AMERSFOORTSOi DAGBLAD Keur collectie Tafelzilver Piano's Orgels Radio DE EEMJANDER lan ian Riemsdijk S. DUIJKER BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER GEDIPL. HORLOGEMAKER j GEVESTIGD 1885 PIANOHANDEL Donderdag 3 Januari 1929 27e Jaargang No. 156 BUiTENLANDSCH OVERZICHT 'S KONINGS ZIEKTE HOE AMAN OELLAH OVERW ON Langzaam maar zeker TREINBOTSING IN GALICIE Een ouderwetsch gezellige avond van vroolijkheid en zang aan beide zijden van het voetlicht VRIJDAG 11 JANUARI „AMICITIA", 8 uur en zijn gezelschap Amersloortsch Dagblad m HET WEER VAN MORGEN. BLIJ OUDEJAAR IN EEN ARM SPAANSCH DORP HAVIK 29 Gors- en Kallmann PARKER GILBERT'S JAARVERSLAG Hoe de Duitsche pers reageert MOORDPOGING IN EEN AUTO Chauffeur pleegt zelfmoord BRITSCH-IND1E ALS DOMINION ABONNEMENTSPRIJS P*' maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per 1 weck (met gratis verzekering tegen ongelukken! f 0.l7J/j. Blnneolaod franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INT ERG 513 dibecteuq-UITG&VED: J.VALKHOFf PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer. 11 elke regel meer f 0 25 Licfdadlghelds-advertcntlëo voot de helft van den prijs. Kleine Advertentlën ..KEITjES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extra 1 0 05 De Volkenbond en de ont wapening. Netelige vraag stukken vragan in 1029 om een oplossing. En- gclsch pessimisme. In ons buitenlandse!!" jaaroverzicht heb ben wij gelegenheid gevonden erop te wij zen, dat de Volkenbond zich in het verstre ken jaar verscheidene keeren met het voor den vrede cn bijgevolg voor het geluk det menschheid zoo gewichtige vraagstuk der ontwapening heeft bezig gehouden, doch dat feitelijk geen vorderingen zijn gemaakt, die naam mogen hebben. Het onderling wantrouwen der staten vormde een beletsel voor een verheugend vergelijk en was zelfs oorzaak dat momenteel vele staten tot de tanden gewapend zijn en zich zelfs een angstwekkende bevvapeningswedijver begint af te teekenen. Dezer dagen hebben wij, naar men zich herinnert, het bericht gebracht, dat de voor bereidende ontwapeningsconferentie einde lijk, nadat vooral van Russische en Duitsche zijde steeds op een bespoedigde bijeenkomst was aangedrongen, op 15 April voor een zit ting is bijeengeroepen. Zullen ditmaal vor deringen van beteekenis worden gemaakt'? De Britsche pers is nog al zwartgallig. Dit komt vooral tot uiting in de pessimistische beschouwingen van den diplomatieken be richtgever der Daily Telegraph, die o.a. ver klaart, dat te Londen de indruk bestaat, dat de conferentie, die op 15 April begint, maar van korten duur zal zijn en de inleiding zal ■vormen eener zitting van meer beteekenis, die waarschijnlijk tegen einde 1929 zal wor den uitgeschreven. In verband met de April- zitting zullen drie belangwekkende vraag stukken vooral de aandacht opeische'n. Allereerst duikt het vraagstuk op, of hei voor het bijeenkomen der commissie in April lukken zal tusschen Engeland en Amerika eenerzijds, Frankrijk en de Ver- eepigde Staten anderzijds onderhandelingen in te leiden over de vlootontwapening, zoo als aan de hand is gedaan in het Ameri- kaansche antwoord op het Engelsch-Fran- sche vlootvergelijk en tot een bevredigend einde te brengen. De correspondent van 't genoemde Engel sche blad is van oordeel, dat het antwoord hierop waarschijnlijk ontkennend zal uit- vallen, aangezien noch de Engelsche, noch de Fransche regeering tot dusver op het Amerlkaansche voorstel een afdoend ant woord heeft gegeven. Onder deze omstan digheden neemt men aan, dat de voorbe reidende ontwapeningsconferentie 'zich niet ernstig met de ontwapening ter zee zal be zig. houden, maar veeleer buiten de eigen lijke commissie-zittingen om de door Ame rika aan de hand gedane onderhandelingen met Engeland en Frankrijk over de mari tieme onlwapning zullen plaats vinden Het tweede punt, dat te Genèvo aanlei ding kan geven lot moeilijke onderhande lingen is, naar de opvatting van den di plomatieke»! berichtgever, de Franscne for mule, die betrekking heeft op het niet in aanmerking nemen der reserves, wat do ontwapening van t landleger aangaat. De correspondent is de meening toegedaan, dat na de aanvaarding van 't Britsch-Fran- sche vloolcompromis Engeland verplicht zou zijn geweest zich bij de Fransche for mule aan te sluiten Nu het vergelijk echter is komen te vervallen is Engeland niet lan ger verplicht zich met voren-aangeduid Fransch standpunt inzake de militaire re serves te vereenigen. Het derde probleem, ten aanzien waar van men verwacht, dat ernstige meenings- verschillen zullen rijzen, is, naar de be richtgever verklaart, de in uitzicht gestel de poging der Russische afgevaardigden, die hierin door de Duitsche delegatie zul len worden gesteund, om een bespreking af te dwingen over hun veelomvattend pro gramma inzake de ontwapening. De bezorgdheid duurt voort wijst, dat de feitelijke ziekte en infectie, die den koning aantastten, thans bijna ge heel zijn overwonnen. Gemeld wordt, dat rauwe eieren het voornaamste voedsel van den koning moet blijven Dit dieet wordt aangevuld met kip penbouillon en vleeschbouillon. Intusschen moet zelfs onder de meest-gunstige om standigheden de bezorgdheid nog enkele dagen voortduren. Londen, 2 Jan. (V. D.). Het officieel bulletin van 11.15 uur hedenmorgen, luidt „Ondanks een onrustigen nacht blijft de toestand van Z. M. sinds gisteravond on veranderd. De verdere achtervolging, der opstandelingen in Afghanistan. Hun aanval voortzettend, drongen de re geeringstroepen door in de heuvels van Pachman cn kwamen tot op tien kilometer van het stadje zelf. De aanval in de rich ting van Tsjarikar werd beloond met de verovering van een heuvelreeks ten noor den van Kaboel. Wij hebben reeds eerder een gedetailleerd verhaal over de gebeurtenissen in Kaboel gegeven, ontleend aan het Vaderland. De Russische kranten van 28 December brengen nu nader nieuws. Het blijkt, dat den dag daarop de regeeringstroepen, aan gevoerd door den vice-koning en minister v'an oorlog Moham- ned Wali Chan, na een artilleristische 'oorbereiding, aan vallen gedaan heb ben naar den kant van Pachman, ten noordwesten van vaboel, en Tsjari- kar, ten noorden van de hoofdstad, tengevolge waarvan de opstandelingen van den heuvelrug Dar-oel-Aman ver- Jreven werden. Laat. AMANOELLAH. in den nacht werd het hoofdsteunpunt van de opstandelingen, de heuvel Bahi Bala, genomen. Het leger, dat de regeering in de noor delijke provincies bijeengebracht hod, bond den strijd aan met de opstandelingen in do buurt van den bergpas Chawait (120 K.M. ten N.O. van Tsjarikar) en drong voor waarts in de richting van Tsjarikar, de troepen uit de hoofdstad tegemoet. In de provincie Dzillalobad werd een, volgens dit bericht uit het buitenland ge steunde, actie gevoerd voor de vereeniging van dit gewest met het vorstendom Swat, dat. ten oosten van het opstandigee gebied ligt en de aan Afghanistan grenzende noordwestelijke grensprovincie van En- gelsch-Indie is. Dzillalabad en Handamak bleven voor en na in handen van de re geeringstroepen. In den nacht vóór 26 December, meldt een bericht van twee dagen later, is Pach man door de regeeringstroepen ingenomen. Ook langs den weg naar Tsjarikar duurde de vervolging van de opstandelingen voort. Op den 26sten heeft een eskader vliegtui gen Tsjarikar gebombardeerd en eenigo versterkingen in de heuvels van Tsjarikar, welke zich nog in handen van de opstan delingen bevinden. Met militaire hospitaal op den heuvel Bahi Bala is geheel verwoest. Het gisteravond uitgegeven bulletin be treffende den toestand van den koning luidt: De koning had een rustigen dag. Er is een lichte verbetering in zijn algemeencn toestand. De toediening van calcium, ge baseerd op een chemisch onderzoek van het bloed, levert gunstige resultaten op. Hedenavond bracht professor Doods,- hoog leeraar aan de Biochemische Universiteit U Londen, den koning een bezoek. Londen wordt nader d.d. 1 Jan. ge- feeld: Dc koning lijdt meer van de gevolgen zijner ziekte dan van de ziekte zelf. De doctoren trekken hun pogingen dan ook samen op de versterking van de krachten van den patient en het overwinnen van de uiteiVe zwakte, die het uitvloeisel is der ziekte. Het bulletin van gistermorgen werd algemeen beschouwd als de aanduiding van een lichten stilstand in den vooruit gang van s konings toestand, het avond rapport had een geruststellender karakter. In paleiskringen legt men bijzonderon nadruk op den zin in het bulletin betref fende het verminderen der plaatselijke in fectie, omdat hij er, naar men meent, op Zestien reizigers gewond. Warschau, 2 Jan. (II.N.) Vandaag zijn op het station Zbytniow in Galicic twee personentreinen met elkaar in botsing komen. Daar de machinisten het ongeluk zagen aankomen en krachtig remden, wer den slechts twee postwagens beschadigd. Zestien reizigers werden licht gewond. WINTER IN FRANKRIJK, Storm en sneeuw. Parijs, 1 Jan. (H. N.) Sedert Zonda* heerschen aan de Fransche Kanaalkust en aan de kust van de Middellandsche zee Londen officieel medegedeeld, dat Frank rijk is een hevige koude ingetreden. Te Avignon Cn te Nimes is veel sneeuw ge vallen. Frankrljks liefde voor de Com missie van Herstek Londen, 1 Jan. (H. N.) Volgens de Daily Tel. heeft de Fransche regeering te Londen officieel medegedeeld, dat Frank rijk zijn deskundigen door de commissie van herstel zal laten benoemen. nMnSSni voor de abonné's van het Zie de advertentie in het nummer van morgen Hoogste Barornetersland: 779.8 te Stockholm. Laagste barometerstand: 717-3 to Ingö. Verwachting tot den avond van •1 Januari. Krachtige tot matige meest N.O. wind, meest licht tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, lichte vorst des nachts, overdag tempera tuur om het vriespunt tot lichte vorst. Een prijs van drie millioen viel te Pequerinos Perzina Grand Kohier Aeolian Hörügel Cinus wisseletr. toestel geheel compleet f 250.- De agent'generaal Iaat een optimistischen toon hooren Gisteren heeft de agent-generaal voor de schadevergoedingsbetalingen, Parker Gil bert, het jaarverslag over het vierde jaar van zijn werkzaamheden ingediend. Het stuk beslaat in het Engelsche origineel 188 bladzijden druks, waarvan er 177 aan het eigenlijke verslag en de rest aan statisti sche bijlagen gewijd zijn. Het Dawes-plan heeft, zoo wordt betoogd, met betrekking tot de schadvergoedings betalingen ook thans weer met succes ge werkt. Duitschland heeft zich, evenals in de voorafgaande jaren, loyaal cn nauwge zet van alle betalingen gekweten. De leve ringen in natura zijn aanzienlijk gestegen en tegelijkertijd kon de overdracht van een toenemend deel der annuïteit in vreemde munt ten uitvoer worden gelegd. In het vierde jaa^ werden betalingen in baar van rond 913 millioen gouden marken of 54 van de totale transfer gedaan, ter wijl de overdrachten in rijksmarken voor leveringen in natura rond 79 millioen, dus ongeveer 46 van de totale transfer be- loopen hebben. De verpande inkomsten hebben zich op bevredigende wijze verder ontwikkeld. De verkeersbelasting levert jaarlijks de nor male bijdrage op van 290 millioen gouden marken met een stijgenden veiligheidscoëf ficiënt. De financieele positie der rijks- spoorwegen is sterk, deels tengevolge der jongste tariefverhooging, deels als uitvloei sel van de verbetering van het financieele beheer. De financieele positie van het rijk verkeert onder den druk van buitengewone uitgaven in vroeger jaren, die oorspronke lijk door leeningen zouden worden gefinan cierd, maar die grootendeels aan de voor de voornaamste uitgaven noodige bedrijfs middelen moesten worden ontnomen. Het vraagstuk van een financieele over eenkomst tusschen het rijk cn de landen wordt steeds dringender. Verwezen wordt naar het rapport der deskundigen van April 1924, waarin de financieele verhou ding tusschen het rijk en de landen en ge meenten een gat in de begrooting werd ge noemd, dat moest worden aangevuld. Het is thans duidelijk, aldus het verslag van Parker Gilbert, dat de rijksregeering na een termijn van vier jaar door geschikte stappen in de richting ter bescherming van haar eigen begrooting honderden millioe- nen zou kunnen besparen, die thans aan de landen cn cle gemeenten worden over gedragen. Het werk van de stabilisatie der munt, een verdere opdracht van het oor spronkelijke plan der deskundigen, is vol gens het verslag volkomen verricht. De rijksmark blijft alle eischen, wat betreft haar stabiliteit, waarborgen. De productie van Duitschland heeft evenals zijn credietpositie een karakter van bestendigheid gekregen. De buitenlandsche handel heeft zich ontwikkeld in de rich ting van grootere stabiliteit en van het evenwicht. De overproductie en de overma tige uitbreiding schijnen tegen het eind van 1928 zoo ingeperkt te zijn, dat er een be trekkelijke stabiliteit bereikt wordt. De omvang van het verbruik in 1928 is op de aanzienlijke hoogte van het jaar te voren gebleven, wat het verslag als een in drukwekkend teelten van een verbetering in het leven van de massa der Duitsche bevolking beschouwt. Maar hoe groot ook de vooruitgang van Duitschland de laatste vier jaar geweest is, zoo eindigt dit deel van het verslag, kan toch niet aangenomen worden, dat daardoor de verwoestingen van den oorlog of de vermindering der pro ductie, door den oorlog veroorzaakt, onge daan zijn gemaakt. In zijn conclusies zet de agent voor de schadevergoedingen uiteen, dat het feit, dat nog steeds geen definitieve vaststelling der Duitsche schadevergoedingsverplichtingcn beslaat, in het plan een element van on zekerheid heeft gelaten, dat alle bij de schadevergoeding betrokken landen raakt. Het is hem duidelijk geworden, dat er een afdoende regeling moet komen bij gemeen overleg, waardoor de werkelijke belangen der crediteur-mogcndhedcn en van Duitsch land gelijkelijk worden gediend. Aan het slot wordt gezegd, dat de nieuwe deskundi gencommissie voorstellen moet dóen voor een volledige en definitieve regeling van het schadevergoedingsprobleem en uitdrukke lijk door de betrokken regeeringen gemach tigd moet zijn het fundamenteele vraag stuk te onderzoeken cn op te lossen, ten einde het werk der eerste deskundigen commissie logisch af te sluiten. Niet alleen de houder van het lot, waarop de hoofdprijs (15 millioen pesetas) in de Spaansche Iverstloterij is gevallen mar kies de San Miguel te Parijs, schoonvader van den jongen graaf Romanones mag gelukkig geprezen worden. Ook de bevol king van Pequerinos, een afgelegen dorpje in do troosleloos-kale bergen van do pro vincie Aviia, waar de helft van den vierden prijs (die prijs is drie millioen pesetas) ia gevallen, kan in haar schik zijn, aldus de Cour. Op het eerste gerucht, dat de fortuin het dorp had toegelachen, reed de burge meester naar het honderd K.M. ver gelegen Avila om zich van de juistheid ervan to vergewissen. Toen hij de heugelijke zeker heid had verkregen haastte hij zich naar huis en riep op het dorpsplein zijn onder danen bijeen, waarna hij hun luide het blij de nieuws verkondigde- „Mijn waarde me deburgers, een bedrag van anderhalf mil lioen pesetas is ons ten deel gevallen. Ongelukkigerwijs was de deelneming aan het halve lot zóó algemeen, dat de menschcn elk voor zich nog niet heel veel krijgen; maar anderzijds zijn zij zóó arm, dat eenige honderden pesetas per man hun toch nog een blij Oudejaar verzekeren. Eigonaardig is zeker, dat een rondtrek kende lotenverkooper dit jaar het dorp bijna had overgeslagen, omdat er door den slech ten oogst toch Wel geen animo voor kans- pel zou zijn. Ten slotte bedacht de mail echter, dat geen Spanjaard te arm is om Vergif op de lippen van zijn meisje NIEUWJAARSDRAMA, Twee slachtoffers, A r n s t a d t, 1 Jan. (H, N.) Op Nieuw jaarsdag heeft zich in een boseh een bloe dig drama afgespeeld. Een 23-jarige arbei der heeft klaarblijkelijk met haar goedvin den zijn 18-jarige verloofde door revolver schoten doodelljk gewond en daarna zich zelf door een schot in het hoofd van bet leven beroofd. Wat de jongelui, die den oudejaarsavond nog vroolijk in den kring van hun familie hadden doorgebracht, tot de daad heeft bewogen, is niet bekend. Te Thames Ditlon, niet ver van Londen, heeft men een chauffeur, den 25- jarigen Reginald S. Rogers, dood naast zijn stil- staanden wagen gevonden. Op zijn lippen en naast het lijk vond men kleine hoe veelheden van een witte substantie, die men nog niet heeft geanalyseerd, maar die vermoedelijk vergif is. Tegelijk liep op eenigen afstand van genoemde plek, aan den zijweg naar Kingston, een jong meisje, de 28-jarige Alice Farrow, in vreeselljke overspanning een woning binnen. Naar men heeft kunnen vaststellen, hebben Rogers en miss Farrow een autotochtje gemaakt en moet Rogers onderweg ge tracht hebben miss Farrow te worgen, waarna hij haar vergif tusschen de lippen duwde. Toen het meisje, den bitteren smaak in den mond proevend, het onbe kende goed uitspuwde en vervolgens de vlucht narn, heeft Rogers zelf van het ver gif genomen. Een liefdesgeschiedenis moet de oorzaak van het gebeurde zijn. (Cour.) zijn geluk in de Kerstloterij te beproeven, zeker het populairste evenement van het jaar. Ghandi's motie aanvaard Londen, 1 Jan. (II. N.) Het Britsch- Indische nationale congres heeft de door Ghandi ingediende motie, waarin voor Britsch-Indic voor het einde van dit jaar de positie van een dominion wordt verlangd en met boycot wordt gedreigd, indien dit niet wordt verleend, aangenomen. Een mo tie, waarin volledige onafhankelijkheid voor Indië werd verlangd, is met 1035 tegen 973 stemmen verworpen. Op een vergade ring der nationaal-liberale vereeniging te Allahabad is een motie, om de Simon-coqi- missie te boycotten, aangenomen. SCHEEPSRAMP. Ruim dertig slachtoffers. Tokio, 2 Jan. (V. D.) Nabij Hokkaido is een Japansch stoomschip gezonken De bemanning, bestaande uit 31 koppen, is ver dronken. De oorzaak van de scheepsramp i» onbekend.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1