DÉ EEMLANDEQ Onze greote Bslansopruiming ARNHEMSCHEWEG 26 Electrische Gas- en Petroleumkachels. A. H. VAN NIEUWKEfiK WÊËmBÊMÊÊÊÊmnÊmm ABONNEMENTSPRIJS pe' maanden voor Amersfoort f 2.10 per maand 1 0.75. per PRIJS DER ADVERTEHTIEN van 1—4 regels l 05 mer inbegrip van een bewijsnummer. Maandag 7 Januari 1329 27e Jaargang Mo. 159 REUZE KOOPJES DAMES MODEZAAK BUITENLAHDSCH OVERZICHT TRAGISCH GEBEUREN 'S KONINGS TOESTAND Een rustige dag Grootvorst Nicolai Nicolajewitsch j Onder-koning van den Kaukasus Kaarden, Kachels en Fornuizen. Complete Woninginrichtinij Speciale aanbieding CLUBFAUTEUILS DREIGENDE DIAMANTDELVERS DE ONTPLOFFING IN WEENEN CHOLERA-EPIDEMIE IN INDIE VROUWENLIGA VOOR VRIJHEID EN VREDE 1week (met gr at 19 verzekering tegen ongelukken» I 0.\71fi. iiinnenland franco pzr post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN1F.RC 513 DICECTEUR-UITGEVEQ. J.VALKMOFf DAGBLAD e|jce regel meer 0 25 Licfdadlgheids-advertentitro voor de helft van den prijs. - Kleine AdvertcntiCn ..KEIT1ES Hit vooruitbetaling «—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal plaatsen I.— bewijsnummer extra 005 F\ DUIM BURGER In Zuid-Slavie, het koninkrijk der Ser- ven, Kroaten en Slovenen, gaan de zaken ui sinds geruimen tijd niet naar vvensch. Dat het land momenteel zich voor een staatsci isis ziet geplaatst, is te wijten aan het slnr centraliserend regiem der Serven, die zich de meerderen achten van de ande re bevolkingsgroepen en dezen verscheide ne rechten onthouden De radicalen, die op het oogenblik te Belgrado de lakens uitdeelen. zijn er steeds op uit geweest den Serven een bevoorrechte positie te bezor gen en voor hen is Zuid-Slavie niels meer dan een Groot-Servie. Al sinds geruimen tijd is het duidelijk, dat vooral de Kroaten niet langer gediend zijn van Servie s hege- nomie-wellust en dat zij ook hun rol willen spelen in het koninkrijk. De onverzettelij ks Kroaten hebben steeds gepleit voor autonomie en het aantal hunner aanhan gers is den laatstcn tijd voortdurend toe genomen. Hiertoe heeft niet weinig mee gewerkt de dood van Paul en Stephan Raditsj, die in de Skoepsjtinu door tegen standers zijn vermoord. De oppositie in Zuid-Slavie wil in het parlement zelfs niet eens meer met de radicalen samenwerken en is pas bereid deze houding te laten va ren, wanneer Belgrado tegenover haar een rnenschclijker houding aanneemt. Koning Alexander slooft zich wel-is-waar uit de tegenstellingen althans cenigszins op te heffen, doch tot dusver hebben zijn pogin gen nog geen bemoedigende uitkomsten opgeleverd Overigens vinden er den laatstcn tijd te Belgrado belangwekkende besprekingen plaats. Zooals men weet, heeft de koning gisteren zoowel Matsjek, die Raditsj is op gevolgd als hoofd der Kroatische boeren partij els Davidowilsj en Pribitsjewitsj, de mocratische voormannen, in gehoor ont vangen. Deze oppositieleiders hebben den vorst openhartig in den loop van t gesprek te kennen gegeven, dat zij geen bezwaar hebben tegen een verbonden-blijven der verschillende landsdeelcn door middel van een personeele unie. doch dat er overigens een bestuurlijke scheiding dient plaats te vinden en wel in dier voege, dar Servië cn Kroatië elk een eigen regeering en een eigen parlement verkrijgen. Deze eischen Werden gebaseerd op de cultureele en ge schiedkundige ontwikkeling der verschil lende landen. Dit standpunt werd nadruk kelijk voorgestaan door Matsjek, doch ook Pribitsjewitsj heeft onomwonden verklaard dat alleen een verandering der constitutie -- en wel voor 1 Augustus aan de te genwoordige crisis een einde zou kunnen maken. Hij betoonde zich een geestdriftig voorstander van de inwilliging der Kroa tisrhe wenschen. M.a.w.: de oppositie ver langt, dat het tegenwoordige bewind vol slagen zal worden gewijzigd. De koning heeft uit den aard der zaak er zich toe be paald kennis te nemen van de klachten der oppositie en nog geenerlei toezeggin gen gedaan, maar het zal den vorst in middels duidelijk zijn geworden, dat thans geen tamme concessies en halve maatre gelen de crisis kunnen bezweren. Ook willen de oppositieleiders niet langer er genoegen mee nemen, dat de samenstelling eener regcering opnieuw wordt opgedragen aan kabinetsformators, zooals Woekitsje- witsj cn Korosetsj, die zij als oncrewenschle persoonlijkheden beschouwen. Wanneer dit geschiedt, aldus moet Pribitsjewitsj heb ban gedreigd, zullen de Kroaten niet lan- gv«" spreken: zij zullen alsdan h a n d e- 1 e n. Vrijspraak eener moordenares I-Iet Assisenhof der Seine sprak een vrouw, die den man, met wien zij leefde, met een revolver doodgeschoten had, vrij. De man, een dronkaard, die haar mishan delde, had haar een jaar geleden de* deur willen uitjagen met haar zes kinderen, wier vader hij was. Hij was op dat oogenblik dronken en sloeg alles kort en klein. Uit beduchtheid, dat hij de kinderen zou om brengen, had zij, zoo verklaarde zij, hem tijdens zijn slaap doodgeschoten. Het proces werd bijgewoond door de Minde vrouw van het slachtoffer, die twin tig jaar geleden door haar man in een ge sticht was geplaatst. Het was deze onge lukkige vrouw, die zich civiele partij ge steld had. Na een uur beraadslaagd te hebben, sprak de jury haar vrij. Een collecte, op voorstel van haar verdediger onden de juryleden ge houden, bracht 285 francs op. De civiele partij kreeg een l'ranc schadeloosstelling. MIJNWERKERS KOOPEN MIJNEN. De Engelsche bladen, aldus het Hbld., ver tellen, dat eenige ervaren mijnwerkers uit Yorkshire hun spaarduitjes bijeengelegd hebben cn twee mijnen hebben ge kocht bij Uiversedge, die in het bezit waren eener mijnonderneming te Sheffield. De beide mijnen, die in November 1.1. werden gesloten, zijn reeds heropend en er werken op het oogenblik tachtig man in. Werken ze op volle kracht, dan kunnen er 1100 man ai-beid in vinden en kunnen ze 340 ton ko len per dag produceeren. De plaatselijke industrieën hebben toegezegd de rnijncn te steunen door kolen te koopen. BROODGEBREK IN MOSKOU EN LENINGRAD. B e r 1 ij n, 6 Jan. (II. N.) Volgens een be richt uit Moskou doet het gebrek aan brood zich daar steeds scherper gevoelen. Er is sprake van, dat begin Februari broodkaar ten zullen worden uitgegeven. Ook te Le ningrad werd het broodgebrek merkbani Met bakken met gebak met wilmeel is reeds verboden. Eenige verbetering liet Zaterdag gepubliceerde bulletin van 8 uur 30 luidt: Ondanks een onrustigen dag is de toestand van den woning onveran derd. Er zal geen bulletin vóór morgen avond worden uitgegeven. Londen, 6 Jan. (V.D.) liet hedenavond te kwart over acht uitgegeven bulletin meldtDe koning had een rusligen dag cn er is eenige verbetering in den toestand van Zijne Majesteit. De koning is Zaterdag overgebracht van zijn slaapkamer, waar hij tot nu toe ver pleegd werd, naar een der ontvangkamers, welke blijkbaar beter geschikt is en tijdelijk als ziekenkamer zal worden gebruikt. Men acht het een bevredigend teeken, dat de behandelende geneesheeren den toestand van den koning zoodanig vondon, dat zil het vervo^-- naar een andere kamer moge lijk achtten. De vorst naar de Riviera? Parijs, 5 Tan. H.N.). Naar de correspon dent van de Chicago Tribune te Nice mei it, vertoeft de Engelsche minister van binncn- landsche zaken aldaar. Dit wordt in ver band gebracht met de voorbereiding van het overbrengen van den koning van Engeland naar de Riviera. De geneesheeren verwach ten, dat, zoodra de koning vervoerd kan worden, een verblijf aan de Riviera het nl- geheele herstel van de gezondheid zal be werken. De oom van Czaar Nicolaas II P a r ij s, 6 Jan. (V D.) Volgens een tele crarn uit Nice is Grootvorst Nicolai Nicola jewitsch van Rusland in zijn villa te An tibes overleden Nicolai Nicolajewitsch was de ooin van Czaar Nicolaas II Hij werd in 1856 te Pe tersburg geboren en huwde met Prinses Anasta.sia van Montenegro. In den Ilus- sisch-Turkschen oorlog van 1S77'78 was hij officier bij de Generale Staf, in 1895 werd hij inspecteur-generaal der cavallerie cn bij de mobilisatie in 1914 opperbevel hebber van het Russische leger. Ti Id ens den wereldoorlog was hij een der voor naamste militaire persoonlijkheden van Rusland. In plaats van de door den chef van de Generale Staf verordende afwach tende houding nam hij het initiatief tot het Augustus offensief tegen Oost-Pruissen. Ten slotte gelukte het hem toch niet, de over winning te behalen cn hij was ook mede verantwoordelijk voor de Russische neder laag van Tannenberg. In 1915 werd hij van zijn post ontheven cn benoemd tot onder koning van den Kaukasus en opperbevel- hebber van het Kaukasus-leger. Na de Rus sische revolutie vertrok hij naar Frankrijk, waar hij sedert bleef wonen ALDEGONDESTRAAT 103-105-107 TEL 543. GROOTE SORTEERING OLUBFAUTÏUILS en THEE.TIEUBELEN Spanning in Namaqualand Uit Kaapstad wordt d.d. 4 Jan. bericht: De atmosfeer is ongetwijfeld met electrici- teit geladen ten aanzien van Namaqualand cn de diamantvelden van den staat, ondanks de officieele verzekering, dat alles rustig is. De spanning vermeerdert naarmate de dag van Maandag nadert, waarop de del vers verklaard hadden, dat zij ccn vergade ring zouden beleggen, om het antwoord der regeering in ontvangst te nemen en, indien dit ongunstig uitviel, de velden zouden be zetten. Vandaag werd sensatie verwekt door de arrestatie te Port Nolloth in Namaqua land van dr. Steenkamp, den districtsarts, onder de beschuldiging van het onwettig be zit van een diamant van 50 karaat. Hij werd tegen borgstelling weer op i-ije voeten ge laten. BOLIVIA EN PARAGUAY. Staatssecretaris Kellogg heeft verklaard, dat generaal Frank McCoy is benoemd tot Arnerikaansch lid in de bijzondere commis sie tot bijlegging van het geschil tusschen Paraguay en Bolivia. McCov heeft onlangs het toezicht gehouden op cle verkiezingen in Nicaragua. SLACHTOFFERS VAN DEN WINTER. Parijs, 5 Jan. (II.N.). Te Parijs cn in de provincie zijn nog vijf personen om het le ven gekomen, doordien zij doodgevroren zijn of door de gladheid, een gevolg van den vorst, kwamen te vallen. Uit verschillende deelcn van Frankrijk wordt voorts lievige sneeuwval gemeld. BRAND TE PIRAEUS. Een vluchtelingenkamp afgebrand, Tc Piraeus is brand uitgebroken in 250 bouten huizen, waarin vluchtelingen uit Klein-Azië woonden. De schade bedraagt ongeveer DA milliocn gulden. EET WEER IN ZWITSERLAND. Uit Bern worclt d.d. 5 Jan. 9 uur v.m. ge seind. De temp. in gr. Cels., weersgesteld heid en hoogte der sneeuw in c.M. waren in de navolgende plaatsen resp. Adelboden 15, zeer mooi, 5075. Andcr- matt 18, zeer mooi, m. d. 1 M. Arosa 6, bewolkt, m. d. 1 M. Les Avants —10, be trokken, 20—30. Caub ob Montreux —9, he wolkt, 5075. Chiteau-d'Oe-. 14, zeer mooi, 4050. Davos 14, bewolkt, 50—75. Engel berg 12, zeer mooi 50—75. Flims-Wald hans 12, mooi, m. d. 1 M. Grindchvald 15, zeer mooi, 50—75. Gstaad 13, zeer mooi, 40—50. Gurnigel —11, betrokken, 40- 50.. ICandcrsteg 15, zeer mooi, 50—75. Klei ne Scheidegg 10, zeer rnooi, m. d. 1 M. Klosters 15, mooi. 75—100. Lenzerheide- Parpan 17, bewolkt, 75100. Montana- Vermala 8, zeer mooi. 50—75. Mürren —10, zeer mooi, 75100. Pontresina —14. mooi, 5075. Rigi-Knltbad 12, mooi, 75100. Ste-Croix Les Rasses 10, rnooi, 5075. St. Moritz —14, mooi. 50—75. Villars-Chesières 10, zeer mooi. 5075. Wengcn 11, zeer mooi, 75100. Zermatt —14, zeer mooi, 50 —75. Zweisimmcn —11, bewolkt, 50—75. W e e n e n, 5 Jan. (V D.) Bij de ontplof fing, die Vrijdag in de Warchalovski fa brieken heeft plaats gehad, werden twee personen ernstig en twintig personen licht gewond. Dc ontploffing had plaats in de emailleer werkplaats. Ken met gas gevuld stalen reservoir van een manshoogte vloog in de lucht De uitwerking was verschrik kelijk. Door den luchtdruk en de naar alle kanten wegvliegende stukken staal werden de groote venstors uit de muren gedrukt, het glazen dak werd verwoest cn de mu ren werden ernstig beschadigd. De werk plaats lijkt een ruïne. Ook in dc. huizen in de aangrenzende straten werden de vensterruiten vernield. Verscheidene per sonen werden door glassplinters gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet vastgesteld De schade wordt op vijftig dui zend shilling geraamd en wordt door ver- rrnot cpheele bedrijf is voorloopig stopgezet. OVERVALLEN IN MAROKKO. Twee doorten. Parijs. Januari (V.D.) In Marokko is eenige ongerustheid ontstaan tengevolge van het feit, dat in korten tijd opstande lingen twee maal een overval hebben on dernomen. Vrijdagavond werd een convooi van Fransche vrachtauto's overvallen. Twee personen werden gedood. DE STAKING DER FRANSCHE MIJNWERKERS. Saint Etienne 5 Jan. (V.D.) De sta king der mijnwerkers neernt langzamer hand af. De officieele cijfers van heden avond melden 11304 stakers op 22784 werk lieden, waaruit blijkt, dat vandaag 709 ar beiders het werk weer opgenomen hebben. De orde wordt gehandhaafd. BIOSCOOP INGESTORT. Vier zwaar gewonden. Milaan 5 Jan. (V.D.) De bioscoop Real te Bologna is tijdens het stucadoorswerk in gestort. In totaal werden vier arbeiders be dolven, die zwaargewond onder de puinho pen vandaan gehaald werden. Er is onmid dellijk een streng onderzoek ingesteld. De architect is gevlucht. Zesduizend dooden Bombay, 5 aïn. (V.D.) De cholera-epi denne in Zuid-Indië eischte sinds Septem ber zesduizend dooden. BERUCHT IN- EN UITBREKER GEARRESTEERD. Dortmund, 5 Jan (V.D) Vrijdagavond gelukte het de politie den gedurende lan gen tijd vergeefs gezoehtcn in- en uitbre ker Max Jager, alias Sakreczwenski, op straat te arresteeren. Jager, die reeds eeni ge malen uit de gevangenis wist uit. te bre ken, heeft nog 7Vi jaar tuchthuisstraf te goed. In zijn gezelschap bevond zich een zeke re Wilhelm Trippe, die eveneens wegens diefstal gezocht werd. Ook dezo is aange houden. GFOOTE BRAND TE CHEMNITZ. Chemnitz, 5 Januari. (V.D.). Zaterdag morgen heeft een groote brand gewoed in eon opslagplaats van hout. De geheele op slagplaats brandde af. Behalve de voorraad hout gingen acht auto's in de vlammen ver loren. De brand is vermoedelijk ontstaan tengevolge van onvoorzichtigheid bij het rooken. De schade is belangrijk. VELE VISSCHERS DOODGEVROREN. Verbinding tusschen Kamsjatka en Japan verbroken. Tokio, 5 Januari. (V.D.). De verbinding tusschen Kamsjatka en Japan is tengevolge van den hevigen storm verbroken. Alle draadlooze stations ontvangen S.O.S.-roe- pen. Nabij Alexandro zouden 42 visschcrs doodgevroren zijn. De Russische en Japan- sche autoriteiten hebben hulpmaatregelen voor de scheepvaart getroffen. HANDEL IN BLANKE SLAVINNEN? Warschau, 5 Jan. fV.p.) De Express Poranny meldt, dat te Warschau geduren de de laatste tien dagen vijftien jonge meis jes tusschen 13 en 16 jaar spoorloos zijn verdwenen. De veronderstelling wordt ge uit, dat handelaars in blaiiKe slavinnen de hand in het spel hebben. ZALESKI BESTOLEN. Op de reis van Praag naar Pilsen. Praag, 5 Jan. (V.D.) Naar eerst thans bekend wordt, werd op Nieuwjaarsdag de Poolsche minister van buitenlandsche za ken Zaleski gedurende de reis van Praag naar Pilsen bestolen. In den trein is een gedeelte van zijn bagage verdwenen. Gis teren werd in verband hiermede te Pres burg een persoon aangehouden, bij wien verscheidene diplomatieke stukken on an dere bescheiden, die den Poolschen minis ter van buitenlandsche zaken waren ont stol en, werden gevonden De man had ook een inbraak bij een goudsmid op zijn geweten, welke hij ge durende de Kerstdagen had gepleegd. SCHEEPSRAMP. Zeven en twintig dooden. Parijs. 5 Jan. (N.H.l Het Franscho stoomschip Malakoff, dat bij de Balearon is gestrand, is thans gezonken. Van de opva renden zijn er 27 verdronken. Slechts zes konden er worden gered. m HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand 783.1 te Memel. Laagste barometerstand: 701.3 tc §l§ Rochcfort. Verwachting tot den avond van S Januari: Zwakke tot matige O- wind, nevelig tot half'bewolkt, wei nig of geen sneeuw, matige tot lich- te vorst. 1 VERKEERSGEBOD. Spring nooit op een tram, die rijdt nog, Daarvan kregen velen spijt. Als ge door Uw haast soms mis spring', Komt ge zeker over tijd. GROEGROE. IN DEN TREIN BESTOLEN. Kostbare juweelen buit ge maakt. Ken dame uit Schacrbcok bemerkte, toen zij aan het Zuiderstation tc Brussel uit den Parijsclicn trein stapte, dat een gauwdief haar een portefeuille had ontstolen, die ju weelen ter waarde van ruim 235.000 franc benevens eenig Fransch geld bevatte. Zij had vermoeden op een reiziger, die haar op zij had gedrongen, toen zij uit den trein stapte. Indrukwekkende lezing over gifgassen Het congres van de internationale vrou- wenliga voor vrijheid en vrede is gister ochtend te Frankfort geopend door me vrouw dr. Sahlbom uit Stockholm. Bur gemeester Graf begroette het congres uit naam van het gemeentebestuur. Als eer ste spreker trad prof. dr. Lewin op, die het woord voerde over de gevaren van het gebiuik van giftige gassen in den onrlog. De wetenschap, zeide hij volgens het Vad., kent reeds 25 verschillende gifgassen en het zal niet lang duren \oor dit aantal tot honderd zal zijn gestegen. Bij den eersten aanval met gifgassen, die in den wereld oorlog aan het Belgische front plants vond, zijn zesduizend doonen gevallen. Men ziet welke vooruitzichten zich voor een toe- komsligen oorlog openen. De Romeinen veroordeelden reeds het gebruik van ver gift: thans worden niet langer vergiftigde oijlcn afgeschoten op den enkelinor. maar wel wolken vaji vergiftige gassen uitge spoten, waaraan men niet kan ontkomen cn waartegen men zich niet kan bescher men. Ze vernietigen de ademhalingsorga nen, zoodat de slachtoffers zestig maal in het uur doodsangs m uitslaat; rochelen en snakken naar lucht, die niet »;jeer in d6 longen kan binnendringen. Deze -djze van strijden moet worde*- beschouwt als een misdaad tegenover m gansche uensch- heid. De indruk van de rede van j of. Le win was zoo sterk, dat talrijke aai. vezige vrouwen in tranen uitbarstten en o- zaal verlieten. ZORGZAME POST. Een Parijsch blad vertelt het volgende staaltje van de waakzaamheid van dc Pa- rijsche posterijen, waarover, naar het op merkt, toch ook wel eens, en niet malsch, wordt geklaagd. Een Ncderlandsch toerist te Parijs had op de foirc aux croutcs van Montmartre een schilderij gezien, dat hem beviel. Ilij kon 't echter met den schilder niet over den prijs eens worden cn keerde zonder koopen naar zijn vaderland terug. Thuis gekomen had hij spijt over zijn zui nigheid, maar hoe den schilder terug te vinden, wiens naam hij zelfs r.iri kende'' Hij schreef hem een brief, te eken de. vervol gens, zoo goed en kwaad als hij kon, do voorstelling van het schilderij op de enve lop na eri adresseerde deze „aan den maker" van het aldus weergegeven doek. De brie venbesteller op Montmartre is er waarlijk in geslaagd den brief aan het bedoelde adres te bezorgen. Heel Europa, zegt het blad, waaraan dit geval is ontleend, zal ons nog onze posterij en gaan benijden!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1