DÉ EÉMLANDEQ B. NSEWEG A. H. VAN NIEUWKERK Kasha ABONNEMENTSPRIJS 3 «x» Amtr-foort f2.10. per mud f 0.75, per DIDECTEUR UITG EVER.' J.VALKHOFT PRIJS OER ADVERTENTIEN •-* reflel»1 '-05 van een bewijsnummer, Vrijdag 13 Juli 1928 27e Jaargang No. 11 MALMGREN BEVROREN ROUW IN ZWEDEN, VREUGDE IN ITALIË (IV. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4% Keurcollectie GERO en ZILVER CHRIST OFFEL Prijscourant op aanvraag. Complete Woninginrichting. Speciaal in betere Meubelen. Geen tegenslag voor wie aldoor Het „Keitje" maar te baat nam Al spoedig bleek altijd weer Dat welvaart voor den draad kwam JAPAN EN NANKING BIOSCOOP INGESTORT 12 PERSONEN BEDOLVEN EEN NEUTRAAL KABINET IN BELGRADO Krommestr. 4-6-8 Langestr 5? I diverse strepen f 0.98.1 DE NIEUWE ITALIAANSCHE MINISTERS wrek (me» gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 1-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 elke regel mee» f 0.25. Liefdadigheidz*advertcntiCo voor ds helft van den prijs. Kleine Advertentlto JCEIT1ES" by vooruitbetaling 5 regeli 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* HET SCHOKKENDE VERHAAL VAN DE GEREDDEN ACHT VLIEGTUIGEN, DIE HEN NIET OPMERKTEN MALMGREN. Rome, 12 Juli. (V. D.) Volgens een lüet ontvangen telegTam is de draadlooze verbin ding van de „Citta di Milano" met de Vig- lieri-groep weer hersteld. Behalve de juiste ligging van de groep wordt in het officieele hericht niets omtrent den toestand van dc le den der groep medegedeeld. De redding van de MalmgTen-groep. Stockholm, 12 Juli. (V. D.) De Zwecd- sche minister van verdediging heeft bepaald, dat het Zweedsche vliegtuig „Uppland" op Spitsbergen zal blijven in verband met de reddingspogingen voor de Malmgren-grocp Malmgren al een maand ge leden gestorven. De Kros- sin neemt Zappi en Mariano op. Moskou, 12 Juli. (V. D.) De ijsbreker „Krassin"" heeft hedenmorgen te 0.40 uur de MalmgrengToep gered. De redding had plaats ongeveer 12 uur nadat de groep door den Russischen vlieger Tsjoechnovski opgemerkt was. Deze ontdekte de mannen gisteren te 3.45 uur op een betrekkelijk kleine ijsschots De beide geredden majoor Mariano en majooi Zappi, hebben de laatste 13 dagen nagenoeg niets meer gegeten. Majoor Mariano heeft dooi een beenwond hevige pijnen moeten doorstaan. Doo<r het steeds uitblijven van redding waar» op de kans dagelijks manlier werd, en de dood van den leider Prof. Malmgren onge^ voer een maand geleden, hebben da beide mannen ook psychisch veel geleien. Nu zij aan boord van de Krassin zijn gebracht hopen zij ooggetuigen te zijn van de redding ven de VigÜery-groep. De Krassin is reeds op weg naar deze groep. Het redden van Tsjoechnovski is opgedragen ean den Russischen ijsbreker Maligy, die den vlieger Naboeski aan boord heeft. Tsjoenovski staat voortdurend in verbinding met den ijsbreker. 1 Beide geredden nog vo] moed. Moskou, 12 Juli. (VJJ.) Majoor Zappi bevindt zich in goeden toestand, majoor Ma riano heeft veel van de kou geleden. Beiden waren nog vol moed, ofschoon zij de laatste dertien dagen geen voedsel meer gehad heb ben Berlijn, 12 Juli. (V. D.) De „Lokal-An- zeiger" meldt uit Virgo-baai: De beide over levenden van den Malmgren-groep, Mariano en Zappi verklaren, dat Malmgren den 15en Juni reeds bevroren is. Bij den ondergang van de Italia had hij reeds een hand gebroken. Kort daarop zijn zijn beide bcenen bevroren. Op zijn nadrukkelijken wensch is hij in de nabij heid van het Brooks-eiland achtergelaten, waar op Mariano en Zappi den weg hebben voort gezet. Later zijn zij naar hem teruggekeerd, daar het open water hen het bereiken van het vasteland onmogelijk had gemaakt. Verder verklaarden zij, dat zij den waanzin nabij zijn geweest, want niet minder dan acht vliegtuigen waren in hun onmiddellijke nabijheid, doch zij werden niet opgemerkt. Overgelukkig waren zij, toen zij aan het cfi- kelen van Tsjoechnokski bemerkten, dat hij hun had ontdekt. Toen werd bij hen weer de hoop levendig, dat zij eindelijk zouden wor den gered. De commandant van de „Krassin verklaar de, dat de geredden zoo uitzinnig van vreugde waren, alsof dooden tot het leven ontwaakten. Rome, 22 Juli. (VD.) Het bericht van de redding van de beido Italiaansche zee-ofïi- cieren Zappi en Mariano door den Russischen ijsbreker „Krassin" heeft in geheel Italic grootc vreugde verwekt. Zoo snel mogelijk werd het nieuws aan hun bloedverwanten overgebracht. De dood van den Zweedschcn meteoroloog wordt algemeen betreurd. Stockholm, 12 J u 1 i.( V. D.) Dc tragi sche dood van Malmgren heeft in het gehecle land groote treurnis verwekt. Alle lagen der maatschappij geven uitdrukking aan hun groo te droefheid. Malmgren, die ondanks rijn jeug digen leeftijd docent was aan de universiteit van Upsala, was buitengewoon bemind. Dc meteorologische wetenschap lijdt door zijn dood een groot verlies. De „Dagligt-Allahanda" schrijft: Malmgren was een man van de wetenschap, die zich dooi zijn persoonlijkheid en door zijn werk heeft doen kennen als een moedig vorscher. Zijn leven zal onvergankelijk in de herinnering van het volk blijven voortleven. De loopbaan van Malmgren, Malmgren is in 1895 te Falun in Zweden geboren. In 1912 legde hij eindexamen gym nasium af. Hij wijdde zich daarna geheel aan de meteorologie, studeerde eerst in Stockholm, later in Upsala en was een tijd werkzaam aan het observatorium in Lapland. Na zijn studiën voltooid te hebben, werd do jonge Malmgren al spoedig assistent voor oceonografische studiën aan het hydrografisch instituut van professor Petterson ie Borrto aan de Westkust van Zweden. Reeds in 1920, dus op 24-jarigen leertijd, wist hij in breeden kring de aandacht voor zijn wetenschappelijk werk te wekken. Zoo kwam het ook, dat Amund sen hem aanbood, als meteoroloog deel rit te maken van de expeditie, welke dc Tlaud" in de Poolzee zou ondernemen, een aanbod dat Malmgren met graagte aanvaardde. Eén jaar, nadat de „Maud" was terugge keerd, had Amundsen andermaal gelegenheid een beroep te doen op Malmgren's nedewer- king. Ditmaal gold het den tocht met de „Norge", het luchtschip, dat een kruistocht boven de Pool wilde ondernemen. Na deze expeditie werkte Malmgren hard voor zijn doctorsgraad, dien hij behaalde met een disseratatie over zijn Poolonderzoekingen. In 1928 werd hij benoemd tot lector van het Vastmanlands Dala-college van de universiteit te Upsala. Daarna kwam Nobile echter met zijn nieuw aanbod voor de expeditie met do „Italia", dat Malmgren meende onmogelijk te kunnen afslaan, daar zijn enthousiasme hem elke andere overweging deed negeeren. Gevaar kende deze man niet, van wien een groote aantrekkingskracht uitging. Hij was kort van post,uur, doch zijn geheele "oorkomen wekte den indruk van kracht. Malmgren was ongehuwd; hij laat een moe der en een zuster achter. In het boek, dat door de deelnemers aan de Poolvaart met dc Norge over dien tocht is be werkt, heeft Malmgren het hoofdstuk over het weder en de weerberichten geschreven. Frap pant is hier zijn vonnis over het luchtschip voor het Poolverkeer: „Het bleek volkomen mogelijk te zijn, schreef hij, met een luchtschip over de Pool zee te vliegen, ook al zijn de meteorologische omstandigheden ongunstig, zooals gedurende het laatste gedeelte onzer reis. Aan den inde- ren kant ondervonden wij zooveel moeilijkhe den met vorming van ijslagen en gedurende den storm in de Kotzebue Sound, dat schrij ver dezes tot de besliste gevolgtrekking is ge komen, dat het luchtvaartverkeer boven dc Poolzee en tot dit verkeer zal het eens ko men zal worden onderhouden door 'lieg- machines met, bijvoorbeeld, acht motoren, die echter op vier motoren kunnen vliegen. Zulke aeroplanes moeten ideaal zijn voor een Pool- vlucht. Zij zijn niet slechts m aanschaffing, maar ook in werking goedkooper dan een luchtschip, o. a. omdat zij bij vertrek en lan ding niet de hulp van een groot aantal men- schen noodig hebben. Zij zijn sneller en beter tegen storm en slecht weer bestand, en loo- pen met hun klein oppervlak geen bijzonder groot gevaar, door de zwaarte van zich vast zettend ijs op den grond te storten." De Russische vlieger Tsjoechnovski. M o s k o p, 12 Juli. (V.D.) De Russische vlieger Tsjoechnofski heeft aan den ijsbreker Krassin een draadloos telegram gezonden, waarin hij verzoekt aan hem geen aandacht te besteden, doch dc anderen te redden. Hij deelt verder mede, dat hij en zijn metgezellen in goeden toestand verkeeren en over vol doende levensmiddelen beschikken. Tsjoech novski heeft met de andere expedities een draadlooze verbinding tot stand gebracht. In den loop van den dag van heden hebben hij en zijn metgezellen een beer geschoten. Verder wordt gemeld, dat de Russische vlieger Baboesjkin, die zich aan boord bevindt van de „Malygin", voornemens is te trachten dc Tsjoechnovski-groep te redden. Dc hulp-expeditie onder leiding van Soro. K i n g s b a y, 12 Juli. Mist, regen en een sterke wind belet den vliegers vandaag op te stijgen. Zooals vroeger gemeld, gaf het uit blijven van nieuws omtrent dc hulp-expeditie onder leiding van kapitein Sora aanleiding tot ongerustheid. Nu meldt men, dat de Deen- sche mecanicien Varming, die een lid was van voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 Telefoon 304 AMERSFOORT voorbeen Langestrast. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 162. ALDEGONDESTRAAT 103-105-107. TEL. 543. Uitvoering naar elk ontwerp in eigen fa briek. de expeditie van Sora, met een slede en hon den werd achtergelaten te Kaap Brotok op Noord-Oostland (Spitsbergen). Het verluidt, dat hij ziek was, doch men gelooft, dat de ziekte niet ernstig kan zijn, daar zijn beide makkers Sora en de Hollander Van Dongen hem achterlieten om hun pogingen voort te zetten. De Krassin bevindt zich 40 K.M. van de groep Viglieri. Moskou, 12 Juli. De ijsbreker Krassin bevindt zich op dit oogenblik, in rechte lijn, op een afstand van 40 K.M. van de groep Viglieri en zal, naar men hier aanneemt, wan neer de toestand van het ijs gunstig is. Vrij dagavond een nieuwe poging ondernemen om langs de Noordzijde van het eiland Foyn en het eiland Broek tot de groep-Viglieri vooruit te komen. OOK DE VIGLTERI-GROEP GERED 1 De Krassin zal cok de Alpenjagers nog redden. Rome, 13 Juli. (V. D.) Volgens hier ont vangen telegrammen heeft de Russische ijsbre ker Krassin, naar dit vaartuig draadloos meldt, Donderdagavond te 9 uur de uit 4 personen be staande Viglieri-groep gered. Zooals bekend is deze groep, waarbij zich oorspronkelijk ook generaal Nobilé bevond, na het vergaan van dc Italia op een ijsschots afgedreven. Verwacht wordt dat de Krassin heden ook nog de Alpen jagers die het schip gisteren passeerde, zal redder. Nadere bizonderheden ontbreken nog. SABELLl'S VLIEGTUIG ONDER POLITIEBEWAKING. Men vreest vernieling. "Londen, 12 Juli. (V. D.) Volgens bc- ichten uit New-York wordt het vliegtuig Ro ma" van den Italiaanschen vlieger luitenant Sabelli, waarmede deze van New-York naar Romo wil vliegen, door de politie bewaakt, daar men vreest, dat getracht zal worden de machine te vernielen. DE BREMEN BESCHERMD TEGEN „SOUVENIR-JAGERS". Een afdeeling van de provinciale politie van Quebec zal, volgens een bericht van daar, naer Greenly Island vertrekken, om het vliegtuig Bremen, dat daar nog steeds is, tegen souvenir- jagers te beschermen. Van Greenly Island wordt gemeld dat de mecanicien van de Bre inen groote moeite heeft, om te beletten dot het vliegtuig gaandeweg door hen onttakeld wordt. JAPAN EISCHT VERLENGING VAN ALLE HANDELSVERDRAGEN TOT 1938 Tokio, 12 J u 1L (V. D.) Het ministerie van buitenlandsche zaken heeft heden een me- dedeeling betreffende de wijziging in het Ja- pansch-Chineesch handelsverdrag het licht doen zien, waarin o. m. gezegd wordt, dol de Ja- pansche regeering nadrukkelijk wenscht tc pro tcsteeicn tegen dc onwettige opzegging van het handelsverdrag en van dc Nanking-regeering automatische verlenging van alle verdragen eischl tot 1938, alsook opheffing van alle tegen Japan gerichte maatregelen. Slechts onder deze voorwaarden wil Japan betrekkingen met de Nanking-regeering aonknoopen. T u r ij n, 12 Juli. (V. D.) Te Cuneo is een bioscoop ingestort. Daarbij werden 12 perso nen bedolven. Tot dusver kon slechts één lijk worden geborgen. De Italiaansche koningin be gaf zich naar de plaats des onheils. Verdere bizonderheden ontbreken. DE AFGETREDEN MINISTER VAN OORLOG FORMATEUR VIER ZETELS VOOR DE KROATEN Belgrado, 12 Juli. 'Gene raal-Hadjitsj, de minister van oorlog uit het afgetreden Ka binet, heeft dezen middag opdracht gekregen het nieuwe Kabinet te vormen. Belgrado, 12 Juli (V. D.). De Koning zou aan generaal Hadjitsj opdracht hebben gege ven om een neutrale regeering tc vormen. In dit kabinet zullen alle doelen waaruit 't Zuid-Slavische Rijk bestaat vertegenwoordigd worden. Tot minister van buitenlandsche za ken zal benoemd worden de Zuid-Slavische gezant te Londen, Gjoeritsj; tot minister van binnenlandsche zaken generaal Zifkowitsj, de commandant van de gardedivisie en een goed vriend van den Koning. Vier ministeries zullen door Kroaten bezet worden, die tot dusver politieken zin niet op den voorgrond zijn ge treden. Onder hen bevinden zich twee profes soren. Belgrado, 12 Juli. (V. D.) Het avond blad van de „Prawda" brengt een bericht uit Agram, volgens hetwelk de leiders van de Kroatische Boerenpartij den 9cn Juli in dc wo ning van Stefan Raditsj een besluit hebben ge nomen, te eischcn, dat Zuid-Slavië zal worden verdeeld in twee zelfstandige gebiedsdeelen, ercenigd door een personeele unie. De gemeenschappelijke koning zal Alexander zijn, overigens moeten beide staten zelfstandig zijn. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 770.0 1 Scilly. Laagste barometerstand: 739.9 Scijdisfjord. Zwakke wind, aanvankelijk uit Westelijke richtingen, later veran derlijk, licht ow half bevolkt later weer afnemend, droog behoudens kans op onweer, warm, later wel licht zeer warm weer. I Firma M. A. Ramselaarj TEL. 341 TEL: 529 MUNITIEONTPLOFFING AAN BOORD. Negen personen gewond. Antwerpen, 12 Juli. Arbeiders waren bezig met het laden van munitie aan boord van het Engelsche stoomschip „Cambrian Idylle", toen een kist in het ruim viel boven op een andere kist. Beide kisten ontploften. Negen personen werden gewond, waarvan vier zeer ernstig. Er ontstond een begin van brand. Brandweerlieden zetten de andere kisten onder water, teneinde de ontploffing ervan te voor komen. DE AMNESTIE. Hongerstaking van gevangenen. B e r 1 ij n, 12 Juli. Ofschoon hun kansen niet slecht staan, meenen 20 communistische en 5 rechtsradicale politieke gevangenen in de ge vangenis Sonnenburg, dat zij tegen een huns inziens opzettelijke sabotage van het amnestie- ontwerp door den rijksdag moeten protesteeren door de gisteren begonnen voedselweigering voort te zetten. Onder deze protesteerenden bevindt zich ook de bekende Max Holz; 41 andere, niet politieke gevangenen hebben zich bij hen aangesloten. Tevergeefs tracht de di rectie der gevangenis aan dc hand van dag- bindberichten hen tot ander inzicht te brengen. Het heeft niets geholpen. HET KELLOGG-PACT. Het Duitsche antwoord tc Washington. Nader wordt omtrent het Duitsche antwoord op de nota van 23 Juni 1928 gemeld, dat het op alle punten instemt met de nota van Kellogg, d.w.z. zonder eenig voorbehoud. Duitschland heeft reeds in de nota van 27 April 1928 com mentaar geleverd; dit blijft gehandhaafd, en de laatste nota maakt hierop ook in geen enkel opzicht inbreuk. GRANAAT ONTPLOFT. Een gencraal-majoor gedood. Boedapest, 12 Juli. (V. D.). Op de schietbaan te Hajmaskcr is tijdens een oefening van dp artillerie een granaat ontploft. Daarbij werd de generaal-majoor Csoegey gedood; een veldmaarschalk-luitenant, een overste en tal van officieren werden gewond. DE VERANDERINGEN IN HET MINISTERIE ZONDER POLI TIEKE BETEEKENIS De particuliere correspondent van de Temps te Rome meldt aan zijn blad, dat de verande ringen in het ministerie inderdaad zonder po litieke beteekenis schijnen te zijn en alleen uit practische en technische overwegingen schij nen voort te vloeien, waarbij misschien nog enkele imponderabelia van peisconlijken aard gevoegd moeten woiden. Mussolini moet voor al gezocht hebben naar de mannen, die het best bij den huidigen toestand passen In dit verband loont het de moeite op te merken, dat senator Mosconi, de nieuwe minister van financiën, als ambtenaar zijn nerle loopbaan op oeconomisch en administratief gebied heeft afgelegd, waarbij hij vrijwel van do zuiver fi- nancieele vraagstukken en de financieele krin gen verwijderd is gebleven. Dit is misschien wel een van de redenen van zijn keus. Mos coni, die achtereenvolgens p.etec4 is geweest, chef van het kabinet Giolitti, gouverneur van Juliaansch Venetie en ten slotte als senator aan het hoofd van verschillende staatslicha men heeft gestaan zal vooral een administra tieve taak te vervullen hebben, doifr hij het Italiaansche bedrijfsleven moet heipen aan passen bij het herstel van de munt en de duur te moet helpen bestrijden. De keus van Martelli tot minister van volkswelvaart, deze moet vooral door zijn wetenschappelijke ken nis zijn ingegeven. Italië heeft vooral behoefte aan grondstoffen en Mussolini heeft onder zijn ministers willen beschikken over een deskundige inzake het onderzoek en de rationeele exploitatie van de bodemschat ten. Martelli is hoogleeraar in de geologie en mineralogie aan de universiteit te Rome en heeft reeds zijn proeven van bekwaamheid afgelegd als onder-staatsseci etaris van ver keerswezen. Belluzzo, die van volkswelvaart overgaat naar onderwijs is een man van prac- tischen geest, die iets weet te bereiken en lijkt de aangewezen man voor de oplossing van de moeilijkheden ten aanzien van het onderwijs, dat schijnt te leiden onder ren piogramma, dat te leerstellig en te abstract gebleken is. Bovendien zal hij zich kunnen blijven vrijden aan de ontwikkeling van het vakonderwijs, dat hij als minister van volkswclvaa« l heeft ge schapen en dat onlangs is overgebracht van dit departement naar dat van onderwijs DE DUITSCHE NATIONALE FEESTDAG. B e r 1 ij n, 12 Juli. (V. D.) In het begin vaa de zitting van hedenmorgen deelde de voorzit ter, afgevaardigde dr. Kahl, mede, dat het wetsontwerp betreffende den nationalen feest dag is ingediend. Zonder hoofdelijke stemming werd besloten de beraadslagingen over dit wetsontwerp eerst te beginnen in den herfst met het oog op het ieces van den rijksdag. ENGELSCH PROTEST. Het petroleum-monopolie. Londeni, 2 Juli. (H. N.) De Engelscho regeering heeft te Madrid een protest inge* diend tegen de invoering van het petroleum-4 monopolie, waardoor de Engelsche petroleum* firma's op onbillijke wijze in hun belangen be* nadeeld zijn. GERARD BENOEMD TOT -ADVISEUR VAN SMITH. N e w-Y. o rk, 12 Juli. (V. D.) De voorma lige Amerikaansche gezant te Berlijn, Gerard, is opnieuw benoemd tot thesaurier van de Na tionale Democratische conventie en tevens tol; adviseur van gouverneur Smith. MILITAIR VLIEGTUIG IN BRAND. P a r ij s, 12 Jul i. (H. N.) Een militair vlieg* tuig, dat een rondvlucht boven Frankrijk deed, is bij Lorient in brand geraakt en neergestort. De waarnemer wist tijdig met zijn valscherm uit het vliegtuig te springen, doch dc bestuur* der is in de vlammen omgekomen. GROOTE WARMTE TE BERLIJN. 1 52 graden Celsius, Bcxlijn, 12 Juli. (V. D.) Te Berlijn was het Donderdag warmer dan in de voorafgaande dagen. De maximum temperatuur in den scha* (duw was 32 graden Celsius. t

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1