JAN van RIEMSDIJK DÉ EÉMLANDÊÜ PLAATSBESPREKING ABONNEMENTSPRIJS pei 3 oiaaackD voor Amersfoort f2.10 per maand 0.75. per DIBECTEUR UITGEVEQ. J.VALKHOFF Woensdag 9 Januari 1929 27e Jaargang Ko. 161 BUITÊNLANDSCH OVERZICHT VULCANISCHE WER KING IN CHILI De bevolking vlucht DE NOOD DER ENGEL- SCHE MIJNWERKERS Electrische Gas- en Petroleumkachels. Haarden, Kachels en Fornuizen. ECDBHZn Cabaretavond Vrijdagmorgen van 10-1 uur in c'e Sociëteit „Amicitia'* (geen loting) a 10 ets. per plaats. DE FRANSCHE KAMER WEER BIJEEN SPOORWEGONGELUK BIJ BES ANC ON Een doode en twee gewonden Radicaal-Socialisten dienen een motie in 'S KONINGS ZIEKTE T oenemend' optimisme. ■MI DE LANDBOUW IN PRUISEN Besprekingen met Minister Dr. Steiger LUCHTVAART EEN PRACHTIGE PRESTATIE wee»; (eiet gratis verrekering tegen ongeluk ken» I 0.17J/|. Binnenland imnco oer post per. 3 meenden f 3.-. Afzonderlijke namraers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELKFOON INT ERG 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van —4 regel» l I' 05 met inbegrip van een bcwilsoummer. elke regel meer f0 25 Liefdadighelds-advertentih» voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentlèn ..KEIT1ES bit cooruitbetaling 5 regela 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatseD l.~ Rewllsnommer extra 005 Paleisrevolutie In 't Heils leger. Wie zal generaal Booth opvolgen? Gisteren kwam in het kleine Theemsstadje Sunbury de hoogo raad. van het Heilsleger bijeen, teneinde uit te maken, of bij gene raai Booth, die al sinds Mei 1928 ernstig ziek is, de leiding der organisatie zal blij ven berusten. Beélist de hooge raad in ne gatieven zin,, dan rijst vapzelfsprekend de vraag wie hem zal opvolgen. Algemeen wordt aangenomen, dat, er in verband met deze kwestie heftige meoningsverschillen zullen rijzen tuschen do aanhangers van de Londensche familie Bootb en de oppositie. Volgens de bepalingen, die bij het Leger des lleils gelden, moet elke generaal dade lijk na zijn ambtsaanvaarding een opvolger aanwijzen. De naam van dezen opvolger wordt 'in een verzegeld couvert gedepo neerd In een brandkast. De door generaal Bramwell Bootb aange wezen opvolger is naar alle waarschijnlijk heid zijn eigen vrouw, die zoodoende, wan rieer haar man heen gaat, automatisch de leiding over zal nemen. Hiertegen verzet zich evenwel met hand en tand de oppositie of hervormingspartij en wel om redenen van persoonlijken en zakelljken aard. Men wil, zoo wordt in hun verklaringen te kennen gegeven, niet het aanzijn geven aan een dynastle-Booth. Over het algemeen wil men het autocrati sche stelsel vervangen door een democra tisch systeem en, wat de aanwijzing vèn een opvolger betreft, ieder geval afzonder lijk nemen. Het enorme vermogen en de geweldige onroerende goederen van het Leger des Heils, die op tonnaastebjj 121) millioen gul den worden geschat, mogen, naar de oppo sltle van oordeel Is, niet langer overgelaten worden aan de controle van één individu of van één familie. Uit. dezen hoofde stuurt de hervormingspartij ook aan op een wijzi ging der bepalingen, die den in functie zijn- den géneraal een onbeperkt beschikkings recht verleenen over alle fondsen. Leidster der hervormingspartij is. naar wij ontleenén aan oen telegram der Europa Press, eveneens een lid der familie Booth: Eva Booth, die a,an het hoofd staat der Amerikaansche Heilsleger-reglmenten, dochter is van den stichter van het Leger des Heils en zuster van den tegenwoordigen generaal, wións opvolgster, naar "het schijnt, zij niet ongaarne zou worden. Haar rol geeft aan het geheele conflict een persoon: lijk. vrouwelijk karakter, In welingelichte L'oridensche krineón wordt beweerd, dat haar broeder haar cèns ernstig heeft belee- dlcd cn dat zfii'nu 'de gelegenheid te baat neemt om zich te wreken. Zii zelf bestrijdt dit met den meesten nadruk 'en verklaart, dat het haar alleen maar om de zaak gaat en niet om de persoon. Aan den anderen kant ontkent F.va Booth niet. dat haar Lon densche verwanten op gespannen voet met haar leven: de generaal en zijn vrouw, de toèkomstige leidster, hebben nadrukkelijk geweigerd de zuster en schoonzuster te ont vangen. e-n haar nicht Ratherina. die even eens als candidate voor den generaalèpost geldt, heeft- pas na lang aarzelen zich voor een onderhoud- bereid verklaard. De generaal zelf, die pas enkele dagén geleden over de vpor do deur staande sa menkomst van den Raad ingelicht werd. moet het plan hebben opgevat op het laat ste oogenblik zijn ziekbed te verlaten en naar Sunbury te komen. Zijn vrouw is al sinds Zaterdag verdwenen cn aangenomen kan worden, di 4 zij vandaag eveneens in Sunbury zal opduiken. Beidcö mogen weï- is-waar niet zelf in den hoogen rand ver schijnen, maar hun aanhangers hopen, dat hun aanwezigheid in hetzelfde gebouw een grooten invloed zal uitoefenen op de wan- kelmoedigen. Hoe velen van do vier en zes tig ..kardinalen'' er voor generaal Booth en zijn familie cn hoev'èel voor Eva Booth zün. is onmogelijk te zeggen. Het schijnt, dat de meeste overzeescke candidaten achter F-va .Booth èn de Amerikaansche delegatie die vQpr haar candidatutir opkomt, staan, terwijl de" Engelschen en de continentale vertegenwoordigers conservatiever, zijn en op de hpnd der thans aan 't bewind zijnde familie. Beslissingen- zijn er ondertussch^n giste ren nog niet genomen. De beraadslagingen zouden Woensdag worden voortgezet. DE KOLENCRISIS IN EUROPA. Een conferentie te Gecève. Gen.ève,. 8 Jan.. (H. N.) Vandaag is In een conferentie van de economische commissie van den Volkenbond en 11. des kundigen over do kolencrisis in Europa beraadslaagd. De conferentie stond onder voorzitterschap van den vroegeren Duit- schen staatssecretaris Trendelenburg, die vanmiddag een uitvoerig overzicht over den tegenwoordigen stand van de crisis gaf STORMEN IN NOORWEGEN. Acht slachtoffers. Oslo,-8 Jan.- (H. N.). Aan de Noordkust van Noorwegen woeden hevig stormen. Men vreest, dat een visschersboot mot een be manning vart zeven koppen is vergaan. Verder wordt nog een dokter vermist, die met een boot was uitgevaren om een patient te bezoeken. Uitgebreide voorzorgsmaat regelen. Berlijn, 8 Jan. (II.N.j. Volgens hier uit Buenos Aires.ontvangen berichten is het gebied, dat door de uitbarsting van den vulkaan Calbucó wórdt bedreigd, voor een rroot gedeelte door Duitsche emigranten bewoond. Reeds in 1893 heeft een uitbar sting van dezen vulkaan plaats gehad, waardoor destijds groove schade aangericht De vulkaan Osorus is nog niet begon nen - te werken, doch de kans daarvoor wordt zeer waarschijnlijk geacht en de noodige voorzorgsmaatregelen worden dan ook reeds getroffen. O.a. zijn allo booten gerequireerd or» het vee uit. het bedreigde gebied to redden. Het weideland wordt ••eeds door de lava en den gloeienden asch- i-egen verwoedt. In het aan den voet van den vulkaan gelegen meer sterven de visschen, omdat het gloeiende water uit Jen vulkaan naar dit meer afstroomt. D* bewoners van het bedreigde gebied ioeken -*en toevlucht in de" bêtgéh; naar het dtf' low vergiftigde gassen wordt bedreigd ook de lavastroom lêvért groot gevaar op Nauwkeurige- opgaven omtrent het aantel oersorten. die om het leven zijn gékomen. uitbreken -nog. aangezien door de anrdbe ■ine dc verbindingen onderbroken zijn Uueezssrjt. 90JltL.268 BOTSING TUSSCHEN AUTO EN MOTORFIETS. B e r 1 ij n 8 Jan. (V. D Maandagavond is op den weg Krkner Grünheide oen'auto in-botsing gekomen, met oen motorrijwiel met zijspan. Op :het motorrijwiel-zaten drie personen, die op den weg geslingerd wer den.'Alle drie werden ernstig gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het motor- i ij wiel wérd totaal vernield. IRUITFABRIEE TE WETTEREN IN DE LUCHT GEVLOGEN. Gent, 8 Jan. (H. N.) Vanmiddag is de >taat6kniitfabriek te Wetteren met een ont zaglijke knal In de lucht gevlogen. Hel rróote, geheel vrij liggende gebouw werd geheel verwoest. Personen zijn niet om. het leven gekomen. De materiééle schade is '.eer belangrijk. komst behandeld moeten Wordon, zoowel op het gebied van de binnen- als buitenland sche politiek. Hiertoe bohooren de defini- ve regeling van'het vraagstuk der schade vergoeding en dat der ink .-geallieerde schul den en, wat de blnncnlandsche politiek be treft, het vraagstuk der ontginning der na tuurlijke rijkdommen van Frankrijk on de koloniën. Polncaré zal verklaren, dat'de tijd gekomen is orn in de koloniën een omvang rijk werkprogramma ten uitvoer te bren gen, waarbij van de Duitsche leveranties in natura gebruik zal worden gemaakt. Sneltrein loopl door een ver: keerden wisselstand op een locomotief Parijs, 8 Jan. (H. N) Bij het station Jesan^on is een van Lyon komende snel rein op een rangeerende locomotief-geloo pen, dio door een verkoerden wisselstand op een ander spoor was gekomen De loco notief werd 200 meter achteruit geslagen terwijl de sneltrein 60 M. verder ontspoor ie. De locomotief on tender vielen van dén spoordijk,' die ter plaatse 7 tot è'M.' hoog :s. De stoker van de locomotief wilde ei- oor de botsing afspringen doch kwam zoo ngeiukktg terecht, dat zijn hoofd van zijn romp werd gescheiden De machinist werd 'icht gewond'. Hoewel ook de, drie eerste wagens van den trein ontspoorden, bokwa nen de reizigers geen letsel, daar de trein slechts-zeer matig bezet was. Benpost.be ambte liep verscheidene ernstige venvon lingen op. De sociaaldemocraat Fetnand Bouissbn als voorzitter herkozen Krachtige hulpverleening. óp een vergadering te Birmingham, waar 20 patroonsvereenigingen en 27 vak- vereenigingen vertegenwoordigd waren, is gisteren besloten op groots'cheepsclio wijze bij te dragen tot het plaatselijk 'fonds van den lord-mayor, dat weer een onderdeel vormt van het algemeen fonds te Londen. De fabrikanten zullen persoonlijk en als lid hunner patroonsvereeniging een bijdra ge storten en de vakvereènigingen zullen gedurende 12 weken een stuiver 'per lid per dag voor het goede doel bijeenbren gen. Aldus hoopt men binren drie maan den in het industriegebied van Warwick. Worcester en Staffordshire een som van 256 tot 300-900 pond voor de noodlijdenden In de mijnstreken te kunnen bijeen bren gen. Lóti d e n( 8 Jan. (V. D.) Ondanks het schijnbaar negatief karakter van het bul letin van gisteren neemt in de kringen vati het Buckingham paleis het optimisme niet betrekking tot den toestand van den ko ning tov. Na een goeden nacht was er gis termorgen geen verandering te melden en gisteravond konden de geneesheeren mei den, dat de koning een matigen dag hart en dot er opnieuw geen wijziging in den toestann was gekomen .Ofschoon het ge voél vnn hopeloosheid gisteren verder ver mïndérde, is het stadium van vertrouwen nog niet bereikt Het belangrijkste is voor het oogerblik, dat inplaata "van twee bul letins slechts één bulletin per dag zal wor den uitgegeven. Hedenmorgen werd van bevoegde zijde van het Buekinorham-paleis medegedeeld, dat de koning een goeden nacht heeft ge bad en zijn toestand dezelfde is gebleven. COOLIDGF'S OPVOLGER. Hoover voert besprekingen. New York, 8 Jan. (H. N.). Hoover heeft gisteren het grootste gedeelte van den dag doorgebracht met besprekingen met de par tijleiders. Naar het schijnt, zal ter behan deling van de „Farmer bill" een extrazitting van het congres worden bijeengeroepen, daar volgens-de verklaring van den leidér der-re- publikeinsche partij in den senaat er wei nig kans bestaat, dat tijdens' de-tegenwoor dige zitting vau het congres een wetsont werp, .dat allen zal bevredigen, tot 6tand zal komen. Ook over de samenstelling van het toekomstige kabinet heeft Hoover met de partijleiders beraadslaagd. DIEFSTAL OP GROOTE SCHAAL. De dader niet te ontdekken. Dresden, 8 Jan. (V. D.) Sinds eind December werd de ongeveer 40-jarige be diende Hans Berndt van den handelroad WeisSenberger te Dresden vermist en mee h6rn was een aantal kostbare sieraden ver dwenen. Vermist werden goüden horloges, waarvan één ter waarde van ongeveer 10Ó00 mark, met diamanten bezette [Aan chetknoópen, gouden tafelgerei en andere sieraden. Hetgéstolene is meer dan dertig duizend niark waard. Tot nu toe is van den bediende niets meer vernomen, terwijl even min de gestolen voorwerpen kónden wor den opgespoord. BÖUISSQN. ParijB, 8 Jan. "(H. N.I Do nieuwe zitting van het Fransohe parlement is vandaag met het gebruikelijke ceremonieel geopend. Vol gens bet reglement van orde moet in de eerste plaats de" voorzitter van de Kamer worden gekozen. Als zoodanig werd zonder tegencandidaat de vroegere voorzitter, de so- ia al-democraat. F-emand Bouisson herko zen Te voren hield het oudste lid in jaren een toespraak, waar in hij op de noodza kelijkheid der hand having van de natio nale eenheid wees, vooral met het oog op de bu i tenia nd- sche politiek, nu de oplossing der vraag stukken tot liquida tic van den oorlog binnen kort aan de orde zal worden ge steld. De oplossing welke hierbij zal worden verkregen, zal voor langen tijd beslissend zijn voor de geschiedenis van Frankrijk. De FraDsche onderhandelaars zullen de Fraosche belangen zoodanig ver dedigen als noodig zal zijn, doch naar mate een meer gesloten front in Frankrijk achter hen stoot, zal hun gezag des te grooter zijn cn zullen zij zich des te grooter gehoor kun nen verschaffen en Frankrijks eischen cn rechten doen eerbiedigen. Tenslotte waar schuwde hij tegen overijlde hervormingen in het parlementaire stelsel. Parijs, 8 Jan. (H. N.) Do Kamer is, na dat de acht secretarissen verkozen waren, lot Donderdagmiddag verdaagd. Don zal de agenda worden vastgesteld. De radicaal so cialistische fractie heeft een motie aange nomen, welke naar aanleiding van de alge- meene politiek der regeering zal worden in gediend en aldus luidt" „De Kamer is beslo ten slechts een regeering te steunen, die op grond van haar samenstelling en van haar program in staat is de eenheid der republiek te verwezenlijken. Zij wijst iedere verdere toevoeging af en gaat over tot de orde van! den dag.'' Voorts is besloten tegen een mo- j tie van vertrouwen in de regeer ing te stem man. Besloten is bij deze stemming dwang voor de fractie toe te passen. Desalniettemin kan verwacht worden, dat Polncaré toch een meerderheid van 50 stemmen zal ver krijgen. De vraag is echter of Polncaré daarmede tevreden zal zijn, aangezien alge meen de indruk bestaat, dat de minister president juist aan de steun der radicaal socialisten waarde hecht GROOTE FABRIEKSBRAND BIJ KEULEN. Gisteravond even na 7 uur is brand uit gebroken in het administratiegebouw van de KlócknerfabiiekAn bij Trotadorf De brand ontstond op de bovenverdieping on breidde zich spoedig over de geheele lengte van het groote gebouw uit Op zolder was het archief geborgen, zoodat do vlammen rijkelijk voedsel vonden in den grooten voorraad papier. De kantoorboeken en vóór naamste-dossiers konden echter in veilig heid worden gebracht Ofschoon de brand weer van de fabriek en andere naburige brandweerposten drie uur lang met tien stralen water gaven, brandde de geheele zolderverdieping, alsmede het archief, ge heel uit. Het lukte de brandweer te voor komen, dat het vuur zich mededeelde aan de omringende gebouwen en een grooten gashouder. DE CRISIS IN ZUID-SLAVlE. De wording der dictatuur. 'Belgrado,- 8 Jan. (V. D.) In goed in -elichte kringen verluidt, dat dp onver wachte ommekeer in de regeering van Zuid Mavié bijna alle betrokken partijen heeft verrast. Nog Vrijdagavond j.l. was men overtuigd, dat Matsjek's pogingen schip breuk hadden geleden; eerst Zaterdagmid dag vernam men. dat de koning Mats jak opnieuw in audiëntie ontvangen had en hem bij die gelegenheid had gevraagd, of hij ermede accoord ging. dat generaal Ziw VowitsJ met de vorming van een kabinet -ou worden belast Matsjek heeft deze raag ronduit bevestigend beantwoord. Verder schrijft nicn in gezaghebbende Politieke kringen het nieuwe parlements 'oozo bewind een levensduur van ongeveer 'wee Jaren toe. DUTTSCHLANDS WERKLOOZEN. Zware belasting der Duitsche financiers. De Duitsche financiën zullen volgens het Berl. Tageblatt door de nieuwe sterke stij ging van het aantal werkloozen zwaar wor den belast. De toeneming is yeel grooter dan de afgeloopen jaren, een duidelijk bewijs, aldus hot blad, dat in tegenspraak met de optimistische opvattingen van Parker Gil bert de terugslag van de conjunctuur op de arbeidsmarkt steeds duidelijker woédt. Het juiste aantal werkloozen op 1 Jan. is nog-niet bekend, maar wordt op 1.6 millioen geraamd; waarbij nog diegenen komen, wier werktijd verkort is. Tegen een zoo sterke toeneming is het rijksbureau voor de werk- loozenverzekering niet opgewassen en het rijk zal dus moeten bijspringen met een voorschot, dat tót aan het eipde van den winter volgens het blad op 70 millioen kan worden geraamd. BOOT OMGESLAGEN OP DEN INDUS. 19 ven 24 opvarenden gered. Londen, 8 Jan. (V.D) Naar uit Karaf- schJ wordt gemeld, is op den Indus een boot, waarin zich 24 arbeiders bevonden, omge slagen. Slechts 19 hunner konden worden gered. Óp het bericht, dat hAar drio zoons veróngelukt waren, kreeg een oude vrouw een beroerte. Mlilllill! HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 790 2 te Danzig- Laagste barometerstand783.9 te s.g Ingö. Verwachting tot den avond van wM 10 Januari: Zwakke O tot Z. O. wind. neve lig tot licht bewolkt, droog.'weer matigé tot lichte vorst. DE STRENGE KOUDE IN POLEN. 'Warschau, .8 Jan. (V. D De. strebgo koude heeft in Polen groote moeilijkheden veroorzaakt; zoo is. do, levcnsmiddelcntoe- voer van Warschau erpstig ge$treipd. De. treinen kome.n allerwege met veel vertra ging aan. F.r zün 83.000 arbeiders bezig do rails van sneeuw te bevrijden. KOUDEGOLF IN AMERIKA. 20 slachtoffers. N e w-Y o r k, 8 Ja.n (V. D.) Op het óögen- Mik heersebt in de Voreonig.de Staten, een hevige koude. In den staat Minnesota zijn 20 personen aan dejsé koude golf, die zich in Oostelijke richting .beweegt, ten offe^geval len De scheepvaart heeft met'talrijke sto ringen en vertmging.tc kampen, zoo ia b.v. de „Mauritania",24 uur.over tijd. HET AUTO-ONGELUK BIJ COMBL^IN. Zeven lijken opgehaald. Tot dusver zijn de lijken van zeven •nziftenden van den no.blj' Gomblain in'de Oürthe gereden vrachtauto opgehaald.1 JIEUWE VERKIEZINGEN IN ENGELAND. In den a.s. Zomer. London. 8 J a. n. (V. D.) Volgens de Daily Mail zal do Rngèlsche regoerjng in Mei of'Juni, nadat de'meest 'urgente kwes ties zullen zijn afgedaan, het parlement ontbinden en nleu\ve verkiezingen uit- schrijven. Verhooging van de productie op zoo breed mogelijken grondslag B e r 1 ij n, 8 Jan. (H.' N.h' De Pruisische minister van landbouw Dr. fiteiger heeft vandaag bij de behandeling vart de begroe ting van landbouw dóór de hoofdcommissie van den Pruisiachon landdag gesproken over de maatregelen ten gunste van den landbouw De minister noenidé él6 de meeöt. urgente maat regelen voor den landbouw do volgende punten verhooging van de land bouwproductie op zoo broed mogélflken grondslag. Daartoe ia een goed geordend creditwezen voor den landbouw noodzake lijk. Hat productenproces mag niet worden gestoord dóór nadeelige handëlaverdragon: Onk moet de binnenlandsche veeteelt be schermd worden tegen het binnendringen van besmettelijke ziekten. Verdér moeten de lasten van den landbouw wordon vermin derd en ten slotte is het noodig, dat" de *d- zet der landbouwproductie zoo krachtig mó gelijk bevorderd worde De minister ver- weeö overigens haar het memorandum dat het ministerie dezer'dagen hééft doen ver schijnen, waarin er met nadruk op gewezen wordt, dat voor de bevordering- van. .den landbouw goed landbouwonderwijs, eeti éér ste voorwaarde 19. De vlucht van de Question Mark. New York8 Tan. (V. D.) Do Oueetion Mark heeft 'óp zijn recordvlucht bijna twaalfduizend mijl afgëlepd. Het vliegtuig heeft op .een gemiddelde hoogte van 3 tol ■1000 voet gevlogen In totaal kreeg het vliegtuig vijfduizend gallon benzine, twee honderd gallon olie en tweeduizend pond eten en andore waren. De vliegerij speet- den, wanneer zij niet de wacht hadden of aan het stuur zaten, kaart Tenslotte had da Question Mark nog vijftig gallons ben zine. doch moest deze lalén wegloopen, toon de stuurboord motor stopte. Toen ie landing had pln'ata-gehad, stónd dézen vo ter geheel stil. De middelste motor maak-- ts nog dertienhonderd omwentelingen. Rij de landing begon ook' de bakboord motor het op te geven. De vliegers waren in zeer goeden toestand. Zij léden evenwel aan een zekere doofheid.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1