VERBANDDOOZEN DÉ ÉÉMLANEÉa BUITENLAND. VOLGENS ARBEIDSINSPECTIE abonnementsprijs ptt 3 «avi-ta wof A-aerJyort f2.10. pa o«*aJ f 0.75. pa oipecteur-urrgêvebro-valkhoff PBÜS DER ADVERTENTIES vaa 1—1 rtgei, I fit cm mb»grtp %**ft c*rvi]»ntimoer. - Dinsdag 22 Januari 1929 27e Jaargang No. 172 BUITENLANDSCH OVERZICHT poolsche bandieten historie Zij lieten den buit niet in den steek A. v. d. VyEG. LANGESTRAAT 23 deopst and1ge be we ging in guatemala De belangen der Vereenig- de Staten de afghaansche puzzle vreeselijk ijsongeval Dreigende burgeroorlog vrouw en kinderen gedood heV italiaansche parlement ^e*U (nrn gratie wrtVenag »g« oagetakfces) f 0.17>/r Blnoe.litrt t-aao per p3« ptr 3 maaiden f3.-. Afroodtrll)ke «ommen 10.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC JIJ eifce regel meer f 0.25 Llefdsdigr»ncJ»-«d-.ert*otita voor dt helft ven den prijs. Kleine Adverteotito JCElTIES' btj voormttMtrahag 1—3 50 cent elke'regel meer 10 cent driemaal plaatsen I.— Beovttsnnmmer eatra *005 Engolands koloniale politiek in Oost-Afrlka. Een be langwekkend rapport. Een commissie tot bestudeering van de toekomstige organisatie der Engelsche ko- lonién en bezittingen in Oost-Afrika, -waar van de vermaarde Brltsche financieels poil- ticus Hilton Young de voorzitter was, heeft zooeven haar verslag openbaar gemaakt. Uit h-« belangrijke rapport blijkt, dat En- gelai»o er zich van bewuste is in -Afrika voor e«n taak te staan, waarvan de tenuit voerlegging van 't grootste gewicht zal zijn voor de latere generaties.. Het rapport gaat uit van het denkbeeld, dat in de Afrikaan- sche territoria met gemengde taal, waar de naar volstiekte begenomie strevende Euro- pe'eschs kolonisten, de oorspronkelijke be volking alsmede de in grodten - getale toe gestroomde Indiërs onderling, om de macht 6trtJden. in de toekomst door den methodi- schen arbeid der regeering een vreedzame samenwerking tusschen de Europeescb* elementen en de inboorlingen moet worden bereikt De eisch inzake hegenomio der Europeesche kolonisten wordt dus van de hand gewezenaan den anderen kant. blijft hot zwaartepunt liggen bij de admi nistratie van 't ministerie van koloniën, respectievelijk bij de daarvan afhankelijke territoriale regeeringen. De tegenwoordige strijd om de macht tusschen de verschil lende rassen wordt als ongezond verwor pen. Het rapport geeft met betrekking tot het toekomstige zelfbestuur andere wogen- aan dan de tot dusver gebruikelijke. Evenals onlengs geschiedde tn een rapport over het toekomstig bestuur van Ceylon, kant de commissie er zich tegen, dat democratische regeermetboden worden toegepast op lan den, die daarop nog niet voorbereid ot daarvoor «liet geschikt zijn. Het instrument der wetgevende vergaderingen, d.w.z. der koloniale departementen, heeft, naar men in Engeland van oordeel is, dikwijls meer schade opgeleverd dan nut gesticht De commissie wil er voor waken, dat in Afri ka dergelijke fouten worden herhaald. In hoeverre zij echter een geschikte oplossing beeft gevonden, moet nog blijken. Het pro bleem komt hierop neer, dat de van het ministerie van koloniën uitgaande en door do koloniale rogeeringen uitgeoefende Tnach^jJoOr een ge&cbikte. uitbreiding van de 1 e g e s i a v y e council een demo cratisch thrt je krijgt, d.w.z. rekening houdt met de uiteéülóopendc bèlangèn der kolo niale bevolking. Voor Kenya wordt voor geteld dat de dóór de blanke kolonisten en de inboorlingen gekozen leden van den welgevenden raad, wanneer zij eensgezind zijn, een regeering kunnen „overstemmen". De commissie doet een vrij omslachtig beetuursstelse] aan de hand door tusschen hot. departement van koloniën en de terri toriale regeeringen een nieuwe instantie in den persoon van den High Commissio ner. uit wien later een gouverneur-gene raal zal groeien, in te schakelen. Aan al deze instanties zullen raadgevende--com- misa^es toegevoegd worden. Wat dein internationaal opzicht vooral belangrijke kwestie van do aaneensluiting der Oost-Afrikaansche bezittingen van En geland betreft, meent de commissie, dat het tijdstip daarvoor, nog niet is aangebro- keu. Voorloopig moet een coördinatie van de politiek en van het bestuur iu do afzon derlijke territoria tot stand worden ge bracht en vooral een uniforme politiek ten opzichte van de inboorlingen. Wanneer dit door de bemiddelende activiteit van ge noemden High Commissioner, resp. gouver neur-generaal geschied is. dan zou zoo wordt in 't rapport verklaard een ad ministratieve aaneensluiting van Kenya, Oeganda en Tanganjika (het vroegere Duitsch-Oost- Afrika* aapbevel ens waar dig zijn. Pen aaneensluiting van deze drie ge bieden in den- vorm eener. federatie worut niet bepleit. De gouverneur-generaal is als voortdurend voorzitter eener gemeenschap pelijke regecrinescommissie der drie geble den gedacht. De verder Zuidelijk gelegen Engelsche koloniën Nyassaland. Rhodesia en Zanzibar zullen, naar de Londensch" correspondent der Fr. Ztg. meldt, niet binnen dit nauwer bestuursverband worden gebracht, omdat.de toestanden in deze pp bieden van'geheel anderen aard zijn. Ove rigens wordt in't verslag op den voor gipnd gestéld, dat. do politiek, welke in t verslag wordt, ontwikkeld, volkomen in overeenstemming is met het Volkenbonds mandaat voor Tanganjika. DE KOUDE IN ITALIË HOUDT AAN. Milaan. 20 Jan. (V.D.) De strenge win ter in Italië houdt aan. Ult'Udine wordt een temperatuur gemeld van graden ouder nul. uit de Karnlsche Alpen van 17 graden en uit de laacvlakte ven Frlaul van-7 gra den onder nul STAD INGESNEEUWD. Kopenhagen. 20 Jan. A'.D.). Volgent kerlehten uit Oslo ls de stad Mosjon in het Koorden van Noorwegen sedert dagen in gesneeuwd, ln.de stad. die anders een da- gelijksche verbinding onderhield me 'lYondhjem. zijn nog slechts geringe voorra den levensmiddelen aanwezig- Zoo is o.-a. e meelvoorraad reeds op. Na de berooving een vuurgevecht met de politie Uit Warschau wordt d.d. 20 Jan. aan de Cour. bericht Zaterdagavond, juist tegen den tijd, dat de zaken zouden gaan sluiten, traden in één der drukste straten twee mannen eeu wisselkantoor binnen, waar zij voorgaven een obligatie te willen verzilveren. Toen zij zagen, dat zij zich mot den firmant der in stelling en den kassier alleen bevonden, trokken zij plotseling hun revolvers en dwongen hen hun het aanwezige geld, tot een bedrag van circa 30,000 zloty, ter hand te stellen. Nauwelijks hadden zij echter met hun buit het wisselkantoor verlaten, of zij wer den door den firmant en den kassier op straat achternagezet, waar twee hunner handlangers op den uitkijk hadden gestaan. Het viertal nam ijlings de vlucht, achter volgd door de bestolenen, voorbijgangers en politie. Toen één der roovêrs door een voorbijganger werd 'gegrepen, trok de ban diet opnieuw zijn revolver en schoot op zijn achtervolger, waardoor deze zwaai* gewond ter aarde stortte. Even daarop werd de mis dadlger echter, door een politieagent dood geschoten. terwijl zijn drie kameraden erin slaagden hun vervolgers op een'dwaalspoor te brengen. Om den doodgeschoten bankroover vorm de zich spoedig een talrijke groep nieuws gierigen, 'waaruit na enkele oogenblikken twee mannen op het lijk toetraden, die 7»ch den schijn gaven den doode te onderzóeken. Zij werden er echjer op heetérdaad op be trapt, dat zij bezig waren den doodgescho ten roover van den op het wisselkantoor gemaakten buit te ontlasten. Het bleek, dat men met twee fijner handlangers te doen had. die de 30,000 zloty niet in den eteek hadden willen laten. Ook de vierde hand langer kon later worden gepakt. STAKING IN HET SAANGEBIED S a a r b r k e n. èb Jan. V.D.) In het gèhcoja Saargohled vonden Zondag onsre veer 100 vergaderingen van mijnwerkers plaats. Do stokingsstornming is verscherpt. De verontwaardiging der mijnwerkers ove> de ontoegeeflijke houding der Fransche di rectie ls zeer groot. Een zekere .'ontspanning gaf het echter- dat president Wilton de vak vereeiliginsleiders on hun verzoek Maandag tot een bespreking hoeft ullgenpodigd TREIN TEGEN AUTO. Vier doodeu. Naar men uit Chicago meldt, is een auto, waarin vier jongelui gezeten waren, die vail een veriaai-spartij terug keerden, op een onhewaakten overweg met een trein in botsing gekomen. Alle vier inzit tende werden gedood. DE TORNADO BOVEN ILLINOIS. Tien dooden. Chicago, 19 Jan. (V.D.) Volgens de laat ste opgaven beloopt het aantal der bij den tornado van Vrijdag gedoode personen tien. Men vreest echter, dat bij het oprulmings werk en het herstellen der verbindingen nog meer slachtoffers zullen worden gevon den. VATICAAN en QUIRINAAL. Op weg naar een regeling. i Naar' een der Engelsche bladen meldt, moet tusschen den H Stoel en den Italiaan- schon staat in beginsel overeenstemming zijn bereikt omtrent do regeling van het Ro einsche vraagstuk. Mussolini heeft een commissie van juristen benoemd, welke met de Juristen van den paus het ontwerp vooi het definitieve contract moet uitwerken. Tot nu toe zijn de onderhandelingen uitslui tend tusschen Mussolini en den nuntius te Berlijn, Pacelli, gevoerd. BELANGRIJKE VONDST. De mammie van Salomo's lie- vellngsbruid ontdekt. Londen, 21 Jan. (V. D.) Volgens een mededeeling aan de Daily Mali uit Cairo publiceert bet Egyptische blad AI Mokat- tam de historie .van een sensationeele ont dekking te Jeruzalem, waar onderzoekers >n de Bergtempel de graftombe ontdekt zouden hebben van de mummie van de lievelingsvrouw van koning Salomo. Deze favoriete was een Egyptische, die" onder tragische omstandigheden 'gestorven is. De blootgelegde grafkamer zou in pracht die van Toet-Ank-Amen overtreffen. Bij de mummie werd een perkamentrol gevonden, waarvan men aanneemt, dat zij het hand schrift van koning Salomo draagt en daê de tragische dood en de deugden van de overledene erin beschreven worden. Vol gens het «uitcijferde gedeelte stierf Moti Maris in het 36ste jaar van de regéering van koning Salomo, nadat zij „zich voor haar gemaal en oppersten heer geofferd had" Ernstige uitbreiding der rebellie Naar de Associated Fress uit "Washington bericht, heeft de regeering van Guatemala medegedeeld, dat zich ongeveer 20 mijlen spoorweg.en twee westelijke provincies in de handen der opstandelingen bevinden. De gezant van Guatemala verklaarde, dat men verwacht er.in te slagen den opstand' bin nen enkele dagen te onderdrukken. Presi dent Chacon heeft troepen op de rebellén afgestuurd. .Do eigenlijke leider van den opstand is kolonel Fernando Morales. Ook de westelijke gedeelten van den internatio nalen spoorweg, die een schakel moet'vor men van-bet door de Amerikanen beraamde pan-Amerikaansche spoorwegnet, bevinden zich in het bezit-der opstandelingen. - De regeering «der Vereeölgde Stalen heeft aanstonds stappen gedaan om de Amerika nen, die'zich in de bétrokken gebieden be vinden, te beschermen. Daar de regeering 'van Guatemala een strenge censuur 'op berichten hoeft inge steld, is nog niet bekend geworwen of ook de zeehavens, die in het-gebied .van den op stand liggen, door. de robelllen zijn bezet. Op het oogenblik -bevinden zich aan de Westkust van Guatemala geen Amerikaan* sche oorlogsschepen. Kan de regeering den toestand beheorscben De gezant van Guatemala in Washing ton heeft een telegram ontvangen van zijn regeering, waarin gemeld wordt «lat dé opstand ia Gugiemaja zich uitbrsidL Het tolegr&m deelt friee, dat do woelingen naar verschillende departementen zijn overgeslagen, maar dat de regeerlngstroo- pert in voldoende aantal zijn aangekomen om den toestand tc boheerschen. De rovplatie geëindigd L o n d e n, 20 Jon. (V.D.) De revolutie in Guatemala is reeds weder beëindigd. De regeeringstroepen hebben heden (Zondag) middag de stad Mazaltenango bezet, nadat de witte vlag geheschen was. Aon den val van Mazaltenangö'ging een krachtige aan val der: regeeringstroepen in den loop van den morgen vooraf, welke eindigde met de inneming van de voorposten der rebellen. De situatie- ia in het geheole land ten gun ste der regeering gekeerd. Van alle kanten wordt gemeld, dot de opstandelingen vluch ten en de vëreehiginge» ontbonden worden. De nieuwe heerscher eischt A man Oellah's ver wijdering Drie cu i Uilig kinderen indronken Cairo. 19 Jan. (V.D.).'Uit Teheran wordt gemeld, dat de niétlwe koning, Habfd Oei- lab, den afgetreden koning Aman Oellah hóeft bevolen Afghanistan binnen een week te verlaten wanneer deze 'daaraan geen gevolg geeft, zal een burger oorlog niet kunnen uitblijven. Aman Del lali heeft deze eischen afgewezen, waarbij hy verklaarde geen koning van den naam Habid Oellah te kennen. De politieke toe stand blijft gespannen, daar de ex-koning Inayat Oollah heden in Kandahar verwacht wordtmen neemt aan, dat belde broeders gezamenlijk den strijd tegen „den Afghaan schen waterdrager" 2ullen aanbinden. Gis tei*avond heben twee Engelsche vliegtuigen de rest der koninklijke familie van Kaboel naar Pesjawar vervoerd. De laatste berichten luideu, dat de bui tenlandsghe. legatie-gehouwen door de .op Stande'lingen worden bewaakt. De stad Ka boel is in staat van beleg verklaard Een zekere rustperiode ingotreden Londen, 21 Jan. (V.D.) De echtgenoot* van den Engelschen gezant te, Kaboel, lady Ilumphrys, is te Londen aangekomen. In zake de verdere ontwikkeling'van den op stand blijkt uit cho verschillende berichten nog niets met zekerheid. Niettemin map men constateerén, dot op het oogenblik een 2ekere rustperiode is ingetreden en dat Qatèjé. Sflquao, de nieuwe koning Hablb 'VsRah, bözig is zijiVpösltle te versterken Van dèn opstand tegen .den nieuwen konihp door één der stammen in het Westen,'waar van melding is gemaakt, is nog geen beves tiging.ontvangen. Het 3chIJnt,-dat alle fami lieleden van den laatsten koning Inayat Oellah in staat zijn geweest'Kaboel tijdig to verlaten. De vroegere minister van buiten- landscbe zaken, de broer van koningin Soe- raya.-zijn opvolger en de .hofmaarschalk van Aman Oellah zijn tegelijk met hén naar Kandahar gevlogen. De plaatsvervanger van Aman.Oellah tijdens diens reis door Europa ligt tpans ziek te Kaboel. Ook do minister van handel uit het laasto kabinet bevindt zich nog in de hoofdstad. De leden van de Turksche militaire missie, die tot Zaterdag in de citadel van Kaboel ondergebracht I waren, hebben thans bun intrek genomen in het Turksche gezantschap .en bevinden zich in veiligheid. Op aanwijzing van de Indische Tegeering zijn vijf Afgbnanscho prinsen, die zich te Allahabad bevonden, als politieke gevangenen gearresteerd. Rome, 21 Jan. (V. D.) Tengevolge van het bzeken van het ijs op het meer Acnto zijn 53 kinderen verdronken. DE TOESTAND VAN DEN KONING. k L'cra d;e n 21 Ja n. (V. D.) Officieel Tyordt medegedeeld, dat de vooruitgang in den toestand van dén koning zich hand haaft Hóewei 'laflgzaam, zal de verbetering van dag tot dag voortschrijden. VLIEGONGELUK IN ENGELAND Een doode on drie gewonden. Naar- het Engelsche minsterie van 1 u ch tv aart "m eed eelt is Zondag in de nabil- beid van Cambridge een klein vliegtuig neergestort. Dé vlieger-officier werd- ge dood. Twee andereinzittenden,, alsook de eigenaar van hét vliegtuig, werden ernstig gewond. ZWARE BRAND IN HULL. Londen. 19 Jan. (V.D.) In Huil is hedeo een-zware brand uitgebroken in een gro-.i gebouw in de zakenwijk. Verscheidene ruipiten, alsmede vier kantoren, brandden geheel uit. DOOR GAS GESTIKT. Be r-1 ij n, 21 JAii. OLD.) In NenkoUn werd Zond-ia een'tragisch ongeluk, ontdekt Men ertnd een 72-jarigen rentenier te zomen mei een 70-jarige weduwe dood in een woning Volgens'onderzoek van den arts is.de dood. "reeds 'voor 6-ó 7- uren ingetreden. De belde oudé lieden, die zelf ijl «le eerstvolgende rlagen wilden lVüwen, waren -van een brui loft bij kennissen thuisgekomen en hei 'slachtoffer geworden vari ontsnappend gas Zelfmoord is hier volgens de vastgestelde feiten door de politie niet geschied. HET ONTBINDEN DER POLITIEKE PARTIJEN. Ook die van de Duitsche en Hongaorsche te wachten. Belgrado 21 Jan. (V. D.l Nu «le regee- ririg Zondag dc verschillende Kroatische 'partijen heeft ontbonden, verwacht men in politieke kringen spoedig ook do ontbin ding van .de Duitsche en Ilo.ngaarsche par tijen. De regeering zou het planhebben, daartoe reeds in de komende dagen over te gaan. Tegelijkertijd zouden dan nog ont boden worden* de partij van Korosjetz in Slovenië en de partij der Jougoslavische Mohamedanen (Spaho). ERNSTIG TRAMONGELUK. Een 7-jarige jongen zet den wagen stiL Bo I i n g e n, 21 Jan. (V.D.) Gisteravond is^op de lijn der èolinger .tram een erpstig ongeluk gebeurd. De bestuurder, die:in de meen ing was, dat de beug-1 van den di *ad gêloopen was, leunde naar buiten en kwam daarbij in aanraking met een trammnst. Door den hevigen schok viel hij uit den wogen, zoodat deze onbestuurd doorreed. Door het ingrijpen van een 7-jarlgen jongen stond de tram echter na 50 M. reeds stil. De bestuurder werd nog in leven aange troffen. doch met verbrijzelden schedel haar' hét ziekenhuis overgebracht BANK DOOR ROOVERS OVERVALLEN. Warschau, 21 Jan. (V. D.) Naar men uit Lerab.erg verheemt, is. aldaar gister avond .een roofoverval gepleegd op een bank. Fortuna genaamd. Toen de directeur, Auerbach. in den laten middag: t kantoor wilde binnentreden, werd hu daarin 'ver hinderd door een onbekende, die pem inot een revolver dwong in een afgesloten ruim ta te gaan. Intusschen hadden andere roo vêrs de brandkast doorzocht, die echter niets van - waarde bevatte. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste Barometerstand: 775.6 te Weencn. Laagste Barometerstand: 759.6 te Valenüa. Verwachting tot den avond van 23 Januari: Meest zwakke .wind uit Zuidelijke richtingen, nevelig tot zwaar be wolkt, weinig of geen regen, lichte tot matige dooi. Berlijnsch familiedrama Berlijn, 21 Jan (H. N.) Een treurig fa.' miliedrama heeft zich vannacht in de Wiee- badonerstrasse te' Berlijn Friedonau afge speeld. Daar woonde do 47-jarige uitgever Schorer met zijn 49-jarige vrouw en - hun twee kinderon van 9 en 6 jaar. Schorer had enkele" vrienden gevraagd om vanmorgep bij hem aan te komen. Toen dezo kwamen, vonden zij de woning gesloten. Zij ontboden de politie, die zich toegang verschafte. Men vond alle leden ven het huisgezin dood lig gen met schotwonden in hoofd en borst. Zeer waarschijnlijk heeft Scherer eerst,zijn vrouw en kinderen en daarna zichzelf om het leven gebracht, liet motief voor de daad is nog onbekend. Het decreet voor de ontbinding den Koning ter ondertee- kening voorgelegd Rome, 21 Jan. (V. D.) Mussolini hééft heden den koning ter teekening voorge legd de decreten voor de ontbipding van de Kamer cn voör de benoeming van de leden van de eerste twee cafegi^rien van den G^ooten Raad. n.l. van de léden die vo^r onbeperkten tijd worden benoemd en van hen. .wier lidmaatschap afhangt van offj- cieele functies. Beide decreten werden door den koning geteekend. Gemeld wordt dat binnen enkele dagen een decreet zal wordtm gepubliceerd vap Mussolini, waarin de namen worden me degedeeld van de leden dér derde cateurorip. De koning teekende ook een decreet waar bfj de eerste groep senatoren wordt be noemd Alle namen zullen morgen worden gepubliceerd. INFLUENZA IN SPANJE. Verscheideno slachtotfers, P a r IJ e2 1 Jan. (V. D.) Uit Madrid wordt gemold, dat de griep in de Spa^nsche hoofdstad en omgeving dagelijks ongeveer honderd slachtoffers eischt. Ongeveer dertig procent der ambtenaren en beambten in pu- blieken dienst is door .de griep aangetast, cn vele scholen zijn gesloten DOOR EEN VLIEGTUIG ONTHOOFD. L o n d e n. 21 Jan. (H. N.) Uit City wordt gemeld, dat een vliegtuig, dat'een nood landing moest maken, aan een landarbei der, die juist bezig was een veld te nloe gen, bet hoofd heeft afgeslagen. Het vlieg tuig zelf gerankte in brand en werd geheel vernield Do bestuurder en de passagier konden zich nog tijdig redden door uit hét. vliegtuig te springen. MAARSCHALK FOCH'S TOESTAND BETER. Parijs, 21 Jan. (H. N.) De toestand van Maarschalk Foch ls zoo ver verbeterd, dat hij gedurende een korten tijd enkele bezoe kers kon ontvangen. Volgens het oordeel van de geneesheeren is echter het gevaar \oor een nieuwe crisis nog niet geweken. 3000 MISDADIGERS IN HECHTENIS GENOMEN. Een massa razzia door de politie te Chicago. Londen, 21 Jan. (H. N-V De politie te Chigaco heeft een groote razzia onder de misdadigers gehouden. Talrijke geheime lokalen enscliuilholen zijn doorzocht en binnen den tijd van 36 uur zijn ruim 3000 personen in hechtenis genomen. Een groot aantal bekende misdadigers is de .politie in handen gevallen ANTI-JAPANSCHE DEMONSTRATIES TE HANKAU. Tokio, 21 Jan. (V. D.) Te Hankau heb ben wederom^ anti-Japanscha demonstra ties plaats gehad. De demonstranten tracht ten de Japansche concessies binnen te drin gen, maar werden daarvan teruggehouden door den commissaris der Nanking repea lling. Zij verlangden het terugtrekken van de Japanscho troepen. Opnieuw zijn twin tig duizend arbeiders in staking gegaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1