DÉ EÉMLANDED DICECTEUR UITGEVEQ: J.VALKHOFf Vrijdag 25 Januari 1929 BUiTÊNLANDSCH OVERZICHT DE AFGHAANSSCHE PUZZLEN Aman Oellah rukt op DE EERSTE RIJKSDAG ZITTING Ontevreden communisten BUITENLAND Chineesche stad door com- munissten aangevallen WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER Tel. 852- Gevestigd 1885 VERIROUWENSHUIS N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Hande'scredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 JAPAN'S POSITIE IN MANDSJOERIJE Verklaringen van Tanaka DE DUITSCHE KOLEN- LEVERINGEN Op wijziging aangedrongen 27e Jaargang No. 175 OPZIENBARENDE MOORD Uit noodweer gehandeld? DE ONTRUIMING VAN HET RIJNLAND Borah's opinie INGESNEEUWDE TREIN ABONNEMENTSPRIJS 3 0,aand«° voor Amersfoort f2.10 per maand 10.75. per 1 week (mi* gratis verzekering tegeo ongelukken) f 0.17l/v Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1 05 mei inbegrip van ccd bewijsnummer. elke regel meer f0 25 Ltefdadlgheids-advertcotlën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentie ..KEITIES bl| vooruitbetaling 5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal plaatsen I.— Bewljsnummei extra 0 05 Opnieuw een succes der EI- zasslsche autonomisten. Hauss behaalt de overwin ning te Colmar. Zondag heeft, gelijk men weet, de her stemming te Colmar plaats gehad voor een lid der Fransche Kamer. De uitslag van deren stembusstrijd heeft aange toond, dat de autonomistische positie ook ditmaal niet is geschokt, al wer den alle z.g. nationale krachten ge concentreerd, om den autonomisten een ne derlaag te bezorgen. Het besluit der Opper- Elzassische socialisten om hun candidaat terug te trekken, heeft tengevolge gehad, dat de candidaat der regeering en van bis schop Ruch. de geestelijke Hanser, zijn stemmenaantal van 4558 tot 6303 zag toene men. Hier stond echter tegenover, dat de autonomistische candidaat Roné Hauss dit maal ongeveer evenveel stemmen meer be haalde op 13 Januari bedroeg het aantal namelijk 8744, op 20 Januari 10251. Op hem zijn klaarblijkelijk de 1200 stem men uitgebracht, die de eveneens autono mistische („heiraatrechtliche", zeggen de Duitschers) communist Mürschel heeft ver loren. Deze verwierf op 13 Januari 2833, eon week later slechts 1611 stemmen. Uit een en ander blijkt ondertusschen, dat Hauss, die de zege heeft bevochten, nog altijd een voor sprong heeft van, in ronde cijfers, vierdui zend stemmen. De door do socialisten voor den vorm aanbevolen stemonthouding is door ongeveer vijftig procent dergenen, die een week te voren zich voor den socialis- tischen candidaat Richard hadden uitge sproken, opgevolgd. De correspondent der Deutsche Allgemei- ne Zeitung te Straatsburg maakt de opmer king. dat, aangezien de verkiezing te Col mar de religieuse belangen in sterke mate op den voorgrond heeft geplaatst en aange zien bisschop Ruch zoo openlijk mogelijk partij koos voor den geestelijke, den natio nalist Hauser, en tegen den autonomisti- schen leek Hauss, hij deze verloren poging, om zich van de macht te verzekeren, moet voelen als een nieuw verlies aan prestige, dat toch reeds aan 't verminderen was. Van allo opper-Flzassische afgevaardig den maakt nu alleen nog Dr. Pf leger, die zich heeft aangesloten bij de nieuwe Ober- kirch-partij, deel uit van degenen, die ach ter de Fransche regeering staan. In moreel opzicht beteekent dat voor hem een zware slag, daar de geestelijke Hauser, dio het onderspit moest delven, door hem en zijn politiekèn vriendenkring candidaat was ge steld. De regeering-Polncaré, waartoe dr. Ober- kirch, de voorzitter der nieuwe „nationaal- Katholieke" partij, als onderstaatssecretaris en bizondere Elzassische vertrouwensman behoort, had zich door haar Parijscbe en El zassische pers al te nadrukkelijk in den ver kiezingsstrijd gemengd. De uitslag der ver kiezing op 20 Januari kan echter worden opgevat aJs een bewijs, dat de Elzas van de methoden en opvattingen der Fransche regeering niets moet hebben. Dat vele Fransche bladen den uitslag der verkiezing betreuren, behoeft geen betoog. De Figaro vindt het jammer, dat het dui delijke en ferme ingrijpen van den Straats- burgschen bisschop „nog niet" bij machte is geweest den clerus in toom te houden. On dertusschen maakt de links zich oriëntee- rende Oeuvre zich van het heele geval of met een grapje door op te merken„De ergste poets, dien men den Elzassers zou kunnen bakken, zou hierin bestaan, dat men hun autonomie verleende. Zij zouden dan niets meer hebben te eischcn." De mogendheden erkennen Habib Oellah niet Cairo, 2 4 Jan. CV. D.) Volgens de laatste berichten uit Afghanistan hebben de Afghaansche gezanten in het buitenland aan Habib Oellah medegedeeld, dat zij weigeren met de nieuwe regeering samen te werken en dat zij koning Aman Oellah zullen trouw blijven. De Afghaansche ge zanten in Europa en Azië hebben gewei- werd voor de nieuwe Afghaansche regee ring diplomatieke stappen te doen bij de landen, waar zij geaccrediteerd zijn of be richten over te brengen. Habib Oellah heeft Woensdag opnieuw den Engelschen gezant te Kaboel ontvan gen. Hij heeft met hem een langdurige be spreking over de politieke betrekkingen tusschen Afghanistan en Engeland gehad. K o f n o, 2 4 Ja n. (V. D.) Naar uit Moskou gemeld wordt, zou koning Aman Oellah zich reeds op weg naar Kaboel bevinden. Twee nieuwe stammen hebben zich bij ko ning Aman Oellah aangesloten. Zij hebben zich bereid verklaard hem in den strijd tegen Habib Oellah te steunen. Op 82 K.M. afstand van Kaboel hebben hevige gevech ten tusschen aanhangers van Habib/Oellah en Aman Oellah plaats gehad. Aan de zijde van Aman Oellah werden twee buitenlan ders, die als militaire instructeurs aan den strijd deelnamen, gedood. De strijd duurt nog voort. Het is Aman Oellah gelukt een aantal aanhangers van Habib Oellah te ontwapenen. Londen, 2 4 Jan. (H. N.) De toestand in Afghanistan blijft nog steeds verward. Talrijke aanhangers van Habib Oellah wei geren hem de gehoorzaamheid. De houding van eon der grootste Afghaansche stam men, waarvan veel voor Aman Oellah schijnt af te hangen, is nog onzeker. Inayat Oellah is te Kandahar aangekomen, waar Aman Oellah troepen verzamelt orn het land te heroveren. Aman Oellah hcoft den koninklijken standaard weer geheschen. Vijf in Britsch-Indic levende Afghaansche prinsen zijn op last van de Britsch-Indische regeering gearresteerd, cn naar de gevan genis overgebracht Het aantal wachtgelders geschat op opgevecr 3S000 Vele tientallen dooden Londen, 24 Jon. (H.N.). Uit Sjanghai wordt gemeld, dat volgens de Chineesche bladen Maandag j.l. een bende van 200 met geweren en revolvers gewapende commu nisten de stad Hwangging aan de baai van Hanetsjau hebben aangevallen. Zij over meesterden eerst de politie, plunderden vervolgens de stad en staken haar in brand; 30 inwoners van de stad werden gedood en 70 gewond. Een oude vrouw is levend ver brand. Tenslotte kwam een afdeeling vrij willigers de stad te hulp. Er ontstond een gevecht, waarbij van bommen en machine geweren werd gebruik gemaakt; 20 com munisten werden gedood, voordat het ge lukte de bende uiteen te jagen. De commu nisten hadden overal biljetten aangeplakt, waarin de bewoners aangespoord werden hun schulden, belastingen en huren niet te betalen en bet sovjet-stelsel te steunen ERNSTIGE TREINRAMP IN ROEMENIË. Waarschijnlijk 40 personen gedood. Londen, 2i Jan. (V. D.). Uit Boeda- pest wordt gemeld, dat nabij Tumu-Magn- ?ele in Roemenië tengevolge van het op stalven van sneenw een personentrein is verongelukt. Veertig personen zouden hier bij zijn omgekomen. Ber 1 ij n, 24 Jan. (H. N.) De eerste rijks dagzitting is vanmiddag om 3 uur begon nen en was na lYi uur geëindigd. Het voor stel dor communisten om terstond te be raadslagen over de interpellatie omtrent den nood der werkloozen en de iuterpella tie betreffende het memorandum van den rijksweerminister ontmoette verzet, zoodat de onmiddellijk behandeling geweigerd werd. Daarna kwam aan de orde het voor stel tot wijziging van de rechtpositio der wachtgelders. Min. Hilferding schatte het aantal wachtgelders op ongeveer 38000. Volgens de nieuwe wet zullen de wacht gelders opnieuw aangesteld worden of den dienst met pensioen verlaten. De kwestie is thans, of bij de berekening van het pen sioen den tijd op wachtgeld doorgebracht ten volle medegerekend zal worden De minister maakte hiertegen bezwaar en stelt voor de zen tiid voor de helft in rekening te bren gen. De minister verzocht het wetsvoorstel nog voor het einde van de maand af te doen, aangezien dit om \erschillcndu re denen gewenscht is. Tegen de wet verklaar den zich de sprekers der Duitsch nationa- len, der communisten en der nationaal so cialisten terwijl de vertegenwoordigers der economische partij hun instemming met de wet betuigden op voorwaarde, dat een ver dere belasting van het rijk vermeden zal worden. Van de overige partijen hadden zich geen sprekers aangemeld. Vervolgens werd het communistische voorstel verwor pen om het debat over de werkloosheid op de agenda voor morgen te brengen. De ver werping van dit voorstel gaf aanleiding tol groot lawaai op de openbare tribune, waar van een biljet met de woorden „arbeid en brood voor de werkeloozen" in de zaal werd geworpen. Onder bet voortduren van dit lawaai werd de zitting gesloten. Morgen om 2 uur beginnen de beraadslagingen over de wetsvoorstellen tot verkrijging van groo tere uniformiteit in het belastingwezen Vandaag heeft voor het eerst de nieuwe luidspreker-Installatie van den rijksdag dienst gedaan. ONREGELMATIGHEDEN. Parijs. 24 Jan. (H. N.) Uit Madrid wordt gemeld, dat de directeur en verschil lende ambtenaren van de Spaansche hypo theekbank aldaar in hechtenis zijn geno men wegens onregelmatigheden in hun be heer. voor Amersloorl cn Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Directie: A. H. MARTENS. HOOVER'S MINISTERIE. De opvolger van Kellogg. Fletcher, de Amerikaanscho gezant te Rome. die ter deelneming aan de Pan-Ame- rikaansche conferentie naar de Ver. Sta ten ontboden was en Hoover op diens ver zoek naar Zuid-Amerika vergezeld heeft, zal. naar het departement van staat mede deelt. weer naar Rome teruckeeren. Flet cher en Morrow, de gezant'in Moxico. wor den nog steeds voor den post van buiten- landsche zaken in het ministerie van Hoo ver genoemd. Naar verluidt, heeft Morrow echter den wensch uitgesproken naar Mexico terug te keeren, daar hij zijn taak daar niet als afgeloopen beschouwt. Men meent, dat de terugreis van Fletcher naar Rome niet noodzakelijk beteekent, dat hij geen minister zal worden De regeering te Nanking moei een accoord aan de hand doen Londen, 24 Jan. (H. N.) De Japansche kamer heeft volgens een bericht uit Tokio de begrooting van 1929 aangenomen. Minis ter-president Tanaka heeft bij deze gele genheid opnieuw een rede over do politieke betrekkingen tusschen Japan en China ge houden Hij verklaarde, dat de mogelijkheid voor een politieke en economische toenade- ting tusschen Japan en China nog niet ver dwenen is. De Japansche regeering wil al les doen, om deze toenadering to bevorde ren en een politiek conflict tusschen de bei de landen te vermijden. Do Japansche re geering zal echter haar belangen in Noord Mandsjoerije niet opgeven, waar meer dan een millioen Japanners leven pn het Ja pausehe kapitaal zich een vaste economi sche positie heeft verworven. De Japansche kolonisatie in Noord-Mandsjoerije moet nog verder ontwikkeld worden. Nanking moet in deze kwestie «aan Japan voorstellen voor een vergelijk doen, waarin de Japansche rechten in Mandspocrije worden erkend. Eerst dan zal Japan bereid zijn zijn troepen uit Sjantoeng terug te trekken. Ongunstige invloed op de Engelsche nijverheid Londen, 2 4 Jan. (H. N.) In het Engel sche parlement is vandaag aangedrongen op een wijziging van de overeonkomst voor de Duitsche kolenleveringen. Er werd op gewezen, dat de thans bestaande bepalingen voor deze leveranties een ongunstige in vloed op de Engelsche kolennijverheid heb ben. Den kanselier van de schatkist werd opgedragen aan de Engelsche deskundigen voor de.onderhandelingen over de schade vergoeding overeenkomstige instructies te geven. Churchill antwoordde, dat de des kundigen van dezen toestand nauwkeurig op de hoogte zijD en dat men kon vertrou wen. dat zij het oog op alle belangrijke pun ten gevestigd zullen houden. GEEN STAKING IN 'T SAARGEBIED. De besprekingen tusschen de directie van de Saarmijnen en de vier werklledenorga nisaties hebben geleid tot het sluiten van een nieuw collectief contract, dat 1 Febro- -*•? \-<*o kracht wordt. Zijn broer en diens vriend doodgeschoten B e r I ij n, 24 Jan. (H. N.) In het westen van Borlijn heeft weer een opzienbarende misdaad plaats gehad De 19 jarige Manas se Friedlander heeft in de woning van zijn ouders zijn 18-jarigen broer Waldemnr en diens 19 jarigen vriend Tibor Foeldes dood geschoten. Na het volbrengen van zijn daad meldde de moordenaar zich bij de politie aan. Hij gaf voor, uit noodweer te hebben gehandeld Zijn verklaring schijnt echter niet geloofwaardig daar geen sporen van een vechtpartij bij hem te ontdekken waren Het schijnt zelfs dat hij zijn slachtoffers in den rug heeft geschoten De lijken zijn door de politie in beslag genomen. ONTPLOFFING IN EEN KRUIT FABRIEK. Eód persoon gedood. Ween en, 24 Jan. (H. N.) In het noor den van Zuid-Slaviö heeft een ontploffing in een kruitfabriek plaats gehad. Voor zoo ver tot nu toe bekend is éón persoon om bet leven gekomen. Do oorzaak van de ont ploffing is onbekend. Van alle huizen in de buurt zijn de ruiten gesprongen. COCAINE-SMOKKELAARS GEPAKT. Vijl personen gearresteerd. Duisburg. 2 4 Jan. (H. N.) De politie is er in. geslaagd een smokkelhandel in co caïne op het spoor te komen, nadat de re cherche reeds 5 weken lang doende wan geweest om inlichtingen te verzamelen. Vijf personen te Duisburg, Essen, Mühlhoim en Düsseldorf zijn gearresteerd. Een deel van de cocaïne is in beslag genomen. STOOMSCHIP IN DE LUCHT GEVLOGEN. Twintig vermisten. Londen, 2 4 Jan. (V. D.) Volgens een telegram uit Begota in Columbia is op de rivier Magdalena een stoomschip in de lucht gevlogen. Twintig personen worden vermist Mil HET WEER VAN MORGEN. Hoogste Barometerstand: 778.3 to Isafjord. Laagste Barometerstand: o3.9 te Marseille. Verwachting tot den avond van 26 Januari; Zwakke veranderlijke wind, aan vankeüjk meest uit Westelijke rich tingen, betrokken tot half bewolkt, waarschijnlijk met cenige sneeuw lichte wellicht matige vorst des 's nachts, overdag meest lichte vorst. De opheffing der bezetting dringend noodig Hamburg, 24 Jan. (H N.) De corres pondent van het Hamburger Fremdenblatt te Washington had een onderhoud met se nator Borah over de ontruiming van het Rijnland Borah verklaarde zich een voor stander van de ontruiming, welke voor een verbetering van de betrekkingen tusschen da landen in Europa voorwaardelijk noodig is. Duitschland is thans lid van den vol kenbond en heeft zoowel de verdragen van Locarno als het Briand-Kellogg pact on derteekend. Duitschland is ontwapend en het Duitsche volk wenscht in vrede te le ven De belasting door de bezetting van het Rijnland maakt het Duitschland veel moei Iijker om de lasten voor de schndevergoe ding op te brengen en daardoor wordt het ook voor de schuldeischersstaten moeilijker hun vorderingen te realiseereo. Het is in het belang van alle naties, dat aan dezen last en aan dit overblijfsel uit den oorlog een einde komt en niets zal in de Ver. Sla ten een gunstiger indruk maken dan de op lossing van dit vraagstuk. AUTOBUS DOOR EEN GOEDERENTREIN GEGREPEN. Dertien gewonden. Londen, 2 4 Jan. (H. N.) In de buurt van Ne worth is een autobus bij een krui sing tegen een slagboom gereden en door een naderenden kolentrein aangereden. Dertien passagiers werden gewond, van wie elf ernstig. DE PRIJZEN VAN DE INTERNATIONALE VLIEGER-LIGA. Vijf vliegers bekroond. P a r ij s, 2 4 Jan. (H. N.) De internatio nale vlieger-liga heeft met een meerderheid van twee stemmen den Italiaanschcn kolo nel Arturo Ferrarin tot den besten wereld vlieger voor 1928 verklaard. Kapitein Koehl ontving de Clifford-Harmori-beker vooi Duitschland voor 1928, terwijl aan dr. Eclce- ner den prijs voor de luchtvaart werd toe gekend. Aan von Hühnefeld en Fitzmaurice zijn eere-medaillfis toegekend. VERKEERSGEBOD. Wie gaat mopp'ren als hij even Soms moet wachten in de rij. Dient niet in de Stad te toeven. 1 Hij hoort op de Leusderhei. GROEGROE. Na twee dagen van ingespannen arbeid uitgegraven Berlijn, 24 Jan. (II. N.) Uit Boekarest wordt gemeldt, dat uit Corabia bericht is ontvangen dat de reizigerstrein 171, die door do opeenhooping van sneeuw was blijven steken, na twee dogen van ingespannen ar beid door spoorwegarbeiders on genietroe pen uitgegraven is. De trein was leeg, daar de passagiers en het personeel, toen zij za gen dat de trein niet verder kon, uitgestapt waren. Met veel moeite slaagden zij er in C.orobia te bereiken. Van trein 151 waarvan de bladen melden, dat deze tusschen de sta tions Tiirnü Mngurele en Lila vier meter diep ingesneeuwd is, zijn nog geen berich ten ontvangen wat misschien te wijten is. aan de storing in het telefonische en tele grafische verkeer. De trein vervoerde 25 passagiers cn 15 man spoorwegpersoneel. GESTRAFTE BEURSMAKELAARS. Rome, 24 Jan. (II.N) De beursmakelaars, die enkele weken geleden gearresteerd zijn onder beschuldiging zich ongunstig te heb ben uitgelaten over sommige staatsfondsen en vooral over de lictoren-leeningon, zijn gisteren tot gevangenisstraffen van 4 tol 10 maanden veroordeeld. DE OPSTAND IN GUATEMALA. Ernstige uitbreiding. Londen, 24 Jan. (II. N.) Volgens de laatste berichten uit Guatemala breidt de opstand zich verder uit en hebben de op standelingen in het westen groote gebieden bezet. De officieele berichten over de onder drukking van den opstand, blijken niet zeer geloofwaardig te zijn. KONING ALEXANDER NAAR FRANKRIJK 7 Belgrado, 24 Jan. (V. D.). De vroegere minister van buitenlandsclie zaken Nints iitsj is heden naar Parijs vertrokken. In politieke kringen gelooft men, dat zijn bul- tenlandsche reis speciaal in verband staat met de pogingen tot bet herstellen van de vroegere betrekkingen met Italië en in het bijzonder verband houdt met een vernieu wing van het vriendsrhapstractant. Voorts zou Koning Alexander hot plan hebben, een reis naar Frankrijk te maken. DE RÏJKSBEGROOTING 1929. Zij sluit mei een eindcijfer van 10 milliard. Berlijn, 24 .Tan. (VD.) Het ontwerp Rijksbegrooting voor. 1929, dat heden den Rijksraad heeft bereikt, sluit met een eind cijfer van ruim tien milliard tegen ruim 9Vj millioen Riiksmark in het vorig ianr. Van de voor BuitcnlnnrNche Zaken uitge trokken 68 millioen zijn ongeveer 7 millioen Mark bestemd voor de vernieuwing van Duitsche legaties. De Rijksweer en -marine blijft met een post van bijna 704 millioen meer dan 22 millioen Mark beneden de uit gaven van het vorig jaar. DE TOESTAND VAN DEN KONING. In den loop van de volgondo week naar de Zuidkust. Londen, 24 Jan. (V. D.) Naar men ver wacht zal de Koningin van Engeland in het midden van de volgende w.eek zich naar Craigweil House aan de Zuidkust be geven, waar de koning eenige dagen later verwacht wordt. HET BANDITISME IN IRAK. Londen, 24 J a n. (V. D.) Naar men uit Basra verneemt, hangt de overval der Wa- habieten op een Amerikaansch touristcn- gezelsrhap in Irak ten nauwste samen met den strijd tuschen de Wahahieten en de stammen in het gebied van Koweit De' Engelsche luchtmacht onderzoekt het on derhavige gebied nauwkeurig, terwijl ook in het Zu'den met pantser-auto's patrouil- leerd wordt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1