Piano's Orgels Radio I S. DUfJKER DE EEMI,ANDES BUITENLAND. PIANOHANDEL A. H, VAN NIEUWKEHK Eieclrische Gas- en Petroleumkachels. ABOHHEMEKTSPBiJS per. 3 maanden voor Amersfoort f 2-10. per maand 0.75. per PHIJS DER ADVEBTEHTIEM van 1—4 regels f I 05 mer inbegrip van ccd bewijsnummer, Woensdag 2 Januari 1929 27e Jaargang Mo. 155 BORMS BEDREIGD ,Mijn bloed kome over België'' DUITSCHLANDS HERS! ELSCHULD De Engelsche leden DÜUMERGUE'S REDE Frankrijk werkt voor den vrede HET CONFLICT GEËINDIGD De rust weergekeerd HAVIK 29 Gors- en Kallmann Complete Woninginrichting Speciale aanbieding GLUBFAJTEUILS Haarden, Kachels en Fornuizen. NIEUWJAAR BIJ DEII RI KS PRESIDENT Teleurstelling voor het Duitsche volk 's KONINGS ZIEKTE l.- i week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.!7l/j. Binnenland traoco per post per 3 maanden f 3«-. Afzonderlijke nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIBETTEUR UITG EVER; J.VALKHOFF 111 1 1 elke regel mee» (0 25 Licfdao'lghcids-adverrcntitD voor dc helfr van den prijs. Kleine Advertcntiën ..KEITJES bii vooruitbctalino 5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatscD I.— Bewijsnummer extra 0 05 Zijn leven niet zeker Sedert dr. Borms, de Vlaamsche nationa list, mot een overweldigende meerderheid ajs afgevaardigde in do Kamer werd geko zen, waarin hij geen zitting kan nemen, omdat hij zich in de gevangenis te Leuven hevindt en van zijn burgerrechten is be roofd, ontvangt hij dagelijks heftige bre ven, waarin hij met den dood wordt be drei.gd, zoodra hij uit de gevangenis mocht worden vrijgelaten. De woede der Belgen, die de VIaamsch-actiy is ti s eh e beweging af keuren, uit zich in deze brieven. In de Schelde heeft dr. Borms thans een brief gepubliceerd. Hij vertelt er in, dat bij sterker dan ooit wordt bewaakt, dat binnen de muren der gevangenis tal van gendar mes dag en nacht de wacht houden en dat er tot fn den burcht machinegeweren zijn gep[aats,t. Moer en meer wordt Borms af gezonderd wel echter laat de gevangenis- censuur alle dreigbrieven door. De schrik kélljkste scheldwoorden worden hem toe- geslingerd en het bagno of de brandstapel worden hém toegewenscht. Borms schrijft: „De regeering schijnt het er op aan te leggen mij niet enkel van al mijn burgerrechten to blijven berooven, doch ook my vogelvrij te verklaren. Mij goed. Na tien jaren mijne vrijheid opgeof ferd te hebben, wil ik ook gaarne mijn leven geven voor ons geliefd vaderland. Doch mijn bloed kome dan over den ver- drukkenden staat België-' De instelling der commissie van deskundigen De Engelsche minister van financiën deelt mee, dat de regeering sir .losiah Starnp en lord Revelstoke heeft aangewe zen als de Engelsche leden van de commis sie van deskundigen tot het opstellen van voorstelen voor do definitieve regeling van het vergoedingsvroagstuk. Er zullen ook nog twee plaatsvervangende leden benoemd worden, wier namen later bekend zullen worden gemaakt. Sir Josiah Stamp is de bekende econoom, die Engeland in 1924 ook in de commissie- Dawes heeft vertegenwordigd. Lord Revel stoke is édn van de commissarissen van de Bank van Engeland en deelhebber in het bankiershuis 'gebrs. Baring. FORDS ARBEIDERSLEGER. Dertigduizend nieuwe werklieden. .Volgens een bericht uit Detroit is Ford voornemens in de eerstvolgende twee maanden 30000 nieu we arbeiders aan ie stellen, om in zijn fabrieken een werk week van G dagen in te voeren, ten einde de productie uit te 'breiden. Voor <le arbeiders zelf hliift echter de week van vijf werkdagen gehandhaafd, daar Ford van oordeel is, lat het genieten van FORD. meer vrijen tijd door de arbeiders aan de productie ten goede komt. Na de aanstelling van de nieuwe arbeider^ zullen in de fabrieken van Ford in het geheel 180.000 man werkzaam zijn. TOONEELSTUK VERBODEN IN HET RIJNLAND. Koblenz, 51 Dec. (V. D.) De intergeal- lieerce Rijnlandcomrnissie heeft de opvoerirg van het looneelstuk „Der Weltenbummler" van Konrad Ferdinand Simmen voor het ge- heele bezette gebied verboden in verband met de veiligheid van de bezettingstroepen. Het stuk behandelt een dramatische episode uit den tijd der vreemde overheersching aan den Rijn. Naar verder verluidt, is de Rijnlandcommissie voornemens stappen te ondernemen om langs diplomatieken weg de opvoering voor geheel Duitschland verboden te krijgen. NIEUWJAAR IN FRANKRIJK. Ter gelegenheid van het nieuwjaarsfeest heeft president Doumergue, op voorstel van den minister van oorlog, gratie verleend aan 381 door den krijgsraad veroordeelde per sonen, door hun verdere straf kwijt te schel den of hun straftijd te verkorten. Boven dien zal van 337 personen, die de minister voor gratie heeft voorgesteld, de zaak wor den onderzocht. PAN-EUROPEESCHE CONFERENTIE. Een oproep van Coadehove-Kalorgi. De president dei Pan Europeesche Unie, gra-af van Coudehove-Kalergi, heeft oen oproep gepubliceerd, om een Pan-Europee- sche conferentie te houden. Ilij wijst in de zen oproep op het voorbeeld van Amerika, waar 40 jaar geleden de Pan-Amerikaan «ehe conferentie voor het eerst is bijeen gekomen, waaruit de Pan-Amerikaansche unie is voortgekomen. De Volkenbond moet door een Pan-Europeesche organisatie wor den aangevuld, teneinde de belangrijke vraagstukken van de ontwapening te land. van de vèiligheid. van de bescherming der minderheden en dat der opheffing van de in en uitvoerrechten tot oplossing te kun nen brengen. Van Coudehove-Kalergi ver langt, dat in het nieuwe jaar van de par lementen en de pers een groot© beweging ten gunste van oen Pan-Europeesche con ferentie zal uitgaan. Dr nieuwjaarsreceptie van den president Par ij s, 1 Ja n. (H.N.) Bij de nieuwjaars- wenschen van het diplomatieke corps heeft de pauselijke nuntius een toespraak gehou den, waarin hij er op wees, dat welvaart van Frankrijk niet alleen van de bïnneh- landsche toestanden afhankelijk is, aange zien de welvaart van een volk van invloed DOUMERGUE. is op den socialen vrede in het binnenland, terwijl deze welvaart ook welvaart van an dere. staten en een goede verstandhouding tusschen de volkeren vereischt. Voorts wees de nuntius op de verdiensten van Frank rijk voor den internationalen vrede, waar bij hij m t. bijzonder de onderteekening van het Kellogpact herdacht. Doumergue zeide in zijn antwoord, dat het steeds ze kerder blijkt, dat de materieel© en moreele welvaart van een volk veel bijdragen tot een goede verstandhouding, welke voor de betrekkingen tusschen de volkeren zoozeer gewenscht is. De Fransphe regeering zal ook in de toekomst voor den vrede blijven werken. Paraguay en BoIi\'ia hebben een verzoeningsprotocol onder; teekend. Nadat Paraguay het, bemiddelingsvoor stel van de pan-Amerikaansche conferentie had aanvaard, heeft de gezant van Bolivia te Washington Maandagmiddag medege deeld, dat de Boliviaansche regeering het voorstel eveneens aanvaardt. Londen, 1 Jan. (H.N) Uit Washing ton wordt gemeld, dat het conflict tusschen Paraguay en Bolivia thans zoo goed als bijgelegd wordt beschouwd. Vandaag is een herzicningsprotocol on- clerteekcnd, waarin, de door de commissie der pan-Amerikaansche conferentie Maan dag behandelde voorwaarden, door beide landen zijn aangenomen. ZWARE BRAND IN HET STEDELIJK ABATTOIR. Chemnitz, 1 Jan. (V D.) Op Nieuw jaarsmorgen brak op het terrein van het stedelijk abattoir te Chemnitz een zware brand uit, waarvoor de geheele brandweer moest uitdrukken. Het vuur kreeg een hardnekkig karakter door de aanwezigheid van isolatie-materiaal. Ondanks het feit, dat de brand eerst in den middag gë- bluscht kon worden, ondervond het. bedrijf geen stagnatie. De schade is zeer groot. Perzina Grand Kohier Aeolian Hörügel Sinus wisselstr. toestel geheel compleet f 250.- ALDEGONDESTRAAT 103-105-107 TEL 043. GROOTE SORTEER1NQ CLUBFAUTEUILS en THiE.VlEUBELSN Dc bvMcirfovd'.rht. ^Uiiek nit'l geheel bevredigend HINDENBURG. Berlijn. 1 Jan. (H. N.) Rijkspresident Hindenburg ontving vanmorgen het di plomatieke corps, namens hetwclke de deken-nuntius Pa- Telli den president :le beste wenschen voor het nieuwe, jaar aanbood. De nun tius herinnerde Jaarhij in enkele woorden aan het ■feit, dat Duitschland Lot. het Kellogg- pa'c.t is toegetreden. Pacelli sprak de 1 hoop uit, dat liet thans aangebroken jaar de gelukkige op lossing zal brengen van de dringende en netelige vraagstukken waarvan de welvaart in Europa afhangt. Rijkspresident Hindenburg dankte liet corps, in aanwezigheid \an rijkskanselier Muller, dr. Stresemann en dr. Koester, den chef van het protocol, in zijn toespraak voor de hem gebrachte wenschen en wees er o}">, dat liet afgëloopen jaar teleurstel lingen \oor het Duitsche volle heeft ge- hraclit, daar het Rijn- en Saargebied en de "alts nog steeds niet door de vreemde troepen zijn ontruimd. Ook hij sprak dc hoop, uit, dat de belem meringen. die nog aanwezig zijn, uit den ■veg geruimd zullen worden en de toe komst een op een goede verstandhouding berustende samenwerking van alle volke ren zal brengen. Verder ontving de rijlcs- nresident den rijkskanselier, de rijksminis ter en de staatssecretarissen der rljksregee- ring. De rijkskanselier bracht de geluk- wehschcn van de rijksregeering en liet Duitsche volk over cn wees erop, dat op het gebied der buitenlandsche politiek de wenschen van het Duitsche volk nog niet in vervulling zijn gegaan. In zijn antwoord bracht von Hindenburg in de eerste plaats eene groet aan de broe- lers en zusters in het bezette gebied en gaf zijn voldoening te kennen over de woorden n den rijkskanselier, dat de rijksregee ring onvermoeid haar krachten zal blijven inspannen om het Rijn- en Saargebied en Ie Palts van den clruk der vreemde bezet tingen te bevrijden. Voorts gaf hij zijn voldoening te kennen, lat het conflict in de metaalindustrie in het Noord-Westen bijgelegd is en wees ten slotte op den nood van het landbouwbe drijf, waarvoor de regcering al haar krach ten zal moeten inspannen om den landbou wer te steunen zijn taak, voor de productie der levensmiddelen voor het volk te zor gen, te volbrengen. De uitputting nog ernstig Londen, 31 Dec. (V.D.) Dl koning heeft een '©enigszins onrustigen nacht door gebracht. De algemeene toestand is ge handhaafd gebleven, hoewel gelijk tevoren de uitputting nog steeds bestaat, hetgeen door de genceslieeren een uitermate moei lijk probleem wordt geacht. Het opnemen van voedsel gaat iets beter en dc locale toestand is vooruitgaande. Het bulletin van lialf negen Maandag avond luidde De koning heeft een goeden dag gehad. Er is geen verandering in den toestand, zooals die vanochtend uiteen is gezet. Het bacteriologisch onderzoek heeft aangetoond dat do omvang en de kracht van dc plaatselijke besmetting verminderen. Londen. 1 Jan. (H.N.) Omtrent den toestand van den koning wordt gemeld," dat de nacht van Maandag op Dinsdag rustig is doorgebracht cn de toestand over het al gemeen omeranderd is gebleven. Volgens sommige berichten hééft de voorzichtige re dactie van het bulletin eenige bezorgdheid gewekt Ook uit de bewoordingen, waarin de koningin den burgemeester van Londen haar dank voor de nieuwjaarswehschen be tuigt, meende men te mogen opmaken, dat het. tegenwoordig stadium van de ziekte alleszins het beste te wenschen overlaat. liet avondberichl. luiddeDc koning heeft.een rustigen dag gehad. F.r is een lichte verbetering in den algemeenen toe stand te constatceren. OP IJSSCHOTSEN WEGGEDREVEN. Een deel der visschers gered. Naar. thans bekend wordt, is het aan 49 visschers, die met achttien-paarden bezig waren met sleepnetten te visschen op het rand-ijs in het meer van Peipus en door het plotselinge breken van een ijsschots tot in het midden van het meer weggedreven, ge lukt zich op den Sovjet-Russischen oever te redden. Een andere ijsschots met 20 man, die eveneens afgedreven was, hoeft men intuschen in zicht gekregen, zoodat een vliegtuig tor liulpverleening kon wor den uitgezonden. Alle bezorgdheid, is echter nog niet ge weken, daar zich oorspronkelijk 200 perso nen op het ijs moeien hébben bevonden OUDJAAR IN BERLIJN. ryiassa-arrestaiic. Berlijn, 1 Jan. (V. D.) In den Oude jaarsnacht zijn te Berlijn niet minder dan 238 personen gearresteerd, voornamelijk wegens baldadigheden. Op verschillende plaatsen werden menschen op straat door vechtersbazen bedreigd, waarbij velen mes steken en andere verwondingen opliepen. VUURWERK-ONTPLOFFING. Vier dooden. lil een Portugeesch vuurwerkfabriek ie is een ontploffing voorgekomen van raketten en ander vuurwerk, tengevolge waarvan Iwee mannen cn twee vrouwen werden ge dood. De fabriek zelf cn enkele op 40 me ter afstand gelegen bijgebouwen werdén totaal vermetel. ENGELSCHEN EN WAHABIETEN. Aan de grens van Irak. Uit Bagdad wordt officieel medegedeeld, dat er tusschen Engelsche vliegtuigen en een groep van 130 Waliabicten in een paar dorpen aan de grens een gevecht heeft plaats gehad. De Wahabieten moesten niet ernstige verliezen terugtrek kén. FELLE DORPSBRAND. Ruim 20 huizen in da asch. In een Canadeesch dorpje zijn 21 huizen vernield door een brand. De bewoners moesten den brand zoo goed cn kwaad als het ging zien te blusschen, maar er waren geen brandspuiten beschikbaar. Ten slotte kon men het vuur meester worden. HEVIGE ONWEDERS BOVEN ITALIË. Zv.are hagelslag. Rome, 1 Jan. (II.N.). Op den laatsten dag van het afgeloopen jaar is het weer in een groot gedeelte van Italië zeer storm achtig geworden. In Noord-Ilaiic is veel sneeuw gevallen. Boven Pisa ontlastte zich een hevig onweder, vergezeld van een zwuren hngelsag, zoodat talrijke ruilen vernield werden. De hagel lag een deci meter hoog. Tijdens het onweer, dat twee uur duurde, werd het tramverkeer gedeel telijk stopgezet, doordat de bliksem in de ekctrische centrale was ingeslagen. STRENGE KOUDE IN MAROKKO. Inboorlingen doodgevroren. Berlijn, 1 Jan. (II.N.) Uit Tetoean wordt gemeld, dat in het gebergte aldaar hevige koude heerscht. Enkele beken zijn toegévroren wat in Marokko zeer zelden het geval is. Eenige inboorlingen zijn dood gevroren. Ook de troepen hebben onder de koude zeer te lijden. Tal van Nomaden stam men komen naar de dalen. Hl HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand 775.3 te KarlstadL Laagste barometerstand 716.5 te '|P|i Jan Mayen. Verwachting tot den avond van 3 Januari. fyg Krachtige tot matige N. O. jjg wind, meest licht lot half bewolkt Ifi weinig of geen neerslag, lichte--Hi vorst des nachts, overdag tempera-' |gg tuur om bet vriespunt. VERKEERSGEBOD Wanneer ge ergens wachten moet Blijf altijd in de rij En rij op heek of kruispunt nooit Een worganger voorbij! GROEGROE. wa'ihjii wthtl. AANSLAG OP EEN FRANSCHEN CONSUL? Hevigs ontploffing. Ween en. 1 Jan. (H.N.) Uit Agrams wordt gemeld, dat Oudejnrsavond in Rigusa m het centrum der stad een hevige ontplof fing hoeft plaats gehad. ITet bleek, dat tegen een huis, door de Fransfclie consul bewoond, (wee groote voetzoekers waren geworpen, waardoor alle ruiten van het huis en van de naburige huizen sprongen. Een onderzoek wordt ingesteld of men wellicht met een aanslag op den Franschen consul te doen liad. IN STAAT VAN FAILLISSEMENT. Een ontrouw bankier. Havas meldt uit Colmar, dat de bankier Wolff, die bij de' zaak der levering in na- tura betrokken is, op'grond van aanklach ten, ingediend door de scliuldeischers en leden van den raad van beheer der Schlett- statter Bank. in hechtenis is genomen Mij wordt beschuldigd van bedrog, misbruik van vertrouwen en overtreding van de wet op de naamlooze vennootschappen. De bank heeft een passief van (5 a .8 millioen francs cn is in staat van faillissement verklaard. LIEPDESTRAGEDIE. Een chauffeur doodt eeu 13-jarig meisje en pleegt daarna zelfmoord. Praag, 1 Jan'. (H.N.) Een chauffeur uit Asch, die, hoewel gehuwd cn vader van 2 kinderen, te Eger betrekkingen met «en 19-jnrigc arbeidster had aangeknoopt, heeft deze op Oudejaarsavond te Franzcnbad met 2 revolverschoten gedood. Na het vol brengen van ziin daad richtte hij den revol ver tegen zich zelf en schoot zich eveneens dood. DE DOOD IN DE BERGEN. Lawine-gevaar In Tirol. Blijkens een bericht uit Innsbruck is do ingenieur Hermann Völcker uit Plauen i V. bij liet bestijgen van den Pëischelkopf in tie buurt van St. Cri.stoph in Yorarlberg verongelukt. Hij werd met zijn broer,-den bekenden professor in de chururgie uit Holle en drie andere heeren meegesleurd door een losgeraakte sneeuwmassa en daar onder bedolven De overige leden van het gezelschop konden zich, toen de sneeuw massa tot rust was gekomen, zonder moei te daaruit bevrijden, docli ingenieur Volc- ker bleek, toen zijn metgezellen hem na vijf minuten uit de sneeuw' bevrijdden, reeds overleden. Overigens worden uit. ver schillende plaatsen in Tirol berichten over lawines ontvangen, waardoor op sommige plaatsen hel verkeer ernstig gestoord is. LEVEND VERBRAND. In een plaatsje in de buurt van Hallo-is Zondag een hooischelf in brand - geraakt. Twee handwerkslieden, die daar hadden overnacht, zijn verbrand'. GROOT GEBOUW TE LONDEN VERWOEST. Twee brandweerlieden gewond. Londen, 1 Jan. (H.N.) In de buurt van het Victoriastation is op Nieuwjaarsdag een groot gebouw van 5 verdiepingen, waarin verschillende winkels cn een groot vernield. De 'schade is zeer belangrijk. Bij het blusschingswerk werden 2 brandweer- nnenmagazijn gevestigd waren, door brand lieden gewond. BE DUITSCHE ARBEIDSGESCHILLEN. Een opgezegd contract. Hannover, 31 De;.. (V.D.) He. dis- trictsbesluur van den Du«tschen me:*- <lbe- werkersbond te Hannover deelt mede, dat het verbond van arbeiders in de II aim over sell e metaal-industrie het collectieve ver drag voor de Hannoverschc metaal-indus trie per 31 Januari 1929 heeft, opgezegd. Op 22 November jl. was bet contract reeds opgezegd por 31 December 1928, maar de daarna gevoerde onderhandelingen heb ben geen resultaat opgeleverd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1