WIJNHANDEL J. A. SCHOTERMAN «Zn. 14 cent na EDELWEISS ZEEPPOEDER PER PAK UTR.STRAAT 17 - Gevestigd 1878 Gewas 1923 POUJEAUX MOULIS Gewas 1920 St. EMILION - TELEFOON 145 fl.- f40 f 1.40 f 56,— AGENDA; MET CADEAU Demonstratie met HULSKO's PERCOLATOR UIT DEN OMTREK. BIJZONDER AANBEVOVEN Pep flesoh Pep ankep t ROODE KRUIS-COLLECTE. p, Morgen een dog van affer» r vaardigheid. Morgen zal wederom de bekende Roodo Kruis-Collecto worden gehouden. Moeten wij daarvoor eigenlijk nog een woord van aanbe veling schrijven Men weet hetdoor deze collecte mild te bedenken steunt men het vre deswerk van het Roodc Kruis in eigen land. Men steunt daardoor tevens allerlei vereeni- gingen, werkzaam op philantropische en maat schappelijk gebied. Door het Roode Kruis te steunen helpt men mee aan dc nazorg voor ontslagen patiënten uit de ziekenhuizen (Park- herstellingsoorden) en aan de leniging van den nood bij overstroomingen, branden, schipbreu ken, stormrampen enz. Daarom zouden we tot oen ieder willen zeggen, geeft morgen met mil- .d^ h^nd en betoont een groote offervaardigheid "wanneer morgen met de bekende bussen wordt gecollecteerd voor het Roode Kruis. Men doet daarmede een veelzijdig goed werk. „KARELTJE" DE MANNELIJKE MANNE QUIN BIJ DE FIRMA P. E RINTEL. Een geslaagde reclame. „Kareltje", de mannelijke mannequin, heeft gisteren gedemonstreerd is cén der étalages van de firma P. E. Rintcl. De toeloop was zoo dat een speciale verkeersregeling op zijn werk uren noodig was. Als reclame-object is deze demonstratie zeer zeker geslaagd, daar „Kareltje" op werkelijk typecrende wijze de verschillende costumes en jassen droeg cn tentoonstelde. Zijn creatie als namaak pop is werkelijk verbluffend, zoo dat dc argeloozc voorbijganger den indruk kreeg, dat een mechanische pop in do étalage was geëxposeerd. De costumes kwamen goed tot hun recht, terwijl hij tevens do aandacht op de prijzen vestigde, wat in verband met het re clame doeleinde gewenscht wos. De firma Rintcl kan intusschen met genoegen op dit geslaagde experiment terugzien, AMERSFOORTSCHE KEGELBOND. Uitslag Korpswedstrijd. De uitslag der korpswedstrijden van het ge houden concours luidt: I. Val om met 625 houten werd tevens houder van den Wisselbeker. II Gooi Hout 602. IIL Rollende Ton 571. .Hoogste korpswerpcr was dc heer Zweers met 141 houten. DE VERNIEUWING VAN DE UTRECHTSCI-IE BRUG. Het werk gegund. De werkzaomheden voor de vernieuwing van de brug bij de Utrechtschestraat zijn gegund aan den laagsten inschrijver W. Btmnik alhier 8.790). Begin volgende week zal een aanvang wor den gemaakt met het werk. Dc noodbrug zal komen tegenover dc Kei. KLEEDINGMAGAZIJN DE DOM. Wederom uitgebreid. Voor de vierde maal heeft het kleedingma gazijn De Dom te Utrecht zich genoodzaakt gezien zijn zaok uit te breiden 1 Voor de vierde maal sinds de heeren Grove en Hunfeld in de Zadelstraat voor ongeveer 34 jaren terug, op de plaats waar momenteel de Witte Roos is gevestigd, hun toentertijd nog van bescheiden omvang zijnde klecdingzaak vestigden. Maar reeds spoedig bleek de pas opgerichte zaak te klein en men besloot om tc zien naar een geschikter gelegenheid om hun steeds groeiende zaok onder te brengen. De hoek Mariaplaots-Zadelstraat werd aangekocht, waar een ruim winkelpond verrees, maar ook hier bleek, door den steeds locnemendcn om zet daartoe genoodzaakt, dat uitbreiding ge biedende eisch was en reeds tweemaal bracht men hier ingrijpende veranderingen aan. Thans heeft men door het bijtrekken van de voor malige „Poort van Kleef", dat reeds tol van jaren het eigendom van de firma was, een pracht van een ruimte er bij gekregen, waar door de totale oppervlakte van het gehcele magazijn de zeker respectabele oppervlakte van 400 M2. beslaat, waardoor „de Dom" ze ker t->: een der grootste kledingmagazijnen kan gerekend worden. Dat men tot deze vierde uitbreiding is ge noodzaakt geworden, is, zooals wij reeds heb ben doen uitkomen, vooral het gevolg van den steeds toenemenden kring van clientele, welke de firma niet alleen in de omgeving van onze stad Utrecht aantreft, maar het kleeding- magazijn strekt zelfs haar afzetgebied tot ver over onze grenzen uit. Haar aloude reputatit welke zij in ons geheele lend in ruime mate bezit en den onvermoeiden ijver van den heei B. W. Grove, die nog steeds dagelijks jeugdig vuur de zaak persoonlijk leiding' geefi en niets onbeproefd laat door een zoo zuinig mogelijk beheer, zonder dat de zaak zelf dam ook maar eenig nadeel van ondervindt, maken het mogelijk de modernste kleeding tegen den minst kostbaren prijs aan zijn clientèle te le veren Dc door deze nieuwe bijtrekking verkregen ruimte wordt benut door de étage gelijkvloers te bestemmen voor verkoopafdeeling, terwijl de eerste en tweede verdieping zijn ingericht tot s'.offen- en confectiemagazijn. Een groot voordeel is tevens, dat door deze uitbreiding ook de geheele etalageruimtc van „De Dom met cén uitstalkast is vergroot. En daar de fir ma er van doordrongen was, dat een mooie étalage de introductie is tot den winkel, heeft men aan de aankleeding daarvan bizondere zorg besteed, o.a. door het aanbrengen van een goed geplaatste en heldere verlichting, die in denzelfden trant ook haar toepassing zal vin den In de andere étalage-ruimten. Door deze niet von belang ontbloot zijnde verbouwing kan het kledingmagazijn De Dom wedijveren met de meest modern© zaken niet alleen in onze stad, maar ook daar buiten. VEREENIGING OOST EN WEST. Een lezing van den heer J. Ko ning voor de plaatselijke afdce- ling dezer vereeniging. In de foyer van Amicitia hield de afdeeling Amersfoort van de vereeniging „Oost en West" gisteravond een bijeenkomst, waarin de heer J. Koning, redacteur in Nederland van het Soeraboisch Handelsblad cn hoofd-redao teur van de bladen „Do Hollandsche Revu> en „Nederland", een voordracht met licht beelden hield over „Precieuze en curieuze ver tellingen uit het leven der inheemsche ras hen". De voorzitter der afdeeling, de heer Roodhuyzcn opende den avond met een kort woord, waarin hij de aanwezigen harte lijk welkom heette in deze eerste bijeenkomst der vereeniging in het nieuwe seizoen. Na den spreker van dezen avond in het kort te hebben ingeleid, gaf de voorzitter het woord aan den heer Koning tot het houden van zijn voordracht. De heer Koning ving zijn causerie aan met de opmerking dot tegenwoordig de bc langstelling voor Indië in hoofdzaak georiën teerd. Het is hem daarom juist een genoegen thans iets over Indië te mogen mededeelen, dat met dc politiek niets te maken heeft. Het is vooral voor hen, die in Indië een taak heb ben te verrichten van groot belang op de hoogte te zijn met de gebruiken en het ge moedsleven van den Indonesiër. Het gebeurt vaak dat een Europeaan, die in Indië aankomt in den beginnne eenigszins verbaasd cn mis schien spottend staat tegenover verschillende gebruiken van den Indonesiër. Zoo maken b.v dc begrafenissen bij do inlanders, voor ons westerlingen een min of meer vreemden in druk en deen zij ons zeer sterk denken aan vertooningen. Spreker vertelt vervolgens van zeer vele eigenaardigheden van de inlanders. Wanneer er b.v. een kleine aardbeving ge weest is, maken de inlanders met nllcs wat hun ten dienste staat, zooveel mogelijk lawaai, Zij stellen zich n.l. voor dat dc aarde gedra gen wordt door een reusachtigen menschen- figuur, die de aarde heftig heen en weer schudt. Door het maken van veel lawaai mee nen de inlanders den aarde-drager or op at tent tc kunnen maken, dat er nog menschen op de aarde wonen, waardoor hij wel zal op houden met het heen en weer schudden en de aardbeving daardoor zal eindigen. Vervolgens maakt spreker van enkele wree- de en onbeschaafde gebruiken melding die on danks de groote sprongen waarmede dc wes- tersche beschaving in Indonesië is doorge drongen, toch nog in verschillende streken worden aangetroffen. Verder wijst spreker op de verlovings- en trouwplechtigheden, die bij vele inlondsche stammen zeer karakteristiek cn romantisch zijn. In verband hiermede werd medegedeeld dat de bruidsschat een allerbe langrijkste factor is, vooral op Zuid Sumatra- Het gevolg daarvan is dat men daar tallooze jonge vrouwen gehuwd zien met oude man- Een zeer eigenaardig verschijnsel bij huwe lijken is de schaking van de a.s. bruid. Bij vele stammen is het gebruikelijk dot dc jong verloofde zijn meisje uit haar ouderlijke wo ning schaakt en bij hem in huis neemt. Dc va der van de bruid wordt hierdoor vertoornd cn trekt met vele andere jongemannen te vel de tegen den schakenden schoonzoon. Er ont staat een spiegelgevecht en de vertooning ein digt dan met den nederlaag van den vader als de jonge man met zijn bru-idsschats voor den dag komt. Dan is alles vergeven cn ver geten en kan het feest doorgaan. Dergelijke schakingen, eigenlijk in scene gezette vertoo ningen, komen in verschillende variatie's voor, o] vindt men ze bij enkele iniandsohe stam men in meer verscherpten zin. Ook bij de trouwplechtigheid zelf bestaan verschillende merkwaardige gebruiken. Waar bij ons in het Westen bruid en bruidegom elkaar bij de hu welijksvoltrekking hand in hon-d leggen, zetten de Inlanders b.v. bij deze plechtigheid elkaar duimen tegen elkaar en raken elkaar tevens aan met het voorhoofd. Ook van andere vreemde gebruiken bij de huwelijksvoltrekking vertelt de heer Koning verschillende bijzon derheden, die duidelijk doen zien, welk een merkwaardige gedachten en meeningen bij de inlanders bestaan ten aanzien van plechtig heden. Ook bij begrafenissen bestaan dergelijke bijzondere gebruiken, waarvan spreker veler lei bijzonderheden mededeelt. Evenals de hu welijksgebruiken zijn ook de trouwgebrviken zeer verschillend. Alle menschen die gestor ven zijn, zoo meenen de Inlanders, komen in het rieleland. Dat zieleland denken som mige stammen onder den grond, anderen weer boven op de bergen. Doch altijd moet, om in het zieleland te komen, het water wor den overgestoken. Daaruit kan men verklaren waarom dc Inlanders hun lijkkisten altijd in den vorm van een boot maken. De heer Ko ning memoreert vervolgens breedvoerig de z.gui. doodenfeesten, die veelol ontaarden in ontzettende- bachanalia. Gelukkig wordt er door het bmnenlandsch bestuur alles in het werk gesteld om aan dergelijke wrecde ver tooningen een einde te maken. Ter illustratie van het gesproken woord werden hierna tal rijke fraaie lichtbeelden vertoond, waarbij spreker nog verschillende bijzonderheden ver telde. Daarbij wijdde spreker nog met enkele woorden uit over het tatoeëeren en het tan- denvijlen, dat bij de inlanders zeer veelvoudig voorkomt. Van deze en nog vele andere ge bruiken gaven de lichtbeelden een duidelijken indruk, waarbij men tevens kon opmerken dat de Indische natuur in geen enkel opricht arm aan stemming en aan atmosfeer is, zooals zoo vaak gezegd wordt. De heer Roodhuyzcn dankto na aHoop den heer Koning voor zijn zeer belangrijke en leerzame voordracht, door de aanwezigen ongetwijfeld met groote belangstelling is ge volgd. Een hartelijk applaus van de aanwezigen onderstreepte deze woorden van dank, door den voorzitter gesproken. MAATSCHAPPIJ VOOR NIJVERHEID EN HANDEL. Do herziening van het be lastingstelsel. Voor het departement Amersfoort van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel zal de heer A. R. Veenstra alhier binnenkort een voordracht houden over r,dc herziening van het gemeentcbolastingstelsel in Nijverheid en Han del" (de financiecle verhouding ftnscnen Rijk en Gemeente). HERDENKING KERKHERVORMING. In de Luthersche Kerk. De Ev. Luthersche Gemeente alhier zo) op I Woensdag 31 October de Kerkhervorming her- q mrr_ Cinema RoyaL Kuneuul „Sierkonat", Utredittdteweg Hl, Museum Flehito, Westsingel. Leeszaal Handelsregister, Amh. weg 23. Theosofischs Bibliotheek, Gebouw Theo» Ver. Regeniesselasn. (Zaterdags ven 1.30— 2.30 uur). Openbare Leestaal (met Jeugdleeszaal) en Bibliotheek, Muurhuizen 9. R^K. Leeszaal, Nieuwstraat 24. t •e* Prlneess-room. Zondag, middag- en •vond» concert Hotel Monopole. Zondags middag- en avond concert Bioscoop de Arend. Zaterdags, Zondags en s Maandags. Denszaal Kloassan, Zondags Dancing. 26 Oct. Geb. Theos. Ver. Algem. Ncd. Vrouwen Vredebond. Lezing do heer Dnjber. 8 uur 27 October, de Valk. Amersf. Mannenkoor 27. 28, 29 en 30 Oct Amicitia Bioscoop 29 Oct Geb, Theos. Ver. Lering de heer W L. van Wermelo. 29 Oct. Concordia. Amersf. LJsvereeniging. denken, door 's avonds om 8 uur in haar kork- gebouw eene godsdienstoefening te houden, welke zal opgeluisterd woiden door zangnum mers van een kwartet. BIOSCOOP J>E AREND De Wevers, In de bioscoop de .Arend wordt deze week vertoond de bekende film ^De Wevers", neat het tooneelwerk ven Gerhart Houptmann. D* hoofdrollen worden gespeeld door Paul Wege ner, Dagny SeTvaes en Willem Dieterle. In deze zeer goede film wordt op historische wijze weergegeven de strijd der arbeiders te gen de invoering der machines omstreeks 1840, oen stTijd die destijds groote beroering I To'0.,Ve^öo^tèiling 31 Oct. Luth. Kerk. Herdenking Kerkher vorming. 31 Oct. Loge gebouw. Lezing d« heer IJ. Hettema over „Moderne opvoeding" 6 uur. 31 Oct. Amicitia. Ver. ven Huisvrouwen. 1 Nov. Rem- Kerk. Wijdingsavond „Aller zielen". 8 uuT- 2 Nov. Geb Theos. Ver. English Associa tion, Miss E N. Dorothy Brewer. 3 Nov do Volk Fiiesch Selskip. 5 Nov Rem. Ksrk. N.PB.-lezing. Ds. Hor- reus do Haas 5 Nov Amidtia. Tooneeluitvoering. Gezel schap Jan Nooy. 6 Nov. Doopsgcz kerk. VolksunivcTsitoit Tolstoi-herdenking door Just Hcvelaer. 7 November. Amicitia 2e Abonnemen-s- te weeg bracht. 9 Nov. Amersf. Kunstkring. Lezing Poter Dit onderwerp is verwerkt in een boeiend Molkcnböor. „Adom in Ballingschap". verhaal woarin men meemaakt het ontwaken van het rechtsgevoel van do onderdrukte we vers, die voor cén karig loon het brood voor zich en hun gezin moeten verdienen. Door de penloonstclling. 9 Nov. de Valk. Ncd. Christelijke Reisver- eeniging Filmavond over Zuid-Afriko. 10—25 Nov. De Poth. Ameref. Kunstkring. Invoering der weef machines worden zij voor het grootste gedeelte straatarm met het ge volg dat dc opgezwiepte menigte losstormt op de huizen der fabrieksdirecteurs. 10 Nov. de Volk BANS tooneel 10. II, 12 cn 13 November. Amicitia. Bios- op. 12 Nov. Geb. Theos. Ver. Herdenking Wo. De film heeft teer vele indrukwekkende me- penstilstond menten. De bestormingsopnamen, een froai Nov. Amicitia. Ver. van Huisvrouwen staaltje van massa-regie, zijn uitstekend ge- Lezirnff Mevr. Goeman»—Geertsemo Beckering „11 I...ill L. Ai1 J., ,..Ardl 11 I 1 t? 11 I V tl slaagd, terwijl het spel dot gegeven wordt alle bewondering verdient. Vermeld rij nog, dat bij deze film een spe ciale muzikale illustratie gegeven zal worden. GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 15. 16 17. 18 November dt Valk A.K.V Plulmveetentoonsielling 22 Nov Amicitia. Nutsavond. Lezing van Ledden Hulscbosch. 22 Nov. Gob Theos. Ver. Lering mcvT. W A. L Ros—Vrijman. 22 Nov. Amidtio (foyer). Ver. vnn Huis- A an vragen van werkgevers om vrouwen, Lering met lichtbeelden Mr. P. Smit werkkrochten boven de 18 j«or. Half 3. 24 Nov. de Valk. Ned Relsvereeniging. 24, 25, 26 Nov Amidtia Bioscoop 27 Nov de Valk Oud-Kath Jong. Ver. v 2 Dienstboden, 4 fabrieksmeisjes, I huishoud ster, 1 vcrwarming-smonteur b. m. lasschen, 5 Leidsters (fabriek), 1 loodgieter, 2 metselaors I Neercossel vloerleggers, 3 meubcrm»kers( aank.), 1 huis-1 schilder b. m. houten, 1 sigarensorteerder. beneden de 18 jaar. j I Leerling, timmerman, 1 hulp in een hout* zagerij, T leerl. schoenmaker, T inpakker, 5 dermiddag. H-V- ZCtPFAURIEKCN -v/.. DE MAAS 24 VAN BRERO APELDOORN MEVROUW. Zaterdagavond van 7 tot 0 uur zal ik in mijn winkel, Arnhcmschcstraat 27nogmaals dc lluhko's Percolator dcmonstrecrcn Verzuimt niet U tc komen overtuigen van de vele voordeelen welke deze koffiekan U biedt. Wed. J. VAN HEES Arnhcmschestraal 27 Tel. 090 26. 27 en 28 Nov. Java Soomba-film. 28 Nov Amicitio. 3e Abonnemcnts-Ioonrel- oorstellinp 1 Dec de Valk. Sodcleit Eensgezindheid T Dec. Amicitia. Ver. van Huisvrouwen. Kin- loopjongens, 2 jongste kantoorbedienden, I fo- brieksjongen, I oonk. kapster, 4 dagmeisjes. Aanbiedingen van wwkzoeken- den boven de 18 jaar. 3 Banket en broodbakkers, 1 bankwerker, I behanger-stoffeerder, 2 boekdrukkers. 4 brood- bakkers, 7 chauffeurs^ 2 dienstboden, 1 elec tricians, 7 fabrieksarbeiders, 32 grondwerkers, j tf0a™'eillng 2 huisknechts, 2 hulp i. d. huishouding, 6 kan1 toorbedienden (mann.), 6 kantoorwerksters, 2 kcllncis, 1 meesterknecht (drukkerij), 7 mecho- niden, 2 pakhuisknechts, 1 expediticknccht, 1 enter, 1 schipper, 1 buffetbediende, 7 kleer makers, 2 koks, 1 kruideniersbediende, 6 let terzetters, 1 loopknecht, 94 losse arbeiders, 7 magazijnknecht, 8 metselaars^ 5 meubel mokers. 8, 9. 10 Dcc. Amicitia Bioscoop. 8—23 Dcc. Do Poth. Amersf. Kunstkring Tentoonstelling. 73 Dcc. Oud-Kath Kerk, Zand 15. Lezing prof. dr. C. G. van Riel over „Theosophie". 15, 76 Dec. Amicitia. Kunst na Arbeid, too neel 17 Dec Amicitia, 4e Abonnements-tooneel- 79 Dcc. Nieuwe KeTk. Kerst-Oratorium. Sursum Corda. 20 Dec Geb. Theos. Ver. Lezing de heet J H. Kengen. 22, 23 24, 25, 26 Dec Amicitia Bioscoop 28 Dcc. Amicitia Kindermiddag Nut 5 Jan de Valk. Soirée Kweekschool. 9 Jan. Amicitia. Vijfde Abonn. Toeoeelvoor- c naaisters, 18 opperlieden, 1 reiziger, 2 jij- stelling. wielherstellers, 9 huisschilders, I wissellooper, "'an- Muziek Ver. Hujg n klerk, I steno-typiste, 1 stopster, 2 schil ster s, I Geveke kookster, 2 Noodhvip-dienstboden, 4 schoen makers, 5 sigarenmakers, 4 smeden, 2 slager», 3 stokers, 2 straat makers, 5 stukadoors, 20 tirn- merlieden, 3 tuinlieden, 4 veldarbdders, I ver- J ve^r,t stelnaaisters, 4 voerlieden, 8 werkvrouwen, 2 zadelmakers. beneden de 18 jaar. 12 Jan de Valk Korfbal Vereeniging. 13 Jon de Valk Instituut Arb Ontw film 14 Jon. Geb. Theos. Ver. Lezing Just Ha- 1 Timmerman, 1 voeger, T leerl. auto-mon teur, I aank. auto-monteur, 1 aank. rijwielher steller, T leerl. smid, T kok, I jongste bediende, fabrieksarbeider, 1 naaister. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Luberta d. v. Jan Hanhart en Lubcrta van Achterbergh. Petronella Maria d. v. Joaephu» Petrus de Wit en Catharina Maria Lucia iBennik. Ondertrouwd: Be mar dus Brookhuis en Willemina Johanna Elisabeth van den Henen. Elbert van den Berg en Leimtje de Rijke. Jacob Ramselaar cn Gasina Scheerder. Cornelis de Nie en Maria Johanna Uitringer. Willem Vink cn Jacoba Jetske van Ame- rongen. Gerrit Johannes van Drie cn Maria Jug-ten- berg. Willem von de Pol en Johanna Gijsberta van Gulik. FRUIT- EN GROENTENVEILING Andijvie 2025 c., sla 1219 c., per 10 stuks; wortels 710 c. per bos; prei T722 boerekool 2627 cper 10 stuks; groene kool 37 c., savoye kool 67 c., witte kool 7 e., roode kool 615 <x, bloemkool 13 —28 c„ komkommers 810 c„ meloenen 13 35 t., per stuk; druiven 2539 c.r tomaten 5 c., per pond; appels 9—40, peren 17— 30 c., stoofperen 719 c., bieten 46 c., spi nazie 8—14 c., uien 9—10 c., spruiten 17— 26 c, aardappels 3—4 C-, per K.G.; selderij 2942 ct7 peterselie I6rr!8 cv per 10 bos. 18 Jon- Amicitia. Nutsavond. Lezing Dr. v d Sleen. 25 ïan Rem. Korlc N.P-B.-lering. Prof. van Mourik Broekman. 26 Jan de Valk Nederl Refs Vereeniging 2 Febr de Volk Sorieteit Eensgezindheid 4 Febr. Geb. Theos. Ver. Lezing de heeT P. Stam. UTRECHT. Stodsschoirwburg. 27 Oct. Vereenigd Rotterd. Hofstad Tooneel. „Merijntje Gijzen's jeugd". (Het verraad). Helf 8. 28 Oct. Co-opera-tie. „De Tooverfluit". 8 uur. Ba arm Woensdagmiddag werd de pers uitgenoodigd tot een bezoek aan het onder architectuur van den heer Wolter Bakker ge stichte concertgebouw „Musis Sacrum", het welk Zaterdagavond a.s. in gebruik genomen zal worden. De heeren J. van der Hoop en J. H. van Kempen waren zoo welwillend de pers rond te leiden. Het concertgebouw is verrezen aan de Nico- laas Beetslaan in het voormalige Pekingbosch De toegang tot het gebouw wordt verschaft door een 43 Meter lange oprit vanaf genoemde laan; deze oprit, breed 23 meter, heeft een in- en uitrit voor auto's, benevens twee toe gangswegen voor voetgangers. Wandelwegen en voetwegen zijn door heesterbeplantingen streng van elkaar gescheiden. Bij het betreden yan het gebouw wordt in oogenschouw genomen de tooneelzaal, ruimte biedende voor 468 personen. Deze zaal is ge heel afgetimmerd met selotex (suikerrietvezel), hetwelk geluiddempend en brandvrij is. Het geheel geeft non het interieur van de zoal een rustigo stemming. Met het eventueel benoo- digd zijn van meerdero zitplaatsen is rekening gehouden, daar do zaal zoo opgetrokken..^, dat de achterwand met geringe moeite eenige Me ters teruggezet kon worden; op deze wijze zou het aantal zitplaatsen tot 600 opgevoord kunnen worden. In het midden van de zaal is een dubbele zoldering aangebracht, waortussschen zich dc electrische lompen bevinden met een totale lichtsterkte van 14,000 kaarsen. Voor eventueel bozoek van leden van het Koninklijk Huis is een Koninklijke Loge gere serveerd, Voor de zitplaatsen in de zoal zijn genomen do bekende Wiener stoelen met pp- klapbare zitting, ter breedte van 55 c.M. en een afstand van 80 c.M. onderling. Daar de vloer een Meter oploopt, is iedere bezoeker van een goede plaats verzekerd. Voor in de zoal is beneden een groote ruimte beschikbaar gehouden, welke plaats kan bieden aan een orkest van 40 leden; do opvoering var. de grootste operettes en opera's is daardoor mogelijk. De tooneelafscheidlng wordt gevormd door een doek, het respectabele gewicht vertegen woordigende van 1600 pond. Het tooneel zelf heeft een opening van II Meter, een grootste breedte van 23 Meter, een hoogte van 17 M. cn een diepte van 18 M. en is gebouwd on der voorlichting van dc heeren Eduord Ver kade cn Dirk Verbeek. De instollotic daarven heeft plaats gevonden door den eersten loo- neclmeester van den Stadsschouwburg te Am sterdam, den heer Piet Gecrts. Do reeds eerder genoemde electrische- ver lichting, die schitterend genoemd mag wordcrv Is verzorgd door de firma Kok, te Rolteidam- Het voetlicht wordt gevormd door 100 groote electrische lompen in vier vorschillende kleu ren. Op de meest royale wijze is zorg gedragen Voor de inrichting van de kleedkamers voor de artisten, waardoor de opvoering mogelijk is van stukken met 32 eerste-rangs ortisten. De uitgangen naar de deuren loopen tvech- 'ersgewijs toe, waardoor opstopping bij het ver laten van het gebouw wordt voorkomen. Rondom de zaal loopt oen ruime wandel gang, waarin ramen zijn aangebracht van ge hamerd glos cn die aan het einde twee foyers bevat. De wanden van deze laatste twee ver trekken zijn op ortistieke wijze geschilderd door Gerard de Wal uit Hilversum. In dc vestibule, de keuken en de W. C/s prij ken prachtige tegclversieringen, uitgevoerd door de N.V. Alfred Regout en Co's vloertc- gelfabrick te Maastricht en de Kon. Nederland- sche 'Aardewerkfabriek de Porceleijne Fles te Delft. Dc wonden van de vestibule dragen bo vendien twee prachtige tegeltobleaux, waar van de eerste de volgende inscriptie heeftVun dit gebouw, ontworpen en uitgevoerd onder leiding van den architect Wolter Bakker, Is 12 April 1928 de eerste steen gelegd door Vrouw© L. E. J. van Rcenen—Van Romondt Vis. en de tweede14 October 1927, tijdens het Burgemeesterschap van Jhr. Dr. G. C. J, van Rcenen, is dc Vereeniging Musis Sacrum opgericht .door (volgen de namen van de 14 oprichters). Zoowel voor hoor gebouw als voor haar too neel kreeg „Musis Sacrum" verschillende ge schenken. Voor het gebouw o.a. 14 plafonnières voor promenoir en zijgangen. 6 plafonnières voor do twee foyers, I perzisch tapijt, 2 vlag- gestokken met bijbehoorende vlaggen, de ori- gineele modellen van de twee meesterwerken van prof. Strocke, 2 schilderijen, 4 schilderijen in bruikleen en 2 etsen. Voor haar tooneel o u. een salon-ameublenient, stoelen, sofa's, enz. enz. De heer Van der Hoop deelde ons n\edc, dat bekende ortisten, die in geheel Europa hadden opgetreden, hem verklaarden elders een niet zoo goed ingericht concertgebouw te hebben aangetroffen als dat van „Musis Sacrum" te Baarn. Volgens zijn meerring kan het gebouw .f»» centrum der kunst worden voor het geheele Gooi. Zijn verwachtingen dienaangaande meen de hij niet beschaamd te zullen zien, omdat reeds nu verschillende personen uit omliggen de plaatsen als Hilversum en Soest teleurge steld moesten worden voor de groote toonoel- voorstellingen, daar die in abonnement geheel zijn uitverkocht,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 3