Piano's Orgels Radio DÉ EÉNLANDEQ S. DUIJKER Waïda Pastilles Emser Pastilles Wybert Pastilles BUITENLAND. PIANOHANDEL DIRECTEUR - UITÜ EVEC! J.VALKHOFF Dinsdag 8 Januari 1329 27e Jaargang No. 160 BUJENLANDSDH OVERZICHT SLACHTOFFERS VAN ELECTRICITEIT A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23 DUITSCHLANDS HERSTELSCHULD De Fransche deskundigen HAVIK 29 Gors- en Kallmann A. H. VAN NIEUWKERK Complete Woninginrichting Speciale aanbieding CLUBFAUTEUILS DE STRIJD IN AFGHANISTAN Vreemde geruchten EEN NIEU WE RAMP IN CHILI ■II! HANGAR INGESTORT DICTATUUR IN ZUID-SLAVIE De indruk in Engeland Fantastisch schouwspel MERKWAARDIG SPOORWEGONGELUK ABONNEMENTSPRIJS PCf maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per 11 11 1111 week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.l7'/i» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEM van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f0 25 Llefdadighelds-advertcntico vcor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën ..KEITJES" bi) vooruitbetaling 5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewi|snummer «tra 1 0 05 Belangwekkende ommekeer in Zuid-Slavië De koning stelt de grondwet buiten werking. Een generaal leider der regering. Aan den onmogel ij ken'toestand, die sinds geruirtien tijd in Zuid Slavic heerschte, heeft koning Alexander, toen hij zag, dat een parlementaire oplossing niet meer mogelijk was en al het gepraat met de par tijleiders niets baatte, vastberaden een einde gemaakthij heeft de grondwet van Zuid Slavic, dateerende van 1921, buiten werking gesteld. Ofschoon de koning verknocht was aan het parlementarisme, begreep hij, dat er, gezien tl:-n tegenwoordigen verwarden toe stand, alleen heil te verwachtten was van de dictatuur. M.a.w. de koning heeft alle tusschenpersonen, die tot dusver tusschcn zijn volk en hem stonden, uitgeschakeld. In zijn proclamatie heeft hij duidelijk la ten ui (komen, dat het parlementarisme, hetwelk in beginsel zulke voortreffelijke vruchten kan afwerpen, in Zuid-Slavië leidde tot zoodanige buitensporigheden, dat zocwel de binncnlandsch staatkundige als de buitcnlandsch-politieke belangen van 't koninkrijk der Servcn, Ivroatcn cn Slo- venen daardoor werden geschaad. Ter handhaving van de nationale eenheid stol de de koning daarom Zaterdagavond een kabinet samen, waarvan de leden geacht worden buiten de politieke partijen te staan en dat met dictatoriale volmachten is be kleed. De koning zelf heeft de geheelc staatsmacht, zoowel de uitvoerende als wet gevende, overgenomen en zijn eerste stre ven zal er nu op gericht zijn ten spoedigste liet aanzijn te geven aan die staatsinstel lingen, welke het be*t de belangen der no tie dienen. De koning heeft er zich echter niet slechts toe bepaald de Grondwet van 1921 feitelijk op te heffen, maar heeft ook de Skoepsjtina, het parlement, naar huis gestuurd. Aan nieuwe verkiezingen denkt koning Alexander evenmin; hij zal het nu eens probeeren zonder volksvertegenwoor diging. Blijkbaar heeft hij het, in verband met mogelijke verwikkelingen, noodig geacht een generaal, Sivkovitsj, niet alleen aan liet hoofd der regeering te plaatsen, maar de zen tevens te belasten met de portefeuille van binnonlandsche zaken. Bovendien zijn verscheidene dictatoriale wetten afgekon digd, waarvan de strekking o.a. iste voorkomen, dat bp vergaderingen en in «ie pers critiek wordt geoefend op den thans ingetreden toestand. Een scherpe censuur zal worden ingesteld, opdat ondoordachte commentaren in de bladen geen nieuwe on rust wekken. Krachtig zal worden opgetre den tegen ieder, die op welke wijze ook in woord en geschrift ageert tegen den staat. Iloe volkomen de dictatuur is, die thans in Zuid-Slavië een feit is geworden, blijkt uit de in het staatsblad gepubliceerde wet inzake de koninklijke macht en hot opper bestuur des lands, waarin wordt vastge steld, dat het koninkrijk der Serven, Kro- atcn en Slovcnen een erfelijke monarchie is, dat de koning de drager is van alle macht in het land cn dat hij do minis ters benoemt, die volgens zijn lastgevin gen handelen, aan hem alleen verantwoor ding schuldig zijn en door hem in staat van beschuldiging kunnen worden ge steld. De koning vaardigt de wetten uit, gecontrasigneerd door drie ministers. Niet alleen in 't landsbestuur zijn echter in grijpende wijzigingen gebracht, doch even zeer in 't bestuur van provincie en ge meente, aan wier autonomie nu een einde kornt. Reeds nu kan worden gezegd, dat niet alleen in Agram (Zagreb), niaar in geheel Kroatië koning Alexander's ingrijpen groo- 'te voldoening heeft gewekt, daar deze heeft gehandeld in den geest van Rnditsj cn Pribitsjewitsj, die reeds voor de moord partij in 't parlement do oplossing der crisis door middel van een dictatuur aan de hand hebben gedaan. De leider der Kroatische boerenpartij, Matsjek, is begrijpelijkerwijze ook zeer geestdriftig, nu de grondwet, die z i. de Kroaten zeven jaar lang heeft on derdrukt. opgeheven is. Volgens hem' zou nu het ideaal der Kroaten meester in eigen huis zijn verwezenlijkt kunnen worden. Nog Zaterdag deed hij deze ge denkwaardige uitspraak: „De Kroaten zul len in den Zuid-Slavischen staat een vrij Kroatië verkrijgen; zoo niet,, dan zal de Zuid-Slavische staat ophouden te bestaan". Door den schrik gedood Keulen 6 Jan. (V.D.). Bij het oprichten van een mast voor een nieuwe hoogspan ningsleiding van Braunvveiler naar Dorna- gen is Vrijdagavond een ernstig ongeluk gebeurd. De nieuwe mast werd opgericht naast een hoogspanningsleiding van 100.000 volt Tijdens het oprichten kwam de mast in een slingerende beweging, waardoor over een afstand van VA M. een vonk over sprong met een zwaren knal. Vier arbei ders kregen lichte brandwonden, terwijl twee arbeiders op slag dood waren. Daar zij geenerlei brandwonden verfoonen, neemt men aan, dat zij door den schrik zijn ge dood; DE LOOP VAN DE BEVOLKING VAN LENINGRAD. Weer een vooruitgang. .B e rl ij n, 7 Jan. (II. N.). Volgens een Rus sisch statistiek is het aantal inwoners van Leningrad in het afgeloopen jaar met 75.000 toegenomen. Het aantal inwoners is thans weer tot 1 A millioen gestegen. Voor den oorlog telde St. Petersburg een bevol king van bijna 2'A millioen. Na do revolutie daalde liet cijfer der bevolking sterk, zoo dat deze in 1920 nog slechts 700.000 bedroeg. GROOTE BRAND IN ATHENE. Belangrijke schade. Athene. 6 Jan. (V.D.) Verscheidene win kels alhier op de fruitmarkt zijn door een brand verwoest. De schade wordt geschat op 150.000. DE STORM IN JAPAN. Zeer groote schade aangericht. Londen, 7 Jan. (V.D.) De door de hevige stormen en overstroomingen langs de N.f). kust van Japan in de afgeloopen week aan gerichte schade is zeer groot. Uit Niigata en Toy am a wordt gemeld, dat 7 personen zijn doodgevroren. Het aantal in deze steden ingestorte of grootendeels verwoeste gebouwen bedraagt eenige honderden, liet locale treinverkeer langs de kust. is gestremd. Op sommige plaatsen ligt de sneeuw VA M. hoog. Parker Gilbert voert be sprekingen ie Washington BIOSCOOPBRAND. Verscheidene slachtoffers. Tokio, 5 Jan. (V.D.) Tijdens een voor stelling in een stad nabij Seoel op Korea ontstond in een bioscoop brand, waarbij 3 menschen omkwamen en 18 personen zwaar gewond werden. De oorzaak is niet bekend. EEN EXPEDITIE VERONGELUKT? Londen, 6 Jan. (V.D.) De door het Ar- gcntijnsche ministerie van landbouw een jaar geleden naar de Orkney eilanden uit gezonden expeditie geeft, volgens berichten uit. Buenos Aires, sedert 45 dagen geen ant woord meer op radio aanroepen. Men is ten zeerste bezorgd over het lot van de expe ditie. Perzina Grand Kohier Aeolian Hörügel Einus wisselstr. toestel ceheel compleet f 250.- ALDEGONDESTRAAT 103-105-107 TEL. 643. GROOTE SORTEERING LUBFAUTcUILS en THEE.T/IEUBELSW Hoe Amanoellah populair tracht te blijven. Dc opsiande; lingen beschieten Kaboel New-York, G Jan. (V. D.) Zaterdagavond laat en in den loop van Zondag heeft Par ker Gilbert diepgaande besprekingen ge voerd met staatssecretaris Kellog en Mel lon, terwijl bovendien nog een aantal des kundigen bij deze besprekingen aanwezig waren. De conferenties met Coodlidge en Hoover zullen in de eerstvolgende drie da gen plaats vinden. Darana zal Gilbert weer naar Londen vertrekken en rnet de leidende kringen van Wallstreet onderhandelen. De hoofdtaak der deskundigen voor de repara tie-onderhandelingen is volgens Parker Gil bert het vaststellen van de totale som. New-York, 6 Jan. (V.D.) Na aankomst van Hoover op Zondag zal onmiddellijk be gonnen worden met de reparatiebesprekin gen. De binden melden, dat volgens de mee ning van Parlcèr Gilbert de commercialisee ring van de Duitschè spoorwegobligaties de belangrijkste kwestie zal vormen, waarme de Washington zich zal bezig houden. Zoo- als men weet, is de verkoop der spoorweg- obligaties-op de Amerikaansche markt zon der toestemming van Washington, dat tot nu toe daartegen was. onmogelijk. Verschil lende kringen zien in liet optimistische rap port van Gilbert het middel om de regee- ling te brengen tot het opgeven van haar houding tegen dan verkoop van de spoor wegobligaties. Par ij s. G Jan. (V.D.) De Commissie van Herstel heeft zich Zaterdag in gewone zit ting met de loopende zaken bezig gehou den, doch nog geen beslissing genomen in zake de benoeming van de deskundigen. Het is niet zeer waarschijnlijk, dat deze for- meele aangelegenheid voor den terugkeer van den voorzitter van de commissie en den Franschen gedelegeerde Chapsal naar Pa rijs, hetgeen ongeveer 10 of 11 Januari zal zijn, geregeld zal worden. Naar de „Excel sior" rneldt, zal Jean Parmentier, die als Fransch deskundige genoemd wordt, zich terugtrekken uit zijn ambt van commissa ris van de transfercommissie in Berlijn. Als zijn opvolger wordt genoemd, Rist, vice pre sident van de Banque de France. Ook zou Gutto, die als Belgisch deskundige in aan merking schijnt te komen, uit deze commis sie treden. ..Londen, 7 Jan. (TI. N.) Volgens berich ten uit Britsch Indie moeten jn Afghanistan de gevechten tusschcn de regeeringstroepen en de opstandelingen weer hervat zijn, Kr loopen verschillende geruchten, die nog niet nader te controleeren zijn. Zoo zouden de opstandelingen een fort in de onmiddellijke nabijhid van Kaboel hebben bezet in de hoofdstad uit de veroverde kanonnen be schieten. Een aanval der opstandelingen op Kaboel wordt zeer spoedig, misschien reeds dezen nacht, verwacht. Koning Aman Oel- lali vertoont zich dikwijls aan de bevolking vaii de hoofdstad, om deze voor zijn per soon te winnen. Volgens sommige geruchten zou de Koning zich ook van zijn vrouw wil len laten scheiden en deze uit. Afghanistan, verbannen, zoodat van de voorgenomen her vormingen slechts weinig tot stand zou ko men. DE TOESTAND VAN KONING GEORGE. Londen, 7 Jan. (V. D.) liet hedenavond half acht gepubliceerde bulletin luidt de koning heeft een rustigen dag doorgebracht en er valt geen verandering in zijn toestand te vermelden. Het volgende bulletin zal niet vóór morgenavond worden uitgegeven. Londen, 7 Jan. (V. D.) Iledgnmorgen werd het volgende bulletin van het Buc kingham Palace verstrekt: De koning had een goeden nacht en er is geen verandering in zijn toestand. MIST BOVEN LONDEN. Londen, 7 Jan. (V. D) Hedenmorgen hing boven Londen een dichte mist. Zondag viel er hier en daar motregen of sneeuw, welke bevroor, waardoor de wegen zeer glad werden en verscheidene auto-ongeval len werden veroorzaakt. DE AMERIKAANSCHE MARINETROEPEN IN NiACARAGUA. Zoo spoedig mogelijk terugtrekking. Londen, 7 Jan. (H. N.) Volgens een bericht van de Associated Press heeft Wil bur, de Amerikaansche minister van ma rine, medegedeeld, dat 1500 man Ameri kaansche marinetroepen uit Niacaragua zich weer zullen terugtrekken, zoodra trans portgelegenheid voorhanden is. DE ONDERHANDELINGEN OVER DE SCHADEVERGOEDING. De Belgische deskundigen zijn door den ministerraad benoemd. Brussel. 7 Jan. (H. N.) De minister raad heeft Maandag de Belgische deskun digen voor de aanstaande onderhandelin gen over de schadevergoeding benoemd. Het zijn de vice-gouverneur van de Sociétë Générale Francqui en Gutte, het Belgisch lid van de commissie van herstel. Tot plaatsvervangend deskundigen zijn be noemd de vice-gouverneur voor België Fa- bri en Terlinden, de directeur der Overzee- sche Bank. DE STAKING OP DE SCHEEPSWERVEN TE FLENSBURG. Nog geen werkhervatting in 't zicht. ..Berlijn, 7 Jan. (IT. N.). De stakende ar beiders der scheepswerven te Flensburg heb ben het werk nog niet hervat, zooals in de andere havens wel is geschied. Zij hebben in een lieden gehouden vergadering het be sluit genomen het werk niet te hervatten, zoolang de directies der werven geen over leg plegen met den bedrijfsraad en enkele nog niet behandelde vraagstukken nog niet opgelost zijn. DE PARTIJDAG DER SOC.-DEMOCRATEN IN DUTTSCHLAND. Dit jaar op 10 Maart in Maagdenburg. Berlijn, 7 Jau. (IJ. N.) Naar de Vor- w|arts meldt, heeft het bestuur der sociaal democratische partij den partijdag voor dit jqar tegen 10 Maart te Maagdenburg bijeen S troepen. DE OORZAKEN VAN DE RAMP DER ITALIA. Lundborg en SamoHovitsj zul len eveneens verhoord worden. torne, 7 Jan. (II. N.) De door Mussolini be loemde commissie, welke een onderzoek telt naar de oorzaken der mislukking vrjn de Noordpoolexpeditie van generaal Xcjbile, is vandaag weer bijeengekomen. Zij zaj dezer dagen vooral buitenlandsche ge tuigen hooren. De Zweedsche vlieger Lund borg, dc redder van Nobile, wordt Dinsdag P.oiuc verwacht. Ook prof. Somoilovitsj, de leider der Krassin-expeditie. wordt bin nenkort te Rome verwacht. Nobile zelf or de overige Italiaansclie leden der expeditie zijn reeds verhoord. De uitslag van bet on derzoek wordt in Italië natuurlijk met veel spanning tegemoet gezien. HET CONFLICT IN DEN DUITSCHEN SCHEEPSBOUW GEËINDIGD. Morgen hervatting van het werk. Hamburg, 7 Jan. (V. D.) Naar wij vernemen, zal de arbeid op de scheepswer ven volgens een tusschcn de werkgevers en arbeiders tot stand gekomen overeenkomst Dinsdag worden hervat. Te Kiel wordt de arbeid grootendeels heden hervat. Te Lü- beck zullen de arbeiders morgen of Woens dag weer aan het werk gaan. Iillllll g§ HET WEER VAN MORGEN. §H Hoogste barometerstand: 789.1 tc Stensclc. =ii Laagste barometerstand: 7G5.9 te lp Akuzeyri. =H Verwachting tot den avond van =3 9 Januari: Hl Zwakke wind meest uit O. rich- tingen, afnemcn-dc bewolking, ||i waarschijnlijk droog weer, lichte s tot matige vorst. Drie dooden en vijf gewonden. Marseille 6 Jan. (V.D.) Te Berrc, het cenlrum van de maritieme luchtvaar! is een bijna geheel voltooide hangar ingestort. Van de tien arbeiders, die er nog aan bet werk waren, werden er drie op slag ge dood, terwijl er vijf gewond werden. De ge wonden werden onmiddellijk overgebrnebt naar het hospitaal. Marseille, 7 Jan. (V. IJ.) In aanvulling opvorige berichten vernemen wij, dat bij de instorting van den hangar te Berre bij Mar seille 5 arbeiders werden gedood en 8 zwaar gewond; de toestand van 3 hunner is be- \redigend. Het gerechtelijk onderzoek is aangevangen. Een belangrijke ven'anging Een tweetal vulkanen zijn in wet' king getreden. Tal van dooden. gewonden en dakloozen Londen, 7 Jo n. (IL N.) Te Buenos Aires is een bericht uit Chili ontvangen, vol gens welke de vulkaan Calbuco in werking 's getreden. De uitbarsting veroorzaakte in het grensdistrict onder de bevolking een jroote paniek. Tal van gewonden en dak loozen zijn te Puerto Monte aangekomen. Naar zij berichten moeten tal van perso nen om het leven zijn gekomen. De vul kaan bood, van het Llanguhuemeer uit ge nen, een fantastisch schouwspel. In wijden omtrek was alles hel verlicht. De uitbar sting ging van een hevig onderaarclsch ge rommel- vergezeld, waardoor de schrik on der de bevolking nog toenam. Ook de vul kaan Puyehu is in werking getredén. Op de Peshodorivier drijven groote hoeveelheden boomstammen rond, terwijl dichte rook wolken opstijgen, welke veroorzaakt wor den door dc gloeiende asfh en de branden de hoornen, die met het water in aanraking komen. OVERAL RUST EN ORDE IN BULGARIJE. De vorming van het nieuwe kabinet is hier met instem ming begroet. Belgrado, 7 Jan. (IT. N.) Het Zuid- Slavische telegraafagentschap rneldt, dat eral in Bulgarije orde en rust heerschen. De berichten omtrent een militaire bezet ting van Belgrado cn de arrestatie van ver schillende Zuid-Slavische parlementaire personen worden geheel uit de lucht ge grepen verklaard. De vorming van het nieuwe kabinet is volgens dit bericht in het geheele land met veel instemming be groet. Belgrado 7 Jan. (ILN.) Met nieuwe ka binet heeft gistermiddag zijn eerste zitting gehouden. Bij het verlaten van het gebouw, waar de ziting plaats had, verklaarde de ïnistermesi lent, Ju ii j niets moe te a al len had. aaug'zi-n Ue repo u !ng g* v »;:.d i- om te werk-m en niet mh verklaringen af te lesaen. V-»oitaan z.iülu aan d« pers eeen mondelinge mededeel in gen mc«-r m (rent de beVuiil-m van de nviv: ing >v..-cti ;i ere daan. Deze rullen uitsiuUorid in bet staatsblad worden gi-pubiiiveni. Naar ver luidt. is in oen ministerraad oer i'cn aan tal nieuwe wetsontwerpen, in het geheel 18. beraadslaagd. De bladen publiceeren in extra-edities de in de staatscourant ver schenen proclamatie des konings, doch ont houden zich van allo beschouwingen en besprekingen over den toestand. De minis ter van het koninklijke huis Jankowitsj is van zijn post ontheven cn vervangen door gezant Jeftitsi. Aan deze vervanging wórdt bijzondere beteekenis toegekend. Londen. 7 Jan. (V.D.) De ochtendbladen zijn het er over eens. dat hot decreet van den kpnintr en de samenstelling van do nieuwe regeering de instelling van een stérke, dictatuur beteekenen. De invloed van Koning Alexander wordt overwegend beschouwd daar alle leden van het nieuwe kabinet vertrouwden van den koning zijn. De indruk van het kabinet in zijn geheel is niet ongunstig, daar nagenoeg het geheele land is vertegenwoordigd. Over de toekomstige politiek van het kabinet verneemt de correspondent van do Times tc Belgrado, dat deze er in de eerste plaats op gericht zal ziin alle moelijkhe- den tusschcn de verschillende deel en van het land uit den weg te ruimen of althans te verminderen. Koning Alexander zal binnenkort een nieuw decreet publiceeren. waarin de rech ten van den kroon en het nieuwe kabinet nauwkeurig zullen worden omschreven. De verantwoordelijkheid voor de wetgeving zal in het vervolg niet meer bij het gehee le kabinet liggen, doch allen bij de betrok ken ministers. De stemming in Kroatië in verband met 'lc instelling van de dictatuur wordt gun stig beoordeeld. Dooden en gewonden Lond en, 6 Jan. (V.D.) Ongeveer VA K.M. buiten Blackpool is een ijzeren traliewerk op een brug door een van Manchester ko menden trein weggerukt; zes op de haan werkende arbeiders werden op de 10 M. la ger liggende emplacementen geslingerd en zwaar gewond. Een van hen viel op de rails en werd door een juist voorbijrijdende trein gegrepen. Beide boenen moesten hem wor den geamputeerd. Een andere arbeider is inmiddels aan bekomen inwendige kneu zingen overleden, terwijl de overige vier zwaar, hoewel niet levensgevaarlijk gewond werden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1