Eleclrische Gas- en Petroleumkachels. DÉ EEMIANDER DIPEfJEUe UTOEVEC: J.VALKHOff Vrijdag 11 Januari 1929 27e Jaargang Ko. 163 SU.TcNLANDSGH OVERZICHT EEN STAD IN GELDNOOD DES KONINGS STAATSGREEP Herroepen ontbindings- besluit PAUL MAILLEFER Opmerkelijke parlemen taire figuur Kaarden, Kachels en Fornuizen. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Langegraeht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseer ingen Spaar-deposito's rente 4 HITTEGOLF IN AUSTRALIË Heldhaftige redding MEXICAANSCH MINIS TER GEDOOD RUZIE TUSSCHEN VAK- VEREENIGINGS LEDEN DE OPSTAND IN AFGHANISTAN DE DUITSCHE SPOORWEGEN FOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS voor Ae*r*foort f 2.10. per maand f 0.75. per weele 'roet gr at te verzekering tegen ongelukken* f 0.17V* Bi&neolaod tranco per post per 3 maanden f3»-. Aizonderltjke oom teers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TERG 511 PRIJS DER ADVERTENTIEN van-I —4 regels i I 04 «net totjrtp van een oeua|snurome>. elke regel meer 10 25 Liefdadigheids-advettentlgp vooi de helft, .van den prijs. - Kleine Advertentie ..KEITIES bli vooruitbetaling «—4 regels 50 cent elke regel meer 10 cenL driemaal pluatüen I.— Bewijsnummer eitra 0 0$ Dreigende crisis In Frankrijk, v De radicalen legon het kabi- uet-Polncaró. De radicaal eocialistischo Kamergroep in Frankrijk heeft een belangrijke beslissing genomen zij heeft besloten tegen 't kabi-, net Poincaré te stemmen. Dit ziet er voor de regeering niet al te gunstig uit, omdat de grootste en invloedrijkste Kamerfractie thans den strijd tegen het huidige bewind openlijker dan ooit heeft aangebonden. Het tegenwoordige kabinet-Poincaró be staat nog maar een paar maanden zooals men zich herinnert, 2ijn daarin geen radi calen opgenomen Poincaré heeft indertijd wel een beroep op hen gedaan, maar oen weigerend antwoord ontvangen. Aanvan kelijk namen de radicaal-socialisten een afwachtende houding aan, doch dit onzij digheidsstandpunt hebben zij thans volko toen verlaten do radicaal socialisten heb ben Dinsdag don oorlog verklaard. Dit ge schiedde or> een drukbezochte pnrtijverga- doring, waarbij het de aandacht trok, dat zelfs de gematigde fractieleden, die bij vroegere gelegenheden gewoon waren hot voor den minister president op te nemen, zich ditmaal aansloten hij de overwegondo meerderheid der radicaal socialistische Ka mergroep. Door geen enkel lid werd het kabinet in bescherming genomen. Over het algemeen neernt men aan, dat dit een uit vloeisei Is van de omstandigheid, dat de radicaal socialistische fractie, waarin an dors dikwijls onecnigheid heerscht, als ge heel zich gekwetst voelt, wijl de regeering in het geheel niet optreedt tegen de recht sche pertijen, die momenteel een zeer le vendige campagne voeren tegen hot parle ment en het parlementaire stelsel. De ra dicaal socfalistcn hebben vastgesteld de Pa rij sch e correspondent der Fr. Ztg. wees er Woensdag nog op dat de partijen, die in het land bij voortduring het aanzien van het parlement próbeeren te schaden, In de regeering vertegenwoordigend zijn en dat deze de pers, die op haar hand is, toe gestaan heeft dergelijke aanvallen op het parlement to publiceeren. Ondertusschen laten de radicaal-socialisten uitkomen, dat het door hen genomen besluit niet gericht is tegen Poincaré zelf, maar tegen het ka binet, waarvan h!J do leider is en waarvan één der leden, de minister van blnnen- landsch» zaken Tardieu, vooral wegens zijn reactionaire staatkunde zich bij de oppo sitie gehaat heeft, gemankt. Eon vermakelijke' geschiedkundige bizon- defhéid mag niet onvermeld blijven de motie. die de radicaal-sociolistlscho Kamer fractie Dinsdag na afloop der discussies ih do Kamer wil indienen, is in precies de zelfde bewoordingen opgesteld nis de mo tie, die in Juni JOH uitliep op den val van het kabinet Ribot, dnt, welgesteld, twee da gen aan bet bewind is geweest. Dit kabi net werd na de verkiezingen van 1914, waarbij links de overwinning behaalde, on danks het protest der links zich oriontee- rende partijen, gevormd, maar kon zich niet handhaven tegen de oppositie, die één lijn trok. Overigens is de toestand nu wel ietwat anders, daar men in de tegenwoor dige Komer nauwelijks rekenen kan op een werkelijke meerderheid van links. In elk geval koesteren de radicaal-socialisten de hoop, dat do regeering bij de stemming over de motie van vertrouwen zoo'n onbe- teeVoneride meerderheid krijgt, dat zij niet langer aan 't bewind kan of wil blijven. Tot dusver is n niet bekend, hoo Poin caré zal reageeron, wanneer hij geen ferm aantaal stemmen op z'ch wéefc te vereoni- gen. Er heeft al verluid, dat hij zal heen gaan. wanneer hij niet bijna heel de'natie achter zich heeft, doch het kan ook gebeu ren, dat hij aanblijft ondanks de vijand schap eener krachtige oppositie, temeer daar belangrijke vraagstukken op een op lossing wachtenmen derke slechts aan de regeling van Duitschlands herstelschuld Zij verkoopt haar openbare gebouwen. Het stadje Stèyr ln Ópper-Oostenrijk, een Manstrilk industriecentrum en tevens een middelpunt van het vreemdelingenverkeer, verkeert sinds eenilmen tijd in ernstige flnancieele moeilijkheden. De voornaam ste inkomsten der uemeente bestonden uit de beiastingpennireen enz. van de wanen fabriek, die hear oorsnronkelllk bedrijf echter na den oorioa heeft moeien staken en Ihens een bescheiden machinetahriekje is r>« eemeente heeft op het oogenblik een schuld van 314 milliocn schilling, wat neer komt op 180 per hoofd. Alle pogineen, om «leun.te krijgen ven de bonds of de pro vinciale receerlnc. ziin mislukt. Oe^ ge meente moet per laar meer dan 250 000 schilling rente betalen. Het gemeentebe stuur heeft nu besldten^ een aantal ge mSentepebouwen. w.o. een kazerne, een HBS. en een ambachtsschool, aan den meestbiedende te verknopen. Voorts besloot m-n met eonparige stemmen alle gemeen telljke belastingen zeer aanzienlijk te ver boogen. WINTER IN GRIEKENLAND. Telle koude. Parijs. 10 Januari (V.D) Naar uit Athe ne wordt gemeld, heerscht in geheel Grie kenland een buitengewoon strenge koude, .vooral ln Macedonië valt veel sneeuw. De positie der politieke partijen. Naar verluidt, willen Spaho, onder den naam van Zuid-Slavische volkspartij, en Korosetaj een nieuwe partij stichten, maar men verwacht, dat deze pogingen niet veel succes zullen hebben, omdat, onder de wet tot bescherming van den staat, nieuwe par tijen alleen met toestemming van hooger- hnrid opgericht kunnen worden. Wanneer de op te richten partij na verloop van één maand geen toestemming gekregen heeft, staat dit gelijk met oen afwijzende be schikking. De districtsgouverneur van Subotica (Maria Theresiopel) hééft den voorzitter van de Hongaarsche partij doen weten, dat zij overeenkomstig de nieuwe wet moest worden ontbonden. De voorzitter teekende hiertegen verzet aan cu verklaarde ^en dergelijke interpretatie van de nieuwe wet voor foutief. Zijn opvatting is bevestigd na ruggespraak met Belgrado De gód verbeur heeft het ontbindingabeslult herroepen. TREINRAMP IN CHINA. Bijna zestig dcoden en ge wonden. Peking, 10 Dcc. (V. D.) Op hét station Soeko op den spoorweg Poking—Kalgan kwamen twc-e personentreinen met elkaar in botsing. Do locomotieven on do eerste •vagens van belde treinen werden in elkaar gedrukt. Er.moeten 17 dooden en 38 ge wonden zijn. AM ER IK A'S GRIEPEPIDEMIE. Dafzenden slachtoffers. Washington, 10 Januari (V. D.). !n do tiende >vóek van de griop-epjdomie heeft dc influon2ozlcjv nog uitgelid tot de Midden-Westelijke. Atlantische en Noord Oostelijke staten. Volgens de berich ten uit-39 steden bedroeg het aantal sterf gevallen tengevolge van do griep dé 11 tegen 1273 sterfgevallen in de voorafgaan- do week. Persona ingrata bij de Zwitser: sersche Socialisten. Uit Geneve wordt d.d. 9 Jan. aan de N. R. CL gemeld Te Lausanne is vandaag na een korte on jestldhéid op 66-j:arigen leeftijd overleden een der bekendste politieke personen van Zwitserland, n.l. bet Kamerlid Paul Maille zer, oud-voorzitter van do Tweede Kamer en gewezen burgemeester van Lausanne. Maillefer, die de leider der Fransch-Zwit- Jérschê vrijzinnigen was, heeft tweemaal Je aïgemeene aandacht in do politiek tot zlcli getrokken. In 1919 was hij bij de ver- 'tiezing vóór een nieuw lid der Zwitsersche regeering de officieelo candidaat van alle burgerlijke partijen, doch zijn al te scherpe •»nti-Duitsche uitingen tijdens den wereld oorlog waren de oorzaak ervan, dat tal van DuUach-Zwitsersché kamerleden ondanks le officieels candidaatstelling van Mallle- 'er hun stem niet op hem wilden uitbren gen. zoodat het na. tal van stemmingen on mogelijk bleek de Volstrekte meerderheid voor Maillefer te verkrijgen. Zijn partijge noot Cbuard, eveneens uit het kanton Waadtlend, werd tenslotte gekozen. Het was een eenig feit, uit de Zwitsersche politieke reschiedenie, dat een officieels candidaat der burgerlijke partijen bli een geheime stemming niet de meerderheid kon bëhalen. Ondanks dit zeer onaangename on krenken de parlementaire échec van 1919 is Maille fer voortgegaan zijn Kamerarbeid ru6tig te verrichten op de gewone wjjze, hetgeen hem veel sympathieën heeft bezorgd. Hij kreeg lan ook ln 1926 een eervolle rehabilitatie door de Tweede Kamer, toen deze hem tot haar voorzitter koos en daardoor de verkie zing van den onder-voorzitter, den beken- 'en revolutionairensocialist Grimm, tot voorzitter verhinderde. Maillefer bewees toen het land een grooten diehst door zich voor het voorzitterschap beschikbaar te itellen en daardoor natuurlijk'voor zljrt heele verdere parlementaire loopbaan een ^ersoba ingrata bij de socialisten te wórden. Ilj heeft zïln voorzitterschap der Kaïher •chter zoo uitstekend vervuld, d^t hXJ waar- •chljniljk dit jaar als opvolger van Chuard ot minister van binnenlandsche zaken zou •Ijii gekozon, indien hij niet gemeend had ^p grond van zijn reeds betrekkelijk hooger «eftljd zich niet beschikbaar te kunnen •.tellen. F-en der meest opmerkelijke -figuren ui« iet Zwitsersche parlement Is !n ieder geval net den overleden Paul Maillefer heenga gaan. P.Nierop <JLVC£XU. QOJht.268 voot Amersfoort en Oms. reken Directie: A. H. MARTENS. Hevige boschbranden richten schade aan. Eon verzengende hittegolf, die gisteren de temperatuur te Sydney deed stijgen tot' 108 graden, had verscheidene boschbranden in Ié voorsteden^ tot gévolg. .Ecu tiental hui- :.un werdon..,verwoedt. F.cn dulzond stuks Mulmvee en een paar'stuks groot vee kwa men om. Aan de wijngaarden en oogsten werd schado berokkend. Een hevige brand woedde ln het militair gebied te Liverpool, in Nieuw Zuid-Woles. De troepen bestreden dag en nacht onver moeid de vlammen, die door een krachti- gen wind werden aangewakkerd cn.het vroegere' Dultsch'a gevangenenkamp omsin gelden, waar ile gezinnen van soldaten werden verrast' Een afdeellng cavalerie reed in galop door de vla men en bracht twee vrouwen nn vier kinderen ongedeerd te voorschijn. Zes cavaleristen kregen brandwondenaan de armen doordat bun uniformen in brand vlogen Verscheidene groote branden woeden meer landwaarts ln, waar het terrein bui tengewoon droog is. Twee personen vonden •Jen dood tengevolge van een zonnesteek. BRITSCH-INDISCHE SOLDATEN IN ARMOEDE. Setooging te Lahore. Drieduizend-Britsch-Indische oud-soldaten zijn hier Woensdagavond te Lahore aange komen om htm armoede te demonstreeen, die zij toeschrijven aan het gebrek aan werk'en het niet verdeelen vau bouwland. De'politie verhinderde, dat de betoogers zich naar de Tegeeringsgebouwen begaven, waarop de oud-soldateh dreigden in hon gerstaking té zzullen gaan. DE DUITSCHE ARBEIDSCONFLICTEN. Arbitrale uitspraak. Halle.'D Jun. (V.D.) Hedenavond is de arbitrale uitspraak voor de Middel-Duit- «cfae metaalindustrie gevallen. Zij behelst een loonsvÊfhooging van 2 Pfennig per uur. De bodonkingstermijn loopt 10 Jan. a-s. af. Ook twee zijner aanhangers vermoord. De Meviceansche minister van landbouw, die candidaat was gesteld voor de functie van gouverneur van den staat Hidalgo. Is bif een botsing met politieke tegenstanders» gedood. Ook twee van zijn aanhangers kwa men daarbij om het leven. IJSVORMING OP DE ELBE. De IJsbrekers er niet legen- opgewassen. Hamburg, 10 Jan. fH.N.). Uit Lauert- bürg wordt gemeld, dat het Ijs op de Elbe fch bij Honsdorf heeft vastgezet. Er is een opstuwing van het water merkbaar, dat Woensdagmorgen 88 C-M. was gestegen. D* isbrékers. die uitgezonden waren, konden niét meer tot Hamburg komen en hebben »f?ti toevlucht in de haven van LaüenbuKZ. gezocht. SCHIP IN NOOD. De reddingboot van Eastbourne is giste ren don geheelon dag en nacht op zee ge weest om don motorlogger Britannia te zoeken, die in den mist in nood is geraakt en om hulp gevraagd had De reddingboot heeft het schip echter niet kunnen vinden. AARDSCHOKKEN EN TEMPERATUURS- DAL1NG IN ITALIË. j Rome, 9 Jan. (V.D). In de omgeving van Sione zijn sedert eenige dagen aard schokken gevoeld. De temperatuur in go- heel Italiö is zeer gedaald. ERNSTIGE MISHANDELINO. Dortmund, 10 Jan. (H.N.). Maandag avond is te Selra-Beifang een 50-jarige mijnwerker, die bij zijn aldaar wonenden zoon op bezoek was, door vior onbekenden overvallen en tegen don grond geslagen. Zijn zoon, dio in zijn gezelschap was, nam ie vlucht. Ook oen dienstmeisje werd ge .veld aangedaan, terwijl zij bovendien ern dig mishandeld werd. De mijnwerker ls lan volgenden dag in het ziekenhuis over eden zonder meer tot het bewustzijn te zijn rakomen. Do daders zijn opgespoord en naar het huis van bewaring overgebracht. Iet zijn vier mijnwerkers, van wie er enka a reeds vroeger wegens mishandeling ver mrdoeld zijn. AMERIKA'S NIEUWE BEWIND. Hoover neemt Mellon ovor. Londen, 10 Jan. (V. D.) De nieuwe pre ildent van do Vereenigde Staten Hoover had gisteren een langdurig onderhoud met den kanselier voor de schatkist Mellon, waarbij lussohen hen volledige overeenstemming werd bereikt over de toekomstige positie van Mellon ln de regeering van Hoover. MELLON In welingelichte kringen te Washington gelooft men, dat Hoover Mellon uitgenoo- digd heeft zijn functie te blijven vervullen en dat Mellon hierin hoeft toegestemd. Eert fatale worp. De Duitsche verkeersbond had te Ber lijn met den- bond van metaalarbeiders en den bond van stokers en machinisten een vergadering belegd in het lokaal der vak- vereenjgingen, om oen bespreking te heb ben over het voorstel van het nieuwe ar beidscontract, dat dezer dagen aan de di i'actie van den Inch (spoorweg zal worden overhandigd Het communistische gemeen tpraadslid Deter, leider der jongste sta king bij den luehtspoorueg die kort gele den met vijf andere arbeiders van da „Hochbahn" uit de vakvereeniging geslo ten was, varschoen in de vergadering met vele aanhangers; dezen trachtten de uitge- slotcnen weer als lid te laten opnemen. Men wierp oa. den leider der vergadering. Koch. voor de voeten, dat hij niet bekwaam was om^da arbeiders ta vertegenwoordigen. Koch sloot de zitting, toen plotseling een aantal partijgangers van Detei rn hem los stormden en met bierglazen nna» L«m gooiden. Eé.n der glazen trof Koel» zoo on gelukkig aan den linkerslaap, dat hij be wusteloos in elkaar zonk. De daders sloe gen op de vlucht en konden niet gevat wordon. EEN BELANGRIJKE AMERIKAANSCHE GIFT. Het Bockefellerfonds te New-York beeft aan het physlsch chemisch laboratorium van de universiteit te Upsala vijftigduizend dollar geschonken. Directeur van het la- boifttorium is de Nobelprijswinnaar prof. Sveldberg. SLACHTOFFER VAK GASVERGIFTIGING. F.en invalide uit Krefeld die dakloos Was. had zich in den kelder van een huis te slapen gelegd Daar de gasleiding, die door den kelder loopt, lek was, kroeg de inva lide .een gasvergiftiging on werd 's och tends dood gevonden, HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 784.8 Lerwick; Laagste barometerstand: 747.7 Vardö. Verwachting tot don avond van 12 Januari. Matige tot zwakke N. O.'tot Z. O. wind nevelig tot licht of half be- woikt, droog weer, matige tot lichte vorst VALSCHE BESCHULDIGINGEN. Amerikaenscho senatoren belas* terd. Do senaatscommissie tot onderzoek van ae documenten^ waaruit meest blijken dat de Amorikaaosche-scnatoren Borob en Nor- ris elk 100.000 dollar aan eteekponnin'gon uit Husland hadden ontvangon, heeft verklaard, «lat deze documenten vaisch waren. DOOR DE MARSEPEIN VERRADEN. De politie te Kopenhagen heeft op ceu mèrkwoardige manier oen bekentenis losge- gekregen van den leider eener grobte die- venorganisatle, aldus de Tel. Toen do dief onlangs in een pastorie in een provlheie- olaats inbrak, zng hij een stuk marsepein -iggen cn hij kon de. verleiding niet weerstaan er oen flink stuk af te bijten. Daardoor kwam in het overblijvende stuk marsepein de afdruk van 'smans gebit to staan, waaraan twee tanden ontbraken. Toen do politie dezen afdruk vergeleek met het gebit van den dief, hlpek dat er over eenstemming bestond. Door deze ontdek king was de dief zoo verbaasd, dot hij een ylock niet kon onderdrukken en 'zljh be wondering uitsprak voor do buitengewone handigheid der politie. Russische vliegers gedood. Maandag is een Afghaansch vlieertutg brandend omland gestort. Do piloot, een Rus, werd gedood en de waarnemer, even eens een Rus. werd gewond. Een andere Russische piloot, die onlangs gewond werd bij een bombardement van de rebellen, is aan zijn verwondingen bezweken. VATZCAAN EN QUIRINAAL. Regeling de; Romeinsche kwestie. L.onden, 10 Januari (V. D.). De Ro meinsche correspondent van do Daily News meent te weten, dat do paus tegenover het geheime cousislorie der kardlnalcD de hoop op een spoedige overeenkomst mot de ItallnanRChn regeering heeft uit>-«»spro- kon. Do overeenkomst zal na de ratifi catie door het Itnlinnnscho parlement den. volkenbond der registratie worden voor gelegd en daardoor een internationaal ka- raktor gaan dragen. Italië zal na het flui ten van de overeenkomst een ambassa deur bij het Valicann benoemen cn ook het Vatloaan 2al zich bij do .regeering te Rome laten vertegenwoordigen. LÜNDBORG TE ROME. Do iedder van Nobllle voor de commissie van ondorzoek. Kapitein Lundborg, do redder van gene raal Nobile, werd Dinsdag bij zijn aan komst te Ronie aan het station, naar men do N. R. C. meldt, door het publiek herkend en hartelijk toeegejuicht De auto van het Zweedsche gezantschap, waarmede hij naar het hotel word gebracht» kon zich slechts met moeite een weg door de menigte banen. Lundhorg weigerde de vertegenwoordigers van de perft to woord te staan. Gisteren zou hij voor de commis sie van onderzoek verschljneh orn daarna. terstond de terugreis te aanvaarden. Sprekende kostt7:*cijfe73. De Duitsche minister voor verat*»rewe- zen heeft Dinsdag de raming van d« kostoti der rijksspoorwegen in'1929 openbf \r ge maakt.. Het gezamenlijk personeel edraagt 707.000 man en wel 300 000 ambtenaren en iOÖÖOO arbeiders; loonón en pensioenen zuW len 2952.7 millioen kosten F.r is '5J4 'dui zend man personeel meer dan fn 1928, die te znmah 50 miiliocm mark zullen verdle* nen. De spoorwegen hebben 13 millioen ton «teenkool noodig, die 3"0 millioen mark zullen kosten De konten ven weg en wer ken zullen 283.3millioen mark bedragen; hierin zijn 175 000 ton llzer voor nieuw© fails en 5.9 millioen ton hout voor dwnrg- liffgers begrepen Onderhoud van weg werken, herstel van locomotieven onz. zal evenéens 150 - millioen mark. eisehenr j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1