DÉ EEMIANDED Verhuring van Lips safe-loketten Electrische Gas- en Petroleumkachels. WILLEM GROENHUIZEN Ma son de Jager Zn., DIRECTE.UR-UHGEVEQ: J.VALKHOff Vrijdag 18 Januari 1929 27e Jaargang No. 169 BUJ£NLANDSCH OVERZICHT AMAN OELLAH'S VAL Het konioklijke leger deserteert DE TREINRAMP IN ROEMENIE Dronken treinpersoneel? N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-depositu's rente 4 Haarden, Kachels en Fornuizen. l8j.IIJtJ.l-1 JUWELIER GSDIPL. HORLOGEMAKER HET KELLOGG-PACT Coolidgé teekent DE DICTATUUR IN ZUID-SLAVIE Hij rekent erop te slagen INAYAT OELLAH IS AFGETREDEN AMNESTIE IN BELGIE Drie koningen in één week tijds DE SNEEUWSTORMEN Veerkeersstoornissen in Dalmatië ROOVERSBENDE TE SJANGHAI GEPAKT ABONNEMENTSPRIJS 5 raaaodeo voor Amersfoort f2,10. per maand 0.75. ptr week (rnet gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.l7l/t» Binnenland franco per pest per 3 maanden f 3.-. Afzocdeilijke nnmmers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f I 05 mer inbegrip van een bewtlsaumraef, elke regel meer f0 25 Liefdadlgheids-advertenttCn voo» de helft van den prijs. Kleine Adverteotiën „KEITIES' bi) vxjoruitbetaltng 5 regels 50 cent elke regel meer J0 cent, driemaal plaatsen f I.— Beaifsanrnmer extra *005 Hot pact tot uitbanning van 7 den oorlog.— Ratificatie door dén Amerikaanschen Senaat. Zooals men zich herinnert, is óp 27 Augustus 1928-to Parijs het vredespact tot uitbanning van den oorlog, in hoofdzaak het werk van Kellogg, Amerika's minister van buitenlandsche zaken, door een groot aantal staten onderteekend. Ratificaties bleven tot dusver achterwege de verschil lende staten, d!6: de. kat uit den boom ke ken, wachtten blijkbaar op Amerika's voor beeld. De Verecnigde Staten'hebben dit thans op een zeer welsprekende wijze gegeven de senaat der' machtige re publiek aan geme zijcje van den Atlan- tischen Oceaan,'beeft namelijk niet vrijwel ajgerneene stemmen (SS tegen 1) het pact geratificeerd. Dit is niet in de laatste plaat6 te danken aan de activiteit, welke Borah, de Amerikaansche senator, bij wion het presidium der commissie van buitenland sche zaken berust, voortdurend heeft ont plooid. Met heeft anders heel wat voeten in de aarde gehad,' voordat het zoover kwam, daar zich aanhoudend een 6terke oppositie liet gelden. Niet weinigen in Amerika toch meenden, dat het volstrekt noodig was in Vpact verschillende voor behouden te belichamen, doch, aangezion de beteekenis van 't verdrag, dat den oor log als werktuig der landspolitiëk wilde uitschakelen, daardoor aanmerkelijk zöü verminderen, hebben Borab cn de zijnen alles in het werk gesteld om de oppositie ertoe te bewegen haar verzet te laten varen. Dit is tenslotte ook geluktdo oppositie verlangde aanvankelijk, dat een inter pretatieve resolutie zou worden aanvaard, maar tenslotte hoeft zij er genoegen mee genomen, dat slechts het verslag werd voor gelezen der door Borah voorgezeten com missie, waarin wordt uiteengezet, dat Ame rika's recht op zelfverdediging onaangetast blijft en dat de Monroe leer ook in den vervolge de basis zal zijn van de staatkun de der Verecnigde Staten. Het origiheele verdrag is dus dcor den Amerikaanschen senaat zonder voorbehouden en toevoegin gen aanvaard. Overigens behoeft het niet te bevreemden, dat. verscheidene Amerika nen een beetje huiverachtig war.cn het pact in don tegenwoorcligen vorm aan ie, nemen, daar Engeland o.a, zich nadrukkelijk het recht heeft voorbehouden qjy to treden .in die gebieden, waai* het invloed heeft, wan neer GrootÖrltanpiö's yitale belangen zulks vereischon. Ook andere staten kwa men met verwante réservés voor den dag Ondertussphéh kan niet ontkeqd worden, dat de zedelijke beteekenis, van de houding, door den Amerikaanschen senaat aangeno men, a! is bet pact nu nog geen absolute waarborg, dat de onderteekenendo mogend heden nooit weer oorlog zullen voeren, ver re van gering is. Bovendien is. er nu een heel groot schaap over den dam en de an dere staten zullen nu-wel spoedig volgen voor de wereld is. het slechts te hopen, dat onder de vachten geen wolven schuilen. Het zal binnen afzienbaren tijd dan ook wel ratificaties regenen, zeer tot genoegen natuurlijk van Coolidgé, dié, als hij binnen kort ambteloos burger is geworden en zijn functie overdraagt aan Iïoover, zich geluk kig mag prijzen, dat tijdens zijn bewind het verdrag ten gunste, van den vrede, vrucht van Amerikaanscb -initiatief, tot stand is gekomen. Wanneer Frankrijk, Engeland, Duitschland, Italië, .België, Japan, Tsjecho Slowakije. Polen en-de zés doelen van 't Britsche imperium, die met hun veertienen tot de oorspronkelijke onderteekenaars van 't verdragbehoorden, hetwelk naderhand tot tal van andere staten is uitgebreid, het pact eveneens hebben bekrachtigd, zal het van kracht zijn geworden. Moge dit spoe dig gebeuren en moge dit- gebaar inder daad de inleiding beteekenen van een we reldvredo, dieu overigens de pessimisten bedreigd achten juist door de verschillende reserves, welke meer of minder openlijk zijn gemaakt Het pact ter uitbanning van den oorlog, wil het effectief zijn, zal aan den anderen kant nog door verschillende landen onderteekend moeten worden, die tot dusver nog niet hun adhaesiê betuig den, Men denké slechts aan China, De opstandelingen hebben Kaboel bezet Cairo, 17 Jan. (V. D.) Door de laatste liier ontvangen berichten uit Afghanistan wordt bevestigd, dat de stad Kaboel door de opstandelingen is bezet en dat straatge vechten plaats vindon. De opstandige artil lerie heeft net gebouw der Turksche legatie beschadigd. Dg nieuwe koning is in Kaboel aanwezig, maar beheerscht den toestand nog niet. Ongeveer drie vierde van het leger is naar de opstandelingen overgeloopen. De aanvoerder der opstandelingen heeft het voeren van onderhandelingen met de door den koning gezonden priesters gewei gerd. Bij geruchte wordt vernomen, dat 66n der. stammen don terugkeer van Aman Oollah verlangt cn hem verzocht heeft de leiding op zich te nemen. Veertien dooden en veertig gewonden Het reeds vermelde spoorwegongeval bij Turn—Severin blijkt van ernstiger aard te zijn geweest dan de eerste berichten déden vermoeden ïn het geheel zijn veertien per- souen om het leven gekomen, ert veert-ig personen zwaar .gewond. Hét-personeel ven het station ^rtiniso, waar de'tr.efn uit Tej meevar ontspoorde, verloor, geheel zijn kaimté en vergat, dat er uit de richting Boekarest nog eeh sneltrein in aantocht was. Deze reed op den ontspoorden trein in, waardoor er bijna onmiddellijk brand uit brak. Bij onderzoek bleek het personeel van de Boekarester sneltrein niet geheel nuch ter te zijn geweest. Van deze trein kwam geen passagier er zonder verwondingen af. voor Amersfoort en Omstreken Langegracfif No. 4 Telefoon 304 AMERSFOORT Directie: A. H. MARTENS. Auress». 90JEu2öS 1e klasse reparatie inrichting aan huis TEL. 852. Het oordeel van minister Bridgeman. De koning wil een einde aan de verwarring maken W e e n e n, 17 Jon. (H.N.) Koning Alexan der van Zuid-Slavië heeft in een onderhoud met een. journalist verklaard, dat hij tot zijn maatregelon gedwongen is geweest, om dat er in het land een dictatuur van ver warring heersente, die bijna met anarchie gélijk stond. Hii heeft allo middelen be proefd otu aan do voortduronde crisis vol gens het parlomentaire stelsel een einde Te maken, doch de machine wilde eenvoudig niet meer loopen. Hij stond voor de kêuzn om óf door werkloos te blijven de. eenheid van den staat prijs te geven, óf persoonlijk do verantwoordelijkheid op zich te nemen. Omtrent zijn verdere plannen verklaarde de koning, dat hij ér niet aan dacht zijn land een regeering zonder eenige controle Op te dringon. Integendeel wil hij later met behulp van nieuwe kieswetten zijn land bo- kend maken met het ware.parlementarisme en de ware democratie. Hij wil slochts de vrijheid aan zijn volk geven. Voordat dit doel echter bereikt zal zijn, zal er nog hard gewerkt moeten worden. De hoofdzaak is de politieke vrijheid aan Zuid-Slavlö te ver zekeren. Eerst daarna kan aan do afzonder lijke doelen van het land autonomie wor den toegekend. De koning neemt persoon lijk de verantwoord el ijk beid op zich, zoo- wel voor het slagen als voor het mislukken van bet nieuwe stelsel. Een mislukking is echter'niet mogelijk, daar het geheolc volk achter hem staat. HET WEEK VAN MORGEN. Hoogste barometerstand 770.5 te Clermont, Laagste barometerstand 711.6 te Nordöyan (Noorwegen). Verwachting tot den avond van 10 Januari: Matige tot zwakke Z. O. tot Z. wind, nevelig tot zwaar of half be wolkt. weinig of geen noerslag. temperatuur om liet vriespunt tot lichte dooi in het \Y\, in hot O. om het vriespunt tot liohto vorst. Borms in vrijheid gesteld B r u «"s e 1. 1" Jan. (V. D.1 Hoden Is dr. Borms in vrijheid gesteld. A Hij zal strijden tot Vlaonderen geheel vrij ls. Antwerpen, 17 Jan. (H.N.) Tal van aanhangers van Dr. Borms zijn te Merxem bij Antwerpen naar Dr. Borms gekomen om hom met zijn vrijlating geluk te wenschen. Tal van bloemstukken zijn gezonden en ook verden vele telegrafische gelukwenschen ontvangen. Dr. Borms verklaarde, dat hij zal blijven strijden (ot Vlaanderen geheel vrij is, te meer daar de regeering aan zijn in vrijheidstelling geen enkele voorwaarde heeft verbonden. HET FRANSCHE RIJNLEGER. Niouwe opperbevelhebber. Pa rij s, 17 Ja n. (V.D.) Heden werd door den ministerraad tot opvolger van het Fran- ache Rjjnleger benoemd generaal Coubeau. In Kaboel ihans alles rustig. Londen, 17 Jan. (H.N.) Een draadloos telegram uit Kaboel meldt, dat Inayad Oel- lah, de nieuwe koning van Afghanistan thans ook afgetreden Ls. Als voorwaarde voor zijn aftreden heeft liij bedongen dat zijn persoonlijke veiligheid en die \an alle personen, die zich in de koninklijke resi dentie te Kaboel bevinden, gewaarborgd zullen worden. Het hoofdkwartier der opstandelingen deelt mede, dat de leider der opstandelin gen Baclia Sakao onder don naam koning Chabib Oellah Gliasi de régeering aan vaardt. In Kaboel moet volkomen rust heerschen. Reeds vroegere berichten spra ken er van dat de opstandelingen meester van Kaboel waren, behalve van den citadel, waar zich ook het koninklijke paleis be vindt, De mohammedaansche priesters schijnen nog slechts weinig invloed op de opstandelingen to hebben. Amanoellah moet in de Afghaansche stad Kandahar, dicht bij de Indische grens zijn aangeko men. Men verwacht, dat hij zal trachteD nieuwe strijdkrachten van de stammen, die hem welwillend gezind zijn, te werven, om dan den strijd te hervatten. De gebouwen der buitenlandsche gezant schappen worden door de troepen der op standelingen bewaakt, wier houding tegen over de buitenlanders over het algemeen vriendelijk te- Tijdens, de gevechten in en om Kaboel hebben de buitenlanders ereen tetsel opgeloopen. De vliegdienst tusschcn Britsch-Indiê en Kaboel kan voorlooplg we- eens de hevige sneeuwstormen "hiet func- (ioneeren Louden, 17 Jam. (V.D.) De minister van marine Bridgeman sprak gisteravond in een speech zijn voldoening uit over de ratificatie door den Amerikaanschen Se naar van het'Kellogg-papt Dit verdrag achtte hij de belangrijkste stap naar den vrede en van vee] meer waarde dan de verschillende verdragen, waarbij nauwkeu rig de grootte van de bewapening voor elk i land werd vastgesteld. I Washing ton. 1 7 Jan. V.D.) Presi- j dent Coolidgé beeft heden de acte van rati ficatie van het Kellogg-pact ondertoekend De Amerikaansche pers spreekt over hel. algemeen in gunstigen zin over de ratifi catie. Handhaving van Litwlnof's voorstellen- Kof no, 17 Jan. (V.D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat. ondanks het feit, dat de Amerikaansche Senaat het Kellogg pact heeft geratificeerd, de sovjet-regeering aen de voorstellen van Litwinof zal vasthouden, aangezien deze voorstellen van groote be teekenis ziin voor do ontspanning van den politieke» toestand in Oost-Europa. Sovjet- Rusland is er ten zeerste op gesteld, dat Polen, de Scandinavische landen en de ove rige staten van Oost-Europa zich bij deze voorstellen aansluiten. ONTPLOFFING IN EEN KOLENMIJN. Drie arbeiders gedood en gewond, Praag, 17 Jan. (V D.) In een kolenmijn nabij Handlova heeft hedenmorgen een hevige ontploffing plaats gehad. Bij *en inspectietocht constateerde een controleur in één der gangen tot drie percent me taan gas. waarom hij beval, dat de arbeid on middellijk stop gezet moest worden, pa opzichter volgde dit bevel echter niet op en liet zijn mannen doorwerken. Kort daar na had de ontploffing plaats, waarbij drie mijnwerkers gedood en drie zwaar gewond werden. Bovendien werden nog drie arbei ders licht gewond. NIEUW KABINET IN ALBANIë. Het Albaneêsche kabinet is gevormd. Mi nister-president en minister van binnen- landsche zaken blijft Kosta Kofcta. Finan ciën en buitenlandsche zaken krijgt Mi Ito Toetoelani. ZAKENDRAMA. Berlijn, *17" Jan. V.p.) Hedenmiddag heeft de S2-jarige fabrikant, Jacob -Dahl mann, zich wegens moeilijkheden in zaken van het leven beroofd. Ook zijn te hulp' snellende proeüratiehoudster pleegde zelf-" moord doof de gaskraan open te zetten. I officieel uit te "nooJicJn HET WEER IN ZWITSERLAND. Bern, 16 Jan. 8,u. v.rn. De tempera- tuur in graden Celsius, de weersgesteldheid én de hoogte der sneeuw in c.M., bedroeg onderscheidenlijk in.de navolgende plaat sen Adelboden —7, sneeuw, i50;' Auder- mrrtt —9,-betrokken, m. d. 1 M.; Arosa41, sneeuw, m. d. 1 M; Le? Avants 6, id., 4000; Caub. ob Montreüx 'i, id. 50—75; Ch&teau-d'Oex 7, M-, -50; D&voi» 11, betrokken, 50r—75; Engelberg 5, sneeuw, 5075; Flims-Wal.dhaus —6, id.<.tti: d. I'M.; Grindelwald 7, id., i050; Gstaad6, id., 4650; Gurnigol 6,' id., 30—10; Kandersteg —6, id.. 50-75; Kleino Scheidegg —12, m. d. 1 M.; Klosters —8; id., 75—100; Ixmzer- heide-Parpan —11. sneeuwstorm, 75—100; Montana-Vormala 9, betrokken, 5075, Mürren —9, sneeuw, 50—75; Pontresina 13 betrokken, 5075; Rigi-Kaltbad S, sneeuw 50—75; Ste-Croix Les Basses —5. id., 75— 100; St Moritz 14, betrokken, 50—75; Vil- lars-Cbesières —18. id:, 50—75; Wengen —7, sneeuw, 75—100; Zermatt —1?, mooi, 50— 75; Zweisimraen —6, sneouW, 10—50. J DE COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN. De benoeming der Amerikaan sche leden. Parijs, 17 Jan. (V.D.) Na het bekend worden van de keuze der Amerikaansche regeering heeft, volgens een belicht in de Echo de Paris, de Britsche ambassadeur te Washington, als doyen van het corps diplomatique, zijn collega's van Frankrijk, België, Italië, Japan en Duitschland Maan dag j.l. tot een conferentie uifgenoodiga en hen voorgesteld de benoeming van Pier pont Morgan en Owen Young te ondersteu nen Tezelfdertijd heeft de Engelsche re geering doen weten, dat zij de beide voor gestelde personen tot het doel geschikt achtte. Dinsdag hebben Frankrijk en Duitschland en Woensdag België en Italic en waarschijnlijk ook Japan hun goedkeu ring aan da benoeming gehecht. Thans zul len Morgan en Young, met wie Parker Gil bert reeds in contact is geweest, officieel uitgenoodigd worden in de commissie zit ting te nemen. Volgens een bericht uit Londen in de Chicago Tribuno heeft de Britsche ambas sadeur te Washington. Howard, Woensdag j 1 aan staatssecretaris Kellogg rnedegè deeld. c.al bij hoopto in korten tijd het staatsdepartement de namen van do voor gestolden te kunnen voorleggon. Men ach* het zoo goed als zeker, dat do Amerikaan scbe régeering de benoeming van Pierpont Morgan en Owqn Young zal goedkeuren De officieels benoeming door de commissie van'herstel zal-waarschijnlijk niet voor de volgende .week plaats vinden. De benoeming bevestigd door Kellogg aan den Britschen gezant. New-York, 17 Jan (H.N.) De Engel sche gezant te Washington heeft vandaag zijn opwachting bij "staatssecretaris Kellogg gemaakt om hero de goedkeuring van de regeering der .Vereenigde Staten voor do benoeming, van Owen Yoüng en Morgan in een commissie van deskundigen te vragen. Kclloep verklaarde, 'dat de receering der W' -cnigde StAten aan deze benoeming haar ."'curing hechtte. D'e'gézar.-t is thans op wég naar STew-York om beidé deskundigen Langestraat 56 Teïef 115. Van ouds bekende Eotersprits Vruchtenvlaas niet Slagroom en Appelvlaas Engeland en Italië krijgen hun deel Londen. 16 Jan. (V. D.) Heden heeft Londen met dó gewone mist en daarenbo ven met een hevigon sneeuwstorm"to kam pen gehad, waardoor het verkeer ërhstig ontwricht werd. Nauwelijks was te Londen de dag. aange broken, of de-hémel werd weer duister en begon de sneeuw te vallen. Rukwinden ver oorzaakten vaak warrelende sneeuw-wól- ken. Bijna overal moesten do voertuigen stil staan en do voetgangers zagen geen kans tegen den storm op te tornen. Do storm duurde slechts eeD half uur, maar liét toch in de straten een dikke laag sneeuw ach ter. üo sneeuwstorm woedde op denzelfdeiJ tijd in de gghéole Oostelijke helü van Engé- l'and. - •- Milaan, 16 Jan. (V. D.) Terwijl de temperatuur in Italië dc laatste dagen iets gestegen was. is deze in den afgeloopon nacht belangrijk gedaald, In cle nabijheid van Lucca werd een huis ecner faacistis.iho organisatie gehavend door den 'zwaren sneeüwlast. Er zijn geen persoonlijke onge vallen. Pa 1 acco, 16 Jan. (V. D.) Ook in Dal matië heerschen sedert twee dagen hevige sneeuwstormen, die talrijko storingen-in het trein- en telefoonverkeer veroorzaak ten. 3oe het in Duitschland spookte. Tengevolge van de sneeuwstormen van Dinsdag en Woensdag is bet interlocal spoorwegverkeer in Vóór-Pommeren ge staakt, De treinen van de staatsspoorwegen kwamen met een vertraging van 2 3 uur binnen. Ook het telefoonverkeer ondervond zeer veel moeilijkheid. Het scheepvaartsver- keer van Stralsund naar Rügen werd stop gezet De sneeuwstormen hebben ook in Mecklen burg storingen in het spoorwegverkeer en andere verkeëVsstoringen veroorzaakt. De D-treinen Warnemünde—Berlijn en War- nemiinde— Hamburg hebben groote vertra ging, daar de Duitsch-Decnsche veerbootou tengevolge van do sneeuwstormen met 35 minuten vertraging in de haven van War nemünde binnenliepen. Zeven doodvonnissen Londen, 16 Jan. (H.N.) De politie heeft het hoofdkwartier van een rooversbende to Shangal uitgeroeid, welke er zijn bedrijf van maakte om rijke Chineezen te ontvoere-% een losgeld \Oor hun vrijlating te eiarb0^ Van dc elf leden der bende zijn er zeven ter dood veroordeeld en de vier overige tot langdurige gevangenisstraffen. DE DIENST OSTENDE—DOVER GESTAAKT Volgens een bericht uit Oostende is het scheepvaartverkeer OostendeDover on derbroken, daar de schepen wegéns' de in de Noordzee woedende stormen de havens gisterochtend niet konden verlaten. DE VERLOVING VAN KROONPRINS OLAF. De Zweedsche koninklijke familie heeft volgens een telegram uit Oslo toegestemd, dat het huwelijk tusschen kroonprins Olaf en prinses Martha van Zweden in de Noor- scht- hoofdstad zal voltrokken worden. De datum is-nog niet bepaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1