redden. De Zwcedschc vlieger* die de Vifclici i-groep pogen te redden. Stockholm, II Juli. (H. N.) Het Zwecd- sche stoomschip „Tanja met den Zweedschen vlieger Ekmon aan boord is te Longyear City aangekomen. De vlieger is vandaag met het klemm-daimler vliegtuig opgestegen om een geschikt terrein te vinden teneinde voor een vlucht tot redding van de schipbreukelingen van de Italia tc kunnen starten. Het vliegtuig is echter; niet als watervliegtuig ingericht, zoo dat het ondanks het geringe gewicht van het viicgtuig moeilijk zal zijn om een voldoend vaste ijsvlakte voor den start te vinden. Mocht een stort echter mogelijk zijn dan zal de vlie ger zoo spoedig mogelijk naar het gebied van de Hinlopenstroat vertrekken om tc trachten de manschappen van dc Viglicri-groep te red den. Scherpe afkeuring van Nobile's beleid. Kopenhagen, 11 Juli. (V. D.) De Deensche Poolvorscher Peter Freuchen heeft tegenover een vertegenwoordiger van „Extra- blader" een verklaring afgelegd, waarin hij zcide, dat dc Italiannschc regeering hem tc iaat hulp heeft geboden bij dc redding var. de bemanning van de „Itolia". Nog in Mei waren dc ijsomstandigheden zoo, dat mot een expeditie van hondensleden veel kor» worden bereikt. Zonder twijfel heeft Nobilc buitenge woon lichtzinnig ja, erger nog gehandeld. Het kan waar zijn, dut Nobilc het doel had om onaangename feiten te verzwijgen. Doch voor Freuchen staat vast, dat Nobile de schuld di aagt aan den ondergang van Amundsen en zijn metgezellen. Immers Amundsen is van Trorusoc uit onmiddellijk de „Italiü"~grocp goon zoeken, doch zooals vanzelf spreekt, kon hij deze niet vinden, duor het luchtschip reeds lang was uitgebrand. Deze omstandigheid moet No- biie bekend geweest zijn. Toch heeft hij haar weken verzwegen. Te Oslo is gisteravond de Italiaansche jour nalist Escurd op weg van Spitsbergen naar Rome gearriveerd. Deze vertelde, dut Nobile bij zijn aankomst te Kingsboy geweigerd heeft iemand anders dan den chef der „Citta di Mi- iuno" en zijn broeder t<- ontvangen; hij zou sterk onder den indruk zijn van de aanvallen, die in de pers tegen zijn persoon werden ge- r icht Dc persoon van prof. Malm gren. Omtrent prof. Malmgren die als pool- vaarder reeds een belangrijken staat van dienst heeft deelt het Hbld. mede, dat hij1 deel nam aan den longdurigen drijftocht van de „Maud" door de Poolzce, drie jaar lang. En toen hij in het najoar van 1925 eindelijk terug was, ging hij al dodelijk weer voo:be reidingen treffen om tc kunnen deelnemen dc voort van de „Norge" van Spitsbergen naar Alaska. Riiser Larssen gaf van prof Malmgren een beschrijving in het slothoofdstuk van het boek over de Poolvaart van de „Norge" „Mij (Malmgren) was altijd klaar voor een grep. Als het waar is, dat een goede ^ch het leven verlengt, dan zal ik, donk zij Ma'mgrcn, zeer oud worden." Verschillende bijnamen kreeg hij op reis Ocm Poedel, Koninklijke Noordcrstorm en Zwcecschc guit. „Dc navigatie werkt hot meest samer. niet den meteoroloog; en een beter medewerker heb ik nooit ontmoet." Goede hoop op redding". De nevel opgetrokken. Koningshaaf 12 Juli. Er bestaat goe de hoop, dot de leden von de Malmgren-groep: prof. Ma'mgren uit Zweden cn dc Italiaansche officieren majoor Sappi cn majoor Mariano, die door den Russischen vlieger Tsjoechovski werden gevonden, zullen kunnen worden ge red. Onmiddellijk nadat de vlieger op de Krus- sin was teruggekeerd cn rapport had uitge bracht, werden maatregelen voor het redden dezer mannen getroffen. De Krassin zelf tracht de groep te bereiken, terwijl daarnaast getracht zal worden een vliegtuig bij hen te doen lan den en een hondenslee-expeditie gereed ge maakt wordt om de drie mannen daarmee te halen In deze omgeving is de nevel opgetrokken, 20odnt de 5 mannen gemakkelijk teruggevon den kunnen worden. Het fc-it, dot dc 5 man nen, althans 2 van hen nog in leven zijn is te denken, naar algemeen aangenomen word-, de pool-crvcring van den Zwecdsclven prof^-r Malmgren. Dc Krassin geeft dc Viglieri- groep op. Oslo, 12 Juni. Gedurende den nacht werden hier berichten ontvangen, waarin het vinden van de Malmgrcn-groep wordt beves tigd. Het staat vast, dat het Malmg-rcn cn zijn metgezellen, en niet kapitein Sora is, dnar laatstgenoemde zich niet zoo ver naar het Noorden kan bevinden In den efgeloopen nacht is Tsjoechovski op nieuw opgestegen, terwijl dc Krassin van koers veranderde cn rechtstreeks naar de Malmgren- groep stuurde.-Men hoopt dc greep heden te gen den middag te kunnen bereiken Het be sluit van do Krassin om alle krachten m tc spannen voor dc Malmgren-groep maakt den toestond van dc Viglieri-groep hopeloos. De Krassin beschikt over tc weinig kolen om de beide groepen te kunnen bereiken Het schip zal dan eerst een haven moeten aandoen om nog de Viglieri-groep t.c redden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1